παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

of 21 /21
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2Η ΕΡΓΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΤΕΙΝΑ ΝΙΚΑ ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 2013 ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ» ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΠ61: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ» ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΕΑΠ: ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΕΡΕΗ, ΔΡ ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Α.Π.Θ.

Embed Size (px)

Transcript of παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Page 1: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2Η ΕΡΓΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΚΑΤΕΙΝΑ ΝΙΚΑ

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 2013

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ» ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΠ61: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ» ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΕΑΠ: ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΕΡΕΗ, ΔΡ ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Α.Π.Θ.

Page 2: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΙΩΝ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΣΡ61: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ»

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ ΕΑΡ:ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΕΕΣΗ, Δ ΑΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Ρ.Θ.

ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΝΙΚΑ

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013

Page 3: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Ρεριεχόμενα

1. ΚΕΝΤΙΚΗ ΙΔΕΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΤΗΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ (ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ)

3. Εφαρμογι του διαγράμματοσ Markus&Morris

4. Εφαρμογι μάςκασ θλιαςμοφ

5. Υπολογιςμόσ ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ U(W/m2K) εξωτερικισ τοιχοποιίασ

Page 4: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

1. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΙΔΕΑ – ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΧΕΔΙΑΜΟΤ

Αν και ςε γενικζσ γραμμζσ το υπάρχον κτίριο του παιδικοφ ςτακμοφ ζχει καλό προςανατολιςμό και

πικανά με κάποιεσ παρεμβάςεισ-βελτιϊςεισ κα μποροφςε να επιτευχκεί ςθμαντικι εξοικονόμθςθ

ενζργειασ, για τισ ανάγκεσ τθσ άςκθςθσ προτιμικθκε να γίνει προςπάκεια ϊςτε να ενςωματωκοφν ςε ζνα

νζο προτεινόμενο κτίριο οι αρχζσ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ από το πρϊιμο ςτάδιο τθσ κεντρικισ

ιδζασ.

Ξεκινϊντασ λοιπόν με το οικόπεδο το οποίο δίνει τθ κετικι δυνατότθτα για τθν ανάπτυξθ του νζου

κτιρίου κατά μικοσ του άξονα ανατολισ-δφςθσ ζτςι ϊςτε να ζχουμε τθ μεγάλθ όψθ των κφριων χϊρων

ανεπτυγμζνθ προσ το νότο και ταυτόχρονα να ζχουμε μικρζσ όψεισ προσ τθν ανατολι και τθ δφςθ. Μασ

δίνεται θ δυνατότθτα να ζχουνε ςτθν μεγάλθ νότια όψθ τα ανοίγματα των κφριων χϊρων του παιδικοφ

ςτακμοφ (αίκουςεσ) ϊςτε τθν χειμερινι περίοδο να μεγιςτοποιοφμε τα θλιακά κζρδθ και τουσ κερινοφσ

μινεσ να περιορίηουμε τθν θλιακι ακτινοβολία ςτο εξωτερικό με τθ χριςθ οριηόντιου μόνιμου ςκίαςτρου

πάνω από τα ανοίγματα. Είναι επικυμθτό, προσ τθν ανατολι και τθ δφςθ, οι όψεισ να είναι μικρότερεσ

γιατί ζχουμε μεγάλθ είςοδο θλιακισ ακτινοβολίασ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ αυξάνοντασ τισ ανάγκεσ του

κτιρίου για δροςιςμό και ταυτόχρονα θ είςοδοσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ γίνεται από μικρι γωνία, από

τον ορίηοντα, δθμιουργϊντασ προβλιματα κάμβωςθσ και μεγάλθσ διακφμανςθσ του φωτιςμοφ ςτο

εςωτερικό των αικουςϊν. Τα παραπάνω μποροφν βζβαια, να αντιμετωπιςτοφν αλλά μόνο με χριςθ

κατακόρυφων ςκιάςτρων τα οποία είναι δυςκολότερα ωσ προσ το ςυνκετικό χειριςμό τουσ ςτισ όψεισ των

κιτριϊν. Στόχοσ είναι λοιπόν να χρθςιμοποιθκοφν κυρίωσ νότια ανοίγματα τα οποία ζχουν περιςςότερεσ

ϊρεσ αποτελεςματικό θλιαςμό κατά τθ χειμερινι περίοδο.

Το κτίριο «ςυμπιζςτθκε» ςτο βορά για να απομακρυνκεί όςο είναι δυνατόν από τθν κατοικία που

βρίςκεται ςτο νότιο οικόπεδο ϊςτε να μθν αποτελεί εμπόδιο ςτον θλιαςμό των αικουςϊν και να

μεγιςτοποιθκοφν τα θλιακά κζρδθ το χειμϊνα .

Η τοποκζτθςθ των βοθκθτικϊν χϊρων ςτο βόρειο τμιμα του οικοπζδου βοθκάει και ςτθ

δθμιουργία «ηϊνθσ προςταςίασ» για τουσ κφριουσ χϊρουσ του παιδικοφ και είναι χριςεισ που φωτιςτικά

μποροφν να εξυπθρετθκοφν από ανοίγματα μικρότερα, τφπου φεγγίτθ. Μζςα από τουσ παραπάνω

φεγγίτεσ μπορεί να γίνει και μια επιλογι οφτωσ ϊςτε οριςμζνοι από αυτοφσ να χρθςιμοποιοφνται

ςυνδυαςμζνα για τον αεριςμό του εςωτερικοφ χϊρου του κτιρίου.

Σφμφωνα με τα παραπάνω οι λειτουργίεσ του παιδικοφ ςτακμοφ ομαδοποιοφνται ςε δφο βαςικζσ

ηϊνεσ: θ ηϊνθ των κφριων χριςεων ςτο νότο, θ ηϊνθ των δευτερευουςϊν χριςεων ςτο βορά. Για να

βελτιϊςουμ τισ φωτιςτικζσ ςυνκικεσ και για να δθμιουργιςουμε τισ προθποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ του

πακθτικοφ δροςιςμοφ και αεριςμοφ του κτιρίου οι δφο ηϊνεσ ςυνδζονται με μία Τρίτθ που χρθςτικά

Page 5: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

αποτελεί διάδρομο κυκλοφορίασ θ οροφι τθσ οποίασ κα είναι ψθλότερθ ϊςτε να τοποκετθκοφν

ανοίγματα και ςτισ τζςςερισ πλευρζσ του εξυπθρετϊντασ τα εξισ:

Μζςω των ανοιγμάτων των δφο πλευρϊν προσ βορά και νότο, φωτίηεται θ κεντρικι ηϊνθ

κυκλοφορίασ του κτιρίου περιορίηοντασ ζτςι τθ χριςθ θλεκτρικοφ φωτιςμοφ ακόμα και τισ μζρεσ

με νεφοςκεπι ουρανό.

Σε ςυνδυαςμό με φεγγίτεσ που μπορεί να διαμορφωκοφν ςτο επάνω τμιμα των εςωτερικϊν

διαχωριςτικϊν τοιχοποιιϊν των αικουςϊν επιτυγχάνεται αμφίπλευροσ φωτιςμόσ μζςα ςτισ

αίκουςεσ αλλά και αεριςμόσ με αζρα που ειςζρχεται ςτθν αίκουςα μζςω του διαδρόμου του

οποίου θ κερμοκραςία ζχει λίγο ανζβει και όχι άμεςα νωποφ αζρα από το εξωτερικό, που το

χειμϊνα είναι ιδιαίτερα ψυχρόσ και απαιτεί περιςςότερθ ενζργεια για να κερμανκεί.

Ζχοντασ ανοίγματα και ςτισ τζςςερισ πλευρζσ μπορεί για τον δροςιςμό-αεριςμό να γίνεται επιλογι

κάκε φορά ζτςι ϊςτε να ειςζρχεται ο άνεμοσ από τθν αντίςτοιχθ κατεφκυνςθ για τθ δθμιουργία

τθσ υποπίεςθσ ςτο εςωτερικό και τθν εκτόνωςι του από άλλο άνοιγμα, αφοφ ςφμφωνα με τα

κλιματικά δεδομζνα τθσ περιοχισ από τον Οκτϊβριο μζχρι τον Μάρτιο επικρατοφν βορειοδυτικοί

άνεμοι και τουσ υπόλοιπουσ μινεσ νοτιοδυτικοί άνεμοι.

Τουσ κερινοφσ μινεσ μπορεί να λειτουργιςει με τα νότια ανοίγματά του ωσ θλιακι καμινάδα,

δροςίηοντασ το κτίριο κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ ϊςτε να είναι πάλι δροςερό το επόμενο πρωί, μιασ

και θ χριςθ του παιδικοφ ςταματά μόνο τον Αφγουςτο.

Μζριμνα λιφκθκε κατά τθν οργάνωςθ τθσ κεντρικισ ειςόδου ςτον παιδικό ςτακμό. Η ςθμερινι

είςοδοσ είναι εκτεκειμζνθ ςτο βορά, ενϊ θ προτεινομζνθ προςτατεφεται από τμιμα κτιρίου βοθκθτικϊν

χϊρων.

Στθν παραπάνω ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ των αρχϊν του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και τθ

λειτουργία των πακθτικϊν ςυςτθμάτων ςτο κτίριο κεωρικθκε ςθμαντικι και θ ανάλυςθ τθσ διάταξθσ των

υψομζτρων του κτιρίου και ιδιαίτερα των ςτακμϊν των δαπζδων ςτο εςωτερικό του παιδικοφ ςε ςχζςθ

με το δρόμο και τθν αυλι. Ο δρόμοσ ςτα δυτικά του οικοπζδου βρίςκεται 1,50μ ψθλότερα από τθν αυλι

ςτο ανατολικό τμιμα. Σιμερα, θ πρόςβαςθ γίνεται με ανιςοςτακμίεσ, από το δρόμο, κατεβαίνεισ ςε

τμιμα αυλισ και ξανανεβαίνεισ για να μπεισ ςτο εςωτερικό και αντίςτοιχα κατεβαίνει κανείσ από το κτίριο

1,50μ για να φτάςει ςτθν αυλι χωρίσ ςε όλεσ αυτζσ τισ διαδρομζσ να υπάρχει πρόβλεψθ για ΑΜΚ.

Στο προτεινόμενο κτίριο, θ ςτάκμθ του εςωτερικοφ, διαμορφϊνεται μόνο 0,15μ πάνω από το

επίπεδο του δρόμου, μζςω ιπιασ ράμπασ ϊςτε να είναι εφκολθ θ κίνθςθ των ΑΜΚ όςο, των παιδικϊν

καροτςιϊν και τθσ τροφοδότθςθσ του ςτακμοφ. Η νότια και ανατολικι αυλι προτείνεται ςε δφο ςτάκμεσ,

μία ςτο επίπεδο του εςωτερικοφ χϊρου με ςκλθρότερο δάπεδο για τθ διευκόλυνςθ διενζργειασ

Page 6: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

υπαίκριων δραςτθριοτιτων με τθ δθμιουργία ςτακερϊν κακιςτικϊν και μία ςτο χαμθλότερο όπου

οργανϊνεται θ παιδικι χαρά με μαλακό δάπεδο.

Η μικρι υπερφψωςθ του κτιρίου και του τμιματοσ τθσ αυλισ βελτιϊνει τθν ανεμοπροςταςία του

ανατολικότερου(χαμθλότερου) τμιματοσ τθσ αυλισ κυριότερα από τουσ βορειοδυτικοφσ ανζμουσ

(Οκτϊβριο-Μάρτιο) όπου θλιόλουςτεσ χειμωνιάτικεσ μζρεσ κα είναι καλφτερεσ οι ςυνκικεσ για το

παιχνίδι.

Πλα αυτά κα πρζπει να ςυνδυαςτοφν με πολφ καλι μόνωςθ των δομικϊν ςτοιχείων τθσ καταςκευισ

ϊςτε να πετφχουμε μείωςθ των απωλειϊν κερμότθτασ αλλά και να βελτιϊνεται θ κερμικι άνεςθ των

χρθςτϊν, περιορίηοντασ τθ μεταφορά κερμότθτασ μζςω ακτινοβολίασ που δθμιουργείται μεταξφ των

κερμϊν χϊρων και ενόσ δομικοφ ςτοιχείου με ζλλειψθ μόνωςθσ.

Η επιλογι των μθχανολογικϊν ςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν μποροφν να ςυμβάλουν

δυναμικά ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του κτιρίου με τθ χριςθ

αυτοματιςμϊν περιοριςμοφ των καταναλϊςεων (νεροφ-φωτιςμοφ-κζρμανςθσ) και με χριςθ

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.

Page 7: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΚΑΣΟΨΕΙ-ΟΨΕΙ)

Οι τρείσ αίκουςεσ οργανϊκθκαν ςε ςειρά, με όψθ μεγάλθ προσ το νότο. Τα ανοίγματα που

τοποκετοφνται εδϊ είναι μεγάλα, με χαμθλι ποδιά:0,70μ γιατί το επίπεδο εργαςίασ των νθπίων είναι

χαμθλότερο από το φψοσ των γραφείων ενθλίκων και πρζκι ςτα 2,40μ ϊςτε να ειςζρχεται θ θλιακι

ακτινοβολία το χειμϊνα περιςςότερο. Σε ςυνδυαςμό με δάπεδο υλικοφ μεγάλθσ κερμοχωρθτικότθτασ π.χ.

κεραμικό πλακάκι, κα είναι δυνατι θ αποκικευςθ τθσ κερμότθτασ και εκπομπι τθσ ξανά ςτο χϊρο. Το

κοφφωμα επιμερίςτθκε ςε δφο τμιματα κατά φψοσ ϊςτε το ανϊτερο (2,00μ-2,40) να μπορεί να μζνει

ανοιχτό διευκολφνοντασ τον πακθτικό αεριςμό και δροςιςμό του εςωτερικοφ του κτιρίου. Ο αεριςμόσ ςτο

παιδικό ςτακμό δεν είναι βαςικόσ μόνο για τθν επίτευξθ του δροςιςμοφ τουσ κερινοφσ μινεσ αλλά

κρίνεται ουςιωδζςτεροσ για τθν καλι υγιεινι του εςωτερικοφ τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Ο ςκιαςμόσ των

νότιων ανοιγμάτων του κτιρίου γίνεται εφκολα με τθ δθμιουργία ςκιάςτρου κατά μικοσ όλθσ τθσ νότιασ

όψθσ το οποίο ςκιάηει τα παράκυρα των αικουςϊν και το υαλοςτάςιο του θλιακοφ χϊρου.

κάτοψη

προοπτικό: άποψη από το νότο

Page 8: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Για να διευκολυνκεί ο πακθτικόσ αεριςμόσ αλλά και για να πετφχουμε αμφίπλευρο φωτιςμό ςτισ

αίκουςεσ, ςτισ μεν 1 και 2, δθμιουργοφνται φεγγίτεσ ανοιγόμενοι ςτθ διαχωριςτικι τοιχοποιία τουσ προσ

το διάδρομο και ςτθν 3 φεγγίτεσ ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία τθσ προσ το βορά.

Σε κεντρικό ςθμείο τθσ νότιασ «ηϊνθσ» του κτιρίου αφινεται ανοιχτόσ χϊροσ κυκλοφορίασ από τον

οποίο γίνεται και θ ζξοδοσ προσ τον υπαίκριο χϊρο παιχνιδιοφ, με μεγάλο υαλοςτάςιο προσ το νότο ϊςτε

να λειτουργεί ςαν θλιακόσ χϊροσ –ςε ςυνδυαςμό πάντα με δάπεδο από υλικό επίςτρωςθσ μεγάλθσ

κερμοχωρθτικότθτασ- και να ζχουμε θλιακά κζρδθ και για τον κεντρικό χϊρο κυκλοφορίασ του παιδικοφ

ςτακμοφ. Συςχετίςτθκε δε ο θλιακόσ χϊροσ με τθν χωροκζτθςθ του βεςτιαρίου ςτθ βόρεια «ηϊνθ» των

βοθκθτικϊν χριςεων, κακϊσ είναι μία χριςθ θ οποία μπορεί να διαχωριςτεί από το διάδρομο

κυκλοφορίασ με ζνα χαμθλοφ φψουσ ςτοιχείο π.χ. μζχρι 1,30μ από το δάπεδο, όπου και με τουσ φεγγίτεσ

του βεςτιαρίου ςτο βορά δε κα απαιτείται θ χριςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για το φωτιςμό του (ςτο

υφιςτάμενο κτίριο το βεςτιάριο απαιτεί θλεκτρικό φωτιςμό ακόμα και τισ θλιόλουςτεσ μζρεσ) και βζβαια

θ περιοχι όπου φυλάςςονται τα πανωφόρια και τα υποδιματα των παιδιϊν, ςε ανοιχτά ράφια, κα ζχει

εξαιρετικό, ςυνεχόμενο αεριςμό. Οι φεγγίτεσ του βεςτιαρίου με τουσ φεγγίτεσ πάνω από το κοφφωμα του

θλιακοφ χϊρου μποροφν να λειτουργιςουν για τον αεριςμό και δροςιςμό του κεντρικοφ χϊρου.

Κατά τθν άλλθ διεφκυνςθ, ανατολισ-δφςθσ ο κεντρικόσ χϊροσ και μζςω αυτοφ και οι υπόλοιποι

μποροφν να ζχουν αεριςμό-δροςιςμό με τουσ φεγγίτεσ πάνω από το άνοιγμα του διαδρόμου ςτθν

ανατολι και πάνω από τθν κεντρικι είςοδο του ςτακμοφ.

Page 9: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Τομή ςτη διεφθυνςη Ανατολήσ-Δφςησ

Κεντρική είςοδοσ από τη δυτική όψη

Κεντρικόσ διάδρομοσ με διεφθυνςη Ανατολήσ-Δφςησ

Η υπερφψωςθ τθσ οροφισ του κεντρικοφ διαδρόμου φιλοξενεί τουσ φεγγίτεσ ςτο τοίχωμα τθσ

υπερφψωςθσ και όχι ςτθν οροφι. Ππωσ ιδθ αναλφκθκε θ ςυνειςφορά τθσ διαμόρφωςθσ αυτισ είναι

ςθμαντικι και για τθ δθμιουργία οπτικισ άνεςθσ ςτο διάδρομο τουσ κφριουσ και βοθκθτικοφσ χϊρουσ

αλλά και ςτον αεριςμό και δροςιςμό του ςτακμοφ.

Page 10: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Τομή ςτη διεφθυνςη Βορά-Νότου

Στθν κουηίνα τοποκετικθκαν παράκυρα ςτθν ανατολικι όψθ τα οποία ζχουν θλιαςμό νωρίσ το πρωί

κακϊσ ςτθ ςυνζχεια κα ςκιάηονται από τθν προεξοχι ςτο κτίριο τθσ αίκουςασ 3 ζτςι ϊςτε να μθ χρειαςτεί

χριςθ ςκιάςτρων για το καλοκαίρι.

Στο γραφείο τθσ διεφκυνςθσ τοποκετείται άνοιγμα επίςθσ ςτο νότο το οποίο κα ςκιάηεται από το

ςτζγαςτρο τθσ κφριασ ειςόδου του ςτακμοφ.

Στθ «ηϊνθ» δευτερευουςϊν χριςεων προσ το βορά τοποκετοφνται μικρά ανοίγματα τφπου φεγγίτθ

για τθν εξυπθρζτθςθ του φωτιςμοφ και αεριςμοφ των χριςεων αυτϊν.

Μικρά ανοίγματα ςτη βόρεια όψη

Σθμαντικι ςυνειςφορά ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, είναι θ καλι επιλογι των δομικϊν

ςτοιχείων και τθσ ποιότθτασ των ανοιγμάτων του κελφφουσ του κτιρίου. Στισ αδιαφανείσ επιφάνειεσ του

κτιριακοφ κελφφουσ προτείνεται θ χριςθ εξωτερικισ μόνωςθσ ςε πλινκοδομι και ςτα φζροντα ςτοιχεία

Page 11: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

του κτιρίου για αποφυγι δθμιουργίασ κερμογεφυρϊν. Τα εξωτερικά κουφϊματα μπορεί να είναι

αλουμινίου με κερμοδιακοπι με χριςθ υαλοςταςίων με χαμθλό ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ.

Στο προτεινόμενο κτίριο προβλζπεται θ κυκλοφορία και εξυπθρζτθςθ ατόμων ΑΜΚ, με τθν

απευκείασ είςοδο από το δρόμο ςτο εςωτερικό χωρίσ χριςθ ςκαλιϊν, θ δθμιουργία ράμπασ για τθν

κάκοδο ςτο χαμθλότερο επίπεδο τθσ αυλισ για να μθν αποκλείεται κανζνα άτομο από τθ χριςθ του

υπαίκριου αυτοφ χϊρου αλλά και τθ δθμιουργία χϊρου wc με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ.

Ο περιβάλλοντασ χϊροσ διαμορφωμζνοσ ςτα νότια διαςπάςτθκε ςε δφο ςτάκμεσ. Η ιςόπεδθ με τον

εςωτερικό χϊρο του ςτακμοφ προτείνεται με ςκλθρό δάπεδο για τθ φιλοξενεία δραςτθριοτιτων των

νθπίων τουσ φκινοπωρινοφσ και ανοιξιάτικουσ μινεσ. Το δάπεδο προτείνεται από ξφλο (τφπου deck) και

τθν αποφυγι χριςθσ πζτρασ ι τςιμεντζνιων πλακϊν ι κυβόλικων (υλικά με μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα)

και δε κα αποκθκεφεται θ κερμικι ενζργεια τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ αυξάνοντασ με τθν εκπομπι τθσ τθ

κερμοκραςία ςτο άμεςο περιβάλλον του ςτακμοφ. Ρροτείνεται να μθν ζχει πολφ ανοιχτό χρϊμα για να

μθν δθμιουργοφνται ανεπικφμθτεσ αντανακλάςεισ που κα δθμιουργοφν κάμβωςθ. Χαμθλά διακοπτόμενα

κατακόρυφα ςτοιχεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον περιοριςμό του χϊρου τθσ αυλισ προσ το

δρόμο και για τθ λειτουργία τουσ ωσ ανεμοφράχτεσ από τουσ δυτικοφσ ανζμουσ. Το φψοσ τουσ μεγαλϊνει

κακϊσ απομακρφνονται από το κτίριο για να μθν εμποδίηουν το χειμϊνα τον θλιαςμό τθσ αίκουςασ 1.

Το τμιμα αυτό τθσ αυλισ προςτατεφεται από το βορά από το ίδιο το κτίριο. Η διαμόρφωςθ του

κατακόρυφου ςτοιχείου με πλζγμα ςτο ανατολικό άκρο αυτοφ του τμιματοσ τθσ αυλισ μαηί με

πτυςςόμενθ πζργκολα/τζντα θ οποία το χειμϊνα μπορεί μα μαηεφει ςτο νότιο άκρο τθσ αυλισ, για να μθν

εμποδίηει τον θλιαςμό των αικουςϊν, δθμιουργεί υπαίκριο χϊρο ςκιαςμζνο το καλοκαίρι και

προςτατευμζνο τισ ενδιάμεςεσ εποχζσ, μια που το ελλθνικό κλίμα ευνοεί τθ χριςθ των υπαίκριων χϊρων

τισ εποχζσ αυτζσ.

Page 12: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Χειμώνασ: ανοιχτό Καλοκαίρι: κλειςτό

Το χαμθλότερο τμιμα τθσ αυλισ, προςτατεφεται δυτικά από τθν ανιςοςτακμία τθσ αυλισ ενϊ από

το βορά κα πρζπει να γίνει διαμόρφωςθ φυτικοφ φράχτθ με χριςθ αεικαλϊν κάμνων. Στο

ανατολικότερο άκρο τθσ μπορεί να καταςκευαςτεί ςτακερι πζργκολα για τθ δθμιουργία ςκιαςμζνου

χϊρου ςτον εξοπλιςμό τθσ παιδικισ χαράσ για τθν αςφαλι χριςθ του από τα παιδιά τουσ κερινοφσ μινεσ.

Φυλλοβόλα δζντρα μποροφν να φυτευτοφν ςτο νότιο όριό τθσ.

Στθν κφρια όψθ του ςτακμοφ, το υπαίκριο τμιμα που προτείνεται ςε μικρι υπερφψωςθ από το

δρόμο για να εξυπθρετεί τθ ςφντομθ ςτάςθ των αυτοκινιτων που μεταφζρουν τα νιπια επιςτρϊνεται με

τμιματα ςκλθροφ δαπζδου εγκιβωτιςμζνα ςε πράςινο-φυςικό ζδαφοσ για να περιοριςτεί θ αποκικευςθ

κερμικισ ενζργειασ του κερινοφσ μινεσ ςτα τμιματα του ςκλθροφ δαπζδου.

Page 13: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Το μθχανοςτάςιο και μία κεντρικι αποκικθ μποροφν να διαμορφωκοφν ςε τμιμα υπογείου. Το

γεγονόσ ότι το κτίριο διαμορφϊνεται ςτθν Γ κλιματικι ηϊνθ τθσ χϊρασ οι ανάγκεσ του είναι μεγαλφτερεσ

ςε κζρμανςθ και όχι τόςο ςε ψφξθ.

Στο κτίριο προτείνεται να χρθςιμοποιθκοφν:

Ηλιακοί ςυλλζκτεσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςτακμοφ ςε ηεςτό νερό χριςθσ

Γεωκερμία ςε ςυνδυαςμό με ενδοδαπζδια κζρμανςθ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν

κζρμανςθσ

Αν δεν είναι αρκετόσ ο πακθτικόσ δροςιςμόσ του κτιρίου προτείνεται θ χριςθ ανεμιςτιρων

οροφισ που κα διευκολφνουν και κα επιταχφνουν τθν κίνθςθ του αζρα δθμιουργϊντασ

μεγαλφτερθ κερμικι άνεςθ ςτουσ χριςτεσ.

Αυτοματιςμοί ροισ νεροφ ςε wc και παραςκευαςτιριο

Αυτοματιςμοί χριςθσ θλεκτρικοφ φωτιςμοφ και χριςθ λαμπτιρων χαμθλισ κατανάλωςθσ.

Page 14: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

3. Εφαρμογή του διαγράμματοσ Markus&Morris

Θεωρϊντασ ότι δεν υπάρχει ςχετικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, θ ςχετικι υγραςία ςτο εςωτερικό

είναι ίδια με του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Με βάςθ τθ μζςθ ετιςια ςχετικι υγραςία ςτθν περιοχι τθσ

Κατερίνθσ θ οποία είναι 65%, από το διάγραμμα Markus & Morris, προκφπτει ότι για να ζχουμε ςυνκικεσ

κερμικισ άνεςθσ για το 80% των χρθςτϊν αίκουςασ διδαςκαλίασ, όπου θ κερμικι αντίςταςθ ενδυμαςίασ

λαμβάνεται: 0,9clo, θ ταχφτθτα ανζμου: 0,1ms-1 , και θ δραςτθριότθτα: 1,0met, θ κερμοκραςία πρζπει να

κυμαίνεται από 19 -24 βακμοφσ Κελςίου.

Page 15: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

4. Εφαρμογή μάςκασ ηλιαςμοφ

Με τθν εφαρμογι τθσ μάςκασ θλιαςμοφ κα διερευνιςουμε τθ ςκίαςθ που επιτυγχάνεται με τθν

τοποκζτθςθ του κατά μικοσ του κτιρίου, οριηόντια τοποκετθμζνο ςκίαςτρο πλάτουσ 0,85μ, ςτα νότια

παράκυρα των αικουςϊν του παιδικοφ ςτακμοφ. Ο προςανατολιςμόσ των παρακφρων είναι κυρίωσ

νότιοσ με μικρι απόκλιςθ προσ τθν ανατολι κατά 14ο . Το ςκίαςτρο είναι τοποκετθμζνο πάνω από τα

παράυρα ςε φψοσ 2,70μ από το δάπεδο.

Page 16: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

Με τθν εφαρμογι των παραπάνω δεδομζνων θ μάςκα θλιαςμοφ του παρακφρου διαμορφϊνεται ωσ εξισ:

Σφμφωνα με τθ μάςκα θλιαςμοφ το νότιο παράκυρο του ςτακμοφ:

από τον Οκτϊβριο μζχρι τον Φεβρουάριο που είναι και θ πιο ψυχρι περίοδοσ του ζτουσ δε

ςκιάηεται κακόλου αφινοντασ τθν θλιακι ακτινοβολία να ειςζλκει ςτο εςωτερικό των αικουςϊν

μεγιςτοποιϊντασ ζτςι τα θλιακά κζρδθ

τον Μάιο, το Ιοφνιο και τον Ιοφλιο, που είναι και οι πιο κερμοί μινεσ του χρόνου κατά τθ

διάρκεια λειτουργίασ του Στακμοφ (Σεπτζμβριο-Ιοφλιο), το παράκυρο ςκιάηεται εξολοκλιρου

εμποδίηοντασ τθν θλιακι ακτινοβολία να ειςζλκει ςτο εςωτερικό των αικουςϊν περιορίηοντασ τα

θλιακά κζρδθ.

Τον Απρίλιο το άνοιγμα ςκιάηεται κατά το ιμιςυ μζχρι τισ 13:30περίπου και μετά είναι πλιρωσ

ςκιαςμζνο προςφζροντασ λίγα θλιακά κζρδθ τισ πρωινζσ ϊρεσ, που είναι ακόμθ επικυμθτά, τον

ενδιάμεςο –κερμοκραςιακά- μινα του Απριλίου

Τον Μάρτιο και Σεπτζμβριο, το άνοιγμά είναι πλιρωσ θλιαςμζνο μζχρι τισ 13:30 περίπου, ςτθ

ςυνζχεια ςκιάηεται κατά το ιμιςυ μζχρι τισ 15:30 περίπου. Μετά μζχρι τθ δφςθ του ιλιου

παραμζνει πλιρωσ ςκιαςμζνο. Τουσ μινεσ αυτοφσ εξακολουκεί να είναι επικυμθτι θ θλιακι

πρόςοδοσ ςτο εςωτερικό του ςτακμοφ και όπωσ βλζπουμε ακόμα περιςςότερο τισ ϊρεσ που

λετουργεί ο ςτακμόσ οπότε και τα θλιακά κζρδθ είναι άμεςα χρθςιμοποιοφμενα.

Page 17: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου

5. Τπολογιςμόσ ςυντελεςτή θερμοπερατότητασ U(W/m2K) εξωτερικήσ τοιχοποιίασΤπολογιζμόρ

θεπμομονωηικήρ επάπκειαρ κηηπίος ςπολογιζμόρ ζςνηελεζηή θεπμοπεπαηόηηηαρ δομικού ζηοισείος

Σύπορ ενηύπος 1

Απιθμόρ θύλλος 1.1

1. ΓΟΜΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ: ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ

ΕΩΝΖ B

Γιαηομή

2. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΗΣΑΖ ΘΔΡΜΟΓΗΑΦΤΓΖ (RΛ)

α/α ηπώζειρ δομικού ζηοισείος Πςκνόηηηα π Πάσορ ζηπ. d ςνη. θέπμ. αγωγιμ. λ

Θεπμ. ανηίζη. d/λ

kg/m3 m W/(mK) (m²K)/W

1 Αζβεζηοκονίαμα 1900 0.002 0.870 0.002

2 Οπηοπλινθοδομή με διάηπηηερ οπ 1200 0.18 0.450 0.400

3 Αθπώδηρ εξηλαζμένη πολςζηεπίνη 30-45 0.08 0.033 2.424

4 Αζβεζηοκονίαμα 1900 0.002 0.870 0.002

5

6

7

8

9

10

11

12

d=0.264 RΛ=2.829

3. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ (U)

ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Ri (εζωηεπ.) Ra (εξωηεπ.)

Δξωηεπικοί ηοίσοι και παπάθςπα (ππορ εξωη. αέπα) 0.130 0.040

Σοίσορ πος ζςνοπεύει με μη θεπμαινόμενο σώπο 0.130 0.130

Σοίσορ ζε επαθή με ηο έδαθορ 0.130 0.000

ηέγερ, δώμαηα (ανεπσόμενη ποή θεπμόηηηαρ) 0.100 0.040

Οποθή πος ζςνοπεύει με μη θεπμαινόμενο σώπο 0.100 0.100

Γάπεδο επάνω από ανοικηή διάβαζη (pιlotis) 0.170 0.040

Γάπεδο επάνω από μη θεπμαινόμενο σώπο (καηεπσόμενη ποη) 0.170 0.170

Γάπεδο ζε επαθή με ηο έδαθορ 0.170 0.000

1 Ανηίζηαζη θεπμικήρ μεηάβαζηρ (εζωηεπικά) Ri (m²K)/W 0.13

2 Ανηίζηαζη θεπμοδιαθςγήρ R (m²K)/W 2.829

3 Ανηίζηαζη θεπμικήρ μεηάβαζηρ (εξωηεπικά) Ra (m²K)/W 0.04

4 Ανηίζηαζη θεπμοπεπαηόηηηαρ Rολ (m²K)/W 2.999

ςνηελεζηήρ θεπμοπεπαηόηηηαρ U W/(m²K) 0.333

Μέγιζηορ επιηπ. ζςνηελεζηήρ θεπμοπεπαηόηηηαρ Umax W/(m²K) 0.5

Ππέπει U<=Umax ΗΥΤΔΗ

Page 18: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου
Page 19: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου
Page 20: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου
Page 21: παιδικοσ στθμοσ λιτοχωρου