κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

of 20 /20
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Embed Size (px)

Transcript of κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

Page 1: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Page 2: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ;ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ;

Κίνδυνοι υπάρχουν παντού. Όμως κάποιοι πιστεύουν Κίνδυνοι υπάρχουν παντού. Όμως κάποιοι πιστεύουν ότι στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ένα ότι στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ΛΑΘΟΣ. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι του μεγάλο ΛΑΘΟΣ. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου: διαδικτύου:

Page 3: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συνήθως με το ακατάλληλο περιεχόμενο, Συνήθως με το ακατάλληλο περιεχόμενο, αναφερόμαστε σε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αναφερόμαστε σε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, περιλαμβάνει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, προώθηση επιβλαβών συμπεριφορών, προώθηση προώθηση επιβλαβών συμπεριφορών, προώθηση τυχερών παιχνιδιών, παρουσίαση πορνογραφικού τυχερών παιχνιδιών, παρουσίαση πορνογραφικού υλικού, προώθηση βίας κ.τ.λ.υλικού, προώθηση βίας κ.τ.λ.

Page 4: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ανεπιθύμητα Μηνύματα θεωρούνται τα Ανεπιθύμητα Μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα που υπό κανονικές συνθήκες μηνύματα εκείνα που υπό κανονικές συνθήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα οποία διανέμονται σε μεγάλο αριθμό οποία διανέμονται σε μεγάλο αριθμό παραληπτών.παραληπτών.

π.χ. Είσαι ένας ******* και βρωμάς.π.χ. Είσαι ένας ******* και βρωμάς.

Page 5: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΑΠΟΞΕΝΩΣΗ

Η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, Η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί συναισθηματική απόσταση και αλλοιώνει δημιουργεί συναισθηματική απόσταση και αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, κάτι το οποίο πολλές φορές οδηγεί στην ανθρώπους, κάτι το οποίο πολλές φορές οδηγεί στην Αποξένωσή τους από τον Πραγματικό Κόσμο.Αποξένωσή τους από τον Πραγματικό Κόσμο.

Page 6: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ

Αποπλάνηση συμβαίνει όταν άγνωστοι Αποπλάνηση συμβαίνει όταν άγνωστοι κακόβουλα εκμεταλλεύονται το στοιχείο της κακόβουλα εκμεταλλεύονται το στοιχείο της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για να προσεγγίσουν ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά με στόχο τη σεξουαλική ανήλικα παιδιά με στόχο τη σεξουαλική παρενόχληση.παρενόχληση.

Page 7: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΒΙΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΒΙΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Σύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια άτομα αφιερώνουν χρόνο Σύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια άτομα αφιερώνουν χρόνο σε καθημερινή βάση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η κατηγορία σε καθημερινή βάση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η κατηγορία βολών θεωρείται η πλέον βίαια κατηγορία παιχνιδιών και έχει βολών θεωρείται η πλέον βίαια κατηγορία παιχνιδιών και έχει κατακριθεί ιδιαίτερα για τα κακά πρότυπα και τις αρνητικές κατακριθεί ιδιαίτερα για τα κακά πρότυπα και τις αρνητικές επιδράσεις που πιθανότατα να έχει, ειδικά σε νεαρά άτομα.επιδράσεις που πιθανότατα να έχει, ειδικά σε νεαρά άτομα.

Page 8: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΕΘΙΣΜΟΣΕΘΙΣΜΟΣ  

Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι τα παιχνίδια, δωμάτια δραστηριότητες όπως είναι τα παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα.συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα.

Page 9: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του Διαδικτύου, κυρίως μέσω Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του Διαδικτύου, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ιστολογιών και δωματίων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ιστολογιών και δωματίων συναντήσεων και περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και συναντήσεων και περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό την εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.

Page 10: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν είναι υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε Το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν είναι υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε καθιστά αδύνατο τον έλεγχο του περιεχομένου του. Ιστοσελίδες για καθιστά αδύνατο τον έλεγχο του περιεχομένου του. Ιστοσελίδες για βουλιμία, ανορεξία, αυτοκτονία, σατανισμό και τυχερά παιχνίδια βουλιμία, ανορεξία, αυτοκτονία, σατανισμό και τυχερά παιχνίδια υπάρχουν πολλές και παρακινούν σε επιβλαβείς συμπεριφορές.υπάρχουν πολλές και παρακινούν σε επιβλαβείς συμπεριφορές.

Page 11: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΓΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΓΟΣ

Με τον όρο Ηλεκτρονικός Τζόγος εννοούμε τη δραστηριότητα Με τον όρο Ηλεκτρονικός Τζόγος εννοούμε τη δραστηριότητα κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα συναντιόνται κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα συναντιόνται διαδικτυακά με σκοπό την ανταλλαγή στοιχημάτων. Μια διαδικτυακά με σκοπό την ανταλλαγή στοιχημάτων. Μια τέτοια δραστηριότητα περιλαμβάνει το ρίσκο της πραγματικής τέτοια δραστηριότητα περιλαμβάνει το ρίσκο της πραγματικής οικονομικής απώλειας ή του κέρδους.οικονομικής απώλειας ή του κέρδους.

Page 12: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΙΟΙΙΟΙ

Ιός είναι κακόβουλο πρόγραμμα το οποίο εγκαθίσταται στον Ιός είναι κακόβουλο πρόγραμμα το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή συνήθως εν αγνοία του χρήστη και ενεργοποιείται υπολογιστή συνήθως εν αγνοία του χρήστη και ενεργοποιείται είτε κάποια προκαθορισμένη χρονική στιγμή είτε ύστερα από είτε κάποια προκαθορισμένη χρονική στιγμή είτε ύστερα από κάποια συγκεκριμένη ενέργεια.κάποια συγκεκριμένη ενέργεια.

Page 13: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις ανηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή ανηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν σεξουαλικές δραστηριότητες. καταστάσεις που υποδηλώνουν σεξουαλικές δραστηριότητες. Η παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε Η παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις.ποινικές κυρώσεις.

Page 14: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε κάθε βήμα της περιδιάβασής μας στο Σε κάθε βήμα της περιδιάβασής μας στο Διαδίκτυο “προσφέρουμε” προσωπικές Διαδίκτυο “προσφέρουμε” προσωπικές πληροφορίες. Έτσι τίθενται κάποια πολύ πληροφορίες. Έτσι τίθενται κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα: της προστασίας των σοβαρά ζητήματα: της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων, της ορθής και προσωπικών μας δεδομένων, της ορθής και ηθικής επικοινωνίας με την βοήθεια της ηθικής επικοινωνίας με την βοήθεια της τεχνολογίας και το γεγονός πως ότι και αν τεχνολογίας και το γεγονός πως ότι και αν κάνουμε στο Διαδίκτυο αφήνει ίχνη.κάνουμε στο Διαδίκτυο αφήνει ίχνη.

Page 15: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβεί με Παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβεί με την παρουσίαση διαφόρων ψευδών ή αναληθών ή την παρουσίαση διαφόρων ψευδών ή αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με πιθανό τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με πιθανό σκοπό την παραπλάνηση μας. σκοπό την παραπλάνηση μας. 

Page 16: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ανάγκη για γρήγορη και εύκολη Η ανάγκη για γρήγορη και εύκολη επικοινωνία, άρχισε να οδηγεί στην επικοινωνία, άρχισε να οδηγεί στην Παραποίηση της Γλώσσας μας .Αντί για Παραποίηση της Γλώσσας μας .Αντί για ελληνικά χρησιμοποιούμε ελληνικά γραμμένα ελληνικά χρησιμοποιούμε ελληνικά γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες.με λατινικούς χαρακτήρες.

Π.χΠ.χ. –. –ti kaneis?ti kaneis? - kalakala..- --8a se dw se ligw8a se dw se ligw

Page 17: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα επιτρέπει Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα επιτρέπει σε έναν απατεώνα να κλέψει ή να σε έναν απατεώνα να κλέψει ή να πλαστογραφήσει τα στοιχεία του θύματος πλαστογραφήσει τα στοιχεία του θύματος ή/και να κερδίσει παράνομη πρόσβαση στα ή/και να κερδίσει παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα του/της, όπως προσωπικούς δεδομένα του/της, όπως προσωπικούς λογαριασμούς. λογαριασμούς.

Page 18: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, εγκυμονεί Η πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία μας. Πέρα από τις κινδύνους για την υγεία μας. Πέρα από τις διαταραχές στην όραση και τις υποψίες για διαταραχές στην όραση και τις υποψίες για ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας της έκθεσης ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας της έκθεσης σε ακτινοβολία μπορεί να προσβληθούν και σε ακτινοβολία μπορεί να προσβληθούν και διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις.διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις.

Page 19: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΠΗΓΕΣ: ΠΗΓΕΣ: Internet SafetyInternet Safety

ΕΠΙΜΕΛΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΙΑ:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και και ΘΑΝΑΣΗΣΘΑΝΑΣΗΣ

7272ΟΟ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

ΣΤ’2 Τάξη ΣΤ’2 Τάξη

Page 20: κινδυνοι του διαδυκτιου στ-θα

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ