Έκθεση τεχνολογίας

14
Έκθεση Τεχνολογίας Τισ εργαςίεσ τουσ ςτο μάθημα τησ Τεχνολογίας παρουςίαςαν ςε ζκθεςη που πραγματοποιήθηκε ςτο ςχολείο οι μαθητζσ τησ Α΄και Β΄Τάξησ με υπεφθυνη καθηγήτρια την κ. Ψαλλίδα Σωτηρία. Στην Α΄Τάξη η εργαςία είναι ατομική. Η μελζτη και η καταςκευή του ατομικοφ ζργου είναι ζνασ τρόποσ να προςεγγίςουν οι μαθητζσ βαςικά θζματα τεχνολογίασ, που ανήκουν ςτισ τεχνολογικζσ ενότητεσ (εργαλεία - μηχανζσ, ενζργεια - ιςχφσ, μεταφορζσ - επικοινωνίεσ και γεωργική τεχνολογία). Ακολουθοφν φωτογραφίεσ των ζργων που καταςκεφαςαν οι μαθητζσ.

Transcript of Έκθεση τεχνολογίας

Έκθεση Τεχνολογίας

Τισ εργαςίεσ τουσ ςτο μάθημα τησ Τεχνολογίας παρουςίαςαν ςε ζκθεςη που

πραγματοποιήθηκε ςτο ςχολείο οι μαθητζσ τησ Α΄και Β΄Τάξησ με υπεφθυνη καθηγήτρια την

κ. Ψαλλίδα Σωτηρία.

Στην Α΄Τάξη η εργαςία είναι ατομική.

Η μελζτη και η καταςκευή του ατομικοφ ζργου είναι ζνασ τρόποσ να προςεγγίςουν οι

μαθητζσ βαςικά θζματα τεχνολογίασ, που ανήκουν ςτισ τεχνολογικζσ ενότητεσ (εργαλεία -

μηχανζσ, ενζργεια - ιςχφσ, μεταφορζσ - επικοινωνίεσ και γεωργική τεχνολογία).

Ακολουθοφν φωτογραφίεσ των ζργων που καταςκεφαςαν οι μαθητζσ.

Στη Β΄Τάξη η εργαςία είναι ομαδική.

Κάθε ομάδα επιλζγει να καταςκευάςει ζνα ομοίωμα και να μελετήςει μια βιομηχανία τησ

επιλογήσ τησ.

Ακολουθεί φωτογραφία με την ομαδική εργαςία.