εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

12
ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μετά τθ ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ 1923-1930

Transcript of εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Page 1: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τθ ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ

1923-1930

Page 2: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

25 Μαρτίου 1924: αβαςίλευτθ δθμοκρατία

• Αλζξανδροσ Παπαναςταςίου

Page 3: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Αντίδραςη φιλοβαςιλικήσ μερίδασ

• Κυβερνθτικι αςτάκεια

• Απειλι επζμβαςθσ του ςτρατοφ ςτθν πολιτικι ηωι

• Κατάλυςθ του κοινοβουλευτικοφ πολιτεφματοσ

• Βραχφβια δικτατορία Θεόδωρου Πάγκαλου

Page 4: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Οικουμενική κυβζρνηςη Αλζξανδρου Ζαΐμη

• 1927: ψιφιςθ νζου υντάγματοσ τθσ Ελλάδασ

• 1928, Αφγουςτοσ, εκλογικι επικράτθςθ του Κόμματοσ των Φιλελευκζρων

• Εδραίωςθ τθσ κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ

Page 5: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Οικονομικι και κοινωνικι πρόοδοσ

Βελτίωςθ παραγωγικισ διαδικαςίασ με:

• Ζργα υποδομισ

• τακεροποίθςθ νομίςματοσ

• Ανάπτυξθ εμπορικισ κίνθςθσ

• Ενίςχυςθ τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ

Page 6: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Αγροτικι παραγωγι

Η αγροτικι παραγωγι αυξάνεται με:

• Αφξθςθ καλλιεργιςιμων γαιϊν

• Εκτζλεςθ αποξθραντικϊν ζργων

Page 7: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Κοινωνικά μζτρα

• Περίκαλψθ και αποκατάςταςθ προςφφγων

• Μζτρα για τθν αγροτικι μεταρρφκμιςθ

Page 8: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

εμπόδια

• Επιβάρυνςθ εξωτερικοφ δανειςμοφ

• Προςφυγι ςτον ξζνο χρθματοδοτικό κεφάλαιο

Page 9: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Η καταδίκθ τθσ «Μεγάλθσ Ιδζασ»

Page 10: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Η διεκνισ κζςθ τθσ Ελλάδασ

• Εγκαταλείπεται θ ιδζα τθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν

• Εγκαταλείπεται θ διεκδίκθςθ των Δωδεκανιςων, τθσ Κφπρου, τθσ Βόρειασ Ηπείρου

Page 11: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

Κεμάλ Ατατοφρκ και Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ

Page 12: εσωτερικεσ εξελιξεισ στην ελλαδα

1928: επάνοδοσ Βενιηζλου

• Συνομολογοφνται διμερείσ ςυμφωνίεσ με:

• Ιταλία

• Γιουγκοςλαβία

• Σουρκία

• Αποκατάςταςη φιλικών ςχζςεων με τη

• Μ. Βρετανία

• Γαλλία

• Υποςτήριξη ςχεδίου Μπριάν για Ευρωπαϊκή Ενοποίηςη