Το Νέο Μοντέλο...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Career

 • view

  939
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Το Νέο Μοντέλο...

 • To NTo N

  ,

  , MSc CVexpertsmpafioli@cvexperts.gr

  14 2012

  Ta ??e?a ?a sa? e??a??st?s? ??a t?? pa???s?a sa? se a?t?? t?? e?d???s?, ?a? ?e????te?a st?? ??, ?a d???????s? p?? p?a?at?p??e?ta? e s???pe?a, sta?e?? ?a? e ep?t???a ??a a?t? ta ?????a, ???? st? ??aa t?? ?d??t?? t?? ?a? t? e???? t?? a????p?? t??. ???a? ?a d???????s?-?es?? p?? ?a? f?t?? de???e? t? d???: d?????????t?ta ?a? p??? d???e?? ??a ?a ???e ?e?d?s????.

  St? s????e?a ?a ??e?a ?a sa? p? 2 ????a ??a t? CVexperts. ?d?????e t? 2007, t? ??afe?? a? e??a? 10? ap? ed? e ta p?d?a, e??a? ?a ?ad??? p??sp??e?a ?a? ? Cvexperts e??a? ?? ?????p?? t??. St???? t?? e??a? ? d???????a e??? s?st?? epa??e?at???? p??f?? t? ?p??? ?a ??e? ap???s? st?? a???? e??as?a? (??, s??, p??s?p ?st?s, linkedin). Se ????te?? ???a?a ?????e ste????s? a??? d??, ??t? t? ?p??? p??e? ??a ??e? pe??ss?te?? e?d?af???? ??a es?? ??a ?a a? ste??ete t? ????af??? sa?.

 • &

 • Vs Vs (Skills/Competencies) O

  St? s?e???? ????a ?a ?a?????e ta e??? ??ata:

 • 2121

 • !

  ?p??e???se??: Downsizing ????? te?e???"Downsizing ???? right sizing" e??a? ? as???? t??p?? a?t?d?as?? t?? pe??ss?te??? e???????? eta?????ap??a?t? st?? ????????? ???s?, ??? p?? ??a e t?? ??a d?ap?st????? p?? t? right sizing (t? s?st? ??e???) ??s?eta? a??? ?a???te?a ??e????? ?atast?ata, e?????? t?? pa?a??e??e?, ap?????? e??a??????? ?a? ?a??d????? ?s????. ???e ??a ??? ?a? p?? p???

 • !

  ?e??pt?se?? ap???se?? e??a?????? e t? ?a????a

 • !

 • ...

  St? ??t????? t?? d??s??? ????? ep???at??? ?a? ?pe??s????? a???t???? e?f??se?? ?p??...

 • ??a? ?a? ? da?e?s?? e??a? ???? ?a ???? p?? ep???ate? st? d??s?? ????, ?a p????e ?a? ee?? t??a ??a ???? d??e?? ap? t?? ep?st?? t?? ????????????a?, ?a? st? ???? ????? p?? ????e ?a ?????e ?a ap?pe??a d?e?e???s?? t?? ??a??s?? a?apa?a????? ?a? p?????s? p???ata???e?? ?a? ste?e?t?p?? st?? ?a??e????t?t? a?. ???s?p??? ??s?? e???? e?d?af???? st? ?a a?a??? t? ???? t?? a????p?? p?? s??a?ast??f?a?: p??spa?? ?a a?a?a???? t? ?de??????? ???t?? ap? t? ?p??? ? ???e ????/f??s?/?p??? p?????eta?. ???a? d?as?edast??? ?a? t??a?t??? ??at? p????? f???? ?ata???? st? s?p??asa ?t? ???? a?, ?st? ?a? ?a f???, ???a??e ?a? a?apa?????e ste?e?t?pa ?a? p???ata???e?? p?? a? ta ????? pe? ?? ????? (ta ?sa, t? s???e??, ....). ?? t??a?t??? e??a? ?t? e?a?t?a? a?t?? p?? a? epa?a?a????ta? st?? pe???????sa at?sfa??a, pa??????e ap??e??, ????et??e ?????????? st?se??. ?? p???e?? a? e??a? ap?t??esa a?t??.

  G???????e ?t? sta s??????a d????at??? ?a?est?ta ? ?s??s? d??a?? de? ep????eta?, ep?t?????eta? ?s? t?? ?de?????a?. ???a? ?ata???t? ?t? ?p???? ?ataf??e? ?a e????e? t?? ?de?????a p??? ?fe??? t?? e??a? a?t?? p?? ?a e????e? t?? ??da. ?a ??? e??????ta? ap? t?? ?s????? ?????????, ????????? ?a? p???t?st??? ??de?. ??? s???e?????a, ap?te???? ???a?a t?? ep??e???se?? p?? ta s??t?????. ??a ? t?p?? s?et??e? st?? a?apa?a???? t?? ?atest????? s?st?at??, a??? ?a? t? pa???e? ? ?d???. ? a?apa?a???? a?t? ??a??eta? ap? t?? a??a epa?????? ste?et?p???? ?a?a?t???st???? ???? t?? ?a??????e?a s???e??????? a?t????e??. G?a ?a ?p??et??e? apa??????ta t? ?atest????, s?a??e? ?t? ?a p??pe? ?a ???eta? ?a p??? s???e?????? ep????? ?e?t?? (??pe pa??de??a pe??t? p?? d???e?e se eta??e?a d??a???t?? ??????, ? p??????a e?t?p?? de? s??ep??eta? p??????a ap??e??). ????e?a ?e????t?? ?se? e??? d?????? ?de???????? p?a?s???. ?? e?a??a?t???? t?p??et?se?? e??a? sp???e?. ?p? t? st??? p?? t? s????? t?? ??p?? ??s?eta? st? d??a??d?s?a t?? ?s????? ??d?? e???s?a?, e??a? ?ata???t? ?t? e??a? d???? t??? ?? ??se?? p?? p???????ta?.

  ?ata?????e se ????? ?e???e?s?? ?a? se ?e?????? t?p??? a?t??????. ?? epa?a?aa??e?e? ap??e?? p??? se ??a ??a ?ata?????? se p?? s???ete? ?????????? st?se??. ? ???? ?a? ? ?p??? t?? ?????? d?a??f??eta? s?f??a e a?t? p?? a???e? ?a? d?a??e?, ?ta? ? ?es? ?a? p??s?p??? epe???a e??a? ad??at?. ??a ?p??a t?p???t?s? e??a? t?p???t?s? p?? ta ??? p???????.

  ? ???t??? a????s? t?? ?????

 • Se ?a?a pe??pt?s? de? pe?????f??ta? sa? ?a p?????s? t?? ep???? p?? pa?? t?? a?ae??e?e? d?s????e? ?a ap?te??se? t?? apa??? ?a? ??a? a??pt???? ?a? ?a? p???t?s???? a?a?????s??. ??de???? pa???s?a t?? e?a??a?t???? ??s?? st?? t?p?. ?p??ete? t?? a???? ?a? ?a??????sa? p????f???s?? p?? st??e?e? st?? e????? s??a?s??at??? f??t?s? t?? ?????? ?a? p?? p??? ap??e? ap? ?a ???p?e??? a?t??e?e???? p????f???s?. ?a??????e?a e??? ?????p??e???? ???at??. ?ta? ?p????e?ta? ?t? t? ???e ap? ta pa?ap??? e??a? p????a, t?te ep????eta? ???? ?t??? a?t?et?p?s?? t?? e??s? ?at?tat?? ????? ?s??? st? d??? a? pe??pt?s?. ?? ?p???s??e ?t? ?p??? ap? ta pa?ap??? t? d??e sa? p?e????t?a, t?te a?t? ?a pa???e? ?f??? ?a? ??a ep????eta? ? ???? ?t??? a???p???s?? t?? ??a ???s? t?? ?pa????t?? ?es?? p??? ?a ??a ??????s?. ?p??e? ??? ??t? t?t??? ?a ?e?t?????se?; ??? p??e? ??p???? ?a ???e? ?a ??se? ta ?e?t???a t??.

  ? ap??t?s? e??a? ???, de? p??e? t? ?atest???? ?a p??e? ?a e??a? ?atest????. ?a? t? ?????e ee??; ?ata???? s??e?d?t?p????e.

  G?a t?? ??e??? ???p?? t?? p?e????t?ta? ?p???e? ?a ?a??? e?????e?? e????? s????? ?a? ??????a. ? ef???s? ape????/a?t?p???? ap??a?t? se ?a ??da ep?t?????e? s??e?t???t?ta.

  ?a ?p???ast??e p?s? a??p???ast?? ?a? e?te?e????? e?aste ap??at? se e?a??te?? ? ????te?? ?de??????? ep??eas?.

 • Se ?a?a pe??pt?s? de? pe?????f??ta? sa? ?a p?????s? t?? ep???? p?? pa?? t?? a?ae??e?e? d?s????e? ?a ap?te??se? t?? apa??? ?a? ??a? a??pt???? ?a? ?a? p???t?s???? a?a?????s??. ??de???? pa???s?a t?? e?a??a?t???? ??s?? st?? t?p?. ?p??ete? t?? a???? ?a? ?a??????sa? p????f???s?? p?? st??e?e? st?? e????? s??a?s??at??? f??t?s? t?? ?????? ?a? p?? p??? ap??e? ap? ?a ???p?e??? a?t??e?e???? p????f???s?. ?a??????e?a e??? ?????p??e???? ???at??. ?ta? ?p????e?ta? ?t? t? ???e ap? ta pa?ap??? e??a? p????a, t?te ep????eta? ???? ?t??? a?t?et?p?s?? t?? e??s? ?at?tat?? ????? ?s??? st? d??? a? pe??pt?s?. ?? ?p???s??e ?t? ?p??? ap? ta pa?ap??? t? d??e sa? p?e????t?a, t?te a?t? ?a pa???e? ?f??? ?a? ??a ep????eta? ? ???? ?t??? a???p???s?? t?? ??a ???s? t?? ?pa????t?? ?es?? p??? ?a ??a ??????s?. ?p??e? ??? ??t? t?t??? ?a ?e?t?????se?; ??? p??e? ??p???? ?a ???e? ?a ??se? ta ?e?t???a t??.

  ? ap??t?s? e??a? ???, de? p??e? t? ?atest???? ?a p??e? ?a e??a? ?atest????. ?a? t? ?????e ee??; ?ata???? s??e?d?t?p????e.

  G?a t?? ??e??? ???p?? t?? p?e????t?ta? ?p???e? ?a ?a??? e?????e?? e????? s????? ?a? ??????a. ? ef???s? ape????/a?t?p???? ap??a?t? se ?a ??da ep?t?????e? s??e?t???t?ta.

  ?a ?p???ast??e p?s? a??p???ast?? ?a? e?te?e????? e?aste ap??at? se e?a??te?? ? ????te?? ?de??????? ep??eas?.

 • ! ! ! ! ! !

  !

  ! !

  !

  Te? ?sa ??a ?a pe?? ??p?????a? ?e?t??e? ?? a??e??e??????de???? t?? ??s???? ??a?e t? t?de s????? st? s????te????? de? ??e?? ?s?...??ste ??e???? ese?? ??a?t? ???te...???

  ?a???s?as? t?? kariera.gr ?a? t?? ????? t?? se ??a ta pa?ap???.

 • ! !

 • : : & &

  G?a a??et? ?????a ? ????????? ???s? ????pte t?? ???e??? ta???t??. ???a ???, ? ???e??? a?t? ???eta? e?t???te??, pe??ss?te?? efa???, ?a??? e?? ?? ???a??s?? ?????? pe????p?? p??s?p???? a?a?a??pt??? ?t? ??e?????ta? pe??ss?te?? ap? p?t? t??? s?st??? a????p??? ??a ?a p??????s??? p??st? ?a? ??a ?a ?p?st??????? t? st?at????? t???.

 • ,

  :

  !

  :

  :

  * : Manpower 2011

 • 1. 2. 3. 4.

  5.

  !

  5. 6. 7. / 8. 9. 10.

  * : Manpower 2011

  St?? e??t?s? ???p?? ???a e??a? ? ??s? e??as?a e t? e?a??te?? d?s????a ?a ?e?te t?? ?at?????? ?p???f??;, ?? e???d?te? apa?t???:

 • 1. 2. ( /

  )3. 4.

  5. -

  !

  5. - 6.

  7. 8. 9. 10.

  * : Manpower 2011

  ????te?: ??s? p?? de? apa?te? t?p??? p??s??ta

 • 1 3 (34%) ( 48%) .

  * : Manpower 2011

  ? e???? a?e???a ???p?? de? ???e? t?? e??es? a????p???? d??a???? e?????te?? ??a t??? e???d?te?1 st??? 3 e???d?te? (34%) pa???s??? (st?? ????da 48%) d????e? ?t? s??a?t? d?s????e? ??a t? ste????s? ??se?? e?a?t?a? ???e???? ta???t??. ???e??? ta???t?? st?? ????da: 1. ?pa??e?at?e? ????t?? 2. ?e?????? (?????? pa?a?????/?e?t?????a? ?a? s??t???s??) 3. ?????a?a Ste???? 4. ???s?p??? ???? t?? a??d?? ??a ????st???a ?a? ????????? ??ata 5. ????te? - ?e??????te? 6. ???s?p??? ??????t???? ?a? G?aate?a??? ?p?st?????? 7. ???a??te???te? 8. ?d???? ?a? ?e???st?? ?a???? ????t?? 9. ????st?e??? ????se?? 10. ?p?pte?

 • (Brick-and-mortar)

  (virtual)

  Application Economy

  Vs Vs

  S?at??? ?at?st?a ap? t???a ?a? as?st?

  Definition of 'Brick And Mortar'A traditional "street-side" business that deals with its customers face to face in an office or store that the business owns or rents. The local grocery store and the corner bank are examples of "brick and mortar" companies. Brick and mortar businesses can find it difficult to compete with web-based businesses because the latter usually have lower operating costs and greater flexibility.

  Investopedia explains 'Brick And Mortar'It is increasingly common for brick and mortar companies to also have an online presence. For example, some brick and mortar grocery stores, such as the national Safeway chain, allow customers to shop for groceries online and have them delivered to their doorstep in as little as a few hours. However, some business types work best or work only in brick and mortar form, such as hair salons and veterinarians.

  ? New Application Economy s?f??a e ??e??a, ??e? d???????se? 466,000 ??se?? e??as?a? st?? ??? ap? t? 2007, according to the survey.Americas App Economy which had zero jobs just 5 years ago before the iPhone was introduced demonstrates that we can quickly create economic value and jobs through cutting-edge innovation, Rey Ramsey, President and CEO o