πασχα αλγεβρα στελλα

of 2 /2
'4 ¼ {cr ω τεc, Θffiß{ßr,ξ-',Xι+L1l-òΛt=ýi|,-ιlu'3οκ.--_ @γ-,_ßÞι_" ; {ýrßηΙ",νEjiχ τη-¸ --_d""g,,_iθ:ιR: '-'- -- : !, θnωÜβLθεß!o2;iýστεin|ßrurτ:X.-αtts)X},{d-!=iο _ Υα Ýτει (iιq Φγ_ αρΦγü,,L j _ _ j ,, 1, -, _,,,-, γ*c-_Gßýκ*.þ=ο Μα Χι_αα _ _ι!5:_ _ LΚο-ýΓßýL -'ωjιil=:#vir.')§(χJ:ffi:.Φ-{.-*)-{ßχl=-E ω j.δ,: κ':4κ+ 7_ _ Χ -{ßj

Embed Size (px)

description

ηγφηγφηγφηφη

Transcript of πασχα αλγεβρα στελλα

Page 1: πασχα αλγεβρα στελλα

,ι'4¼ {cr ω τεc,

Θffiß{ßr,ξ-',Xι+L1l-òΛt=ýi|,-ιlu'3οκ.--_@γ-,_ßÞι_" ; {ýrßηΙ",νEjiχ τη-¸ --_d""g,,_iθ:ιR: '-'- --

: !,

θnωÜβLθεß!o2;iýστεin€|ßrurτ:X.-αtts)X},{d-!=iο_ Υα Ýτει (iιq Φγ_ αρΦγü,,L j _ _ j ,, 1, -, _,,,-,

γ*c-_Gßýκ*.þ=ο

Μα Χι_αα _ _ι!5:_ _ LΚο-ýΓßýL

-'ωjιil=:#vir.')§(χJ:ffi:.Φ-{.-*)-{ßχl=-E

ω j.δ,: κ':4κ+ 7_ _

Χ -{ßj

Page 2: πασχα αλγεβρα στελλα

(ß/ Π τ+ιιηtßο

Gilfr ηημtι«(ßßß) Τα τ\ f Þ«ι

- 7. Μο ßρεßτò: ,

τCζrτ Ιßrι 1-,, ζ( ταf,f Ýνυ Ζ-^

Τ(ταγ|ιßτιι - t..

f tχ)=

τ\t'τ*,J

τh,

, Ι|,C1 ÝÝζε r(Cl ιε

- ιι,

ΤºΙ

CÞ,

Θ Δt,ri,,(L) Πftι) η

,L' fcχ)= χ,Lιτ τ|ιfΙα, τα γlýrny,ιf ßι" ,¸ τ9 fý

ß ((ßτε j

f ε ων Χ',Κ.

ρ{ Τογ γ' γ,

Να(*

ζg

f α) ο XL,το f 4Ι ,ξ qlv

@ Διrο««, 0ι nwap7irlιs f rfl= Χ( ,

{ÞΝ" ý{ßßτε τ?lτ (ΙÜκτ'πη τιγÜ ξOυ

Δινο πα οι fυνÞ{τß,τιιJΝα ß ρεθοýτ r4 τιι!ιt Ια

Θ ! til:Cf,

3χ,L9,

ΙtX) =Κ/

tχf κ Ι Fe[K.ýστt ο( Cτ Fαc

_C9 γÞ ßκοrγ Fοτγο rnyiio.(Lý 0ιq, L= h, νgò 0|εßrε ξιε ?τOτÜ χ h Cr εßftι