λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

of 95 /95
ΤΑΞΗ: Α΄ Γυμνασίου ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Αναστασία Νταλταγιάννη 1 o Γυμνάσιο Ναυπάκτου - Σχ. Έτος 2012-13 «ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΙΑ» «ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΙΑ» Για φαντάσου… παιχνίδια με τον Αίσωπο Για φαντάσου… παιχνίδια με τον Αίσωπο ! ! Πρόταση διδασκαλίας Πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Αρχαίας για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ελληνικής Γλώσσας Ένα διδακτικό σενάριο για το πιλοτικό Γυμνάσιο Ένα διδακτικό σενάριο για το πιλοτικό Γυμνάσιο
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  1.282
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Page 1: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΤΑΞΗ: Α΄ Γυμνασίου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Αναστασία Νταλταγιάννη

1o Γυμνάσιο Ναυπάκτου - Σχ. Έτος 2012-13

«ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΙΑ» «ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΙΑ» Για φαντάσου… παιχνίδια με τον ΑίσωποΓια φαντάσου… παιχνίδια με τον Αίσωπο!!

Πρόταση διδασκαλίαςΠρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Αρχαίαςγια το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής ΓλώσσαςΕλληνικής ΓλώσσαςΈνα διδακτικό σενάριο για το πιλοτικό ΓυμνάσιοΈνα διδακτικό σενάριο για το πιλοτικό Γυμνάσιο

Page 2: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΑφόρμησηΑφόρμηση

Λύκος και γριάΛύκος και γριά (μύθος του Αισώπου)(μύθος του Αισώπου) Παράλληλα κείμενα:Παράλληλα κείμενα: -- Έμμετρη εκδοχή του μύθουΈμμετρη εκδοχή του μύθου (Χρηστομάθεια κορασιακή πρός (Χρηστομάθεια κορασιακή πρός

χρ σιν τ ν παρθεναγωγείων, πό Σαπφο ς Λεοντιάδος, Σμύρνη ῆ ῶ ὑ ῦχρ σιν τ ν παρθεναγωγείων, πό Σαπφο ς Λεοντιάδος, Σμύρνη ῆ ῶ ὑ ῦ1881, Βιβλιοπωλε ον « Κοραής»)ῖ ὁ1881, Βιβλιοπωλε ον « Κοραής»)ῖ ὁ

-- Κόραξ και λώπηξἀΚόραξ και λώπηξἀ (ποίημα λέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, 1809-Ἀ(ποίημα λέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, 1809-Ἀ1892)1892)

Page 3: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο ΑΙΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΟ ΑΙΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ

Ας Ας ξεκινήσουμε!ξεκινήσουμε!

Page 4: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο μύθοςΟ μύθος Χαρακτικό παλαιάς έκδοσης των Χαρακτικό παλαιάς έκδοσης των μύθων μύθων

Λύκος λιμώττων περι ει ῄΛύκος λιμώττων περι ει ῄζητ ν τροφήν. Γενόμενος δέ ῶζητ ν τροφήν. Γενόμενος δέ ῶκατά τινα τόπον, κουσε ἤκατά τινα τόπον, κουσε ἤπαιδίου κλαίοντος καί γραός παιδίου κλαίοντος καί γραός λεγούσης α τ ∙ «Πα σαι το ὐ ῷ ῦ ῦλεγούσης α τ ∙ «Πα σαι το ὐ ῷ ῦ ῦκλαίειν∙ ε δέ μή, τ ρ ἰ ῇ ὥ ᾳκλαίειν∙ ε δέ μή, τ ρ ἰ ῇ ὥ ᾳταύτ πιδώσω σε τ ῃ ἐ ῷταύτ πιδώσω σε τ ῃ ἐ ῷλύκ ». Ο όμενος δέ λύκος ῳ ἰ ὁλύκ ». Ο όμενος δέ λύκος ῳ ἰ ὁ

τι ληθεύει γρα ς, στατο ὅ ἀ ἡ ῦ ἵτι ληθεύει γρα ς, στατο ὅ ἀ ἡ ῦ ἵπολλήν κδεχόμενος ραν. ἐ ὥπολλήν κδεχόμενος ραν. ἐ ὥ

ς δ’ σπέρα κατέλαβεν, Ὡ ἑς δ’ σπέρα κατέλαβεν, Ὡ ἑκούει πάλιν τ ς γραός ἀ ῆκούει πάλιν τ ς γραός ἀ ῆ

κολακευούσης τό παιδίον καί κολακευούσης τό παιδίον καί λεγούσης α τ ∙ « άν λθ ὐ ῷ Ἐ ἔ ῃ ὁλεγούσης α τ ∙ « άν λθ ὐ ῷ Ἐ ἔ ῃ ὁλύκος δε ρο, φονεύσομεν, ῦ ὦλύκος δε ρο, φονεύσομεν, ῦ ὦτέκνον, α τόν». Τα τα ὐ ῦτέκνον, α τόν». Τα τα ὐ ῦ

κούσας λύκος πορεύετο ἀ ὁ ἐκούσας λύκος πορεύετο ἀ ὁ ἐλέγων∙ « ν ταύτ τ παύλει Ἐ ῃ ῇ ἐλέγων∙ « ν ταύτ τ παύλει Ἐ ῃ ῇ ἐ

λλα μέν λέγουσι, λλα δέ ἄ ἄλλα μέν λέγουσι, λλα δέ ἄ ἄπράττουσι».πράττουσι». ((Αισώπου μύθοιΑισώπου μύθοι))

ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΙΑΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΙΑ

Page 5: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Διάγραμμα σεναρίουΔιάγραμμα σεναρίου

Α΄ ΜΕΡΟΣΑ΄ ΜΕΡΟΣ

Δραστηριότητες Δραστηριότητες ερμηνείας του αρχαίου ερμηνείας του αρχαίου κειμένου και των κειμένου και των παράλληλων παράλληλων ποιημάτων και ποιημάτων και συμπαραγωγή συμπαραγωγή προφορικού και προφορικού και γραπτού λόγου με τη γραπτού λόγου με τη χρήση Η/Υχρήση Η/Υ

Β΄ΜΕΡΟΣΒ΄ΜΕΡΟΣ

Διδασκαλία μετοχών Διδασκαλία μετοχών ενεργητικής και μέσης ενεργητικής και μέσης φωνής των βαρύτονων φωνής των βαρύτονων ρημάτων με τη χρήση ρημάτων με τη χρήση της της λειτουργικής λειτουργικής γραμματικήςγραμματικής

Page 6: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΥΛΙΚΑΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΥΛΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Page 7: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Σ Τ Ο Χ Ο ΙΣ Τ Ο Χ Ο Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ

α) Διδακτικοία) Διδακτικοίβ) Τεχνολογικοίβ) Τεχνολογικοίγ) Παιδαγωγικοίγ) Παιδαγωγικοί

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

ΔιδακτικοίΔιδακτικοί

Page 8: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α΄ΜΕΡΟΣ Α΄

Page 9: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ξεκλειδώνουμε το κείμενο…Ξεκλειδώνουμε το κείμενο…

Page 10: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Α΄ΦΑΣΗΑ΄ΦΑΣΗ (20 λεπτά)(20 λεπτά)

(Πριν την ανάγνωση)(Πριν την ανάγνωση)

Καταιγισμός ιδεώνΚαταιγισμός ιδεών

((brain storming)brain storming)

BB΄ΦΑΣΗ΄ΦΑΣΗ (25 λεπτά)(25 λεπτά)

(Κατά την ανάγνωση)(Κατά την ανάγνωση)

Απλές ερωτήσεις Απλές ερωτήσεις κατανόησης, πλήρης κατανόησης, πλήρης γλωσσική γλωσσική εξομάλυνση, εξομάλυνση, αναδιήγηση της αναδιήγηση της ιστορίαςιστορίας

Page 11: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 5 ΟΜΑΔΕΣΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 5 ΟΜΑΔΕΣ

Γ΄ ΦΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗ (1(1 - - 2 διδακτικές ώρες)2 διδακτικές ώρες)

Page 12: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

AA΄ ΟΜΑΔΑ΄ ΟΜΑΔΑ KKόκκινη κλωστή δεμένη…όκκινη κλωστή δεμένη…

Page 13: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο Αίσωπος ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο!Ο Αίσωπος ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο!

Page 14: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

O O Αίσωπος και ο κόσμος του, τα ζώαΑίσωπος και ο κόσμος του, τα ζώα

Γιατί άραγε οι ήρωές του ήταν κυρίως ζώα και ποια;Γιατί άραγε οι ήρωές του ήταν κυρίως ζώα και ποια;

Page 15: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο Αίσωπος συνομιλείΟ Αίσωπος συνομιλεί με την αλεπούμε την αλεπού

Γιατί ο Γιατί ο Αίσωπος Αίσωπος συνομιλεί με το συνομιλεί με το εξυπνότερο εξυπνότερο ζώο;ζώο;

Άραγε τυχαία;Άραγε τυχαία;

Page 16: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ποια ήταν η Ποια ήταν η καταγωγήκαταγωγή του Αισώπου του Αισώπου σύμφωνα με το σκίτσο; Βρείτε σε ποια σύμφωνα με το σκίτσο; Βρείτε σε ποια χώραχώρα αντιστοιχεί σήμερα μέσω του αντιστοιχεί σήμερα μέσω του

Google Google ΕΕartharth

Ο μυθοποιός Ο μυθοποιός Αίσωπος ο Αίσωπος ο ΦρυξΦρυξ

Page 17: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο ΑΙΣΩΠΟΣΟ ΑΙΣΩΠΟΣ

Ο Αίσωπος ήταν Ο Αίσωπος ήταν διαβόητος για την διαβόητος για την ασχήμια του: Είχε ασχήμια του: Είχε πολύ μεγάλο κεφάλι πολύ μεγάλο κεφάλι σε σχέση με το σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, υπόλοιπο σώμα, πλακουτσωτή μύτη, πλακουτσωτή μύτη, φουσκωτά χείλη, φουσκωτά χείλη, καμπουριασμένο καμπουριασμένο σώμα και μεγάλη σώμα και μεγάλη πεταχτή κοιλιά, πεταχτή κοιλιά, χαρακτηριστικά που χαρακτηριστικά που του απέδωσαν το του απέδωσαν το όνομα Αίσωπος, όνομα Αίσωπος, δηλαδή δηλαδή Αιθίοπας.Αιθίοπας. Μάλλον ήταν και Μάλλον ήταν και κουτσός.κουτσός.

Είχε όμως ευστροφία Είχε όμως ευστροφία και γλώσσα κοφτερή…και γλώσσα κοφτερή… Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει…

Page 18: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Συμφωνούσε η εξωτερική εμφάνιση του Συμφωνούσε η εξωτερική εμφάνιση του Αισώπου με τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς;Αισώπου με τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς;

Αποτέλεσε η εμφάνισή του τροχοπέδη στη ζωή Αποτέλεσε η εμφάνισή του τροχοπέδη στη ζωή του;του;

Τι αντιστάθμιζε το άσχημο παρουσιαστικό του; Τι αντιστάθμιζε το άσχημο παρουσιαστικό του; Έχει καμιά σχέση η εξωτερική εμφάνιση με την Έχει καμιά σχέση η εξωτερική εμφάνιση με την

εξυπνάδα; Τι παρατηρούμε στα καλλιστεία;εξυπνάδα; Τι παρατηρούμε στα καλλιστεία;Γιατί η ομορφιά σήμερα αποτελεί σημαντικό Γιατί η ομορφιά σήμερα αποτελεί σημαντικό

παράγοντα για την επαγγελματική μας ανέλιξη;παράγοντα για την επαγγελματική μας ανέλιξη;

Το αρχαίον Το αρχαίον κάλλος και κάλλος και ο… κάλοςο… κάλος

Page 19: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Μελετήστε το βίο του Αισώπου και τον τρόπο του Μελετήστε το βίο του Αισώπου και τον τρόπο του θανάτου του μέσα από ηλεκτρονικές διευθύνσεις. θανάτου του μέσα από ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Κατόπιν συμπληρώστε τα κενά στον πίνακα του φ.εργ.Κατόπιν συμπληρώστε τα κενά στον πίνακα του φ.εργ.

Γιατί ενοχλούν όσοι λένε αλήθειες και μάλιστα με τρόπο Γιατί ενοχλούν όσοι λένε αλήθειες και μάλιστα με τρόπο δηκτικό (π.χ. Σωκράτης, Χρυσόστομος, Χριστός); Ποια δηκτικό (π.χ. Σωκράτης, Χρυσόστομος, Χριστός); Ποια είναι συνήθως η τύχη τους;είναι συνήθως η τύχη τους;

Μύθος - παραβολή (ομοιότητες-Μύθος - παραβολή (ομοιότητες- διαφορές)διαφορές)

Τι είναι το Τι είναι το επιμύθιοεπιμύθιο; Υπάρχει πάντα; Συμπληρώστε το.; Υπάρχει πάντα; Συμπληρώστε το.

Page 20: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Πότε και για ποιους λόγους τη χρησιμοποιούμε;Πότε και για ποιους λόγους τη χρησιμοποιούμε;Έχει καμιά σχέση με το Έχει καμιά σχέση με το ψέμα;ψέμα; Ενδέχεται να Ενδέχεται να εμπεριέχει εμπεριέχει δόλο;δόλο;

Η αλληγορίαΗ αλληγορία

Page 21: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Β΄ΟΜΑΔΑΒ΄ΟΜΑΔΑ

Παράλληλο κείμενο: Παράλληλο κείμενο: Λύκος και γριάΛύκος και γριά

««Χρηστομάθεια κορασιακή Χρηστομάθεια κορασιακή πρός χρ σιν τ ν παρθεναγωγείων Σμύρνης»ῆ ῶ πρός χρ σιν τ ν παρθεναγωγείων Σμύρνης»ῆ ῶ

Page 22: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

πό πε ναν Ἀ ῖπό πε ναν Ἀ ῖτυφλωμένος λύκος τυφλωμένος λύκος περιεπλαν τοᾶπεριεπλαν τοᾶπανταχο ζητ ν ῦ ῶπανταχο ζητ ν ῦ ῶτροφήν.τροφήν.

Ε ς α λήν μβ κεν ἰ ὐ ἐ ῆΕ ς α λήν μβ κεν ἰ ὐ ἐ ῆο κου, θεν γρα αν ἴ ὅ ῖο κου, θεν γρα αν ἴ ὅ ῖ

κρο τοἠ ᾶκρο τοἠ ᾶτυφλήν μα καί ἅτυφλήν μα καί ἅκωφήν.κωφήν.

Λέγουσαν ε ς ἰΛέγουσαν ε ς ἰβρέφος: «Κλαίεις; ! ὦβρέφος: «Κλαίεις; ! ὦμή κλαίεις καί μή κλαίεις καί θυμώσω. θυμώσω. Κλα σε καί α τήν ῦ ὐΚλα σε καί α τήν ῦ ὐτήν ραν ε ς τόν ὥ ἰτήν ραν ε ς τόν ὥ ἰλύκον θά σέ δώσω».λύκον θά σέ δώσω».

Page 23: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Στοχασθείς λύκος τι ληθ ς ὁ ὅ ἀ ῶΣτοχασθείς λύκος τι ληθ ς ὁ ὅ ἀ ῶ γρα ς λαλε , ἡ ῦ ῖ γρα ς λαλε , ἡ ῦ ῖκονίζων τούς δόνταςἀ ὀκονίζων τούς δόνταςἀ ὀκε μεινε πολύ.ἐ ῖ ἔκε μεινε πολύ.ἐ ῖ ἔ

λλ’ ς λθεν σπέρα,Ἀ ὡ ἦ ἡ ἑλλ’ ς λθεν σπέρα,Ἀ ὡ ἦ ἡ ἑφωνήν κουσε μεγάλην, ἤφωνήν κουσε μεγάλην, ἤνανούριζεν γρα α τό μικρόνἐ ἡ ῖνανούριζεν γρα α τό μικρόνἐ ἡ ῖ

κι λάλει πάλιν»:ἐκι λάλει πάλιν»:ἐ

«Νάννι νάννι, τό μωρό μου, «Νάννι νάννι, τό μωρό μου, νάννι νάννι, τό μικρό μου,νάννι νάννι, τό μικρό μου,νάννι, το γλυκό σου στόμα νάννι, το γλυκό σου στόμα σφάλησε νά κοιμηθε ς,ῖσφάλησε νά κοιμηθε ς,ῖ

ν λύκος δ λθ ,ἄ ὁ ἐ ῶ ἔ ῃν λύκος δ λθ ,ἄ ὁ ἐ ῶ ἔ ῃθά τόν σφάξωμεν ε θύς»!ὐθά τόν σφάξωμεν ε θύς»!ὐ

«Νά μέ σφάξωσιν!», λύκος ὁ«Νά μέ σφάξωσιν!», λύκος ὁκραξεν, ς μακρυνθ μεν,ἔ ἄ ῶκραξεν, ς μακρυνθ μεν,ἔ ἄ ῶ

ε ς τήν παυλιν α τήν ἰ ἔ ὐε ς τήν παυλιν α τήν ἰ ἔ ὐγλ σσαν χουσι διττήν, ῶ ἔγλ σσαν χουσι διττήν, ῶ ἔ

λλην τήν α γήν καί λλην ἄ ὐ ἄλλην τήν α γήν καί λλην ἄ ὐ ἄτήν σπέραν, μή ργ μεν»! ἑ ἀ ῶτήν σπέραν, μή ργ μεν»! ἑ ἀ ῶ

Page 24: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Καί τ ν α λικ ν ῶ ὐ ῶ ἡΚαί τ ν α λικ ν ῶ ὐ ῶ ἡγλ σσα διττή κι ῶγλ σσα διττή κι ῶχουσά τι νέφος, ἔχουσά τι νέφος, ἔ

καθώς το γραϊδίου ἡ ῦκαθώς το γραϊδίου ἡ ῦνανουρίζοντος το νανουρίζοντος το βρέφος.βρέφος.

Επιμύθιο (συμπέρασμα):Επιμύθιο (συμπέρασμα):

Page 25: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες• Μελετήστε το παράλληλο κείμενο (ποίημα σε Μελετήστε το παράλληλο κείμενο (ποίημα σε

καθαρεύουσα). Συγκρίνετε τη γλώσσα του με το κείμενο καθαρεύουσα). Συγκρίνετε τη γλώσσα του με το κείμενο αναφοράς. αναφοράς.

• Εντοπίστε στα δύο κείμενα κοινέςΕντοπίστε στα δύο κείμενα κοινές λέξεις -λέξεις - φράσεις.φράσεις.• Κατασκευάστε δύο Κατασκευάστε δύο συννεφόλεξα (συννεφόλεξα (tag cloudstag clouds))

χρησιμοποιώντας το χρησιμοποιώντας το WordleWordle και συγκρίνετε τις λέξεις και συγκρίνετε τις λέξεις -κλειδιά.-κλειδιά.

• Αναζητήστε το Αναζητήστε το επιμύθιοεπιμύθιο και αναλύστε το. και αναλύστε το.• Συζητήστε τη φράση του αρχαίου σχολιαστή Συζητήστε τη φράση του αρχαίου σχολιαστή « μ θος Ὁ ῦ« μ θος Ὁ ῦ

πρός νθρώπους ο τινες τά ργα το ς λόγοις ο κ ἀ ἵ ἔ ῖ ὐπρός νθρώπους ο τινες τά ργα το ς λόγοις ο κ ἀ ἵ ἔ ῖ ὐχουσιν μοια».ἔ ὅχουσιν μοια».ἔ ὅ

Page 26: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Προκειμένου να μην είσαι αφελής και Προκειμένου να μην είσαι αφελής και ευκολόπιστος, πρέπει να χάσεις την «αθωότητά» ευκολόπιστος, πρέπει να χάσεις την «αθωότητά» σου και να γίνεις σου και να γίνεις καχύποπτος;καχύποπτος; Υπάρχει κάποια Υπάρχει κάποια χρυσή τομή;χρυσή τομή; To To μέτρο;μέτρο;

Επίλυση προβλήματοςΕπίλυση προβλήματος

Page 27: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Οι αυλικοί - κόλακες ανά τους αιώνεςΟι αυλικοί - κόλακες ανά τους αιώνες

Οι Οι πολιτικοί πολιτικοί εμπίπτουν εμπίπτουν κατά κάποιον τρόπο σε κατά κάποιον τρόπο σε αυτήν την κατηγορία; αυτήν την κατηγορία; Υπάρχουν σήμερα Υπάρχουν σήμερα αυλοκόλακες, αυλοκόλακες, δεδομένου δεδομένου ότι η βασιλεία έχει εν ότι η βασιλεία έχει εν πολλοίς εκλείψει; Σε πολλοίς εκλείψει; Σε ποιους χώρους ποιους χώρους συχνάζουν;συχνάζουν;

Γνωρίζετε τι σημαίνουν Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι λέξεις οι λέξεις χαμερπής, χαμερπής, θώψ,θώψ, θεσιθήρας, θεσιθήρας, πολυρρήμων πολυρρήμων και και οσφυοκάμπτης; οσφυοκάμπτης;

(Αναζήτηση στο ηλεκτρονικό (Αναζήτηση στο ηλεκτρονικό λεξικό του Τριανταφυλλίδη)λεξικό του Τριανταφυλλίδη)

Ο Ο Χατζηαβάτης Χατζηαβάτης τίνος τίνος κόλακας ήταν; Πώς θα κόλακας ήταν; Πώς θα χαρακτηρίζατε τη χαρακτηρίζατε τη συμπεριφορά του;συμπεριφορά του;

Page 28: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΔιπρόσωποιΔιπρόσωποι - - υποκριτέςυποκριτές - - κόλακεςκόλακες

Οι άνθρωποι με τα χίλια Οι άνθρωποι με τα χίλια πρόσωπα!πρόσωπα!

Για ποιο λόγο κανείς Για ποιο λόγο κανείς φέρεται έτσι;φέρεται έτσι;

Page 29: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Γνωρίζετε τον Γνωρίζετε τον Ιανό Ιανό των αρχαίων Ρωμαίων;των αρχαίων Ρωμαίων;

Γιατί άραγε λατρευόταν ως θεός;Γιατί άραγε λατρευόταν ως θεός;

Page 30: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Οι υποκριτές…Οι υποκριτές…

Η υποκρισία των Η υποκρισία των Φαρισαίων είναι Φαρισαίων είναι παροιμιώδης! Ποιος παροιμιώδης! Ποιος στηλίτευσε τη στηλίτευσε τη συμπεριφορά τους;συμπεριφορά τους;

Γνωρίζετε τι σημαίνει Γνωρίζετε τι σημαίνει σήμερασήμερα φαρισαϊσμός; φαρισαϊσμός; Έχει θετική ή αρνητική Έχει θετική ή αρνητική σημασία η λέξη;σημασία η λέξη;

Page 31: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Πότε λέμε κάποιον Πότε λέμε κάποιον χαμαιλέοντα;χαμαιλέοντα;Με ποιον τύπο ανθρώπου μοιάζει;Με ποιον τύπο ανθρώπου μοιάζει;

Page 32: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Μήπως του μοιάζουμε στην αφέλεια ώρες-Μήπως του μοιάζουμε στην αφέλεια ώρες-

ώρες;ώρες;

Οι κόλακες και οι Οι κόλακες και οι αυλικοί-πολιτικοί αυλικοί-πολιτικοί μοιάζουν με το μοιάζουν με το λύκο ή με τη γριά;λύκο ή με τη γριά;

Ποιο είναι το Ποιο είναι το ανίκητο όπλο τους;ανίκητο όπλο τους;

Γιατί ο λύκος Γιατί ο λύκος ξεγελάστηκε, ξεγελάστηκε, παρόλο που δεν παρόλο που δεν είναι καθόλου είναι καθόλου αφελές ζώο;αφελές ζώο;

Τι μας παρασύρει Τι μας παρασύρει και δεν έχουμε την και δεν έχουμε την οξυδέρκεια να οξυδέρκεια να διακρίνουμε τους διακρίνουμε τους κόλακες γύρω μας;κόλακες γύρω μας;

Page 33: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Από ποια Από ποια συναισθηματική διαδρομήσυναισθηματική διαδρομή πέρασε ο πέρασε ο κυρ - λύκος; Αναζητήστε στο διαδίκτυο σκίτσα κυρ - λύκος; Αναζητήστε στο διαδίκτυο σκίτσα που να αντικατοπτρίζουν τις απαντήσεις σας και που να αντικατοπτρίζουν τις απαντήσεις σας και φτιάξτε το δικό σας φτιάξτε το δικό σας κόμικκόμικ προσθέτοντας λόγια. προσθέτοντας λόγια.

Page 34: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Θέλετε κάτι πιο προχωρημένο;Θέλετε κάτι πιο προχωρημένο;

Μετατρέψτε το μύθο σε Μετατρέψτε το μύθο σε animation (animation (κινούμενη κινούμενη εικόνα)εικόνα).. Εκπληκτικό; Μοιάζει με κινούμενα Εκπληκτικό; Μοιάζει με κινούμενα σχέδια!σχέδια!

Page 35: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Γ΄ΟΜΑΔΑΓ΄ΟΜΑΔΑ

««Κόραξ και λώπηξ»ἀΚόραξ και λώπηξ»ἀ

Αλέξανδρος Ρίζος Αλέξανδρος Ρίζος ΡαγκαβήςΡαγκαβής

Page 36: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Κόραξ ε ς κραν ἰ ἄψηλήν ὑ

κλάδου κάθητο ἐλαίαςἐ

μέλαιναν ε χε τήν ἶστολήνκαί ε ς τό άμφος ἰ ῥε χε κρέας.ἶ

Ε ς τά χαμόκλαδα ἰκοντά λώπηξ ἀστατο δολία,ἵ

τούς ώθωνας ῥα τ ς κεντ ὐ ῆ ᾶτο κρέατος ῦ ἡε ωδία.ὐ

Page 37: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Γραμματόσημο με την αλεπού και τον Γραμματόσημο με την αλεπού και τον κόρακακόρακα

κόμα τρέχει ε ς Ἀ ἰκόμα τρέχει ε ς Ἀ ἰτο βουνόντο βουνόνκαί φο χαψε το ἀ ῦ ἔκαί φο χαψε το ἀ ῦ ἔκρέας,κρέας,γελ σα λέγει ε ς ῶ ἰγελ σα λέγει ε ς ῶ ἰτό πτηνόντό πτηνόντάς λέξεις ταύτας τάς λέξεις ταύτας τελευταίας:τελευταίας:

«Μάθε, φίλτατον ὦ«Μάθε, φίλτατον ὦπουλί,πουλί,μάθε, νθος ὦ ἄμάθε, νθος ὦ ἄτ ν κοράκων,ῶτ ν κοράκων,ῶπώς τ ν ῶπώς τ ν ῶε πίστων φυλή ὐ ἡε πίστων φυλή ὐ ἡτρέφει τό γένος τρέφει τό γένος τ ν κολάκων»!ῶτ ν κολάκων»!ῶ

Page 38: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

Αναζητείστε το κοινό σημείο με το λύκο και τη γριά (η Αναζητείστε το κοινό σημείο με το λύκο και τη γριά (η διγλωσσίαδιγλωσσία των ηρώων)των ηρώων). .

Τα πρόσωπα ως σύμβολα. Ποιους χαρακτήρες Τα πρόσωπα ως σύμβολα. Ποιους χαρακτήρες συμβολίζουν; συμβολίζουν; TTι συμβολίζει το τυρί;ι συμβολίζει το τυρί;

Βιωματική συζήτηση - Σας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο; - Βιωματική συζήτηση - Σας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο; - Τελικά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;Τελικά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;

Αγώνας λόγων (εικονική αντιπαράθεση-Αγώνας λόγων (εικονική αντιπαράθεση-debatedebate))

Page 39: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Τι χαρακτήρας προτιμάς - συμφέρει να είσαι;Τι χαρακτήρας προτιμάς - συμφέρει να είσαι;

Έντιμος!Έντιμος!Ειλικρινής!Ειλικρινής!Ακέραιος!Ακέραιος!Συνεπής!Συνεπής!

Έντιμος!Έντιμος!Ειλικρινής!Ειλικρινής!Ακέραιος!Ακέραιος!Συνεπής!Συνεπής!

Κόλακας!Κόλακας!Υποκριτής!Υποκριτής!Διπρόσωπος!Διπρόσωπος!ΚαιροσκόποςΚαιροσκόπος!!

Κόλακας!Κόλακας!Υποκριτής!Υποκριτής!Διπρόσωπος!Διπρόσωπος!ΚαιροσκόποςΚαιροσκόπος!!

Αίσχος!Αίσχος!Ντροπή Ντροπή σου…σου…

Αίσχος!Αίσχος!Ντροπή Ντροπή σου…σου…

Είσαι πολύ Είσαι πολύ αφελής!αφελής!Ξύπνα!Ξύπνα!

Είσαι πολύ Είσαι πολύ αφελής!αφελής!Ξύπνα!Ξύπνα!

Page 40: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ένας Ένας προβατόσχημος προβατόσχημος λύκος!λύκος!

Σας θυμίζει κάτι;Σας θυμίζει κάτι;

Τι συνειρμούς σας Τι συνειρμούς σας προκαλεί;προκαλεί;

Page 41: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Η αλεπού ύστερα από την πονηρή της πράξη Η αλεπού ύστερα από την πονηρή της πράξη περνάει μέσα από τη περνάει μέσα από τη στοά της συνείδησης.στοά της συνείδησης. Τι Τι φωνές ακούει; Αναπαραστήστε τη σκηνή!φωνές ακούει; Αναπαραστήστε τη σκηνή!

Page 42: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Τα βάσανα της αλεπούς δεν τελειώνουν… Έπεσε Τα βάσανα της αλεπούς δεν τελειώνουν… Έπεσε στα χέρια της… αστυνομίας! στα χέρια της… αστυνομίας!

Καθίστε την στην Καθίστε την στην καυτή καρέκλα – καυτή καρέκλα – ανακριτική πολυθρόναανακριτική πολυθρόνα και περάστε την και περάστε την γενεές δεκατέσσερις!γενεές δεκατέσσερις!

Page 43: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Σας αρέσουν οι υποθέσεις;Σας αρέσουν οι υποθέσεις;

Τι θα γινόταν ανΤι θα γινόταν αν…

Page 44: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Γράψτε μια εναλλακτική ιστορίαΓράψτε μια εναλλακτική ιστορία

Τι θα γινόταν αν η αλεπού δεν είχε ξεγελάσει Τι θα γινόταν αν η αλεπού δεν είχε ξεγελάσει τον κόρακα;τον κόρακα;

Page 45: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ξέρετε να γράφετε με Ξέρετε να γράφετε με οπτική γωνία;οπτική γωνία;Ας πειραματιστούμε λίγο!Ας πειραματιστούμε λίγο!

Page 46: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο κόρακας διηγείται τοΟ κόρακας διηγείται το πάθημά του στα πουλιά πάθημά του στα πουλιά και δέχεται τις συμβουλές τουςκαι δέχεται τις συμβουλές τους

Η οπτική γωνία - Ποιος μιλάει; Η οπτική γωνία - Ποιος μιλάει;

Page 47: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΕνσυναίσθησηΕνσυναίσθηση ήή πώς να μπαίνεις στη θέση του άλλουπώς να μπαίνεις στη θέση του άλλου

Τι να μουρμούριζε άραγε κουνώντας το κεφάλι της Τι να μουρμούριζε άραγε κουνώντας το κεφάλι της η η Βάγια η κουκουβάγιαΒάγια η κουκουβάγια, , που περνούσε τυχαία από που περνούσε τυχαία από εκεί, ακούγοντας την αλεπού να παινεύει τον κόρακα;εκεί, ακούγοντας την αλεπού να παινεύει τον κόρακα;

Page 48: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Πάλι μετάφραση;;;Πάλι μετάφραση;;;

Page 49: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ξέρετε τι σημαίνουν οι αρχαίες φράσεις;Ξέρετε τι σημαίνουν οι αρχαίες φράσεις;

• Κάλλιον ε ς κόρακας ε ς κόλακας μπεσε ν ἰ ἤ ἰ ἐ ῖΚάλλιον ε ς κόρακας ε ς κόλακας μπεσε ν ἰ ἤ ἰ ἐ ῖ• Το το διαφέρει κόραξ το κόλακος, τι μέν ῦ ὁ ῦ ὅ ὁΤο το διαφέρει κόραξ το κόλακος, τι μέν ῦ ὁ ῦ ὅ ὁ

ζ ντας, δε νεκρούς σθίει (Αντισθένης)ῶ ὁ ἐζ ντας, δε νεκρούς σθίει (Αντισθένης)ῶ ὁ ἐ• Τ ν κολάκων δωρα δ ρα (αρχαία παροιμία)ῶ ἄ ῶΤ ν κολάκων δωρα δ ρα (αρχαία παροιμία)ῶ ἄ ῶ• Χα ρε το ς λέγχουσί σε μ λλον το ς κολακεύουσιῖ ῖ ἐ ᾶ ἤ ῖΧα ρε το ς λέγχουσί σε μ λλον το ς κολακεύουσιῖ ῖ ἐ ᾶ ἤ ῖ• κ στόματος κόρακος ξελεύσεται «κρά»Ἐ ἐκ στόματος κόρακος ξελεύσεται «κρά»Ἐ ἐ

Page 50: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Σχολιάστε και αυτά…Σχολιάστε και αυτά…

• Ο κόλακας κι ο κόρακας το ίδιο έχουν Ο κόλακας κι ο κόρακας το ίδιο έχουν χρώμα,χρώμα,ο ένας το ‘χει στην ψυχή κι ο άλλος εις ο ένας το ‘χει στην ψυχή κι ο άλλος εις το σώμα (λαϊκή παροιμία).το σώμα (λαϊκή παροιμία).

• Από τα άγρια θηρία το χειρότερο Από τα άγρια θηρία το χειρότερο δάγκωμα το κάνει ο συκοφάντης, από δάγκωμα το κάνει ο συκοφάντης, από τα ήμερα ο κόλακας (Διογένης)τα ήμερα ο κόλακας (Διογένης)

Page 51: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο αρχαίος Θεόφραστος, ο Ανδρέας Λασκαράτος και ο άγιος Νεκτάριος περιγράφουν τους κόλακες σαν βαθείς ανατόμοι της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μελετήστε τα κείμενά τους και αναπαραστήστε όποιες σκηνές θέλετε με παντομίμα!

Page 52: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Δ΄ ΟΜΑΔΑΔ΄ ΟΜΑΔΑ

• Παιδικό τραγουδάκιΠαιδικό τραγουδάκι• Ο μύθος στο Ο μύθος στο youtubeyoutube ( (κινούμενα σχέδια)κινούμενα σχέδια)

Page 53: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Φανταζόσασταν ότι ο μύθος επιβιώνει σε Φανταζόσασταν ότι ο μύθος επιβιώνει σε παιδικό τραγουδάκι; παιδικό τραγουδάκι;

Ένας λύκος κάποιο Ένας λύκος κάποιο βράδυβράδυάκουσε παιδί να κλαίει,άκουσε παιδί να κλαίει,άκουσε και τη γιαγιά τουάκουσε και τη γιαγιά τουνα μαλώνει και να λέει:να μαλώνει και να λέει:

«Αν τα κλάματα δεν «Αν τα κλάματα δεν πάψεις,πάψεις,να ο λύκος που περνάει, να ο λύκος που περνάει, στη στιγμή θα τον στη στιγμή θα τον φωνάξωφωνάξωνα ’ρθει μέσα να σε φάει»να ’ρθει μέσα να σε φάει»

Χαρά ο λύκος, μη ρωτάτε,Χαρά ο λύκος, μη ρωτάτε,ό,τι ακούει το κομποδένειό,τι ακούει το κομποδένεικαι απ’ έξω από την και απ’ έξω από την πόρτα πόρτα κάθεται και περιμένει.κάθεται και περιμένει.

Page 54: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο μύθος σε κινούμενα σχέδιαΟ μύθος σε κινούμενα σχέδια

http://www.youtube.com/watch?v=-J9iyOr2plkhttp://www.youtube.com/watch?v=-J9iyOr2plk

Page 55: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)
Page 56: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητεςΟ λύκος και η γριά σε τραγουδάκι. Διαλέξτε μια Ο λύκος και η γριά σε τραγουδάκι. Διαλέξτε μια

μελωδία και τραγουδήστε το ή φτιάξτε βιντεάκι με ήχο!μελωδία και τραγουδήστε το ή φτιάξτε βιντεάκι με ήχο!Αναζητήστε άλλα παιδικά τραγουδάκια που βασίζονται Αναζητήστε άλλα παιδικά τραγουδάκια που βασίζονται

σε μύθους και καταγράψτε επαναλαμβανόμενα μοτίβα.σε μύθους και καταγράψτε επαναλαμβανόμενα μοτίβα.Ο μύθος στο Ο μύθος στο youtube (youtube (σε κινούμενα σχέδια). Σας σε κινούμενα σχέδια). Σας

άρεσε;άρεσε;Γιατί ο μύθος επιβιώνει ως τις μέρες μας;Γιατί ο μύθος επιβιώνει ως τις μέρες μας;Νομίζετε ότι απευθύνεται μόνο σε μικρές ηλικίες;Νομίζετε ότι απευθύνεται μόνο σε μικρές ηλικίες;Ο λύκος γράφει μια σελίδα στο ημερολόγιό του ή ένα Ο λύκος γράφει μια σελίδα στο ημερολόγιό του ή ένα e- e-

mailmail σε κάποιον φίλο του. σε κάποιον φίλο του.

Page 57: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ!ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ!

ΩΡΑ ΝΑ ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!ΠΑΙΞΟΥΜΕ!

Page 58: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ε΄ΟΜΑΔΑΕ΄ΟΜΑΔΑ

• Χρειάζονται τρεις ηθοποιοί - ένας σκηνοθέτης (ή Χρειάζονται τρεις ηθοποιοί - ένας σκηνοθέτης (ή βοηθητικός ρόλος ή υποβολέας ή ζωγράφος αφίσας).βοηθητικός ρόλος ή υποβολέας ή ζωγράφος αφίσας).

• Ξεπεράστε τις όποιες αναστολές, αυτοσχεδιάστε, Ξεπεράστε τις όποιες αναστολές, αυτοσχεδιάστε,

μπείτε στο ρόλο, ζήστε την μπείτε στο ρόλο, ζήστε την έκσταση!έκσταση! Μπορείτε να Μπορείτε να φτιάξετε μάσκες και να χρησιμοποιήσετε παντομίμα.φτιάξετε μάσκες και να χρησιμοποιήσετε παντομίμα.

• Ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε!Ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε!• Η δραματοποίησή σας θα βιντεοσκοπηθεί και θα την Η δραματοποίησή σας θα βιντεοσκοπηθεί και θα την

ανεβάσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου.ανεβάσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Page 59: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ακόμα διστάζετε να εκτεθείτε; Μην ανησυχείτε! Ακόμα διστάζετε να εκτεθείτε; Μην ανησυχείτε! Θα σας απαλλάξουμε από την αγωνία! Θα σας Θα σας απαλλάξουμε από την αγωνία! Θα σας

αναθέσουμε κάτι ευκολότερο!αναθέσουμε κάτι ευκολότερο!

Page 60: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ετοιμάστε έναΕτοιμάστε ένα κουκλοθέατροκουκλοθέατρο με το μύθο!με το μύθο!

Page 61: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ούτε αυτό σας ενθουσίασε; Ούτε αυτό σας ενθουσίασε; Τελευταία ευκαιρία!Τελευταία ευκαιρία!

Page 62: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Τον ξέρετε τον Τον ξέρετε τον Ευγένιο Σπαθάρη;Ευγένιο Σπαθάρη;Θα του κλέψουμε τα μυστικά του επαγγέλματος…Θα του κλέψουμε τα μυστικά του επαγγέλματος…

Αβάντι μαέστρο!Αβάντι μαέστρο!

Page 63: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Δ΄ΦΑΣΗ Δ΄ΦΑΣΗ (2 διδακτικές ώρες)(2 διδακτικές ώρες)

Παρουσίαση εργασιώνΠαρουσίαση εργασιώνΣύνθεση απόψεων από τον καθηγητήΣύνθεση απόψεων από τον καθηγητήΑυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των

ομάδωνομάδωνΚριτήρια:Κριτήρια: -Οργάνωση επιχειρημάτων-Οργάνωση επιχειρημάτων

-Ποιότητα ιδεών-Ποιότητα ιδεών -Συνοχή σκέψεων-Συνοχή σκέψεων -Αισθητικό αποτέλεσμα-Αισθητικό αποτέλεσμα -Πρωτοτυπία-Πρωτοτυπία -Συνεργασία-Συνεργασία

Page 64: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Μην ξεχνάμε όμως πωςΜην ξεχνάμε όμως πως,, πάνω από όλα πάνω από όλα,, είμαστε όλοι μια είμαστε όλοι μια ομάδα!ομάδα! Και Και,, όταν όταν μοιράζεσαι κάτι, χαίρεσαι διπλά!μοιράζεσαι κάτι, χαίρεσαι διπλά!

Page 65: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Δεν είναι κρίμα, λοιπόν, να κρατήσετε τη Δεν είναι κρίμα, λοιπόν, να κρατήσετε τη δουλειά σας μόνο για εσάς;δουλειά σας μόνο για εσάς;

Στείλτε τις εργασίες σαςΣτείλτε τις εργασίες σας και στις άλλες ομάδες, και στις άλλες ομάδες, ανεβάζοντάς τες στον κοινό σαςανεβάζοντάς τες στον κοινό σας ψηφιακό ψηφιακό φάκελο στο φάκελο στο DropboxDropbox.. Χαρείτε το συλλογικό Χαρείτε το συλλογικό αποτέλεσμα ως κοινό κτήμα όλων σας!αποτέλεσμα ως κοινό κτήμα όλων σας!

Page 66: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Και τώρα δε θα ήταν συναρπαστικό να βγούμε Και τώρα δε θα ήταν συναρπαστικό να βγούμε από τα όρια της σχολικής αίθουσας; Ας δείξουμε από τα όρια της σχολικής αίθουσας; Ας δείξουμε τη δουλειά μας και σε άλλους!τη δουλειά μας και σε άλλους!

Page 67: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Θα μετατρέψουμε όλοι μαζί το μύθο σε Θα μετατρέψουμε όλοι μαζί το μύθο σε ψηφιακή ψηφιακή αφήγηση (αφήγηση (digital story telling)digital story telling)!! Θα προσθέσουμε Θα προσθέσουμε στο αρχικό κείμενο ήχο και εικόνες και θα το στο αρχικό κείμενο ήχο και εικόνες και θα το ανεβάσουμε στο ανεβάσουμε στο YoutubeYoutube. Αν είμαστε πολύ . Αν είμαστε πολύ καλοί, ίσως βραβευτούμε κιόλας!καλοί, ίσως βραβευτούμε κιόλας!

Page 68: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Μήπως σας αρέσει η Μήπως σας αρέσει η δημιουργική γραφή;δημιουργική γραφή;

Ας πειραματιστούμε γράφοντας!Ας πειραματιστούμε γράφοντας!

Page 69: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ε΄ΦΑΣΗ Ε΄ΦΑΣΗ προέκταση σεναρίου - εμβάθυνση προέκταση σεναρίου - εμβάθυνση

(1 διδακτική ώρα προαιρετική)(1 διδακτική ώρα προαιρετική)

Επιλέξτε έναν άλλο μύθο από τα φύλλα εργασίας Επιλέξτε έναν άλλο μύθο από τα φύλλα εργασίας (π.χ. ο λαγός και η χελώνα) και χωριστείτε σε δυο (π.χ. ο λαγός και η χελώνα) και χωριστείτε σε δυο

ομάδες.ομάδες.

Page 70: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ!Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ!

Α΄ΟΜΑΔΑΑ΄ΟΜΑΔΑ

Παρουσιάστε Παρουσιάστε σε σε Powerpoint Powerpoint το μύθο με το μύθο με μορφή μορφή διαλόγου (ή και διαλόγου (ή και μονολόγου)μονολόγου)..

Page 71: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Η χελώνα τερματίζει πρώτη!Η χελώνα τερματίζει πρώτη!

Β΄ΟΜΑΔΑΒ΄ΟΜΑΔΑ

Μετατρέψτε το Μετατρέψτε το μύθο σε μύθο σε ποίημα με ποίημα με στροφές και στροφές και ομοιοκαταλη-ομοιοκαταλη-ξία (σεξία (σε Word Word))

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς διάλογο! Χωρίς διάλογο! Μόνο Μόνο αφήγηση-αφήγηση-περιγραφήπεριγραφή

Page 72: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ερευνούμε ποια αφηγηματική τεχνική μας εντυπωσίασε.Ερευνούμε ποια αφηγηματική τεχνική μας εντυπωσίασε. Συζητάμε για το ρόλο του μεσάζοντος (αφηγητή-μεσολαβητή) Συζητάμε για το ρόλο του μεσάζοντος (αφηγητή-μεσολαβητή)

στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Συγκρίνουμε την άμεση επικοινωνία (διάλογος, τηλέφωνο, Συγκρίνουμε την άμεση επικοινωνία (διάλογος, τηλέφωνο,

skype) skype) με την έμμεση, μέσω αφήγησης τρίτων. Ποιοι κίνδυνοι με την έμμεση, μέσω αφήγησης τρίτων. Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν; (παραπληροφόρηση, παραποίησηελλοχεύουν; (παραπληροφόρηση, παραποίηση γεγονότων, γεγονότων, οπτική γωνία)οπτική γωνία)

Παρομοιάζουμε τις τέσσερις αφηγηματικές τεχνικές με τις Παρομοιάζουμε τις τέσσερις αφηγηματικές τεχνικές με τις τέσσερις εποχές (Καθεμιά έχει τη χάρη της!)τέσσερις εποχές (Καθεμιά έχει τη χάρη της!)

Τονίζουμε την ομορφιά της ποικιλότητας και της εναλλαγής στη Τονίζουμε την ομορφιά της ποικιλότητας και της εναλλαγής στη ζωή μας έναντι της μονοτονίας.ζωή μας έναντι της μονοτονίας.

Ολοκληρώνοντας την περιήγησή Ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας στους μύθους…μας στους μύθους…

Page 73: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ENENΑΛΛΑΚΤΙΚΑ…ΑΛΛΑΚΤΙΚΑ…

Page 74: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Πετάτε στα σύννεφα ή Πετάτε στα σύννεφα ή στα… συννεφόλεξα;στα… συννεφόλεξα;

Φτιάξτε το δικό σας Φτιάξτε το δικό σας μύθο με το διπλανό μύθο με το διπλανό συννεφόλεξο (συννεφόλεξο (tag tag cloud)cloud) και και παρουσιάστε τον στην παρουσιάστε τον στην τάξη. Μπορείτε να τάξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρησιμοποιήσετε επιμύθιο ή να το επιμύθιο ή να το αφήσετε να εννοηθεί. αφήσετε να εννοηθεί. Αν θέλετε, Αν θέλετε, δραματοποιήστε τον! δραματοποιήστε τον! Πάντως, Πάντως, αυτοσχεδιάστε!αυτοσχεδιάστε!

Επιβραβεύστε την Επιβραβεύστε την καλύτερη προσπάθεια καλύτερη προσπάθεια με ένα θερμό με ένα θερμό χειροκρότημα!χειροκρότημα!

ΣυννεφόλεξαΣυννεφόλεξαΣυννεφόλεξαΣυννεφόλεξα

Tag Tag clouds!clouds!

Tag Tag clouds!clouds!

Page 75: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Επέκταση του σεναρίου…Επέκταση του σεναρίου…

ProjectProject!! (αν υπάρχει κέφι και όρεξη για δουλειά!)(αν υπάρχει κέφι και όρεξη για δουλειά!)

Page 76: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Αναζητούμε και άλλους μύθους Αναζητούμε και άλλους μύθους και…και…

Δημιουργούμε ένα Δημιουργούμε ένα πολυτροπικό κείμενοπολυτροπικό κείμενο (αφίσα ή πολυμεσική (αφίσα ή πολυμεσική παρουσίαση) για τον παρουσίαση) για τον Αίσωπο και τους μύθους Αίσωπο και τους μύθους του. Κατόπιν…του. Κατόπιν…

Ανεβάζουμε το περιεχόμενο Ανεβάζουμε το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα του σχολείου στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στο διαδίκτυο ή…ή στο διαδίκτυο ή…

Το εκδίδουμε καιΤο εκδίδουμε και,, επειδή επειδή scripta manentscripta manent,, μοιραζόμαστε από ένα μοιραζόμαστε από ένα αντίτυπο, για να θυμόμαστε τι αντίτυπο, για να θυμόμαστε τι καταφέρνουμε όταν καταφέρνουμε όταν δουλεύουμε όλοι μαζί.δουλεύουμε όλοι μαζί.

(Συνεργαζόμαστε με τους (Συνεργαζόμαστε με τους καθηγητές της Πληροφορικής, καθηγητές της Πληροφορικής, των Καλλιτεχνικών και της των Καλλιτεχνικών και της Τεχνολογίας).Τεχνολογίας).

Page 77: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

ΜΕΡΟΣ Β΄ΜΕΡΟΣ Β΄

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ…ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ…

Ναι, αλλά με λειτουργική γραμματική!Ναι, αλλά με λειτουργική γραμματική!

Page 78: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

OOι μετοχές και τα είδη τουςι μετοχές και τα είδη τους

• Διδάσκουμε το σχηματισμό και την κλίση των μτχ ως συνήθως.Διδάσκουμε το σχηματισμό και την κλίση των μτχ ως συνήθως.• Τονίζουμε ότι η αύξηση παραμένει μόνο στη μτχ παρακειμένουΤονίζουμε ότι η αύξηση παραμένει μόνο στη μτχ παρακειμένου..• Δίνουμε παραδείγματα (π.χ. τα κεκτημένα, τα δεδουλευμένα, Δίνουμε παραδείγματα (π.χ. τα κεκτημένα, τα δεδουλευμένα,

τεθωρακισμένος, εγκεκριμένος…)τεθωρακισμένος, εγκεκριμένος…)• Οι μτχ δεν είναι ουσιαστικά ούτε επίθετα (παρόλο που έχουν Οι μτχ δεν είναι ουσιαστικά ούτε επίθετα (παρόλο που έχουν

τρία γένη)! Είναι τρία γένη)! Είναι ρηματικοί τύποιρηματικοί τύποι με δυναμικό ρόλο στην με δυναμικό ρόλο στην πρόταση.πρόταση.

• Μαζί με τα απαρέμφατα είναι στην πρόταση Μαζί με τα απαρέμφατα είναι στην πρόταση ΥΠΑΡΧΗΓΟΙΥΠΑΡΧΗΓΟΙ, ενώ , ενώ αρχηγός είναι το ρήμα!αρχηγός είναι το ρήμα!

• Έχουν Έχουν υποκείμενο στην ίδια πτώσηυποκείμενο στην ίδια πτώση με αυτές και συντάσσονται με αυτές και συντάσσονται όπως και το ρήμα.όπως και το ρήμα.

• Υπάρχει Υπάρχει ιεραρχίαιεραρχία στην πρόταση! Ρήμα, απαρέμφατο, μτχ. στην πρόταση! Ρήμα, απαρέμφατο, μτχ.• Δίνουμε τα είδη των μτχ (με τη μετάφρασή τους)Δίνουμε τα είδη των μτχ (με τη μετάφρασή τους)

Page 79: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

-- Ποιος έχει απορίες;Ποιος έχει απορίες;

- - Εγώ, ο Διογένης! Μα πού είναι η προστιθέμενη Εγώ, ο Διογένης! Μα πού είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του σεναρίου; Πού χάθηκαν οι ΤΠΕ αξία αυτού του σεναρίου; Πού χάθηκαν οι ΤΠΕ

και η λειτουργική γραμματική; και η λειτουργική γραμματική;

Αυτά τα διδάσκαμε ήδη… Αυτά τα διδάσκαμε ήδη…

- Σωστά!- Σωστά!

Page 80: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Συνεχίζουμε, λοιπόν, ως εξής:Συνεχίζουμε, λοιπόν, ως εξής:

Page 81: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο ρόλος των μετοχών είναι…Ο ρόλος των μετοχών είναι…

Page 82: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ανακαλύψτε τον μόνοι σας!Ανακαλύψτε τον μόνοι σας!

Αξία έχει η Αξία έχει η ανακαλυπτική μάθηση… ανακαλυπτική μάθηση…

Page 83: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Οδηγός προς Οδηγός προς «ναυτιλομένους»«ναυτιλομένους»

Φτιάξτε δύο ομάδες. Η μία επεξεργάζεται το μύθο Φτιάξτε δύο ομάδες. Η μία επεξεργάζεται το μύθο «Λύκος και γριά», ενώ η άλλη την έμμετρη παραλλαγή «Λύκος και γριά», ενώ η άλλη την έμμετρη παραλλαγή του.του.

Αναζητήστε στο κείμενό σας τις μτχ. και κατατάξτε τες Αναζητήστε στο κείμενό σας τις μτχ. και κατατάξτε τες σε πίνακες ανάλογα με το χρόνο και τη φωνή που σε πίνακες ανάλογα με το χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται.βρίσκονται.

Χαρακτηρίστε τες συντακτικά με τη βοήθεια της Χαρακτηρίστε τες συντακτικά με τη βοήθεια της μετάφρασης.μετάφρασης.

Αναλύστε τες σε δευτερεύουσες προτάσεις (στη ν.ε), Αναλύστε τες σε δευτερεύουσες προτάσεις (στη ν.ε), επεμβαίνοντας στο ηλεκτρονικό κείμενο.επεμβαίνοντας στο ηλεκτρονικό κείμενο.

Τι παρατηρείτε;Τι παρατηρείτε; Χάθηκε η ευελιξία; Χάθηκε η ευελιξία; Ιδού η κομψότης και η λακωνικότης του αρχαίου Ιδού η κομψότης και η λακωνικότης του αρχαίου

ελληνικού λόγου!ελληνικού λόγου!

Page 84: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Η ώρα του Η ώρα του quiz!quiz!

Γνωρίζετε από τους Γνωρίζετε από τους Η/Υ το Η/Υ το zip zip ((αρχείο αρχείο συμπίεσης)συμπίεσης) και το και το ξε-ξε-zip zip ((αρχείο αρχείο αποσυμπίεσης);αποσυμπίεσης);

Με ποιο από τα δυο μοιάζουν οι μτχ και με Με ποιο από τα δυο μοιάζουν οι μτχ και με ποιο οι δευτερεύουσες προτάσεις;ποιο οι δευτερεύουσες προτάσεις;

Page 85: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Για την πόλη προτιμήστε μετοχές! Προσφέρουν Για την πόλη προτιμήστε μετοχές! Προσφέρουν ευελιξία και παρκάρονται παντού και εύκολα!ευελιξία και παρκάρονται παντού και εύκολα!

Μετοχές Μετοχές Vs Vs Δευτερεύουσες προτάσειςΔευτερεύουσες προτάσεις

Λιμουζίνα Λιμουζίνα vs vs mini coopermini cooper

Υπερωκεάνιο Υπερωκεάνιο vs vs βαρκούλαβαρκούλα

Page 86: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

KKαι τώρα τι θα λέγατε για ένααι τώρα τι θα λέγατε για ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν;μικρό ταξίδι στο παρελθόν;

Page 87: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Γυρίζω τις πλάτες μου στο Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον…μέλλον…

Page 88: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Στις παρακάτω φράσεις οι μτχ επιβιώνουν ανέπαφες Στις παρακάτω φράσεις οι μτχ επιβιώνουν ανέπαφες και αναλλοίωτες. Ζωντανά λείψανα μιας άλλης εποχής! και αναλλοίωτες. Ζωντανά λείψανα μιας άλλης εποχής! Αναζητήστε σε ηλεκτρονικά ή συμβατικά λεξικά τη Αναζητήστε σε ηλεκτρονικά ή συμβατικά λεξικά τη σημασία τους και φτιάξτε προτάσεις με αυτές.σημασία τους και φτιάξτε προτάσεις με αυτές. π.χ. π.χ.

αρχής γενομένης από αρχής γενομένης από εις ώτα μη ακουόντων εις ώτα μη ακουόντων πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμέναιπλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμέναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω…φωνή βοώντος εν τη ερήμω…

Page 89: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Ο δικηγόρος του διαβόλου…Ο δικηγόρος του διαβόλου…

Για ποιο λόγο η ν.ε. διατήρησε στην ενεργ. φ. Για ποιο λόγο η ν.ε. διατήρησε στην ενεργ. φ. μόνο την τροπική μτχ ενεστώτα; Μήπως έγινε μόνο την τροπική μτχ ενεστώτα; Μήπως έγινε κάποιο λάθος;κάποιο λάθος;

Δε θα ήταν καλύτερα να αντικατασταθεί και Δε θα ήταν καλύτερα να αντικατασταθεί και αυτή από δευτερεύουσα πρόταση;αυτή από δευτερεύουσα πρόταση;

Page 90: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Νομίζετε ότι είναι τόσο απλό; Νομίζετε ότι είναι τόσο απλό; Θέλουμε επιχειρήματα!Θέλουμε επιχειρήματα!

Page 91: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Βαρεθήκατε; Βαρεθήκατε;

Τώρα τα παιδία παίζει!Τώρα τα παιδία παίζει!

Page 92: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Η ώρα της ζωγραφικής!Η ώρα της ζωγραφικής!

Ανοίξτε το πρόγραμμα Ανοίξτε το πρόγραμμα diagram designerdiagram designer και και καταρτίστε το δικό σας καταρτίστε το δικό σας εννοιολογικό χάρτη εννοιολογικό χάρτη (διάγραμμα) (διάγραμμα) των μτχ.των μτχ.

Αυτοσχεδιάστε, παίξτε με τα χρώματα και τα σχήματα Αυτοσχεδιάστε, παίξτε με τα χρώματα και τα σχήματα και βραβεύστε το καλύτερο με ένα θερμό και βραβεύστε το καλύτερο με ένα θερμό χειροκρότημα!χειροκρότημα!

Θα εκπλαγείτε! Χίλιοι άνθρωποι, χίλιες ιδέες!Θα εκπλαγείτε! Χίλιοι άνθρωποι, χίλιες ιδέες!

Page 93: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Γιατί όχι και μια Γιατί όχι και μια

διαθεματική διαθεματική δραστηριότητα;δραστηριότητα;

Page 94: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Σε συνεργασία με το θεολόγο της τάξης Σε συνεργασία με το θεολόγο της τάξης αναλύστε το αναλύστε το Σύμβολο της Πίστεως Σύμβολο της Πίστεως (το (το ““ΠιστεύωΠιστεύω””).).

Εντοπίστε κατά ομάδες τις μτχ και αναλύστε Εντοπίστε κατά ομάδες τις μτχ και αναλύστε τες σε δευτερεύουσες προτάσεις (στη ν.ετες σε δευτερεύουσες προτάσεις (στη ν.ε..))

Τι πρέπει να αλλάξει; (η στίξη)Τι πρέπει να αλλάξει; (η στίξη) Τελικά οι μτχ ήταν περιττές; Μήπως οι Τελικά οι μτχ ήταν περιττές; Μήπως οι

αρχαίοι κακώς τις χρησιμοποιούσαν; αρχαίοι κακώς τις χρησιμοποιούσαν;

Page 95: λύκος και γριά (Μύθοι του Αισώπου)

Κουραστήκατε;Κουραστήκατε;

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!