Γεώργιος Παχυμέρης

download Γεώργιος Παχυμέρης

of 24

Embed Size (px)

description

Βυζαντινή ιστορία

Transcript of Γεώργιος Παχυμέρης

 • ,

  *

  , , ,

  . ,

  1,

  2.

  * , / .

  . F a i 1 1 e r, Georges Parhymrs, Relations Historiques, . -U ( G F H B XXIV/I XXIV/2), 1984. ' : Georgii Pachymeris de Miohaele et Andronico Palaeologis libri trederim. Recognovil Immanuel e k k e r u s. Volumen alterimi, (CSHB), 1835. , -, Failler, . '. : F a i 1 e r : Faillcr '. F a i 11 e r, Chronologie I I : . F a i 11 e r, Chronologie et composition dans l'Hi

  stoire de Georges Pachymre, R B 38 (1980), . 5-103 39 (1981), . 15-249. F a i 11 e r, Pachymeriana: A. F a i I 1 e r, Pachymeriana quaedam, R B 40 (1982),

  . 187-199. : Nicephori Gregorae Byzantina H istoria, cura L. " e h peni (CSM ),

  . -, 1829-1830 1855. LP: . r a - .- V. e y e r - R. W a 11 h e r - K a t j a S t u r m - S c h n a b 1 - E.

  K i S 1 i n g e r, Prosopographiseh.es Lexikon der Palaiologenzeit, . 1-8, ("-), 1976-1986. 1. . . U g e r, Die hochsprachliche Profane Li

  teratur der Byzantiner, . ', 1978, . 447-453 passim. F a i l l e r, . xix-xxiii. J . a r a y a n n u 1 s - G. W e i s s, Quellenkunde zur Geschieht von Byzanz, . ', Wiesbaden 1982, . 492-493, . 497.

  2. ' -g e r, .., . '51 . 45.

 • 7
 • V UAXVMEPH 79

  1. ,

  , . '

  , , ,

  2 . , , ' , ' -. . . .

  3

  : , , ,

  . . , , , , . . , ; , , ' , ,

  ; ,

  . 4

  ' ' 5

  (

  6). , ( ")

  . . R. J a ri i n, Les glises et les monastres des grands centres Byzantins, 1975, . 347-349.

  2. . P i P , . 5544. 3. ,' 1.11: 49, j . 4. . F a i 11 e r, Chronologie , . 39-44. 5. , .8: 145,

  5 . , .., . 499-509, 536-546. , ' , , ' 1956, . 180-184. A n g 1 d, .., . 80-97.

  6. , ", II.8: 145, s

  -1 0. . , .., . 542. . , , ' 2 (1929), . 280-287.

  7. . " . , "

 • 80 '

  ^-/] 1. ' l i ' , ' 2 , : . : ', ihr / , ,

  .

  1 . . .

  '.

  12 , , . ' ' ' '

  3. 1

  . , ,

  " ; ;

  ". , , , ' B' s . -

  TOC ' 6 ' (' .), \1- , 1974, . 17-26, . 23-25

  1. . F a i 1 1 c r, Chronologie , . 45-5:!. 2. . F a i l l e r, . 167, . 4. 3. , 11.1 7: 67,

  17-1.

  4. , .., . 313-314, , .

  5. . ' L a u r e n I, La genealogie des premiers Palologues, Byzaiilioii 8 (1933), . 125-1 49, . 1 45. G a n a k |> 1 s, .., . 18 (. . . 28).

  6. , 11.23: 1 81, ,-,,. lpfH. G a il a k |> 1 s, .., . 19 (. . . 29).

  7. (.27: 203, io-ai), ', . . , .., . 597.

  8. . G c a n a k s, ... . 21-32 (. . . 27-37). .

 • T O T 81

  , 1. , , , . , 2. ' , ( 3), : ,

  , . ' '1. , .

  2. (V 1.20:593,5-595,11).

  T 12805 ', . ', . , , ' , . " "-

  6.

  . . . ,

  llov- , 1986, . 129-130, . 184. 1. . G. C e b e, Studien zum Hochverratsprozessc des Michael Paldologus im

  Jahr 1252, BNJ 8 (1931), . 59-98, . 66 . 1, .

  2. . G e a n a k o p l o s , .., . 31-32 (. . . 37), " sL .

  3. ' . 11:51, 20-3

  4. . , .., . 474. 5. . F a i 11 e r, Chronologie II, . 2 42. 6. . P. W i i i e k, B a s Frstentum Mentesche. Studie zur Geschichte Wesl-

  kleinasiens, 1934, . 26-27. P. L e m e r I e, L'mirat d'Aydin. Byzance et Occident. Recherches sur "La geste d'Umur Pacha", 1957, . 14-15. n g e I i k i L a i u, Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of

  6

 • 82 ' \ WIIIAKII

  , ; , . ' 1, 2, . , , 72 ( 1)3) ( ' !).

  .

  ' V '

  .

  5, y ' -

  . , 7, ', 72 . " 21 , , ' 21 8. . 9.

 • TOT ' IKXVMEPII 83

  ' , , ,

  ( 1), , . ' '. ' .

  , , , ,

  , ,

  '2.

  3. (VI 1.28:77,13-80,12) (VII.30:81,13-83,7).

  , . 1284, , , , .

  . . Nikephoros Gregoras. Rhomisehe Ge-schickte. Hisloria Rhomaike. bersetzt und erlutert von .1. L. a n D i e l e n, 1973, . 261-262.

  1. , ' VI.20: 595, 1 2-597, s. VY. R a m s a y, The Histori

  cal Geography of Asia Minor, 1890, . 88,113. 2. {PLP, . 4590),

  ' , (. J . F . B o i s s o n a d e, Anecdota Graeca e eodicibus regits, . ', 1829 (. Il i ldesheim 1962), . 359-393' . PG 142, . 387-418), , . . (. L o in r 1 e, .., . 255), . . r il m b a C h e r, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 18972, . 477 (.. . . , . ', . 139), , ', .

 • 84 ' YWIJJAKIl

  '> . . ,

  . ' , ' , -- 1. ' \ , , .

  2. "} ,

  iv ' *. , , , , -, , . ^

  , ,

  . .

  : ' , , . -

  5. ' ,

  . , ' , '*, . . -

  1. . ,' VII. 15:42, 1 ; !-49, ,.

  / , > Poiissincs : (. , . 733-734), : -VMC ' ( ) .

  2. ,' 1.1:23, i s .

  3. , .28:78, , ,,. 4. . (. 37-39):

  '

  , '

  (. l'indilli Carmina inni Fragment!.. Pai., I Lpin ' . lid l S n e I I - Il Ma i* li-lei*. I 980, . 37).

  5. /;' \ 11.30:82, ., 0. . .1 , n i n, Constantinople Byzantine, .^. 329

 • TOT ' 85

  , .

  , 1280 1, 2, , , 3.

  4. ' (1.32:276,17-277,15).

  " Milutin4, . , ' ' , . , , , , ' ') . , . ' . , , . ,

  5. ,

  1. : 26 1289 18 1291 (Aere - Akka). . . S c h r e i n e r , Die byzantinischen Klcinchroniken (CFITB XII/1-3), 1975-79, . ', . 203. . , . 92.

  2. ', VII.32:86, 2D-87,,. 3. ' VII.32:87,

  5-

  4. " IX.31:276, 6 , 6 . . VI.9:1.203, jS-204,

  4 . . . P a p a d o p o u l o s , Versuch einer Genealogie der Palaiologen 1259-1453, 1938, . 41-42, . 65. G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des Byzantinischen Staates, 1963 s , . 403. D. b 1 e n s k y, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1153, 1971, . 251-252. L. M a r o-m a t i s, La fondation de l'empire serbe. Le cralj Milutin, 1978, . 37-38. N i c 1, Last Centuries, .., . 126-127.

  5. . . . II , . , ', ' 1874, . 212-213 . 1. . . ,

 • se ' \ WIIIAKII

  ^ , ' , ,

  ;- . 1

  5.

  a. To ovuoo ' ( 11.19:17, :>^2)

  , '^ ', .

 • TOT ' ' 87

  1, ( )2. " 3, ' . , ,

  . ' , , , "1.

  . ' (XI.10, 5-392, 1 6 ,

  1303 ' 5 , ',

  6. apta

  . > . , , , . ', ,

  , . , ' /) ^

  .

 • 88 ' \ A M H \ K I I

  , ,

  . , ; . 11 . . ?}' ( ) . ' , , , .

  . (-08) (XI11.21 : t07,ye08,l5). 1308 , , /j

  '

  , 2 . , .

  , , ,

  . . , , ;. , .

  . ' , at'

  , , ' ?., 3 ?. -^ /*. ,

  , .

  . D r e x l . .., 8, . 355, 9 0 .

  2. . , .., . 314-315. L a o u , .., . 166-167. - N i c o l . Last Centuries, .., . 140-141.

  3. (. > r e x 1. Achmets Onei-rocriticon, 1925, . 157).

  4. . ) r e 1, .., 8, . 359, 4 .

 • TOT 89

  , ,

  '>, : ' , ^.

  6.

  . (XL J5:400, 3-402, 2)

  , . , * 2

  ,

  . , 1304, . , . , ^, ' , , .

  , , . , 3. ^ , ' ' , . ,

  4. Heisenberg

  1. ' XIII.21:608, n

  ,s.-- . , . 90.

  . ' XI.15:400,4. 3. ,

  , ,' XI.15:401, --4. . , .., . 421. . e i s e n b r g, Kaiser Johannes Ba-

  tatzes der Barmherzige, BZ 14 (1905), . 160-233. . , ' ', , 1953, . 29-34. O s t r o g o r s k y , .., . 367. D. , 1 e m i s, Remains of an Aeolou-thia for the Emperor John Dueas Batatzes, Harvard Ukrainian Studies 7 (1983), (= Okeanos. Essays presented to Ihor Sevenko), . 542-547.

 • 90 \AMHAK1I

  1. ' .

  ,

  ;

  2 ( )

  . ') ; ',

  3.

  , /' ' , ^.

  . (XI.-32:42m-4o-),s), .

  ' , , , , ,

  : IIvoi , . ; . '

  " . ; ; , . , ,

  . ' , . . , ,

  , t/ ". , . , . ,

  ; ; . ' \

  1. II e i s e n h e r g , .., . 7-175. 2. ' XI. 15:400,

  9.

  3. . , .., . 293-294 4. " XI. 15:400,

  9 .

  5. ' XI.32:453, j 2.

  6. . J a u i n, La gographie ecclsiastique de l'empire byzantin 1. Le .sige de Constantinople et le patriarcat oecumnique III. Les glises et les monastres. 1969-, . 389-390.

  7. ', XI.32:454, -, .

 • TOT . 91

  ' , ,

  1, .

  7.

  ' . ,

  . " 1261, , , : ' , "1. *0

  3, ,

  ' , ' ' , , 1. '11 ' , 3

  5

  ' "6, ' '.

  . " 7 , - , , .

  ,

  8 .

  1. ' XI.32:455, 7 . 2. ' 11.27:201,

  2 7. . . , ' ' . , . ', 1986, . 299-307: ' , . 6, 'Azoc , .

  3. ' 111.15:271, 1 0 4. ' 111.19:281, i3-n . , . , . 281 5. . a a u s, ...

  . 14-15, . 23 24 . 6. ' . D. . 1 e m i S, The Doukai. A Contribution to

  Byzantine Prosopography, 1968, . 97, . 52. 7. ,

  , , : . . , Terapie** 1.621 b.

  8. ' IV.30:417, 2 1-419, 2

 • 92

  Baybars '1, J261'*-, ,

  3,

  . , . , , , . . , , , . , , , . , 4 .

  Baybars , ,

  5. ', , ;

  , : : . , **.

  1. Baybars ' (1260-1277) . G. W i e , Encyclopdie de l 'Islam, . ',. 1158-1160.

  2. 111.3:237. !-239. 5. a i 1 e . Chro

  nologie , . 65. 3. ; . . . . , -

 • 01 ' 93

  8.

  .

  , , , , , 1. , . 12642. , 3. Izz-al Din 4

  : ,

  , , - 5.

  ' ', 1301 e. , , . , , , : , ' ' ) 1.

  . '// ( VII.49^-50,n ")4,

  -

  55,-J

  1283, , ' .

  1. . , . ' 2, 1948, . 222-223. . . , , > ', 6 1964, . 118-119. V. S t e g e m a , Komet, Handwr terbuch des deutschen Aberglaubens, . 5, - 1932-33, . 89-170.

  2. . F a i l l e r, Pachymeria-na, . 192-195.

  3. ' 111.23:295,4-0-4. ' . C. C a h e n, Encyclopdie de l 'Islam, . ', . 846-

  847 PLP, . 328. 5. 111.25:301,

  n 3.

  6. ' .14:304, 2-306, 2 .. Y. ( r u m e I, La Chronologic, 1959, . 474.

  7. ' 1 4:305, 1 9-306, ,.

 • 9 4 ' \A\IIIAKII

  : 1.

  . , . . ' , , : . . : ) , )\- /, '2. ' 11 , ,

  , 3 .

  , , , ' 4. , . ' , , .

  .

  , 1302. . ' ".

  .

  ' \ .

  1. 6:49, 1().

  2. ' VII.16:50, u

  .

  3. ' . 16:49, ,.> ,,,. 4. , .., . ' 2. . 223-224. S e e ni a li, Hliilregcn,

  Handwrterbuch . . . , ... . , 927.. 445-447 5. ' . 18:54.,, .,. 6. ' . 15:306,

  ; !_21. . P i a S e l l ill d. Zur Chronologie von Pachymeres, Andronikos. L. II-l'II, BZ 54 (1958), . 8 5 , ) ' ( 1.13:59, j ,,), ; (23.

  i t 4-,1. : a i l l e *, . 58, . 2.

 • T O T ' 95

  , 1, . , . '. ' , 12612, ' , ,

  , 3. , 23 '

  265*1, , ' .

  , ', ,

  ' 0. . ' , , . " ".

  , 12707. , , , , . . . ' , , . , .

  . . (CSHB), . 673. 2. F a i l 1 e r , Chronologie , . 163. 3. ' W.8:353,

  24_2 8. 4. T a i l l e r , Chronologie I I , . 175-176. 5. ' IV. 16:373, 2 -375, l s . . , .., . 301. 6. ' IV.16:374,

  2 -377, .- - . , .., . 301. 7. . F a i 11 e r, Chronologie I I , . 214-218. . G r li

  ni e 1, .., . 481. D u e e 1 1 i e r, Les seismes en Mediterranee Orientale du Xlme au Xtlme sicle. Problmes de mthode et rsultats provisoires, I E ' , . IV, 1980, 103-1 13, , 1 1 0 . , Facade Maritime. . .. .., 176-177.

 • 96 '

 • TOT ' 97

  '. " '

  1, .

  ' ,

  .

  1296 2 ' - , 17 . , , . . ^

  3. '

  , . , . , . , , , ', 4. ' , . ' ' , 5. ' - -

  6. :

  , ' , , ' , ) ,

  7.

  '

  . '^ ( VIII. 15: i 4t7, ,j l4). 2. . S e h m i d, .., . 85. 3. . .1 a n i n, Gographie ecclsiastique, O.K., . 389-390. 4. ' IX.15:233,

  -235, 1 0. . . -

  , .., . 48. 5. ' IX.16:236,

  _

  .

  6. D l g e r , Begesten, . 2188. 7. ' IX.17:237,

  s- 8 . . . ,

  . , , 1983, . 37-38, , ' 33 , .

  7

 • 98 \ \1

  ''. ' B ' . ' , , , ,

  1

  , , ', . ' , . ' . 2 ',

  , - . ' , . ' . ' , ,

  , '. ' , ( , ), , , > . . " . , *. , . , ' . . 5, '. ' ''*, ( ). "

  . a h , ... w i i - w i i i , a . ... . 335. i e n I, Last Cen-turies, ... . 109-110. . Chiurli and Society in the Last Centimes of /:!,':~, 1979, . 12-14

  2. ' \ .34:360. , . 3. ' .34:362.

  12.

  4. /' .35:363, ,, ;

  5. ,1 a il i n. Constantinople Byzantine. '

 • T O I ' 1 I A W M E P I I 99

  ' ' 1.

  , , va's ' 2. , ' \ ', , '3. ' ' ( ) 4 , , , , , . ,

  . . ' ' ,

  .

  5 , 8 1303. 6. , , ', , 7 .

  1. ' .34-. 1:359,4-369, ,. 2. ' XI.7:384,

  ;)^.

  3. , .

  . G i l l , Emperor Andronicus Hand Patriarch Athanasios , 2 (1970), . 11-19. . D. a r a b a n , Otnosenija eerkvi i gosudarstva Vizantii na rubele XIH-XIV vv (Patriarch Afanasii I i Andronik 11 Paleolog), l iazvit ie Fcodalizma Centralnoi i jugovostonoi Evrope, 1983, . 52-63. ' , , (. . , ' /. , 1980, , 453-502), (.., . 493-494).

  4. ' VII.1:1.216, 2 1 -217, 1 3 . . , .., . 10.

  5. ' XI.11:392, 1 7 -393, 5. 6. . . G. C. S a i d e s, Rhodes from the End of the Cabalas Rule to the

  Conquest by the Hospitallers, A.D. 1250-1309 ( 17 ), . 48-49, .

  7. , . - - (. 11868) 21-9-1986, . . . . / (' XI.11:893,

  4~r,).

 • 100 '' \ Will \

  , , , ,

  . " ( ), . ,

  . , , ( ) , ' . , , .

  \ Will \