Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός...

of 46 /46
To N To Nέο Μοντέλο έο Μοντέλο ∆ιαχείρισης ∆ιαχείρισης Καριέρας Καριέρας Καριέρας Καριέρας Εγώ, ο ιδανικός µου εργοδότης Μαρία Παφιώλη, MSc Σύµβουλος CVexperts [email protected] 14 Οκτωβρίου 2012 Ηµέρες Καριέρας Τεχνόπολις

Embed Size (px)

Transcript of Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός...

Page 1: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

To NTo Nέο Μοντέλο έο Μοντέλο ∆ιαχείρισης ∆ιαχείρισης

ΚαριέραςΚαριέραςΚαριέραςΚαριέραςΕγώ, ο ιδανικός µου εργοδότης

Μαρία Παφιώλη, MScΣύµβουλος [email protected]

14 Οκτωβρίου 2012Ηµέρες ΚαριέραςΤεχνόπολις

Ta ??e?a ?a sa? e??a??st?s? ??a t?? pa???s?a sa? se a?t?? t?? e?d???s?, ?a? ?e????te?a st?? ??, µ?a d???????s? p?? p?a?µat?p??e?ta? µe s???pe?a, sta?e?? ?a? µe ep?t???a ??a a?t? ta ?????a, ???? st? ??aµa t?? ?d??t?? t?? ?a? t? µe???? t?? a????p?? t??. ???a? µ?a d???????s?-?esµ?? p?? ?a? f?t?? de???e? t? d??µ?: d?µ????????t?ta ?a? p??? d???e?? ??a ?a ß???µe ?e?d?sµ????. St? s????e?a ?a ??e?a ?a sa? p? 2 ????a ??a t? CVexperts. ?d?????e t? 2007, t? ??afe?? µa? e??a? 10? ap? ed? µe ta p?d?a, e??a? µ?a ?µad??? p??sp??e?a ?a? ? Cvexperts e??a? ?? ?????p?? t??. St???? t?? e??a? ? d?µ??????a e??? s?st?? epa??e?µat???? p??f?? t? ?p??? ?a ??e? ap???s? st?? a???? e??as?a? (ß??, s??, p??s?p ?st?s, linkedin). Se µ????te?? ???µa?a ?????µe ste????s? a??? d??, ??t? t? ?p??? µp??e? ??a ??e? pe??ss?te?? e?d?af???? ??a es?? ??a ?a µa? ste??ete t? ß????af??? sa?.
Page 2: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Συγγραφή Βιογραφικών & Συµβουλευτική Καριέρας

Page 3: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

� Παρούσα κατάσταση� ΜΜΕ και Εργασία� Παλιό Vs Νέο Μοντέλο επιχειρήσεων� Παλιό Vs Νέο Μοντέλο Καριέρας� ∆εξιότητες (Skills/Competencies)� O πολυδιάστατος εργαζόµενος

Έρευνα έλλειψης ταλέντου

ΑτζένταΑτζέντα

� Έρευνα έλλειψης ταλέντου� Τα καλά νέα

St? s?µe???? ?µ???a ?a ?a?????µe ta e??? ??µata:
Page 4: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

2121οςος αιώναςαιώνας

Page 5: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Περικοπές!

?p??e???se??: Downsizing ?????… te?e??µ? "Downsizing µ????… right sizing" e??a? ? ßas???? t??p?? a?t?d?as?? t?? pe??ss?te??? e???????? eta????? ap??a?t? st?? ??????µ??? ???s?, µ??? p?? µ??a µe t?? µ??a d?ap?st????? p?? t? right sizing (t? s?st? µ??e???) ß??s?eta? a??µ? ?aµ???te?a… ??e????? ?atast?µata, µe?????? t?? pa?a??e??e?, ap?????? e??a??µ????? ?a? ?a??d????? µ?s????. ???e µ??a ??? ?a? p?? p???… 
Page 6: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Απολύσεις!

?e??pt?se?? ap???se?? e??a??µ???? µe t? ?a??µ??a
Page 7: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Ανεργία!

Page 8: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

� Κρίση� Υφεσιακά µέτρα� Χρέος� ∆ΝΤ� ...

∆ηµόσιος λόγος∆ηµόσιος λόγος

St? ??t????? t?? d?µ?s??? ????? ep???at??? ?a? ?pe??s????? a???t???? e?f??se?? ?p??...
Page 9: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
Page 10: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
??a? ?a? ? da?e?sµ?? e??a? ???? µ?a ???? p?? ep???ate? st? d?µ?s?? ????, ?a p????µe ?a? eµe?? t??a ??a µ???? d??e?? ap? t?? ep?st?µ? t?? ????????????a?, ?a? st? ???? ????? p?? ????µe ?a ?????µe µ?a ap?pe??a d?e?e???s?? t?? µ??a??sµ?? a?apa?a????? ?a? p?????s? p???ata???e?? ?a? ste?e?t?p?? st?? ?a??µe????t?t? µa?. ???s?p??? ß??s?? µe???? e?d?af???? st? ?a a?a??? t? ???? t?? a????p?? p?? s??a?ast??f?µa?: p??spa?? ?a a?a?a???? t? ?de??????? ???t?? ap? t? ?p??? ? ???e ????/f??s?/?p??? p?????eta?. ???a? d?as?edast??? ?a? t??µa?t??? ??at? p????? f???? ?ata???? st? s?µp??asµa ?t? ???? µa?, ?st? ?a? µ?a f???, ???ßa??µe ?a? a?apa?????µe ste?e?t?pa ?a? p???ata???e?? p?? µa? ta ????? pe? ?? ????? (ta µ?sa, t? s???e??, ....). ?? t??µa?t??? e??a? ?t? e?a?t?a? a?t?? p?? µa? epa?a?aµß????ta? st?? pe???????sa atµ?sfa??a, pa??????µe ap??e??, ????et??µe ?????????? st?se??. ?? p???e?? µa? e??a? ap?t??esµa a?t??. G???????µe ?t? sta s??????a d?µ???at??? ?a?est?ta ? ?s??s? d??aµ?? de? ep?ß???eta?, ep?t?????eta? µ?s? t?? ?de?????a?. ???a? ?ata???t? ?t? ?p???? ?ataf??e? ?a e????e? t?? ?de?????a p??? ?fe??? t?? e??a? a?t?? p?? ?a e????e? t?? ?µ?da. ?a ??? e??????ta? ap? t?? ?s????? ?????????, ??????µ??? ?a? p???t?st??? ?µ?de?. ??? s???e???µ??a, ap?te???? ???a?a t?? ep??e???se?? p?? ta s??t?????. ??a ? t?p?? s?µµet??e? st?? a?apa?a???? t?? ?atest?µ???? s?st?µat??, a??? ?a? t? pa???e? ? ?d???. ? a?apa?a???? a?t? ??µa??eta? ap? t?? a??a epa?????? ste?et?p???? ?a?a?t???st???? µ???? t?? ?a??????e?a s???e???µ???? a?t????e??. G?a ?a ?p??et??e? apa??????ta t? ?atest?µ???, s?µa??e? ?t? ?a p??pe? ?a ???eta? µ?a p??? s???e???µ??? ep????? ?eµ?t?? (ß??pe pa??de??µa pe??t? p?? d???e?e se eta??e?a d??a??µ?t?? ??????, ? p??????a e?t?p?? de? s??ep??eta? p??????a ap??e??). ??µ??e?a ?e????t?? ß?se? e??? d?µ?µ???? ?de???????? p?a?s???. ?? e?a??a?t???? t?p??et?se?? e??a? sp???e?. ?p? t? st??µ? p?? t? s????? t?? ??p?? ß??s?eta? st? d??a??d?s?a t?? ?s????? ?µ?d?? e???s?a?, e??a? ?ata???t? ?t? e??a? d???? t??? ?? ??se?? p?? p???????ta?. ?ata?????µe se ????? ?e???e?s?? ?a? se ?e?????? t?p??? a?t??????. ?? epa?a?aµßa??µe?e? ap??e?? p??? se ??a ??µa ?ata?????? se p?? s???ete? ?????????? st?se??. ? ???µ? ?a? ? ?p??? t?? ?????? d?aµ??f??eta? s?µf??a µe a?t? p?? a???e? ?a? d?aß??e?, ?ta? ? ?µes? ?a? p??s?p??? eµpe???a e??a? ad??at?. ??a ?p??a t?p???t?s? e??a? t?p???t?s? p?? ta ??? p???????. ? ???t??? a????s? t?? ?????
Page 11: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

� Μετανάστες ή ∆ιατάραξη � Αριστερός ή ∆εξιός� Μνηµονιακός ή Αντιµνηµονιακός� ∆ιαδηλώσεις ή Καταστροφές� Ανεργία ή ∆ουλειά στο εξωτερικό

∆υαδικές αντιθέσεις στη γλώσσα∆υαδικές αντιθέσεις στη γλώσσα

Se ?aµ?a pe??pt?s? de? pe?????f??ta? sa? µ?a p?????s? t?? ep???? p?? pa?? t?? a?aµe??µe?e? d?s????e? ?a ap?te??se? t?? apa??? µ?a? ??a? a??pt???? ?a? µ?a? p???t?sµ???? a?a?????s??. ??de???? pa???s?a t?? e?a??a?t???? ??s?? st?? t?p?. ?p??ete? t?? a???? µ?a? ?a??????sa? p????f???s?? p?? st??e?e? st?? e????? s??a?s??µat??? f??t?s? t?? ?????? ?a? p?? p??? ap??e? ap? µ?a ???p?e??? a?t??e?µe???? p????f???s?. ?a??????e?a e??? ?????p??eµ???? ???µat??. ?ta? ?p????e?ta? ?t? t? ???e ap? ta pa?ap??? e??a? p??ß??µa, t?te ep?ß???eta? ???? µ?t??? a?t?µet?p?s?? t?? – µe??s? ?at?tat?? ????? µ?s??? st? d??? µa? pe??pt?s?. ?? ?p???s??µe ?t? ?p??? ap? ta pa?ap??? t? d??µe sa? p?e????t?µa, t?te a?t? ?a pa???e? ?f??? ?a? ??a ep?ß???eta? ? ???? µ?t??? a???p???s?? t?? – ??a ???s? t?? ?pa????t?? ?esµ?? p??? µ?a ??a ??????s?. ?p??e? ?µ?? ??t? t?t??? ?a ?e?t?????se?; ??? µp??e? ??p???? ?a ???e? ?a ??se? ta ?e?t?µ??a t??. ? ap??t?s? e??a? ???, de? µp??e? t? ?atest?µ??? ?a p??e? ?a e??a? ?atest?µ???. ?a? t? ?????µe eµe??; ?ata???? s??e?d?t?p????µe. G?a t?? ??e??? ???p?? t?? p?e????t?ta? ?p???e? µ?a ?a??? e?????µe?? e????? s????? ?a? ?µ?????a. ? eµf???s? ape????/a?t?p???? ap??a?t? se µ?a ?µ?da ep?t?????e? s??e?t???t?ta. ?a ?p???ast??µe p?s? a??p???ast?? ?a? e?te?e?µ???? e?µaste ap??at? se µe?a??te?? ? µ????te?? ?de??????? ep??easµ?.
Page 12: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

�Ανεργία ή ∆ουλειά στο εξωτερικό

�Ανεργία ή εκµετάλλευση

∆υαδικές αντιθέσεις στη γλώσσα∆υαδικές αντιθέσεις στη γλώσσα

Se ?aµ?a pe??pt?s? de? pe?????f??ta? sa? µ?a p?????s? t?? ep???? p?? pa?? t?? a?aµe??µe?e? d?s????e? ?a ap?te??se? t?? apa??? µ?a? ??a? a??pt???? ?a? µ?a? p???t?sµ???? a?a?????s??. ??de???? pa???s?a t?? e?a??a?t???? ??s?? st?? t?p?. ?p??ete? t?? a???? µ?a? ?a??????sa? p????f???s?? p?? st??e?e? st?? e????? s??a?s??µat??? f??t?s? t?? ?????? ?a? p?? p??? ap??e? ap? µ?a ???p?e??? a?t??e?µe???? p????f???s?. ?a??????e?a e??? ?????p??eµ???? ???µat??. ?ta? ?p????e?ta? ?t? t? ???e ap? ta pa?ap??? e??a? p??ß??µa, t?te ep?ß???eta? ???? µ?t??? a?t?µet?p?s?? t?? – µe??s? ?at?tat?? ????? µ?s??? st? d??? µa? pe??pt?s?. ?? ?p???s??µe ?t? ?p??? ap? ta pa?ap??? t? d??µe sa? p?e????t?µa, t?te a?t? ?a pa???e? ?f??? ?a? ??a ep?ß???eta? ? ???? µ?t??? a???p???s?? t?? – ??a ???s? t?? ?pa????t?? ?esµ?? p??? µ?a ??a ??????s?. ?p??e? ?µ?? ??t? t?t??? ?a ?e?t?????se?; ??? µp??e? ??p???? ?a ???e? ?a ??se? ta ?e?t?µ??a t??. ? ap??t?s? e??a? ???, de? µp??e? t? ?atest?µ??? ?a p??e? ?a e??a? ?atest?µ???. ?a? t? ?????µe eµe??; ?ata???? s??e?d?t?p????µe. G?a t?? ??e??? ???p?? t?? p?e????t?ta? ?p???e? µ?a ?a??? e?????µe?? e????? s????? ?a? ?µ?????a. ? eµf???s? ape????/a?t?p???? ap??a?t? se µ?a ?µ?da ep?t?????e? s??e?t???t?ta. ?a ?p???ast??µe p?s? a??p???ast?? ?a? e?te?e?µ???? e?µaste ap??at? se µe?a??te?? ? µ????te?? ?de??????? ep??easµ?.
Page 13: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

� Μάθε!� Αξιολόγησε!� ∆ιάβασε!� Πληροφορήσου!� Έλεγξε!� Κάνε κριτική!

Σπάσε τα στερεότυπα!

Οικονοµική παιδεία!Οικονοµική παιδεία!

� Σπάσε τα στερεότυπα!

«Te? ß?sµa ??a ?a µpe?? ??p??» «???a? ?e?t??e? ?? a??e??e?» «?????de???? t?? ??sµ?» «??? ??a?e t? t?de s????? st? s????te???» «?? de? ??e?? µ?s?...» «??ste ß??eµ???? ese?? ??a?t? µ???te...» ??? ?a???s?as? t?? kariera.gr ?a? t?? ????? t?? se ??a ta pa?ap???.
Page 14: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Κριτική σκέψη!Κριτική σκέψη!

Page 15: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Το παράδοξο: Ανεργία ρεκόρ Το παράδοξο: Ανεργία ρεκόρ & Έλλειψη ταλέντου& Έλλειψη ταλέντου

G?a a??et? ?????a ? ??????µ??? ???s? ????pte t?? ???e??? ta???t??. ???a ?µ??, ? ???e??? a?t? ???eta? e?t???te??, pe??ss?te?? eµfa???, ?a??? e?? ?? ???a??sµ?? ?????? pe????p?? p??s?p???? a?a?a??pt??? ?t? ??e?????ta? pe??ss?te?? ap? p?t? t??? s?st??? a????p??? ??a ?a p??????s??? µp??st? ?a? ??a ?a ?p?st??????? t? st?at????? t???.
Page 16: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

�Λείπουν οι δεξιότητες�Λείπει εξειδίκευση�Περιβάλλον αβέβαιο, που συνεχώς

αλλάζει: ιδιαίτερες διαπροσωπικές

Έλλειψη ταλέντου!

αλλάζει: ιδιαίτερες διαπροσωπικές δεξιότητες

�Οξύς ανταγωνισµός: οι εταιρίες ξέρουν τι θέλουν

* Πηγή: Manpower 2011

Page 17: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

1. Τεχνικοί2. Επαγγελµατίες Πωλητές3. Εξειδικευµένοι Τεχνίτες4. Μηχανικοί λόγω παγκόσµιας

δραστηριότητας στις υπό ανάπτυξη χώρες5. Εργάτες

Παγκόσµια έλλειψη ταλέντου!

5. Εργάτες6. Υψηλόβαθµα Στελέχη7. Λογιστική/ Χρηµατοοικονοµικά8. Στελέχη Πληροφορικής9. Χειριστές Μηχανηµάτων Παραγωγής10. Γραµµατείς και Υποστήριξη Γραφείου

* Πηγή: Manpower 2011

St?? e??t?s? ???p?? «???a e??a? ? ??s? e??as?a µe t? µe?a??te?? d?s????a ?a ß?e?te t?? ?at?????? ?p???f??;», ?? e???d?te? apa?t???:
Page 18: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

1. Επαγγελµατίες Πωλητές2. Τεχνικοί (κυρίως παραγαγής/λειτουργίας και

συντήρησης)3. Υψηλόβαθµα Στελέχη4. Προσωπικό όλων των βαθµίδων για

Λογιστήρια και Οικονοµικά Τµήµατα5. Εργάτες - Χειρωνάκτες

Έλλειψη ταλέντου στην Ελλάδα!

5. Εργάτες - Χειρωνάκτες6. Προσωπικό ∆ιοικητικής και Γραµµατειακής

Υποστήριξης7. Μηχανοτεχνίτες8. Οδηγοί και Χειριστές Βαρέων Οχηµάτων9. Προϊστάµενοι Πωλήσεων10. Επόπτες

* Πηγή: Manpower 2011

????te?: ??s? p?? de? apa?te? t?p??? p??s??ta
Page 19: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

�1 στους 3 εργοδότες (34%) παγκοσµίως (στην Ελλάδα 48%) δηλώνει ότι συναντά δυσκολίες για τη στελέχωση δυσκολίες για τη στελέχωση θέσεων εξαιτίας έλλειψης ταλέντων.

* Πηγή: Manpower 2011

? µe???? a?e???a ???p?? de? ???e? t?? e??es? a????p???? d??aµ???? e?????te?? ??a t??? e???d?te? 1 st??? 3 e???d?te? (34%) pa???sµ??? (st?? ????da 48%) d????e? ?t? s??a?t? d?s????e? ??a t? ste????s? ??se?? e?a?t?a? ???e???? ta???t??. ???e??? ta???t?? st?? ????da: 1. ?pa??e?µat?e? ????t?? 2. ?e?????? (?????? pa?a?????/?e?t?????a? ?a? s??t???s??) 3. ?????ßa?µa Ste???? 4. ???s?p??? ???? t?? ßa?µ?d?? ??a ????st???a ?a? ??????µ??? ?µ?µata 5. ????te? - ?e??????te? 6. ???s?p??? ??????t???? ?a? G?aµµate?a??? ?p?st?????? 7. ???a??te???te? 8. ?d???? ?a? ?e???st?? ?a???? ???µ?t?? 9. ????st?µe??? ????se?? 10. ?p?pte?
Page 20: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Παλιό µοντέλο επιχείρισης

Νέο µοντέλο επιχείρησης

� Παραδοσιακές εταιρείες (Brick-and-mortar)

� Εικονικές επιχειρήσεις (virtual)

� Application Economy

Παλιό Παλιό Vs Vs Νέο Μοντέλο Νέο Μοντέλο ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων

S?µßat??? ?at?st?µa ap? t??ß?a ?a? asß?st? Definition of 'Brick And Mortar' A traditional "street-side" business that deals with its customers face to face in an office or store that the business owns or rents. The local grocery store and the corner bank are examples of "brick and mortar" companies. Brick and mortar businesses can find it difficult to compete with web-based businesses because the latter usually have lower operating costs and greater flexibility. Investopedia explains 'Brick And Mortar' It is increasingly common for brick and mortar companies to also have an online presence. For example, some brick and mortar grocery stores, such as the national Safeway chain, allow customers to shop for groceries online and have them delivered to their doorstep in as little as a few hours. However, some business types work best or work only in brick and mortar form, such as hair salons and veterinarians. ? New Application Economy s?µf??a µe ??e??a, ??e? d?µ??????se? 466,000 ??se?? e??as?a? st?? ??? ap? t? 2007, according to the survey. “America’s App Economy – which had zero jobs just 5 years ago before the iPhone was introduced – demonstrates that we can quickly create economic value and jobs through cutting-edge innovation,” Rey Ramsey, President and CEO of TechNet, said on the company’s blog. “Today, the App Economy is creating jobs in every part of America, employing hundreds of thousands of U.S. workers today and even more in the years to come.” http://mashable.com/2012/02/07/app-economy-boosts-job-growth/ Application economy is Content-driven: Instagram (photos), Spotify/Pandora/Rdio (music streaming), Evernote (content storage), Zite/Flipboard (articles), Netflix/Hulu+ (video), Words With Friends/Angry Birds (games), Twitter/Facebook (content creation and sharing) http://www.readwriteweb.com/mobile/2012/04/defining-the-post-app-economy.php S?µß????? ??a ep??e???se??: ?? ep??e???se?? de? p??pe? p???? ?a a?a?aµß????? µ??? pa?ad?s?a??? d??se?? ?p?? µe??s? ??st??? ?a? ??e?s?µ? µ? ?e?d?f???? d?ast????t?t??, a??? ?a e?s????? ?a???t?µe? d?ast????t?te? ?p?? pa???? p?????t?? ?a? ?p??es??? sta µ?t?a t?? pe??t?, d?µ??????a ???? p?????t??, ? pa???? e?a??et???? ?p?st?????? st??? pe??te?
Page 21: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Παλιό µοντέλο καριέρας

Νέο µοντέλο καριέρας

� Συλλογική σύµβαση εργασίας

� Αόριστη σύµβαση εργασίας

� Πλήρης απασχόληση

� Μερική απασχόληση� Σύµβαση έργου� Εκ περιτροπής

απασχόληση� Ανάθεση υπηρεσιών σε

τρίτους (outsourcing)

Παλιό Παλιό Vs Vs Νέο Μοντέλο ΚαριέραςΝέο Μοντέλο Καριέρας

� Πλήρης απασχόληση� Ψυχολογικό

συµβόλαιο µε εργοδότη

τρίτους (outsourcing)� Ηµερήσιες ή

εβδοµαδιαίες ατοµικές συµβάσεις εργασίας

Page 22: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Παραδοσιακό Μοντέλο ∆ιαχείρισης Καριέρας

� Συνεχιζόµενη απασχόληση & η έννοια της απασχόλησης

� Προαγωγές και επαγγελµατική ανέλιξη� Ενδοεπιχειρησιακή επιµόρφωση� Γραµµικότητα

Εργασιακή σταθερότητα, Εργασιακή σταθερότητα, εργασιακή αφοσίωσηεργασιακή αφοσίωση

� Γραµµικότητα� Εργασιακή ασφάλεια� Συνταξιοδότηση

Page 23: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Αλλαγή Νοοτροπίας!Αλλαγή Νοοτροπίας!Αλλαγή Νοοτροπίας!Αλλαγή Νοοτροπίας!

Page 24: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Νέο Μοντέλο ∆ιαχείρισης Καριέρας

� Επισφαλής και αβέβαιη απασχόληση� Θέσεις εργασίας µε υψηλή εξειδίκευση

ανατρέπουν το παλιό µοντέλο� ∆ια βίου µάθηση: προσωπική ευθύνη� Νοοτροπία προσωπικής ανάπτυξης� ∆ηµιουργώ τις ευκαιρίες µου

Εγώ, ο ιδανικός µου εργοδότηςΕγώ, ο ιδανικός µου εργοδότης

� ∆ηµιουργώ τις ευκαιρίες µου� Ιδανικός εργοδότης: ο εαυτός µου� Η έννοια της απασχολησιµότητας µε

αντάλλαγµα την καλύτερη απόδοση

Page 25: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Ο πολυδιάστατος Ο πολυδιάστατος εργαζόµενος εργαζόµενος

((patchworkerpatchworker))

? ?e???a t?? µ??t???? d?a?e???s?? ?a????a? “Patchwork” a?af??eta? st?? t???? t?? d?µ??????a? e??? µ?sa???? de???t?t?? ??a t?? ea?t? µa?. ?p?? st?? te????? d?µ??????a? ?f?sµat?? “patchwork” t? te???? ?fasµa ap?te?e?ta? ap? t?? ???s? p????? µ????? ?a? µe????? ??µµat??? ?fasµ?t??, ?ts? ?a? ? ?p???f??? ap?te?e? ??a µ?sa??? ap? a??µ????e?e?? epa??e?µat???? de???t?te?. G?a pa??de??µa, ??a? p??? ?a??? web developer µp??e? ?a e??a? ??a? e?a??et???? s???sta?. ? ??a? ????st?? µp??e? ?a e??a? ??a? p??? p??se?t???? ?a? e??µ???? ?d????. �? te????? patchwork ??a t? d?µ??????a ?f?sµat?? ?e??e?ta? p???? µ?a µ??f? t?????. ?e? e??a? t???? t? ?a µp??e?? ?a s??d???e?? ep?d???a ?a? ap?te?esµat??? ete?????ta st???e?a st?? ea?t? s??; ??sa ap? t?? t???? s??d?asµ?? ?a? s??t???sµ?? ete?????t?? de???t?t??, ? “patchworker” ???e? ta e???: (1) ??apt?sse? ??a ?a?t?f?????? de???t?t??, de???t?te? ???s?µe? se d?af??et????? epa??e?µat????? ??????, p????? f???? ????? s???fe?a µeta?? t???. (2) ??e? ?s???? ep??e???µat??? ???t??p?a, ß??pe? t?? ea?t? t?? sa? ep??e???s?, e??a? a?e???t?t?? ?a? e?e??e???. (3) S??d?eta? µe pa?ap??? ap? ??a? e???d?te? ?a? a?a?aµß??e? d?af??et??? ???a. ?p?s??, ?aµß??e? d?af??et???? aµ??ß?? ??a t? ???e ???? (a???ß?te?? e??at???a ?a ??e?se? ? ????????? st?? as?e?? t?? ap? a?t?? ?? e?e???t?? p?s?t???? t??ef?????? ??e??a?). (4) ??e? d??at?? s?st?se??, p?? ?s? pe???e? ? ?a???? ap?f????? pe??ss?te?? ?a? sta?e?? ??? d???e??? ?a? ??a es?d??. (4) ?e???e? t? ??s?? ?a µe??e? ??e????, ????e? s???????, ??e? µe???? a?t?pep????s?, ???e? ep?????? µe ?a?a?? µ?a??. ????a ?a?a?t???st??? ?p???f??? ? “patchworker” d?af???p??e?ta? ap? t?? a?t?apas?????µe?? (freelancer) ?? p??? t? ???t??p?a t??. ???a? s?f?st???, ?af??a??sµ????, p???t????. T??e? ?a e??s????p?se? t?? e??as?a µe t?? p??s?p??? t?? ??? ?a? t?? e?t???a t??. Ta ep????e? ?a ???e? t?? e??as?a p?? ?a t?? d?se? ???µa ?a? p???t?ta st? ??? t??. ? “patchworker” de? ?a s??e??aste? µe e???d?te? p?? de? ta???????? µe t?? a???? t??. G?at? ? ?????? t?? ??eµ?a ?a? ?s????p?a a???e? pe??ss?te?? ap? ?p??a d???e??. ??a e??a? ßa?e?? af?s??µ???? st?? t??p? ???? t??.  ???? ?a?a?t???st??? t?? “patchworker”, ?a? ?s?? t? ?a?a?t???st??? e?????, e??a? ?t? a?t?? a????e?e? t?? a????e? t?? e???d?s?a?. Ta p??te??e? ??se?? ep??? se s???e???µ??a p??ß??µata µe p???? ???p???s??, ??se?? p?? ? e???d?t?? de? e??e s?efte?.  St?? a???? ?p?? ???e?ta? ? “patchworker” s?????? de? ?p???e? a?ta????sµ??. ?? p?????/?p??es?a p?? p??sf??e? e??a? d??? t?? d?µ??????µa, ??a e??a? µ??ad???. ? ?d??? e??a? a??e?t?a se a?t? p?? p??sf??e? ?a? f?s??? t? p?????/?p??es?a ??e? st???e?a t?? d???? t?? p??s?p???t?ta?. ? a??pt??? t?? de???t?t?? t?? “patchworker” e??a? ?a????st???: epe?d?e? s??e??? st?? ea?t? t??. ?e? e??a? st?s?µ??, de? pe??µ??e?, µa?a??e? s????e?a, a?apt?sseta? ?a? ße?t???eta?.  ???a? e?????t?? ?a? d?a??s?µ??. ????a ?a?a?t???st??? e???d?t? ?? e???d?te? p?? e??a? pe??ss?te?? de?t???? se ??t? t?t???, e??a? a?t?? p?? ?d? ????? e????e???e? µe t?? a???es? e??as??? se t??t???. ?? p?e????t?µa ??a a?t??? e??a? saf?? ?t? de? ??e???eta? ?a ????? µ???µ??? desµ??? µe ????? ??a? ?p?????? ?a? ??a t? ??st?? t?? e??as?a? p?????? apas????s??.  ???t?µ??? ?a p????s??? pa?ap??? t?? e??at???a p???e?µ???? ?a ??ß??? p???t??? e??as?a. ??????? t?? e?e?d??e?s? ?a? t?? e?t?µ??? ?ta? t? ß??s????. �S?µp??asµa ? t???? t?? “patchworker”  ???e?ta? st? ?t? ? ?p???f??? e??a? ?t??µ?? ?a ??s??se? t? «sta?e??t?ta» t?? ?pa???????? s??s??. ? “patchworker”  a?t?e? epa??e?µat???? eµpe???e? ap? d?af??et????? ???d??? ?a? epa??e?µat???? e??a???e? se µ?a ??????µ?a se ßa??? ?fes?.  ???a? t? ?d?? ap?te?esµat???? e?te d???e???ta? ??a t??? ??????, e?te d???e???ta? ??a t?? ea?t? t??.��?e????, ap? t?? ?pt??? t?? “patchworker” t? ?a ??e?? apas????s? e??a? ??s??, t? ?a ??e?? apas????s?µ?t?ta ???. H a??? ?t? p????? µ????? d???e??? µa? f?????? ta ???µata ?a? µe ????a??? at???ta t?? a?e?a?t?s?a ?a? t?? a?t???µ?a. ??a??t?s? p???ap??? s??e??as??? se p??s????? ß?s?. ? patchworker p??sf??e? e?e????a, a??e?t?a, ??e? p?a?t???? ?d?e?. ??a?es?µ?t?ta, p?????e? ete?????te? epa??e?µat???? ?d??t?te?, s???? ap? d?af??et????? ???d???, ?a? epa??e?µat???? e??a???e? se µ?a ??????µ?a se ßa?e?? ?fes?. ????ap??? e???d?te??p???ap??? e??a????--> µe??s? t?? p??a??t?ta? a?e???a?. ?pa?te? µ?a ?s???? ???t??p?a entrepreneur ?t??µ?? ?a ??s??se? t? «sta?e??t?ta» t?? ?pa???????? s??s??. http://jobs.aol.com/articles/2011/04/05/the-patchwork-principle-a-new-employment-strategy-for-the-21st/ http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=1593578075/dynamiccoverlettA/ http://www.quintcareers.com/patchworker_mindset.html http://kalliopisotiraki.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html http://www.slideshare.net/CAREER-AUEB/employability-patchwork-career
Page 26: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

∆εξιότητες σε ζήτηση τον 21∆εξιότητες σε ζήτηση τον 21οο

αιώνααιώνα

Νέο Μοντέλο ∆ιαχείρισης Καριέρας

αιώνααιώνα

Page 27: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

• ∆εξιότητες οι οποίες βοηθούν την κινητικότητα των ατόµων ανάµεσα σε διαφορετικά επαγγέλµατα και κλάδους της οικονοµίας

• ∆ηλώνουν ένα πιο ευέλικτο ανθρώπινο

Οριζόντιες ή Μεταβιβάσιµες Οριζόντιες ή Μεταβιβάσιµες ∆εξιότητες ∆εξιότητες (transferable skills(transferable skills))

• ∆ηλώνουν ένα πιο ευέλικτο ανθρώπινο δυναµικό για τους εργοδότες, έτοιµο να προσαρµοστεί σε νέα δεδοµένα και έτοιµο να µετακινηθεί

?? ?????????? de???t?te? e??a? ??a? ??????????????? ???? ?a? s??d?eta? µe t? S??a?s??µat??? ???µ?s???
Page 28: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

• Τήρηση προθεσµιών• ∆ιάθεση για µάθηση• Αναλυτική ικανότητα• Επίλυση προβληµάτων

Οριζόντιες ή Μεταβιβάσιµες Οριζόντιες ή Μεταβιβάσιµες ∆εξιότητες ∆εξιότητες (transferable skills(transferable skills))

• Επίλυση προβληµάτων• Συγγραφή λεπτοµερών αναφορών• ...

?? ?????????? de???t?te? e??a? ??a? ??????????????? ???? ?a? s??d?eta? µe t? S??a?s??µat??? ???µ?s???
Page 29: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Είναι αδιαπραγµάτευτο να κάνουµε όλοι

περισσότερηπερισσότερη και

καλύτερη καλύτερη καλύτερη καλύτερη δουλειά δουλειά

St?? pe???????sa atµ?sfa??a ?p???e? µ?a d??aµ??? p?? ?a???a? st? e??te???? ? sta ??? de? p??ß???e?.
Page 30: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Τα καλά νέα;Τα καλά νέα;Τα καλά νέα;Τα καλά νέα;

Page 31: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Free Powerpoint Templates

Η Ελλάδα δηµιουργεί!

Page 32: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Η Ελλάδα δηµιουργεί!Η Ελλάδα δηµιουργεί!

???e eßd?µ?da ß??s???µe d?af??et???? ?st???e? a????p?? p?? µa? eµp?????, p?? µa? d????? d??aµ?, p?? µa? pa??t?????? ?a s?eft?µaste ?et???.
Page 33: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Η Ελλάδα δηµιουργεί!Η Ελλάδα δηµιουργεί!

?e ap???t? ep?t???a d?e????? t? S?ßßat? 19 ?a? ????a?? 20 ?e?eµß???? t? p??t? event Startup Day st? p?a?s?? t?? Money Show 2009, µ?a µ??ad??? s????t?s? µeta?? ???? ep??e???µat??? p?? a?a??t??? ???µata ??a t?? ep??e???s? t???, ?a? epe?d?t?? p?? a?a??t??? ?a p?a?µat?p???s??? ep??d?s? se ?a???t?µe? ep??e???se??. ? p??t? a?t? d???????s? ?ta? ap???ta ep?t???µ??? ?a??? 9 ap? t??? 14 ep??e???µat?e? p?? pa???s?asa? ?at?fe?a? ?a ?e?d?s??? t??? epe?d?t??, µe p?s? µ???? ?a? 3,5 e?at. e???! 14 ???? ep??e???µat?e? (startups ???e ?at?????a?, offline & online) pa???s?asa? t?? ?d?e? t??? ?a? t?? ??????µ??? apa?t?s? t???, se ep??e?µ??? ep?t??p? epe?d?t?? ?a? e?e???? ep??e???µat???, ??a µ?s? ??a ? ?a???a? se e?d??? d?aµ??f?µ??? s???ta st? Hilton se ????? f????? p??? t??? ?d???? ???µa, µe s??p? t? d?sµe?s? t??? se ep??d?s?. ?at?p?? e??a? st?? d???es? t??? 30 a??µ? ?ept? ??a d?????? µe t??? epe?d?t??. ?? ap?t??esµa ?ta? e?t?p?s?a??: 9 ap? t??? 14 ep??e???µat?e? ?at?fe?a? ?a ?e?d?s??? t??? epe?d?t?? (?a? µ???sta µe????? pe??ss?te???? ap? ??a? epe?d?t??) µe p?s? ap? 100.000€ e?? 3,5€ e?at. ?ts? p??????sa? st?? ep?µe?? f?s? epaf?? ?a? s??a?t?se?? ??a t?? p?a?µat?p???s? s?µf???a?! ? ep?t??p? epe?d?t?? (7 e?e???? ep??e???µat?e? & pa??????a epe?d?t??), ap? d?af??et???? a?????, ????se ta 14 startups ?a? t?? d?? ?µ??e?, a???????se ß?se? eµpe???a? t?? pa???s??se??/?d?e? ep? t?p?? ?a? d??t??a? ?a p??????s??? se s??e??as?a µe ta start-ups. ? ep?t??p? t?? epe?d?t?? e????s??st??e t?s? µe t? event, t?? eµpe???a ?a? t?? p???t?ta t?? start-ups a??a ?a? pa???s??se?? p?? st? t???? ?e??????t?sa? e????s?asµ???? t?? p??sp??e?a ?a? t?? d???????s?! ?? ep??e???µat?e? (startups) p?? ?at?fe?a? ?a ?e?d?s??? t??? epe?d?t?? e??a?: REPLAYCE, NEEMO, DELIVERY EXPERTS, PALO, KIDZONE, OFFPLAN DEVELOPMENT, RENTO, SPROUT ?a? EYELEAD.
Page 34: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Η Ελλάδα δηµιουργεί!Η Ελλάδα δηµιουργεί!

????? ? ???????? ???s? ?e?f??? ?p??e???se?? d?µ?????????e ap? t?? ?????t?ta t?? start-up ep??e???µat??? ?ste ?a p??????e? ??a ??? µ??t??? ep??e???µat???t?ta? st? ???a µa? t? ?p??? ????ta? ?a?a?t???st????a???t?µ?a? ?a? ta?e?a? a??pt???? ?a s??e?sf??e? ?a????st??? st? µa???? d?µ??????a ????, p???t???? ??se?? e??as?a? ?a? st? s???????te?? a??pt??? t?? e?????? µa? ??????µ?a?. ? st?at????? t?? ????????? ???s?? ?e?f??? ?p??e???se?? pe???aµß??e? t?? st??e?s? – s?????t??s? t?? p??spa?e??? µa? se p??te pe?????? st?? ?p??e? e?t?µ??µe ?t? ?? pa?????te? t?? ?e???????µ?a?, t?? s?µß?????? ?a? t?? a????p???? ?efa?a??? e??a? ?d?a?te?a e??????? ??a t?? ????da: 1. ????t??? ??????µ?a & Gast????µ?a 2. ????t?sµ?? & ?????sµ?? 3. ?????e?a, µe ?µfas? st?? a?a?e?s?µe? p???? 4. ????? te???????a µe ?µfas? st?? ??? & st? ????at???? 5. ?etaf???? µe ?µfas? st? ?a?t???a. ??ste???ta? p?? ? a??pt??? t?? ???? a?t?? µ??t???? p??pe? ?a ??e? ??a? ?e???a?? pe??fe?e?a?? p??sa?at???sµ? ??a ?a e??a? ep?t????, ? ???????? ???s? ?e?f??? ?p??e???se?? ??e? pe??fe?e?a?? ??????s? p????aµµat????ta? ?d?a pa?a?t?µat?? t?? se ???e ?e??f??e?a t?? ???a?, ?e?????ta? µe p????e? d??s?? t?? se ?????e??, ??t?a, ????a, Tessa?????? ?a? ???????a. ?a??????a ? ???????? ???s? ?e?f??? ?p??e???se?? a?a????????ta? t?? te??st?a st??ß??s? p?? ????? ?p?ste? ???e ????? s????????? p??sp??e?e?, f???d??e? ?a p??sf??e? ??a pa??de??µa a?????? s????????? ???a??sµ??µe ?a?a?t???st??? µa????t?ta? & a?t?p??s?pe?t???t?ta? µa?? µe ap???t? d?af??e?a st? d?a??ß????s? t??, t?s? sta d?????t???/d?a?e???st??? ?s? ?a? sta ??????µ??? ??t?µata.
Page 35: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Η Ελλάδα δηµιουργεί!Η Ελλάδα δηµιουργεί!

?? OpenCoffee.gr f???d??e? ?a ap?te??se? s?µe?? a?af???? ??a t?? ?????? t?? e?e???e?? sta e??????? start-ups. St? p?a?s?? a?t?, ? pa???s?as? ?f?st?µe??? ?a?, ??????, ???? e???????? p??spa?e??? st? d?ad??t??, ?p?? ep?s?? ?a? ? a?af??? se ??µata p?? af????? t? ep??e??e?? ?a? t?? ??e? te???????e? ?p? t?? ?pt??? t?? starting-up, s???st??? t?? p????a t?? ?????? t?? OpenCoffee. ?? blog, ??ta? ? d?ad??t?a?? e?d??? t?? -p??t?st?? a????t??- s??a?t?se?? t?? Open Coffee Club, pa???e? ep?s?? p????f???s? s?et??? µe t?? s??a?t?se?? a?t??.
Page 36: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
Benetton is going to put some money where its mouth is — 500,000 euros, to be exact, or about $650,000. A campaign that begins on Tuesday for the United Colors of Benetton brand, and is devoted to the problem of youth unemployment, includes a contest to find worthwhile projects suggested by unemployed young people, who will receive financing from a Benetton foundation.
Page 37: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Προσαρµογή στα νέα Προσαρµογή στα νέα δεδοµέναδεδοµένα

Page 38: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Ευελιξία Ευελιξία

Page 39: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

∆ιαφορετικότητα∆ιαφορετικότητα = = ΤέχνηΤέχνη

Page 40: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

� Πρέπει να αλλάζουµε -Προσαρµοστικότητα

� Όσο πιο δύσκολες συνθήκες τόσο

Οι αλήθειες για εµάς, τους αναζητούντες εργασία:

� Όσο πιο δύσκολες συνθήκες τόσο µεγαλύτερος ο φόβος µας

� ∆ια βίου εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

G?aµµat?a? µe ???se?? social media ??e????t?? µe de???t?te? ??aµµate?a??? ?p?st?????? (?a ??e??e? ? ?d??? ta e?s?t???? t?? ??a ta??d?) ? ??e?s? t?? te???????a? st?? epa??e?µat??? t?µ?a: de? ??e?ta? e??a??µe??? ?a µ?? ???e? ap? te???????a, p? ??af?sta? p?? ?a ???e? p?????µµata graphic design. H ??a te???????a t??? ?a??st? apa??a??µe????. ???s??? st? d?a ß??? e?pa?de?s? de? e?????µe, 2? ?a? 3? µetapt???a??. ??? d???e???µe de? epa?apa??µaste, a??? µa?a????µe p???µata.
Page 41: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Σας βοηθούν στη Σας βοηθούν στη συγγραφή του συγγραφή του

βιογραφικού σας!βιογραφικού σας!

Page 42: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

Σας βοηθούν στην Σας βοηθούν στην ενίσχυση της ενίσχυση της

επαγγελµατικής σας επαγγελµατικής σας εικόνας!εικόνας!εικόνας!εικόνας!

Page 43: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

www.facebook.com/cvexpertswww.facebook.com/cvexperts

∆ιαγωνισµός CVexperts

Page 44: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη
Page 45: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

1) Συνεδρία συµβουλευτικής 1) Συνεδρία συµβουλευτικής καριέραςκαριέρας (1(1 ώραώρα))

2) Συγγραφή βιογραφικού2) Συγγραφή βιογραφικού3) Συγγραφή συνοδευτικής 3) Συγγραφή συνοδευτικής

επιστολήςεπιστολής4) Συνεδρία για συνέντευξη 4) Συνεδρία για συνέντευξη

εργασίαςεργασίας(παίξιµο ρόλων, 1 ώρα)(παίξιµο ρόλων, 1 ώρα)

Page 46: Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός μου εργοδότης, Μαρία Παφιώλη

CVexperts – Συγγραφή Βιογραφικών & Συµβουλευτική Καριέρας � Χλωρίδος 15, Θησείο 11851 � 210.34.17.400 �www.cvexperts.gr � [email protected]

@cvexpertsgr

cvexperts.blogspot.com

www.facebook.com/cvexperts

CVexperts facebook group