καβάφης και ποιήματα

of 17 /17
Δξγαζία ηνπ Άγγεινπ Παπαδεκεηξίνπ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο κε ζέκα: Ο Καβάθεο θαη ηα πνηήκαηα

Embed Size (px)

Transcript of καβάφης και ποιήματα

1

:

1863. ( ).

H X K, , , A. H K.

: - (), . 1870, (1872) , , . . , 1879 .

. , ( ).

, , , (=).