Λατινική Γραμματική πινακες

63

description

Λατινική Γραμματική πινακες

Transcript of Λατινική Γραμματική πινακες

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει το σχηματισμό των διαφόρων ρηματικών τύπων από τα θέματα των

αρχικών χρόνων. Ισχύει για κάθε ρήμα (εκτός βεβαίως των ιδιόμορφων τύπων).

από το θέμα του ενεστώτα σχηματίζονται :

οριστική ενεστώτα, παρατατικού, μέλλοντα και των δύο φωνών

υποτακτική ενεστώτα και των δύο φωνών

προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και των δύο φωνών

μετοχή ενεστώτα

γερούνδιο και γερουνδιακό

από το θέμα του παρακειμένου σχηματίζονται :

οριστική παρακειμένου, υπερσυντελίκου και συντ. μέλλοντα της ενεργητικής φωνής

υποτακτική παρακειμένου, υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής

απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής

από το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται :

μετοχή μέλλοντα και παρακειμένου

όλοι οι περιφραστικοί τύποι με χρήση των μετοχών μέλλονται-παρακειμένου και σουπίνου

από το απαρέμφατο του ενεστώτα σχηματίζονται (δεν αποτελεί ιδιαίτερο θέμα, αλλά παράγεται

από το θέμα του ενεστώτα) :

υποτακτική παρατατικού και των δύο φωνών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

amo, amavi, amatum, amare

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤ. am-o (<ama-o) (=Ε) am-em (=Ε) ama (=Ε)

ΠΑΡΑΤ. ama-bam (=Ε) amare-m (=Α)

ΜΕΛ. ama-bo (=Ε) amaturus sim (=Σ) ama-to (=Ε)

ΠΡΚ. amav-i (=Π) amav-erim (=Π)

ΥΠΕΡΣ. amav-eram (=Π) amav-issem (=Π)

Σ.ΜΕΛ. amav-ero (=Π)

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΣΟΥΠΙΝΟ

ΕΝΕΣΤ. ama-re (=Α) ama-ns (=Ε) ΓΕΝ : ama-ndi (=Ε) ΑΙΤ: amat-um (=Σ)

ΜΕΛ. amaturum esse (=Σ) amat-urus (=Σ)

ΠΡΚ. amav-isse (=Π)

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤ. am-or (<ama-or) (=Ε) am-er (=Ε) ama-re (=Ε)

ΠΑΡΑΤ. ama-bar (=Ε) amare-r (=Α)

ΜΕΛ. ama-bor (=Ε) ama-tor (=Ε)

ΠΡΚ. amatus sum (=Σ) amatus sim (=Σ)

ΥΠΕΡΣ. amatus eram (=Σ) amatus essem (=Σ)

Σ.ΜΕΛ. amatus ero (=Σ)

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

ΕΝΕΣΤ. ama-ri (=Ε) ΠΡΚ : amatus (=Σ) ama-ndus (=Ε)

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛ. amatum iri (=Σ)

ΠΡΚ. amatum esse (=Σ)

Σ.ΜΕΛ. amatum fore (=Σ)

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤΩΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

-o e-o -o i-o -em e-am -am i-am a-s e-s i-s i-s -es e-as -as i-as -a -e -e -i a-t e-t i-t i-t -et e-at -at i-at

a-mus e-mus i-mus i-mus -emus e-amus -amus i-amus a-tis e-tis i-tis i-tis -etis e-atis -atis i-atis -a-te -e-te -i-te i-te a-nt e-nt u-nt i-u-nt -ent e-ant -ant i-ant

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

a-bam e-bam e-bam i-e-bam ar-em er-em er-em ir-em

a-bas e-bas e-bas i- e-bas ar-es er-es er-es ir-es

a-bat e-bat e-bat i- e-bat ar-et er-et er-et ir-et

a-bamus e-bamus e-bamus i- e-bamus ar-emus er-emus er-emus ir-emus

a-batis e-batis e-batis i- e-batis ar-etis er-etis er-etis ir-etis

a-bant e-bant e-bant i- e-bant ar-ent er-ent er-ent ir-ent

ΜΕΛΛΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ

a-bo e-bo -am i-am μτχ. μελ.+sim a-bis e-bis -es i-es μτχ. μελ.+sis -a-to -e-to -i-to -i-to

a-bit e-bit -et i-et μτχ. μελ.+sit -a-to -e-to -i-to -i-to

a-bimus e-bimus -emus i-emus μτχ. μελ.+simus

a-bitis e-bitis -etis i-etis μτχ. μελ.+sitis -a-tote -e-tote -i-tote -i-tote

a-bunt e-bunt -ent i-ent μτχ. μελ.+sint -a-nto -e-nto -u-nto -i-u-nto

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ

-i -erim -eram -issem -ero

-isti -eris -eras -isses -eris

-it -erit -erat -isset -erit

-imus -erimus -eramus -issemus -erimus

-istis -eritis -eratis -issetis -eritis

-erunt ή -ere -erint -erant -issent -erint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

ΕΝ : -are -ere -ere -ire -ans -ens -ens i-ens a-ndi e-ndi e-ndi i-e-ndi ΜΕΛ : αιτιατική μτχ. μελ.+esse -turus ΠΡΚ : -isse -

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤΩΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

-or e-or -or i-or -er e-ar -ar i-ar a-ris e-ris e-ris i-ris -eris e-aris -aris i-aris -are -ere -ere -ire a-tur e-tur i-tur i-tur -etur e-atur -atur i-atur

a-mur e-mur i-mur i-mur -emur e-amur -amur i-amur a-mini e-mini i-mini i-mini -emini e-amini -amini i-amini -a-mini -e-mini -i-mini i-mini a-ntur e-ntur u-ntur u-ntur -entur e-antur -antur i-antur

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

a-bar e-bar e-bar i-e-bar ar-er er-er er-er ir-er

a-baris e-baris e-baris i- e-baris ar-eris er-eris er-eris ir-eris

a-batur e-batur e-batur i- e-batur ar-etur er-etur er-etur ir-etur

a-bamur e-bamur e-bamur i- e-bamur ar-emur er-emur er-emur ir-emur

a-bamini e-bamini e-bamini i- e-bamini ar-emini er-emini er-emini ir-emini

a-bantur e-bantur e-bantur i- e-bantur ar-entur er-entur er-entur ir-entur

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ

μτχ.πρκ. + sum μτχ.πρκ. + sim μτχ.πρκ. + eram μτχ.πρκ. + essem μτχ.πρκ. + ero

μτχ.πρκ. + es μτχ.πρκ. + sis μτχ.πρκ. + eras μτχ.πρκ. + esses μτχ.πρκ. + eris

μτχ.πρκ. + est μτχ.πρκ. + sit μτχ.πρκ. + erat μτχ.πρκ. + esset μτχ.πρκ. + erit

μτχ.πρκ. + sumus μτχ.πρκ. + sius μτχ.πρκ. + eramus μτχ.πρκ. + essemus μτχ.πρκ. + erimus

μτχ.πρκ. + estis μτχ.πρκ. + sitis μτχ.πρκ. + eratis μτχ.πρκ. + essetis μτχ.πρκ. + eritis

μτχ.πρκ. + sunt μτχ.πρκ. + sint μτχ.πρκ. + erant μτχ.πρκ. + essent μτχ.πρκ. + erunt

ΜΕΛΛΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ

a-bor e-bor -ar i-ar -

a-beris e-beris -eris i-eris - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor

a-bitur e-bitur -etur i-etur - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor

a-bimur e-bimur -emur i-emur -

a-bimini e-bimini -emini i-emini - (-a-mini) (-e-mini) (-i-mini) (-i-mini)

a-buntur e-buntur -entur i-entur - -a-ntor -e-ntor -u-ntor -i-u-ntor

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

ΕΝΕΣΤ : -ari -eri -i -iri a-ndus e-ndus e-ndus i-e-ndus ΜΕΛ : ΣΟΥΠΙΝΟ +iri - ΠΡΚ : αιτιατική μτχ.πρκ. +esse -

Σ.ΜΕΛ : αιτιατική μτχ.πρκ.+fore -tus

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amo, amav-i, amat-um, ama-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

am-o (<ama-o) am-em - ΕΝΕΣΤ : ama-re

ama-s am-es ama ΜΕΛΛ : amaturum, -am, um esse

ama-t am-et - amaturos, -as, -a esse

ama-mus am-emus - ΠΑΡΑΚ : amav-isse

ama-tis am-etis ama-te

ama-nt am-ent -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

ama-bam amare-m ΜΕΤΟΧΗ

ama-bas amare-s ΕΝΕΣΤ : amans

ama-bat amare-t ΜΕΛΛ : amat-urus, -a, -um

ama-bamus amare-mus

ama-batis amare-tis

ama-bant amare-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

ama-bo amaturus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

ama-bis amaturus,-a,-um sis ama-to ΓΕΝ : ama-ndi

ama-bit amaturus,-a,-um sit ama-to ΔΟΤ: ama-ndo

ama-bimus amaturi,-ae,-a simus - ΑΙΤ : ama-ndum

ama-bitis amaturi,-ae,-a sitis ama-tote ΑΦ : ama-ndo

ama-bunt amaturi,-ae,-a sint ama-nto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

amav-i amav-erim ΣΟΥΠΙΝΟ

amav-isti amav-eris ΑΙΤ: amat-um

amav-it amav-erit ΑΦ : amat-u

amav-imus amav-erimus

amav-istis amav-eritis

amav-erunt ή -ere amav-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

amav-eram amav-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με

χαρακτήρα –a- amav-eras amav-isses

amav-erat amav-isset

amav-eramus amav-issemus

amav-eratis amav-issetis

amav-erant amav-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

amav-ero

amav-eris

amav-erit

amav-erimus

amav-eritis

amav-erint

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-o, delev-i, delet-um, del-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

dele-o dele-am - ΕΝΕΣΤ : dele -re

dele-s dele-as dele ΜΕΛΛ : deleturum, -am, um esse

dele-t dele-at - deleturos, -as, -a esse

dele-mus dele-amus - ΠΑΡΑΚ : delev-isse

dele-tis dele-atis dele-te

dele-nt dele-ant -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

dele-bam delere-m ΜΕΤΟΧΗ

dele-bas delere-s ΕΝΕΣΤ : dele -ns

dele-bat delere-t ΜΕΛΛ : delet-urus, -a, -um

dele-bamus delere-mus

dele-batis delere-tis

dele-bant delere-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

dele-bo deleturus -a, -um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

dele-bis deleturus -a, -um sis dele-to ΓΕΝ : dele -ndi

dele-bit deleturus -a, -um sit dele-to ΔΟΤ: dele -ndo

dele-bimus deleturi -ae, -a simus - ΑΙΤ : dele -ndum

dele-bitis deleturi -ae, -a sitis dele-tote ΑΦ : dele –ndo

dele-bunt deleturi -ae, -a sint dele-nto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

delev-i delev-erim ΣΟΥΠΙΝΟ

delev-isti delev-eris ΑΙΤ: delet-um

delev-it delev-erit ΑΦ : delet-u

delev-imus delev-erimus

delev-istis delev-eritis

delev-erunt ή -ere delev-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

delev-eram delev-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα –

e- delev-eras delev-isses

delev-erat delev-isset

delev-eramus delev-issemus

delev-eratis delev-issetis

delev-erant delev-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

delev-ero

delev-eris

delev-erit

delev-erimus

delev-eritis

delev-erint

Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-o, leg-i, lect-um, leg-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

leg-o leg-am ΕΝΕΣΤ : leg -ere

leg-i-s leg-as lege ΜΕΛΛ : lecturum, -am, um esse

leg-i-t leg-at lecturos, -as, -a esse

leg-i-mus leg-amus ΠΑΡΑΚ : leg-isse

leg-i-tis leg-atis leg-i-te

leg-u-nt leg-ant

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

leg-e-bam legere-m ΜΕΤΟΧΗ

leg-e-bas legere-s ΕΝΕΣΤ : lege -ns

leg-e-bat legere-t ΜΕΛΛ : lect-urus, -a, -um

leg-e-bamus legere-mus

leg-e-batis legere-tis

leg-e-bant legere-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

leg-am lecturus -a, -um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

leg-es lecturus -a, -um sis leg-i-to ΓΕΝ : lege -ndi

leg-et lecturus -a, -um sit leg-i-to ΔΟΤ: lege -ndo

leg-emus lecturi -ae, -a simus ΑΙΤ : lege -ndum

leg-etis lecturi -ae, -a sitis leg-i-tote ΑΦ : lege –ndo

leg-ent lecturi -ae, -a sint leg-u-nto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

leg-i leg-erim ΣΟΥΠΙΝΟ

leg-isti leg-eris ΑΙΤ: lect-um

leg-it leg-erit ΑΦ : lect-u

leg-imus leg-erimus

leg-istis leg-eritis

leg-erunt /-ere leg-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

leg-eram leg-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με

χαρακτήρα σύμφωνο ή φωνήεν

εκτός από a, e, i

leg-eras leg-isses

leg-erat leg-isset

leg-eramus leg-issemus

leg-eratis leg-issetis

leg-erant leg-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

leg-ero

leg-eris

leg-erit

leg-erimus

leg-eritis

leg-erint

Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ:audi-o, audiv-i, audit-um, audi-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

audi-o audi-am - ΕΝΕΣΤ : audi -re

audi-s audi-as audi ΜΕΛΛ : auditurum, -am, um esse

audi-t audi-at - audituros, -as, -aesse

audi-mus audi-amus - ΠΑΡΑΚ : audiv-isse

audi-tis audi-atis audi-te

audi-u-nt audi-ant -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

audi-e-bam audire-m ΜΕΤΟΧΗ

audi-e-bas audire-s ΕΝΕΣΤ : audi-e –ns

audi-e-bat audire-t ΜΕΛΛ : audit-urus, -a, -um

audi-e-bamus audire-mus

audi-e-batis audire-tis

audi-e-bant audire-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

audi-am auditurus -a, -um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

audi-es auditurus -a, -um sis audi-to ΓΕΝ : audie –ndi

audi-et auditurus -a, -um sit audi-to ΔΟΤ: audie –ndo

audi-emus audituri -ae, -a simus - ΑΙΤ : audie –ndum

audi-etis audituri -ae, -a sitis audi-tote ΑΦ : audie –ndo

audi-ent audituri -ae, -a sint audi-unto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

audiv-i audiv-erim ΣΟΥΠΙΝΟ

audiv-isti audiv-eris ΑΙΤ: audit-um

audiv-it audiv-erit ΑΦ : audit-u

audiv-imus audiv-erimus

audiv-istis audiv-eritis

audiv-erunt /-ere audiv-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

audiv-eram audiv-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δ΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα

-i- audiv-eras audiv-isses

audiv-erat audiv-isset

audiv-eramus audiv-issemus

audiv-eratis audiv-issetis

audiv-erant audiv-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

audiv-ero

audiv-eris

audiv-erit

audiv-erimus

audiv-eritis

audiv-erint

A΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amor, amatus sum, amari ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

am-or (<ama-or) am-er ΕΝΕΣΤ : ama-ri

ama-ris am-eris ama-re ΜΕΛΛ : amatum iri

ama-tur am-etur ΠΡΚ : amatum,-am,-um esse

ama-mur am-emur amatos,-as,-a esse

ama-mini am-emini ama-mini Σ.ΜΕΛ : amatum,-am,-um fore

ama-ntur am-entur amatos,-as,-a fore

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

ama-bar amare-r ΜΕΤΟΧΗ

ama-baris amare-ris ΠΡΚ : amatus, -a, -um

ama-batur amare-tur

ama-bamur amare-mur

ama-bamini amare-mini

ama-bantur amare-ntur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

ama-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

ama-beris ama-tor amandus, -a, -um

ama-bitur ama-tor

ama-bimur

ama-bimini (ama-mini)

ama-buntur ama-ntor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

amatus,-a,-um sum amatus,-a,-um sim

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με

χαρακτήρα -a-

amatus,-a,-um es amatus,-a,-um sis

amatus,-a,-um est amatus,-a,-um sit

amati,-ae,-a sumus amati,-ae,-a simus

amati,-ae,-a estis amati,-ae,-a sitis

amati,-ae,-a sunt amati,-ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

amatus,-a,-um eram amatus,-a,-um essem

amatus,-a,-um eras amatus,-a,-um esses

amatus,-a,-um erat amatus,-a,-um esset

amati,-ae,-a eramus amati,-ae,-a essemus

amati,-ae,-a eratis amati,-ae,-a essetis

amati,-ae,-a erant amati,-ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

amatus,-a,-um ero

amatus,-a,-um eris

amatus,-a,-um erit

amati,-ae,-a erimus

amati,-ae,-a eritis

amati,-ae,-a erunt

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-or, deletus sum, dele-ri ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

dele-or dele-ar ΕΝΕΣΤ : dele-ri

ΜΕΛΛ : deletum iri

ΠΡΚ : deletum,-am,-um esse

deletos,-as,-a esse

Σ.ΜΕΛ : deletum,-am,-um fore

deletos,-as,-a fore

dele-ris dele-aris delere

dele-tur dele-atur

dele-mur dele-amur

dele-mini dele-amini dele-mini

dele-ntur dele-antur

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

dele-bar delere-r ΜΕΤΟΧΗ

dele-baris delere-ris ΠΡΚ : deletus, -a, -um

dele-batur delere-tur

dele-bamur delere-mur

dele-bamini delere-mini

dele-bantur delere-ntur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

dele-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

dele-beris dele-tor delendus, -a, -um

dele-bitur dele-tor

dele-bimur

dele-bimini (dele-mini)

dele-buntur dele-ntor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

deletus,-a,-um sum deletus,-a,-um sim

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με

χαρακτήρα -e-

deletus,-a,-um es deletus,-a,-um sis

deletus,-a,-um est deletus,-a,-um sit

deleti,-ae,-a sumus deleti,-ae,-a simus

deleti,-ae,-a estis deleti,-ae,-a sitis

deleti,-ae,-a sunt deleti,-ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

deletus,-a,-um eram deletus,-a,-um essem

deletus,-a,-um eras deletus,-a,-um esses

deletus,-a,-um erat deletus,-a,-um esset

deleti,-ae,-a eramus deleti,-ae,-a essemus

deleti,-ae,-a eratis deleti,-ae,-a essetis

deleti,-ae,-a erant deleti,-ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

deletus,-a,-um ero

deletus,-a,-um eris

deletus,-a,-um erit

deleti,-ae,-a erimus

deleti,-ae,-a eritis

deleti,-ae,-a erunt

Γ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-or, lectus sum, leg-i ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

leg-or leg-ar ΕΝΕΣΤ : leg-i

ΜΕΛΛ : lectum iri

ΠΡΚ : lectum,-am,-um esse

lectos,-as,-a esse

Σ.ΜΕΛ : lectum,-am,-um fore

lectos,-as,-a fore

leg-e-ris leg-aris legere

leg-i-tur leg-atur

leg-i-mur leg-amur

leg-i-mini leg-amini leg-i-mini

leg-u-ntur leg-antur

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

leg-e-bar legere-r ΜΕΤΟΧΗ

leg-e-baris legere-ris ΠΡΚ : lectus, -a, -um

leg-e-batur legere-tur

leg-e-bamur legere-mur

leg-e-bamini legere-mini

leg-e-bantur legere-ntur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

leg-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

leg-eris leg-i-tor legendus, -a, -um

leg-etur leg-i-tor

leg-emur

leg-emini (leg-i-mini)

leg-entur leg-u-ntor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

lectus,-a,-um sum lectus,-a,-um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με

χαρακτήρα σύμφωνο ή

φωνήεν εκτός των –a-, -e-, -i-

lectus,-a,-um es lectus,-a,-um sis

lectus,-a,-um est lectus,-a,-um sit

lecti,-ae,-a sumus lecti,-ae,-a simus

lecti,-ae,-a estis lecti,-ae,-a sitis

lecti,-ae,-a sunt lecti,-ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

lectus, -a, -um eram lectus, -a, -um essem

lectus,-a,-um eras lectus,-a,-um esses

lectus,-a,-um erat lectus,-a,-um esset

lecti,-ae,-a eramus lecti,-ae,-a essemus

lecti,-ae,-a eratis lecti,-ae,-a essetis

lecti,-ae,-a erant lecti,-ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

lectus, -a, -um ero

lectus,-a,-um eris

lectus,-a,-um erit

lecti,-ae,-a erimus

lecti,-ae,-a eritis

lecti,-ae,-a erunt

Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : audior, auditus sum, audiri ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

audi-or audi-ar ΕΝΕΣΤ : audi-ri

ΜΕΛΛ : auditum iri

ΠΡΚ : auditum,-am,-um esse

auditos,-as,-a esse

Σ.ΜΕΛ : auditum,-am,-um fore

auditos,-as,-a fore

audi-ris audi-aris audire

audi-tur audi-atur

audi-mur audi-amur

audi-mini audi-amini audi-mini

audi-u-ntur audi-antur

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

audi-e-bar audire-r ΜΕΤΟΧΗ

audi-e-baris audire-ris ΠΡΚ : auditus, -a, -um

audi-e-batur audire-tur

audi-e-bamur audire-mur

audi-e-bamini audire-mini

audi-e-bantur audire-ntur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

audi-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

audi-eris audi-tor audiendus, -a, -um

audi-etur audi-tor

audi-emur

audi-emini (audi-mini)

audi-entur audi-untor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

auditus,-a,-um sum auditus, -a, -um sim

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δ΄συζυγία

περιλαμβάνει ρήματα με

χαρακτήρα -i-

auditus, -a, -um es auditus, -a, -um sis

auditus, -a, -um est auditus, -a, -um sit

auditi,-ae,-a sumus auditi,-ae,-a simus

auditi,-ae,-a estis auditi,-ae,-a sitis

auditi,-ae,-a sunt auditi,-ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

auditus, -a, -um eram auditus, -a, -um essem

auditus, -a, -um eras auditus, -a, -um esses

auditus, -a, -um erat auditus, -a, -um esset

auditi,-ae,-a eramus auditi,-ae,-a essemus

auditi,-ae,-a eratis auditi,-ae,-a essetis

auditi,-ae,-a erant auditi,-ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

auditus, -a, -um ero

auditus, -a, -um eris

auditus, -a, -um erit

auditi,-ae,-a erimus

auditi,-ae,-a eritis

auditi,-ae,-a erunt

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

consequor, consecutus sum, consecutum, consequi 3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤ. consequ-or consequ-ar -, consequ-ere

ΠΑΡΑΤ. consequ-e-bar consequere-r

ΜΕΛΛΩΝ consequ-ar * consecuturus, -a, -um sim -, consequ-i-tor

ΠΑΡΑΚ. consecutus, -a, -um sum consecutus, -a, -um sim

ΥΠΕΡΣ. consecutus, -a, -um eram consecutus, -a, -um essem

ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. consecutus, -a, -um ero

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

ΕΝΕΣΤ : consequ-i *ΕΝΕΣΤ : consequ-ens ΓΕΝ : consequend-i

*ΜΕΛΛ : consecuturum -am, um esse *ΜΕΛΛ : consecuturus, -a, -um ΔΟΤ : consequend-o

consecuturos -as, -a esse ΠΡΚ : consecutus, -a, -um ΑΙΤ : consequend-um

ΠΡΚ : consecutum, -am, -um esse * ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : consequend-o

consecutos, -as, -a esse ΑΙΤ : consecutum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

Σ. ΜΕΛ : consecutum, -am, -um fore ΑΦ : consecutu consequendus, -a, -um

consecutos, -as, -a fore

2.Αποθετικά είναι τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή, αλλά ενεργητική διάθεση. Κλίνονται

δηλαδή κατά την παθητική φωνή, αλλά η σημασία τους είναι ενεργητική (ή ουδέτερη).

π.χ.consequor=ακολουθώ, imitor=μιμούμαι, loquor=μιλώ, morior=πεθαίνω.

2. Αποθετικά ρήματα υπάρχουν και στην αρχαία και στη νέα ελληνική : π.χ.έρχομαι, βούλομαι, δέχομαι

3. Τα αποθετικά ρήματα κλίνονται κανονικά, όπως τα ρήματα της παθητικής φωνής, αλλά σχηματίζουν

κατά την ενεργητική φωνή 6 τύπους (σημειώνονται με * στον παραπάνω πίνακα):

α.υποτακτική μέλλοντα

β. μετοχή μέλλοντα

γ. απαρέμφατο μέλλοντα (αντικαθίσταται το απαρ. μέλλοντα της μέσης φωνής)

δ. μετοχή ενεστώτα

ε. σουπίνο

στ. γερούνδιο

4. Η επισήμανση των αποθετικών ρημάτων ενός κειμένου μπορεί πρακτικά να γίνει και από τη

μετάφραση : ο τύπος είναι μεν παθητικός, αλλά η μετάφρασή του έχει ενεργητική σημασία. π.χ. is Gallos

iam abeuntes secutus est : αυτός τους Γαλάτες, ενώ ήδη έφευγαν, ακολούθησε.

5. Οι αρχικοί χρόνοι των αποθετικών ρημάτων σχηματίζονται βέβαια στη παθητική φωνή, με την

προσθήκη και του σουπίνου (μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον είναι ομόρριζο της μετοχής παρακειμένου) :

sequor, secutus sum, secutum, sequi 3 - imitor, imitatus sum, imitatum, imitari 2

ΤΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Α΄ΣΥΖΥΓΙΑ :

1. adhortor-adhortatus sum - adhortatum-adhortari = προτρέπω (ad+hortor)

2. admiror = θαυμάζω

3. arbitror = νομίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

4. conor = προσπαθώ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

5. hortor = προτρέπω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

6. imitor = μιμούμαι

7. indignor = αγανακτώ

8. minitor = απειλώ

9. miror = θαυμάζω

10. miseror = οικτίρω, θρηνώ

11. osculor = φιλώ

12. populor = λεηλατώ

13. proelior = πολεμώ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

14. tutor = προστατεύω

15. veneror = λατρεύω, προσκυνώ

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :

1. fateor - fassus sum - fassum - fateri = ομολογώ

2. intueor - intuitus sum - intuitum - intueri = κοιτάζω

3. medeor - (sanavi) - - - mederi = γιατρεύω

4. vereor - veritus sum - veritum - vereri = φοβάμαι

Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :

1. complector-complexus sum-complexum-complecti = αγκαλιάζω (cum+plector-Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

2. congredior-congressus sum-congressum-congredi = συγκρούομαι (cum+gradior)

3. conloquor - conlocutus sum - conlocutum - conloqui = συνομιλώ (cum+loquor)

4. consequor - consecutus sum - consecutum - consequi = ακολουθώ, πετυχαίνω (cum+sequor)

5. dilabor - dilapsus sum - dilapsum - dilabi = καταρρέω (de+labor)

6. egredior - egressus sum - egressum - egredi = βγαίνω (e+gradior)

7. elabor - elapsus sum - elapsum - elabi = ξεγλιστρώ (e+labor)

8. gradior - gressus sum - gressum - gradi = βαδίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

9. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi = εισέρχομαι (in+gradior)

10. loquor - locutus sum - locutum - loqui = μιλώ .

11. morior - mortuus sum (μετοχή μέλλοντα moriturus) - mortuum - mori = πεθαίνω

12. nascor - natus sum (μετοχή μέλλοντα nasciturus) - natum - nasci = γεννιέμαι

13. obsequor - obsecutus sum - obsecutum - obsequi = κάνω το χατίρι κάποιου (ob+sequor)

14. patior - passus sum - passum - pati = ανέχομαι, υπομένω

15. queror - questus sum - questum - queri = παραπονιέμαι (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

16. revertor - reverti - reversum - reverti (ημιαποθ.) ή

revertor - reversus sum - reversum - reverti (αποθετικό) = επιστρέφω (re+vertor)

17. sequor – secutus sum - secutum - sequi = ακολουθώ

18. utor - usus sum - usum - uti = χρησιμοποιώ

Δ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :

1. mentior - mentitus sum - mentitum - mentiri = ψεύδομαι

2. molior - molitus sum - molitum - moliri = μηχανεύομαι

3. orior - ortus sum (μετοχή μέλλοντα oriturus) - ortum - oriri = ανατέλλω, γεννιέμαι.

Το αποθετικό ρήμα orior, ortus sum, ortum, oriri 4=ανατέλλω, γεννιέμαι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

ori-or ori-ar - ΕΝΕΣΤ : or-iri

ori -ris και or-e-ris ori-aris ori-re και or-ere ΜΕΛ : oriturum -am, -um esse

ori-tur ori-atur - orituros -as,-a esse

ori-mur ori-amur - ΠΡΚ : ortum,-am, -um esse

ori-mini ori-amini or-i-mini ortos,-as, -a esse

ori-u-ntur ori-antur - Σ.ΜΕΛ : ortum,-am, -um fore

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

ori-e-bar orire-r και orere-r ortos,-as, -a fore

ori-e-baris orire-ris και orere-ris ΜΕΤΟΧΗ

ori-e-batur orire-tur και orere-tur ΕΝΕΣΤ : oriens

ori-e-bamur orire-mur και orere-mur ΜΕΛ : oriturus, -a, -um

ori-e-bamini orire-mini και orere-mini ΠΡΚ : ortus, -a, -um

ori-e-bantur orire-ntur και orere-ntur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

ori-ar oriturus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

ori-eris oriturus, -a, -um sis ori-tor ΓΕΝ : ori-e-ndi

ori-etur oriturus, -a, -um sit ori-tor ΔΟΤ : ori-e-ndo

ori-emur orituri,-ae,-a simus - ΑΙΤ : ori-e-ndum

ori-emini orituri, -ae,-a sitis (ori-mini) ΑΦ : ori-e-ndo

ori-entur ortituri, -ae,-a sint ori-untor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. ortus, -a, -um sum ortus,-a,-um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

ortus, -a, -um es ortus, -a, -um sis oriendus, -, -um και

ortus, -a, -um est ortus, -a, -um sit ori-u-ndus, -a, -um

orti, -ae,-a sumus orti,-ae,-a simus ΣΟΥΠΙΝΟ

orti, -ae,-a estis orti, -ae,-a sitis ΑΙΤ : ortum

orti, -ae,-a sunt orti, -ae,-a sint ΑΦ : ortu

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. ortus, -a,-um eram ortus,-a,-um essem

ortus, -a, -um eras ortus, -a, -um esses

ortus, -a, -um erat ortus, -a, -um esset

orti,-ae,-a eramus orti,-ae,-a essemus

orti, -ae,-a eratis orti, -ae,-a essetis

orti, -ae,-a erant orti, -ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

. ortus,-a,-um ero

ortus,-a,-um eris

ortus, -a, -um erit

orti,-ae,-a erimus

orti, -ae,-a eritis

orti, -ae,-a erunt

2.Το αποθετικό ρήμα orior κλίνεται κατά την δ΄συζυγία, αλλά σχηματίζει κάποιους τύπους και από την

γ΄ συζυγία και μάλιστα κατά τα 25 ρήματα σε –io (capio).

2.Από την γ΄ συζυγία (25 σε –io) σχηματίζει τους εξής τύπους :

β΄ ενικό ενεστώτα οριστικής : oreris

ολόκληρο τον παρατατικό υποτακτικής : orerer, orereris κλπ

β΄ ενικό ενεστώτα προστακτικής : orere

3.Σχηματίζει επίσης ανώμαλα :

τη μετοχή μέλλοντα : oriturus (αντί orturus) και άρα το απαρέμφατο μέλλοντα : oriturum esse και

την υποτακτική μέλλοντα : oriturus sim

το γερουνδιακό : oriundus, αλλά και ομαλά : oriendus

ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

audeo, ausus sum, ausum, audere 2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤ. aude-o aude-am -, aude

ΠΑΡΑΤ. aude-bam audere-m

ΜΕΛΛΩΝ aude-bo ausurus, -a, -um sim -, aude-to

ΠΑΡΑΚ. ausus, -a, -um sum ausus, -a, -um sim

ΥΠΕΡΣ. ausus, -a, -um eram ausus, -a, -um essem

ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ausus, -a, -um ero

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

ΕΝΕΣΤ : aude-re ΕΝΕΣΤ : aude-ns audendus, -a, -um

ΜΕΛ : ausurum -am, um esse ΜΕΛ : ausurus, -a, -um ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

ausuros -as, -a esse ΠΡΚ : ausus, -a, -um ΓΕΝ : audend-i

ΠΡΚ : ausum, -am, -um esse ΣΟΥΠΙΝΟ ΔΟΤ : audend-o

ausos, -as, -a esse ΑΙΤ : ausum ΑΙΤ : audend-um

Σ. ΜΕΛ : ausum, -am, -um fore ΑΦ : ausu ΑΦ : audend-o

ausos, -as, -a fore

deverto - deverti - deversum – devertere 3 devertor - deverti - deversum - deverti (ημιαποθετικό) 3

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤ. devert-o / devert-or devert-am / devert-ar -, deverte / -, devertere

ΠΑΡΑΤ. deverte-bam / deverte-bar devertere-m / devertere-r

ΜΕΛΛΩΝ devert-am / devert-ar deversurus, -a, -um sim -, devertito / -, devertitor

ΠΑΡΑΚ. devert-i devert-erim

ΥΠΕΡΣ. devert-eram devert-issem

ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. devert-ero

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

ΕΝΕΣΤ : devert-i ΕΝΕΣΤ : devert-ens ΓΕΝ : devertend-i

ΜΕΛ : deversurum -am, um esse ΜΕΛ : deversurus, -a, -um ΔΟΤ : devertend-o

deversuros -as, -a esse ΠΡΚ : - ΑΙΤ : devertend-um

ΠΡΚ : devertisse ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : devertend-o

ΑΙΤ : deversum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

ΑΦ : deversu devertendus, -a, -um

2. Τα ημιαποθετικά ρήματα έχουν ενεργητική σημασία, όπως τα αποθετικά, σχηματίζουν όμως άλλους

χρόνους κατά την ενεργητική και άλλους κατά την παθητική φωνή. Συγκεκριμένα, οι αρχικοί τους χρόνοι

(εξαιρουμένου του σουπίνου) είναι ένας παρά έναν ενεργητικής και παθητικής φωνής (=ενεργητικός

ενεστώτας- παθητικός παρακείμενος-(σουπίνο)-ενεργητικό απαρέμφατο ενεστώτα ή παθητικός

ενεστώτας-ενεργητικός παρακείμενος-(σουπίνο)- παθητικό απαρέμφατο ενεστώτα).π.χ. audeo, ausus sum,

ausum, audere 2 - devertor, deverti, deversum, deverti 3.

2.Όπως όλα τα ρήματα, σχηματίζουν τους τρεις πρώτους χρόνους σύμφωνα με τον ενεστώτα και τους

τρεις συντελικούς χρόνους σύμφωνα με τον παρακείμενο (δηλ. ενεργητικούς ή παθητικούς ανάλογα με

τους αρχικούς χρόνους).

3. Σχηματίζουν, όπως και τα αποθετικά : σουπίνο, γερούνδιο, γερουνδιακό, μετοχές όλων των χρόνων και

υποτακτική μέλλοντα από την ενεργητική φωνή. Το απαρέμφατο μέλλοντα το σχηματίζουν από την

ενεργητική φωνή, όπως τα αποθετικά.

4. Το ημιαποθετικό ρήμα devertor, deverti, deversum, deverti 3 συναντάται και ως ενεργητικό deverto,

deverti, deversum, devertere 3. Έτσι, σχηματίζει τους τρεις πρώτους χρόνους και ενεργητικούς και

παθητικούς. Δεν σχηματίζει όμως μετοχή παθητικού παρακειμένου, γιατί έχει ενεργητικό παρακείμενο.

5. Το ημιαποθετικό ρήμα revertor, reverti, reversum, reverti 3 συναντάται και ως αποθετικό revertor,

reversus sum, reversum, reverti 3. Έτσι, σχηματίζει τους συντελικούς χρόνους και ενεργητικούς και

παθητικούς.

revertor - reverti - reversum - reverti (ημιαποθετικό) 3 ή

revertor - reversus sum - reversum - reverti (αποθετικό) 3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤ. revert-or revert-ar -, revertere

ΠΑΡΑΤ. reverte-bar revertere-r

ΜΕΛΛΩΝ revert-ar reversurus, -a, -um sim -, revertitor

ΠΑΡΑΚ. revert-i / reversus sum revert-erim / reversus sim

ΥΠΕΡΣ. revert-eram / reversus eram revert-issem / reversus essem

ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. revert-ero / reversus ero

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

ΕΝΕΣΤ : revert-i

ΜΕΛ : reversurum -am, um esse

reversuros -as, -a esse

ΠΡΚ : revertisse και

reversum, am, um esse

reversos, as, a esse

Σ. ΜΕΛ : reversum, am, um fore

reversos, as, a fore

ΕΝΕΣΤ : revert-ens

ΜΕΛ : reversurus, -a, -um

ΠΡΚ : reversus, -a, -um

ΓΕΝ : revertend-i

ΔΟΤ : revertend-o

ΑΙΤ : revertend-um

ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : revertend-o

ΑΙΤ : reversum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

ΑΦ : reversu revertendus, -a, -um

ΤΑ ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

1. audeo - ausus sum - ausum - audere 2= τολμώ

2. gaudeo - gavisus sum - gavisum - gaudere 2= χαίρομαι (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

3. soleo - solitus sum - solitum - solere 2= συνηθίζω

4. confido - confisus sum - confisum - confidere 3= εμπιστεύομαι (cum+fido)

5. deverto - deverti - deversum - devertere ή

devertor - deverti - deversum - deverti (ημιαποθετικό) 3= καταλύω, μένω (de+vertor)

6. revertor - reverti - reversum - reverti (ημιαποθετικό) ή

revertor - reversus sum - reversum - reverti (αποθετικό) 3 = επιστρέφω (re+vertor)

Τα 25 ρήματα 3ης συζυγίας σε -io

capi-o, cep-i, cap-tum, cap-ere

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

capi-o capi-am - ΕΝΕΣΤ : cap-ere (<capi-ere)

capi-s (<capi-i-s) capi-as cap-e (<capi-e) ΜΕΛ : capturum,-am, -um esse

capi-t (<capi-i-t) capi-at - capturos,-as, -a esse

capi-mus (<capi-i-mus) capi-amus - ΠΡΚ : cep-isse

capi-tis (<capi-i-tis) capi-atis capi-te

capi-u-nt capi-ant -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

capi-e-bam

capere-m (<capi-

erem) ΜΕΤΟΧΗ

capi-e-bas capere-s ΕΝΕΣΤ : capi-ens

capi-e-bat capere-t ΜΕΛ : capturus, -a, -um

capi-e-bamus capere-mus

capi-e-batis capere-tis

capi-e-bant capere-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

capi-am capturus,a,um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

capi-es capturus,a,um sis capi-to ΓΕΝ : capi-e-ndi

capi-et capturus,a,um sit capi-to ΔΟΤ : capi-e-ndo

capi-emus capturi ae, a simus - ΑΙΤ : capi-e-ndum

capi-etis capturi ae, a sitis capi-tote ΑΦ : capi-e-ndo

capi-ent capturi ae, a sint capi-unto ΣΟΥΠΙΝΟ

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. cep-i cep-erim ΑΙΤ : capt-um

cep-isti cep-eris ΑΦ : capt-u

cep-it cep-erit

cep-imus cep-erimus

cep-istis cep-eritis

cep-erunt ( -ere) cep-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. cep-eram cep-issem

cep-eras cep-isses

cep-erat cep-isset

cep-eramus cep-issemus

cep-eratis cep-issetis

cep-erant cep-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

. cep-ero

cep-eris

cep-erit

cep-erimus

cep-eritis

cep-erint

2. Δεκαπέντε ρήματα της γ΄ συζυγίας έχουν χαρακτήρα –i-, όπως και τα ρήματα της δ΄ συζυγίας. Τα

ρήματα αυτά αποκόπτουν (συναιρούν) τον χαρακτήρα –i-, όταν ακολουθεί –i-, -er ή τελικό –e. Τον

κανόνα δεν ακολουθεί το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής, που

παραμένει capieris (και δεν συναιρείται σε caperis)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ -i- + -i = i (π.χ. capi-s αντί capi-i-s)

-i-+ er = er (π.χ. cap-ere αντί capi-ere)

-i-+ e τελικό = e τελικό (π.χ. cap-e αντί capi-e)

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

capi-or capi-ar - ΕΝΕΣΤ : cap-i (<capi-i)

cap-e-ris (<capi-e-ris) capi-aris cap-ere (<capi-e-re) ΜΕΛ : captum iri

capi-tur (<capi-i-tur) capi-atur - ΠΡΚ : captum,-am, -um esse

capi-mur (<capi-i-mur) capi-amur - captos,-as, -a esse

capi-mini (<capi-i-mini) capi-amini cap-i-mini (<capi-i-mini) Σ.ΜΕΛ : captum,-am, -um fore

capi-u-ntur capi-antur - captos,-as, -a fore

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

capi-e-bar capere-r (<capi-e-rer) ΜΕΤΟΧΗ

capi-e-baris capere-ris ΠΡΚ : captus, -a, -um

capi-e-batur capere-tur

capi-e-bamur capere-mur

capi-e-bamini capere-mini

capi-e-bantur capere-ntur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

capi-ar - ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

capi-eris* capi-tor (<capi-i-tor) capi-e-ndus, -a, -um

capi-etur capi-tor (<capi-i-tor)

capi-emur -

capi-emini (capi-mini)

capi-entur capi-untor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. captus, -a, -um sum captus,-a,-um sim

captus, -a, -um es captus, -a, -um sis

captus, -a, -um est captus, -a, -um sit

capti, -ae,-a sumus capti,-ae,-a simus

capti, -ae,-a estis capti, -ae,-a sitis

capti, -ae,-a sunt capti, -ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. captus, -a,-um eram captus,-a,-um essem

captus, -a, -um eras captus, -a, -um esses

captus, -a, -um erat captus, -a, -um esset

capti,-ae,-a eramus capti,-ae,-a essemus

capti, -ae,-a eratis capti, -ae,-a essetis

capti, -ae,-a erant capti, -ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

. captus,-a,-um ero

captus,-a,-um eris

captus, -a, -um erit

capti,-ae,-a erimus

capti, -ae,-a eritis

capti, -ae,-a erunt

ΤΑ 25 ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΣΕ –io ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΣ

1. abicio - abieci - abiectum - abicere = πετάω κάτι, καταθέτω (τα όπλα) (ab+iacio)

2. obicio - obieci - obiectum - obicere = ρίχνω, προβάλλω αντίρρηση (ob+iacio)

3. capio - cepi - captum - capere = πιάνω

4. accipio - accepi - acceptum - accipere = δέχομαι, μαθαίνω (ab+capio)

5. concipio - concepi - conceptum - concipere = συλλαμβάνω (cum +capio)

6. incipio - incepi - inceptum - incipere = αρχίζω (in+capio)

7. intercipio - intercepi - interceptum - intercipere = αρπάζω (inter+capio)

8. recipio - recepi - receptum - recipere = παίρνω πίσω (re+capio)

9. suscipio - suscepi - susceptum - suscipere = παραλαμβάνω, δέχομαι (sub+capio)

10. praecipio - praecepi - praeceptum - praecipere = καθοδηγώ. (prae+capio)

11. facio - feci - factum - facere = κάνω

12. afficio (adficio) - affeci (adfeci) - affectum (adfectum) - afficere (adficere) = περιβάλλω (ad+facio)

13. deficio - defeci - defectum - deficere= χάνομαι, παθαίνω έκλειψη (de+facio) (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

14. efficio - effeci - effectum - efficere = κατορθώνω, δημιουργώ (e+facio)

15. interficio - interfeci - interfectum - interficere = σκοτώνω (inter+facio)

16. reficio - refeci - refectum - reficere = ξεκουράζω (re+facio) (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

17. gradior - gressus sum - gressum - gradi (αποθετικό) = βαδίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

18. congredior-congressus sum-congressum-congredi (αποθετικό) = συγκρούομαι (cum+gradior)

19. egredior - egressus sum - egressum - egredi (αποθετικό) = βγαίνω (e+gradior)

20. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi (αποθετικό) = εισέρχομαι (in+gradior)

21. aspicio - aspexi - aspectum - aspicere = κοιτάζω (a+specio)

22. conspicio - conspexi - conspectum - conspicere = βλέπω (cum+specio)

23. concutio - concussi - concussum - concutere = συνταράζω (cum + quatio) (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

24. fugio - fugi - fugitum - fugere = φεύγω

25. confugio - confugi - - - confugere = καταφεύγω (cum+fugio)

26. cupio - cupivi (cupii) - cupitum - cupere = επιθυμώ

27. morior - mortuus sum (μετοχή μέλλοντα moriturus) - mortuum - mori (αποθετικό) = πεθαίνω

28. pario - peperi - partum (μετοχή μέλλοντα pariturus) - parere = γεννώ

29. patior - passus sum - passum - pati (αποθετικό) = ανέχομαι, υπομένω

30. praeripio - praeripui - praereptum - praeripere = αρπάζω (prae+rapio)

Το ανώμαλο ρήμα sum, fui, esse=είμαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

sum sim - ΕΝΕΣΤ : esse

es sis es ΜΕΛ : fore ή

est sit - futurum,-am, -um esse

sumus simus - futuros,-as, -a esse

estis sitis este ΠΡΚ : fuisse

sunt sint -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

eram essem ΜΕΤΟΧΗ

eras esses ΕΝΕΣΤ : μετοχή ενεστώτα

erat esset σχηματίζουν μόνο τα σύνθετα:

eramus essemus absum και praesum : absens-praesens

eratis essetis ΜΕΛ : fut-urus, -a, -um

erant essent

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

ero futurus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

eris futurus,-a,-um sis es-to -

erit futurus,-a,-um sit es-to ΣΟΥΠΙΝΟ

erimus futuri,-ae,-a simus - -

eritis futuri,-ae,-a sitis es-tote

erunt futuri,-ae,-a sint sunto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. fu-i fu-erim

fu-isti fu-eris

fu-it fu-erit

fu-imus fu-erimus

fu-istis fu-eritis

fu-erunt / -ere fu-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. fu-eram fu-issem

fu-eras fu-isses

fu-erat fu-isset

fu-eramus fu-issemus

fu-eratis fu-issetis

fu-erant fu-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

. fu-ero

fu-eris

fu-erit

fu-erimus

fu-eritis

fu-erint

1. Το sum δεν σχηματίζει γερούνδιο και σουπίνο. Σχηματίζει όμως μετοχή μέλλοντα (futurus) και όλους

τους παραγόμενους από αυτήν τύπους.

2. Μετοχή ενεστώτα σχηματίζουν μόνο τα σύνθετα absum και praesum : absens-praesens

3. Πολλοί τύποι του sum χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό των περιφραστικών τύπων των ρημάτων.

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ sum ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. absum - afui - abesse = απουσιάζω, είμαι μακριά 2. adsum - adfui (affui) - adesse = παρευρίσκομαι, έρχομαι 3. interest - interfuit - interesse (απρόσωπο) = ενδιαφέρει 4. praesum - praefui - praeesse = προΐσταμαι, είμαι παρών

Το ανώμαλο ρήμα possum, potui, posse =μπορώ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Ε

ΝΕ

ΣΤ

ΩΣ

possum (<pot+sum) possim (<pot+sim) ΕΝΕΣΤ : posse (<pot+esse)

potes possis ΜΕΛ : -

potest possit ΠΡΚ : potuisse

possumus (<pot+sumus) possimus

potestis possitis

possunt (<pot+sunt) possint

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

poteram possem ΜΕΤΟΧΗ

poteras posses ΕΝΕΣΤ : potens

poterat posset ΜΕΛ : -

poteramus possemus

poteratis possetis

poterant possent

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

potero ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

poteris -

poterit - ΣΟΥΠΙΝΟ

poterimus -

poteritis

poterunt

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. potu-i potu-erim

potu-isti potu-eris

potu-it potu-erit

potu-imus potu-erimus

potu-istis potu-eritis

potu-erunt ή-ere potu-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. potu-eram potu-issem

potu-eras potu-isses

potu-erat potu-isset

potu-eramus potu-issemus

potu-eratis potu-issetis

potu-erant potu-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

. potu-ero

potu-eris

potu-erit

potu-erimus

potu-eritis

potu-erint

2.Το ανώμαλο ρήμα possum σχηματίζει τους τύπους του από τη ρίζα pot+sum με

βάση τον κανόνα : pot+s=poss-. π.χ. pot+sum>possum, αλλά pot+es>potes.

2.Δεν έχει γερούνδιο και σουπίνο, άρα ούτε και τους παραγόμενους από το σουπίνο

τύπους (μετοχή μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα, απαρέμφατο μέλλοντα). Επίσης

δεν έχει προστακτική.

Το ανώμαλο ρήμα eo, ivi (ii), itum, ire =βαίνω, πηγαίνω

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

eo eam - ΕΝΕΣΤ : ire

is eas i ΜΕΛ : iturum, -am, -um esse

it eat - ituros, -as, -a esse

imus eamus - ΠΡΚ : (ivisse-iise-) isse

itis eatis ite

eunt eant -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

ibam irem ΜΕΤΟΧΗ

ibas ires ΕΝΕΣΤ : iens, γεν. euntis

ibat iret ΜΕΛ : iturus, -a, -um

ibamus iremus

ibatis iretis

ibant irent

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

i-bo iturus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙO

i-bis iturus,-a,-um sis ito ΓΕΝ : eundi

i-bit iturus,-a,-um sit ito ΔΟΤ : eundo

i-bimus ituri,-ae,-a simus - ΑΙΤ : eundum

i-bitis ituri,-ae,-a sitis itote ΑΦ : eundo

i-bunt ituri,-ae,-a sint eunto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

ivi και ii (iverim-) ierim ΣΟΥΠΙΝΟ

(ivisti-iisti-) isti (iveris -) ieris ΑΙΤ : itum

(ivit-) iit (iverit-) ierit ΑΦ : itu

(ivimus-) iimus (iverimus-) ierimus

(ivistis-iistis-) istis (iveritis -) ieritis

(iverunt-) ierunt (-ere) (iverint-) ierint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

(iveram -) ieram (ivissem - iissem -) issem

(iveras –) ieras (ivisses - iisses -) isses

(iverat –) ierat (ivisset - iisset -) isset

(iveramus -) ieramus (ivissemus - issemus-) issemus

(iveratis -) ieratis (ivissetis - iissetis -) issetis

(iverant -) ierant (ivissent - iissent -) issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

(ivero –) iero

(iveris –) ieris

(iverit –) ierit

(iverimus-) ierimus

(iveritis-) ieritis

(iverint-) ierint

2. Το ανώμαλο ρήμα eo (=βαίνω, πηγαίνω) έχει δύο θέματα : α) θέμα e- μπροστά από τα φωνήεντα a,o, u β)

θέμα i- μπροστά από σύμφωνο ή άλλο -i

2. Πρακτικός κανόνας : κλίνεται σαν ρήμα 4ης συζυγίας αλλά ο Παρατατικός οριστικής είναι ibam και ο

Μέλλοντας Οριστικής ibo

3. Στον Παρακείμενο το σύμφωνο –v- των αρχικών τύπων συχνά παραλείπεται και προκύπτουν τύποι με –ii-.

To –ii- απλοποιείται σε –i- μπροστά από –s-. π.χ. β΄ ενικό : ivisti-iisti-isti, απαρέμφατο : ivisse-iisse-isse

4. Η μετοχή ενεστώτα iens είναι η μοναδική μετοχή ενεστώτα που στην κλίση της χρησιμοποιούνται δύο

θέματα (i-, e-). Η πλήρης κλίση της έχει ως εξής :

ΑΡΣ-ΘΗΛ : iens, euntis, eunti, euntem, iens, eunte/i – euntes, euntium, euntibus, euntes, euntes, euntibus

ΟΥΔ : iens, euntis, eunti, iens, iens, eunte/i – euntia, euntium, euntibus, euntia, euntia, euntibus

5. Προσοχή στο σχηματισμό του γερουνδίου (με θέμα e-) : eundi κλπ

4. Παθητική φωνή σχηματίζουν : α) το απρόσωπο itur στο γ΄ενικό β) τα μεταβατικά σύνθετα, όπως το ad-

eo(=πλησιάζω) και το trans-eo (=διασχίζω)

adeor, aditus sum, adiri =προσεγγίζομαι, πλησιάζομαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

adeor adear - ΕΝΕΣΤ : adiri

adiris adearis adire ΜΕΛ : aditum iri

aditur adeatur - ΠΡΚ : aditum,-am,-um esse

adimur adeamur - aditos,-as,-a esse

adimini adeamini adimini Σ.ΜΕΛ : aditum,-am,-um fore

adeuntur adeantur - aditos,-as,-a fore

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

adibar adirer ΜΕΤΟΧΗ

adibaris adireris ΠΡΚ : aditus, -a, -um

adibatur adiretur ΓΕΡΟΥΝΔΙAKO

adibamur adiremur adeundus, -a, -um

adibamini adiremini

adibantur adirentur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

adi-bor -

adi-beris aditor

adi-bitur aditor

adi-bitur -

adi-bimini (adimini)

adi-buntur adeuntor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

aditus,-a,-um sum aditus,-a,-um sim

aditus,-a,-um es aditus,-a,-um sis

aditus,-a,-um est aditus,-a,-um sit

aditi,-ae,-a sumus aditi,-ae,-a simus

aditi,-ae,-a estis aditi,-ae,-a sitis

aditi,-ae,-a sunt aditi,-ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. aditus,-a,-um eram aditus,-a,-um essem

aditus,-a,-um eras aditus,-a,-um esses

aditus,-a,-um erat aditus,-a,-um esset

aditi,-ae,-a eramus aditi,-ae,-a essemus

aditi,-ae,-a eratis aditi,-ae,-a essetis

aditi,-ae,-a erant aditi,-ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν

aditus,-a,-um ero

aditus,-a,-um eris

aditus,-a,-um erit

aditi,-ae,-a erimus

aditi,-ae,-a eritis

aditi,-ae,-a erunt

itur, itum est, iri (απρ.)=γίνεται πορεία ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ eo ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. abeo - abivi (abii) - abitum - abire = φεύγω 2. adeo - adii - aditum - adire = πλησιάζω 3. nequeo - nequivi - nequire (ελλειπτικό) = δεν

μπορώ 4. pereo - perii- peritum- perire= χάνομαι, πεθαίνω 5. redeo - redii - reditum - redire = επιστρέφω

6. transeo - transii - transitum - transire = περνώ, διέρχομαι (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

itur eatur

ibatur iretur

ibitur

itum est itum sit

itum erat itum esset

itum erit

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ METOXH

ΕΝΕΣΤ : iri ΠΡΚ : itum

ΠΡΚ : itum esse

Σ. ΜΕΛ : itum fore

Το ανώμαλο ρήμα fer-o, tul-i, lat-um, fer-re =φέρω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

fer-o fer-am ΕΝΕΣΤ : fer-re

fer-s fer-as fer ΜΕΛ : laturum,-am,-um esse

fer-t fer-at laturos,-as,-a esse

fer-i-mus fer-amus ΠΡΚ : tul-isse

fer-tis fer-atis fer-te

fer-u-nt fer-ant

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

fer-e-bam ferre-m ΜΕΤΟΧΗ

fer-e-bas ferre-s ΕΝΕΣΤ : fer-e-ns

fer-e-bat ferre-t ΜΕΛ : lat-urus, -a, -um

fer-e-bamus ferre-mus

fer-e-batis ferre-tis

fer-e-bant ferre-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

fer-am laturus -a,-um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

fer-es laturus -a,-um sis fer-to ΓΕΝ : fer-e-ndi

fer-et laturus -a,-um sit fer-to ΔΟΤ : fer-e-ndo

fer-emus laturi,-ae,-a simus ΑΙΤ : fer-e-ndum

fer-etis laturi,-ae,-a sitis fer-tote ΑΦ : fer-e-ndo

fer-ent laturi,-ae,-a sint fer-unto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ.

tul-i tul-erim ΣΟΥΠΙΝΟ

tul-isti tul-eris ΑΙΤ : lat-um

tul-it tul-erit ΑΦ : lat-u

tul-imus tul-erimus

tul-istis tul-eritis

tul-erunt /tul-

ere tul-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. tul-eram tul-issem

tul-eras tul-isses

tul-erat tul-isset

tul-eramus tul-issemus

tul-eratis tul-issetis

tul-erant tul-issent

ΣΥ

ΝΤ

.ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

tul-ero

tul-eris

tul-erit

tul-erimus

tul-eritis

tul-erint

Το ανώμαλο ρήμα fero κλίνεται όπως τα ρήματα της γ΄ συζυγίας, με τις εξής ιδιομορφίες :

2) το συνδετικό φωνήεν –i-αποβάλλεται μπροστά από s ή t (πχ. fers αντί feris, fert αντί ferit)

2) το συνδετικό φωνήεν –e-αποβάλλεται μπροστά από r (π.χ. ferre αντί ferere). Αυτό δεν

συμβαίνει στο β΄ ενικό του μέλλοντα οριστικής της παθητικής φωνής που παραμένει fereris

(και όχι ferris)

3) To β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα σχηματίζεται χωρίς κατάληξη : fer αντί fere

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Ε

ΝΕ

ΣΤ

ΩΣ

fer-or fer-ar - ΕΝΕΣΤ : fer-ri

fer-ris fer-aris ferre ΜΕΛ : latum iri

fer-tur fer-atur - ΠΡΚ : latum,-am,-um esse

fer-i-mur fer-amur - latos,-as,-a esse

fer-i-mini fer-amini fer-i-mini Σ. ΜΕΛ : latum,-am,-um fore

fer-u-ntur fer-antur - latos,-as,-a fore

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

fer-e-bar ferre-r ΜΕΤΟΧΗ

fer-e-baris ferre-ris ΠΡΚ : latus, -a, -um

fer-e-batur ferre-tur

fer-e-bamur ferre-mur ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

fer-e-bamini ferre-mini ferendus, -a, um

fer-e-bantur ferre-ntur

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

fer-ar -

fer-eris* fer-tor

fer-etur fer-tor

fer-emur -

fer-emini (fer-i-mini)

fer-entur fer-u-ntor

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. latus,-a,-um sum latus, -a, -um sim

latus,-a,-um es latus,-a,-um sis

latus,-a,-um est latus,-a,-um sit

lati,-ae,-a sumus lati,-ae,-a simus

lati,-ae,-a estis lati,-ae,-a sitis

lati,-ae,-a sunt lati,-ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. latus,-a,-um eram latus,-a,-um essem

latus,-a,-um eras latus,-a,-um esses

latus,-a,-um erat latus,-a,-um esset

lati,-ae,-a eramus lati,-ae,-a essemus

lati,-ae,-a eratis lati,-ae,-a essetis

lati,-ae,-a erant lati,-ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

.ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

latus, -a, -um ero

latus,-a,-um eris

latus,-a,-um erit

lati,-ae,-a erimus

lati,-ae,-a eritis

lati,-ae,-a erunt

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ fero ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. affero (adfero) - attuli - allatum - afferre = φέρω, προσφέρω (ad+fero) 2. confero - contuli - collatum - conferre = συγκεντρώνω (cum+fero) 3. defero - detuli - delatum - deferre = μεταφέρω (de+fero) 4. offero (obfero) - obtuli - oblatum - offerre = φέρνω κάτι (ob+fero) 5. refero - retuli (rettuli) - relatum - referre = παραδίδω, αναφέρω (re+fero) 6. transfero - transtuli - translatum - transferre = μεταφέρω (trans+fero)

Το ανώμαλο ρήμα fio, factus sum, fieri=γίνομαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

fi-o fi-am - ΕΝΕΣΤ : fieri

fi-s fi-as fi ΜΕΛ : factum iri

fi-t fi-at - ΠΡΚ : factum,-am,-um esse

fi-mus fi-amus - factos,-as,-a esse

fi-tis fi-atis fite Σ.ΜΕΛ : factum,-am,-um fore

fi-u-nt fi-ant - factos,-as,-a fore

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

fi-e-bam fiere-m ΜΕΤΟΧΗ

fi-e-bas fiere-s factus, -a, -um

fi-e-bat fiere-t

fi-e-bamus fiere-mus ΓΕΡΟΥΝΔΙAKO

fi-e-batis fiere-tis faciendus, -a, -um

fi-e-bant fiere-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

fi-am -

fi-es fi-to

fi-et fi-to

fi-emus -

fi-etis fi-tote

fi-ent (fi-unto)

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜΕ

ΝΟ

Σ

factus,-a,-um sum factus,-a,-um sim

factus,-a,-um es factus,-a,-um sis

factus,-a,-um est factus,-a,-um sit

facti,-ae,-a sumus facti,-ae,-a simus

facti,-ae,-a estis facti,-ae,-a sitis

facti,-ae,-a sunt facti,-ae,-a sint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

ΙΚΟ

Σ

factus, -a, -um eram factus, -a, -um essem

factus,-a,-um eras factus,-a,-um esses

factus,-a,-um erat factus,-a,-um esset

facti,-ae,-a eramus facti,-ae,-a essemus

facti,-ae,-a eratis facti,-ae,-a essetis

facti,-ae,-a erant facti,-ae,-a essent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

ΛΩ

Ν factus,-a,-um ero

factus,-a,-um eris

factus,-a,-um erit

facti,-ae,-a erimus

facti,-ae,-a eritis

facti,-ae,-a erunt

2. Το ανώμαλο ρήμα fio (=γίνομαι) χρησιμοποιείται ως παθητικό του facio (αντί του facior, που δεν

απαντάται). Στα σύνθετα του facio όμως χρησιμοποιείται κανονικά το παθητικό -ficior : π.χ.interficior

2. Έχει ενεργητικό ενεστώτα κλινόμενο κατά την δ΄ συζυγία και παθητικό παρακείμενο.

3. Το απαρέμφατο ενεστώτα fieri δεν σχηματίζεται κατά την τέταρτη συζυγία.

volo, volui, velle=θέλω nolo, nolui, nolle=δεν θέλω

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

volo velim nolo nolim -

vis velis non vis nolis nol-i

vult velit non vult nolit -

volumus velimus nolumus nolimus -

vultis velitis non vultis nolitis nol-ite

volunt velint nolunt nolint -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

volebam vellem nolebam nollem

volebas velles nolebas nolles

volebat vellet nolebat nollet

volebamus vellemus nolebamus nollemus

volebatis velletis nolebatis nolletis

volebant vellent nolebant nollent

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

volam nolam -

voles noles nol-ito

volet nolet nol-ito

volemus nolemus -

voletis noletis nol-itote

volent nolent nol-unto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ.

volu-i volu-erim nolu-i nolu-erim

volu-isti volu-eris nolu-isti nolu-eris

volu-it volu-erit nolu-it nolu-erit

volu-imus volu-erimus nolu-imus nolu-erimus

volu-istis volu-eritis nolu-istis nolu-eritis

volu-erunt/ere volu-erint nolu-erunt/ere nolu-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. volu-eram volu-issem nolu-eram nolu-issem

volu-eras volu-isses nolu-eras nolu-isses

volu-erat volu-isset nolu-erat nolu-isset

volu-eramus volu-issemus nolu-eramus nolu-issemus

volu-eratis volu-issetis nolu-eratis nolu-issetis

volu-erant volu-issent nolu-erant nolu-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

.

volu-ero nolu-ero

volu-eris nolu-eris

volu-erit nolu-erit

volu-erimus nolu-erimus

volu-eritis nolu-eritis

volu-erint nolu-erint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝΕΣΤ : velle ΕΝΕΣΤ : nolle ΠΡΚ : voluisse ΠΡΚ : noluisse

ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΗ

ΕΝΕΣΤ : volens ΕΝΕΣΤ : nolens

malo, malui, malle=προτιμώ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

malo malim ΕΝΕΣΤ : malle

mavis malis ΠΡΚ : maluisse

mavult malit

malumus malimus ΜΕΤΟΧΗ

mavultis malitis -

malunt malint

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

malebam mallem

malebas malles

malebat mallet

malebamus mallemus

malebatis malletis

malebant mallent

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

malam

males

malet

malemus

maletis

malent

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ.

malu-i malu-erim

malu-isti malu-eris

malu-it malu-erit

malu-imus malu-erimus

malu-istis malu-eritis

malu-erunt/ere malu-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. malu-eram malu-issem

malu-eras malu-isses

malu-erat malu-isset

malu-eramus malu-issemus

malu-eratis malu-issetis

malu-erant malu-issent

ΣΥ

ΝΤ

. Μ

ΕΛ

. malu-ero

malu-eris

malu-erit

malu-erimus

malu-eritis

malu-erint

2) volo= θέλω, nolo(<non+volo)=δεν θέλω, malo (<magis+volo)=προτιμώ.

2) Τα ρήματα αυτά δεν έχουν σουπίνο, γερούνδιο, μετοχή μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα.

3) Προστακτική έχει μόνο το nolo, που χρησιμοποιείται στην απαγόρευση (+τελικό απαρέμφατο)

4) Το malo δεν έχει μετοχή ενεστώτα.

5) Η Υποτακτική Ενεσώτα με κατάληξη –im, όπως και του ρήματος sum.

Το ελλειπτικό ρήμα coepi, coepisse=αρχίζω

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ.

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

incipi-o incipi-am - ΕΝΕΣΤ : incip-ere

incipi-s incipi-as incipe ΜΕΛ : coepturum, -am, um esse

incipi-t incipi-at - coepturos,-as,-a esse

incipi-mus incipi-amus - ΠΡΚ : coep-isse

incipi-tis incipi-atis incipite

incipi-u-nt incipi-ant -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

incipi-e-bam incipere-m ΜΕΤΟΧΗ

incipi-e-bas incipere-s ΕΝΕΣΤ : incipi-ens

incipi-e-bat incipere-t ΜΕΛ : coepturus, -a, -um

incipi-e-bamus incipere-mus ΠΡΚ.: coeptus, -a, -um

incipi-e-batis incipere-tis

incipi-e-bant incipere-nt

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

incipi-am incepturus,a,um sim - ΣΟΥΠΙΝΟ

incipi-es incepturus,a,um sis incipito ΑΙΤ : coeptum

incipi-et incepturus,a,um sit incipito ΑΦ : coeptu

incipi-emus incepturi ae, a simus -

incipi-etis incepturi ae, a sitis incipitote

incipi-ent incepturi ae, a sint incipiunto

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. coep-i coep-erim

coep-isti coep-eris

coep-it coep-erit

coep-imus coep-erimus

coep-istis coep-eritis

coep-erunt /-ere coep-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. coep-eram coep-issem

coep-eras coep-isses

coep-erat coep-isset

coep-eramus coep-issemus

coep-eratis coep-issetis

coep-erant coep-issent

ΣΥ

ΝΤ

.ΜΕ

Λ.

coep-ero

coep-eris

coep-erit

coep-erimus

coep-eritis

coep-erint

2.Τα ελλειπτικά ρήματα coepi (=αρχίζω) και memini (=θυμάμαι) είναι παρακείμενοι με σημασία

ενεστώτα.

2.Το coepi σχηματίζει Οριστική και Υποτακτική των τριών συντελικών χρόνων, μετοχές και των

τριών χρόνων (και μετοχή παθητικού παρακειμένου : coeptus) και απαρέμφατα Μέλλοντα και

Παρακειμένου. Αναπληρώνει τους υπόλοιπους τύπους από το ρ. incipio.

3.Το memini σχηματίζει Οριστική και Υποτακτική των τριών συντελικών χρόνων, δύο τύπους

Προστακτικής Μέλλοντα (με σημασία Ενεστώτα) και απαρέμφατο Παρακειμένου.

Το ελλειπτικό ρήμα memini, meminisse=θυμάμαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

-

memento

-

-

mementote

-

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. memin-i memin-erim

memin-isse

memin-isti memin-eris

memin-it memin-erit

memin-imus memin-erimus

memin-istis memin-eritis

memin-erunt /-ere memin-erint

ΥΠ

ΕΡ

ΣΥ

ΝΤ

ΕΛ

. memin-eram memin-issem

memin-eras memin-isses

memin-erat memin-isset

memin-eramus memin-issemus

memin-eratis memin-issetis

memin-erant memin-issent

ΣΥ

ΝΤ

.ΜΕ

Λ.

memin-ero

memin-eris

memin-erit

memin-erimus

memin-eritis

memin-erint

Τα ελλειπτικά ρήματα inquam, aio, ave, quaeso

1. Τα ρήματα αυτά σχηματίζουν μόνο τους τύπους του πίνακα.

2. Τα inquam και quaeso χρησιμοποιούνται παρενθετικά.

3. Οι τύποι του inquam στις παρενθέσεις δεν είναι εύχρηστοι.

4. Το ave χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός, π.χ. “Ave Caesar, morituri te

salutant”(=χαίρε, Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν)

inquam=λέγω, φημί aio=λέγω

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝ

ΕΣ

ΤΩ

Σ

inquam - aio -

inquis inque ais ai

inquit - ait -

(inquimus) - - -

(inquitis) - - -

inquiunt - aiunt -

ΠΑ

ΡΑ

ΤΑ

ΤΙΚ

ΟΣ

- ΜΕΤΟΧΗ aiebam ΜΕΤΟΧΗ

- ΕΝΕΣΤ : inquiens aiebas ΕΝΕΣΤ : aiens

inqui-e-bat aiebat

- aiebamus

- aiebatis

- aiebant

ΜΕ

ΛΛ

ΩΝ

-

inqui-es

inqui-et

-

-

-

ΠΑ

ΡΑ

ΚΕ

ΙΜ. (inquii) -

inquisti -

inquit ait

(inquimus) -

- -

- -

ave=χαίρε quaeso=παρακαλώ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

- quaeso

ave (ή have) -

- -

avete (ή havete) quaesumus

- -

- -

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

- quaesere

aveto (ή haveto)

-

-

-

-

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

avere (ή havere)

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑ

2. Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν μετοχή μέλλοντα, αν και δεν έχουν σουπίνο :

insto, insiti, - , instare 2 (= πιέζω) : μτχ. μελ : instaturus

valeo, valui, - , valere 2 (= υγιαίνω) : μτχ. μελ : valiturus

disco, didici, - , discere 3 (= μαθαίνω κάτι) : μτχ. μελ. disciturus

2. Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν ανώμαλα τη μετοχή μέλλοντα :

morior, mortuus sum, mortuum, mori (αποθ.) 3 (= πεθαίνω): μτχ. μελ : moriturus (αντί mortuurus)

nascor, natus sum, natum, nasci (αποθ.) 3 (= γεννιέμαι): μτχ. μελ : nasciturus (αντί naturus)

orior, ortus sum, ortum, oriri (αποθ.) 4 (=ανατέλλω): μτχ. μελ : oriturus (αντί oriturus)

pario, peperi, partum, parere 3 (=γεννώ): μτχ. μελ : pariturus (αντί parturus) reseco, resecui, resectum, resecare 2 (= κόβω): μτχ. μελ : resecaturus (αντί resecturus)

ruo, rui, rutum, ruere (= ορμώ): μτχ. μελ : ruiturus (αντί ruturus)

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

2.Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν το β΄ ενικό της προστακτικής του ενεργητικού ενεστώτα χωρίς την

κατάληξη –e.

dico, dixi, dictum, dicere 3 (= λέω) : dic (αντί dice)

duco, duxi, ductum, ducere 3 (= οδηγώ) : duc (αντί duce)

fero, tuli, latum, ferre (= φέρω) : fer (αντί fere)

facio, feci, factum, facere 3*25 (= κάνω) : fac (αντί face)

Το ίδιο και τα σύνθετα των τριών πρώτων :

edico, edixi, edictum, edicere 3 (= διατάζω) : edic (αντί edice)

deduco, deduxi, deductum, deducere 3 (= οδηγώ) : deduc (αντί deduce)

defero, detuli, delatum, deferre (= μεταφέρω) : defer (αντί defere)

Τα σύνθετα όμως του facio σχηματίζουν τον τύπο κανονικά :

interficio, interfeci, interfectum, interficere 3*25 (= σκοτώνω) : interfice

2. Η προστακτική ενεστώτα του ρ. scio 4 (=γνωρίζω) σχηματίζεται σύμφωνα με την προστακτική μέλλοντα : -

scito (αντί sci)

-

-

scitote (αντί scite)

-

ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ

2. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει θηλυκά και λίγα αρσενικά (όσα δηλώνουν ονόματα ή επαγγέλματα ανδρικά και

τα ονόματα ποταμών : nauta, poeta, Trevia)

2. Τα dea (=θεά) και filia (=κόρη) σχηματίζουν στη δοτική και αφαιρετική πληθυντικού και τύπο σε -abus, για να

ξεχωρίζουν από τα αντίστοιχα αρσενικά (deus και filius).

3. Το familia (=οικογένεια) σχηματίζει γεν. ενικού και familias (αρχαιότερος τύπος)

4. Κατά την πρώτη κλίση και χωρίς καμία ιδιομορφία κλίνεται και το θηλυκό γένος των δευτεροκλίτων επιθἐτων

(στο θετικό και υπερθετικό βαθμό), της μετοχής μέλλοντα και της μετοχής παρακειμένου.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -a terr-a (γη)

ΓΕΝ -ae terr-ae

ΔΟΤ -ae terr-ae

ΑΙΤ -am terr-am

ΚΛΗΤ -a terr-a

ΑΦ -a terr-a

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -ae terr-ae

ΓΕΝ -arum terr-arum

ΔΟΤ -is terr-is

ΑΙΤ -as terr-as

ΚΛΗΤ -ae terr-ae

ΑΦ -is terr-is

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ de-a (θεά) fili-a (κόρη) famili-a (οικογένεια)

ΓΕΝ de-ae fili-ae famili-ae / famili-as

ΔΟΤ de-ae fili-ae famili-ae

ΑΙΤ de-am fili-am famili-am

ΚΛΗΤ de-a fili-a famili-a

ΑΦ de-a fili-a famili-a

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ de-ae fili-ae famili-ae

ΓΕΝ de-arum fili-arum famili-arum

ΔΟΤ de-is / de-abus fili-is / fili-abus famili-is

ΑΙΤ de-as fili-as famili-as

ΚΛΗΤ de-ae fili-ae famili-ae

ΑΦ de-is / de-abus fili-is / fili-abus famili-is

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ

2. Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και λίγα θηλυκά (π.χ. τα ονόματα δέντρων, όπως ficus=συκιά)

2. Το deus έχει κλητική όμοια με την ονομαστική (deus) και από το επίθετο divus (dive). Στον πληθυντικό οι

τύποι σε -ei συναιρούνται σε -ii και -i. Στη γενική υπάρχει και συγκεκομμένος τύπος deum.

3. Τα υπερδισύλλαβα σε -ius και -ium (ουδέτερα) σχηματίζουν τη γενική και συνηρημένη : socius : socii και

soci, officium : officii και offici

4. Τα κύρια λατινικά ονόματα σε -ius (Vergilius, Antonius, Caius, Manlius κλπ) και το filius σχηματίζουν την

κλητική ενικού σε –i : Verrgili, Antoni, fili

5. Τα αρσενικά σε -er έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τα σε -us, εκτός από την ονομαστική και κλητική ενικού (-er).

Τα περισσότερα διατηρούν το -e- του θέματος (puer, pueri) και άλλα το συγκόπτουν (ager, agri), όπως τα

συγκοπτόμενα της αρχαίας ελληνικής(πατήρ, πατρός)

6. Ορισμένα δευτερόκλιτα σχηματίζουν γενική πληθυντικού και σε –um, π.χ. sestertius (=σηστέρτιος) :

sesteriorum και sestertium

7. Κατά τη δεύτερη κλιση χωρίς καμιά ιδιομορφία κλίνονται και το αρσενικό και ουδέτερο γένος των

δευτεροκλίτων επιθέτων (στο θετικό και υπερθετικό βαθμό), της μετοχής μέλλοντα και της μετοχής

παρακειμένου.

ΑΡΣ -ΘΗΛ ΑΡΣ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -us domin-us (κύριος) er- puer (παιδί) ager (αγρός) -um don-um (δώρο)

ΓΕΝ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -i don-i

ΔΟΤ -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o

ΑΙΤ -um domin-um (e)r-um puer-um agr-um -um don-um

ΚΛΗΤ -e domin-e er- puer ager -um don-um

ΑΦ -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a

ΓΕΝ -orum domin-orum (e)r-orum puer-orum agr-orum -orum don-orum

ΔΟΤ -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is

ΑΙΤ -os domin-os (e)r-os puer-os agr-os -a don-a

ΚΛΗΤ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a

ΑΦ -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ de-us (θεός) soci-us (σύντροφος) fili-us (γιός) Vergili-us offici-um (αξίωμα)

ΓΕΝ de-i soci-i / soc-i fili-i / fil-i Vergili-i / Vergili offici-i / offici

ΔΟΤ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o

ΑΙΤ de-um soci-um fili-um Vergili-um offici-um

ΚΛΗΤ de-us / dive soci-e fili-e / fil-i Vergili offici-um

ΑΦ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a

ΓΕΝ de-orum / de-um soci-orum fili-orum offici-orum

ΔΟΤ de-is / di-is / dis soci-is fili-is offici-is

ΑΙΤ de-os soci-os fili-os offici-a

ΚΛΗΤ de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a

ΑΦ de-is / di-is / dis soci-is fili-is offici-is

ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ 2. Τα τριτόκλιτα ουσιαστικά είναι και των τριών γενών και διακρίνονται σε συμφωνόληκτα (που είναι όλα

ανισοσύλλαβα, δηλ. η γενική ενικού έχει μια συλλαβή περισσότερη από την ονομαστική π.χ. mons, montis) και

φωνηεντόληκτα (που είναι όλα ισοσύλλαβα, δηλ. η γενική ενικού έχει τον ίδιο αριθμό συλλαβών με την

ονομαστική π.χ. finis, finis).

2. Το θέμα των τριτοκλίτων το βρίσκουμε αφαιρώντας από τη γενική ενικού την κατάληξη -is : reg-is, mont-is.

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όχι μόνο την ονομαστική αλλά και τη γενική ενικού, προκειμένου να ξέρουμε το

θέμα και να μπορούμε να το κατατάξουμε σε μια από τις τρεις κλιτικές κατηγορίες.

3. Τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν τις ίδιες καταλήξεις. Τα ουδέτερα διαφέρουν στην ονομαστική, αιτιατική και

κλητική ενικού (ακατάληκτα) και ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού (κατάληξη -a ή -ia).

4. Τα αρσενικά και θηλυκά της κατηγορίας 2 έχουν διαφέρουν από τα αρσενικά και θηλυκά της κατηγορίας 2 στη

γενική πληθυντικού (-ium αντί -um) και στην αιτιατική πληθυντικού (και δεύτερος τύπος σε -is, γιατί όσα έχουν

γενική πληθυντικού σε -ium έχουν και αιτιατική πληθυντικού σε -is)

5. Τα ουδέτερα της κατηγορίας 3 διαφέρουν από τα ουδέτερα της κατηγορίας 2 στην αφαιρετική ενικού (-i αντί -

e), στη γενική πληθυντικού (-ium αντί -um) και στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού (-ia αντί -a).

Ουδέτερα της κατηγορίας 2 δεν απαντώνται στα κείμενα.

6. Για το γένος των τριτοκλίτων ισχύει ο μνημονικός κανόνας :

Aρσενικά όσα λήγουν σε -o, -or, -os, -er, -es, -is (περιττοσύλλαβα). [ο όρος έρεσις] Εξαιρούνται τα θηλυκά caro,

carnis (κρέας), uxor, uxoris (η σύζυγος)

Θηλυκά όσα λήγουν σε -io, -do, -go, -as, -es, -us (γεν.-utis ή -udis), -is (ισοσύλλαβα), -s (μονοσύλλαβα

προηγουμένου συμφώνου),-x. Εξαιρούνται τα αρσενικά : elephas, -ntis (ελέφαντας), collis, collis (λόφος), Tiberis,

-is (Τίβερης), hostis, -is (εχθρός), familiaris, -is (οικείος), mons, montis (βουνό), fons, fontis (πηγή) , dux, ducis

(αρχηγός), rex,regis (βασιλιάς), grex, gregis (κοπάδι), iudex, iudicis (δικαστής)

Ουδέτερα είναι όσα λήγουν σε -c, -l, -n, -a, -t, -e, -ar, -ur, -us.[κλ(ί)νατε αρούρους]. Εξαιρείται το αρσενικό

consul, consulis (ύπατος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε ένα σύμφωνο

ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -s ή - rex (<reg-s) (βασιλιάς) - nomen (όνομα)

ΓΕΝ -is reg-is -is nomin-is

ΔΟΤ -i reg-i -i nomin-i

ΑΙΤ -em reg-em - nomen

ΚΛΗΤ -s ή - rex - nomen

ΑΦ -e reg-e -e nomin-e

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -es reg-es -a nomin-a

ΓΕΝ -um reg-um -um nomin-um

ΔΟΤ -ibus reg-ibus -ibus nomin-ibus

ΑΙΤ -es reg-es -a nomin-a

ΚΛΗΤ -es reg-es -a nomin-a

ΑΦ -ibus reg-ibus -ibus nomin-ibus

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : α) Φωνηεντόληκτα (ισοσύλλαβα) αρσενικά και θηλυκά

β) Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε δύο ή

περισσότερα σύμφωνα

ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -s ή - mon-s (<mont-s) (βουνό) fini-s (τέλος) -

ΓΕΝ -is mont-is fin-is -is

ΔΟΤ -i mont-i fin-i -i

ΑΙΤ -em mont-em fin-em -

ΚΛΗΤ -s ή - mon-s fin-is -

ΑΦ -e mont-e fin-e -e

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -es mont-es fin-es -a

ΓΕΝ -ium mont-ium fin-ium -ium

ΔΟΤ -ibus mont-ibus fin-ibus -ibus

ΑΙΤ -es και -is mont-es και -montis fin-es και fin-is -a

ΚΛΗΤ -es mont-es fin-es -a

ΑΦ -ibus mont-ibus fin-ibus -ibus

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ουδέτερα που λήγουν σε -al (-alis), -ar (-aris), -e (-is)

ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ - animal (ζώο)

ΓΕΝ -is animal-is

ΔΟΤ -i animal-i

ΑΙΤ - animal

ΚΛΗΤ - animal

ΑΦ -i animal-i

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -ia animal-ia

ΓΕΝ -ium animal-ium

ΔΟΤ -ibus animal-ibus

ΑΙΤ -ia animal-ia

ΚΛΗΤ -ia animal-ia

ΑΦ -ibus animal-ibus

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

α) Γενική

πληθυντικού

-um (αντί -ium)

2 pater, patris (ΑΡΣ)= πατέρας patrum

2 mater, matris (ΘΗΛ)= μητέρα matrum

3 frater, fratris (ΑΡΣ)= αδελφός fratrum

4 canis, canis = σκύλος canum

5 iuvenis,iuvenis (ΑΡΣ) =νέος iuvenum

6 suboles, subolis (ΑΡΣ)= απόγονοι subolum

7 senex, senis (ΑΡΣ)= γέροντας senum

8 sedes, sedis (ΘΗΛ)= κάθισμα sedum (ενίοτε sedium)

β) Γενική

πληθυντικού

-ium (αντί -um)

2 dos, dotis (ΘΗΛ) =προίκα dotium

2 Samnis, Samnitis (ΑΡΣ)= Σαμνίτης Samnitium

3 penates (ΑΡΣ)= πατρογονικοί θεοί penatium

γ) Γενική

πληθυντικού

-ium και -um

2 laus, laudis (ΘΗΛ)= έπαινος laud(i)um

2 virtus, virtutis (ΘΗΛ)= αρετή virtut(i)um

3 mensis, mensis (ΑΡΣ)= μήνας mens(i)um

4 caedes, caedis (ΘΗΛ)= σφαγή caed(i)um

5 clades, cladis (ΘΗΛ)= καταστροφή clad(i)um

6 aetas, aetatis (ΘΗΛ)= ηλικία aetat(i)um

7 aequitas, aequitatis (ΘΗΛ)= ισότητα aequitat(i)um

8 civitas, civitatis (ΘΗΛ)= πολιτεία civitat(i)um

9 dignitas, dignitatis (ΘΗΛ)= κύρος dignitat(i)um

20

22

honestas, honestatis (ΘΗΛ)=τιμή

frugalitas, frugalitatis (ΘΗΛ) =ολιγάρκεια

honestat(i)um

frugalitat(i)um

22 vetustas, vetustatis (ΘΗΛ)=αρχαιότητα vetustat(i)um

23 utilitas, utilitatis (ΘΗΛ)= χρησιμότητα utilitat(i)um

24 locuples, locupletis (ΑΡΣ)= πλούσιος locuplet(i)um

25 adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescent(i)um

26 ius, iuris (ΟΥΔ)= το δίκαιο iur(i)um

δ) Αιτιατική ενικού

-im (αντί -em) και

αφαιρετική ενικού -

i (αντί -e)

2 turris, turris (ΘΗΛ)= πύργος turrim, turri

2 Tiberis, Tiberis (ΑΡΣ)= Τίβερης Tiberim, Tiberi

3 Neapolis, Neapolis (ΘΗΛ)= Νεάπολη Neapolim, Neapoli

4 vis (ΘΗΛ)= η δύναμη vim, vi

δ) Αφαιρετική

ενικού

-i και -e

2 rete, retis (ΟΥΔ)= δίχτυ rete και reti

2 civis, civis (ΑΡΣ)= πολίτης cive και civi

3 navis, navis (ΘΗΛ)= πλοίο nave και navi

4 avis, avis (ΘΗΛ)= πουλί ave και avi

5 unguis, unguis (ΑΡΣ)= νύχι ungue και ungui

6 locuples, locupletis (ΑΡΣ)= πλούσιος locuplete και locupleti

22 adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescente και -i

ΑΝΩΜΑΛΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ

bos (αρσ. ή θηλ., το βόδι) caro (θηλ, το κρέας) senex (αρς, γέροντας) vis (θηλ, δύναμη) ΟΝ bos caro senex vis ΓΕΝ bov-is carn-is sen-is - ΔΟΤ bov-i carn-i sen-i - ΑΙΤ bov-em carn-em sen-em vim ΚΛΗΤ bos caro senex - ΑΦ bov-e carn-e sen-e vi ΟΝ bov-es carn-es sen-es vires ΓΕΝ bov-um και boum carn-ium sen-um virium ΔΟΤ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus viribus ΑΙΤ bov-es carn-es και carnis sen-es vires και viris ΚΛΗΤ bov-es carn-es sen-es vires ΑΦ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus viribus

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗ 2) Η τέταρτη κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και λίγα θηλυκά (το domus είναι το μοναδικό θηλυκό που συναντάμε

στα κείμενα) και ουδέτερα (κανένα δεν απαντάμε στα κείμενα)

2) Το domus έχει κάποιους τύπους από την β΄κλίση : γενική και αφαιρετική ενικού, γενική και αιτιατική

πληθυντικού

3) Όσα λήγουν σε -us έχουν πολλές φορές δοτική ενικού και σε -u (όπως τα ουδέτερα).

4) ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν πρέπει να συγχέουμε τα ουσιαστικά τέταρτης κλίσης σε -us με τα ουσιαστικά β΄κλίσης σε -us.

ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -us exercit-us (στρατός) -u corn-u (κέρας) dom-us (οίκος)

ΓΕΝ -us exercit-us -us corn-us dom-us / domi

ΔΟΤ -ui exercit-ui -u corn-u dom-ui

ΑΙΤ -um exercit-um -u corn-u dom-um

ΚΛΗΤ -us exercit-us -u corn-u dom-us

ΑΦ -u exercit-u -u corn-u dom-o

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -us exercit-us -ua corn-ua dom-us

ΓΕΝ -uum exercit-uum -uum corn-uum dom-uum / domorum

ΔΟΤ -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus

ΑΙΤ -us exercit-us -ua corn-ua dom-os

ΚΛΗΤ -us exercit-us -ua corn-ua dom-us

ΑΦ -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus

ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ 2) Η πέμπτη κλίση περιλαμβάνει θηλυκά. Μοναδικό αρσενικό είναι το dies.

2) Μόνο τα dies(μέρα) και res(πράγμα) έχουν πλήρη κλίση. Τα acies(παράταξη), facies(πρόσωπο), species(όψη),

spes(ελπίδα) και effigies(εικόνα) έχουν πλήρη ενικό και στον πληθυντικό μόνο ονομαστική, αιτιατική και κλητική

(τις πτώσεις που λήγουν σε -es). Τα υπόλοιπα δεν έχουν πληθυντικό.

3) Το spes στον πληθυντικό έχει διπλούς τύπους : spes και speres.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -es di-es (ημέρα) faci-es (πρόσωπο) fid-es (πίστη) sp-es (ελπίδα)

ΓΕΝ -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei

ΔΟΤ -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei

ΑΙΤ -em di-em faci-em fid-em sp-em

ΚΛΗΤ -es di-es faci-es fid-es sp-es

ΑΦ -e di-e faci-e fid-e sp-e

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ -es di-es faci-es _ sp-es / speres

ΓΕΝ -erum di-erum _ _ _

ΔΟΤ -ebus di-ebus _ _ _

ΑΙΤ -es di-es faci-es _ sp-es / speres

ΚΛΗΤ -es di-es faci-es _ sp-es / speres

ΑΦ -ebus di-ebus _ _ _

ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Α΄ ΚΛΙΣΗ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ Nymph-a / Nymph-e (Νύμφη) Aene-as (Αινείας) Pers-a / Pers-es (Πέρσης)

ΓΕΝ Nymph-ae / Nymph-es Aene-ae Pers-ae

ΔΟΤ Nymph-ae Aene-ae Pers-ae

ΑΙΤ Nymph-am / Nymph-en Aene-am / Aene-an Pers-am / Pers-en

ΚΛΗΤ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e

ΑΦ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ Nymph-ae Cassiop-e (Κασσιόπη)

ΓΕΝ Nymph-arum Cassiop-es

ΔΟΤ Nymph-is Cassiop-ae

ΑΙΤ Nymph-as Cassiop-en

ΚΛΗΤ Nymph-ae Cassiop-e

ΑΦ Nymph-is Cassiop-e

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ Andromed-a / Andromed-e (Ανδρομέδα) Anchis-es (Αγχίσης)

ΓΕΝ Andromed-ae / Andromed-es Anchis-ae

ΔΟΤ Andromed-ae Anchis-ae

ΑΙΤ Andromed-am/ Andromed-an / Andromed-en Anchis-am / Anchis-en

ΚΛΗΤ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a / Anchis-e

ΑΦ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a

Β΄ ΚΛΙΣΗ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ Perse-us (Περσέας) Cephe-us (Κηφέας)

ΓΕΝ Perse-i / Perse-os Cephe-i / Cephe-os

ΔΟΤ Perse-o Cephe-o

ΑΙΤ Perse-um / Perse-a Cephe-um / Cephe-a

ΚΛΗΤ Perse-u Cephe-u

ΑΦ Perse-o Cephe-o

Γ΄ ΚΛΙΣΗ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ Dido (Διδώ) Geryon / Geryon-es (Γηρυόνης)

ΓΕΝ Didon-is / Did-us Geryonis / Geryon-ae

ΔΟΤ Didon-i / Did-o Geryoni / Geryon-ae

ΑΙΤ Didon-em / Did-o Geryonem / Geryonen

ΚΛΗΤ Dido Geryon / Geryon-e

ΑΦ Didon-e Geryone

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ Hercul-es (Ηρακλής) Plato / Platon (Πλάτων)

ΓΕΝ Hercul-is / Hercul-i Platon-is

ΔΟΤ Hercul-i Platon-i

ΑΙΤ Hercul-em / Hercul-en Platon-em / Platon-a

ΚΛΗΤ Hercul-e / Hercl-e Plato / Platon

ΑΦ Hercul-e Platon-e

Μερικά κύρια ελληνικά ονόματα κλίνονται κατά τις λατινικές κλίσεις, σχηματίζουν όμως και τύπους από τις

αντίστοιχες ελληνικές κλίσεις. Π.χ. Perseus (=ὁ Περσεύς), γεν.Perse-i και Perse-os (τοῦ Περσέως) –Dido (ἡ

Διδώ), γεν. Didon-is και Did-us (τῆς Διδοῦς)- Aeneas (ὁ Αἰνείας), αιτ. Aene-am και Aene-an (τόν Αἰνείαν)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ελληνικά ονόματα, όπως Aeneas, Cassiope, Plato κλπ σχηματίζουν κάποιες πτώσεις

κατά την ελληνική τους κλίση (βλέπε σχετικό πίνακα)

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ

(δύο γένη)

caelum, -i (ΟΥΔ, β΄, ουρανός), πληθ. : caeli, -orum (ΑΡΣ, β΄)

locus, -i (AΡΣ, β΄, τόπος), πληθ. loca, -orum (ΟΥΔ, τόποι) και loci, orum (AΡΣ, χωρία

βιβλίου)

ΕΤΕΡΟΚΛΙΤΑ

(δύο ή και τρεις

κλίσεις)

ficus, -i (ΘΗΛ, β΄, συκιά, από τη δ΄κλ.όσες πτώσεις λήγουν σε -us και -u )

elephas, antis (ΑΡΣ, γ΄, ελέφαντας) και elephantus, -i (β΄)

plebs, -bis (ΘΗΛ, γ΄, λαός, πληβείοι) και plebes, -ei (ε΄)

luxuria, -ae (ΘΗΛ, α΄, τρυφή) και luxuries, -ei (ε΄)

materia, -ae (ΘΗΛ, α΄, ύλη) και materies, -ei (ε΄)

domus, -us (ΑΡΣ, δ΄, οίκος, αλλά και πτώσεις από τη β΄κλ, βλ.πίνακα β΄ κλίσης)

vesper, -i (ΑΡΣ, β΄, εσπέρα και από γ΄κλ.γεν.και αφ.εν.) και vespera, -ae (ΘΗΛ, α΄)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟ

Τα κύρια ονόματα, όπως : Cicero, Catilina, Antonius

Τα ονόματα αφηρημένων εννοιών, όπως : iustitia (δικαιοσύνη), senecta (γηρατειά)

(Έχουν για έμφαση ή για να δηλώσουμε είδη της έννοιας-στην κλίση βάζουμε και

πληθυντικό)

Τα περιληπτικά ονόματα, όπως : plebs (λαός, πληβείοι)

Τα ονόματα ύλης, όπως : aurum (χρυσός), lac (γάλα).( Έχουν όταν δηλώνουν σύνολο

πραγμάτων από την ύλη αυτή -όταν τα κλίνουμε βάζουμε και πληθυντικό)

Τα ονόματα φυσικών σωμάτων ή φαινομένων, όπως : luna (σελήνη), vesper (εσπέρα)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΕΝΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΌ

Τα ονόματα λαών (έχουν ενικό σαν επίθετα), όπως : Galli, Romani, Lemovices.

Τα ονόματα κάποιων πόλεων, όπως : Athenae.

Τα ονόματα οροσειρών, όπως : Alpes

arma, -orum (ΟΥΔ, β΄, όπλα)

divitiae, -arum (ΘΗΛ, α΄, πλούτος)

moenia, -ium (ΟΥΔ, γ΄, τείχη)

tenebrae, -arum (ΘΗΛ, α΄, σκοτάδι)

insidiae, -arum (ΘΗΛ, α΄, ενέδρα)

liberi, -orum (ΑΡΣ, β΄, τέκνα)

fores, -ium (ΘΗΛ, γ΄, πόρτα δίφυλλη) (σπάνιος ο ενικός foris, -is)

hiberna, -orum (ΟΥΔ, β΄, χειμερινό στρατόπεδο)

penates, -ium (ΑΡΣ, γ΄, πατρογονικοί θεοί)

ΕΧΟΥΝ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΑ ΜΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΣΙΑ

(όταν τα

κλίνουμε

βάζουμε και

πληθυντικό,

αλλά

σημειώνουμε

την άλλη

σημασία)

auxilium, -ii/ -i (ΟΥΔ, β΄, βοήθεια) auxilia, -orum (επικουρικό στράτευμα)

castrum, -i (ΟΥΔ, β΄,φρούριο) castra, -orum (στρατόπεδο)

copia, -ae (ΘΗΛ, α΄, αφθονία) copiae, -arum (στρατεύματα)

littera, -ae (ΘΗΛ, α΄, γράμμα του αλφαβήτου) litterae, -arum (επιστολή, λογοτεχνία)

opera, -ae (ΘΗΛ, α΄, κόπος) operae, -arum (εργάτες)

(ops), opis (ΘΗΛ, γ΄, βοήθεια) opes, opium (δυνάμεις)

finis, -is (ΘΗΛ, γ΄, όριο, τέλος) fines, ium (σύνορα)

pars, -rtis (ΘΗΛ, γ΄, μέρος) partes, -ium (πολιτικό κόμμα)

supplicium, -ii / -i (ΟΥΔ, β΄,τιμωρία) supplicia, -orum (λατρεία)

pugillaris, -is (ΘΗΛ, γ΄, πλίθρα) pugillares, -ium (πλάκες αλειμμένες με κερί)

cera, -ae (ΘΗΛ, α΄, κερί) cerae, -arum (πλάκες αλειμμένες με κερί)

stipendium, -ii / -i (ΟΥΔ, β΄,μισθός) stipendia, -orum (στρατιωτική θητεία)

exilium, -ii / -i (ΟΥΔ, β΄,εξορία) exilia, -orum (εξόριστοι)

mos, moris (ΑΡΣ, γ΄, συνήθεια, έθιμο) mores, -um (ήθη, θεσμοί)

carcer, -eris (ΑΡΣ, γ΄, φυλακή) carceres, -um (βαλβίδα)

frumentum, -i (ΟΥΔ, β΄,δημητριακά) frumenta, -orum (γεννήματα)

murus, -i (ΑΡΣ΄,β΄, ο τοίχος) mura, -orum (τα τείχη)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΚΑΠΟΙΕΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Οι αφαιρετικές iussu (κατά διαταγή), iniussu (παρά τη διαταγή), natu (κατά την ηλικία)

ανήκουν σε ουσιαστικά δ΄κλίσης χωρίς άλλες πτώσεις

Το όνομα (ops), opis (ΘΗΛ, γ΄, βοήθεια) δεν έχει ονομαστική και κλητική ενικού.

Το όνομα vis (ΘΗΛ, δύναμη) βλ.πίνακα ανωμάλων γ΄κλ.

Τα ονόματα της ε΄κλίσης εκτός των dies (ΑΡΣ, ημέρα) και res (ΘΗΛ, πράγμα)

ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

τρικατάληκτα σε –us, -a, -um

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ nov-us (νέος) nov-a nov-um

ΓΕΝ nov-i nov-ae nov-i

ΔΟΤ nov-o nov-ae nov-o

ΑΙΤ nov-um nov-am nov-um

ΚΛΗΤ nov-e nov-a nov-um

ΑΦ nov-o nov-a nov-o

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ nov-i nov-ae nov-a

ΓΕΝ nov-orum nov-arum nov-orum

ΔΟΤ nov-is nov-is nov-is

ΑΙΤ nov-os nov-as nov-a

ΚΛΗΤ nov-i nov-ae nov-a

ΑΦ nov-is nov-is nov-is

τρικατάληκτα σε –er, -era, -erum συγκοπτόμενα τρικατάληκτα σε -er, -ra, -rum

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ liber (ελεύθερος) liber-a liber-um pulcher (όμορφος) pulchr-a pulchr-um

ΓΕΝ liber-i liber-ae liber-i pulchr-i pulchr-ae pulchr-i

ΔΟΤ liber-o liber-ae liber-o pulchr-o pulchr-ae pulchr-o

ΑΙΤ liber-um liber-am liber-um pulchr-um pulchr-am pulchr-um

ΚΛΗΤ liber liber-a liber-um pulcher pulchr-a pulchr-um

ΑΦ liber-o liber-a liber-o pulchr-o pulchr-a pulchr-o

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a

ΓΕΝ liber-orum liber-arum liber-orum pulchr-orum pulchr-arum pulchr-orum

ΔΟΤ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is

ΑΙΤ liber-os liber-as liber-a pulchr-os pulchr-as pulchr-a

ΚΛΗΤ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a

ΑΦ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is

1. Τα επίθετα της β΄κλίσης είναι όλα τρικατάληκτα (κάθε γένος δικές του καταλήξεις). Το αρσενικό και το

ουδέτερο κλίνονται κατά τη β΄κλίση, ενώ το θηλυκό κατά την α΄κλίση.

2. Παρόμοια κλίνονται και οι μετοχές μέλλοντα και παρακειμένου, καθώς και ο υπερθετικός βαθμός όλων

των επιθέτων.

3. Τα δευτερόκλιτα επίθετα σε -er, (-e)ra, (-e)rum διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, όπως και τα αντίστοιχα

ουσιαστικά : αυτά που διατηρούν το –e- (liber, libera, liberum) και αυτά που δεν το διατηρούν

(συγκοπτόμενα : pulcher, pulchra, pulchrum). Διατηρούν το e τα : tener, tenera,

tenerum(=τρυφερός), miser, misera, miserum(άθλιος), liber, libera, liberum (ελεύθερος). Όλα τα

υπόλοιπα είναι συγκοπτόμενα.

ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

τρικατάληκτα –er, -eris, -ere τρικατάληκτα –er, -ris, -re

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ celer (ταχύς) celer-is celer-e alacer (εύθυμος) alacr-is alacr-e

ΓΕΝ celer-is celer-is celer-is alacr-is alacr-is alacr-is

ΔΟΤ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i

ΑΙΤ celer-em celer-em celer-e alacr-em alacr-em alacr-e

ΚΛΗΤ celer celer-is celer-e alacer alacr-is alacr-e

ΑΦ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia

ΓΕΝ celer-ium, -um* celer-ium, -um * celer-ium, -um * alacr-ium alacr-ium alacr-ium

ΔΟΤ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus

ΑΙΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia

ΚΛΗΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia

ΑΦ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus

δικατάληκτα σε

-is, -is, -e

μονοκατάληκτα σε

-x, -e, -r, -us, -es, -ns, -l, -ps, -rs

συγκριτικός σε

-ior, -ior, -ius

ΑΡΣ – ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ – ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ - ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ omn-is (πας) omn-e ingens (πελώριος) ingens altior (ψηλότερος) alt-ius

ΓΕΝ omn-is omn-is ingent-is ingent-is altior-is altior-is

ΔΟΤ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-i altior-i

ΑΙΤ omn-em omn-e ingent-em ingens altior-em alt-ius

ΚΛΗΤ omn-is omn-e ingens ingens altior alt-ius

ΑΦ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-e altior-e

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a

ΓΕΝ omn-ium omn-ium ingent-ium ingent-ium altior-um altior-um

ΔΟΤ omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus

ΑΙΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a

ΚΛΗΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a

ΑΦ omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus

2. Τα τριτόκλιτα επίθετα θετικού βαθμού έχουν : αφαιρετική ενικού σε -i , γενική πληθυντικού σε -ium και

ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ουδετέρου σε -ia.

2.Τα επίθετα συγκριτικού βαθμού σε -ior, -ior, -ius έχουν αντίθετα : αφαιρετική ενικού σε -e , γενική

πληθυντικού σε -um και ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ουδετέρου σε -a. Εξαίρεση :

η γενική πληθυντικού των ανώμαλων συγκριτικών plures-plurium και complures-complurium

3. Από τα τρικατάληκτα σε -er, (-e)ris, (-e)re, μόνο το celer, celeris, celere (ταχύς) δεν συγκόπτει το e.Μάλιστα

έχει γενική πληθυντικού και σε –um : celerium και celerum. Όλα τα υπόλοιπα το συγκόπτουν : acer, acris,

acre (οξύς), equester, equestris, equestre (ιππικός)

4. Ως μονοκατάληκτο επίθετο σε –ns, γεν. –ntis κλίνεται και η μετοχή ενεστώτα. Η αφαιρετική του ενικού όμως

σχηματίζεται με κατάληξη –i μόνο όταν η μετοχή είναι επιθετική – αναφορική και –e όταν η μετοχή είναι

κατηγορηματική ή επιρρηματική.

5. Το μονοκατάληκτο επίθετο inops, inopis (ενδεής, στερημένος) σχηματίζει γενική πληθυντικού σε –um :

inopum

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡ. : θέμα + -ior, -ior, - ius ΥΠΕΡΘ. : θέμα+-issimus, a, um

clarus, -a, -um (καθαρός) clar-ior, -ior, -ius clarissimus, -a, -um

amabilis, -is, -e (αγαπητός) amabil-ior, -ior, -ius amabilissimus, -a, -um

felix (ευτυχής) felic-ior, -ior, -ius felicissimus, -a, -um

impudens (αναιδής) impudent-ior, -ior, -ius impudentissimus, -a, -um

Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε –rrimus όλα τα επίθετα που λήγουν σε–er και το maturus

pulcher, -ra, -rum (ωραίοςς) pulchrior, -ior, -ius pulcherrimus, -a, -um

miser, -era, -erum (άθλιος) miserior, -ior, -ius miserrimus, -a, -um

celer, celer-is, celer-e (γρήγορος) celerior, -ior, -ius celerrimus, -a, -um

acer, acris, acre (οξύς) acrior, -ior, -ius acerrimus, -a, -um

maturus, -a, -um (ώριμος) maturior, -ior, -ius maturissimus και maturrimus,-a,-um

Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε –llimus 6 επίθετα σε –lis

(facilis, difficilis, humilis, gracilis, similis, dissimilis)

facilis, -is, -e (εύκολος) facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um

similis, -is, -e (όμοιος) similior, -ior, -ius simillimus, -a, -um

Σχηματίζουν τον ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ σε –entior και τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε –entissimus

τα επίθετα που λήγουν σε -dicus,-volus,-ficus και το νalidus

magnificus, -a, -um (μεγαλοπρεπής) magnificentior, -ior, -ius magnificentissimus, -a, -um

validus, -a, -um (ισχυρός) validior και valentior, -ior, -ius validissimus και valentissimus,-a,-um

Σχηματίζουν ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

όσα επίθετα έχουν χαρακτήρα φωνήεν εκτός από όσα λήγουν σε –quus

ΣΥΓΚΡ. : magis + θετικός ΥΠΕΡΘ. : maxime + θετικός

vacuus, -a, -um (κενός) magis vacuus maxime vacuus, -a, -um

antiquus, -a, -um (παλαιός) antiquior, -ior, -ius antiquissimus, -a, -um

ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ (παραθετικά από άλλα θέματα)

bonus, -a, -um (καλός) melior, -ior, -ius optimus, -a, -um

magnus, -a, -um (μεγάλος) maior, -ior, -ius maximus, -a, -um

parvus, -a, -um (μικρός) minor, -ior, -ius minimus, -a, -um

multus, -a, -um (πολύς, ενικός) -, -, plus (μόνο στο ουδέτερο) plurimus, -a, -um

multi,-ae,-a (πολλοί, πληθυντικός) plures, -es, -a plurimi,-ae,-a

ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΟ, γιατί προέρχονται από επιρρήματα

(intra) (εντός) interior, -ior, -ius intimus, -a, -um

(prae) (προ, εμπρός) prior, -ior, -ius primus, -a, -um

(prope) (κοντά) propior, -ior, -ius proximus, -a, -um

(ultra) (πέρα) ulterior, -ior, -ius ultimus, -a, -um

ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ και τον αναπληρώνουν από άλλα επίθετα

novus, -a, -um (νέος) recentior, -ior,-ius (< recens, πρόσφατος) novissimus, -a, -um

sacer, sacra, sacrum (ιερός) sanctior, -ior, -ius (< sanctus) sacerrimus, -a, -um

ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ

alacer, alacris, alacre (εύθυμος) alacrior, -ior, -ius -

iuvenis (νέος) iunior -

ingens (πελώριος) ingentior, -ior, -ius -

senex (γέρων) senior -

adulescens (νεαρός) adulescentior -

debilis, -is, -e debilior, -ior, -ius -

memorabilis, -is, -e (αξιομνημόνευτος) memorabilior, -ior, -ius -

ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΥΠΕΡΘΕΤIΚΟ

exterus, -a, -um (ο έξω) exterior, -ior, -ius extremus και extimus, -a, -um

superus , -a, -um (ο κάτω) superior, -ior, -ius supremus και summus, -a, -um

posterus , -a, -um (ο ύστερος) posterior, -ior, -ius postremus και postumus, -a, -um

ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

συγκριτικός σε –ior, -ior, -ius plures και plus

ΑΡΣ - ΘΗΛ ΑΡΣ - ΘΗΛ ΑΡΣ - ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ altior (ψηλότερος) alt-ius - plus (περισσότερο)

ΓΕΝ altior-is altior-is - plur-is

ΔΟΤ altior-i altior-i - plur-i

ΑΙΤ altior-em alt-ius - plus

ΚΛΗΤ altior alt-ius - plus

ΑΦ altior-e altior-e - plur-e

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ altior-es altior-a plur-es (περισσότεροι, ες) plur-a

ΓΕΝ altior-um altior-um plur-ium plur-ium

ΔΟΤ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus

ΑΙΤ altior-es altior-a plur-es plur-a

ΚΛΗΤ altior-es altior-a plur-es plur-a

ΑΦ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus

2.Για το σχηματισμό των παραθετικών απαραίτητη είναι η γνώση του θέματος του επιθέτου, το οποίο

βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρωντας την κατάληξη. π.χ. felix, felic-is ΘΕΜΑ = felic-

2.Δεν σχηματίζουν παραθετικά όσα επίθετα δηλώνουν :

ύλη (aureus : χρυσός),

τόπο (marinus : θαλάσσιος) ή χρόνο (nocturnus : νυχτερινός),

μέτρο (triennis : τρίχρονος),

συγγένεια (paternus : πατρικός) ή καταγωγή (romanus : ρωμαϊκός),

μια έννοια απόλυτη (mortalis :θνητός) ή έχουν άρνηση (immortalis : αθάνατος)

3. Ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου multus σχηματίζει ενικό αριθμό μόνο στο ουδέτερο γένος : plus. Ο

πληθυντικός σχηματίζεται και στα τρία γένη : plures, plures, plura. Τον υπερθετικό όμως σχηματίζει πλήρη

και στα τρία γένη : plurimus, -a, -um

4.Ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων κλίνεται κατά την γ΄κλίση. Διαφέρουν από των επιθέτων θετικού

βαθμού οι εξής καταλήξεις :

αφαιρετική ενικού : -e (αντί-i)

γενική πληθυντικού : -um (αντί -ium)

ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ουδετέρου : -a (αντί -ia)

Όμως, η γεν.πληθυντικού των plures, -es, -a (πολλοί) και complures, -es, -a (πάρα πολλοί, πάμπολλοι) είναι

plurium και complurium.

5. Ο υπερθετικός βαθμός κλίνεται κανονικά όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

2. Ο σχηματισμός των τριών βαθμών των επιρρημάτων γίνεται ως εξής :

Σχηματισμός επιρρήματος θετικού βαθμού :

από επίθετo β΄ κλίσης : θέμα επιθέτου + -e

από επίθετo γ΄ κλίσης : θέμα επιθέτου +-iter

από επίθετo γ΄ κλίσης σε –ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) : θέμα επιθέτου + -er

Σχηματισμός επιρρήματος συγκριτικού βαθμού :

θέμα επιθέτου +-ius (=συγκριτικός βαθμός ουδετέρου στην ονομαστική ενικού)

Σχηματισμός επιρρήματος υπερθετικού βαθμού :

θέμα υπερθετικού βαθμού επιθέτου με κατάληξη –e

2. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του επιθέτου το βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρώντας την κατάληξη : clarus,

clari θέμα : clar-, pulcher, pulchri θέμα : pulchr-, felix, felicis θέμα : felic-

3. Προσοχή στην παραγωγή επιρρήματος θετικού βαθμού από επίθετo γ΄ κλίσης σε –ens (-entis), -ans (-antis), -

ers (-ertis)! Η κατάληξη είναι –er και όχι –iter

4. Ως θετικός βαθμός μερικών επιρρημάτων χρησιμοποιείται η αιτιατική ενικού του ουδέτερο γένους, όπως :

facile, multum, paulum

ΟΜΑΛΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

clarus (β΄, καθαρός) clar-e (καθαρά) clar-ius clarissim-e

miser (β΄, άθλιος) miser-e (άθλια) miser-ius miserrim-e

pulcher (β΄, ωραίος) pulchr-e (ωραία) pulchr-ius pulcherrim-e

gravis (γ΄, σοβαρός) grav-iter (σοβαρά) grav-ius gravissim-e

felix (γ΄, ευτυχής) felic-iter (ευτυχώς) felic-ius felicissim-e

celer (γ΄, γρήγορος) celer-iter (γρήγορα) celer-ius celerrim-e

prudens (γ΄, συνετός) prudent-er (συνετά) prudent-ius prudentissim-e

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

bonus (καλός) bene (καλά, εὖ) melius optime

multus (πολύς) multum –multo (πολύ) plus plurimum

facilis (εύκολος) facile (εύκολα) facilius facillime

durus (σκληρός) dure – duriter (σκληρά) durius durissime

non multum – paulum (λίγο) minus minime

(magnus μέγας) magnopere (μέγα, μάλα) magis maxime

prope (κοντά) propius proxime

supra(επάνω) superius summe

ultra (πέρα) ulterius ultime

prae (πριν-μπροστά) prius primum – primo

post (ύστερα) posterius postremo- postumo/ -um

diu (για πολύ χρόνο) diutius diutissime

saepe (συχνά) saepius saepissime

satis (αρκετά) satius -

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

2. I ūnus, ūna, ūnum prīmus, πρώτος singulī, ο καθένας

χωριστά semel, άπαξ

2. II duo, duae, duo secundus bīnī, ανά δύο bis

3. III trēs, tria tertius ternī (trīnī) ter

4. IV quattuor quārtus quaternī quater

5. V quīnque quīntus quīnī quīnquiēs

6. VI sex sextus sēnī sexiēs

7. VII septem septimus septēnī septiēs

8. VIII octō octāvus octōnī octiēs

9. IX novem nōnus novēnī noviēs

20. X decem decimus dēnī deciēs

22. XI ūndecim ūndecimus ūndēnī ūndeciēs

22. XII duodecim duodecimus duodēnī duodeciēs

23. XIII tredecim tertius decimus ternī denī terdeciēs

24. XIV quattuordecim quārtus decimus quaternī denī quaterdeciēs

25. XV quīndecim quīntus decimus quīnī dēnī quīnquiēs deciēs

26. XVI sēdecim, sexdecim sextus decimus sēnī dēnī sexiēs deciēs

27. XVII septendecim septimus decimus septēnī dēnī septiēs deciēs

28. XVIII duodēvīgintī duodēvīcēsimus duodēvīcēnī octiēs deciēs

29. XIX ūndēvīgintī ūndēvīcēsimus ūndēvīcēnī noviēs deciēs

20. XX vīgintī vīcēsimus vīcēnī vīciēs

22. XXI vīgintī ūnus,

ūnus et vīgintī

vīcēsimus prīmus,

ūnus et vīcēsimus

vīcēnī singulī,

singulī et vīcēni vīciēs semel

22. XXII vīgintī duo,

duo et vīgintī

vīcēsimus

secundus,

alter et vīcēsimus

vīcēnī bīnī,

bīnī et vīcēnī vīciēs bis

30. XXX trīgintā trīcēsimus trīcēnī triciēs

40. XL quadrāgintā quadrāgēsimus quadrāgēnī quadrāgiēs

50. L quīnquāgintā quīnquāgēsimus quinquāgēnī quīnquāgiēs

60. LX sexāgintā sexāgēsimus sexāgēnī sexāgiēs

70. LXX septuāgintā septuāgēsimus septuāgēnī septuāgiēs

80. LXXX octōgintā octōgēsimus octōgēnī octōgiēs

90. XC nōnāgintā nōnāgēsimus nōnāgēnī nōnāgiēs

200. C centum centēsimus centēnī centiēs

202. C2 centum ūnus,

centum et ūnus

centēsimus

prīmus,

centēsimus et

prīmus

centēnī singulī,

centēnī et singulī centiēs semel

200. CC ducentī, -ae, -a ducentēsimus ducēnī ducentiēs

300. CCC trecentī trecentēsimus trecēnī trecentiēs

400. CD quadringentī quadringentēsimu

s quadringēnī quadringentiēs

500. D quīngentī quīngentēsimus quīngēnī quīngentiēs

600. DC sescentī sescentēsimus sescēnī sescentiēs

700. DCC septingentī septingentēsimus septingēnī septingentiēs

800. DCCC octingentī octingentēsimus octingēnī octingentiēs

900. DCCCC nōngentī nōngentēsimus nōngēnī nōngentiēs

2,000. M mīlle mīllēsimus singula mīlia mīliēs

2,000. MM duo mīlia bis mīllēsimus bīna mīlia bis mīliēs

200,000. CCCI ) ) ) centum mīlia centiēs

mīllēsimus centēna mīlia centiēs mīliēs

2,000,000. CCCCI)) ) ) deciēs centēna

mīlia

deciēs centiēs

mīllēsimus deciēs centēna mīlia

deciēs centiēs

mīliēs

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ

2. Τα αριθμητικά unus (ένας), duo (δύο), tres (τρεις) mille (χίλια) κλίνονται ως εξής :

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ unus una unum mille

ΓΕΝ unius unius unius mille

ΔΟΤ uni uni uni mille

ΑΙΤ unum unam unum mille

ΚΛ - - - mille

ΑΦ uno una uno mille ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ -ΘΗΛ ΟΥΔ

ΟΝ uni unae una duo duae duo tres tria mil(l)ia

ΓΕΝ unorum unarum unorum duorum duarum duorum trium trium milium

ΔΟΤ unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus

ΑΙΤ unos unas una duos, duo duas duo tres (tris) tria milia

ΚΛ - - - - - - - - milia

ΑΦ unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus

1. Το unus ακολουθεί τη λεγόμενη αντωνυμική κλίση, σχηματιζει δηλαδή τη γενικη ενικού

σε –ius και τη δοτική ενικού σε –i. Θεωρείται και αντωνυμικό επίθετο.

2. To mille είναι άκλιτο στον ενικό και σημαίνει χίλια. Στον πληθυντικό κλίνεται όπως το

tres και σημαίνει χιλιάδες.

3. Από τα υπόλοιπα αριθμητικά κλίνονται (χωρίς ιδιομορφίες κατά την κλίση τους) :

τά απόλυτα που δηλώνουν εκατοντάδες : centum, ducenti, trecenti κλπ

τα τακτικά και διανεμητικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ

ego, tu, - (ἐγώ, σύ, -) egomet, tute, - (ἔγωγε, σύγε, -)

α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο γ΄ πρόσωπο α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο γ΄ πρόσωπο

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ ego tu (hic, ille, is) egomet tute (hic, ille, is)

ΓΕΝ mei tui sui meimet tuimet suimet

ΔΟΤ mihi tibi sibi mihimet tibimet sibimet

ΑΙΤ me te se memet, meme temet, tete semet, sese

ΚΛΗΤ - - - - - -

ΑΦ a me a te a se a memet, a meme a temet, a tete a semet, a sese

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ nos vos (hi, illi, ei) nosmet vosmet (hi, illi, ei)

ΓΕΝ nostri, nostrum vestri, vestrum sui nostri, nostrum vestri, vestrum suimet

ΔΟΤ nobis vobis sibi nobismet vobismet sibimet

ΑΙΤ nos vos se nosmet vosmet semet, a sese

ΚΛΗΤ - - - - - -

ΑΦ a nobis a vobis a se a nobismet a vobismet a semet, a sese

ΚΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ

για έναν κτήτορα για πολλούς κτήτορες

α΄πρόσωπο meus, mea, meum (=δικός μου, ἐμός) noster, nostra, nostrum (=δικός μας,ἡμέτερος)

β΄ πρόσωπο tuus, tua, tuum(δικός σου, σός) vester, vestra, vestrum (=δικός σας, ὑμέτερος)

γ΄ πρόσωπο suus, sua, suum(δικός του, ἑός) suus, sua, suum (=δικός τους, σφέτερος)

meus, mea, meum (δικό, -η, ό μου) noster, nostra, nostrum (δικός,- ή,- ό μας)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ meus mea meum noster nostra nostrum

ΓΕΝ mei meae mei nostri nostrae nostri

ΔΟΤ meo meae meo nostro nostrae nostro

ΑΙΤ meum meam meum nostrum nostram nostrum

ΚΛΗΤ meus, mi mea noster

ΑΦ meo mea meum nostro nostra nostro

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ mei meae mea nostri nostrae nostra

ΓΕΝ meorum mearum meorum nostrorum nostrarum nostrorum

ΔΟΤ meis meis meis nostris nostris nostris

ΑΙΤ meos meas mea nostros nostras nostra

ΚΛΗΤ

ΑΦ meis meis meis nostris nostris nostris

2. Οι κτητικές αντωνυμίες έχουν τρία γένη και τρία πρόσωπα και δηλώνουν έναν ή πολλούς κτήτορες.

2. Κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα (bonus, -a, -um, pulcher, pulchra, pulchrum) 3. Από όλες τις αντωνυμίες (όχι μόνο τις κτητικές) κλητική σχηματίζουν μόνο οι meus, mea και noster. Καμία άλλη

αντωνυμία οποιουδήποτε είδους δεν σχηματίζει κλητική (όπως στα αρχαία ελληνικά τα ὦ οὗτος και ὦ αὕτη).

2. Στο γ΄ πρόσωπο: ενικός και πληθυντικός συμπίπτουν.Η ονομαστ. ενικού αναπληρώνεται από δεικτικές αντωνυμίες.

2. Οι τύποι nostrum και vestrum της γενικής πληθυντικού χρησιμοποιούνται ως γενικές διαιρετικές.

3. Η προσωπική αντωνυμία του γ΄ προσώπου χρησιμοποιείται μόνο για αυτοπάθεια, όταν δηλαδή δηλώνει το πρόσωπο που

είναι και υποκείμενο του ρήματος. 4. Για να δοθεί έμφαση στους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας (όπως και στην

αρχαία ελληνική ἔγωγε, ἐμοῦγε κλπ) : α) προσθέτουμε το -met (εκτός των τύπων nostri,-um, vestri,-um, tu) : egomet κλπ

β) διπλασιάζουμε τους τύπους me, se, te = meme, κλπ γ) To tu γίνεται tute (βλ.και τον πίνακα).

ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

1. hic, haec, hoc (αυτός,-η,-ο)

2. ille, illa, illud (εκείνος, -η –ο)

3. iste, ista, istud (αυτός,-η,-ο)

4. talis, talis, tale (τέτοιος, -α, ο – τριτόκλιτη, δικατάληκτη) 5. tantus, tanta, tantum (τόσος, -η, ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη)

6. tot ( τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού)

7. totidem (άλλοι τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού)

hic, haec, hoc (αυτός, -η, -ο) ille, illa, illud (εκείνος, -η –ο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ hic haec hoc ille illa illud

ΓΕΝ huius huius huius illius illius illius

ΔΟΤ huic huic huic illi illi illi

ΑΙΤ hunc hanc hoc illum illam illud

ΚΛΗΤ

ΑΦ hoc hac hoc illo illa illo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ hi hae haec illi illae illa

ΓΕΝ horum harum horum illorum illarum illorum

ΔΟΤ his his his illis illis illis

ΑΙΤ hos has haec illos illas illa

ΚΛΗΤ

ΑΦ his his his illis illis illis

iste, ista, istud (αυτός, -η, -ο) talis, talis, tale (τέτοιος, -α, ο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ iste ista istud talis talis tale

ΓΕΝ istius istius istius talis talis talis

ΔΟΤ isti isti isti tali tali tali

ΑΙΤ istum istam istud talem talem tale

ΚΛΗΤ

ΑΦ isto ista isto tali tali tali

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ isti istae ista tales tales talia

ΓΕΝ istorum istarum istorum talium talium talium

ΔΟΤ istis istis istis talibus talibus talibus

ΑΙΤ istos istas ista tales tales talia

ΚΛΗΤ

ΑΦ istis istis istis talibus talibus talibus

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

1. is, ea, id (αυτός, -η, -ο)

2. ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο)

3. idem, eadem, idem (ο ίδιος –α, -ο- προήλθε από την is, ea, id με την προσθήκη του άκλιτου προσφύματος

-dem. Κλίνεται όπως η is, ea, id. Αν του -dem προηγείται m τρέπεται σε n.)

4. alter, altera, alterum (ο άλλος, -η, -ο- , -αντωνυμικό επίθετο)

is, ea, id (αυτός, -η, -ο) ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ is ea id ipse ipsa ipsum

ΓΕΝ eius eius eius ipsius ipsius ipsius

ΔΟΤ ei ei ei ipsi ipsi ipsi

ΑΙΤ eum eam id ipsum ipsam ipsum

ΚΛΗΤ

ΑΦ eo ea eo ipso ipsa ipso

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ ei-ii-i eae ea ipsi ipsae ipsa

ΓΕΝ eorum earum eorum ipsorum ipsarum ipsorum

ΔΟΤ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis

ΑΙΤ eos eas ea ipsos ipsas ipsa

ΚΛΗΤ

ΑΦ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis

idem, eadem, idem (ο ίδιος –α, -ο) alter, altera, alterum (ο άλλος, -η, -ο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ idem eadem idem alter altera alterum

ΓΕΝ eiusdem eiusdem eiusdem alterius alterius alterius

ΔΟΤ eidem eidem eidem alteri alteri alteri

ΑΙΤ eundem eandem idem alterum alteram alterum

ΚΛΗΤ

ΑΦ eodem eadem eodem altero altera altero

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ

eidem-iidem-

idem eaedem eadem

alteri

alterae

altera

ΓΕΝ eorundem earundem eorundem alterorum alterarum alterorum

ΔΟΤ

eisdem-

iisdem-isdem

eisdem-

iisdem-isdem

eisdem-

iisdem-isdem

alteris

alteris

alteris

ΑΙΤ eosdem easdem eadem alteros alteras altera

ΚΛΗΤ

ΑΦ

eisdem-

iisdem-isdem

eisdem-

iisdem-isdem

eisdem-

iisdem-isdem

alteris

alteris

alteris

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

1. qui, quae, quod (ο οποίος,-α,-ο)

2. qualis, qualis, quale (τέτοιος,-α,-ο που - τριτόκλιτη, δικατάληκτη)

3. quantus, -a, -um (όσος,-η,-ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη )

4. uter, utra, utrum (όποιος-α,-ο από τους δυο-αντωνυμικό επίθετο-)

5. quot (όσοι, ες, α - άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο)

Όλες οι αναφορικές αντωνυμίες γίνονται αοριστολογικές όταν προσλαμβάνουν το –cumque (-δήποτε),

που κατά την κλίση μένει αμετάβλητο :

quicumque, quaecumque, quodcumque (οποιοσδήποτε)

qualiscumque, qualiscumque, qualecumque (οιοσδήποτε)

quantuscumque, quantacumque, quantumcumque (οσοσδήποτε)

utercumque, utracumque, utrumcumque (οποιοσδήποτε από τους δυο)

quotcumque (οσοιδήποτε)

qui, quae, quod (ο οποίος) quicumque, quaecumque, quodcumque (οποιοσδήποτε)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ qui quae quod quicumque quaecumque quodcumque

ΓΕΝ cuius cuius cuius cuiuscumque cuiuscumque cuiuscumque

ΔΟΤ cui cui cui cuicumque cuicumque cuicumque

ΑΙΤ quem quam quod quemcumque quamcumque quodcumque

ΚΛΗΤ

ΑΦ quo qua quo quocumque quacumque quocumque

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ qui quae quae quicumque quaecumque quaecumque

ΓΕΝ quorum quarum quorum quorumcumque quarumcumque quorumcumque

ΔΟΤ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque

ΑΙΤ quos quas quae quoscumque quascumque quaecumque

ΚΛΗΤ

ΑΦ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque

qualis, qualis, quale (τέτοιος που) uter, utra, utrum (όποιος από τους δυο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ qualis qualis quale uter utra utrum

ΓΕΝ qualis qualis qualis utrius utrius utrius

ΔΟΤ quali quali quali utri utri utri

ΑΙΤ qualem qualem quale utrum utram utrum

ΚΛΗΤ

ΑΦ quali quali quali utro utra utro

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ quales quales qualia utri utrae utra

ΓΕΝ qualium qualium qualium utrorum utrarum utrorum

ΔΟΤ qualibus qualibus qualibus utris utris utris

ΑΙΤ quales quales qualia utros utras utra

ΚΛΗΤ

ΑΦ qualibus qualibus qualibus utris utris utris

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

1. quis, quis, quid, (ποιος, -α,-ο; τις; -ουσιαστική)

2. qui, quae, quod (ποιος, -α, -ο ; τις; -επιθετική, κλίνεται όπως η αναφορική)

3. uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο ; πότερος; - κλίνεται όπως η αναφορική--αντωνυμικό επίθετο-)

4. qualis, qualis, quale (τι λογής; ποῖος; -τριτόκλιτη, δικατάληκτη)

5. quantus, -a, -um (πόσος, -η, -ο ; -δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη)

quis quis quid (ποιος, -α,-ο; τις;)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ quis quis quid

ΓΕΝ cuius cuius cuius

ΔΟΤ cui cui cui

ΑΙΤ quem quem quid

ΚΛΗΤ

ΑΦ quo quo quo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ qui quae quae

ΓΕΝ quorum quarum quorum

ΔΟΤ quibus quibus quibus

ΑΙΤ quos quas quae

ΚΛΗΤ

ΑΦ quibus quibus quibus

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

1. quis, quae ή qua, quid (ένας, κάποιος-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

2. qui, quae ή qua, quod (κάποιος-ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

3. aliquis, aliqua ή aliquae, aliquid (κάποιος-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

4. aliqui, aliqua, aliquod (κάποιος-ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

5. quidam, quaedam, quiddam (κάποιος-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

6. quidam, quaedam, quoddam (κάποιος-ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ))

7. unusquisque, unaquaeque, unumquidque (καθένας χωριστά-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

8. unusquique, unaquaeque, unumquοdque (καθένας χωριστά-ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

9. nemo (κανένας-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ αρσενικού γένους, παράγεται από το ne+homo)

10. nullus, -a, -um (κανένας- ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ-αντωνυμικό επίθετο)

11. nihil (τίποτε-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ, πρόκειται για ουδέτερο ουσιαστικό ενικού αριθμού)

12. ullus, ulla, ullum (κάποιος- ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ -αντωνυμικό επίθετο- κλίνεται όπως η nullus)

13. alter, altera, alterum (ο άλλος -αντωνυμικό επίθετο)

14. neuter, neutra, neutrum (κανείς απ'τους δυο-αντωνυμικό επίθετο)

15. alius, alia, aliud (άλλος-αντωνυμικό επίθετο)

16. aliquot (μερικοί, ες, α - άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ

quis, quae ή qua, quid (ένας, κάποιος) qui, quae ή qua, quod (κάποιος)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ quis qua ή quae quid qui qua ή quae quod

ΓΕΝ cuius cuius cuius cuius cuius cuius

ΔΟΤ cui cui cui cui cui cui

ΑΙΤ quem quam quid quem quam quod

ΚΛΗΤ

ΑΦ quo qua quo quo qua quo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ qui quae qua (quae) qui quae qua (quae)

ΓΕΝ quorum quarum quorum quorum quarum quorum

ΔΟΤ quibus quibus quibus quibus quibus quibus

ΑΙΤ quos quas qua (quae) quos quas qua (quae)

ΚΛΗΤ

ΑΦ quibus quibus quibus quibus quibus quibus

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ

aliquis, aliqua ή aliquae, aliquid (κάποιος) aliqui, aliqua, aliquod (κάποιος)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ aliquis aliqua ή aliquae aliquid aliqui aliqua aliquod

ΓΕΝ alicuius alicuius alicuius rei alicuius alicuius alicuius

ΔΟΤ alicui alicui alicui rei alicui alicui alicui

ΑΙΤ aliquem aliquam aliquid aliquem aliquam aliquod

ΚΛΗΤ

ΑΦ aliquo aliqua aliqua re aliquo aliqua aliquo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ aliqui aliquae aliqua aliqui aliquae aliqua

ΓΕΝ aliquorum aliquarum aliquarum rerum aliquorum aliquarum aliquorum

ΔΟΤ aliquibus aliquibus aliquibus rebus aliquibus aliquibus aliquibus

ΑΙΤ aliquos aliquas aliqua aliquos aliquas aliqua

ΚΛΗΤ

ΑΦ aliquibus aliquibus aliquibus rebus aliquibus aliquibus aliquibus

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ

quidam, quaedam, quiddam (κάποιος) quidam, quaedam, quoddam (κάποιος)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ quidam quaedam quiddam quidam quaedam quoddam

ΓΕΝ cuiusdam cuiusdam cuiusdam rei cuiusdam cuiusdam cuiusdam

ΔΟΤ cuidam cuidam cuidam rei cuidam cuidam cuidam

ΑΙΤ quendam quandam quiddam quendam quandam quoddam

ΚΛΗΤ

ΑΦ quodam quadam quadam re quodam quadam quodam

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ quidam quaedam quaedam quidam quaedam quaedam

ΓΕΝ quorundam quorundam quarundam rerum quorundam quorundam quorundam

ΔΟΤ quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam

ΑΙΤ quosdam quasdam quaedam quosdam quasdam quaedam

ΚΛΗΤ

ΑΦ quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ

unusquisque, unaquaeque, unumquidque (καθένας χωριστά)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ unusquisque unaquaeque unumquidque

ΓΕΝ uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque

ΔΟΤ unicuique unicuique unicuique

ΑΙΤ unumquemque unumquamque unumquidque

ΚΛΗΤ

ΑΦ unoquoque unaquaque unoquoque

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ uniquique unaequaeque unaquaque

ΓΕΝ unorumquorumque unarumquarumque unorumquorumque

ΔΟΤ unisquibusque unisquibusque unisquibusque

ΑΙΤ unosquosque unasquasque unaquaque

ΚΛΗΤ

ΑΦ unisquibusque unisquibusque unisquibusque

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ

unusquique, unaquaeque, unumquοdque (καθένας χωριστά)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ unusquique unaquaeque unumquοdque

ΓΕΝ uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque

ΔΟΤ unicuique unicuique unicuique

ΑΙΤ unumquemque unumquamque unumquidque

ΚΛΗΤ

ΑΦ unoquoque unaquaque unoquoque

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ uniquique unaequaeque unaquaque

ΓΕΝ unorumquorumque unarumquarumque unorumquorumque

ΔΟΤ unisquibusque unisquibusque unisquibusque

ΑΙΤ unosquosque unasquasque unaquaque

ΚΛΗΤ

ΑΦ unisquibusque unisquibusque unisquibusque

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ (αντωνυμικό επίθετο)

nemo (κανένας) nullus, -a, -um (κανένας)

ΑΡΣ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ nemo nullus nulla nullum

ΓΕΝ nullius nullius nullius nullius

ΔΟΤ nemini nulli nulli nulli

ΑΙΤ neminem nullum nullam nullum

ΚΛΗΤ

ΑΦ nullo nullo nulla nullo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ nulli nulli nullae nulla

ΓΕΝ nullorum nullorum nullarum nullorum

ΔΟΤ nullis nullis nullis nullis

ΑΙΤ nullos nullos nullas nulla

ΚΛΗΤ

ΑΦ nullis nullis nullis nullis

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ

nihil (τίποτε)

ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ nihil

ΓΕΝ nullius rei

ΔΟΤ nulli rei

ΑΙΤ nihil

ΚΛΗΤ

ΑΦ nulla re

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ nullae res

ΓΕΝ nullarum rerum

ΔΟΤ nullis rebus

ΑΙΤ nullas res

ΚΛΗΤ

ΑΦ nullis rebus

alius, alia, aliud (άλλος)

(αντωνυμικό επίθετο)

neuter, neutra, neutrum (κανείς απ'τους δυο)

(αντωνυμικό επίθετο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ alius alia aliud neuter neutra neutrum

ΓΕΝ alius alius alius neutrius neutrius neutrius

ΔΟΤ alii alii alii neutri neutri neutri

ΑΙΤ alium aliam aliud neutrum neutram neutrum

ΚΛΗΤ

ΑΦ alio alia alio neutro neutra neutro

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ alii aliae alia neutri neutrae neutra

ΓΕΝ aliorum aliarum aliorum neutrorum neutrarum neutrorum

ΔΟΤ aliis aliis aliis neutris neutris neutris

ΑΙΤ alios alias alia neutros neutras neutra

ΚΛΗΤ

ΑΦ aliis aliis aliis neutris neutris neutris

alter, altera, alterum (ο άλλος)

(αντωνυμικό επίθετο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ alter altera alterum

ΓΕΝ alterius alterius alterius

ΔΟΤ alteri alteri alteri

ΑΙΤ alterum alteram alterum

ΚΛΗΤ

ΑΦ altero altera altero

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ alteri alterae altera

ΓΕΝ alterorum alterarum alterorum

ΔΟΤ alteris alteris alteris

ΑΙΤ alteros alteras altera

ΚΛΗΤ

ΑΦ alteris alteris alteris

ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Τα αντωνυμικά επίθετα κλίνονται όπως οι αντωνυμίες, δηλαδή σχηματίζουν : γενική ενικού σε –ius και

δοτική ενικού σε –i. Η σχολική γραμματική κατατάσσει τα περισσότερα από αυτά στις αντωνυμίες.

1. unus, una, unum (ένας-αριθμητικό, βλ. πιο πάνω.)

2. ullus, ulla, ullum (κάποιος-αόριστη επιθετική αντωνυμία- κλίνεται όπως το nullus)

3. nullus, nulla, nullum (κανένας-αόριστη επιθετική αντωνυμία, βλ. πιο πάνω.)

4. solus, sola, solum (μόνος- αντωνυμικό επίθετο- κλίνεται όπως το nullus)

5. totus, tota, totum (όλος- αντωνυμικό επίθετο -κλίνεται όπως το nullus)

6. alius, alia, aliud (άλλος - αόριστη αντωνυμία, βλ. πιο πάνω.)

7. alter, altera, alterum (ο άλλος - αόριστη αντωνυμία ή και οριστική αντωνυμία, βλ. πιο πάνω)

8. uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο; ερωτηματική αντωνυμία /όποιος από τους δυο: αναφορική

αντωνυμία) και uterque, utraque, utrumque (ο καθένας από τους δυο : αόριστη αντωνυμία, βλ.

πιο πάνω)

9. neuter, neutra, neutrum (κανένας από τους δυο –αόριστη αντωνυμία, βλ. πιο πάνω)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ 1. sum, fui, - , esse =είμαι

2. absum, afui, - , abesse =είμαι μακριά, απουσιάζω, (ad+sum)

3. adsum - adfui (affui) - adesse = παρευρίσκομαι, έρχομαι (ab+sum)

4. interest - interfuit - interesse (απρόσωπο) = ενδιαφέρει (inter+est)

5. praesum - praefui-praeesse = προΐσταμαι, έχω την αρχηγία (prae+sum)

6. possum, potui, - , posse = μπορώ

7. fero - tuli - latum - ferre = φέρω, αναφέρω

8. affero (adfero)-attuli-allatum-afferre =φέρνω, προσφέρω (ad+fero) 9. defero - detuli - delatum – deferre= μεταφέρω (de+fero)

10. refero - retuli (rettuli) - relatum - referre = παραδίδω, αναφέρω (re+fero)

11. eo, ii (ivi), itum, ire =πηγαίνω

12. abeo, abivi(abii), abitum, abire=φεύγω (ab+eo)

13. adeo - adii - aditum - adire = πλησιάζω (ad+eo)

14. pereo – perii(ivi)- peritum- perire (per+eo) = χάνομαι, πεθαίνω (per+eo) 15. redeo, redivi(redii), reditum, redire=επιστρέφω (red+eo)

16. nequeo - nequivi - nequire (ελλειπτικό) = δεν μπορώ

17. fio- factus sum - fieri = γίνομαι

18. nolo, nolui, - , nolle=δεν θέλω

19. volo, volui, -, velle =θέλω,

20. malo - malui - malle = προτιμώ

21. aiο (ελλειπτικό) =λέω

22. aveo(ελλειπτικό)=χαιρετώ

23. coepi - coepisse (ελλειπτικό) = αρχίζω

24. memini - meminisse (ελλειπτικό) = θυμάμαι

25. inquam (ελλειπτικό)= λέγω

26. quaeso (ελλειπτικό)=παρακαλώ

ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΣΥΖΥΓΙΩΝ 27. abicio - abieci - abiectum - abicere 3-25= πετάω κάτι, καταθέτω (τα όπλα)

(ab+iacio)

-iacio, 3-25

28. abstineo - abstinui - abstentum - abstinere 2= απέχω από -teneo

29. accedo - accessi - accessum – accedere 3= συνοδεύω -cedo

30. accipio, accepi, acceptum, -ere 3-25 =παίρνω, δέχομαι, μαθαίνω (ad+capio) -capio, 3-25

31. adhaeresco - adhaesi - adhaesum - adhaerescere 3= προσκολλιέμαι

32. adhortor-adhortatus sum - adhortatum-adhortari (αποθετικό) 2= προτρέπω αποθετικό

33. adligo- adligavi- adligatum- adligare 2= δένω

34. administro, administravi, administratum, administrare 2= διαχειρίζομαι

35. admiror, admiratus sum, admiratum, admirari (αποθετικό) 2= θαυμάζω αποθετικό

36. admitto - admisi - admissum - admittere 3= αφήνω κάποιον να περάσει, δέχομαι

37. aegroto, aegrotavi, aegrotatum, aegrotare 2=ασθενώ,

38. afficio (adficio) - affeci (adfeci) - affectum (adfectum) - afficere (adficere) =

περιβάλλω (dolore adficior=περιβάλλομαι με οργή, οργίζομαι)

-facio, 3-25

39. ago - egi - actum – agere 3= οδηγώ (άγω), κάνω,

40. alo - alui - alitum (altum) - alere 3= εκτρέφω

41. amo, amavi, amatum, amare 2=αγαπώ

42. animadverto - animadverti - animadversum - animadvertere 3= παρατηρώ

(animadverto in aliquem=τιμωρώ κάποιον) -verto

43. antecello - - - - - antecellere 3= ξεπερνώ κάποιον σε κάτι

44. antepono - anteposui - antepositum - anteponere 3= προκρίνω, βάζω κάτι πάνω

από κάτι άλλο -pono

45. appendo, appendi, appensum, -ere 3=ζυγίζω, -pendo

46. appropinquo, appropinquavi, appropinquatum, appropinquare 2= πλησιάζω 47. ascendo - ascendi - ascensum - ascendere 3= ανεβαίνω ,

48. assideo - assedi - assessum - assidere 2= κάθομαι(δίπλα σε) -sedeo

49. audeo - ausus sum - ausum - audere (ημιαποθετικό) 2= τολμώ ημιαποθετικό

50. audio - audivi - auditum - audire 4= ακούω

51. cado - cecidi - casum - cadere 3= πέφτω

52. capio, cepi, captum, capere 3-25=πιάνω, συλλαμβάνω 3-25

53. caveo-cavi-cautum-ere 2=προσέχω, φυλάγομαι,

54. cedo - cessi - cessum - cedere 3= παραχωρώ

55. ceno, cenavi, cenatum, cenare 2= δειπνώ, γευματίζω

56. censeo - censui - censum - censere 2= πιστεύω, νομίζω

57. cerno - crevi - cretum - cernere 3= (δια)κρίνω (παθητική φωνή : ΠΡΚ: conspectus

sum ΥΠ: conspectus eram Σ.Μ: conspectus ero από το ρ. conspicio)

58. circumsedeo - circumsedi - circumsessum - circumsedere 2= περικυκλώνω -sedeo

59. clamo, clamavi, clamatum, clamare 2= φωνάζω

60. cogito, cogitavi, cogitatum, cogitare 2= σκέπτομαι

61. cognosco - cognovi – cognitum - cognoscere 3= γνωρίζω -gnosco

62. cogo - coegi - coactum - cogere 3= συγκαλώ, εξαναγκάζω (cum+ago) -ago

63. cohibeo - cohibui - cohibitum - cohibere 2= συγκρατώ, εμποδίζω , -habeo

64. colo - colui - cultum – colere 3= καλλιεργώ, λατρεύω, κατοικώ

65. comprehendo, -ndi, -nsum, -ere 3=συλλαμβάνω -hendo

66. conduco - conduxi - conductum - conducere 3 = νοικιάζω (con+duco) -duco

67. confido - confisus sum - confisum - confidere (ημιαποθετικό) 3= έχω

εμπιστοσύνη

68. confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare 2= επιβεβαιώνω

69. conformo, conformavi, conformatum, conformare 2= διαπλάθω, διαμορφώνω

70. congredior-congressus sum-congressum-congredi 3-25 (αποθετικό) =

συγκρούομαι, μονομαχώ (con+gradior) αποθετικό, -gradior,

3-25

71. congruo - congrui - - - congruere 3= συμφωνώ

72. conloco, conlocavi, conlocatum, conlocare 2= εγκαθιστώ

73. conloquor - conlocutus sum - conlocutum - conloqui ( αποθετικό) 3= συνομιλώ αποθετικό, -loquor

74. conscribo - conscripsi - conscriptum - conscribere 3= γράφω -scribo

75. consecro, consecravi, consecratum, consecrare 2= αφιερώνω, προσφέρω 76. consequor - consecutus sum – consecutum - consequi (αποθετικό) 3= ακολουθώ,

πετυχαίνω αποθετικό, -sequor

77. conservo, conservavi, conservatum, conservare 2= σώζω

78. conspicio - conspexi - conspectum - conspicere 3-25= βλέπω (con+specio) -specio, 3-25

79. constituo - constitui - constitutum - constituere 3= αναδιοργανώνω, αποφασίζω -stituo

80. consulo - consului - consultum - consulere 3= φροντίζω

81. contemno - contempsi - contemptum - contemnere 3= περιφρονώ

82. corrumpo - corrupi - corruptum – corrumpere 3 = διαφθείρω -rumpo

83. credo - credidi - creditum - credere 3= πιστεύω -do

84. cupio - cupivi (cupii) - cupitum - cupere 3-25 = επιθυμώ 3-25

85. curo- curavi- curatum- curare 2=φροντίζω

86. debeo - debui - debitum - debere 2= οφείλω, πρέπει

87. decerpo-decerpsi-decerptum-ere 3 =κόβω,

88. decet - decuit - decere (απρόσωπο) 2= αρμόζει

89. deduco, deduxi, deductum, -ere 3=οδηγώ προς, φέρνω (πρ.Εν. deduc) (de+duco) -duco

90. deleo, delevi, deletum, -ere 2 = καταστρέφω,

91. deponο-deposui-depositum-ere 3=αποβάλλω, -pono

92. deporto, deportavi, deportatum, deportare 2= παίρνω μαζί μου

93. deprehendo - deprehendi - deprehensum - deprehendere 3= συλλαμβάνω,

ανακαλύπτω

-hendo

94. desiderο, desideravi, desideratum, desiderare 2=επιθυμώ

95. desisto - destiti - - - desistere 3= σταματώ -sto

96. deterreo - deterrui - deterritum - deterrere 2= αποθαρρύνω

97. deverto - deverti - deversum - devertere ή devertor - deverti - deversum -

deverti 3 (ημιαποθετικό) =καταλύω, διαμένω ημιαποθετικό, -

verto

98. dico-dixi-dictum-ere 3 (πρ.Εν. dic) =λέω,

99. diligo - dilexi - dilectum - diligere 3= αγαπώ -lego (-lexi)

100. disco - didici - - - discere 3 (μετοχή μέλλοντα disciturus) = μαθαίνω,

διδάσκομαι κάτι

101. dissimulo, dissimulavi, dissimulatum, dissimulare 2= προσποιούμαι ότι δεν

102. divido, divisi, divisum, -ere 3 =μοιράζω,

103. do – dedi – datum – dare 2 =δίνω

104. doceo - docui - doctum - docere 2= διδάσκω κάποιον κάτι 105. dubito, dubitavi, dubitatum, dubitare 2= αμφιβάλλω

106. duco - duxi -ductum - ducere 3 (πρ.Εν. duc) = θεωρώ, οδηγώ

107. edico - edixi - edictum – edicere 3 = διατάζω να (e+dico) -dico

108. egredior - egressus sum - egressum - egredi (αποθετικό) 3-25= βγαίνω

(e+gradior)

αποθετικό, -gradior,

3-25

109. elabor, elapsus sum, elapsum, elabi 3 (αποθ)=ξεγλιστρώ αποθετικό

110. emitto - emisi - emissum - emittere 3= αφήνω ελεύθερο -mitto

111. emo - emi - emptum - emere 3= αγοράζω

112. everto - everti - eversum - evertere 3= καταστρέφω, -verto

113. ex(s)ulo, ex(s)ulavi, ex(s)ulatum, ex(s)ulare 2=είμαι εξόριστος

114. exclamo, exclamavi, exclamatum, exclamare 2=φωνάζω,

115. existimo, existimavi, existimatum, existimare 2= νομίζω

116. expecto, expectavi, expectatum, expectare 2=περιμένω

117. experior - expertus sum - expertum - experiri (αποθετικό) 4= δοκιμάζω αποθετικό

118. expeto - expetivi (-petii) - expetitum - expetere 3= επιδιώκω

119. extraho - extraxi - extractum - extrahere 3= τραβάω έξω, παρατείνω

120. facio - feci - factum - facere 3 -25= κάνω 3-25

121. fateor - fassus sum - fassum - fateri (αποθετικό) 2= ομολογώ αποθετικό

122. fatiscor, (fessus sum, fessum), fatisci 3 (αποθ)=κουράζομαι αποθετικό

123. fugio, fugi, fugitum, -ere 3-25=φεύγω, δραπετεύω 3-25

124. fugo, fugavi, fugatum, -are 2= τρέπω σε φυγή

125. gero - gessi - gestum - gerere 3= διεξάγω (gero rem publicam= διοικώ την

πολιτεία)

126. gigno - genui - genitum - gignere 3= γεννώ

127. habeo - habui - habitum - habere 2= έχω, θεωρώ

128. iaceo-iacui - (iacitum) - iacere 2= κείμαι

129. ignoro, ignoravi, ignoratum, ignorare 2= αγνοώ,

130. imitor - imitatus sum - imitatum - imitari (αποθετικό) 2= μιμούμαι αποθετικό

131. immineo, - , - , imminere 2= πλησιάζω απειλητικά

132. impendo - impendi - impensum - impendere 3= ξοδεύω (frustra impendo

operam =ξοδεύω μάταια τον κόπο μου, κοπιάζω μάταια) -pendo

133. impero, imperavi, imperatum, imperare 2= διατάζω.

134. impetro, impetravi, impetratum, impetrare 2= κατορθώνω ,

135. impono - imposui - impositum - imponere 3= επιβιβάζω, -pono

136. incito, incitavi, incitatum, incitare 2= παρακινώ

137. indignor, indignatus sum, indignatum, -ari 2 (αποθ)= αγανακτώ, οργίζομαι,

138. induco - induxi - inductum - inducere 3= φέρνω κάτι για συζήτηση (in+duco)

139. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi (αποθετικό) 3-25=

εισέρχομαι (in+gradior)

αποθετικό, -gradior,

3-25

140. instinguo - instinxi - instinctum - instinguere 3= κατευθύνω, παρορμώ

141. instituo - institui - institutum - instituere 2= διδάσκω -stituo

142. insto - insiti - - (μετοχή μέλλοντα instaturus) - instare 2= ασκώ πίεση -sto

143. intellego (intelligo) - intellexi - intellectum – intellegere 3= καταλαβαίνω -lego (-lexi)

144. intendo - intendi - intentum (intensum) - intendere 3= κατευθύνομαι -tendo

145. intercipio - intercepi - interceptum - intercipere 3-25= αρπάζω (inter+capio) -capio

146. interficio - interfeci - interfectum - interficere 3 -25= σκοτώνω (inter+facio) -facio

147. interimo, interemi, interemptum, -ere 3=εξολοθρεύω, -emo

148. interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare 2= ρωτώ -rogo

149. intervenio - interveni - interventum - intervenire 4= εμφανίζομαι απρόοπτα -venio

150. intro, intravi, intratum, intrare 2= μπαίνω,

151. intromitto - instromisi - intromissum - intromittere 3= βάζω μέσα -mitto

152. introrumpo - introrupi - introruptum - introrumpere 3= εισβάλλω -rumpo

153. intueor - intuitus sum - intuitum - intueri (αποθετικό) 2= κοιτάζω αποθετικό

154. invado - invasi - (invasum) - invadere 3= εισχωρώ, καταλαμβάνω

155. invenio - inveni - inventum - invenire 4= βρίσκω -venio

156. investigo, -avi, -atum, -are 2=αναζητώ, ερευνώ

157. iubeo - iussi - iussum - iubere 2= διατάζω

158. iudico, avi, atum, are 2= κρίνω

159. lacesso – lacessivi – lacessitum – ere 3 = προκαλώ

160. laudo, laudavi, laudatum, laudare 2= επαινώ 161. lego - legi - lectum - legere 3= διαβάζω, (canos lego : κόβω, βγάζω τις άσπρες

τρίχες)

162. loquor - locutus sum - locutum - loqui 3 (αποθετικό) = μιλώ . αποθετικό

163. maneo - mansi - mansum - manere 2= περιμένω

164. mentior, mentitus sum, mentitum, -iri 4 (αποθ)=λέω ψέματα, αποθετικό

165. mereo - merui - meritum - merere 2= αξίζω (mereo stipendia =υπηρετώ τη

στρατιωτική θητεία μου)

166. metuo - metui - metutum - metuere 2= φοβάμαι

167. minitor, minitus sum, minitatum, minitari (αποθετικό) 2= απειλώ αποθετικό

168. miror, miratus sum, miratum, mirari (αποθετικό) 2= θαυμάζω αποθετικό

169. mitto - misi - missum - mittere 3= στέλνω, ρίχνω

170. molior - molitus sum - molitum - moliri (αποθετικό) 4= μηχανεύομαι αποθετικό

171. moneo - monui - monitum - monere 2= συμβουλεύω, καθοδηγώ

172. morior, mortuus sum (μτχ.μέλλοντα moriturus), mortuum, mori (αποθ) 3-

25=πεθαίνω

αποθετικό, 3-25

173. moveo - movi - motum - movere 2= κινώ ,

174. multo, multavi, multatum, -are 2= τιμωρώ

175. narro, narravi, narratum, narrare 2= αφηγούμαι

176. nascor - natus sum (μετοχή μέλλοντα nasciturus) - natum - nasci

(αποθετικό) 3= γεννιέμαι αποθετικό

177. nescio - nescivi (nescii) - nescitum - nescire 4= δεν ξέρω -scio

178. nosco, novi, notum, -ere 3=γνωρίζω

179. nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiare 2= αναγγέλλω

180. obicio - obieci - obiectum - obicere 3 -25= ρίχνω, προβάλλω αντίρρηση,

προσάπτω ως μομφή, χρησιμοποιώ ως μομφή εναντίον κάποιου (ob+iacio) -iacio

181. obiurgo, obiurgavi, obiurgatum, obiurgare 2 = μαλώνω

182. obsequor - obsecutus sum - obsecutum - obsequi (αποθετικό) 3= κάνω το

χατίρι κάποιου, ευνοώ κάποιον -sequor, αποθετικό

183. occido - occidi - occisum - occidere 3= σκοτώνω ,

184. occupo, occupavi, occupatum, occupare 2= καταλαμβάνω

185. occurro-occurri (occucurri)-occursum-occurrere 3= πηγαίνω (τρέχω) να

συναντήσω (ob+curro) -curro

186. opprimo - oppressi- oppressum - opprimere 3= πιάνω επ’ αυτοφώρω

187. oppugno, oppugnavi, oppugnatum, oppugnare 2= πολιορκώ

188. orior - ortus sum (μετοχή μέλλοντα oriturus) - ortum - oriri (αποθετικό) 4=

ανατέλλω, γεννιέμαι. αποθετικό

189. oro, oravi, oratum, orare 2= παρακαλώ ,

190. osculor, osculatus sum, osculatum, osculari (αποθετικό) 2= φιλώ αποθετικό

191. ostendo - ostendi - ostentum (ostensum) – ostendere 3= δείχνω -tendo

192. paenitet, paenituit, -ere 2(απρόσωπο) =μετανοώ, μεταμέλει μοι

193. pareo - parui - paritum - parere 2= υπακούω

194. pario - peperi - partum (μετοχή μέλλοντα pariturus) - parere 3-25= γεννώ 3-25

195. paro paravi, paratum, parare 2 = ετοιμάζω

196. patior - passus sum - passum - pati (αποθετικό) 3-25= ανέχομαι, υπομένω αποθετικό

197. penso, -avi, -atum, -are 2=ζυγίζω,

198. perdo - perdidi - perditum - perdere 3= χάνω -do

199. pergo - perrexi - perrectum - pergere 3= κατευθύνομαι προς

200. perlego - perlegi - perlectum - perlegere 3= διαβάζω μέχρι το τέλος -lego (-legi)

201. permoveo - permovi - permotum - permovere 2= παρακινώ -moveo

202. persedeo - persedi - persessum - persedere 2= κάθομαι για πολλή ώρα -sedeo

203. persuadeo - persuasi - persuasum - persuadere 2= πείθω

204. pertineo - pertinui - pertentum - pertinere 2= αφορώ -teneo

205. pervenio - perveni - perventum - pervenire 4= φθάνω -venio

206. peto - petivi (petii) - petitum - petere 3= ζητώ, ορμώ

207. placeo - placui - placitum - placere 2= αρέσω

208. pono- posui - positum - ponere 3= τοποθετώ

209. populor, populatus sum, populatum, populari (αποθετικό) 2= λεηλατώ αποθετικό

210. posco - poposci - (postulatum) – poscere3= ζητώ

211. praebeo - praebui - praebitum - praebere 2= παρέχω, προσφέρω -habeo

212. praecipio - praecepi - praeceptum - praecipere 3 -25= καθοδηγώ.

(prae+capio)

-capio, 3-25

213. praedico, praedicavi, praedicatum, praedicare 2= διακηρύσσω -dico (αλλά α΄)

214. praeripio - praeripui - praereptum - praeripere 3-25= αρπάζω (prae+rapio) -rapio

215. praeterequito, praeterequitavi, praeterequitatum, praeterequitare 2=

περνώ έφιππος μπροστά από

216. propono-proposui-propositum-proponere 3= βάζω μπροστά μου ως

παράδειγμα -pono

217. prorumpo - prorupi - proruptum - prorumpere 3= ξεσπώ -rumpo

218. provideo - providi - provisum - providere 2= προνοώ, μεριμνώ -video

219. pugno, pugnavi, pugnatum, -are 2= μάχομαι, πολεμώ

220. puto, putavi, putatum, putare 2= νομίζω, θεωρώ

221. quaero, quaesivi, quaesitum, quaerere 3 =ζητώ,

222. quiesco - quievi - quietum - quiescere 3= ηρεμώ, αναπαύομαι,

223. recedo, recessi, recessum, -ere 3=αποσύρομαι -cedo

224. recipio, recepi, receptum, recipere 3-25 =παίρνω πίσω, (re+capio) -capio, 3-25

225. reddo - reddidi - redditum - reddere 3= κάνω, καθιστώ (red+do) -do

226. rego - rexi - rectum - regere 3= κυβερνώ

227. relinquo - reliqui - relictum – relinquere 3= αφήνω

228. reseco - resecui - resectum (μετοχή μέλλ. resecaturus)-resecare2= κόβω

229. resero, reseravi, reseratum, reserare 2= ανοίγω

230. respondeo - respondi - responsum - respondere 2= απαντώ

231. revertor - reverti - reversum - reverti (ημιαποθετικό) ή revertor - reversus sum - reversum - reverti (αποθετικό) 3= επιστρέφω

αποθετικό, ημιαποθετικό

232. rideo - risi - risum - ridere 2= γελώ

233. rogo, rogavi, rogatum, rogare 2= ζητώ, παρακαλώ, ρωτώ

234. ruo - rui - rutum– ruere (μετοχή μέλλοντα ruiturus) 3= ορμώ

235. saluto, salutavi, salutatum, salutare 2=χαιρετώ

236. scio - scivi (scii) - scitum - scire 4= γνωρίζω

237. scribo - scripsi - scriptum - scribere 3= γράφω

238. sentio - sensi - sensum - sentire 4= καταλαβαίνω

239. sequor - secutus sum - secutum - sequi (αποθετικό) 3= ακολουθώ

(auctoritatem alicuius sequor=ενεργώ κάτω από την επιρροή κάποιου) αποθετικό

240. simulo, simulavi, simulatum, simulare 2 = προσποιούμαι ,

241. soleo - solitus sum - solitum - solere (ημιαποθετικό) 2= συνηθίζω ημιαποθετικό

242. solvo - solvi - solutum - solvere 3= λύνω

243. specto, spectavi, spectatum, spectare 2= κοιτάζω, βλέπω, με απασχολεί

244. spero, speravi, speratum, sperare 2=ελπίζω

245. spolio, spoliavi, spoliatum, -are 2= απογυμνώνω, σκυλεύω

246. sto - steti - statum - stare 2= στέκομαι

247. subvenio - subveni - subventum - subvenire 4= βοηθώ -venio

248. succurrit , succurrit , succurrere (απρόσωπο) 3= μου έρχεται κάτι στο μυαλό -curro

249. sumo - sumpsi - sumptum - sumere 3= παίρνω, αρχίζω

250. suscipio - suscepi - susceptum - suscipere 3-25 = παραλαμβάνω, δέχομαι

(subs+capio)

-capio, 3-25

251. suspicio, suspexi, suspectum, suspicere 3-25 =υποπτεύομαι -specio, 3-25

252. taceo - tacui - tacitum - tacere 2= σωπαίνω

253. teneo - tenui - tentum – tenere2 = κρατώ

254. timeo - timui - - - timere 2= φοβάμαι

255. trado, tradidi, traditum, -ere 3=παραδίδω (tra+ do) -do

256. traho - traxi - tractum - trahere 3= τραβώ ,

257. transfigo - transfixi - transfixum - transfigere 3= διαπερνώ, καρφώνω

258. tutor-tutatus sum-tutatum-ari 2 (αποθετικό)=προστατεύω, αποθετικό

259. utor - usus sum - usum - uti (αποθετικό) 3= χρησιμοποιώ αποθετικό

260. veneror, veneratus sum, veneratum, venerari (αποθετικό) 2= λατρεύω,

προσκυνώ αποθετικό

261. venio - veni - ventum - venire 4= έρχομαι (venit mihi in mentem=μου έρχεται

στο νου, θυμάμαι, παρίσταταί μοι)

262. vereor - veritus sum - veritum - vereri (αποθετικό) 2= φοβάμαι αποθετικό

263. video - vidi - visum – videre 2 = βλέπω

264. vinco - vici - victum - vincere 3= νικώ ,

265. vitupero, vituperavi, vituperatum, vituperare 2= επικρίνω

266. vivo – vixi - victum - vivere 3= ζω

267. voco, vocavi, vocatum, vocare 2= καλώ

268. vulnero, vulneravi, vulneratum, vulnerare 2= τραυματίζω