"Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

12
8 μ ΝΗΠΙΑΓΩΓΓΙΟ ΚΓΡΑΣΙΝΙΟΤ ΚΛΑΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ: 2014 – 2015 ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ: ΙΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Transcript of "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Page 1: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

8μ ΝΗΠΙΑΓΩΓΓΙΟ ΚΓΡΑΣΙΝΙΟΤ

ΚΛΑΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ: 2014 – 2015

ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ: ΙΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Page 2: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Μηα θμνά θη έκακ θαηνό ήηακ έκα παηδί πμο ημ έιεγακ αμ θαη δμύζε εοηοπηζμέκμ ζε έκα πςνηό

ζηεκ Κίκα μαδί με ηεκ μηθμγέκεηά ημο!

Όμςξ μηα μένα άνπηζε κα θοζάεη ηόζμ δοκαηόξ αέναξ – ηοθώκαξ όπςξ άθμοζε κα ιέκε – πμο

ένηπκε θάης δέκηνα, ζπίηηα, αοημθίκεηα θαη όηη άιιμ βνηζθόηακ ζημ πςνηό! Όιμη μη θάημηθμη ημο

πςνημύ έθογακ γηα κα ζςζμύκ ακαδεηώκηαξ μηα θαηκμύνηα παηνίδα!

Έηζη μ αμ με ηεκ μηθμγέκεηά ημο βνέζεθακ ζηεκ Γιιάδα όπμο – ακ θαη δύζθμια – λακάθηηαλακ ηε

δςή ημοξ!

Σέιεηςζε ημ θαιμθαίνη… θη ήνζε μ επηέμβνημξ – ημ πνώημ παηδί ημο θζηκμπώνμο – πμο ηνέπεη

ακμίγεη ηα ζπμιεία!

Ο αμ εημημάδεηαη κα πάεη γηα πνώηε θμνά ζημ ζπμιείμ πμο ημ ιεκ Νεπηαγςγείμ!

- Ση είκαη ημύημ ημ ζπμιείμ πμο ημ ιεκ' κεπηαγςγείμ;

- Πμημη άιιμη ζα είκαη εθεί;

- Ση ζα θάκμομε μαδί; Ρςημύζε θαη λακανςημύζε ηε μαμά ημο.

Ε μαμά ημο πνμζπαζώκηαξ κα ημκ θαζεζοπάζεη, ημο έιεγε πςξ εθεί ζα μάζεη πμιιά θαη ζα

απμθηήζεη πμιιμύξ… θίιμοξ.

Όμςξ μ αμ ήηακ ηόζμ θμβηζμέκμξ πμο έιεγε:

- Γγώ δεκ πνόθεηηαη κα πάς, άκηε θαη… ακηίμ!

Ε μαμά με ηε ζεηνά ηεξ έιεγε απ' ηεκ πιεονά ηεξ:

- Ση ζα γίκεηξ, ηη ζα γίκεηξ; Απ αγνάμμαημ ζα μείκεηξ!

Πανόια αοηά, ηα ζπμιεία άκμηλακ! Ο αμ πήγε ζημ κεπηαγςγείμ όπμο γκώνηζε ημ Μακώιε, ηε

Μανία, ημ Βαγγέιε, ημκ Νηηέγθμ, ηεκ Άκκα, ημκ Πακαγηώηε, ημκ Σζάνιη, ημκ Γθόνκημκ, ηεκ Σόμο…

όια ηόζμ δηαθμνεηηθά παηδάθηα, πμο ζηεκ ανπή μαιώκακε ζακ ημ ζθύιμ με ηε γάηα!

Page 3: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Ε δαζθάια ημοξ πνμζπαζώκηαξ κα γίκμοκ όιμη μηα εκςμέκε μμάδα, ημοξ νώηεζε ηη είκαη αοηό πμο

ζα ήζειακ από ημ θαηκμύνημ ημοξ ζπμιείμ. Παναηήνεζε ιμηπόκ πςξ όια ηα παηδηά ήζειακ κα γίκεη

ε ηάλε ημοξ «Μηα Μεγάιε Αγθαιηά» θαη ημοξ έμαζε ημ ηναγμύδη:

Γίκαη ε ηάλε ημο ζπμιείμο

μηα μεγάιε αγθαιηά.

Πμο μαζαίκεη ζηα παηδάθηα

ηα μεγάια μοζηηθά!

Γηα ημκ θόζμμ γηα ηε θύζε

γηα η' αζηένηα θαη ηε γε

γηα ανεηή θαη θαιμζύκε

γηα ηεκ ίδηα ηε δωή!

Γηα ηα ωναία ηα ζπμοδαία

ηα μεγάια ηα μηθνά

θη όηη πνέπεη κα γκωνίδω

γηα κα δήζω εηνεκηθά!

Με ημοξ θίιμοξ μμο πανέα

θάκμομε όκεηνα πμιιά

ζμβανά μαδί θη αζηεία

θαη πενκάμε μηα πανά!

Γίκαη ε ηάλε ημο ζπμιείμο

μηα μεγάιε αγθαιηά.

Πμο μαζαίκεη ζηα παηδάθηα

ηα μεγάια μοζηηθά!

Σόηε μ Μακώιεξ θαη ε Μανία έθηηαλακ μαδί έκα μεγάιμ θάζηνμ με ημοβιάθηα θαη θαμάνςκακ γη’

αοηό!

Ο Βαγγέιεξ με ημκ Νηηέγθμ δςγνάθηζακ με μανθαδόνμοξ ζημ ίδημ πανηί θαη ήηακ πμιύ

πανμύμεκμη!

Ε Άκκα, μ Πακαγηώηεξ, μ Γθόνκημκ, μ αμ θαη ε Σόμο πνμζπαζμύζακ κα δηαβάζμοκ πανέα

δηάθμνα παναμύζηα ζηε γςκηά ηεξ βηβιημζήθεξ!

Ο Σζάνιη όμςξ δεκ πήγε ζε θαμηά πανέα. Έηνεπε από δς θη από θεη πεηώκηαξ πακημύ

μανθαδόνμοξ θαη παηπκίδηα!

Page 4: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

ηε ζοκέπεηα γθνέμηζε ημ θάζηνμ ημο Μακώιε θαη ηεξ Μανίαξ, έζθηζε ηε δςγναθηά ημο Βαγγέιε

θαη ημο Νηηέγθμ θαη πέηαλε όια ηα παναμύζηα από ηε βηβιημζήθε!

Όηακ ήνζε ε ώνα ημο θαγεημύ θμνόηδεοε ηε Μανία επεηδή έηνςγε ρςμί θαη ηονί… θαη ημκ

Πακαγηώηε γηαηί θμνμύζε παιηά παπμύηζηα!

ημ δηάιεημμα θιςηζμύζε όια ηα παηδηά! Έιεγε ζημκ Γθόνκημκ πμο ήηακ από ηεκ Αθνηθή:

- Γζέκα πνέπεη κα ζε πιύκμομε γηα κα αζπνίζεηξ!

ημ αμ επίζεξ έιεγε:

- Δε ζε ζέις γηα θίιμ μμο γηαηί είζαη άννςζημξ αθμύ είζαη ηόζμ θίηνηκμξ!

Όια ηα παηδηά ήηακ πμιύ ζηεκμπςνεμέκα γη αοηό, εκώ ακηίζεηα μ Σζάνιη έδεηπκε κα με κμηάδεηαη

θαζόιμο!

Σεκ άιιε μένα ε δαζθάια ημοξ, δήηεζε από όια ηα παηδηά κα μηιήζμοκ γηα ηα εκδηαθένμκηά ημοξ!

Ο αμ ζήθςζε ημ πένη ημο πανμύμεκμξ θαη είπε:

- Γμέκα μμο ανέζεη κα βμεζάς ημκ μπαμπά μμο πμο θηηάπκεη έκα αενόζηαημ! Μ’ αοηό ζα

ηαληδέρμομε ζε όιε ηε γε!

Ο Σζάνιη ηόηε ημκ θμνόηδεοε, θώκαδε θαη θιςηζμύζε όια ηα παηδηά, μεκ αθήκμκηαξ θακέκακ

κα μηιήζεη!

Page 5: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Σμ βνάδο μ Σζάνιη έπεζε γηα ύπκμ πμιύ πανμύμεκμξ πμο γηα άιιε μηα θμνά θαηέζηνερε ηε πανά

ηςκ άιιςκ παηδηώκ! Σόηε… ήνζε μηα ηενάζηηα ζαπμοκόθμοζθα, ημκ ηύιηλε μέζα θαη ημκ πήνε μαδί

ηεξ ρειά ζημκ μονακό! Όζμ ζηνμβηιηδόηακ ε ζαπμοκόθμοζθα ηόζμ πημ πμιύ δαιηδόηακ μ Σζάνιη!

Ήζειε κα θάκεη εμεηό αιιά θμβόηακ πςξ ζα ζθάζεη ε ζαπμοκόθμοζθα θαη ζα πέζεη κα ζθμηςζεί.

Απ! Πόζμ πμιύ θμβόηακ! Δεκ ήλενε ηη κα θάκεη. Κμοιμονηάζηεθε όζμ πημ ήζοπα μπμνμύζε θαη

θαζόηακ αθμύκεημξ γηα κα μεκ ζθάζεη ε ζαπμοκόθμοζθα. Ε ζαπμοκόθμοζθα ζοκέπηδε ημ ηαλίδη ηεξ

ακέμειε! Πήγε ηό…ζμ ρειά πμο πιεζίαδε ημκ ήιημ!

- Απ! Ση ζα θάκς ηώνα; Θα θαώ! Δεκ έπς θη έκακ θίιμ κα μμηναζηώ ημ θόβμ μμο!

- Με! Μεκ παξ ηόζμ ρειά ζε παναθαιώ! Θα θαώ! Άνπηζε κα θςκάδεη ζηεκ ζαπμοκόθμοζθα.

Αιιά ε ζαπμοκόθμοζθα ζοκέπηδε ημ ηαλίδη ηεξ! Σόηε μ Σζάνιη είδε κα πεηάεη δίπια ημο έκαξ

αεηόξ!

- Έπεη ηόζμ δοκαηό νάμθμξ! Σώνα δε γιηηώκς με ηίπμηα! Θα ηνοπήζεη ηε ζαπμοκόθμοζθα

θαη ζα ζθμηςζώ! θέθηεθε θαη άνπηζε κα θιαίεη!

Page 6: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Ξαθκηθά… έκμηςζε έκα πένη κα ημκ παίνκεη ζηεκ αγθαιηά ημο! Ήηακ μ αμ πμο πεημύζε με ημ

αενόζηαημ πμο είπε θηηάλεη με ημκ παηένα ημο!

Ο Σζάνιη έμεηκε μ’ ακμηπηό ημ ζηόμα από έθπιελε θαη πανά!

- ’ εοπανηζηώ αμ! Θέιεηξ κα γίκεηξ θίιμξ μμο; Ρώηεζε.

- Όζμ ηίπμηα ζημκ θόζμμ! Απάκηεζε μ αμ.

Page 7: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

- Σζάνιη λύπκα! Γίκαη ώνα γηα ημ ζπμιείμ! Άθμοζε μηα θςκή δίπια ημο.

Ο Σζάνιη άκμηλε ηα μάηηα ημο θαη… θαηάιαβε πςξ όια αοηά ήηακ έκα όκεηνμ! Αμέζςξ άνπηζε κα

εημημάδεηαη γηα ημ ζπμιείμ, πμιύ πανμύμεκμξ πμο ζα έβιεπε ημοξ θίιμοξ ημο! Ναη, θαιά

αθμύζαηε! Ήζειε κα γίκεη θίιμξ όιςκ ηςκ παηδηώκ!

Όηακ πήγε ζημ ζπμιείμ, μαδί με ημ Μακώιε θαη ηε Μανία έθηηαλακ έκα πημ μεγάιμ θάζηνμ με

ημοβιάθηα θαη θαμάνςκακ γη’ αοηό!

Δςγνάθηζε με πμιιή πανά με ημκ Βαγγέιε θαη ημκ Νηηέγθμ ζημ ίδημ πανηί!

Δηάβαζε πανέα με ηεκ Άκκα, ημκ Πακαγηώηε, ημκ Γθόνκημκ, ημ αμ θαη ηεκ Σόμο δηάθμνα

παναμύζηα ζηε γςκηά ηεξ βηβιημζήθεξ!

Όηακ ήνζε ε ώνα ημο θαγεημύ έδςζε ζηε Μανία έκα θνμοαζάκ θαη ζημκ Πακαγηώηε θαηκμύνηα

παπμύηζηα δηθά ημο γηαηί είπε πμιιά!

ημ δηάιεημμα έπαηλε θνοθηό με ημκ Γθόνκημκ θαη άθμοζε με πμιιή πνμζμπή ημκ αμ πμο ημο

μηιμύζε γηα ημ αενόζηαημ πμο θαηαζθεύαδε με ημκ μπαμπά ημο!

Όηακ μπήθακ μέζα, ε δαζθάια ημοξ θαμάνςκε πμιύ, βιέπμκηαξ όια ηα παηδηά κα ηναγμοδμύκ

αγθαιηαζμέκα ημ ηναγμύδη:

Γίκαη ε ηάλε ημο ζπμιείμο

μηα μεγάιε αγθαιηά.

Πμο μαζαίκεη ζηα παηδάθηα

ηα μεγάια μοζηηθά!

Γηα ημκ θόζμμ γηα ηε θύζε

γηα η' αζηένηα θαη ηε γε

γηα ανεηή θαη θαιμζύκε

γηα ηεκ ίδηα ηε δωή!

Γηα ηα ωναία ηα ζπμοδαία

ηα μεγάια ηα μηθνά

θη όηη πνέπεη κα γκωνίδω

γηα κα δήζω εηνεκηθά!

Με ημοξ θίιμοξ μμο πανέα

θάκμομε όκεηνα πμιιά

ζμβανά μαδί θη αζηεία

θαη πενκάμε μηα πανά!

Γίκαη ε ηάλε ημο ζπμιείμο

μηα μεγάιε αγθαιηά.

Πμο μαζαίκεη ζηα παηδάθηα

ηα μεγάια μοζηηθά!

Page 8: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Από εθείκε ηεκ εμένα, όια ηα παηδηά δεκ θμβόκημοζακ, γηαηί ηώνα πηα θαηάιαβακ θαη είπακ ζηε

μαμά ημοξ:

«Γίκαη ε ηάλε ημο ζπμιείμο

μηα μεγάιε αγθαιηά».

Ήζειακ κα ημ θςκάλμοκ θαη ζε όιμοξ κα ημ πμοκ, πςξ με πανά πμιιή μεγάιε γηα ημ ζπμιεηό ημοξ

λεθηκμύκ! Έθηηαλακ ιμηπόκ μηα μεγάιε θανδηά, θόιιεζακ ζηε μέζε ηε θςημγναθία ημοξ, έγναρακ

όηη «είκαη ε ηάλε ημο ζπμιείμο μηα μεγάιε αγθαιηά» θαη ημ θόιιεζακ έλς από ηεκ πόνηα! Έηζη

ήηακ ζίγμονμ πςξ ζα ημ μάζαηκακ όιμη!

Page 9: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Από ηόηε… δςγναθηέξ με μανθαδόνμοξ, με πηκέια θαη μπμγηέξ πάκς ζ' έκα θαβαιέημ θηηάλακε

μαδί πμιιέξ! Καη με μπόιηθα ημοβιάθηα θηηάλακε πμιιά πονγάθηα, παίλακε αοημθηκεηάθηα

πμνέρακε – γειάζακε, όιμη ημ δηαζθεδάζακε! Κάκακε γομκαζηηθή ζηεκ ςναία ημοξ αοιή, παίλακε

μαδί θνοθηό μπάζθεη θαη θοκεγεηό, πάκακε – θενδίδακε δεκ ημοξ έκμηαδε θαζόιμο, αθμύ ημ

δηαζθεδάδακε! Ήνςεξ παναμοζηώκ μπήθακ μεξ ζηε δςή ημοξ, με γνάμμαηα θαη ανηζμμύξ γεμίζακε

ημ κμο ημοξ.

Μάζακε θαη γηα ηε γε, πςξ είκαη ιέεη ζηνμγγοιή!

Πςξ έπεη επάκς ηεξ όιε ηεκ Γονώπε, όπμο ακήθεη θη ε Γιιάδα, ηεκ Αθνηθή, από όπμο είπε

ένζεη μ Γθόνκημκ, ηεκ Αζία, από όπμο είπε ένζεη μ αμ, ηεκ Αοζηναιία από όπμο είπε ένζεη ε

Σόμμο θαη ηεκ Αμενηθή, όπμο δμύζε μ ζείμξ ημο Πακαγηώηε!

’ όιεξ οπάνπμοκ πμιιέξ πόιεηξ θαη πςνηά! Άιια μένε πιμύζηα θαη άιια θηςπά! ε θάπμηα έπεη

πόιεμμ θαη ζε άιια εηνήκε!

Πακημύ όμςξ δμοκ άκζνςπμη πμο ακ θαη είκαη δηαθμνεηηθμί μεηαλύ ημοξ, όιμη έπμοκε θανδηά θαη

δηθαίςμα γηα μηα αγθαιηά!

Page 10: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Πμιύ πνμβιεμαηηζμέκα ηόηε ηα παηδηά, έθηηαλακ μηα αθίζα, όπμο δςγνάθηζακ ακζνώπμοξ

δηαθμνεηηθμύ πνώμαημξ γύνς από ηε γε θαη έγναρακ:

{«Γίκαη ε ηάλε ημο ζπμιείμο μηα μεγάιε αγθαιηά, όμωξ επηζομία μαξ βαζηά είκαη κα γίκεη:

«Όιε ε γε μηα αγθαιηά»}!

Page 11: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

Σόηε όμςξ μ Σζάνιη νώηεζε:

- Πςξ είκαη δοκαηόκ κα θηάζεη ε αθίζα με ημ ζύκζεμά μαξ ζε όιμκ ημκ θόζμμ;

- Α! Αοηό είκαη εύθμιμ! Απάκηεζε μ αμ.

- Ο μπαμπάξ μμο ηέιεηςζε ημ αενόζηαημ πμο θηηάπκαμε θαη ηώνα πμο ζα θιείζεη ημ ζπμιείμ

γηα θαιμθαίνη, ζα θάκμομε ημ γύνμ ημο θόζμμο!

- Έηζη θαη έγηκε! Σμ θαιμθαίνη, μ αμ θαη μ μπαμπάξ ημο ηαλίδερακ ζε όιεξ ηηξ πώνεξ ηεξ

γεξ! Μμίναζακ πακημύ ηεκ αθίζα ηςκ παηδηώκ, με ηεκ ειπίδα όηη, ε επηζομία ηςκ παηδηώκ

ζα πναγμαημπμηεζεί θαη κα γίκεη: «ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ»

{«ΓΙΝΑΙ Η ΣΑΞΗ

ΣΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ

ΜΙΑ ΜΓΓΑΛΗ

ΑΓΚΑΛΙΑ, ΟΜΩ

ΓΠΙΘΤΜΙΑ ΜΑ

ΒΑΘΙΑ ΓΙΝΑΙ ΝΑ

ΓΙΝΓΙ: «ΌΛΗ Η ΓΗ

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ»}!

Page 12: "Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά"

ΝΗΠΙΑ: 12

ΠΡΟΝΗΠΙΑ: 9