Διαθεματική Προσέγγιση της Τέχνης: Πίνακες Ζωγραφικής...

29

Transcript of Διαθεματική Προσέγγιση της Τέχνης: Πίνακες Ζωγραφικής...

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……

…………………………………………………………………………………………

………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… ……………………………… ……

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……

…………………………………………………………………………………………

………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… ……………………………… ……

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………