Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

download Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

of 44

 • date post

  10-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  11

Embed Size (px)

description

alternative comics

Transcript of Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

 • 5/20/2018

  1/44

  l

  'o

  C0ilCs

  T'

  7. -

  1

  U

  +\

 • 5/20/2018

  2/44

 • 5/20/2018

  3/44

 • 5/20/2018

  4/44

  ElEr

  n

  oonoi

  Un,

  n

  vooli'

  or6,

  lli

  li

  tnrr-

  i,

  6n

  o o6

  oq

  ol oi5

  oi

  vo

  og

  o

  znfo

  rio

  ol

  E

  ''iv

  ot

  nv

  xin''

  v ovi

  nv

  nf,

  ol66...

  i

  vo

  oxtiz

  5vol

  ooE

  o

  tovo,

  oiotq,

  otntj

  nioo,

  poiq

  loouio6

  li oonforg:

  inFlogxi.com

 • 5/20/2018

  5/44

  \'$

  f.

  '',' a

  /t

  -l ',

  /-

  |

  /

  t

  -'t"

  t

  }ffi

  #

  *

  .,".':":,

  Ia

  e

  -x

  L:

  N

 • 5/20/2018

  6/44

  Eoi

  b

  0or6o ootino v

  xoor1

  drg

  i 6oo,

  ovdoo

  i

  ovj

  ivol

  oo

  UTTolli

  o

  v

  ovoiol

  olivo

  ioo

  li

  oordorg.

  0r

  ooig

  rooiq

  5r6

  o

  l(xovo|

  o

  rio,

  oojv

  odvro

  olxvrig

  io

  ol

  louorrr1q

  r(oq

  &joo

  o nro6

  Tv

  6tq,

  do

  ol

  or

  do6

  "NlEH'',

  v

  ovooiv'

  oJ

  oo

 • 5/20/2018

  7/44

  AYi

  o6o

  T

  oxon

  (xl

  o

  ''ooig''

  Morooiv

  noriv

  opojv

  nv

  ovrioo

  o

  o:oi

  _

  ovlloi

  6v

  o|

  ov...

  oono

  5

  ojn

  Avxfn

  (ovilq

  ,,vi,,);

  l/o

  jl

  oq

  dzovol

  ov

  lj

  og

  6o

  |o

  Tnv...

  vjroon Y6xov

  oiq

  ovooiE

  t'

  o5

  o...

  io

  iog

  o

  oril6

  uofq

  oiE

  o-rnv

  oo

  o.

  Koovlo(g"'

  vxroi"'

  oollo"'

  Moro(E...

  rr,r,oriq...

  olvloi...

  ooIo...

  MooToi...

  olvloi...

  j:::9:x;;}lloi"'

  Porri6...

  tooi...

  vrrooirg...

  vrrBvrloiE... vrlooo16... Mo

  3o

  iv

  ovi,q

  o6q

  o

  ovoolovdE

  dxoq

  v

  ooviv

  o

  Mo

  vo

  x

  oovloinv

  o(vn

  nE

  ron6

  oiol

  o(

  ''Uooj'""

  Kr

  d6 io,

  jv

  oj

  o

  owo

  i

  nv

  oiUn

  v

  to

  vin6

  o6oo

  vrin.

  '

  i

  o

  iq

  oojlo

  v,iv

  o

  ino

  io

  o

  o

  otoro66

  ooBrlo6q'

  l

  vri

  o

  o-

  cvlojg

  ixl

  oolooi

  q

  io

  ol

  in

  od

  oE

  oojE

  ou

  iznoov

  j

  nv

  uowio

  o

  oltoj

  -

  irn

  lo

  Ioj

  oxdv

  oliv,

  o

  oTo

  oU

  ilo

  ',ovroioU,,...

  zouv

  ol

  oorjov

  rixouv

  0iorq

  onn6v

  ovtrniv'

  ivol

  rroi6

  niv,

  nortiv

  ovotriv,

  olr,v

  oiv

  olojvov

  o'

  oiv

  nv

  olvi

  yv6n

  nE

  x6oE.

  l

  t

  ov

  o

  nvl5q

  o5q

  (xr

  onv

  loio

  ooil

  ov

  o-

  'la''lvlo5

  l

  ov

  ooxt5

  ol vooorj xooio

  o... l

  l

  ov

  n

  lo,i

  oo

  oivoj

  nq

  i

  Bio6

  oi-

  'i

  vo

  Uvr'iol

  o

  ol5

  ooorj

  o

  l0%...

  N5oq

  o'

  oli

  nv

  xrio

  nooir.,

  o

  ioro

  o

  oloroj

  'ov

  ooo5o

  o

  oi,l

  nvrfq

  n6

  *o,

  on,ir,

  ovn

  or

  v

  oooniv,

  fxl

  ov

  ,,oo-

  ''lrj

  noin''

  o

  ix|

  v6n

  ovrj6

  lonoj,

  '

  Tov

  olivo

  ,,jvroo,,v...

  ,,,iv

  l.6v,',

  ix

  ov

  'ovTlol6''

  toni

  v

  ''Mn

  KBvnt6v

  0ovior"...

  H

  r,-6

  ivro

  zt,

  vlvn,

  uvo6/lizr

  ov(oo

  nE

  lroo6,

  oi

  vol

  6lo

  H

  Ejo

  ivol

  o

  oo

  oouvlrd

  io6

  n6

  Erring...

  l

  56

  Mio

  xilo

  rnv

  ooio

  o

  KooUvl,E

  nrrin

  ll6

  ro

  io

  ng

  ixn6,

  io

  x^io

  5o

  o

  6zo

  lo

  on6

  olololi

  loB(vnn,

  oooo

  o

  oovoojl

  j

  oio

  nE

  ndolo6

  zli6,

  o

  foo

  i

  vo

  n6vlg

  oio

  oovl166,

  ovxtiq

  d

  vr1

  "oolig"

  olrd

  ofn

  dlng onofo6

  'loo

  Bold otvjol

  rj

  n

  tBvri Ird'nv

  lololi

  ol

  tooli

  ooolooinon...

  ovrir

  ofog

  v

  nil6

  vrd5,

  ooooriq,

  olig

  li

  i...

  iln6,

  6

  l

  n

  o

  -

  n...

  i

  o

  iq 'Ovr

  g,

  n''nof,,

  o[

  io ...

  lr1

  og

  onv

  z6

  x6zol

  ol

  o

  xlojo...

  ol

  l6

  o

  oiE

  o,

  on'o

  woiolo

  oU

  liov

  oliq,

  vo_

  o

  dl

  o

  5l

  o

  od

  ro

  xilo

  ooq

  ivol

  o

  ojo

  ovroo

  rn

  o.,in

  ooivo

  o

  oq

  o[zov...

  ld,

  v

  il,

  lo

  vo

  ovlioo

  ooo6

  5og

  oojg

  o6

  ovoi,BnToU

  BiE

  oU

  o

  rBjov,

  it

  orroj

  ixl

  5vo

  violg

  ol

  oovri'

  o6

  ol

  irn

  nv

  oonon

  o

  xlojo

  ig

  nlo5q

  o

  o5wog

  roi

  vo

  Uxllio

  ioE

  ivoE

  oU

  ov

  rj

  o

  io

  o

  oog

  o16rovnv

  oor1

  ou'

  Kr'g

  o

  vo

  Uolrio

  lg

  iorq

  '

  drrr"

  ot Irol(6 ov MIxin

  ., x,.E

  nv

  ojvonol

  Tnv...

  ion

  o

  ooi,

  o

  olooilo

  ojo

  6r

  o

  ,iro,

  onoooono.

  'i

  in

  oli

  (oon

  l6vol

  oU

  viog

  iB

  nrog

  ou

  v

  oBrB1zowol

  |o

  Tl

  li6

  og,

  ol

  vt6

  oU

  viouq

  ou

  lojov

  jl

  n

  in

  ,'ov6on,,

  ivol

  il

  oj

  o8jo

  Kol

  ooljg

  oj

  d

  oU

  o_

  iouv

  v"'

  ''Kovotj

  oTov"

  o

  ovnvt6

  ol

  oloroooJvo

  MM.

  i,

  (,

  n

  iron

  iv

  *J.,

  nrl'r

  ;';;;;;o'ro

  .ou.i...o,

  ov

  i

  io

  i

  ojn

  roirrn...

  Toox&'c

  c

  q

  TNo

 • 5/20/2018

  8/44

  Yrd](-

  -

  -

  }liD

  sA

  ''H

  PQlA

  A0AlE0}l

  EEo

  a

  PtOHMaN

  "MH

  KBP?{H KQ}l

  0P}|QEQN''

  2

  0AlPOY

  PHMA

  A0 0

  EQTEP|K0:

  o

  or5

  Korvoojlo

  ofn

  oxiro

  v6o

  o

  ov

  io

  v

  n

  Bcvnv

  oovio

  (MKg)

  o

  onloolojvrol

  n

  or6

  l6to.

  jvo

  o v5o,

  5q

  l

  MKO

  r vo

  ooJv

  ouq.

  v

  o

  ivot

  oio

  ovo

  vooxiro

  o

  i

  oU'

  Avolvol

  0DDql0

  ovovooxito

  Uo

  ioo

  ojvo6o,

  ol

  ol(gMK0

  dzouvovnoxo

  lo

  o

  iov

  og,

  vil

  riE

  -oi

  o

  Kol

  n

  Human

  Rights

  Watch-

  nvov

  jr

  o ioov

  o

  ori

  oU

  ooioo.

  rg

  oxig

  o

  x6vo

  o

  ojv

  ix

  n6o

  j

  v

  ovxi

  oo

  vo

  xnoooojrro

  oj

  o

  l5

  orrg

  oonrdn

  n

  Poo''.

  [nin

  lvoig

  noo

  o

  oj oio

  il

  i 6

  coilac

  r

  Y''iln

  ]lY nurd)Y

  O

  aYilttv''

  1

  AvoPoli

  o

  pnoj

  -6

  rnv

  oio

  o

  'l958

  o5

  ''oTi

  ion''

  onv

  ooio

  ,1iov

  ouorrivol

  1oq

  ivog

  ooi

  io6

  v

  o

  lKovtriv

  rli.lv

  noIdlv

  ("Mdr6

  ro

  '68;}.

  vof

  o

  Mozfvn

  o l973

  j

  nv

  ''onlKri

  (on''

  o

  oxvio,

  o

  o

  olino

  lown

  ol

  UvoKjou0

  oino

  onv

  -lvojvn

  oj

  oU

  olovoolvtri6-

  rfi

  loofi

  ornv

  KJo

  ol

  To

  o0o.6q

  nq

  ''Mooion6''

  3

  Av

  o

  li

  o

  M

  6 o'

  :x:,*'

  j:ffi

  il::;J':ffii:il.;-,i

  :::l

  i;],'d'u"

  "

  '

  voooli

  o Bov6Tz

  Tn

  io

  6 ioo

  ion

  ovtoi

  nv

  olnlli

  oivon

  't

  ''Kmera"

  [iJ, o

  noooio

  o6 o fo

  Liberty lnstitute,

  0l5 nq

  US

  lD.

  5

  Aooi

  o

  tovoiB6

  onv

  0ovio

  (''oooi

  ov6ooon'').

  oodBl

  ovooliE

  nq

  BEvnn

  n

  ooioq

  5

  o

  vovnnlj

  lnternational

  Repub]ican

  lnstitute.

  7

  e

  ooilo

  ovoofiq

  n6

  Bfvnong

  o

  ziTzdv

  6

  n

  votioln

  oivon

  ''(o

  in''

  nv

  oriln

  o

  ational

  Democratic

  Institute.

  g

  oooit

  ovooli6

  nq

  Bfvnong

  nq

  Krroioq

  (''ovioon

  oU

  ovroj'').

  9

  oodto

  ovo66

  nq

  BivnonE

  o

  Kzooiv

  (''fon

  n oio'').

  J 0

  nroonilo

  voo66

  ng

  Bivnong

  nq

  MooB[og

  (''oviron

  oU

  oloj,').

  ] J

  nroonuo

  ovooli6

  ng

  Bvnonq

  n6

  ioq

  (,'ovjooon

  o

  ioo'').

  J 2

  nroonilo

  ovooig

  o

  Ojo

  ooiq

  nE

  Bvzoioq

  o5

  n

  C l

  l

  olojq

  oor6oq.

  6

  Axli.ou

  ioqv

  MK0

  iv

  n

  ''oro[

  v

  B1v

  oiv

  o

  u,.

  "o

  ioo

  ou

  oo-

  oi'',

  "n

  oion

  v

  dl

  lovoliv"

  *r, ,o

  oi

  i

  oU

  oof.ow

  o,

  "inrrro,

  noo,oo-

  [ool, o

  xiro

  loooooing,

  o

  [vo

  ( o

  oli

  -ari

  o ioE

  o-

  ovooz-

  oi

  o i

  n''ov

  ti

  g

  o

  ri

  g''...

 • 5/20/2018

  9/44

  Eg

  ,

  -

  e,T*'Jfi4

  2':-

  r{

  rtrt,

  t{'t,

  fr

 • 5/20/2018

  10/44

  $rfr.

  H\,#

  s*

  if

  l*