Α΄ παγκόσμιος

15
Οι ςυμμαχίεσ του Α΄ Παγκοςμίου

Transcript of Α΄ παγκόσμιος

Page 1: Α΄ παγκόσμιος

Οι ςυμμαχίεσ του Α΄ Παγκοςμίου

Page 2: Α΄ παγκόσμιος

Η αφορμή

Page 3: Α΄ παγκόσμιος

Μάχη χαρακωμάτων

Page 4: Α΄ παγκόσμιος

Μάχη Βερντέν

Page 5: Α΄ παγκόσμιος

Αντιαςφυξιογόνεσ μάςκεσ

Page 6: Α΄ παγκόσμιος

Προετοιμαςία

Page 7: Α΄ παγκόσμιος

Γερμανοί ςτρατιώτεσ

Page 8: Α΄ παγκόσμιος

Θάνατοσ από αέρια

Page 9: Α΄ παγκόσμιος

Ρώςοι ςτο ανατολικό μέτωπο

Page 10: Α΄ παγκόσμιος

Ανατολικό μέτωπο

Page 11: Α΄ παγκόσμιος

Μεταφορά τραυματία

Page 12: Α΄ παγκόσμιος

Νεκροί

Page 13: Α΄ παγκόσμιος

Γερμανική νάρκη

Page 14: Α΄ παγκόσμιος

Οι πάγοι έλιωςαν ςτισ Άλπεισ

Page 15: Α΄ παγκόσμιος

Η υνθήκη των εβρών