Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας...

42
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΦΦΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Παπάζογλου Κώστας – Μέλος ΔΣ ΕΑΦΦΕ Γεωπόνος, Msc Περιβαλλοντική Διαχείριση, Τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη οργάνωσης παραγωγής Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ

Transcript of Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας...

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Ε Α Φ Φ Ε Γ Ι Α Τ Η Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Τ Ω Ν Α Φ Φ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

2 9 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 4

Π α π ά ζ ο γ λ ο υ Κ ώ σ τ α ς – Μ έ λ ο ς Δ Σ Ε Α Φ Φ Ε

Γ ε ω π ό ν ο ς , M s c Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ,

Τ ε χ ν ι κ ή & σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ο ρ γ ά ν ω σ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς

Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ

Στόχος της παρουσίασης

Δημιουργία μιας συνολικής εικόνας σχετικά με:

1. τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του τομέα των ΑΦΦ.

2. την προετοιμασία, και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την αποτελεσματική αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Διάρθρωση τομέα ΑΦΦ

1ο επίπεδο : πρωτογενής – φυτική παραγωγή

2ο επίπεδο: μεταποίηση & τυποποίηση

3ο επίπεδο: διακίνηση & εμπορία

Διαφορές του κάθε επιπέδου διάρθρωσης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε κτιριακές υποδομές για την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή την αποθήκευση του εξοπλισμού αυτού.

Καλλιεργητής ΑΦΦ.

γεωργικό ελκυστήρα με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα,

πλήρες αρδευτικό σύστημα άρδευσης,

υπόστεγα για τη στέγαση και συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.

Γεωργική αποθήκη, τουλάχιστον 150 τμ για τις ανάγκες μετασυλλεκτικών χειρισμών αλλά και τη δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον μηχανολογικού εξοπλισμού.

Από ένα παράδειγμα..

Μεταποιητής, τυποποιητής ΑΦΦ.

Κτιριακά: τουλάχιστον 300 τμ, που να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

Μηχανολογικό εξοπλισμό όπως τριβείο, διαλογέα, ξηραντήριο, αποστακτήρα, ζυγούς, γραμμές κάθετης ή οριζόντιας συσκευασίας, ετικετέζα κλπ.

Από ένα παράδειγμα..

Έμπορος – διακινητής ΑΦΦ.

Κτιριακά: τουλάχιστον 300 τμ που να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

Μηχανολογικό εξοπλισμό: κατάλληλο στόλο μέσων μεταφοράς των α’ υλών από τη ζώνη συλλογής, και διάθεσης των τελικών προϊόντων στο δίκτυο διανομής.

Από ένα παράδειγμα..

Στην πράξη..

Τα επίπεδα του τομέα αρκετά συχνά συνυπάρχουν σε μια δραστηριότητα.

Οι ανάγκες σε μηχανολογικό εξοπλισμό ποικίλουν από καθαρά γεωργικά μηχανήματα μέχρι εργαστηριακό εξοπλισμό.

Οι φορείς των δραστηριοτήτων μπορεί να είναι από αγρότες - φυσικά πρόσωπα μέχρι και Ανώνυμες Εταιρείες.

Τι από όλα είναι επιλέξιμο;

Επιλεξιμότητα υφίσταται για όλα τα επίπεδα του τομέα των ΑΦΦ.

Υπάρχει εκλεκτικότητα και σχετική εξειδίκευση των διαφόρων προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ως προς:

τα επίπεδα του τομέα ΑΦΦ που ενισχύουν σε συνδυασμό με

τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν τους δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν την δραστηριότητα που ενισχύεται.)

Επομένως..

Δεν υπάρχει ένα μόνο πρόγραμμα που να επιδοτεί όλα τα στάδια παραγωγής της δραστηριότητας που διαθέτω ή προτίθεμαι να δημιουργήσω.

Η ηλικία μου & η φορολογική μου εικόνα σε συνδυασμό με την επιχειρηματική μορφή που έχει ή πρόκειται να έχει η δραστηριότητα μου, καθορίζουν το αν μπορώ ή όχι να ενταχθώ σε κάποιο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.

Προϋποθέσεις για την ορθή επιλογή κάποιου προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης

Σαφής & λεπτομερής αποτύπωση :

της σκοπιμότητας της επένδυσης

των παραγωγικών σταδίων & της δυναμικότητας της.

των απαιτήσεων σε κτιριακά & μηχανολογικό εξοπλισμού

του επιχειρηματικού σχεδίου & της μελέτης βιωσιμότητας.

Διασφάλιση αξιόπιστων συνεργατών για:

Φοροτεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΜΕΤΡΟ 214

Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 1

Προώθηση Πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον

ΔΡΑΣΗ 1.1

Βιολογική Γεωργία

Δικαιούχοι: Κατ’ επάγγελμα αγρότες

Περιοχές: όλη η χώρα

Διάρκεια: 5 έτη

Υποχρεώσεις:

ένταξη του συνόλου ή μέρους της γεωργικής εκμετάλλευσης σε καθεστώς ελέγχου ΒΓ

Τήρηση κατευθύνσεων & προδιαγραφών Καν (ΕΚ)834/2007

Τήρηση 5ετούς Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τήρηση απαιτήσεων Πολλαπλής Συμμόρφωσης

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΜΕΤΡΟ 214

Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 1

Προώθηση Πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον

ΔΡΑΣΗ 1.1

Βιολογική Γεωργία

Ύψος ενισχύσεων: καθορίζεται με βάση το καλλιεργούμενο είδος και το στάδιο πιστοποίησης.

Κρόκος :

από 85,5 έως 90,0 €/στρ./έτος, ανεξάρτητα από στάδιο πιστοποίησης

Λοιπά ΑΦΦ:

από 27,5 έως 32,0 €/στρ./έτος με περίοδο προσαρμογής.

Από 20,2 έως 24,7 €/στρ./έτος χωρίς περίοδο προσαρμογής.

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 132

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων.

Δικαιούχοι: Αγρότες φυσικά & νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γ. εκμεταλλεύσεων)

Περιοχές: όλη η χώρα

Διάρκεια: 5 έτη

Υποχρεώσεις:

ένταξη του συνόλου του κλάδου της γεωργικής εκμετάλλευσης σε καθεστώς ελέγχου ΒΓ ή AGRO 2

Τήρηση κατευθύνσεων & προδιαγραφών Καν (ΕΚ)834/2007 ή του αντίστοιχου προτύπου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση.

Εφαρμογή συμβολαιακής γεωργίας

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 132

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων.

Ύψος ενισχύσεων:

Βιολογική Γεωργία: 1.500 €/έτος / εκμετάλλευση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση: 1.400 €/έτος / εκμετάλλευση

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 3.000 €/έτος / εκμετάλλευση

Επιλέξιμες δαπάνες:

Δαπάνες πιστοποίησης

Δαπάνες Συμβούλου ΒΓ, ή Επιβλέποντος AGRO 2-2

Δαπάνες κατάρτισης

Δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι: Αγρότες φυσικά & νομικά πρόσωπα, αρχηγοί γ. εκμεταλλεύσεων)

Περιοχές: όλη η χώρα

Διάρκεια: 3 έως 5 έτη

Υποχρεώσεις:

Υποβολή σχετικού φακέλου αίτησης ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης

Τήρηση των στόχων που τίθενται από το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο & πρέπει να επιτευχθούν εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Γεωργικά κτίσματα (ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Γ. ελκυστήρες & παρελκόμενα

Εξοπλισμός παραγωγής και συγκομιδής

Αρδευτικά συστήματα

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

Λογισμικό Η/Υ

Έγγειες βελτιώσεις (έργα αποστραγγίσεων, ισοπεδώσεων, αναβαθμίδων, ανόρυξης γεωτρήσεων, υδατοδεξαμενών κλπ)

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Πολυετείς φυτείες (μεταφορά & εγκατάσταση)

Καθετοποίησης και τυποποίησης παραγωγής όπως ξηραντήρια, αποστακτήρες, ψυκτικοί θάλαμοι, διατάξεις συσκευασίας κλπ.

Ύψος ενισχύσεων:

Μέχρι 400.000 €/εκμετάλλευση (με κλιμάκωση ανά κατηγορία δαπάνης)

ΠΑΑ 2007 - 2013

Σύσταση Οργανώσεων Παραγωγών - ΜΜΕ

ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013

ΚΑΝ (ΕΕ) 1234/2007

Προϋποθέσεις:

Ύπαρξη αναγνωρισμένης Ομάδας που να πληροί τα κριτήρια ΜΜΕ.

Πραγματοποίηση παραγωγής καταγεγραμμένης ετήσιας εμπορικής αξίας.

Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) διάρκειας μέχρι 5 έτη.

ΠΑΑ 2007 - 2013

Σύσταση Οργανώσεων Παραγωγών - ΜΜΕ

ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013

ΚΑΝ (ΕΕ) 1234/2007

Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για 5 έτη από την ημερομηνία αναγνώρισης της ομάδα παραγωγών, με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο, και είναι φθίνουσα.

Η στήριξη υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγή της ομάδας παραγωγών.

ΠΑΑ 2007 - 2013

Σύσταση Οργανώσεων Παραγωγών - ΜΜΕ

ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013

ΚΑΝ (ΕΕ) 1234/2007

Μέγιστο ποσοστό: 10% της αξίας της ετήσιας διατεθείσας παραγωγής που μειώνεται κατά 1% ετησίως.

Μέγιστο Ύψος ενίσχυσης: 100.000€ για κάθε έτος σε κάθε περίπτωση.

ΠΑΑ 2007 - 2013

Σύσταση Οργανώσεων Παραγωγών - ΜΜΕ

ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013

ΚΑΝ (ΕΕ) 1234/2007

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Την οργάνωση και τον προγραμματισμό της παραγωγικής διαδικασίας.

Μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων ή άλλων χώρων απαραίτητων για τη λειτουργία της ομάδας / οργάνωσης,

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δαπάνες για το διοικητικό, τεχνικό και νομικό προσωπικό.

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΜΕΤΡΟ 41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών & γεωργοδασικών προϊόντων.

Δικαιούχοι: Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συστήνουν πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)

Επιλεξιμότητα Τομέα: Ίδρυση, επέκταση & εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης & τυποποίησης ΑΦΦ.

Επιλεξιμότητα περιοχών: σε τοπικά διαμερίσματα με λιγότερους από 5000 κατοίκους.

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΜΕΤΡΟ 41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών & γεωργοδασικών προϊόντων.

Ύψος ενίσχυσης: μέχρι 500.000€ ανά δικαιούχο

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Ανέγερση ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγικής διαδικασίας, εργαστηριακός & λογισμικό διαχείρισης.

Μελέτες εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & πιστοποίησης αυτών.

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΜΕΤΡΟ 41

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών & γεωργοδασικών προϊόντων.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Αμοιβές μηχανικών και τεχνικών συμβούλων

Έκδοση αδειών δόμησης

Μελέτες σκοπιμότητας

Μελέτες αγοράς

Αμοιβές παραγωγής αναγνωρίσιμου εμπορικού σήματος

Εξοπλισμός γραφείου και νέων τεχνολογιών

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 132Α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα: Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις).

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 132Α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Επιλεξιμότητα τομέα: Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Ποσοστά επιχορήγησης: ανάλογα με την διοικητική υπαγωγή της επένδυσης και το μέγεθος αυτής, κυμαίνονται από 35 έως 65%.

Ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού: Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός έργου τα 100.000€ και μέγιστος τα 10.000.000€

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 132Α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Ανέγερση νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Προμήθεια & εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής και εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας.

ΠΑΑ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 132Α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση)

Δαπάνες απόκτησης πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).

Εξοπλισμός γραφείου, επικοινωνίας και ασφάλειας.

Επενδυτικός Νόμος

Επενδυτικός Νόμος Ν3908/11 & τροποποιήσεις Ν 4072/12, 4146/13 και 4242/14

Δικαιούχοι: όλες οι κατηγορίες & τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Επιλεξιμότητα κλάδου ΑΦΦ:

Τομέας Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Βιομηχανία Τροφίμων

Παρασκευή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων: Γενικά ΕΣ,

Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Επενδυτικός Νόμος

Επενδυτικός Νόμος 3908/11 & τροποποιήσεις Ν 4072/12, 4146/13 και 4242/14

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν:

Ίδρυση νέας μονάδας

Για τις υφιστάμενες μονάδες:

Επέκταση

Διαφοροποίηση της παραγωγής προς νέα προϊόντα

Θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία.

Επενδυτικός Νόμος

Επενδυτικός Νόμος 3908/11 & τροποποιήσεις Ν 4072/12, 4146/13 και 4242/14

Μορφές και ύψος οικονομικής ενίσχυσης:

Έως 75% του συνολικού προϋπολογισμού με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου.

Έως 75% του συνολικού προϋπολογισμού με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.

Επιπλέον ισχύει και γεωγραφική κατανομή των μέγιστων ποσοστών επιχορήγησης σε 3 ζώνες με αντίστοιχα ποσοστά 25, 40 & 50%

Ελάχιστο ύψος επιδοτούμενου προϋπολογισμού για Πολύ Μικρή Επιχείρηση: 100.000€

ΕΣΠΑ 2007 -2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Νέες και υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις)

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ) καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις, και οι υφιστάμενοι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας

Περιοχή εφαρμογής : όλη η χώρα

ΕΣΠΑ 2007 -2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Επιλέξιμοι ΚΑΔ:

10.83.14 Επεξεργασία εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων, συµπυκνωµάτων και παρασκευασµάτων τσαγιού

10.83.15 Επεξεργασία αφεψηµάτων βοτάνων

21.00.00 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων

Διάρκεια υλοποίησης: 18 + 6 μήνες

ΕΣΠΑ 2007 -2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από:

1. 30.000€ έως 400.000€ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,

2. 100.000€ έως 800.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 25% έως 50%, και καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΣΠΑ 2007 -2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

για την ανέγερση / επέκταση / διαμόρφωση κτιρίων και χώρων

για επενδύσεις σε πάγια:

Προμήθεια μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου

Προμήθεια λογισμικού

Απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας

Μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ.

ΕΣΠΑ 2007 -2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

για Άυλες Επενδύσεις:

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Σύνδεση – Συμμετοχή σε e-marketplaces

Δαπάνες συμβούλων & συμβουλευτικών υπηρεσιών

Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων και προϊόντων

Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

Κατά την αναζήτηση Κατά τη σύνταξη του φακέλου

Εύρεση αξιόπιστου τεχνικού συμβούλου – συνεργάτη

Έλλειψη ενεργών προσκλήσεων στον

επιθυμητό χρόνο

Συγχρονισμός με το συντάκτη και συμμόρφωση με τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται

Καθυστερήσεις εξαιτίας τρίτων στην έκδοση επί μέρους δικαιολογητικών ή εργασιών.

Συνήθη προβλήματα

Μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Κατά την υλοποίηση

Καθυστερήσεις λόγω παρατάσεων & αναποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών από τους φορείς υλοποίησης (Υπουργεία, Δνσεις, Αναπτυξιακές κλπ)

Διαθεσιμότητα κεφαλαίου στο ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

Καθυστερήσεις και αποκλίσεις κυρίως στα κατασκευαστικά

Ορθότητα & έγκαιρη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της υλοποίησης.

Συνήθη προβλήματα

Μετά την υποβολή αιτήματος πληρωμής

Πληρωμή

Αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα και διαφωνίες με την επιτροπή παραλαβής.

Καθυστερήσεις στην πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

Συνήθη προβλήματα

Συμπερασματικά

Ο τομέας των ΑΦΦ είναι επιλέξιμος σε όλα τα επίπεδα διάρθρωσης του

Υπάρχει μεγάλο εύρος και ποικιλία στα χαρακτηριστικά των διαφόρων προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων

Απαιτείται σοβαρή προετοιμασία από την πλευρά του ενδιαφερόμενου που όμως συμβάλλει στην ωρίμανση του προτεινόμενου έργου και περιορίζει σημαντικά την ανάληψη ρίσκου

Π α π ά ζ ο γ λ ο υ Κ ώ σ τ α ς – Μ έ λ ο ς Δ Σ Ε Α Φ Φ Ε

Γ ε ω π ό ν ο ς , M s c Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ,

Τ ε χ ν ι κ ή & σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ο ρ γ ά ν ω σ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς

Ευχαριστώ