Πολεμάρχος Του Φωτός ή Αντίχριστος

download Πολεμάρχος Του Φωτός ή Αντίχριστος

of 57

 • date post

  18-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ο δε τράγος υψηλοφρόνησε υπερβολικά, αλλά μόλις κραταιώθηκε, το μεγάλο κέρατο έσπασε και άρχισαν να ανεβαίνουν με περίβλεπτο τρόπο τέσσερα αντί αυτού, προς τους τέσσερις ανέμους των ουρανών και από ένα από αυτά βγήκε ένα άλλο κέρατο, μικρό, και μεγάλωνε πάρα πολύ

Transcript of Πολεμάρχος Του Φωτός ή Αντίχριστος

( ), 0 c O c0 Hc . c : AAOA-BTA-IAMA-ATA-4IAON-ZTIIMA-ZTA-TA-OTA-IDTA-KAHHA-AAMBA-MI-NI-EI-OMIKPON-HI-PO-ZIIMA-TAY-Y4IAON-OI-XI-4I-DMIA.T c: AA OA, B TA IA! AMA A TA 4 IADN, ZTIIMA (INA) Z TA, TA, O TA IDTA KATA HAAAAN A. (INA) M NYE, O MIKPON (ZTI), HYPOZ () IIMA TAO 4 IADN, OY(OI) 4YX, O MIA (ZTI) 1 T ; 2 Hc 3 T "Z 4 H "A c , B, Ac, Bc; 4.1 H c , Z . 5 O Ic t! 6 I - Ic 7 T t! 8 Z t I! 9 O 0 ! 10 O t 0 0! 11 I Ic - "0 11.1 O Ic K! 12 O Ic , , . 13 O Ic 1. 14 T c . 15 O Ic A . 15.1 Ic 16 O Ic " 00. 16.1 O " c! 17 O , q 18 T K.K.; 19 T c t M A; 20 O Ic I! 21 O Ic H 0 K 0. 22 O I "X Ic! 23 A 24 O 0 A. 25 / . 26 H 0 Hc; 27 O H c c . 28 P A O ;"A "A "P 0. "O- K ( A ) c . t c c "O, "A. "B ( c), " 0. "T 0 , . "I I ( ). "M . " 1, A O c (, O, A). "tq cq, q-c, qc. I I (), "Z . "1 . "Z . " , . "O 0c. "I , . "H ( c) 0 - , (H A0). " c "I, I (, , Mc ). "N . "O " . O() (, ). A 0 c : A(Oc Nc 1), O, c I! K ( ) 1 q ( ). A c ( ) c , 0 I. A N cq ( , 0) c , 0 q, c ! : Z I. N cq , c I. A q 0 0 . c0 Oc, ! .A T qc , 0 c 0 c c. O c , 0 c 0 0 cq 0 c0 A c , . O c " / , , , , , 0, c, , Z. O 0 O c 0 . "Z";Z 0 "0 Z A0 O. I c q Nc A M0 c 0, (B) c, M (B) B O . A c Z. Z 0 " Ac. M c 0 Z Bc. A A P. T Z. T Z Z. A Z Z I. T Bc - . T Ac , Ac - c ! Z Z 0 c, A " " " c . "A" E, B, Aq, B;T A 0 "A . c c . A A O. t O A A. Zc "A . t c A . Z Z Mc c . O A c 1 . T A. Z 0 c c c c c . c c c O , A. A O Z. A O A. 0 B B Bc - Bc c . q , Z A.O c ! 60:12 ..O c0 0 c0 0 0.. M t Z /; O "A I Z : " , t! c 0 c "t . O M , X, . O . O , . 17 c A Z - c .O F T!A ; I 25:16 ..t c K Ic: 0 c K, 0 q X0, 0 0.. H K t. Z 2:5-6 ..O Ic , X, O, 0 , . K K 0 c , .. M t Z c c c c 0 Ic ! O O t H "H Z K H 1800 ... M H. "O c " 0 ` c c. A c 0 I, A, A, Z I. I 0 0 . t "I O, A A c , A c, T Z Z (O) Z Z Z O () Z ! c Z O . T I T Z.A 0 0 T Z I c Z. T 1435 / c t T. H ; , . t 0 " . T c c c t. T / c 0c 0 . F - F Hc c / c. T qc ! 33:29 ..c I.. ..H c, Ic; A 0, . A0 0 . c . Z 7 c 0 0 c0, X, I, A, X, O, I - c0 0c. O Ic c 0 A O. A Z . Zc c: Hc . c , 0 c c c q c q c c q . Ic O . c c Ic O . Hc , . K 0 0 0 0. O c 0 . O Ic 0 c 0 c 0c 0 . Hc Ic. T c 0. T 0 0 q . T c 0 c q . - Bc c c. T 0c , .O " /, I N 6:19,20,21,24 .. c c , , Ic.. .t c c , 0c 0 , c . K c , c , c c c c , q 0.. ..K cq , .. .. c c 0 Ic.. A A I , 0 0 Ic! (I N K 8). 10 0 q Ic - I Nc Z c . , 0 c , Ic, O ! A 12 I N 0 c 31 , c 0 Ic c 0 c X ! H " " c. T!M c c c , - Z 9:13 0 I. T 0 , 0 Z 0 . K 9.Z T I!M 7:26-28: , Z 0 . A c A 0 c, c . M c " ! A, , : K, c 0 q . c c 0 0 ; Z / H , , q 0 . I 3:14,15 ..A c 0 , c qc 0. A , , , .. N c c c 0 . K 2:4, 8 ..A c .. ..N c: 1 0 c 0, X.. Z c c Ic. B ! A K0 3:18-20 ..K : A , , . 0, c: H . K : O Ic .O A 0 q H!Aq K 22 - ! I , 3: K 0 . A 0 O A 0 , 0 , 0 c , 0 c . , 0 , c , Ic 0 , 0 cq . - A "B c; O I 0 0 0 1. O Ic 0 c 1 ! T 0 I 0 c ! A c , 0 c c 1 0 c !O T 0 0!Aq 22:15 ..t 0c c qc c . H c I. O 0 , 0 c 0 0 . c 0 A c.F F - "0 "O F K! 45:7 ..A , c , , , Ic ..t 4:11 ..T Ic : .. c 0 ; O , Ic; t 20:21 ..K , M Ic.4 97:2 ..Z ..A 16:2 .. Ic M: H A c c , K, 0 0 ..t 16:10 T A , cq c Ic c .t 19 ..9 T Ic M: c c c c , , 0c c .. ..16 K c, c , c c c c c, c.. ..18 K O Z c , Ic c c c c .. A 16 Ic c ! O c c ! Z 20 .. Ic c O Z, .. T c c! c 0!O F , , .t 20:5 .. Ic O , c , c .. O Ic c . 11:4 ..M 0 0 .. 30:33 .. K, 0..O F q q T.Ic 32:22-30 ..A .. .. I c . T c .. .. .. ..c : A , .. .Ic 3:22 K Ic: O 0 c c c c .E . Ic 4:2-5 A c , A. K A c , K c . K c ,c K Ic. O A, c , . K Ic c A , K . q.Ic 11:6-7 t , Ic : O! O c , . T , c 0 0. ! A c .O F A .K ( Ic) : H c c c c c. A , cq 0c 0 c , cq . K c , A c. t , c , 0 c A, c c . ( c - Ic) 13 : .. c A.. 0 , c c 1 c .Aq FIc 17:10-11,14 A 0 0 , c c c c: K0 c c. K c c , 0 0 c . 14: K 0 0 , , q c . A 0 . A, Ic , q c c.O F "" q 00.Ic 22 ..K ( Ic) : H, , , I, c M, c 0 .. ..t A c I , c , . K I A c : Hc ! A, , c: N , ;.. ..T c Ic, A c c 0 c I c 0 . K A c 0 .Z I N K 9 Bc c c , 0 , 0 c . A , c c c ! M c c 0 c! c ; A c0 c / ", 0c ! (A 0 ) T 0 " "TAAMOY 0 cq.Zcq , 0 c I O;!TALMUD: Baba Mezia, 114b "O 0, 0. INAI KTNTALMUD: Ereget Raschi Erod, 22 30 "O . N, c TALMUD: Midrasch Talpioth, . 225, Warsaw 1855 "A O , c ZDO 0 . c c c . c 0 0 TALMUD: Schene luchoth haberuth, . 250b "A 0c 0 0.TALMUD: Jalkut Rubeni gadol 12b "O qc c 0 IOYPOYNIA. - c 0 , 0 O!TALMUD: Tosapoth, Jebamoth 94b "A c c .TALMUD: Sanhedrin 74b " .TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25 "HITPHTAI OANATDZ NOZ M BPAIOY.TALMUD: Coschen Hamischpat, Hagah 425 " 0 Torah. O 0 c c Torah.TALMUD: Abodah Zara, 4b "t 0c c.TALMUD: Bammidber raba c 21 & jalkut 772 "K0 , 0 O.TALMUD: Erubin 21b "O 0 0 0 .TALMUD: Moed Kattan 17a "A c , 0 c 0 .TALMUD: Sanhedrin 58b "A c c , c 00. T c O.TALMUD: Sanhedrin 57a "t c 0 .TALMUD: Baba Kamma 37b "A c K 0, K , c 0 c.TALMUD: Baba Mezia 24a Baba Kamma 113b "A c c c .TALMUD: Sanhedrin 57a "O c c 0 . O cq c c .TALMUD: Baba Kamma 37b "O O c 0c .TALMUD: Baba Kamma 113a "O qc c .TALMUD: Yebamoth 98a "O .TALMUD: Abodah Zarah 36b "T 0 c .TALMUD: Abodah Zarah 22a-22b "O . A c c Z I "T - c A P!TALMUD: Abodah Zarah 67b "T c c .TALMUD: Rosh Hashanah 17a "O T 0 0 c.TALMUD: Sanhedrin 90a "A c 0c c.TALMUD: Shabbath 116a . 569 "O c cq .TALMUD: Makoth 7b "A0 , ` X.TALMUD: Midrasch Talpioth 225 "O X 0 .TALMUD: Kintousim 68a "O X c .TALMUD: Baba Kamma 113b "c X.TALMUD: Aboda 26,2 " c , , 0 X.TALMUD: Sepher or Israel, 177b " , c.TALMUD: Limbre David 37 "T c 0 0 c, 0 , 0 , 0 1 c c c. O 0 c c 0 . P B, c 614 ... Z c I B A ( M, . 243): O I 0 Hc c c c, , 0 60.000 t. Z 0c, c q c 0 " . H c c - c. O Hc, Z, t, P, I 0 c c 0 0 ! Z 21 640 ... c c A, 0, , K( ), c . O c 0 , . c 0 c B 600-800 ... 0 0c c c .O "" !T 250.000 t A 100.000 K, c 0 . 0 0 A. O M O I I O0 A c c (K, 1897): - T c q K, M0 2, t, c0 0 c c0, 0 .. A (1854), c c c 0 0 c . 0 A! O T c c . Z 0 0 c t .T 17 c T, 0 c0. T 1779 c K A c 0 . O K c c t, ! O I N: O c c T 0 t X!.. Z X c . O .. c c q 0. T c 0 0 0... O c O, , I, c c B!T A 1822, 600 c A A, cq N . O Z T I , B B, K KO`, . 174 0: H c q 0 . O c c X, c c . T 0 c, X c . O Z T c I ( B, K A`, . 199) 0: ... c c H q , c c K , cq 0. T H H I ( O 2008, . 64) c 0: M O H, 0 c , c I. O c 73 ... , , 0: M c, c T, I, . Z : I 0, I T 0, , 0. A q0 , 0 , . H0 , 0... Z N 5000 t. O c c Z T, c I (T A`, K IB, . 189, I), c M O 0: T 0 0 0 , X. K , K c 0: 0 q0c O T, , c B, 4