Το Κάλεσμα Του Ποταμού

of 22 /22

Embed Size (px)

Transcript of Το Κάλεσμα Του Ποταμού

1. Nahar ki Sada`yn () -- ----, --, . . , e-mail . () Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan UAN: +92-21-111-25-26-92 Ext. 1262 Email: [email protected] 2. ii Transliteration Chart A/a / L/l A/a Z/z M/m B/b X/x N/n P/p S/s V/v, W/w T/t Sh/sh / / / / / / / Y/y J/j / Y/y Ch / A/a / U/u Kh/kh Gh/gh I/i D/d F/f / / Q/q / / K/k / R/r G/g 3. iii ()* )* (1 () . ! " # % & ! ! ! ( , 1, . 40) : - . 4. iv Transliteration Chart......................................................................ii ......................................... iii ...................................1 ........................................................1 ..................................................................4 .............................................5 ;...........................5 ...........................................6 ........................................................7 .................................8 ...............................................................8 ..........................................................9 ......................................................10 ...........................................................................................10 --...........................12 .........................................................................12 ....................................................................13 ;.......................................13 ... .........................15 ..............................................16 5. 1 ()* )* (1 . . ( . ' ( )* + ; . . ( , .112, -- . ) , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8 6. 2 ! ( . . . ( . , , . , , ; ; , . . . . . 7. 3 , . . . , ! ; , . , ! c , ; . K . . . , , ! . . 8. 4 . . . , . ( .90, -- , ) . + 9 ;< > #+ 9 ( 2 0 7 * [email protected] A - . / 0 ,1( 2 0 34 5 - 7 * 8 ! . 9. 5 . . , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8 ! , . . . . B 3 C # D " 3 CE D+ 3F @ . ( , 4250, 4, .491, --, ) . . ; , 10. 6 . . . . . ! 53 (24) 9: ; F G(1F GJK (1 N )*PQ : ! ! ( !), . , . -- , ; G H I J K1A ( , 2, .356, ) , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8 ! . 11. 7 , . ( . . , , , . . ( , . 83, - -, ) ! (). , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8 . . , . 12. 8 ( 6 , MN. O 4< . ( , 7287, 5, . 326 -- ) , , . . . . ( , . . . . . , ; 13. 9 . . . , ; , . . ( , .163, --, ) , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8 ! . . . . ! . 14. 10 - ( , ; , . . (--, 2, .1007, --, ) ! . . , . . / 0 , - 1( 2 0 34 5 - 7 * 8 ! ! , , , 15. 11 . , , , , , , , , . , . ! . . . . . ; ! . . 16. 12 -- -- = ; ! , , . ! ( , 11, . 425, -- ). , . . .. 10,000 . . , 9,999 ; ! . . , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8 17. 13 ! . ; . . . ( , 1, . 115, ) , , ; , ! ( , 6557, 4, . 261 -- ) , , . ! ; ! ! 18. 14 ; ; ; , ; ; T ; , ; ; . , , , , , , ; ; . ! . . . , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8 19. 15 ... ! . . ( ) . . , ; ; ! . . ! ( ) , - . / 013( 2 04 5 - 7 * 8 20. 16 ! - - . , . . . ( 6 . . , - . / 01( 2 0 34 5 - 7 * 8