Θεωρία Κινδύνου

of 73 /73
1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Γ. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΠΑΣΡΑ 2009

Embed Size (px)

description

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Transcript of Θεωρία Κινδύνου

 • 1

  .

  2009

 • 2

  , .

  , , .

  , , , .

 • 3

  1.

  2.

  1:

  1.

  1.1

  1.2

  1.3

  1.3.1 VaR

  1.3.2 (Expected Shortfall)

  1.4

  1.4.1

  1.4.2 VaR

  1.4.3

  2:

  2.1 (Market Risk)

  2.1.1 -

  2.1.2

  2.1.3 Monte Carlo

  2.2 (Operational Risk)

  2.2.1

  2.2.1.1 (BI)

  2.2.1.2

  2.2.2

  3: (Credit Risk)

  3.1

  3.1.1 Merton

  3.1.2 Merton

  3.1.3

  3.1.4

  3.1.5

  3.1.6 KMW

  3.1.7

  3.1.8

 • 4

  3.2

  3.2.1

  3.2.2

  3.3

  3.3.1 Bernoulli

  3.3.2 Poisson

  3.3.3

  3.3.4

  3.4 Monte-Carlo

  3.4.1

  3.4.2 Bernoulli

  3.4.3 Bernoulli

  4:

  4.1

  4.1.1 VaR

  4.2

  4.2.1

  4.2.2 Euler

  4.2.3 Euler

  5:

  5.1 Fsn

  5.2 Poisson

  5.3 -

  5.4 Panjer

  5.5 Poisson

  5.6 Poisson

  5.7 Poisson

 • 5

  1.

  20 . 1950

  .

  Hanry Markowitz 1952

  . ,

  -

  .

  1970.

  :

  i)

  .

  ii)

  .

  2.

  1970 1988

  (Bassel I).

  :

  .

  ,

  .

  . 2001 ,

  (Bassel I), .

  , ,

  :

 • 6

  i) : .

  ii) : .

  iii) : .

 • 7

  1 :

  1.

  1.1

  (, F, P)

  .

  1.1: ,

  S

  V(s).

  1.2:

  [S, S+] :

  SSss VVL , ,

  .

  1.3: ssL ,

  .

  ,

  .

  ,tY t tYY1 .

  ttttt VVLL 11,1

  tZttFV , (1.1),

  t d- dtt ZZ ,1, ,..., ,

  F dx .

  (1.1) .

  ,tX t

  1ttt ZZX ,

  ttt ZtXZttFFL ,),1(1 1

 • 8

  1.4: t d

  tt ZtXZttFFx ,),1( , dx

  )( 11 ttt XL .

  F , -

  d

  iittZttt XZtfZtFL i

  1

  ,11 ),(,

  L - .

  1.5: :

  d

  i

  itZttt XZtfZtFx i1

  ),(,

  .

 • 9

  1.2

  .

  .

  1tL t

  F F

  tF - Boole. :t sx s tF , -

  Boole

  (). 1tx t

  F F 1tx

  tF .

  1tL t

  F F :

  11 1( ) ( )

  t tt t t tL F tF P x P L F

  1tL

  F

  xF d . ,tX t

  .

  1 1 1( ) ( )

  tL t ttF P x P L

  ,

  .

 • 10

  1.3

  .

  :

  )

  )

  )

  ) .

  . -- (VR)

  (Expected Shortfall).

  1.3.1. VR

  --

  .

  , :

  ( ) ( )LF P L (1.3.1)

  LF

  .

  :

  : ( ) 1LinF F

  LF

  .

  1.3.1 (--).

  0,1 . -- ,

  ,

  L (1-).

  : ( ) 1 : ( )LV R inF P L inF F (1.3.2)

 • 11

  0,95 0,99 1 10

  .

  VR

  (1-).

  VR .

  1.3.2 ( )

  i) :T ,

  T :

  ( ) : ( )T y inF x T x y

  .

  ii) F , F

  F .

  0,1 - F

  : ( )q F F inF x F x

  1.3.1 0x - F

  :

  i) 0( )F x ii) ( )F x

  1.3.2. (Expected Shortfall)

  1.3.2 ( ). L E L

  LF ,

  0,1 :

  11

  1 u LES q F du (1.3.2)

  ( )u L Lq F F u LF .

  :

  11

  1 uES V R L du

 • 12

  , VR

  u .

  ES L . ES V R .

  1.3.2 L

  LF 0,1 , :

  ( ; ( ))( )

  1

  E L L q LES E L L V R (1.3.3)

  ( ; ) ( )AE X A E XI

  X .

  1: LF (1.3.3)

  :

  1( ; ) (1 )

  1ES E L L q q P L q (1.3.4)

  1.3.3 i iL

  LF :

  1

  ,

  1lim[ (1 )]

  n

  i ni

  n

  L

  ESn

  (1.3.5)

  1, ,n n nL L 1, , nL L [ (1 )]n

  (1 )n .

  ES

  VR. ,

  VR.

  .

 • 13

  1.4

  (coherent risk)

  1.4.1

  (, F, P) .

  L0 (, F, P) (, F)

  .

  L0 (, F, P)

  .

  .

  ) L1 L2 , L1+L2

  ) L1 L1 >0

  : R.

  (L)

  L,

  .

  (L) 0 .

  : R

  , :

  1 ( ) L

  (L+) = (L)+

  2 () L1, L2 (L1+L2) (L1) + (L2)

  3 ( ) L >0 (L) = (L)

  4 () L1, L2 L1L2, (L1) (L2)

 • 14

  1.4.1 ( )

  ,

  , ( ) .

  1.4.2 VR

  d=100 .

  .

  (2%).

  100 .

  , 1t 105,

  .

  Li i-, 100 -5

  i i-.

  i 1 [ , 1]t t

  .

  Li = 100Yi -5(1 - Yi) = 105 Yi 5

  Li

  P(Li = -5) = 0.98 P(Li = 100) =0.02.

  . 10.000.

  100 100 .

  .

  VR.

  VR 95%

  .

  : LA = 100L1 VR0.95(LA) = 100VR0.95(L1)

  P(L1-5) = 0.98 0.95 P(L11) = 0 < 0.95 l

 • 15

  VR0.95(LA) = -500

  500

  VR

  95%.

  . 100 100

  1 1

  105 500B i iIi Ii

  L L Y

  100

  1

  ( ) 105 500a B a iIi

  VaR L q Y

  100

  1

  B (100, 0.02)ii

  M Y

  P(M5) 0.984 0.95 P(M4) = 0.949 < 0.95

  0.95( ) 5q M

  0.95( ) 25BVaR L .

  125

  VR 95%.

  .

  .

  VR .

  , :

  100 100

  1 11 1

  ( ) 100 ( ) (100 )i ii i

  P L P L P L P L

  , ,

  .

  --

  .

  1.4.2 ( VR

  )

 • 16

  X ~ Ed (,,)

  01

  : , d

  i i ii

  M L L X R

  L1, L2 M 0.5 < 1

  1 2 1 2( ) ( ) ( )V R L L V R L V R L

  1.4.3

  1.4.3. .

  : ,

  11

  ( )1

  ES V R L duu

  .

  :

  L1, , L1 L1,n

  Ln,n m 1 m n :

  1, 11

  sup : 1 i ...m

  m

  i n i i mi

  L L L i m

  L L F

  1 1( , ), . . . , ( , )

  n nL L L L F.

  ( , ) + i i iL L L L ,( + ) i nL L 1( + ) , , ( + ) nL L L L :

  1, 11

  ( ) sup ( ) ... ( ) : 1 ...m

  m

  i n i i mi

  L L L L L L i i m

  1 1

  sup ... : 1 ...mi i m

  L L i i m

  1 1sup ... : 1 ...

  mi i mL L i i m

  , ,1 1

  m m

  i n i ni i

  L L

 • 17

  m = n(1-) n, ( ) ( ) ( )ES L L ES L ES L

 • 18

  2 :

  2.1. (Market risk)

  (.. ,

  , , ) .

  .

  2.1.1

  1tX

  :

  1 ( , )t dX N

  .

  1 [ ] 1( )t t tL X .

  :

  [ ]( ) ( )t t tx c b x (2.1.1)

  tc tb

  t.

  1tX .

  :

  1 [ ] 1( ) ( , )t t t t t t tL X N c b b b (2.1.2)

  ,

  1, ,t n tX X .

  ,

  -

 • 19

  .

  1 1 1( , )t t d t tX F N

  1t 1t - .

  .

  . ,

  .

  2.1.2

  .

  [ ] 1( )t tL X

  1, ,t n tX X . ,

  .

  [ ]( : 1,...,s t sL X s t n t (2.1.2)

  sL

  s.

  .

  xF

  xF .

  1, ,t n tL L

  [ ]( )t X xF .

  .

  .

 • 20

  2.1.3 Monte-Carlo

  1, ,t n tX X .

  .

  m-

  , :

  (1) ( )1 1, ,

  mt tX X

  :

  ( ) ( )1 [ ] 1( : 1,...,

  i it t tL X i m

  1tX ,

  .

 • 21

  2.2. (Operational Risk)

  , (, )

  .

  2.2.1

  :

  i) () ii) .

  2.2.1.1 ()

  ,

  .

  ,

  .

  t

  :

  3

  1

  1( ) max( ,0)t t iBI

  t i

  RC OR IZ

  3

  01

  t it Ii

  Z I

  t iI t i

  15% .

  2.2.1.2

  8 :

  , , ,

  , , , ,

  .

 • 22

  .

  :

  3 8

  1 1

  1( ) max ,0

  3

  t t is j j

  i i

  RC OR I

  , t i

  j

  .

  .

  2.2.2

  ,

  : ,

  , , -

  , ,

  , -

  .

  t.

  :

  , . , ,: 1,..., ; 1,...,8; 1,...,7; 1,...,t i b t i bX i T b N

  , .t i bX -

  b t i .

  , ,t i bN :

  T : ( 5T )

 • 23

  b

  t i :

  , ,7, , ,

  1 1

  t i bNt i b t i b

  k

  L X

  t i :

  , ,8,

  1 1

  t i bNt i t i b

  k

  L L

  tL t

  VR

  .

  ( ) ,

  :

  ( )t tAMRC OR L

  = 0,99 -0,999.

  ,

  :

  8,

  1

  ( )t t bAMb

  RC OR L .

 • 24

  3 : (Credit Risk)

  .

  ,

  , .

  -.

  Merton (1974),

  ,

  .

  ,

  .

  . -

  .

  -.

 • 25

  3.1

  .

  . ( tX )

  tX

  0t .

  3.1.1 Merton

  tV

  .

  Merton :

  T. t

  St Bt . (

  ).

  .

  Vt=St + Bt, 0 t T .

  ,

  .

  :

  i) TV B ,

  .

  St = Vt B.

  .

  ii) TV B ,

  . ,

 • 26

  .

  , T TB V , ST = 0.

  :

  max ,0T T TS V B V B (3.1)

  min ,T T TB V B B B V (3.2)

  Merton (Vt) Brown

  :

  t t t tdV V dt V dW

  , 0 Brown ( tW ).

  20

  1exp

  2T TV V T W

  2 20

  1ln ln ,

  2TV N V T T

  :

  20

  1ln( / )

  2ln lnT T

  B V T

  P V B P V BT (3.4)

  .

  3.1.2 Merton

  Merton

  Vt

  .

  (3.1.1)

  i)

  ii) 0

 • 27

  iii)

  .

  Th V , (3.1)

  (3.2) (3.1.1).

  ( , )tF t V

  t T .

  . F(t,Vt) (PDE)

  F(t,u) :

  2 21, , , ,2

  t y uu uF t u u F t u ruF t u rF t u 0,t T (3.5)

  f(t,u)=h().

  (3.5) Black- Scholes.

  . F(t,Vt) Q

  ( , )tF t V

  Q. Q Vt

  :

  t t t tdV V dt V dW (3.3)

  W W Q Brown (

  ).

  :

  ( )( )( , ) T

  Q r T tt V tF t V E e h F (3.6)

 • 28

  3.1.3

  PDE (3.5)

  (3.6) Black-Scholes CBS.

  t :

  ( )

  ,1 ,2

  2

  ,1 ,2 ,1

  ( , ; , , , ) ( ) ( )

  1ln ln ( )

  2

  BS r T tt t v t t t

  T v

  t t t v

  v

  S C t V r B T V d Be d

  V B r T t

  d d d T tT t

  (3.7)

  2 201

  ln (ln , )2T v v

  V N V r T T

  t=0 , :

  2

  0

  0,2 0,2

  1ln ln

  2( ) 1 ( )

  T v

  T

  v

  V V r T

  Q V B Q d dT

  (d)=1-(-d) 1-(d0,2) .

  1-(dt,2)

  t.

  3.1.4

  (ii) (3.11) -

  tT

  0( , ) exp( ( ))t T r T t

  (3.2) :

  0( , ) ( , ; , , , )BS

  t t vB B t T P t V r B T (3.8)

 • 29

  ( , ; , , , )BS t vP t V r B T Black-Scholes strike B

  ( )tV r .

  ( )

  ,2 ,1( , ; , , , ) ( ) ( )BS r T t

  t v t t tP t V r B T Be d V d (3.9)

  ,1td ,2td (3.7).

  (3.8) (3.9) :

  0 ,2 ,1( , ) ( ) ( )t t t tB t T B d V d (3.10)

  3.1.5

  (3.10)

  C(t,T). -

  P0(t,T) P1(t,T)

  .

  11 0

  0

  ( , )1 1( , ) ln ( , ) ln ( , ) ln

  ( , )

  P t TC t T t T T t

  T t T t P t T (3.11)

  Merton 11

  ( , ) tP t T BB,

  ,2 ,1

  0

  1( , ) ln ( ) ( )

  ( , )t

  t t

  VC t T d d

  T t B t T (3.12)

  20( , ) 1ln ( )2

  ( ,1)v

  t

  v

  B t TT t

  Vd t

  T t dt,2

 • 30

  T-t, C(t,T) v

  0( , )

  t

  B t Td

  V.

  3.1.6 KMV

  Merton

  KMV 1990.

  KMV .

  KMV

  EDF. EDF

  KMV.

  (3.4) =1 (d)=1-(-d)

  2

  0

  1ln ln

  21

  v v

  Merton

  v

  V B

  EDF (3.13)

  KMV EDF Merton.

  Merton

  .

  (3.13).

  (DD)

  0

  0

  ( )

  v

  V BDD

  V (3.14)

  B V0 .

  3.1.7

  .

 • 31

  :

  , :

  Table 8.2: Probabilities of migrating from one rating quality to another within one year.

  Source: Standard & Poors CreditWeek (15 April 1996)

  .

  , S&P

  .

  , CCC

  .

  [0,]. ( ), 0 j np j

  .

  j

  . (0)p

  .

  t v t v t tdV V dt V dW

 • 32

  20

  1exp

  2T v v v TV V T W

  .

  0 1 1... n nd d d d

  1( ) ( )j T jP d V d P j {0,..., }j n .

  .

  1d .

  VT jd .

  :

  2

  0

  1ln ln

  2T v v

  T

  v

  V V T

  XT

  20

  1ln ln

  2j v v

  j

  v

  d V T

  dT

  j 1j T jd X d .

  3.1.8

  .

  Merton.

  m-

  Vt Vt = (Vt,1,, Vt,m)

 • 33

  m- Brown v = (v1,, vm)

  v = (v1,, vm) .

  i VT,I

  2

  0

  1exp

  2T v v v TV V T W

  v= vi , v= vi WT=WTi

  H WT=(WT,1,WT,m) WT~Nm(O,TP)

  0 1 1... n nd d d d

  .

  3.2

  (Threshold)

  .

  i

  x,i di

  [0,].

  x=(x1,,xm).

  x.

  3.2.1

  m-

  .

  1 i m , Si i

  ,

  Si = ST,i

  0,1,...n .

 • 34

  t=0, -.

  1( ,..., )mY Y Y

  1 1( ) ,..., , 0,1m

  m mp y P Y y Y y y

  .

  ( 1), 1,...,i iP P Y i m .

  :

  2 2

  ( , )( , )

  ( )( )

  i j i ji j

  i i j j

  E y Y P Pp y Y

  P P P P (3.4.1)

  2 2 2 2

  i i i i i i iY E Y P E Y P P P .

  1

  m

  ii

  M Y .

  :

  1

  m

  i i ii

  L eY

  ei i 0i 1

  .

  S Y.

  S

  Y, .

  S :

  1 (1) ( )( , , ) ( , , )d

  m mS S S S

 • 35

  (1) ( )( ,..., )m (1,..., )m .

  1,..., 1m m

  -

  S .

  :

  ( 1), 1,...,iP Y i m : .

  ( 1,..., 1)i iP Y Y , 1, , 1,..., ,2i i m m

  -.

  :

  2 1i i iE Y E Y P Y

  21, 1i j i jE YY P Y Y

  2

  2,i jY Y

  22

  2, ,y i jP P Y Y i j

  3.2.2

  3.2.2: 1( ,..., )mX X X m-

  mxnD dij i ,

  i 1

  ...ni i

  d d .

  1i

  d ( 1)ni

  d

  ( 1)j ji i i iS j d X d , 0,..., , 1,...,j n i m

 • 36

  (X,D) 1( ,..., )mS S S .

  x

  ( ) ( )i iF x P x x .

  i- D - i.

  , ( Si=0)

  1i iX d i :

  1( )i i ip F d .

  ( , )i jP Y Y i j

  ( Xi Xj).

  ( , )i jP Y Y (1)

  1 1

  ( ) ( , )i j i i j jE YY P X d X d .

  , Xi Xj

  .

  .

  , .

  .

  : d-

  [0,1]d .

 • 37

  1( ) ( , , )dC u C u u

  .

  C : [0,1] [0,1]dC

  :

  1) 1( , , )dC u u iu

  2) (1,1,...,1, ,1, ,1)i iC u u 1,..., , [0,1]ii d u

  3) 1 1( , , ),( , , ) [0,1]d

  d db b i ib :

  1

  1

  2...

  1

  1 1

  ... ( 1) ( ,..., ) 0dd

  d

  i ii di

  i i

  C u u

  1j j

  u 2j j

  u b 1,...,j d .

  (Sklar 1959). F 1, , dF F .

  : [0,1] [0,1]dC , 1, , dX X

  ,

  1 1 1( , , ) ( ),..., ( )d d dF X X C F X F X (4.3)

  , ,

  1 1 1...x x dRanF RanF RanF ( )i iRanF F R

  1F . , C 1, , dF F

  , F (i)

  1, , dF F .

  : 1( , , )dC u u Frchet:

  1

  1

  max 1 ,0 ( ) min , ,d

  i di

  U d C u u u

 • 38

  : F 1, , dF F :

  1

  1

  max ( ) 1 ,0 ( ) min ( ), , ( )d

  i i di

  F x d F x F x F x

  F .

  S .

  3.2.2: ( , )X D ( , )X D

  1( ,..., )mS S S 1( ,..., )mS S S .

  :

  i. S S .

  ( ) ( )i iP S j P S j , 0,..., , 1,...,j n i m

  ii. X X C

  .

  -

  1, , 1,...,i i m 1,...,i ip p . :

  1 1 1 1 11 1 ,...,1,..., 1 ,..., ( ,..., )i i i i i i i i i ip Y Y P X d X d C P P ,

  1,...,i i

  C - C .

  . X

  Y . :

  1,..., ,..., ,2C m

  .

 • 39

  3.3 - -

  ()

  .

  3.3( Bernoulli): p m p-

  1( ,..., ) ,

  1( ,..., )mY Y Y Bernoulli ,

  : 0,1iP , 1 i m , ,

  Bernoulli

  :

  1( ) ( )i iP Y P

  y y y1( ,..., )m 0,1m

  :

  y1

  1( ) ( ) (1 ( ))i i

  my y

  i iiP Y P P

  3.4 ( Poisson): p

  , 1( ,..., )mY Y Y Poisson

  , : 0,i , 1 i m

  Y Poisson

  i .

  1

  m

  ii

  M Y , Poisson i ,

  M .

  !

  1

  1

  ( )

  ( ) exp ( )

  m

  imi

  ii

  P M

 • 40

  3.3.1 Bernoulli

  ..

  ( ) : 0,1iP

  , ,

  Bernoulli

  1( ) ( )i iP Y P

  :

  . Bernoulli

  iP .

  Bernoulli .

  1( )Q p

  P)S( .

  Q q , m

  Bernoulli q

  q m.

  (1 )mm

  P M Q q q q

  :

  (1 ) q)mm

  P M q q dS(

  .

  Bernoulli

  .

 • 41

  iX ,

  ( )ip

  ( ) ( )i ip h x

  : (0,1)h

  ( ) ( )h x x 1

  ( ) 1 exp( )h x x , =(1,,)

  , .

  3.3.2 Poisson

  Credit Risk Poisson.

  i Poisson i

  :

  i i ik w

  0ik , 1,...,

  pi i iW W W 1ij

  j

  W

  p ( , )j jS 1,...,

  2j j j 0j .

  1jE

  2

  j j ( ) ( )i i i iE k E W k .

  :

  ( 1) ( 0) ( 0 )i i iP Y P Y E P Y

  iY Poisson :

  ( 0 ) (1 exp( )) ( )i i i i i iE P Y E kw k E W k

  Poisson, 1

  m

  ii

  M Y

  Poisson

 • 42

  1

  ( )m

  i ii

  M Poi k w

  M Poisson

  , , S

  ( , ( 1))bN N .

  p, M p

  , :

  1 1 1 1 1

  ( )p pm m m

  i i i ij j j i iji i j j i

  k w k w k w

  ,...,i pM M

  jM

  Poisson 1

  ( )m

  i ij ji

  k w , j j .

  1,..., jM

  ,

  :

  1

  pd

  jj

  M M

  1

  ( )m

  i ij ji

  k w ,

  jM .

  3.3.3

  Bernoulli.

  .

  .

 • 43

  i ie , i iY

  i i

  (0,1]

  .

  m :

  ( )

  1

  mm

  ii

  L L i i i iL e Y

  :

  (1) p- : 0,1pi

  , , i iL

  :

  ( )i iE L

  (2) : p

  ( )

  1

  1 1lim lim ( )

  mm

  im mi

  E Lm m

  p .

  .

  (3) c 2

  1

  mi

  i

  ec

  i m.

  3.5.3: ( )

  1

  mm

  ii

  L L

  1, 2, 3. ( )P

  i iL

  .

 • 44

  ( )1lim mm

  Lm

  3.3.3: ( )

  1

  mm

  ii

  L L

  1, 2, 3 S .

  S q , . , 0q S .

  :

  ( )1lim ( ) ( )mm

  q L qm

  .

  Bernoulli,

  .

  3.3.4

  Bernoulli. :

  i. Bernoulli Monte Carlo.

  ii. .

  iii. Bernoulli

  .

  Bernoulli .

  3.3.4 : p-

  p m p-

 • 45

  1( ,..., ) , , 1, , mX X

  .

  3.3.4: (, ) m-

  . p- ,

  1i i

  i x dY I Bernoulli

  , :

  1( ) ( )i i ip P X d

 • 46

  3.4 Monte Carlo

  3.4.1

  X , , ,F P ,

  f.

  ( ) ( ) ( )e h x h x f x dx (3.4.1)

  h.

  ( ) x Ah x I A .

  (3.4.1)

  X , Monte Carlo.

  f.

  3.1: (Monte Carlo intergration)

  (1) 1, , nX X f.

  (2) Monte Carlo 1

  1( )

  MC n

  n ii

  h Xn

  Monte Carlo

  ( ).

  g

  r(x) :

  ( ), ( ) 0

  ( ) ( )

  0, ( ) 0

  f x g x

  x g x

  g x

  r

  :

 • 47

  ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ))gh x r x g x dx E h X r X

  :

  3.2: ( )

  (1) 1, , nX X g.

  (2) IS : 1

  1( ) ( )

  IS n

  n i ii

  h X r Xn

  .

  IS Monte Carlo.

  :

  2 2 21var ( ) ( )IS

  ng gE h x r xn

  2 21var ( )MC

  ng gE h xn

  2 2( ) ( )gE h x r x

  2( )gE h x .

  ,

  IS

  n

  g.

  - h .

  ( ) ( )( )

  ( ( ))

  f x h xg x

  E h x (3.4.2)

  ( ( ))

  ( )( )

  E h xr x

  h x

  1 1 1( ) ( ) ( ( ))IS

  h x r x E h x .

  IS (3.4.2)

  ( ( ))E h x .

  (3.4.2) IS .

 • 48

  IS

  X .

  t :

  ( ) ( ) ( )txxM t E e f x dx

  x, .

  ( )xM t , IS :

  ( ) ( ) ( )txt xg x e f x M t

  ( )

  ( ) ( )( )

  txt x

  t

  f xr x M t e

  g x

  t x.

  ( exp( ))( )

  ( )t t x

  E x txEg x

  M t

  t , :

  ( ) : ( )tx

  xx cE r x x c E I M t e (3.4.4) .

  tx tce e x c 0t , :

  ( ) ( )tx tcx xx cE I M t e M t e

  (3.4.3) t ,

  t .

  , t ln ( )xM t tc .

  (3.4.3) :

  ( exp( ))ln ( )

  ( )x tx

  d E x txM t tc c c

  dt M t.

  3.4.2 Bernoulli

  )

  0,1m

  1Y .

 • 49

  :

  1

  1( ) (1 )i i

  my y

  i iiP Y P P , 0,1

  my

  iP .

  L :

  1 11

  ( ) (exp( )) ( ) ( 1 )i i im m m

  teY teL i i i ii i

  i

  M t E t eY E e e P P

  Q(t) : ;( )

  tL

  t p

  t

  eQ y E Y y

  M t,

  1 1

  1

  expexp( )

  (1 )( ) exp( ) 1

  i i

  m

  i i mi y yi i

  t i iit i i

  t eYteY

  Q y P y P PM t te P P

  ,exp( )

  exp( ) 1i i

  t i

  i i

  te Pq y

  te P P.

  1

  , ,1

  (1 )i im

  y yt t i ti ii

  Q y q q , tilting

  ,t iq .

  ,t iq 1 t , t .

  )

  :

  ( ) ( )P L c .

  .

  :

  3.3: (IS )

  (1) ip

 • 50

  1

  exp( ) ( )

  exp( ) ( ) 1 ( )

  mi i

  ii i i i

  te Pe c

  te P P

  ( , )t t c tilting.

  (2) n1 1,..., mY Y .

  ,

  i-:

  ( , )

  ( , )

  exp( ) ( )

  exp( ) ( ) 1 ( )

  c i i

  c i i i

  t e P

  t e P P

  (3) 1

  ( , ) exp( ) ( ) 1 ( )m

  L i i iiM t te P P

  L.

  n1 1

  m

  i ii

  L eY 1( )(1), , nL L .

  IS :

  1

  ,1

  ( , ) ( , )11

  1( ) ( , ) exp

  j

  IS nj

  n L c cL cj

  M t I t Ln

  ) IS

  Bernoulli

  Gauss ( )ip (0, )pN .

  ( , )pN

  p .

  ,

  .

  ( )r :

  1

  1 1

  1

  1exp ( )

  12( ) exp

  1 2exp ( ) ( )

  2

  r

 • 51

  IS

  3.4: ( IS Gauss)

  (1) 1, , ( , )n pN I

  (2) i 1

  ,1

  ( )IS

  n i 1.

  (3) IS :

  1

  ,1

  1

  1( )

  IS ISn

  n ni ii

  rn

  : .

  1

  ,1IS

  n P L C , IS

  P L C

  IS g

  11( ) ( )exp2

  g P L c

  .

  ,

  P L C .

  g IS .

  ,

  :

  11max exp2

  P L c

 • 52

  3.4.3 Bernoulli

  1,...,t n , tm

  t tM

  .

  Qt (0,1), tM

  . ,t t q tM Q B m q .

  1 2, .

  )

  1 t n ,1 ,,..., tt t mY Y tm .

  1

  1

  , ,( ,.., ) (1,..., )

  ,...,t

  tt i t i

  i i m

  MY Y

  t .

  t tM mE

  t tM mE

  ,

  n-.

  1 1

  ( 1)...( 1)1 1( 1)...( 1)

  t

  n nt t t

  t tt t t t

  M

  M M M

  mn n m m m

  =1 :

 • 53

  1

  1n

  t

  t t

  M

  n m

  :

  2

  2

  2

  )

  Qt .

  , .

  tm t , tM -

  :

  1 1 1

  0

  ,1( ) (1 )

  ( , ) ( , )m b

  b mm mP M q q dq

  b b

  :

  1

  ,( , , )

  ( , )

  nt t tt

  t t

  M b m MmL b data

  M b

 • 54

  4 :

  - .

  ,

  , .

  4.1

  .

  Frchet.

  Frchet.

  1( ,..., )dL L L ,

  ,

  : d .

  ( )L .

  ( )L .

  .

  ((L)),

  ( )L

  L .

  4.1: iF , 1,..,iL i n

  .

  , :

  min ((L)) max

  maxp .

  (4.1) (4.1)

  .

 • 55

  inf : , 1,...,

  sup : , 1,...,

  i i

  i i

  p L L F i d

  p L L F i d

  (4.2)

  1,..., dF F (~)

  .

  4.1 1 VR

  = VR.

  VR(((L))

  iF , 1,..,iL i d .

  iL , .

  4.1.1 (comonotonicity). 1,..., dX X

  comotonic Frchet

  1 1( , , ) min , ,d dM u u u u .

  4.1.1: 0 1 1,..., dL L comotonic

  .

  1 1... ( ) ... ( )d dV R L L V R L V R L .

  F L.

  Fi,

  C : F=C(F1,,Fd)

  1,..., dL L C.

  W C M

  W M Frchet .

  :

 • 56

  (2) oC C oC

  1,...,d

  dX X X 1 1 1,..., , ,i i i dX X X X X .

  1d

  dX ( ) sup : ,x d d d ds x X x s

  s .

  c d , s :

  , 1 ( )( , , )c d s cF F L S

  1 1

  , 1 ( ) 1 1 1 1,...,

  ( , , ) sup ( ), , ( ), ( )d

  d

  c d s d d d xx x

  F F C F x F x F s

  ( )dF x dF x .

  :

  ( ) inf : , 1,...,i im s P L s L F i d

  , 1 ( )( , , ) :c d s dF F c C

  dC - .

  4.1.1 ( )

  L 1( 2)d d 1,..., dF F copula C.

  oC oC C .

  : d , s

  , 1 ( ) , 1 ( )( , , ) ( , , )c d s c d sF F F F (4.1.1)

  , :

 • 57

  1

  max , ( ) , ,1( )

  min ,...,

  d

  ot

  d

  t C u u tC u

  u u

  , 1 ( )( ,..., )oC d st F F (4.4.1)

  , 1,max ( ,..., )oC dV R F F

  . (4.4.1) :

  ,maxV R L V R

  0 1 , (4.1).

  (4.1.2) ( )

  F 1 dF F F .

  0S 1F F .

  ( 1)

  0,( ) 1 ( )

  s d r

  rr s dm s d inF F x dx

 • 58

  4.2

  4.2.1

  d

  1,..., dL L .

  .

  :

  . (L), 1

  d

  ii

  L L

  .

  .

  . (L)

  .

  .

  ,

  1,..., dL L (C1,,ACd).

  (L) =1

  d

  ii

  AC

  .

  1,..., dL L , , ,F P ,

  d .

  \ 0d .

  , 1

  ( )d

  i ii

  L L .

  M

  ( ) :L .

 • 59

  : ( ) ( )Lk k

  ( )k

  .

  4.2: k \ 0d ,

  1 . :r d

  , :

  ( )

  1

  ( ) ( )d

  ri i

  i

  k

  k (4.2)

  ( )r

  i

  iL , ( )L .

  i iL ( )r

  i i

  (4.2) ( )

  .

  4.2.2 Euler

  ,

  .

  , :

  ( ) ( )t tk k , 0,t

  ( ) : k

  .

  Euler, k

  , :

  1

  ( ) ( )d

  iii

  rkk (4.2.2)

  (4.2) (4.2.2) .

 • 60

  4.2.2: ( Euler)

  ,

  , Euler :

  :r dk , ( ) ( )

  r

  i

  rk k

  (4.2.3)

  Euler :

  ( ) ( )r

  rk k .

  4.2.2 ( )

  ( ) ( ( ))SDr v r L

  1,..., dL L .

  12( )SDr

  1

  cov( , )cov( , ( ))

  ( ) ( )( ) var( )

  SD

  d

  i j jr jSD i

  iSD

  L Lr L L

  r L

  =1, i-

  :

  cov( , )(1) , (1)

  var( )

  SDr ii i

  L LAC L L

  L

  4.2.2 : :

  ,

  . (0, , )dL E ( ). ,

  Euler, :

 • 61

  1

  1

  (1)

  (1)

  d

  ri

  i ir d

  jj

  j

  AC

  AC

  k

  k , 1 i j d (4.1.9) (4.2.4)

  4.2.3 Euler

  4.2.3: k , ,

  r .

  r

  , , :

  0,( )( ) ( )

  ( )0,

  ( )( )

  i i

  r

  i i i

  r

  E L E L

  rE L

  r E L E L

  r

  k

  k

  k

  k

  k

  i

  r

  i ,

  i i

  .

  4.2.3 : 4.2.3

  Euler.

  .

  1

  ( ) ( )d

  ii

  L Lk k ,

  .

  ,

  ( )i iAC Lk .

 • 62

  4.2.4: ,

  , r

  ,

  0,1d

  , .

  1 1

  1

  ( ) ( ,..., )d

  ri i d di

  i

  rk k (4.2.5)

  (4.1.3),

  (4.2.5) =1.

  ,

  , 1

  ( )d

  i ii

  L L .

  :

  1 c

  d

  i i i i i ii i i

  L L L

  k k k

  .

 • 63

  5 :

  ,

  .

  .

  5.1 NSF

  5.1: ( )

  N(t) 0,t

  1 2, ,X X . :

  ( )

  ( )

  1

  N t

  N tS X (5.1)

  ( )( ) ( )NS N tF x P S x

  .

  , NS NSF .

  NS

  F

  ( )x .

  5.1 (, )

  x

  , (0) 0 . ( )x

  , (5.1)

  . ( ) ( )Np P N ,

  0,1,2,... . .

 • 64

  5.1 ( ) : NS ,

  5.1, 0x :

  ( )

  0

  ( ) ( ) ( ) ( )NS N

  F x P S x x (5.2)

  ( )( ) ( )Kx P S x - .

  (0)( ) 1x

  0x (0)( ) 0x 0x .

  (5.2) ,

  .

  .

  :

  0

  ( ) ( )sxF s e dF x , 0s

  Laplace-Stieltjes, ( )( ) ( )s s .

  :

  0

  ( ) ( ) ( ) , 0 NS N N

  F s P s M s s

  .

  5.2 ( )

  (5.1) ( ) 2,NE

  1( ) ( ) ( )NE S E N E x 2

  1 1( ) ( ) ( ) ( )Nv r S v r N E x E N v r x

 • 65

  5.2 Poisson

  Poisson

  .

  Poisson

  .

  0,1

  .

  , nk 1 np

  1,

  n n 1,...,n .

  .

  n

  n pn:

  ( ) (1 ) , 0,...,nn n nn

  P N p p n

  ( )

  0

  ( ) ( ) ( )NS N N

  F x P S x p x

  .

  n lim 0nn

  np ,

  lim ( ) , 0,1,2,...nn

  P N e

 • 66

  5.2 ( Poisson)

  ( , ), 1,...,iN i i

  S CPoi i d

  , 1

  ( , )i

  d

  N Ni

  S S CPoi ,

  1

  d

  ii

  1

  di

  ii

  5.3

  .

  NS

  F

  , .

  .

  Poisson ( , )nS CPoi .

  NS

  F

  NS

  F .

  : iX (

  ) NS iX . :

  1

  2

  1 1

  ( ) ( ) ( )( )

  ( )( ) ( ) ( ) ( )

  N

  N NS

  N

  S E S x E N E XF x

  v r Sv r N E X E N v r X

  : NS k Y ,

  k ( , )Y . (k, , )

  , k Y

  NS , :

 • 67

  1( )k E X 212

  ( )E X

  31

  321

  ( )2

  ( )

  E X

  E X

  .

  .

  Figure 10.4: Simulated CPoi(100,Exp(1)) data together with normal- and translated- gamma

  approximations (log-log scale). The 99.9% quantile estimates are also given.

  10.4 120x .

  90% NS

  F .

  .

  .

  5.4 Paujer

  .

 • 68

  1x

  1 0( ) 1P x 1( )g P x , ( )P P N .

  0 0g ( )

  1( ... )n

  ig P x x ,

  g .

  1( 1) ( )

  1

  n ni

  i

  g g g .

  :

  0 0( 0) ( 0)NS P S P N P (5.3)

  ( )

  1

  ( ) , 1n N nS P S n p g n

  (5.7) ( )ng .

  (5.3)

  .

  (5.4) ( Paujer): (p)

  Paujer (, b) ,b , :

  1r r

  bp P

  r 1r .

  : ( , )N B n P

  (1 )r n rrn

  p p pr

  0 r n

  1

  ( 1)

  1 (1 )r

  r

  P p n P

  P p r p

  Paujer (,b) 1

  p

  p

  ( 1)

  (1 )

  n Pb

  p

 • 69

  5.4 ( Paujer)

  Paujer(,b) 0 1( 0) 0g P x ,

  0 0S P 1, 11

  ri

  r i ri

  bS g S .

  5.5 Poisson

  Poisson ( , )CPoi ( )N Poi

  F . Poisson

  ( ) ( )v r N E N ,

  ( ) ( )v r N E N

  .

  ( )F .

  0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )NP P N P N dF e dF

  5.5 ( Poisson).

  0

  ( ) ( )NP e dF

  Poisson F .

  5.5: Poisson

  F . ( ) ( )E N E ( ) ( ) ( )v r N E v r .

 • 70

  5.6 ( Poisson)

  Poisson

  ( , ) .

  ( , )1

  N NB

  5.6 Poisson

  [0,1].

  , (t)

  [0,t] 0t .

  (t), 0t

  .

  5.6 ( ). 0

  ( )t

  N N t

  , 0 1 20, , ,...T T T

  1

  ( )kT t

  N t I .

  5.7 ( Poisson).

  0

  ( )t

  N N t Poisson

  >0 :

  i)

  ii) (0)=0 ,

  iii)

  iv) 0t , ( ) ( )N t Poi t

  5.6: iii) iv) 0 u t

  ()-(u) (t)-() 0 :

 • 71

  ( )( )

  ( ) ( ) ( ) uu

  P N N u P N u e

  ()-(u)

  (u,] (-u).

  5.6 ( Poisson).

  .

  .

  (1) Poisson >0

  (2)

  ( ) 1 0( )P N t t t , 0t

  ( ) 2 0( )P N t t , 0t

  (3) 1 1

  ( )Exp .

  (4) 0t , ( ) ( )N t Poi t ( )N t ,

  1 2, ,...,T T T

  .

  1 1, , / ( ) 1 0 ...

  ( , , )T T N t t t tf t t It

 • 72

  5.7 Poisson

  Poisson ,

  .

  5.7 (- Poisson). -

  Poisson , ( ) 0s , :

  i) (0) 0N

  ii) N

  iii) 0t ( ) ( ) 1 ( ) 0( )P N t h N t t h h , 0h

  ( ) ( ) 2 0( )P N t h N t h , 0h

  5.7 ( , ). -

  Poisson 0t

  1( ) ( )N t N t , N Poisson.

  N , .

 • 73

  Quantitative Risk Management(Concepts,Techniques and Tools)

  McNeil J. A. ,Frey R.,Embrechts P. ,Princeton University Press

  Brown ,Revuz D.,Yor M. , . , Leader Books(2004)

  Default risk insurance and incomplete market ,Mathematical Finance

  ,Artzner C. ,Delbaen F.,(1995)

  On the coherence of expected shortfall,Journal of Banking and

  Finance, Acerbi C.,Tasche D.(2002)

  Statistical Models Based on Counting Processes,Andersen P.,Gill

  R.,Keiding N.,Springer(1993)

  Market Models ,A Guide to Financial Data Analysis,Alexander

  C.,Wiley,(2001)