σχολική βία παρουσίαση για το σχολείο

17
6 Μαρτίου 2015 – Ημέρα κατά τησ Σχολικήσ Βίασ ! 11 ο Δημ. Σχολείο Περιςτερίου : Τάξη Γ 1
 • Upload

  -
 • Category

  Education

 • view

  1.702
 • download

  8

Transcript of σχολική βία παρουσίαση για το σχολείο

Page 1: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

6 Μαρτίου 2015 – Ημέρα κατά τησ Σχολικήσ Βίασ !

11ο Δημ. Σχολείο Περιςτερίου : Τάξη Γ1

Page 2: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο
Page 3: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο
Page 4: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο
Page 5: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Έλα παηδί εθθνβίδεηαη, όηαλ έλα άιιν παηδί ή κηα νκάδα παηδηώλ :

• ην ρηππνύλ, ην θισηζνύλ ή ην πεξηνξίδνπλ ζηηο θηλήζεηο ηνπ (ην θιείλνπλ

ζηηο ηνπαιέηεο ή ην θιεηδώλνπλ ζηελ ηάμε)

• ηνπ ιέλε άζρεκα πξάγκαηα ή ην θνξντδεύνπλ

• ην απνθιείνπλ από ηηο παξέεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ή ην αγλννύλ

• ην απεηινύλ ή ην αλαγθάδνπλ λα θάλεη πξάγκαηα πνπ δε ζέιεη

Page 6: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

• ηνπ θιέβνπλ ή ηνπ θαηαζηξέθνπλ ηα πξάγκαηά ηνπ

• δηαδίδνπλ θήκεο γη’ απηό θαη πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ ηνπο άιινπο λα κελ

ην ζπκπαζνύλ

• ην εηξσλεύνληαη ιόγσ ηεο πξνθνξάο ηνπ, ηεο ρώξαο ηνπ, ηνπ ρξώκαηνο ή

ηεο ζξεζθείαο ηνπ

• ηνπ ζηέιλνπλ απεηιεηηθά ή θνξντδεπηηθά κελύκαηα κέζσ θηλεηνύ

ηειεθώλνπ ή ππνινγηζηή. Γλσξίδνπκε όηη πνιιά παηδηά ζηελνρσξηνύληαη πνιύ

πεξηζζόηεξν, όηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ηνπο θαηαζηξέςεη ηηο θηιηθέο ηνπο

ζρέζεηο ή όηαλ ηα αθήλεη έμσ από ηελ νκάδα ή ζπλσκνηεί ελαληίνλ ηνπο παξά

όηαλ δέρνληαη ζσκαηηθέο ή ιεθηηθέο επηζέζεηο.

Page 7: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Γηα πνηνπο ιόγνπο ηα παηδηά εθθνβίδνπλ ;

Τα παηδηά, ζπλήζσο, εθθνβίδνληαο :

• θεξδίδνπλ θάηη είηε απηό είλαη ην ραξηδηιίθη είηε άιια αληηθείκελα ησλ

ζπκκαζεηώλ θαη ζπκκαζεηξηώλ ηνπο

• γίλνληαη ζπρλά πην δεκνθηιή

• απνθηνύλ κεγαιύηεξε δύλακε

• γίλνληαη αξρεγνί θαη θπξηαξρνύλ ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ

• ληώζνπλ πνιιέο θνξέο κηα επραξίζηεζε από ηνλ παληθό πνπ πξνθαινύλ

• ζπάλε ηε κνλνηνλία, γηαηί, ζπρλά, βαξηνύληαη ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ

Page 8: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Πνιιά παηδηά θηάλνπλ ζην ζεκείν λα εθθνβίδνπλ ή λα γίλνληαη ζύκαηα

εθθνβηζκνύ, εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνπλ, θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ

πνπ έρνπλ ή εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζην

ζρνιείν, ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα. Εμάιινπ, όινη επεξεαδόκαζηε αξλεηηθά ή

ζεηηθά από όια όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ καο.

Γηα ηνλ εθθνβηζκό επζύλεηαη πνιιέο θνξέο θαη ην ζρνιείν : Όηαλ αλέρεηαη,

δηθαηνινγεί ή αδηαθνξεί γηα ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ, όηαλ ελδηαθέξεηαη

πεξηζζόηεξν γηα ηνπο βαζκνύο θαη ιηγόηεξν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ

παηδηώλ, όηαλ πξνσζεί ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη όρη ηε ζπλεξγαζία

αλάκεζα ζηα παηδηά ή όηαλ είλαη πνιύ απζηεξό θαη δελ επηθνηλσλεί κε ηα παηδηά,

ηόηε ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ απμάλνληαη.

Page 9: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

• κηκνύληαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αηόκσλ από ηελ νηθνγέλεηα ή ην

ζρνιείν. Πνιιέο θνξέο, αθόκα, θάπνηα παηδηά εθθνβίδνπλ, γηαηί :

• δελ απνδέρνληαη ηα παηδηά πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο θάηη, είηε απηό είλαη

ραξαθηεξηζηηθό είηε ζπκπεξηθνξά. Σπρλά, ηα αθνύκε λα ιέλε: «Φπζηθά ηνλ

θνξντδεύνπκε. Δελ είλαη θπζηνινγηθόο!»

• πηέδνληαη από ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ή ππαθνύλ ζηηο εληνιέο

άιισλ παηδηώλ δπλαηόηεξσλ από απηά.

Page 10: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Εάλ ζε εθθνβίδνπλ, λα ζπκάζαη όηη δε θηαηο γη’ απηό. Ο εθθνβηζκόο δελ έρεη λα

θάλεη κε ζέλα αιιά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ παηδηνύ πνπ ζε εθθνβίδεη.

Δίλαη θπζηνινγηθό λα ληώζεηο ζηελνρσξεκέλνο ή θνβηζκέλνο.

Μπνξεί λα κε ζέιεηο πηα λα πεγαίλεηο ζην ζρνιείν, λα κελ κπνξείο λα

ζπγθεληξσζείο ζηα καζήκαηά ζνπ θαη λα βιέπεηο άζρεκα όλεηξα. Ωζηόζν,

θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη έηζη θαη λα επεξεάδεη ηε

δσή ζνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν.

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπκάζαη όηη ν εθθνβηζκόο κπνξεί θαη πξέπεη λα

αληηκεησπηζηεί. Παξαθάησ ππάξρνπλ κεξηθνί ηξόπνη πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ.

Page 11: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Σηελ αξρή:

κπνξείο λα κηιήζεηο ζην παηδί πνπ ζε εθθνβίδεη θαη λα πεηο θάηη απιό όπσο :

«ηακάηα!».

Απνκαθξύλζνπ από ηνλ ρώξν πνπ ζπκβαίλεη ην πεξηζηαηηθό.

Φέξζνπ ζαλ λα κελ ζε επεξέαζε, αθόκα θαη αλ ζε ζηελνρώξεζε ή ζε

ηξόκαμε.

Εάλ όκσο ηα παξαπάλσ δελ βνεζήζνπλ θαη ν εθθνβηζκόο ζπλερηζηεί, ηόηε:

Μίια ζε θάπνηνλ άιιν : ζηνπο γνλείο ζνπ, ζηνλ δάζθαιό ζνπ, ζηα αδέξθηα ζνπ

ή ζε θάπνηνλ θίιν. Μίια ζε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεύεζαη. Οη ελήιηθεο ζα ζθεθηνύλ

ηξόπνπο γηα λα ζε βνεζήζνπλ.

Εήηα από ηνπο θίινπο ζνπ λα ζε ππνζηεξίμνπλ θαη λα κελ ζε αθήλνπλ κόλν

κε ην παηδί πνπ ζε εθθνβίδεη.

Να ζπκάζαη όηη θαη ην παηδί πνπ ζε εθθνβίδεη ίζσο λα ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Γη’

απηό, κίια ζηνλ δάζθαιό ζνπ ώζηε λα βνεζήζεη θαη ηνπο δπν ζαο.

Page 12: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Μελ πξνζπαζήζεηο λα ην αληηκεησπίζεηο κόλνο/κόλε ζνπ γηαηί ηα πξάγκαηα

κπνξεί λα γίλνπλ ρεηξόηεξα.

Μελ επηηεζείο ζην παηδί πνπ ζε εθθνβίδεη γηαηί ζα βξεηο θαη εζύ ηνλ κπειά ζνπ

θαη κπνξεί λα ηηκσξεζείο. Αθόκε, κπνξεί λα ηξαπκαηηζηείο εάλ ην παηδί πνπ ζε

εθθνβίδεη είλαη πην δπλαηό από ζέλα θαη έρεη θίινπο λα ην βνεζήζνπλ.

Εάλ ζε εθθνβίδνπλ κέζσ ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ

ή ηνπ Internet :

Μελ απαληήζεηο ζην κήλπκα.

Με ζβήζεηο ην κήλπκα.

Μίια ζε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεύεζαη : ζηνπο γνλείο ζνπ, ζηνπο θίινπο ζνπ, ζηνλ

δάζθαιό ζνπ ή ζε θάπνηνλ άιιν ελήιηθα.

Page 13: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Να ζπκάζαη όηη:

•Ο εθθνβηζκόο πιεγώλεη θαη δελ πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο δσήο ζνπ.

•Γελ είζαη κόλνο/κόλε. Υπάξρνπλ πνιιά παηδηά πνπ εθθνβίδνληαη θαη ληώζνπλ

όπσο ληώζεηο θαη εζύ.

•Γε θηαηο γηα απηό θαη γηα θαλέλαλ ιόγν δελ ζνπ αμίδεη απηό πνπ ζνπ ζπκβαίλεη.

•Μίια ζε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεύεζαη. Μπνξεί λα ζε βνεζήζεη κε θάπνηνλ

ηξόπν πνπ εζύ δελ έρεηο ζθεθηεί σο ηώξα.

Page 14: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

•Μελ θάλεηο θαθό ζηνλ εαπηό ζνπ.

•Μελ επηηεζείο ζην παηδί πνπ ζε εθθνβίδεη. Τν πξόβιεκα δε ζα ιπζεί κε απηό

ηνλ ηξόπν.

•Μελ εθθνβίζεηο θαλέλα άιιν παηδί.

•Μελ αθήζεηο ηνλ εθθνβηζκό λα θεξδίζεη. Σπλέρηζε λα θάλεηο απηά πνπ ζνπ

αξέζνπλ θαη αγαπάο.

Page 15: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Τι μπορώ να κάνω ςαν παρατηρητήσ του εκφοβιςμοφ;

Μπνξεί ε παξέα ζνπ λα εθθνβίδεη άιινπο καζεηέο θαη λα ζε πηέδεη λα θάλεηο

θαη εζύ ην ίδην. Μπνξεί λα πηζηεύεηο όηη δε ζα είζαη πηα ζηελ παξέα ηνπο ή λα

θνβάζαη κήπσο εθθνβίζνπλ θαη εζέλα εάλ δε ζπκκεηέρεηο ζηνλ εθθνβηζκό.

Άιιεο θνξέο, κπνξεί λα λνκίδεηο όηη θάλεηο πιάθα ή απιά πεηξάδεηο έλαλ άιιν

καζεηή αιιά ηα ιόγηα θαη νη πξάμεηο ζνπ κπνξεί λα ηνλ πιεγώλνπλ.

Γη’ απηό, βάιε ηνλ εαπηό ζνπ ζηε δηθή ηνπο ζέζε.

Page 16: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

θέςνπ πσο κπνξεί λα αηζζάλνληαη. Τα παηδηά πνπ εθθνβίδνληαη ζπρλά

θάλνπλ αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ εαπηό ηνπο, πηζηεύνπλ όηη δελ αμίδνπλ πηα θαη

όηη θηαίλε γηα απηό πνπ ηνπο ζπκβαίλεη. Εάλ ληώζεηο όηη κπνξείο λα ηνπο

πιεγώλεηο θαη λα ηνπο δεκηνπξγείο πόλν κε ηηο πξάμεηο ζνπ ηόηε ζηακάηα.

Ρώηεζε ηνπο λα ζνπ πνπλ ηη ληώζνπλ. Μπνξεί λα ληξέπνληαη ή λα θνβνύληαη

λα κηιήζνπλ νη ίδηνη από κόλνη ηνπο.

Πξνζπάζεζε λα ζηακαηήζεηο ηνπο θίινπο ζνπ από ην λα εθθνβίδνπλ

άιινπο καζεηέο. Εάλ νη θίινη ζνπ εθθνβίδνπλ άιινπο καζεηέο, βνήζεζέ ηνπο λα

θαηαιάβνπλ όηη απηό πνπ θάλνπλ πιεγώλεη ηα άιια παηδηά θαη ηνπο δεκηνπξγεί

πόλν.

Page 17: σχολική βία  παρουσίαση για το σχολείο

Εήηεζε Βνήζεηα.

Μίια κε έλαλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύεζαη. Μπνξεί λα έρεη θαιέο

ζπκβνπιέο γηα ην ηη κπνξείο λα θάλεηο ώζηε λα αιιάμεηο ηε ζπκπεξηθνξά

ζνπ πξνο ηα άιια παηδηά.

Μίια κε έλαλ εηδηθό. Οη γλώζεηο πνπ έρεη κπνξεί λα ζε βνεζήζνπλ λα βξεηο

κηα ιύζε ζε απηό πνπ ζε απαζρνιεί.

Μπνξεί λα κε γίλεηαη λα αιιάμεηο ό,ηη έρεη ζπκβεί κέρξη ηώξα αιιά

κπνξείο λ’ αιιάμεηο ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ από εδώ θαη πέξα.