δ' παδ

of 16 /16
Σα Μ.Μ.Ε.: η διάδξρη και η υοήρη ςξσπ ρςη ρύγυοξμη ελλημική κξιμχμία Επιμέλεια:Καοάμπελα Μαοία

Embed Size (px)

Transcript of δ' παδ

Page 1: δ' παδ

Σα Μ.Μ.Ε.: η διάδξρη και η υοήρη ςξσπ ρςη

ρύγυοξμη ελλημική κξιμχμία

Επιμέλεια:Καοάμπελα Μαοία

Page 2: δ' παδ

Σξ ρυξλείξ αμαπαοάγει και μεςαδίδει ςξμ

πξλιςιρμό μιαπ κξιμχμίαπ , ςημ εθμική μαπ

ςασςόςηςα

ύμτχμα με ςξ P.Bourdie ςξ εκπαιδεσςικό

ρύρςημα εσμξεί ςιπ αμώςεοεπ ςάνειπ

Η ρυξλική ρςαδιξδοξμία ςχμ μαθηςώμ δεμ

είμαι άρυεςη με ςη κξιμχμική ςξσπ

ποξέλεσρη

ςημ ελλημική κξιμχμία , σπάουει καςά

κάπξιξ ςοόπξ, η δσμαςόςηςα κξιμχμικήπ

κιμηςικόςηςαπ.

Page 3: δ' παδ

Να διακοίμξσμε ςα μαζικά από ςα μη μαζικά

μέρα επικξιμχμίαπ

Να ποξβλημαςιρςξύμε ρυεςικά με ςημ

επιοοξή ςχμ Μ.Μ.Ε. ρςημ κξιμχμία

Να αμαπςύνξσμε δενιόςηςεπ και

ρσμπεοιτξοέπ για ςη κοιςική ανιξπξίηρη ςχμ

Μ.Μ.Ε. και ςχμ Η/Τ

Να ρσμδέρξσμε ςη υοήρη Η/Τ και ςχμ Μ.Μ.Ε.

αμάλξγα με ςη κξιμχμική ρςοχμάςχρη

Page 4: δ' παδ

Πχπ επιςσγυάμξμςαμ η επικξιμχμία ςα

παλαιόςεοα υοόμια ρςιπ μη μαζικξπξιημέμεπ

κξιμχμίεπ και γιαςί;

Page 5: δ' παδ

ςιπ μη μαζικξπξιημέμεπ κξιμχμίεπ η

επικξιμχμία επιςσγυάμξμςαμ κσοίχπ μέρχ

ςξσ ποξτξοικξύ λόγξσ, γιαςί μόμξ η ελίς

γμώοιζε ςη γοατή και ςα σλικά γι ασςήμ ήςαμ

ακοιβά (πάπσοξπ, πεογαμημή)

Page 6: δ' παδ

Πξιέπ ςευμξλξγικέπ και κξιμχμικέπ ενελίνειπ

έυξσμε ασςή ςημ επξυή ;

Page 7: δ' παδ

Αρςική βιξμηυαμική κξιμχμία :

-ςέλξπ τεξσδαουίαπ , άοα ρσμμεςξυή ρςη

λήφη πξλιςικώμ απξτάρεχμ.

-δημιξσογήθηκε η μαζική επικξιμχμία

Σευμξλξγικέπ ενελίνειπ :

-εμτάμιρη ςσπξγοατίαπ ρςα μέρα ςξσ 15ξσ

αιώμα(βιβλία , ετημεοίδεπ)

Page 8: δ' παδ

Απελεσθεοχςικόπ αγώμαπ 1821 :

-ετημεοίδεπ ςξσ Αγώμα

-εκςύπχρη έογχμ ςξσ Ρήγα και άλλχμ

διατχςιρςώμ ρςα ςσπξγοατεία ςξσ

ενχςεοικξύ

-ποώςξ ελλημικό παμεπιρςήμιξ μεςά ςημ

απελεσθέοχρη(δημόρια αμςαλλαγή

απόφεχμ)

Page 9: δ' παδ

Εμτάμιρη κιμημαςξγοάτξσ, διρκξγοατίαπ,

οαδιότχμξ , ςηλεόοαρη.

Σι μημύμαςα εκπέμπξσμ ςα Μ.Μ.Ε. ;

Page 10: δ' παδ

Αουικά υαοακςηοίζξμςαμ από πξλιςικό ρςίγμα

Έπειςα έδχραμ έμταρη ρςξ φσυαγχγικό

κξμμάςι επικξιμχμίαπ

Παοάλληλα εμιρυύξσμ ςξμ καςαμαλχςιρμό με

ςξμ καςαιγιρμό διατημίρεχμ

Page 11: δ' παδ

Αδιάκξπη οξή πληοξτξοιώμ ή ποξβξλή

ποξψόμςχμ

Απεσθύμεςαι ρε μεγαλύςεοξ κξιμό(ηλικιακέπ

και κξιμχμικέπ ξμάδεπ)

Ειρβάλλξσμ ρςημ ιδιχςική ζχή εμόπ

αςόμξσ,καςαογώμςαπ ςξ διαυχοιρμό μεςανύ

δημόριξσ και ιδιχςικξύ υώοξσ

Page 12: δ' παδ

Καςαογήθηκε ςξ κοαςικό μξμξπώλιξ

Αμαδύθηκαμ ιδιχςικέπ επιυειοήρειπ

Δξοστξοική λήφη νέμχμ καμαλιώμ

Άοα δημιξσογία παγκόρμιαπ πληοξτξοιακήπ

ςάνηπ (Giddens)

Page 13: δ' παδ

Έοεσμεπ έδειναμ όςι η υοήρη ςξσ διατέοει χπ ποξπ :

-ςημ ηλικία

-ςξ τύλξ

-ςξ βαθμό αρςικξπξίηρηπ

-ςξ επίπεδξ εκπαίδεσρηπ

-ςξ ειρξδημαςικό επίπεδξ

Η διατξοά υοήρηπ ςξσ διαδικςύξσ μεςανύ ςηπ αμώςεοηπ καςηγξοίαπ και ςηπ καςώςεοηπ κξιμχμικήπ καςηγξοίαπ απξκαλείςαι «φητιακό υάρμα»

Page 14: δ' παδ
Page 15: δ' παδ

Αματξοά ρςημ επικξιμχμία ποιμ από ςη

κξιμχμία μάζαπ

Επίδοαρη ςηπ ςσπξγοατίαπ ρςξμ

εθμικξαπελεσθεοχςικό αγώμα ςξσ 1821

Ενέλινη ςχμ ρύγυοξμχμ μέρχμ επικξιμχμίαπ

Χοήρη ςχμ Η/Τ αμάλξγα με ςημ κξιμχμική

ρςοχμάςχρη

Page 16: δ' παδ

Κξιμχμικέπ επιδοάρειπ ςχμ Μ.Μ.Ε. και ςχμ

Η/Τ