ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΛΑ ΣΕ...

of 192 /192
E Vv (α ) (β) (γ) (i) (ii) (iii) Α V R 1 R 2 Ι 1 Ι 2 + +q A +Q Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Αν θέλαμε να σχεδιάσουμε τα διανύσματα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α και της δύναμης που θα δεχθεί το φορτίο q στο ίδιο σημείο θα παρατηρούσαμε ότι τα δύο διανύσματα: α. έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια φορά β. έχουν διαφορετική διεύθυνση αλλά την ίδια φορά γ. έχουν την ίδια διεύθυνση αλλά διαφορετική φορά. Μονάδες 4 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.2 Να αντιγράψτε το παρακάτω κύκλωμα στην κόλλα σας και συνδέστε στις θέσεις (α), (β), (γ) ένα αμπερόμετρο (i), ένα βολτόμετρο (ii) και έναν αγωγό (iii) (μηδενικής αντίστασης) με τη σειρά που εσείς θα κρίνετε. Ο τρόπος σύνδεσης αυτών των εξαρτημάτων/οργάνων σχετίζεται με τις αρχές λειτουργίας του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου. Θα πρέπει δηλαδή να συνδεθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις από τα δύο ηλεκτρικά όργανα και φυσικά το τελικό κύκλωμα να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (όλα τα εξαρτήματα του κυκλώματος τα θεωρούμε ιδανικά). Α) Να επιλέξετε την σωστή από τις παρακάτω απαντήσεις. Η σωστή σύνδεση των πιο πάνω εξαρτημάτων/οργάνων είναι: α. (α) – (i) β. (α) –(ii) γ. (α) –(iii) (β) – (ii) (β) –(iii) (β) –(i) (γ) – (iii) (γ) –(i) (γ) –(ii) Μονάδες 4 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9

Embed Size (px)

Transcript of ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΛΑ ΣΕ...

1. E Vv( )()()(i)(ii)(iii)VR1R212++qA+Q.1 Q . q.) . q :. . . . 4) . 8.2 (), (), () (i), (ii) (iii) ( ) . / . ( ).) . / :.() (i).() (ii).() (iii)() (ii)() (iii)() (i)() (iii)() (i)() (ii) 4) . 9 2. V I (1) (2) B.1 1 2 V . I V . A) . . 1 . 2 . . 4 ) . 8 B.2 q1 q2 . q1 q2 . , q A. . A) . : . . . 4 ) . 9 q1 q A q2 3. B.1 Q . A . VA VB . Q A Q.) . VA VB :. BA 2VV . A B V V . AB 2VV 4) . 8B.2 R, (), () () . () R1, () R2 () R3.) . :. R1> R2> R3 . R1< R2< R3 . R2> R1>R3 4) . 9() () ()+QAB 4. .1 R , (.1, .2, .3).) . :. .1 . .2 . .3 4) . 8.2 Q . r Q, A E . Q . r Q, EB EA 4.) . r :. r 2 r .4rr . r 4 r 4) . 9.1 .2.3 5. ++q A+Q .1 , . .) . :. . . 4) . 8.2 Q q, 2Qq , r , .) . Q, q . , E1 2 Q q , 1 = 2/2. :.2r .3r .4r 4) . 9 6. ++Q A+Q + .1 r. R . . .) . :. . . 4) . 8.2 r , . r , 3r .) . V :. . . 4) . 9 7. 1.) )) V = r ( ,r , R , V )2.) )) V = (9/2) k Q/r V = 4 k Q/r => V V >0 8. B.1 (r = 0). , P1. P2.) . :. P1 = 2 P2 . P2 = P1 . P2 = 2 P1 4) . 8B.2 Q1 Q2 . q, Coulomb Q1 Q2.) . r1 r2 Q1 Q2 , : . 1 22 1Q rQ r .1 12 2Q rQ r . 1 22 1Q rQ r 4) . 9RR 9. B.1 , . , , . r . ) . 2 ) . hm, . . . . 2 ) . 8 B.2 QA = 4 QB. . ) . , , . . . 2 ) . 4 . ) ,( ), EB,(M) QA QB : . , = 4 EB,M . 4 , = EB,M . , = EB,M 2 ) . 5 A, Q A B, Q B 10. B.1 , o , R. (1) (r = 0) 1, (2) , 2.) . :. 1 294 I I . 1 232 I I . 1 223 I I 4) . 8B.2 QA QB (). r. r1 = r / 4 , q .) . QA QB :. Q = 3 Q . Q = 9 Q . Q = - 9 Q 4) . 9R RR (2)A, Q AB, Q B (), q (1)RA BRR 11. .1 1, 2 3 . 1 Kirchhoff , : 1 , 1 + 2 - 3 = 0 2 , 1 - 2 - 3 = 0 3 , 1 + 2 + 3 = 0 ) . . 1 . 2 . 3 4 ) . 8 .2 Q1, . , r . 3 ) . , q, : . , . . , . . , . 3 ) . 7 A I3 I2 I1 12. .1 Q1, . ) . , : . Q2 = Q1. . Q2 = - Q1 . Q2 =2Q1 4 ) . 8 .2 . () R , r, , . () R , r, , . H () (). ) . 4 . ) . : . () . () 1 ) . 3 ) . : . () . () 1 ) . 4 A A B Q2 Q1 13. .1 , nC . . , 3nC, : q = +3 nC. . 3 nC, : q = 3 nC ( ). Coulomb . , 90g ( 0,9 N), . 10.000 . k = 9109 Nm2/C2.) . :. 3 cm.. 3 m.. 3 km. 4) . 8.2 ( ) R1 R2 , r, ( ).) . VAB V B :. AB 1B 2V R=V R . AB 2B 1V R=V R . AB 1B 1 2V R=V R +R 4) . 9ABR1, rR2 14. .1 20 0C 100 0C. ) . : . . . 4 ) . 8 .2 Q1 Q2. A) . : . . Q1 Q2 . Q2 Q1 4 ) . 4 ) . 5 15. .1 . A) . : . . 4 ) . 8 .2 R1 R2 . ) . 1/2 , 1 2 R1 R2, : . 1 . R1 / R2 . R2 / R1 4 ) . 9 16. .1 , m q, , . E . . g .) ; 2) . 4) N q m, E g. 6.2 220 V/484 W. ( ).A) . 200 V, :. 484 W . 400 W . 300 W 6) . 7 17. rq, mQ .1 Q , q, m r. . ( ). g .) . Q q:. . . 4) . 8.2 1 2 : O 1 220 V,100 W 2 220 V, 75 W. ( ).) . V, ; ( ).. 1 . 2 . 4) . 9 18. .1 Q . VA = - 20 V. ) . : . Q . Q . 4 ) . 8 .2 . . ( ). ) . , : . ( ) . . 4 ) . 9 19. .1 . ( ).) . , :. ( ). . 4) . 8.2 Q . r Q, 2r Q. q W1, q W2.) . W1 = 2W2, Q :. 4r .4r3.3r4 4) . 9 20. B.1 Q . EA q.) . , . . . . . . 4) . 8B.2 .) . :) . ) . ) . 4) . 9 21. B.1 200 V / 100 W. ( ).) . 2 A , :. . . . . . 4) . 8B.2 q1.q2 > 0 q1 q2) . . , :. .. , , .. . 4) . 9 22. B.1 , .) . 1 R 3 R :. . . . . , . 4) . 8.2 Q, , . A VA EA. B 2ABVV ) . E B :. 2 .2A E.4A E 4) . 9R3R2R1A B 23. B.1 1 2 R R .) . :. 1 R . 2 R . 4) . 8B.2 1 2 q q 0 1 2 q q) . :) .) , 1 q .) , 2 q 4) . 9 24. .1 40 W 60 W. . ( ).) . :. 40 W . 60 W . . 4) . 8.2 .) . :. .. .. , . 4) . 9 25. .1 , AN30CE , F . , , 3 F .A) . B E :. BN18CE . . BN50CE . . BN90CE 4) . 8.2 . ( . ).) . , :. . . 4) . 9 26. .1 , , 40 V. 10 cm .) . :.CNE 4 . .CNE 40 . .CNE 400 4) . 8.2 , 1 2, 3. . ( ).) . 1 . :. 3 . 3 . 3 , 4) . 9 27. B.1 , , x .) . 2x :.4ABEE .2ABEE . B A E 2E 4) . 8.2 . . 0 1 V 4 6V. V-I , V I . ( ). :) . 6) . 7E, rVK. R .I(A)V(V)0 0,5 1456 28. B .1 , . ) . . . . . 4 ) . 8 .2 , R1 = R2 = R, , () (). RA R . ) . RA R : . R = R = 2R . R = R = R/2 . R = R/2 R = 2R . R = 2R R = R/2 4 ) . 9 R1 R2 R1 R2 (A) (B) 29. B .1 . r. V . ) . : . E = V. r . V = E. r . E = V. r2 4 ) . 8 .2 R1, R2, R1 = 2R2, . () R1, 1 2. ) . 1 2 : . 1 =22 . 1 = 2 . 2 =21 4 ) . 9 30. B .1 . 1, 2, . 2. ( ). ) . : . 1 . 2 . 1, 2 4 ) . 8 .2 Q xx . , Q. VB = 2 VA. ) . Q : . . . . . . 4 ) . 9 r 1 2 . . x x 31. B .1 , . . ) . : . . . 4 ) . 8 .2 . . . ) . : . 1A . 2A . 3 4 ) . 9 32. B .1 , R1, . . , R1 R2 , . ( ). ) . R1 R2 : . R1 < R2 . R1 > R2 . R1 = R2 4 ) . 8 .2 Q, . ) . 3 ) . 3 ) . , Q, q () : . . . . 2 ) . 5 33. .1 q1 q2 r. F. q1, r.A) . F .32FF .2FF .4FF 4B) . 8.2 R , V. , , , .A) . :. I 3 . I 2 .3II 4B) . 9 34. .1 R1 R2 R1 > R2. V, V1 V2.A) . V1 V2 :. V1 < V2 . V1 = V2 . V1 > V2 4B) . 8.2 r, q1 q2. F. q1, q2. . F.A) . F F :. F = 2F .32FF .2FF 4B) . 9 35. .1 R :A) . R = 30 , R :. 20 . 40 . 15 4B) o . 8.2 Q . Q, rA rB . rB r.A) . = 18NC, :. = 36NC. = 2NC. = 9NC 4B) . 9 QrArBRRR 36. .1 R, , V, , :) . , R, V. :) (1) ) (2) ) (3) 4) . 8.2 q1 q2 r1. F1 = 12 . q1, ( q2), r2. F2 = 24 .) . 12rr, :) 122rr ) 1212rr ) 1223rr 4) . 9IVR(1) VR(2) VR(3) V 37. .1 R o :A) . R = 20 , R :. 40 . 30 . 15 4B) . 8.2 ,, () , 3Q, 2Q Q, . ,, : () = () = r. (), o o () = r , . k.A) . V , :. 3QV kr . 2QV kr .QV kr 4B) . 93Q 2Q Q () B RRR 38. .1 Q . Q rA rB . rB r. A) . V = - 18 V, : . VB = - 9 V . VB = - 2 V . VB = - 3 V 4 B) . 8 .2 R = 4 . A) . , R = 6 . : . . . . . . 4 B) o . 9 Q rA rB 39. BB.1 R1 R2( 1) R(1). o R1 R1 R2 R2 ( 2). , , R(2).) . R(1) R(2) :. R(1) = R(2). R(1) = 2 R(2). R(1) = 4 R(2) 4) . 8.2 Q . VA VB = VA /2. q UA, q , UB.) . UB UA:. UA /2.. UA.. UA /2. 4) . 9BAR1R2 1R1R2 2R1R2AB 40. BB.1 E . , , 1 m q. 1 2 2m q . . g .) . 2 :. .. .. . 4) . 8B.2 R1 R2 . . R1 1 R2 2.) . 1 :. 1 211 2R RI IR R. 211 2RI IR +R . 1 211R RI IR 4) . 9R2 R1AB1 2 41. BB.1 1 .. . 2. q. M F . 2. . :. > . = . < 3. . 5.2 P. r, V P .. . P :. V .. V.. V . 4. . 9 1 42. BB.1 Q1 Q2 0,2 m. To Q1 0 m Q2 0,2 m. , , , .) . :. Q1 > 0, Q2 > 0 Q1 > Q2. Q1 > 0, Q2 < 0 Q1 < Q2. Q1 > 0, Q2 < 0 Q1 > Q2 4) . 8.2 . , R, B, 2R, , 3R , 4R. r: , 1, , 2 , 3.) . :. 1 > 2 > 3 . 1 < 2 < 3 . 2 > 3 > 1 4) . 9R 2R3R4R 43. BB.1 m q. E , . T . g .) . o :. T Eq m g . T Eq m g . T Eq 4) . 8.2 (. ()). P1, V. . , (). , V, . P2. ( ).) . P1 P2 :. 12 16PP . 12 4PP . 2 1 P 16P 4) . 9m, q () () 44. BB.1 m q. . E , . e q g .) . :. e Nm qE g.eNm Eg q.eNm gE q 4) . 8.2 P1 = 2200 W, () P2 = 550 W P3 = 1100 W. 220 V. ( ).) . , :. 2,5 . 10 . 17,5 4) . 9 45. B.1 , , , , , , , . , : i) , , , ii) , . , - : , . , - , - . ) . . ,, ,, . . ,, ,, . 4 ) . 8 B.2 (1) (2) . ) . (1) : . (2). . (2). . (2). 4 ) . 9 qA q I(mA) V(Volt) V I2 (1) (2) I1 46. B.1 , , , , , , . , : (i) , , , (ii) , . ) . . (i) (ii) . . (ii) (i) . 4 ) . 8 B.2 6 V/12 W. ( ). ) . 3 V, : . 12 W . 6 W . 3 W 4 ) . 9 47. .1 , , . , :i) , , ,ii) , . , - . , , (. ).) .. ,, . ,, 4) . 8.2 (1) (2). (1) (2) r1 r2 .) . :. 12 4rr . 12 3rr . 12 2rr 4) . 9qA2EEVI(1)(2)23 1 II1 48. .1 , . A B ) . , ; . . . 4 ) . 8 .2 , . A) , , . 4 B) . 9 I(A) 0,1 0,2 12 6 V(V) 49. .1 , . ) . : . . . . . . 4 ) . 8 .2 , . A) , , . 4 B) . 9 I(A) 0,1 0,2 12 6 V(V) A B Q Q 50. 10,50,21234 .1 1 2 , .) ( ) Q1, Q2, Q3 Q4 . 2) . , Q1 Q2 1 Q3 Q4 2, :. 1 2 3 4 Q > Q Q = Q. 1 2 3 4 Q = Q Q > Q . 1 2 3 4 Q = Q Q < Q 4) . 6.2 A) . , , 1, 2,3, 4. , 1, 2, 3, 4, .1 2 3 4 4) 1, 2, 3, 4 . 9 1Q1 Q2 2Q3 Q4 51. .1 Q , . :292N m9 10Ck = .) . o Q , :. 1 C. 106 C. 10-6 C 4) . 8.2 , VB .A) . , , , :. ,. ,. . 4B) . 9 52. .1 Q . Q, rA rB . , .A) . ABrr Q, :. AB3r=r. AB33r=r. AB13r=r 4B) . 8.2 , .) .) L3 o L4) L3 L4) L2 L1 4) . 9 QrArB