Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

of 14 /14
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΣΟ ΦΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ξ Δημξςικό χξλείξ Φξλαογξύ Ε΄ ςάνη, 2010-11 σπεύθσμξπ δάρκαλξπ: Αμςώμηπ Σριβξύλαπ Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Δηαπξνζσπηθώλ Σρέζεσλ

Embed Size (px)

Transcript of Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

Page 1: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΣΟ ΦΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5ξ Δημξςικό χξλείξ Φξλαογξύ

Ε΄ ςάνη, 2010-11

σπεύθσμξπ δάρκαλξπ:

Αμςώμηπ Σριβξύλαπ

Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Δηαπξνζσπηθώλ Σρέζεσλ

Page 2: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

ΣΟΦΟΙ• α) Ως προς τοσς μαθητές

• Η έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ

• Η απνηύπσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ην εξγαιείν Wordle (ζύλλεθα ιέμεσλ). Οπηηθνπνίεζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.

• Τέινο, λα γλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επεμεξγαζία λα θηάζνπλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ «άιινπ»

β) σε στέση με τις Τετνολογίες της Πληρουορίας και της Επικοινωνίας

• Να αμηνπνηνύλ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ νξγάλσζε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ.

• Να ρξεζηκνπνηνύλ ινγηζκηθό παξνπζίαζεο γηα λα πξνβάιινπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζία ηνπο.

Page 3: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

1ο στάδιο: Φυλλάδιο εργασίας

• Σηνπο καζεηέο δόζεθε έλα θπιιάδην ζην νπνίν ππήξραλ νη θξάζεηο:

• Φνβάκαη όηαλ…• Θπκώλσ όηαλ…• Χαίξνκαη όηαλ…• Σηελνρσξηέκαη όηαλ…• Νηξέπνκαη όηαλ…

Τν ζπκπιήξσζαλ γξάθνληαο απζόξκεηα ην πξώην ζπλαίζζεκα πνπ έξρνληαλ ζηε ζθέςε ηνπο

Page 4: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

Τν Wordle (http://www.wordle.net ) είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ «ζύλλεθα ιέμεσλ» (word clouds). Με ηνλ ηξόπν απηό νπηηθνπνηείηαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο κηαο ιέμεο από έλα δνζκέλν θείκελν, θαζώο νη ιέμεηο κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο παξνπζηάδνληαη κεγαιύηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο. Επηηξέπεη ηελ εύθνιε εηζαγσγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ κηαο έξεπλαο κε έλαλ εναλλακτικό ηξόπν ζε ζρέζε κε ηα «παξαδνζηαθά» ξαβδνγξάκκαηα ή γξαθήκαηα πίηαο.

Παξάιιεια ε νπηηθνπνηεκέλε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ σο «ζύλλεθν ιέμεσλ» κπνξεί λα δώζεη έλα πνιύ ελδηαθέξνλ θαη πξσηόηππν αισθητικόαπνηέιεζκα, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο καο γηα έθθξαζε θαη αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπο.

πεγή: Γηάλλεο Σαινληθίδεο

Page 5: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

Φοβάμαι όταν…

κε αθνπκπάλε νη θάκπηεο, όηαλ κε πιεζηάδνπλ νη θάκπηεο, όηαλ κνπ θσλάδεη ν δηεπζπληήο, όηαλ πεγαίλσ ηνπαιέηα θαη ηξίδνπλ νη πόξηεο, όηαλ κε καιώλνπλ, όηαλ ν δάζθαινο θσλάδεη.

Page 6: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

1η εικόμα: Υξβάμαι όςαμ…

Page 7: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

κε ρηππάλε, κνπ θέξνληαη άζρεκα, όηαλ κνπ παίξλνπλ ηα πξάγκαηα, όηαλ κε ρηππάλε ή κε θνξντδεύνπλ, όηαλ κε βξίδνπλ, όηαλ ν δάζθαινο θάλεη αδηθίεο, όηαλ δε κε παίδνπλ, όηαλ κε ρηππάλε, όηαλ κε θνπηζνκπνιεύνπλ, όηαλ ν δάζθαινο θάλεη αδηθίεο, όηαλ ν δάζθαινο κε αδηθεί, όηαλ ηα παηδηά κε κεηώλνπλ θαη όηαλ δελ παίδσ κπάια γηα βιαθείεο ησλ άιισλ, όηαλ κε αδηθνύλ θαη δελ πεγαίλσ θαιά ζηα ηεζη, όηαλ κε θνξντδεύνπλ αθόκα θαη γηα πιάθα, κε πξνδίδνπλ νη θίινη κνπ, όηαλ κε αδηθνύλ, όηαλ ηα παηδηά κε κεηώλνπλ, όηαλ κε αδηθνύλ, όηαλ νη ζπκκαζεηέο κνπ ηζαθώλνληαη, όηαλ έλαο ζπκκαζεηήο κνπ κε ρηππάεη, όηαλ κε βξίδνπλ θαη κε ρηππνύλ, , όηαλ κε αδηθνύλ, όηαλ κε θνξντδεύνπλ θαη κε αδηθνύλ.

Page 8: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

2η εικόμα: Θσμώμω όςαμ…

Page 9: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ, όηαλ πάκε εθδξνκή, όηαλ δελ έρνπκε ζρνιείν, όηαλ ιείπεη ν δάζθαινο, όηαλ ν δάζθαινο καο επηβξαβεύεη, όηαλ παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ, όηαλ πεγαίλσ θαιά ζηα ηεζη, όηαλ ν δάζθαινο καο επηβξαβεύεη, όηαλ ηειεηώλεη ην ζρνιείν, όηαλ ρηππά ην θνπδνύλη, όηαλ πάκε εθδξνκή, όηαλ παίξλσ θαινύο βαζκνύο θαη βάδσ γθνι ζην πνδόζθαηξν, όηαλ παίδσ θαη όηαλ πεγαίλσ θαιά ζηα ηεζη, όηαλ παίδσ ζηελ απιή, όηαλ πεγαίλσ θαιά ζηα ηεζη θαη όηαλ παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ, όηαλ πάκε εθδξνκή, όηαλ δελ έρνπκε ζρνιείν, όηαλ δελ έρνπκε ζρνιείν, όηαλ θάλνπκε επηβξαβεύζεηο θαη όηαλ πεγαίλνπκε εθδξνκέο, , όηαλ θάλνπκε επηβξαβεύζεηο θαη όηαλ πεγαίλνπκε εθδξνκέο, όηαλ παίδσ ζηελ απιή κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, όηαλ θάλνπκε επηβξαβεύζεηο, όηαλ έρσ θαιέο ζρέζεηο κε ηηο θίιεο κνπ, όηαλ πεγαίλνπκε εθδξνκέο, , όηαλ ιείπεη ν δάζθαινο.

Page 10: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

3η εικόμα: Φαίοξμαι όςαμ…

Page 11: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

κε θνξντδεύνπλ, όηαλ δε κε παίδνπλ, όηαλ καιώλσ κε ηηο θίιεο κνπ, όηαλ ν δάζθαινο είλαη άξξσζηνο, όηαλ δελ παίξλσ θαιό βαζκό, όηαλ έρνπκε ζρνιείν, όηαλ δε κε παίδνπλ, όηαλ ηζαθώλνκαη κε ηηο θίιεο κνπ, όηαλ ν δάζθαινο έξρεηαη ζην ζρνιείν, όηαλ νη άιινη δελ κε παίδνπλ ζην πνδόζθαηξν, όηαλ ιέλε ιάζνο πξάγκαηα γηα κέλα, όηαλ καιώλσ κε θάπνηνλ, όηαλ δελ έρσ παξέα, όηαλ κε καιώλεη ν δάζθαινο, όηαλ ν δάζθαινο δελ καο αθήλεη ειεύζεξεο, όηαλ παίξλσ θάξηεο, όηαλ δελ κε παίδνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ, όηαλ δελ κε παίδνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ, όηαλ έλαο ζπκκαζεηήο κνπ δελ κε παίδεη κε ην κπαιάθη ηνπ, όηαλ δελ κε παίδνπλ νη ζπκκαζεηέο, όηαλ ράλνπκε σξαία καζήκαηα.

Page 12: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

4η εικόμα: ςεμξχωοιέμαι όςαμ…

Page 13: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

όηαλ δεηάσ από ην δάζθαιν λα πάσ ηνπαιέηα, όηαλ ιέλε θάηη γηα κέλα, όηαλ είκαη ληξνπαιόο, όηαλ κε θνξντδεύνπλ, όηαλ βιέπνπλ ηνπο άζρεκνπο βαζκνύο κνπ, όηαλ κε θνξντδεύνπλ, όηαλ δεηώ από ηε κακά λα κνπ δώζεη ππνινγηζηή, όηαλ βξίδσ κπξνζηά ζε μέλνπο αιιά θαη κεγάινπο, όηαλ κε καιώλνπλ νη δάζθαινη, ,όηαλ δελ ηα πάσ θαιά ζηα ηεζη, όηαλ θαηά ιάζνο έρσ πεη ςέκαηα ζηηο θίιεο κνπ, όηαλ πξέπεη λα πάσ λα πσ θάηη ζε κηα άιιε ηάμε.

Page 14: Συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον

5η εικόμα: Νςοέπξμαι όςαμ…