Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

of 8 /8
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗ

Embed Size (px)

Transcript of Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

Page 1: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗ

Page 2: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

Τν έλδπκα ζην Βπδάληην απνηεινύζεζεκαληηθό δηαθξηηηθό ζηνηρείν θνηλσληθήο

ζέζεο, πνπ θαζνξηδόηαλ από πνιινύοπαξάγνληεο, όπσο ηελ νηθνλνκηθήθαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, ην επάγγεικα, ηελειηθία θαη ην θύιν ηνπ.

Page 3: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

αλήθαλ ζηα κεζαία θαη

θαηώηεξα ζηξώκαηα

θνξνύζαλ θαηά θαλόλα

ιηλά ή κάιιηλα ξνύρα, πνπ πθαίλνληαλ ζηνλαξγαιεηό από ηηογπλαίθεο ηνπ ζπηηηνύ. Σπλήζσο ήηαλ πηνθνληά ζε κήθνο ζε

ζρέζε κε απηά ηεο

αλώηεξεο ηάμεο γηα λα

έρνπλ κεγαιύηεξε

ειεπζεξία θηλήζεσλ.

Page 4: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

Οη αγξόηεο θαη νη ζηξαηησηηθνί

θνξνύζαλ θνληέο πνπθακίζεο κε

δώλεο ζηελ κέζε ή ειεύζεξεο. Η

θνξεζηά ησλ ζηξαηησηηθώλ ήηαλ

αξρηθά παλνκνηόηππε κε απηή ησλ

Ρσκαίσλ . Όινη νη άιινη πνιίηεοθνξνύζαλ καθξηέο πνπθακίζεο .

Page 5: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

Βαζηθή ελδπκαηνινγηθή κνλάδα ηεο

βπδαληηλήο θνξεζηάο ήηαλ ν ρηηώλαο, πνπκπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε δηαθνξεηηθά

ελδύκαηα, όπσο παληειόληα, καλδύεο,επελδύηεο θαη παλσθόξηα, θαη θνξηόηαλ θαη

από ηα δύν θύια. Οη άληξεο θνξνύζαλ

ζπλήζσο θνληνύο ρηηώλεο, ςειέο πιερηέοθάιηζεο, καλδύεο ή ρνληξά παλσθόξηα θαη

ζθνύθηεο ζην θεθάιη, ελώ αληίζεηα νη

γπλαίθεο πξνηηκνύζαλ ηνπο θαξδηνύο,καθξηνύο θαη κε καθξηά καλίθηα ρηηώλεο

καδί κε εζάξπεο, καληήιηα θαη θαιύκκαηα

ηεο θεθαιήο, πνπ ζρεηίδνληαλ βέβαηα κε ηελ

εζηθή ηεο επνρήο.

Page 6: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

Η αλώηεξε ηάμε

θνξνύζε καθξηά

ελδύκαηα από αθξηβέο

πξώηεο ύιεο (κεηάμη, ιηλό), ελώ εηδηθή

θαηεγνξία απνηεινύζαληα ελδύκαηα ησλ

απηνθξαηόξσλ πνπ ήηαλθηηαγκέλα από πνιύηηκαπθάζκαηα θαη έθεξαλ

πινύζηα δηαθόζκεζε κε

Page 7: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

δηαθξίλνληαλ ζε πξώηεο, δεύηεξεο θαη

ηξίηεο πνηόηεηαο, κε ηα θαιά λα

θνξηνύληαη ζε ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηοθαη ζε ενξηέο. Γεληθόηεξα ηα ελδύκαηα

ηεο επνρήο ραξαθηεξίδνληαλ από ηα

πινύζηα ιακπεξά ρξώκαηα αιιά θαη

από ηελ πνηθηιία ησλ ζρεδίσλ ηνπο.Τν ρξώκα, άιισζηε, ήηαλ ην θύξην

ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ

αμησκάησλ, κε πην ραξαθηεξηζηηθά ηα

πνξθπξά ελδύκαηα πνπ απνηεινύζαλαπνθιεηζηηθό πξνλόκην ηνπ

απηνθξάηνξα.

Page 8: Βυζαντινή μόδα, Μαρία Λουκά-Μαρίσα Ηλιοπούλου

ΤΕΛΟΣ