σχέδιο μαθήματος βιολογία α γελ

31
ζτέδηο μαζήμαηος ή εργαιείο ζηραηεγηθού ζτεδηαζμού Μαιαμαηή Δίηζηοσ, Στοιηθή Σύμβοσιος Πεηραηά Φεβρουάριοσ 2014

Transcript of σχέδιο μαθήματος βιολογία α γελ

ζτέδηο μαζήμαηος ή εργαιείο ζηραηεγηθού ζτεδηαζμού

Μαιαμαηή Δίηζηοσ, Στοιηθή Σύμβοσιος ΠεηραηάΦεβρουάριοσ 2014

“εάν διδάςκουμε όπωσ διδάςκαμε χκεσ ςτεροφμε από τα παιδιά μασ το αφριο”

John Dewey

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑείκαη ζακ κα προζπαζείς κα

θραηήζεης 35 θειιούς μοκομηάς θάηω από ηο κερό

βαςικοί παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν επιτυχία ενόσ μακιματοσ

ΚεφάλαιαΑϋ ΓΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕΩΡΕ

ΔΙΔΑΚΑΛΊΑ

Κεφαλαιο 1-κυτταρο 4

Κεφαλαιο 9-νευρικό 10

Κεφαλαιο 10-αιςκθτιρια 8

Κεφαλαιο 11-ενδοκρινείσ 2

Κεφαλαιο 3-κυκλοφορικό 12

Κεφαλαιο 12-αναπαραγωγι 13

Προτεινόμενο; ΑΠ για Βιολογία Αϋ ΓΕΛ (ΙΕΠ)

Ενότθτα 3: Άνκρωποσ και Τγεία

a) Πολλαπλαςιαςμόσ κυττάρων, Μονογονικι/Αμφιγονικι αναπαραγωγι 3 ϊρεσ

b) Αναπαραγωγι ςτον άνκρωπο-Σεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα 4 ϊρεσ

1. Η τράπεηα κεμάτων2. Ο βακμόσ των τάξεων του Λυκείου για τθν

ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια

καταργικθκαν

ςυνζπειεσ για τθν κακθμερινότθταςτο ςχολείο

καλφτερεσ ςυνκικεσ για πιο ουςιαςτικι

διδαςκαλία και μάκθςθ μζςα ςτθν τάξθ

Βιολογία ΑϋΛυκείου

ςχζδιο μακιματοσ πχ Αναπαραγωγι

ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ?????

• Η ανάλυςθ SWOT είναι ζνα εργαλείο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ μίασ επιχείρθςθσ, για να λάβει μία απόφαςθ ι για τθ βελτίωςθ τθσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει

• Το αρκτικόλεξο SWOT προκφπτει από τισ αγγλικζσ λζξεισ:

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

δυνατά ςθμεία, αδφνατα ςθμεία, ευκαιρίεσ, απειλζσ

Δυνατά ςθμεία Αδφνατα ςθμεία

Ευκαιρίεσ Απειλζσ

Δυνατά ςθμεία:

Ποια είναι τα πλεονεκτιματα;

Ποιο είναι το πλζον ανταγωνιςτικό προϊόν / υπθρεςία;

Ποιοι είναι οι διακζςιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ι ζχουν το μικρότερο ςυγκριτικά κόςτοσ;

Αδφνατα ςθμεία:

Τι κα μποροφςε να βελτιωκεί;

Τι κα ζπρεπε να αποφευχκεί;

ΕυκαιρίεσΠοιεσ είναι οι καλζσ ευκαιρίεσ που προβάλλουν;Ποιεσ είναι οι ενδιαφζρουςεσ τάςεισ που αφοροφν

τθν περιοχι;

Χριςιμεσ ευκαιρίεσ μπορεί να κεωρθκοφν:Αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία και τισ αγορζσ, ςε μικρι ι

μεγάλθ κλίμακαΑλλαγζσ ςτθν κρατικι πολιτικι ςτο πεδίο

ενδιαφζροντοσΑλλαγζσ ςε κοινωνικά μοτίβα, πλθκυςμιακά προφίλ,

αλλαγζσ τρόπου ηωισΤοπικά γεγονότα

Απειλζσ:

Ποια εμπόδια εμφανίηονται ςυνικωσ;

Τι κάνουν οι ανταγωνιςτζσ;

Εμφανίηονται αλλαγζσ ςτισ προδιαγραφζσ για τα ιδθ παρεχόμενα προϊόντα ι υπθρεςίεσ;

Οι τεχνολογικζσ αλλαγζσ απειλοφν ι ακυρϊνουν τθ υφιςτάμενθ οικονομία τθσ περιοχισ;

Υπάρχουν χρθματοδοτικά ι χρθματοοικονομικά προβλιματα;

Αποτελεί κάποια από τισ Αδυναμίεσ πραγματικι απειλι για τθν οικονομία τθσ περιοχισ;

ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Ο/θ εκπαιδευτικόσ , αφοφ μελετιςει το κεωρθτικό μζροσ

του μακιματοσ, κα πρζπει:

• να κακορίςει του ςτόχουσ,

• να ςχεδιάςει το μάκθμα ςε φάςεισ και να επιλζξει τθν κατάλλθλθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ,

• να προετοιμάςει τισ ερωτιςεισ και τα φφλλα εργαςίασ,

• να ςυγκεντρϊςει τα εποπτικά μζςα που κα χρθςιμοποιιςει,

• να ετοιμάςει ζνα φφλλο αξιολόγθςθσ.

Προϋποζέζεης - ζτέδηο μαζήμαηος

• ανταπόκριςθ ςτουσ ςτόχουσ του ΑΠ

• επικζντρωςθ και ςε δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ, εκτόσ από γνϊςεισ

• το μάκθμα ελκυςτικό ςτο ςφνολό του (για να υπάρξει μάκθςθ πρζπει να υπάρχει επικυμία για μάκθςθ)

• διευκζτθςθ & οργάνωςθ του χϊρου τθσ τάξθσ

• χριςιμο ςτθν κακθμερινότθτα του παιδιοφ

• να ανταποκρίνεται ςτα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν (ςε περίπτωςθ αδιαφορίασ…)

• ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων

• θ μάκθςθ ςε ομάδεσ καλφτερθ/ευκολότερθ

• θ ομαδικι ευφυΐα ανϊτερθ τθσ ατομικισ

• αςφαλζσ και φιλόξενο ςχολικό περιβάλλον

• το εργαλείο για τθ μάκθςθ είναι θ ςχζςθ

• θ μάκθςθ είναι πιο αποτελεςματικι

αν θ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν επικεντρωκεί ςτθ «δομι τθσ επιςτιμθσ», παρά ςτθ μάκθςθ επιμζρουσ γεγονότων

και τεχνικϊν

• ςυςτθμικι προςζγγιςθ ειδικά ςτθν Β.

* «πϊσ ορίηεται θ…..»

*θ γνϊςθ διπλαςιάηεται κάκε??????

Η γκώζε δηπιαζηάδεηαη θάζε 12 μήκες,ζύκηομα θάζε 12 ώρες!!!!!!

Ερωτιςεισ για τον ςχεδιαςμό ενόσ μακιματοσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ: Ημερομθνία:

1. Ποιεσ είναι οι ςθμαντικζσ ιδζεσ, οι ζννοιεσ, και τα κζματα προσ ςυηιτθςθ, ςτθν ενότθτα που κα διδαχκεί;

2. Σί κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κάνουν οι μακθτζσ όταν τελειϊςει αυτό το μάκθμα; (χρθςιμοποιοφνται οι λζξεισ: προςδιορίηει, κατανοεί, διαφοροποιεί, ταξινομεί, ςυγκρίνει, εντοπίηει, προγραμματίηει, ςχεδιάηει, αξιολογεί, εφαρμόηει, κ.λπ....).

3. Ποια δραςτθριότθτα, ι ςυνδυαςμόσ δραςτθριοτιτων, από τθ πλευρά του διδάςκοντα κα επζτρεπε καλφτερα ςτουσ μακθτζσ να πετφχουν τουσ παραπάνω ςτόχουσ;

ζναυςμα για πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ

(άρκρο, βίντεο, γεγονόσ κακθμερινότθτασ),

διάλεξθ, ςυηιτθςθ, καταιγιςμόσ ιδεϊν, ανάλυςθ ενότθτασ, επίλυςθ προβλιματοσ, project/ερευνθτικι εργαςία, εποπτικά ι άλλα μζςα (ταινία, βίντεο, internet) εργαςτθριακι άςκθςθ, μελζτθ περίπτωςθσ, προςομοίωςθ....

4. Χρονικι κατανομι για αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ; (δθλ., χρόνοσ κα διατεκεί για κάκε δραςτθριότθτα κατά κατθγορία)

Ποια είναι θ μορφι οργάνωςθσ τθσ τάξθσ κακϊσ πραγματοποιοφνται οι δραςτθριότθτεσ; (ατομικι εργαςία, μικρι ομάδα, κ.λπ....)

Ποια υλικά/προετοιμαςία κα χρειαςτοφν για να εφαρμοςτοφν αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ;

5. Πϊσ κα αξιολογθκεί αν οι μακθτζσ κατζκτθςαν τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ;

Με προφορικι ερϊτθςθ και εξζταςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ, με ςφντομο τεςτ γνϊςεων, με ανάλυςθ ςθμειϊςεων, με ςυηιτθςθ ερωτιςεων που διατυπϊνονται από μακθτζσ, εργαςία…

6. Πϊσ κα εμπεδωκοφν οι ςτόχοι του μακιματοσ;

(εργαςία για το ςπίτι, αςκιςεισ για το ςπίτι, περαιτζρω επεξεργαςία των εφαρμογϊν που ζγιναν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ςτο ςπίτι, αναηιτθςθ επιπλζον πλθροφοριϊν, project....)

7. θμειϊςεισ

(Συμπλθρϊνεται μετά από το τζλοσ του μακιματοσ): Παρατθριςεισ και ςτοιχεία που κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ διδαςκαλία του ίδιου αντικειμζνου τθν επόμενθ φορά. Δθλαδι ερωτιςεισ, απορίεσ μακθτϊν που προζκυψαν κατά τθ διδαςκαλία, επιπλζον ςθμειϊςεισ που κα ιταν ςκόπιμο να δοκοφν, ανατροφοδότθςθ από τουσ μακθτζσ…

Ικανότθτεσ – κλειδιά για τα παιδιά

1) Επικοινωνία

2) υλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν

3) υνεργαςία και υλλογικότθτα

4) Επίλυςθ προβλθμάτων

5) Κριτικι ςκζψθ και αναςτοχαςμόσ

6) Δθμιουργικότθτα

7) Ιδιότθτα του πολίτθ (scientific literacy)

χζδιο μακιματοσ

1. Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ

2. Διδακτικοί ςτόχοι

ςτο τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ ο μακθτισ κα πρζπει να…

Γνωστικός τομέας

…περιγράφει

…ςυςχετίηει

…αναγνωρίηει

…αντιςτοιχεί

…εφαρμόηει

Συναισθηματικός τομέας-τομέας στάσεων

…να αναγνωρίηει τθ ςτενι ςχζςθ Βιολογίασ με κακθμερινότθτα

…να αναπτφξει κετικζσ ςτάςεισ….

Μεταγνωστικός τομέας

…να μπορεί να αυτοαξιολογείται και να εντοπίηει τουσ ςτόχουσ με τουσ οποίουσ ςυναντά δυςκολίεσ

3. Διδακτικζσ μζκοδοι

• Ζλεγχοσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ

• Ζνταξθ ςτο γενικότερο πλαίςιο αναφοράσ/

Σφνδεςθ με τα προθγοφμενα

• Διδακτικζσ ενζργειεσ/αναμενόμενεσ αντιδράςεισ

• Αξιολόγθςθ

4. Εποπτικά μζςα