προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

17
1 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ) ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Β ΔΑΣΚΑΛΑ : ΦΛΙΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΣΚΑΛΑ : ΦΛΙΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Transcript of προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

Page 1: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

11οο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

ΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ Β

ΔΑΣΚΑΛΑ : ΦΛΙΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩΔΑΣΚΑΛΑ : ΦΛΙΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Page 2: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣΑΓΩΓΗΣ ΣτόχοςΣτόχος Οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατακτήσουν βασικές Οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατακτήσουν βασικές έννοιες της κυκλοφοριακής αγωγής (σήματα, φανάρια, έννοιες της κυκλοφοριακής αγωγής (σήματα, φανάρια, διαβάσεις, ρόλος τροχονόμου κ.α) και βασικούς κανόνες διαβάσεις, ρόλος τροχονόμου κ.α) και βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας (Κ.Ο.Κ)οδικής ασφάλειας (Κ.Ο.Κ) Η γνώση αυτή είναι πιο αποτελεσματική όταν προέρχεται Η γνώση αυτή είναι πιο αποτελεσματική όταν προέρχεται από μικρή ηλικία. από μικρή ηλικία. Μπορεί να ευαισθητοποιήσει και να διαπλάσει καλύτερα Μπορεί να ευαισθητοποιήσει και να διαπλάσει καλύτερα από τώρα υπευθύνους μελλοντικούς πεζούς και οδηγούς από τώρα υπευθύνους μελλοντικούς πεζούς και οδηγούς

Page 3: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

ΑΦΟΡΜΗΣΗΑΦΟΡΜΗΣΗ

Το κείμενο του βιβλίου της Γλώσσας: «Το Το κείμενο του βιβλίου της Γλώσσας: «Το κυλιόμενο πεζοδρόμιο» οδήγησε σε συζήτηση για κυλιόμενο πεζοδρόμιο» οδήγησε σε συζήτηση για την ασφάλεια των πεζών και αποφασίστηκε μέσα την ασφάλεια των πεζών και αποφασίστηκε μέσα στην τάξη η επιλογή του θέματοςστην τάξη η επιλογή του θέματος

Page 4: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

Το πρόγραμμα πραγματο-Το πρόγραμμα πραγματο-ποιήθηκε στην ώρα της Ευέλικτης ποιήθηκε στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης και υποστηρίχτηκε και από Ζώνης και υποστηρίχτηκε και από άλλα μαθήματα.άλλα μαθήματα.

Page 5: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

ΜαθηματικάΜαθηματικά

Σχήματα πινακίδων-γεωμετρικά Σχήματα πινακίδων-γεωμετρικά σχήματα, προβλήματα πρόσθεσης ή σχήματα, προβλήματα πρόσθεσης ή αφαίρεσης με πεζούς ή επιβάτες αφαίρεσης με πεζούς ή επιβάτες (κεφάλαιο 52, τα σήματα της τροχαίας (κεφάλαιο 52, τα σήματα της τροχαίας κ.α)κ.α)

Page 6: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

ΜελέτηΜελέτη

Η συνοικία μου- Ο τόπος μου: Η συνοικία μου- Ο τόπος μου: Παρατήρηση των δρόμων του τόπου μου και Παρατήρηση των δρόμων του τόπου μου και της σήμανσής τους. της σήμανσής τους. Επικινδυνότητα, τι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, Επικινδυνότητα, τι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, επιστολή πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, επιστολή στον Δήμαρχο (κεφάλαιο 13, Κυκλοφορώ με στον Δήμαρχο (κεφάλαιο 13, Κυκλοφορώ με ασφάλεια)ασφάλεια)

Page 7: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

ΕικαστικάΕικαστικά Δημιουργία ταμπλό και κολάζ με θέμα Δημιουργία ταμπλό και κολάζ με θέμα τους δρόμους, τα σήματα, τα φανάρια, τους δρόμους, τα σήματα, τα φανάρια, οδηγούς και πεζούς.οδηγούς και πεζούς.

Page 8: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

Δημιουργία κουστουμιών από την ενότητα Δ Δημιουργία κουστουμιών από την ενότητα Δ (Δ1 και Δ2 ) του βιβλίου εικαστικών, για την (Δ1 και Δ2 ) του βιβλίου εικαστικών, για την πραγματοποίηση ενός μικρού δρώμενου με πραγματοποίηση ενός μικρού δρώμενου με τίτλο: «Προσοχή!!! Ατύχημα.» που τίτλο: «Προσοχή!!! Ατύχημα.» που επιμελήθηκε η μαθήτρια της Β’ τάξης Ασβεστά επιμελήθηκε η μαθήτρια της Β’ τάξης Ασβεστά Χρυσοβαλεντίνα. Χρυσοβαλεντίνα.

Page 9: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης
Page 10: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης
Page 11: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

Κατασκευή που δώρισαν τα παιδιά Κατασκευή που δώρισαν τα παιδιά στους πατεράδες τους για να τα στους πατεράδες τους για να τα κρεμάσουν στα αυτοκίνητά τους. κρεμάσουν στα αυτοκίνητά τους.

Page 12: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

ΜουσικήΜουσική

Τραγούδι: «Τα φανάρια». Τα παιδιά Τραγούδι: «Τα φανάρια». Τα παιδιά τραγούδησαν και χόρεψαν καλώντας τραγούδησαν και χόρεψαν καλώντας και τις υπόλοιπες τάξης του σχολείου και τις υπόλοιπες τάξης του σχολείου να τους παρακολουθήσουν.να τους παρακολουθήσουν.

Έτσι το πρόγραμμα αποτέλεσαι πηγή Έτσι το πρόγραμμα αποτέλεσαι πηγή γνώσης και για τους υπόλοιπους γνώσης και για τους υπόλοιπους

Page 13: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

Έφτιαξαν ένθετο με συμβουλές και Έφτιαξαν ένθετο με συμβουλές και οδηγίες για άλλους που μοιράστηκε οδηγίες για άλλους που μοιράστηκε στις οικογένειες τους και τοποθετήθηκε στις οικογένειες τους και τοποθετήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου για να ενημερωθούν όλοι οι σχολείου για να ενημερωθούν όλοι οι μαθητές.μαθητές.

Ανάλογες αφίσες αναρτήθηκαν στη Ανάλογες αφίσες αναρτήθηκαν στη τάξη και τους διαδρόμους.τάξη και τους διαδρόμους.

Page 14: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης
Page 15: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη τροχονόμου στο σχολείο μας. Μετά την ενημέρωση ακολούθησε διάλογος μεταξύ του τροχονόμου και των μαθητών για την επίλυση αποριών.

Page 16: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης
Page 17: προγραμμα κυκλοφοριακης αγωγης