σενάριο (θεωρία)

of 24 /24
Σενάριο Σενάριο Επιμορφωτική συνεδρία 4 Επιμορφωτική συνεδρία 4

Embed Size (px)

Transcript of σενάριο (θεωρία)

Page 1: σενάριο (θεωρία)

ΣενάριοΣενάριο

Επιμορφωτική συνεδρία 4Επιμορφωτική συνεδρία 4

Page 2: σενάριο (θεωρία)

Τι είναι το Σενάριο;Τι είναι το Σενάριο;

Η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής Η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από τον πρότασης σε όλα της τα μέρη, από τον τίτλο και την ταυτότητα του δημιουργού τίτλο και την ταυτότητα του δημιουργού μέχρι και τη λεπτομερή καταγραφή της μέχρι και τη λεπτομερή καταγραφή της ολοκλήρωσής της.ολοκλήρωσής της.

Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ενώ μέρος του σεναρίου (φύλλα εργασίας) ενώ μέρος του σεναρίου (φύλλα εργασίας) απευθύνονται στους μαθητές.απευθύνονται στους μαθητές.

Page 3: σενάριο (θεωρία)

Βασικά στάδια σχεδίασης και Βασικά στάδια σχεδίασης και ανάπτυξης ενός σεναρίουανάπτυξης ενός σεναρίου

Σχεδιασμός

(1)

Εφαρμογή

αξιολόγηση

προετοιμασία

Ανάπτυξη Ολοκλήρωση

Page 4: σενάριο (θεωρία)

Σχέδιο μαθήματος ή Σχέδιο μαθήματος ή projectproject;;

Τα παραδείγματα ανάπτυξης σεναρίων, Τα παραδείγματα ανάπτυξης σεναρίων, μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι κινούνται μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι κινούνται ανάμεσα στη λογική ενός σχεδίου ανάμεσα στη λογική ενός σχεδίου μαθήματος και ενός σχεδίου εργασίας μαθήματος και ενός σχεδίου εργασίας (project).(project).

Page 5: σενάριο (θεωρία)

Η βασική ιδέα, η σύλληψη του Η βασική ιδέα, η σύλληψη του σεναρίουσεναρίου

Αφετηρία ενός σεναρίου αποτελεί πάντα Αφετηρία ενός σεναρίου αποτελεί πάντα ένα «πρόβλημα προς επίλυση» είτε στο ένα «πρόβλημα προς επίλυση» είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μαθήματος πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μαθήματος είτε, ευρύτερα, στο πλαίσιο του σχολικού είτε, ευρύτερα, στο πλαίσιο του σχολικού γραμματισμού.γραμματισμού.

Η σαφής διατύπωση του προβλήματος θα Η σαφής διατύπωση του προβλήματος θα βοηθήσει στον περαιτέρω καθορισμό των βοηθήσει στον περαιτέρω καθορισμό των παραμέτρων του σεναρίου. παραμέτρων του σεναρίου.

Page 6: σενάριο (θεωρία)

Η δομή του σεναρίουΗ δομή του σεναρίου

ΤαυτότηταΤαυτότητα

Σύντομη περιγραφή – περίληψηΣύντομη περιγραφή – περίληψη

Στόχοι – σκεπτικόΣτόχοι – σκεπτικό

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασηςΛεπτομερής παρουσίαση της πρότασης

Φύλλο εργασίαςΦύλλο εργασίας

Άλλες εκδοχέςΆλλες εκδοχές

ΚριτικήΚριτική

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία

Page 7: σενάριο (θεωρία)

ΤαυτότηταΤαυτότητα

Τίτλος σεναρίουΤίτλος σεναρίου

Δημιουργός – δημιουργοίΔημιουργός – δημιουργοί

Αποτελεί πρόταση ή εφαρμόστηκε στην Αποτελεί πρόταση ή εφαρμόστηκε στην τάξη;τάξη;

Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο, διδακτική Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο, διδακτική ενότηταενότητα

Τάξεις ή ηλικίεςΤάξεις ή ηλικίες

ΧρονισμόςΧρονισμός

Προϋποθέσεις υλοποίησηςΠροϋποθέσεις υλοποίησης

Page 8: σενάριο (θεωρία)

Σύντομη περιγραφή - Σύντομη περιγραφή - περίληψηπερίληψη

Εδώ αποτυπώνεται με αδρό και σύντομο Εδώ αποτυπώνεται με αδρό και σύντομο τρόπο η βασική ιδέα, ο σκοπός και το τρόπο η βασική ιδέα, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πρότασηςπεριεχόμενο της πρότασης

Page 9: σενάριο (θεωρία)

Στόχοι - σκεπτικόΣτόχοι - σκεπτικό

Τι επιδιώκει να καλύψει και γιατί Τι επιδιώκει να καλύψει και γιατί προτείνεταιπροτείνεται

Ποιες δεξιότητες αναμένουμε να Ποιες δεξιότητες αναμένουμε να αναπτύξουν τα παιδιάαναπτύξουν τα παιδιά

Ποιους ειδικότερους στόχους υπηρετεί Ποιους ειδικότερους στόχους υπηρετεί σχετικά με τις ΤΠΕ και το νέο γραμματισμόσχετικά με τις ΤΠΕ και το νέο γραμματισμό

(Σχετικά με τη γλώσσα) Ποιες μορφές (Σχετικά με τη γλώσσα) Ποιες μορφές γραμματισμού καλλιεργεί (κλασικό, νέο, γραμματισμού καλλιεργεί (κλασικό, νέο, κριτικό)κριτικό)

Page 10: σενάριο (θεωρία)

Λεπτομερής περιγραφήΛεπτομερής περιγραφή

Αφετηρία – το διδακτικό πρόβλημαΑφετηρία – το διδακτικό πρόβλημα

Θεωρητικό πλαίσιοΘεωρητικό πλαίσιο

Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών και τα ισχύοντα στο Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών και τα ισχύοντα στο σχολείοσχολείο

Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούνΤεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν

Διδακτική μεθοδολογία (πώς)Διδακτική μεθοδολογία (πώς)

Ενδεικτική κατανομή του χρόνου (φάσεις)Ενδεικτική κατανομή του χρόνου (φάσεις)

Ρόλοι εκπαιδευτικού και μαθητώνΡόλοι εκπαιδευτικού και μαθητών

Τυχόν προαπαιτούμενες γνώσειςΤυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις

ΠηγέςΠηγές

Παραδοτέα : κείμενα - προϊόντα της δράσης των Παραδοτέα : κείμενα - προϊόντα της δράσης των μαθητώνμαθητών

Page 11: σενάριο (θεωρία)

Φύλλα εργασίαςΦύλλα εργασίαςΠεριέχει σαφείς οδηγίες που κατευθύνουν τη Περιέχει σαφείς οδηγίες που κατευθύνουν τη δράση των μαθητών με τρόπο ώστε να δράση των μαθητών με τρόπο ώστε να διαγράφεται η εξελικτική τους πορεία στη διαγράφεται η εξελικτική τους πορεία στη μαθησιακή διδασκαλίαμαθησιακή διδασκαλία

Ο βαθμός υποστήριξης, καθοδήγησης εκ μέρους Ο βαθμός υποστήριξης, καθοδήγησης εκ μέρους του διδάσκοντος προσαρμόζεται ανάλογα με τα του διδάσκοντος προσαρμόζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τάξης, τους στόχους, την χαρακτηριστικά της τάξης, τους στόχους, την προηγούμενη εμπειρία κτλ.προηγούμενη εμπειρία κτλ.

Δίνει τυχόν πληροφορίες και τεχνολογικές Δίνει τυχόν πληροφορίες και τεχνολογικές γνώσεις, όπου φαίνεται απαραίτητογνώσεις, όπου φαίνεται απαραίτητο

Καθορίζει με σαφήνεια τα προϊόντα δράσης των Καθορίζει με σαφήνεια τα προϊόντα δράσης των μαθητών (είδος κειμένου & επικοιν. περίσταση)μαθητών (είδος κειμένου & επικοιν. περίσταση)

Page 12: σενάριο (θεωρία)

Άλλες εκδοχέςΆλλες εκδοχές

Προτάσεις για τροποποίηση – επέκταση Προτάσεις για τροποποίηση – επέκταση του σεναρίουτου σεναρίου

Page 13: σενάριο (θεωρία)

ΚριτικήΚριτική

Σε περίπτωση που αποτελεί διδακτική Σε περίπτωση που αποτελεί διδακτική πρόταση, αναφέρονται τυχόν περιορισμοί πρόταση, αναφέρονται τυχόν περιορισμοί και δυσκολίες που αναμένονται να και δυσκολίες που αναμένονται να προκύψουνπροκύψουν

Σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί, Σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί, καταγράφεται μία αποτίμηση της όλης καταγράφεται μία αποτίμηση της όλης εμπειρίας (ιδιαιτερότητες, επιτυχή σημεία, εμπειρίας (ιδιαιτερότητες, επιτυχή σημεία, προβληματικές καταστάσεις, τεκμήρια προβληματικές καταστάσεις, τεκμήρια (λ.χ., μαθητικά κείμενα)(λ.χ., μαθητικά κείμενα)

Page 14: σενάριο (θεωρία)

Μικρά μυστικά για τη διαδικασίαΜικρά μυστικά για τη διαδικασία

Ο τρόπος οργάνωσης των ομάδων: Ο τρόπος οργάνωσης των ομάδων: Με τη μέθοδο των βιωματικών σεναρίων;Με τη μέθοδο των βιωματικών σεναρίων;Με παρέμβαση του εκπαιδευτικού;Με παρέμβαση του εκπαιδευτικού;Με ελεύθερη επιλογή των μαθητών;Με ελεύθερη επιλογή των μαθητών;Ομάδες αγοριών-κοριτσιώνΟμάδες αγοριών-κοριτσιώνΟμάδες διαβαθμισμένου επιπέδουΟμάδες διαβαθμισμένου επιπέδουΔιομαδική συνεργασία (στις ερευνητικές Διομαδική συνεργασία (στις ερευνητικές εργασίες ανά δίμηνο να αλλάζει η σύνθεση των εργασίες ανά δίμηνο να αλλάζει η σύνθεση των ομάδων)ομάδων)Ανάθεση ρόλων (γραμματέας, συντονιστής)Ανάθεση ρόλων (γραμματέας, συντονιστής)

Page 15: σενάριο (θεωρία)

Μικρά μυστικά για επιτυχημένα Μικρά μυστικά για επιτυχημένα σενάριασενάρια

Να δίνουμε έμφαση στην αξιολόγηση του Να δίνουμε έμφαση στην αξιολόγηση του σεναρίου.σεναρίου.

Ποιος αξιολογεί; Ποιος αξιολογεί;

Ο εκπαιδευτικός; Ο εκπαιδευτικός;

Μια ομάδα μαθητών στην οποία στέλνει το Μια ομάδα μαθητών στην οποία στέλνει το αποτέλεσμα της εργασίας μια άλλη ομάδα; αποτέλεσμα της εργασίας μια άλλη ομάδα;

Η ολομέλεια της τάξης; Η ολομέλεια της τάξης;

Page 16: σενάριο (θεωρία)

Μικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικόΜικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικό

Υποστηρίζει ή καθοδηγεί;Υποστηρίζει ή καθοδηγεί;

Θέτει προβλήματα ή δίνει κατευθύνσεις;Θέτει προβλήματα ή δίνει κατευθύνσεις;

Δημιουργεί το Δημιουργεί το scaffoldingscaffolding (τη σκαλωσιά) (τη σκαλωσιά), , το πλαίσιο, για να οδηγηθούν οι μαθητές το πλαίσιο, για να οδηγηθούν οι μαθητές στην ανακάλυψη της γνώσης;στην ανακάλυψη της γνώσης;

Διατυπώνει με σαφήνεια τους στόχους του Διατυπώνει με σαφήνεια τους στόχους του σεναρίου όχι μόνο στο χαρτί αλλά και σεναρίου όχι μόνο στο χαρτί αλλά και στους μαθητές του;στους μαθητές του;

Page 17: σενάριο (θεωρία)

Μικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικό Μικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικό (2)(2)

Αξιοποιεί ανοιχτά περιβάλλοντα ή κλειστά Αξιοποιεί ανοιχτά περιβάλλοντα ή κλειστά λογισμικά; Τα ανοιχτά περιβάλλοντα λογισμικά; Τα ανοιχτά περιβάλλοντα (λεξικά, σώματα κειμένων, μηχανές (λεξικά, σώματα κειμένων, μηχανές αναζήτησης) ευνοούν την ανακαλυπτική αναζήτησης) ευνοούν την ανακαλυπτική μάθηση.μάθηση.

Page 18: σενάριο (θεωρία)

Μικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικό Μικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικό (3)(3)

Παροτρύνει τους μαθητές να Παροτρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως μέσο χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως μέσο επικοινωνίας:επικοινωνίας:

στέλνοντας μέσω στέλνοντας μέσω e-maile-mail τις εργασίες τους είτε σε τις εργασίες τους είτε σε άλλες ομάδες είτε στον ίδιοάλλες ομάδες είτε στον ίδιο

Σχολιάζοντας εργασίες και ανακοινώσεις ενός Σχολιάζοντας εργασίες και ανακοινώσεις ενός ιστολογίουιστολογίου

Δημοσιεύοντας τις εργασίες τους σε ιστολόγιοΔημοσιεύοντας τις εργασίες τους σε ιστολόγιο

Page 19: σενάριο (θεωρία)

Μικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικό Μικρά μυστικά για τον εκπαιδευτικό (4)(4)

Παροτρύνει τους μαθητές του για τη Παροτρύνει τους μαθητές του για τη δημιουργία εργασιών με βάση δημιουργία εργασιών με βάση

Τους επεξεργαστές κειμένουΤους επεξεργαστές κειμένου

Τα λογιστικά φύλλαΤα λογιστικά φύλλα

Τα προγράμματα παρουσιάσεωνΤα προγράμματα παρουσιάσεων

Στόχος μας είναι η καλλιέργεια του νέου Στόχος μας είναι η καλλιέργεια του νέου γραμματισμού.γραμματισμού.

Page 20: σενάριο (θεωρία)

Μικρά μυστικά για τη διατύπωση Μικρά μυστικά για τη διατύπωση των στόχωντων στόχων

Γνωστικοί στόχοιΓνωστικοί στόχοι Οι μαθητές να είναι ικανοί να ορίζουν έννοιεςΟι μαθητές να είναι ικανοί να ορίζουν έννοιες Να αναλύουν έννοιεςΝα αναλύουν έννοιες Να εφαρμόζουν έννοιεςΝα εφαρμόζουν έννοιες

Page 21: σενάριο (θεωρία)

ΔεξιότητεςΔεξιότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις Οι μαθητές να είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις

γνώσεις σε ποικίλους τομείς (μεταγνώση)γνώσεις σε ποικίλους τομείς (μεταγνώση) Να δημιουργούν και να κριτικάρουν Να δημιουργούν και να κριτικάρουν

(ανάπτυξη κριτικής ικανότητας)(ανάπτυξη κριτικής ικανότητας)

Page 22: σενάριο (θεωρία)

Στάσεις Στάσεις Ανάληψη ευθύνης για μάθηση (ενεργός Ανάληψη ευθύνης για μάθηση (ενεργός

συμμετοχή)συμμετοχή) Αποτελεσματική επικοινωνία με συμμαθητές, Αποτελεσματική επικοινωνία με συμμαθητές,

κοινωνίακοινωνία Διαπραγμάτευση της μάθησης με άλλουςΔιαπραγμάτευση της μάθησης με άλλους Προσαρμογή στα μαθησιακά περιβάλλοντα Προσαρμογή στα μαθησιακά περιβάλλοντα

και στις απαιτήσεις τουςκαι στις απαιτήσεις τους

Page 23: σενάριο (θεωρία)

δραστηριότηταδραστηριότητα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.greek-language.grwww.greek-language.gr (Πύλη για την (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)Ελληνική Γλώσσα)

Περιηγηθείτε στα σώματα κειμένων (Νέα Περιηγηθείτε στα σώματα κειμένων (Νέα Ελληνική → σώματα κειμένων)Ελληνική → σώματα κειμένων)

Page 24: σενάριο (θεωρία)

Σενάριο στην ενότητα Σενάριο στην ενότητα «Παρουσίαση – Κριτική»«Παρουσίαση – Κριτική»

Τάξη: Β’ ΛυκείουΤάξη: Β’ Λυκείου

Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΠαιδείας

Διαφορές βιβλιοπαρουσίασης – Διαφορές βιβλιοπαρουσίασης – βιβλιοκριτικήςβιβλιοκριτικής

Δείτε το Δείτε το φύλλο εργασίας φύλλο εργασίας σε τρεις εκδοχές σε τρεις εκδοχές και σχολιάστε τες. και σχολιάστε τες.