Διδακτικά Περιεχόμενα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας - Α...

of 28 /28
1 ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σθσ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1 Η ΕΝΟΣΗΣΑ Α΄μζροσ 1. ΙΕΟΓΛΥΦΙΚΆ Ιερογλυφικό κείμενο τθσ εποχισ των Ρτολεμαίων Τα ιερογλυφικά είναι τα αρχαιότερα εικονιςτικά ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνταν ςτθν αρχαία αιγυπτιακι γραφι. Θ λζξθ προζρχεται από τα αρχαία ελλθνικά: «ιερζσ γλυφζσ» (δθλαδι ιερά ανάγλυφα) επειδι χρθςιμοποιικθκαν ςε ιερά κρθςκευτικά κείμενα. Θ γραφι αυτι αποκρυπτογραφικθκε από τον Ηαν-Φρανςουά Σαμπολιόν το 1822, ο οποίοσ χρθςιμοποίθςε τθν περίφθμθ Στιλθ τθσ οηζττασ. 2. Γραμμικι γραφι Αϋ Θ Γραμμικι Α δεν ζχει αποκρυπτογραφθκεί και αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα μυςτιρια τθσ ςφγχρονθσ αρχαιολογίασ.

Embed Size (px)

description

..........................

Transcript of Διδακτικά Περιεχόμενα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας - Α...

 • 1

  1

  1.

  . :

  ( ) .

  - 1822,

  .

  2.

  .

 • 2

  18

  3.

  .

  , 1952 (M.

  Ventris). (J.

  Chadwick) 65 88

  ,

  .

  4. ;

  . 16-17 .

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1

 • 3

  :

  (1100-700 .)

  1. :

  (.1- 10)

  ( ).

  , ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  , ,

  , .

  , ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  ,

  ,

  .

 • 4

  .

  ,

  , , ,

  ,

  ,

  .

  (7- 5 . . .)

  2.

  . ,

  ( )

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  , ,

 • 5

  . , ,

  , .

  .

  .

  *,

  , ,

  ,

  ,

  ( ) ,

  , .

  =

  (5 . . .)

  3. (, , . 1-6)

  ,

  ;

  .

  ,

  ;

  ,

  , ,

  .

  ,

  ;

  ,

  , ,

  .

 • 6

  4. :

  ,

  ,

  , ,

  , ,

  .

  ,

  ,

  ,

  (

  )

  .

  5. (. )

  ,

  , ,

  ,

 • 7

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

  .

  6.

  (, )

  ,

  , ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  . ,

  , .

  ,

  .

 • 8

  .

  (4 - 2 . ..)

  O 5 .. .

  -

  . .

  (

  4 . ..) (323 ..)

  .

  5 .

  ,

  7. (Dys. 87 93)

  .

  : ;

  : ; .

  (): .

  -

  !

  ,

  ,

  .

  - ;

  - ;

  - .

  - ,

  !

  , !

 • 9

  (): , ,

  ,

  .

  !

  (: 2.. - 3 ..) 148 ..

  . 146 .. . 27 .. .

  , .

  .

  8. , :

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  ( ),

  ( )

  .

  , ,

  ,

  ,

 • 10

  .

  9. , ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  - , ,

 • 11

  , : 12 . T : . , , . (330 . )

  (4 - 15 . . .), :

  .

  10. .

  , , . , , , ,

  .

  ( ), , , //. , , , , .

  1453: - 400 . . ,

  (18 .)

 • 12

  .

  , ,

  , ,

  11. (

  , , MIA H H) ,

  , ,

  , .

  , ,

  , .

  , , ,

  , , .

  , ,

  , .

  , ,

  , .

  1830: :

  :

  ; 1 : 5 . . .

  . 2 :

  , ,

  . . 3 :

  :

  : .

  12. . . (. )

  .

  ' ,

  ,

  . ,

  .

  13. 1888 :

  .

  .

 • 13

  . .

  : .

  ,

  :

  .

  / /

  , , : , , ;

  ; ;

  ; ;

  ; ;

  1, 2,4 .

  ;

  ;

  2

  :

  :

  ( , :

  ,

  : , ,

  . 2 (. 51-53)

  : , ,

 • 14

  (. 18-19

  )

  ( . 25 )

  (. 26 )

  : .. -

  :

  . .

  3 ( )

  ;

  :

  ,

  /

  : . , .

  . ;

  . ;

  :

  ( )

  :

  .

  ;

  3

  K :

  ,

  ( LESKY):

  ,

  : , (), , ,

  .

  , ,

 • 15

  , .

  ,

  ,

  .

 • 16

  =

  : ,

  , , ,

  .

  , " ".

  .

  :

  .

  .

  ,

  :

  :

  .

  :

  2 =

  2 +

  2. - ( = =

  )

  . ( , . 22-23)

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BFhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pythagorean_theorem.jpg

 • 17

  : ( ), 3 (. 24)

  :

  1.

  .

  :

  . (. 25-26)

  : .

  : , ,

  ( . 32-33 . 34: 1,2,3,4

  5)

  :

  .

  : ( )

  4

  . .

  : ( ), ,

  .

  .

  "" (

  "").

  ,

  ,

 • 18

  ,

  . [ ] .

  = , =

  (< - > : )

  < =

  < + =,

  < = , // ,

  :

  , = / ( ,

  )

  . .

  . ,

  ,

  .

  .

  , .

  .

  .

  :

  ,

  = / ; . ; .

  ; ; ;

  :

  :

  . .

 • 19

  /

  1

  2

  -

  - - (.) (.)3

  -/4

  - - (.) (.)

  () -

  .

  - () -()

  () -()

  >- ()

  ()5

  -

  :

  . , (.

  . 19

  )

  1 , .. , -,

  , .. () , () . 2

  , , , . 3 .. = ,

  , . 4 .

  . 5 /: .

 • 20

  :

  ,

  .

  :

  1. + = # + =

  + > # + =

  + : # + :

  + : # + :

  + : + *+ *+ + : #

  2. : Homer, elen, Hercules, ector, Hellenic , heroism.

  3. : Phaidra, orchestra , elephant:

  (: )

  .

  : *.. : soleil, (

  , < ) :

  histoire, heros).

  4. vestis, Vestia < .

  . ( .

  :

  ,

  )

  , , :

  /

  /

  /

  / p/ /ph/

  /K/ /ch/

  /t/ /th/

  h ( ).

 • 21

  : -

  ; . ;

  :

  1. . .

  2. : , , : , , , , .

  3. : , , , , , , , .

  :

  : - (. 35 ) :

  .

  .

  ( )

  () .

  . 41 .

  : _ : :

  (

  ).

  :

  , . ;

  -- . , ;

  ( 3) ; ;

  . .

  :

 • 22

  . .

  . .

  . .

  . . E 5: (Fabulae 163.2.1 )

  . ,

  ,

  . ,

  . ,

  ,

  , , .

  , .

  .

  :

  : :

  >,

  >

  -

  :

 • 23

  6:

  , (: 4 )

  : .

  ( 1 )

  .

  .

  -

  , ,

  ;

  :

  : #

 • 24

  :

  :

  : < > , > -

  : : - -

  : /

  (: / )

  7: : ,

  ,

  , '

  ,

  , '

  , , '

  .

  7

  .

  :

  7 .

  ,

  .

  ,

  .

  . : .

  .

  ,

  . (

  ). project

  2 .

 • 25

  : , . 48

  , (

  ,

  )

  :

  : .. -

  : - - :

  # (: ,

  :

  )

  -

  (, ) (:

  )

  ;

  - :

  8:

  . 6.

  : : >

  :

  : - :

  < .

  : , >

  9:

 • 26

  :

  :

  : - -

  :

  : (: . 87 )

  10:

  ( , 84-85)

  , ,

  ,

  .

  ,

  ,

  , ,

  .

  , ,

  .

  : . ,

  . < >

  >> .

  :

  : .

  . 96

  E 11

 • 27

  : ,

  1 ( ),

  1 !

  . 22:

  , .

  ,

  []

  22.13 :

  , .

  ,

  .

  . ,

  .

  ,

  .

  ,

  , ,

  .

  :

  ;

  ;

  ; ( , ;)

  : :

  ( )

  : ( :

  / / )

  12 :

  :

  ,

  : . *22+

  , ,

 • 28

  , , ,

  , . *23+

  : :

  , , .

  : . 4

  , .

  :

  .

  : ;

  ( . 8

  , .)

  :

  ( )

  ;

  : :

  : :