Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων...

77
Νίκος Παπασταματίου, φυσικός, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος [email protected] http://nikosictedu.blogspot.com The Pathway to Inquiry-Based Science Teaching Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Transcript of Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων...

Page 1: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου, φυσικός, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος [email protected] http://nikosictedu.blogspot.com

The Pathway to Inquiry-Based Science Teaching

Η Διερευνητική Μέθοδοςστη διδασκαλία των μαθημάτων

των φυσικών επιστημών

Page 2: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Σχολείο, δάσκαλοι & μαθητές

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 3: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η τρέχουσα κατάσταση έχει ποικίλες όψεις.Για παράδειγμα…

Σχολείο, δάσκαλοι & μαθητές

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

σχολείο & μαθητές

Page 4: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Γράψε…Διάβασες;

σχολείο & μαθητέςΣχολείο, δάσκαλοι & μαθητές

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 5: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Μπλα, μπλα...αύριο

κοπάνα!

σχολείο & μαθητές

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 6: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

!…

Μέρα είναι θα περάσει...

σχολείο & μαθητές

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 7: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Γλώ

σσ

α

Ιστο

ρία

Φυσ

ική

Χημ

εία

Βιο

λογί

α

Μα

θημ

ατι

κά…

Γλώσ

σα

Ιστορ

ίαΦ

υσική

Χημ

εία

Βιολογία

Μα

θημα

τικά…

Ουφ!..

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

σχολείο & μαθητές

Page 8: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

σχολείο & μαθητές

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 9: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

http://www.study4exams.gr/physics_k/mod/resource/view.php?id=326

Δάσκαλοι & διδασκαλία

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 10: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Δάσκαλοι & διδασκαλία

Συνήθως… - Αναπαράγουμε την παιδαγωγική που έχουμε υποστεί ως μαθητές … - Η διδασκαλία μας είναι “βιβλιοκεντρική”… - Υποθάλπουμε, έμμεσα ή άμεσα, την απομνημόνευση του περιεχομένου του “ενός και μοναδικού βιβλίου”… - Παραβλέπουμε τους σκοπούς του μαθήματος, τους στο- χους της διδασκαλίας κι αν αυτοί τελικά επιτεύχθηκαν…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 11: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Δάσκαλοι & διδασκαλία

- Παράθεση ποικιλίας φαινομένων δεν αρκούν για τη συγκρότηση μιας έννοιας…- Ο τρόπος και το μαθησιακό περιβάλλον καθορίζουν την οικειοποίηση της έννοιας και τη μεταφορά της

μάθησης…- Η γνώση, χωρίς τη μέθοδο απόκτησής της, παραμένει αδρανής…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 12: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Διδασκαλία & μαθητές

- Η διδασκαλία θεωρείται ως πρακτικό ζήτημα και ο εκπαιδευτικός εκτελεστής τεχνικών οδηγιών…[Υπάρχουν

ασφυκτικές δεσμεύσεις από υποδομές, αναλυτικό πρόγραμμα, σχολικό βιβλίο, εξεταστικό σύστημα κτλ.]

- Ο μαθητής δεν είναι λευκό χαρτί που μπορεί ελεύθερα να το γεμίσει ο δάσκαλος…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 13: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Διδασκαλία & μαθητές

- Ο μαθητής έχει τα δικά του νοητικά σχήματα και έναν ορισμένο τρόπο σκέψης που δεν είναι ίδιος με του ενήλικα…

- Όταν ο δάσκαλος παρεμβαίνει με το δικό του τρόπο σκέψης και το δικό του εννοιολογικό πλαίσιο, ενώ ο μαθητής κατέχει διαφορετικές νοητικές δομές, ο μαθητής δεν καταλαβαίνει το δάσκαλό του…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 14: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Διδασκαλία & μαθητές

Όλα αυτά που μαθαίνουμε στο παιδί, το εμποδίζουν να εφευρίσκει και να ανακαλύπτει. Πρέπει να καλλιεργήσουμε την αυθόρμητη έρευνα του μαθητή. Κάθε καινούργια αλήθεια πρέπει να ανακαλύπτεται ή τουλάχιστον να τίθεται εκ νέου και όχι απλά να μεταδίδεται.

Jean Piaget

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 15: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Διδασκαλία & μαθητές

Τα υπάρχοντα συστήματα μαζικής εκπαί-δευσης είναι καθεαυτά καταστροφικά (…)

Sir Ken Robinson, Άλλη Λογική, εκδ. Εν πλώ, 2011, σελ. 67

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 16: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Επιστημονικός γραμματισμός

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 17: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Τα γνωστικά πλαίσια που εμπλέκονται στη διδασκαλία των φ.ε.

1,2 Επιλογή στόχων και διαδικασιών μάθησης

3 Επιλογή περιεχομένου(απλοποίηση)

4 Επιλογή μεθόδωναξιολόγησης

5 Επιλογή των ρυθμώνμετάβασης δηλ. διαδοχικής οικοδόμησης των στοιχείων της επιθυμητής γνώσης

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Επιστημονικός γραμματισμός

Page 18: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

… η διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών (φ.ε.) στο σχολείο σκόπιμο είναι να επικεντρώνεται στο μακροχρόνιο μαθησιακό αποτέλεσμα με έμφαση στο

τι θα πρέπει να θυμούνται οι μαθητές, τι θα πρέπει να κάνουν, τι θα είναι σε θέση να κάνουν οι μαθητές αφού εγκαταλείψουν το σχολείο,

σαν ένα υπόλοιπο της σχολικής τους εμπειρίας.

Επιστημονικός γραμματισμός

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 19: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διαπιστώνεται, πάντως, το έντονο ενδιαφέρον για την εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος.

Έρευνες έδειξαν ότι:

Είναι ανησυχητική η μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών και τα μαθηματικά παρουσιάζουν πολύ εντονότερη μείωση ενδιαφέροντος σε σχέση με άλλα μαθήματα.

Page 20: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Μείωση των πτυχιούχων φυσικών επιστημών…Συνολικός αριθμός πτυχιούχων φ.ε. σε επιλεγμένες χώρες. Δείκτης 100:1994

Page 21: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Οι 15χρονοι μαθητές από όλα τα κράτη συμφωνούν απόλυτα ότι φ.ε. και τε-χνολογία είναι σημαντικές

‘’Ουδέτερη στάση’’ στην κλίμακα 1-4

Κορίτσια Αγόρια

‘’Ουδέτερη στάση’’ στην κλίμακα 1-4

1.0 Συμφωνώ απόλυτα4.0 Διαφωνώ απόλυτα

Οι φ.ε. και η τεχνολογία είναι σημαντικές για την κοινωνία

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών …

http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-sjoberg-eu2005.pdf

Page 22: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Σε πολλές χώρες τα κορίτσια φαίνεται να αντι-παθούν τις φ.ε.

‘’Ουδέτερη στάση’’ στην κλίμακα 1-4

Σε πολλές βιομηχανικές χώρες τα μαθήματα των φ.ε. παρουσιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον από τα άλλα μαθήματα

1.0 Συμφωνώ απόλυτα4.0 Διαφωνώ απόλυτα

Μου αρέσουν τα μαθήματα των φ.ε. περισσότερο από τα άλλα μαθήματα

Κορίτσια Αγόρια

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών …

http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-sjoberg-eu2005.pdf

Page 23: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

«Το μάθημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ προσωπικά, όμως, δε θέλω να έχω σχέση με αυτό…»

Μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών …

Page 24: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Κατανομή επί τοις % του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα της φυσικής

Τάξη

Μεγάλο

ενδιαφέρον Ενδιαφέρον

Μικρό

ενδιαφέρον

Ε΄ Δημοτικού 50 18 32

Β΄ Γυμνασίου 27 32 41

Β΄ Λυκείου 5 15 80

Σ: 516 μαθητές από 16 σχολεία της Αττικής

(Σ. Σάββας-Γ. Καλκάνης, 1998)

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 25: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…ο λόγος της μείωσης του ενδιαφέροντος των νέων για τις φυσικές επιστήμες αποδίδεται στον τρόπο που οι φυσικές επιστήμες διδάσκονται στα σχολεία…

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών …

Page 26: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/sciprof/pdf/hlg_report_en.pdf

«Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εκπαίδευση στα μαθήματα των φ.ε. στα σχολεία ζει σε ένα δικό της κόσμο (...) και δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της επιστήμης. Είναι αφηρημένη, διότι προσπαθεί να προβάλει θεμελιώδεις ιδέες, οι περισσότερες των οποίων αναπτύχθηκαν τον 19ο αιώνα, χωρίς επαρκή πειραματική διδασκαλία και ερμηνευτικό πλαίσιο, χωρίς να παρουσιάζει τις συνέπειές τους ώστε να κατανοηθούν επαρκώς, και χωρίς να δίνει στους μαθητές την ευκαιρία της αναπτύξουν ολοκληρωμένη γνώση και ενδιαφέρον.»

Europe needs more scientists, Gago report, 2004, p. 116

Επιστημονικός γραμματισμός & η στάση των μαθητών για τα μαθήματα των φ.ε.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών …

Page 27: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Πώς διδάσκουμε φυσικές επιστήμες;

Page 28: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Πώς διδάσκουμε φυσικές επιστήμες;

Οι επιστημονικές μέθοδοι είναι ευρετικές (heurestic),

έτσι διδάσκουμε φυσικές επιστήμες:

► με περιγραφή (παρατήρηση, μέτρηση,...)

► ή/και με πείραμα

► ή/και με συλλογισμό (ανάπτυξη ιδεών)

► ή/και με συνδυασμό όλων αυτών…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 29: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

της εποπτείας,

της εποικοδόμησης (κονστρουκτιβισμού),

της επαγωγής,

της καθοδηγούμενης ανακάλυψης,

του μαθητο(παιδο)κεντρισμού.

Η διδακτική μεθοδολογία των φυσικών επιστημώνστηρίζεται στις αρχές:

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Πώς διδάσκουμε φυσικές επιστήμες;

Page 30: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των φ.ε.

Η παραδοσιακή προσέγγιση: διάλεξη, κιμωλιοπίνακας, πείραμα επίδειξης.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως κάτοχος και φορέας της γνώσης την οποία εισάγει στους μαθητές με ερωτήσεις και αποκρίσεις (δασκαλοκεντρικό μοντέλο).

Η γνώση περιορίζεται στην εκμάθηση όρων, μαθηματικών τύπων, κανόνων που συνήθως εύκολα(;) ξεχνιούνται…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 31: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η ανακαλυπτική προσέγγιση:

ανακαλυπτική επίδειξη (από τον εκπαιδευτικό) καθοδηγούμενη ανακάλυψη (από τους μαθητές)

Οι μαθητές μαθαίνουν όταν οι ίδιοι αυτενεργώντας ερευνούν τον κόσμο και αποκτούν νέες επιστημονικές γνώσεις…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των φ.ε.

Page 32: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η ανακαλυπτική προσέγγιση περιλαμβάνει τις φάσεις:

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εξαρτώνται από το βαθμό καθοδήγησης και τον τρόπο χειρισμού των υλικών…

Του ερωτήματος… Της συζήτησης… Τη διαδικασία γενίκευσης…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των φ.ε.

Page 33: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες και εργασίες που τους ενθαρρύνουν να παίξουν το ρόλο του παραγωγού της γνώσης (αντί για τον παραλήπτη).

Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει, καθοδηγεί και συσχετίζει τη δραστηριότητα με τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.

Μάθηση με διερεύνηση (Inquiry-Based Learning)

http://www.slideshare.net/npapastam/ss-3098041

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των φ.ε.

Page 34: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Οι μαθητές :

Εκφράζονται με το γραπτό και το συμβολικό/ λογικό μαθηματικό λόγο, κάνουν πειράματα, επικοινωνούν, διαχειρίζονται πληροφορίες, κατασκευάζουν και ελέγχουν πραγματικά ή/και εικονικά μοντέλα. Συνθέτουν εργασίες και εμπλέκονται σε διάλογο με τους συμμαθητές τους. Διατυπώνουν κριτική, αμφισβήτηση, υποθέσεις, συμπεράσματα.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των φ.ε.

Μάθηση με διερεύνηση (Inquiry-Based Learning)

Page 35: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των φ.ε.

…ενώ η εκπαιδευτική κοινότητα συμφωνεί ότι για τα μαθήματα των φ.ε. η διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στη μάθηση με διερεύνηση (inquiry-based methods) είναι πιο αποτελεσματική, η πραγματικότητα στην τάξη είναι ότι σε στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών αυτές οι μέθοδοι απλώς δεν εφαρμόζονται…

Page 36: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των φ.ε.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATHWAY είναι μια δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή της μάθησης με διερεύνηση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη κι όπου αλλού..

http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/

Page 37: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

1. Σχεδιασμός ερωτήματος ή προβλήματος (προσανατολισμός)

- Επιλογή ενός γενικού ερωτήματος (ή προβλήματος) στο

πλαίσιο των δυνατοτήτων, των εμπειριών και των

ενδιαφερόντων μαθητών.

- Προσδιορισμός των ανεξάρτητων και εξαρτημένων

μεταβλητών του ερωτήματος.

-Έλεγχος των ανεξάρτητων μεταβλητών.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μάθηση με διερεύνηση: τα βήματα

Page 38: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

2. Πρόβλεψη

- Διατύπωση προβλέψεων (το πιθανό αποτέλεσμα).

- Ανίχνευση των πιθανών παρανοήσεων των μαθητών.

- Σχεδιασμός (απλού) πειράματος/ μαθητικής δραστηριότητας.

- Επιλογή και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (απλών υλικών,

οργάνων και συσκευών, Η/Υ, εκπαιδευτικών λογισμικών).

-Έλεγχος των κινδύνων, κανόνες ασφαλείας στο εργαστήριο.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μάθηση με διερεύνηση: τα βήματα

Page 39: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

3. Μετρήσεις και καταγραφή των δεδομένων (εφαρμογή)

- Συλλογή στοιχείων με παρατήρηση.

- Πραγματοποίηση μετρήσεων στο εργαστήριο ή/και σε εικονικό-ψηφιακό περιβάλλον.

-Καταγραφή των δεδομένων.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μάθηση με διερεύνηση: τα βήματα

Page 40: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

4. Σύγκριση αποτελεσμάτων με την πρόβλεψη (επαλήθευση- απόρριψη)

- Συνοπτική περιγραφή, συσχετίσεις και ερμηνεία των δεδομένων.

- Συζήτηση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

5. Αξιολόγηση

- Παρουσίαση (στην ολομέλεια της τάξης).

-Αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, αναστοχασμός.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μάθηση με διερεύνηση: τα βήματα

Page 41: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μοντέλα διερευνητικής μεθόδου (Ι)

Τίτλος του διδακτικού πρότυπου

Μοντέλο Καθοδηγούμενης Έρευνας*(Guided Research Model)

Φάση 1: Ανάδειξη του φαινομένου σε πρόβλημα

ΠαρουσίασηΟ εκπαιδευτικός παρουσιάζει την έννοια ή το πρόβλημα/τη θεωρία για συζήτηση και εναλλακτικές θεωρίες ή ιδέες.

ΣυζήτησηΟ εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για την έννοια/το πρόβλημα/ τη θεωρία και για τις εναλλακτικές θεωρίες ή ιδέες.

* Κατατάσσεται στη δομημένη διερεύνηση (structured inquiry), με έντονη καθοδήγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό με οδηγίες βήμα προς βήμα για το κάθε στάδιο της έρευνας.

http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_mathisi.pdf

Page 42: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μοντέλα διερευνητικής μεθόδου (Ι)

Τίτλος του διδακτικού πρότυπου

Μοντέλο Καθοδηγούμενης Έρευνας(Guided Research Model)

Φάση 2: Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Επιστημονική πρόβλεψηΟι μαθητές κάνουν υποθέσεις, προβλέψεις και προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Φάση 3: Εφαρμογή μιας πρότασης

Σχεδιασμός και εκτέλεση του πειράματοςΟι μαθητές σχεδιάζουν το πείραμα με την υποστήριξη/καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένωνΟι μαθητές κάνουν μετρήσεις και καταγράφουν τα ευρήματά τους.

Page 43: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μοντέλα διερευνητικής μεθόδου (Ι)

Τίτλος του διδακτικού πρότυπου

Μοντέλο Καθοδηγούμενης Έρευνας(Guided Research Model)

Φάση 4: Αντιπαραβολή –συζήτηση (abstraction)των ευρημάτων

Σύγκριση ευρημάτων με την πρόβλεψηΟι μαθητές συγκρίνουν τα αποτελέσματα με την πρόβλεψή τους. Ο εκπαιδευτικός τους διευκολύνει.

ΣυζήτησηΣυζήτηση των θεωρητικών ζητημάτων/θεμάτων που προκύπτουν από τις πειραματικές δραστηριότητες.

Φάση 5: Αξιολόγηση με ερωτήσεις εμπέδωσης (consolidation)

Συζητήσεις, ασκήσεις και εργασίεςΟ εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις και αναθέτει ασκήσεις και εργασίες με σκοπό την εμπέδωση της αποκτηθείσας γνώσης.

Page 44: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Τίτλος του διδακτικού πρότυπου

Μοντέλο Διερευνητικής Διδασκαλίας*(Inquiry Based Teaching)

Φάση 1: Δραστηριότητες για την εκμαίευση ερωτήσεων

Ανάδειξη της περιέργειαςΟ εκπαιδευτικός προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή των μαθητών παρουσιάζοντάς τους κατάλληλα υλικά.

Καθορισμός ερωτήσεων από υπάρχουσα γνώση Οι μαθητές ασχολούνται με τις (επιστημονικές) ερωτήσεις που βάζει ο εκπαιδευτικός.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μοντέλα διερευνητικής μεθόδου (ΙΙ)

* Μορφής καθοδηγούμενης ανακάλυψης (guided inquiry), στην οποία οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και ο εκπαιδευτικός τους βοηθά προτείνοντάς τους κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν ή όχι.

http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_mathisi.pdf

Page 45: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Τίτλος του διδακτικού πρότυπου

Μοντέλο Διερευνητικής Διδασκαλίας(Inquiry Based Teaching)

Φάση 2: Ενεργός έρευνα

Προτάσεις- προκαταρκτικές υποθέσειςΟι μαθητές προτείνουν πιθανές υποθέσεις/εξηγήσεις στις ερωτήσεις που αναδείχτηκαν στη Φάση 1. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τυχόν λανθασμένες/ εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών.

Σχεδιασμός και διεξαγωγή απλής έρευναςΟι μαθητές δίνουν προτεραιότητα στα στοιχεία που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν επιστημονικές εξηγήσεις. Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη διαδικασία (βοηθά όσο χρειάζεται).

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μοντέλα διερευνητικής μεθόδου (ΙΙ)

Page 46: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Τίτλος του διδακτικού πρότυπου

Μοντέλο Διερευνητικής Διδασκαλίας(Inquiry Based Teaching)

Φάση 3: Δημιουργία

Συγκέντρωση στοιχείων με παρατήρηση Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. Κάθε ομάδα μαθητών ταξινομεί και αξιολογεί τις παρατηρήσεις της για τη διατύπωση νέων (επιστημονικών) ερωτημάτων.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μοντέλα διερευνητικής μεθόδου (ΙΙ)

Page 47: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Τίτλος του διδακτικού πρότυπου

Μοντέλο Διερευνητικής Διδασκαλίας(Inquiry Based Teaching)

Φάση 4: Συζήτηση

Εξήγηση βάση των στοιχείωνΟ καθηγητής δίνει τη σωστή εξήγηση για το συγκεκριμένο θέμα έρευνας.

Θεώρηση άλλων εξηγήσεων Κάθε ομάδα αξιολογεί τις εξηγήσεις που έδωσε υπό το φως εναλλακτικών εξηγήσεων με επιστημονικό υπόβαθρο.

Φάση 5: Παρουσίαση-Αναστοχασμός (reflection)

Ανακοίνωση εξήγησης (συμπεράσματος)Κάθε ομάδα μαθητών συντάσσει την αναφοράς της, την παρουσιάζει στην τάξη και εντοπίζει /αιτιολογεί τυχόν λάθη της.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μοντέλα διερευνητικής μεθόδου (ΙΙ)

Page 48: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…και τώρα τι κάνουμε;

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μάθηση με διερεύνηση

Page 49: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Μάθηση με διερεύνηση: Η πρότασή μας

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_gymnasio.pdf

Page 50: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Η διερευνητική μέθοδος, οι πειραματικές δραστηριότητες, τα διαθεματικά σχέδια εργασίας και η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών προβλέπονται από Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) των μαθημάτων των φυσικών επιστημών και το τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) της Φυσικής β΄ και γ΄ τάξεων Γυμνασίου (ΦΕΚ 304 τεύχος Β’/2003).

Η πρότασή μας

Διερευνητική μέθοδος & ΑΠΣ Φυσικής Γυμνασίου

Page 51: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η πρότασή μας

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μεταξύ των άλλων προβλέπεται η «εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση-αξιοποίηση πληροφοριών, διατύπωση υποθέσεων, πειραματικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, ικανότητα γενίκευσης και κατασκευής προτύπων) και με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής (ΤΠΕ, εκπαιδευτικά λογισμικά), ώστε και ως μελλοντικός επιστήμονας να είναι ικανός για έρευνα και τεχνολογικό σχεδιασμό» (ΦΕΚ 304 τεύχος Β’/2003).

Διερευνητική μέθοδος & ΑΠΣ Φυσικής Γυμνασίου

Page 52: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η πρότασή μας

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Φυσικής γ΄ τάξης γυμνασίου

Page 53: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η πρότασή μας

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 54: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η πρότασή μας: εργαστηριακή δραστηριότητα

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Μετωπικό πείραμα, τυπική εργαστηριακή άσκηση καθοδηγούμενης ή μη ανακάλυψης που εκτελούν ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές, εργαζόμενοι

συνεργατικά σε ομάδες.

Page 55: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

«Η διδασκαλία των μαθημάτων των φ.ε. στο σχολείο συχνά είναι μακριά από την καθημερινή ζωή και την εργασιακή εμπειρία. Απαιτείται καλύτερη σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο της επιστήμης. Μεγαλύτερη εργαστηριακή εμπειρία (hands-on) είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και τη δευτερο-βάθμια εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι, ώστε να καλύψει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων.»

“Europe needs more scientists”, Gago report, 2004

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Η πρότασή μας: εργαστηριακή δραστηριότητα

… μια και

λ.χ. Physics Masterclasses

http://www.physics.ntua.gr/MC_2012/

Page 56: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Η πρότασή μας: εργαστηριακή δραστηριότητα & ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Πείραμα επίδειξης και προσομοίωση.

Page 57: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Πραγματικό εργαστήριο Υπολογιστική προσομοίωση

Δείγμα Μοντέλο

Συσκευές Πρόγραμμα Η/Υ

Ρύθμιση συσκευών Έλεγχος προγράμματος Η/Υ

Μετρήσεις Υπολογισμοί

Ανάλυση δεδομένων Ανάλυση δεδομένων

Σύγκριση πειράματος και υπολογιστικής προσομοίωσης

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Harvey Gould, Jan Tobochnik, and Wolfgang Christian, Introduction to Computer Simulation Methods, Addison-Wesley (2006)

Page 58: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 59: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Oι εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών υποστηρίζουν:

τη διερευνητική μάθηση με δραστηριότητες εποικοδόμησης, τον εμπλουτισμό της πειραματική εργασίας, την κατανόηση της επιστημονικής γνώσης με συνεργατικές δραστηριότητες.

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 60: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν:

Στη διερεύνηση της πειραματικής εργασίας, στην αξιοποίηση των γραφικών παραστάσεων, στη διασύνδεση πολλαπλών αναπαραστάσεων, στην κατασκευή και τη χρήση μοντέλων.

http://www.slideshare.net/npapastam/ss-6829477

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 61: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Για παράδειγμα, από το εκπ. λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.‘’Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων στη Γη και στη Σελήνη’’

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 62: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…διερεύνηση, παράμετροι

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 63: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…γραφικές παραστάσεις

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 64: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…αλλαγή περιβάλλοντος, διερεύνηση

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 65: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…γραφικές παραστάσεις, συγκρίσεις

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 66: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…ερωτήσεις αξιολόγησης

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 67: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

…μοντελοποίηση, πολλαπλές αναπαραστάσειςΕκπαιδευτικό λογισμικό Modellus

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 68: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Φυσική β΄-γ΄ ΓυμνασίουΛογισμικό πολυμεσικών εφαρμογών και παραμετρικών προσομοιώσεων.

Θερμότητα, Ηλεκ-τρισμός, Πυρηνική

ΜΕΤΑβιβλίοΗλεκτρονικό βιβλίο με πολυμεσικές εφαρμογές και εικ εργαστήρια. Φύλλα εργασίας κλασικού εργαστηρίου.

Εισαγωγή, Θερμότητα, Οπτική

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.Λογισμικό πολυμεσικών εφαρμογών και εικονικών εργαστηρίων.

Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Οπτική

Α.ΜΑ.Π.Λογισμικό δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών, εικ εργαστηρίων και μοντελοποίησης. Φύλλα εργασίας.

Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός,Οπτική

ΕνέργειαΛογισμικό πολυμεσικών εφαρμογών και εικονικών εργαστηρίων. Φύλλα εργασίας.

Ενέργεια, Ηλεκτρισμός

ΦωςΛογισμικό πολυμεσικών εφαρμογών. Φύλλα εργασίας.

Ταλαντώσεις, Οπτική

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Page 69: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σ.Ε.Π.Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον δημιουργίας εικονικών πειραμάτων Θερμότητας. Φύλλα εργασίας.

Θερμότητα

EdisonΕργαστηριακό περιβάλλον σύνθεσης κυκλωμάτων Ηλεκτρισμού-Ηλεκτρονικής.

Ηλεκτρισμός

PhET ColoradoΔιαδραστικές προσομοιώσεις (ελληνική έκδοση).

Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Ταλαντώσεις, Οπτική

Java Applets on Physics

Διαδραστικές προσομοιώσεις (ελληνική έκδοση).

Μηχανική, Ηλεκτρισμός,Ταλαντώσεις, Οπτική

Seilias Διαδραστικές προσομοιώσεις. Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Ταλαντώσεις, Οπτική

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Διδασκαλία των φ.ε. και ΤΠΕ

Page 70: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Αποτέλεσμα της διδασκαλίας!…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 71: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της σωστής διδασκαλίας και μάθησης είναι:

α. Η ένταξη των πληροφοριών στο σωστό περικείμενο. β. Η εφαρμογή των νέων πληροφοριών στις περιστάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν. γ. Η παρώθηση των μαθητών να αναπτύσσουν τις δικές τους μνημονικές ικανότητες και τις δικές τους στρατηγικές απομνημόνευσης . δ. Η κατανόηση από τους μαθητές της σπουδαιότητας και χρησιμότητας της νέας πληροφορίας.

Αποτέλεσμα της διδασκαλίας!…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 72: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

O Carl Wieman (Nobel Φυσικής 2001) αφού εξήγησε στους φοιτητές του, οι οποίοι δε σπούδαζαν φυσική, ότι οι χορδές δε μετακινούν αρκετό αέρα, ώστε να δημιουργήσουν τον ήχο που ακούμε από το βιολί, και αφού τους έδειξε το βιολί, τους εξήγησε ότι είναι το πίσω μέρος του βιολιού (ράχη) που πραγματικά παράγει τον ήχο που ακούμε…

Αποτέλεσμα της διδασκαλίας!…

Wieman, Carl, Collected papers of Carl Wieman, Word Scientific, 2008, pp.725-738

Μετά από 15 λεπτά τους έθεσε την ερώτηση:

Ο ήχος που ακούς από το βιολί παράγεται κυρίως από: Α. Τις χορδές Β. Από το ξύλο στο πίσω μέρος του βιολιού. Γ. Εξίσου και από τα δύο. Δ. Από κανένα από τα δύο.

Πώς παράγεται ο ήχος του βιολιού; (1/2)

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 73: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

22,77%

84% 10 %3% 3%

Α Β Γ Δ

Το ποσοστό που απάντησε σωστά είναι μόλις 10% …

Ο Carl Wieman ισχυρίζεται ότι το ποσοστό παραμένει το ίδιο ακόμη κι όταν το ακροατήριό του αποτελείται από τους διδάσκοντες στη σχολή ή από μεταπτυχιακούς φοιτητές…

Wieman, Carl, Collected papers of Carl Wieman, Word Scientific, 2008, pp.725-738

Αποτέλεσμα της διδασκαλίας!…

… οι εναλλακτικές αντιλήψεις (προϋπάρχουσες ιδέες) δύσκολα ανατρέπονται.… οι εναλλακτικές αντιλήψεις (προϋπάρχουσες ιδέες) δύσκολα ανατρέπονται.

Πώς παράγεται ο ήχος του βιολιού; (2/2)

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 74: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Αποτέλεσμα της διδασκαλίας!…

Αφού εξήγησα στο μαθητή μου με λόγια και με παραδείγματα ότι:

Προσπάθησα να ελέγξω αν πράγματι το είχε κατανοήσει, δίνοντας του ένα άλλο παράδειγμα. Και ιδού το αποτέλεσμα της απάντησής του:

… όταν ο μαθητής δεν κατανοεί το περιεχόμενο του μαθήματος, «αποστηθίζει».… όταν ο μαθητής δεν κατανοεί το περιεχόμενο του μαθήματος, «αποστηθίζει».

…το 8 πλαγιαστό!

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 75: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Είσαι σίγουρος ότι φοράς το προφυλακτικό;

Φυσικά!

Αποτέλεσμα της διδασκαλίας!…

Με βάση τη άποψη των «ιδεών» των μαθητών, τα παιδιά διαθέτουν ένα πλήρες σύνολο ιδεών και οι «νοητικές υποδοχές» του εγκεφάλου τους είναι ήδη γεμάτες. Οι νέες πληροφορίες δεν τοποθετούνται σε νέες ή σε κενές θέσεις, αλλά φιλτράρονται και ερμηνεύονται με βάση τις υπάρχουσες ιδέες…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 76: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

•Loukas Vlahos (καθηγητής στο τμήμα Φυσικής στο ΑΠΘ, στη σελίδα του στο fb)

Στο τμήμα φυσικής και όχι μόνο το 2012 η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών απαντά σε ερωτήσεις μόνο αν είναι θεωρία ή έχει διαβάσει πρότυπο (template) όμοιο της άσκησης που θα εξεταστεί. Γνωρίζω ότι λίγους ενδιαφέρει αυτή η διαπιστώσει αυτή, αλλά έχω ευθύνη να την καταγράψω. Αν στην εκπαίδευση μαζικά έχουμε αυτά τα φαινόμενα, εσείς μιλήστε για ανάπτυξη και καινοτομία… Οι εκπαιδευτικοί έχουν κατ΄ επανάληψη ειδοποιήσει όλους ότι το σημερινό σχολείο… κτίζει στην άμμο, αλλά ουδείς δείχνει να ενδιαφέρον για δευτερεύοντα πράγματα.

Αποτέλεσμα της διδασκαλίας!…

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012

Page 77: Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

Νίκος Παπασταματίου ● Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ● Οκτώβριος 2012