εργασία για το κάπνισμα

13

Transcript of εργασία για το κάπνισμα

Page 1: εργασία για το κάπνισμα
Page 2: εργασία για το κάπνισμα

Κάπνιςμα είναι θ ειςπνοι του καπνοφ που βγαίνει από καιγόμενα φφλλα ι τρίμματα καπνοφ. Είναι

πολφ παλιά ανκρϊπινθ ςυνικεια, διαδομζνθ αρχικά ςτουσ ικαγενείσ τθσ Κεντρικισ Αμερικισ. Το

16ο αιϊνα οι ιςπανοί ζφεραν ςτθν Ευρϊπθ τθ ςυνικεια του καπνίςματοσ, μαηί με τθν

καλλιζργεια του καπνοφ. Από τότε θ διάδοςθ του ιταν ραγδαία και εξαπλϊκθκε ςε όλο τον κόςμο.

Page 3: εργασία για το κάπνισμα

Η δυςμενισ επίδραςι του πάνω ςτον οργανιςμό δεν ιταν αρχικά γνωςτι,από το

1950 όμωσ και αργότερα αποδείχτθκε ότι το κάπνιςμα ςυνδζεται ςτενά με τθν εμφάνιςθ διαφόρων καρδιοαγγειακϊν πακιςεων, και προκαλεί χρόνια βρογχίτιδα και καρκίνο του

πνεφμονα.Όταν καίγεται ζνα τςιγάρο είναι ςαν να

δουλεφει ζνα εργοςτάςιο και με βάςθ τθ κερμοδυναμικι παράγονται περίπου 4.000

ουςίεσ - ενϊςεισ υπό ςτερεά, υγρι και αζρια μορφι.

Page 4: εργασία για το κάπνισμα

Ανάμεςα ςτισ περίπου 4.000 ουςίεσ που ο οργανιςμό των καπνιςτϊν λαμβάνει με το

κάπνιςμα, εμπεριζχονται βλαβερζσ και καρκινογόνεσ όπωσ θ γνωςτι ςε όλουσ μασ πίςςα, θ

νικοτίνθ, αμμωνία, αςετόν (ναι, ςαν αυτό που βάηουν οι γυναίκεσ ςτα νφχια!) κακϊσ επίςθσ και

μονοξείδιο του άνκρακα ι ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν διατιρθςθ του

κουφαριοφ των νεκρϊν!

Page 5: εργασία για το κάπνισμα

Το κάπνιςμα αποτελεί κφριο παράγοντα ςτθν εμφάνιςθ ςοβαρϊν αςκενειϊν που μποροφν να

καταςτρζψουν το κυκλοφορικό ςφςτθμα του ανκρϊπου, όπωσ ανϊμαλεσ λειτουργίεσ των

ςτεφανιαίων αρτθριϊν, ςτθκάγχθ, καρδιακά αγγειακά προβλιματα, ζμφραγμα και να προκαλζςουν ακόμα

και τον κάνατο ! Αλικεια, πότε ιταν θ τελευταία φορά που διαβάςατε τθν φράςθ «Το κάπνιςμα βλάπτει ςοβαρά την υγεία» ι «Το κάπνιςμα ςκοτώνει »;

Page 6: εργασία για το κάπνισμα

Εάν είςτε καπνιςτισ ι εάν άτομα που αγαπάτε ζχουν υιοκετιςει αυτι τθν ουςιαςτικά αυτοκαταςτροφικι

ςυνικεια τότε πρζπει άμεςα κάτι να κάνετε. Το κάπνισμα σκοτώνει. Όςο μακρινι, αόριςτθ και

αφθρθμζνθ να ςασ ακοφγετε αυτι θ πρόταςθ ςασ διαβεβαιϊνουμε πωσ ζχει γραφτεί για να ςασ

προειδοποιιςει και να ςασ «προςτατζψει» από ζναν άμεςο κίνδυνο που μπορεί να εμφανιςτεί οποιαδιποτε ςτιγμι - ςε οποιονδιποτε.

Page 7: εργασία για το κάπνισμα
Page 8: εργασία για το κάπνισμα
Page 9: εργασία για το κάπνισμα

Οι ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ μποροφν να εμφανιςτοφν και ςτουσ ανκρϊπουσ που δεν καπνίηουν αλλά ειςπνζουν τθν μυρωδιά του τςιγάρου , κυρίωσ ςε

δθμόςιουσ χϊρουσ… Τι γίνεται λοιπόν όταν κάποια γυναίκα είναι ζγκυοσ και βρίςκεται ςε χϊρο με άλλουσ

καπνιςτζσ ι αντίςτοιχα θ ίδια καπνίηει ;

Page 10: εργασία για το κάπνισμα

Όταν μια ζγκυοσ γυναίκα ανάβει ζνα τςιγάρο τα βλαβερά και επικίνδυνα ςυςτατικά του τςιγάρου όπωσ

θ νικοτίνθ και το μονοξείδιο του άνκρακα φτάνουν ςτον πλακοφντα απ’ όπου το ζμβρυο απορροφά

κρεπτικά ςυςτατικά τα οποία επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ του. Σφμφωνα με όλα αυτά θ φυςιολογικι λειτουργία του πλακοφντα εμποδίηεται κυρίωσ λόγω

τθσ ζλλειψθσ οξυγόνου.

Page 11: εργασία για το κάπνισμα

Σφμφωνα με τισ ζρευνεσ οι γυναίκεσ που εκτίκενται ςτον καπνό του τςιγάρου κατά τθν διάρκεια τθσ

εγκυμοςφνθσ τουσ, αντιμετωπίηουν περιςςότερουσ κινδφνουσ από τισ

μθ καπνίςτριεσ! Το πιο ςθμαντικό πρόβλθμα είναι ότι ζχουν κατά 20% περιςςότερεσ

πικανότθτεσ να γεννιςουν μωρά με πολφ μικρό βάροσ.

Page 12: εργασία για το κάπνισμα

Ακόμθ, το πακθτικό κάπνιςμα ζχει παρατθρθκεί ότι επθρεάηει τα μικρά παιδιά και τα μωρά προκαλϊντασ

ευαιςκθςία ςε πακιςεισ όπωσ θ πνευμονία, θ βρογχίτιδα και άλλα που ςχετίηονται με το

αναπνευςτικό ςφςτθμα και τθν φυςιολογικι ανάπτυξθ των πνευμόνων ιδιαιτζρα ςε αυτζσ τισ μικρζσ θλικίεσ.

Με άλλα λόγια, για τθν καλι υγεία των μωρϊν και των παιδιϊν χρειάηεται προςοχι όχι μόνο κατά τθν

διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ αλλά και ςτα επόμενα χρόνια.

Page 13: εργασία για το κάπνισμα