Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός...

of 46/46
To N To Nέο Μοντέλο έο Μοντέλο ∆ιαχείρισης ∆ιαχείρισης Καριέρας Καριέρας Καριέρας Καριέρας Εγώ, ο ιδανικός µου εργοδότης Μαρία Παφιώλη, MSc Σύµβουλος CVexperts [email protected] 14 Οκτωβρίου 2012 Ηµέρες Καριέρας Τεχνόπολις
 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Career

 • view

  941
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Το Νέο Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας: εγώ ο ιδανικός...

 • To NTo N

  ,

  , MSc [email protected]

  14 2012

  Ta ??e?a ?a sa? e??a??st?s? ??a t?? pa???s?a sa? se a?t?? t?? e?d???s?, ?a? ?e????te?a st?? ??, ?a d???????s? p?? p?a?at?p??e?ta? e s???pe?a, sta?e?? ?a? e ep?t???a ??a a?t? ta ?????a, ???? st? ??aa t?? ?d??t?? t?? ?a? t? e???? t?? a????p?? t??. ???a? ?a d???????s?-?es?? p?? ?a? f?t?? de???e? t? d???: d?????????t?ta ?a? p??? d???e?? ??a ?a ???e ?e?d?s????.

  St? s????e?a ?a ??e?a ?a sa? p? 2 ????a ??a t? CVexperts. ?d?????e t? 2007, t? ??afe?? a? e??a? 10? ap? ed? e ta p?d?a, e??a? ?a ?ad??? p??sp??e?a ?a? ? Cvexperts e??a? ?? ?????p?? t??. St???? t?? e??a? ? d???????a e??? s?st?? epa??e?at???? p??f?? t? ?p??? ?a ??e? ap???s? st?? a???? e??as?a? (??, s??, p??s?p ?st?s, linkedin). Se ????te?? ???a?a ?????e ste????s? a??? d??, ??t? t? ?p??? p??e? ??a ??e? pe??ss?te?? e?d?af???? ??a es?? ??a ?a a? ste??ete t? ????af??? sa?.

 • &

 • Vs Vs (Skills/Competencies) O

  St? s?e???? ????a ?a ?a?????e ta e??? ??ata:

 • 2121

 • !

  ?p??e???se??: Downsizing ????? te?e???"Downsizing ???? right sizing" e??a? ? as???? t??p?? a?t?d?as?? t?? pe??ss?te??? e???????? eta?????ap??a?t? st?? ????????? ???s?, ??? p?? ??a e t?? ??a d?ap?st????? p?? t? right sizing (t? s?st? ??e???) ??s?eta? a??? ?a???te?a ??e????? ?atast?ata, e?????? t?? pa?a??e??e?, ap?????? e??a??????? ?a? ?a??d????? ?s????. ???e ??a ??? ?a? p?? p???

 • !

  ?e??pt?se?? ap???se?? e??a?????? e t? ?a????a

 • !

 • ...

  St? ??t????? t?? d??s??? ????? ep???at??? ?a? ?pe??s????? a???t???? e?f??se?? ?p??...

 • ??a? ?a? ? da?e?s?? e??a? ???? ?a ???? p?? ep???ate? st? d??s?? ????, ?a p????e ?a? ee?? t??a ??a ???? d??e?? ap? t?? ep?st?? t?? ????????????a?, ?a? st? ???? ????? p?? ????e ?a ?????e ?a ap?pe??a d?e?e???s?? t?? ??a??s?? a?apa?a????? ?a? p?????s? p???ata???e?? ?a? ste?e?t?p?? st?? ?a??e????t?t? a?. ???s?p??? ??s?? e???? e?d?af???? st? ?a a?a??? t? ???? t?? a????p?? p?? s??a?ast??f?a?: p??spa?? ?a a?a?a???? t? ?de??????? ???t?? ap? t? ?p??? ? ???e ????/f??s?/?p??? p?????eta?. ???a? d?as?edast??? ?a? t??a?t??? ??at? p????? f???? ?ata???? st? s?p??asa ?t? ???? a?, ?st? ?a? ?a f???, ???a??e ?a? a?apa?????e ste?e?t?pa ?a? p???ata???e?? p?? a? ta ????? pe? ?? ????? (ta ?sa, t? s???e??, ....). ?? t??a?t??? e??a? ?t? e?a?t?a? a?t?? p?? a? epa?a?a????ta? st?? pe???????sa at?sfa??a, pa??????e ap??e??, ????et??e ?????????? st?se??. ?? p???e?? a? e??a? ap?t??esa a?t??.

  G???????e ?t? sta s??????a d????at??? ?a?est?ta ? ?s??s? d??a?? de? ep????eta?, ep?t?????eta? ?s? t?? ?de?????a?. ???a? ?ata???t? ?t? ?p???? ?ataf??e? ?a e????e? t?? ?de?????a p??? ?fe??? t?? e??a? a?t?? p?? ?a e????e? t?? ??da. ?a ??? e??????ta? ap? t?? ?s????? ?????????, ????????? ?a? p???t?st??? ??de?. ??? s???e?????a, ap?te???? ???a?a t?? ep??e???se?? p?? ta s??t?????. ??a ? t?p?? s?et??e? st?? a?apa?a???? t?? ?atest????? s?st?at??, a??? ?a? t? pa???e? ? ?d???. ? a?apa?a???? a?t? ??a??eta? ap? t?? a??a epa?????? ste?et?p???? ?a?a?t???st???? ???? t?? ?a??????e?a s???e??????? a?t????e??. G?a ?a ?p??et??e? apa??????ta t? ?atest????, s?a??e? ?t? ?a p??pe? ?a ???eta? ?a p??? s???e?????? ep????? ?e?t?? (??pe pa??de??a pe??t? p?? d???e?e se eta??e?a d??a???t?? ??????, ? p??????a e?t?p?? de? s??ep??eta? p??????a ap??e??). ????e?a ?e????t?? ?se? e??? d?????? ?de???????? p?a?s???. ?? e?a??a?t???? t?p??et?se?? e??a? sp???e?. ?p? t? st??? p?? t? s????? t?? ??p?? ??s?eta? st? d??a??d?s?a t?? ?s????? ??d?? e???s?a?, e??a? ?ata???t? ?t? e??a? d???? t??? ?? ??se?? p?? p???????ta?.

  ?ata?????e se ????? ?e???e?s?? ?a? se ?e?????? t?p??? a?t??????. ?? epa?a?aa??e?e? ap??e?? p??? se ??a ??a ?ata?????? se p?? s???ete? ?????????? st?se??. ? ???? ?a? ? ?p??? t?? ?????? d?a??f??eta? s?f??a e a?t? p?? a???e? ?a? d?a??e?, ?ta? ? ?es? ?a? p??s?p??? epe???a e??a? ad??at?. ??a ?p??a t?p???t?s? e??a? t?p???t?s? p?? ta ??? p???????.

  ? ???t??? a????s? t?? ?????

 • Se ?a?a pe??pt?s? de? pe?????f??ta? sa? ?a p?????s? t?? ep???? p?? pa?? t?? a?ae??e?e? d?s????e? ?a ap?te??se? t?? apa??? ?a? ??a? a??pt???? ?a? ?a? p???t?s???? a?a?????s??. ??de???? pa???s?a t?? e?a??a?t???? ??s?? st?? t?p?. ?p??ete? t?? a???? ?a? ?a??????sa? p????f???s?? p?? st??e?e? st?? e????? s??a?s??at??? f??t?s? t?? ?????? ?a? p?? p??? ap??e? ap? ?a ???p?e??? a?t??e?e???? p????f???s?. ?a??????e?a e??? ?????p??e???? ???at??. ?ta? ?p????e?ta? ?t? t? ???e ap? ta pa?ap??? e??a? p????a, t?te ep????eta? ???? ?t??? a?t?et?p?s?? t?? e??s? ?at?tat?? ????? ?s??? st? d??? a? pe??pt?s?. ?? ?p???s??e ?t? ?p??? ap? ta pa?ap??? t? d??e sa? p?e????t?a, t?te a?t? ?a pa???e? ?f??? ?a? ??a ep????eta? ? ???? ?t??? a???p???s?? t?? ??a ???s? t?? ?pa????t?? ?es?? p??? ?a ??a ??????s?. ?p??e? ??? ??t? t?t??? ?a ?e?t?????se?; ??? p??e? ??p???? ?a ???e? ?a ??se? ta ?e?t???a t??.

  ? ap??t?s? e??a? ???, de? p??e? t? ?atest???? ?a p??e? ?a e??a? ?atest????. ?a? t? ?????e ee??; ?ata???? s??e?d?t?p????e.

  G?a t?? ??e??? ???p?? t?? p?e????t?ta? ?p???e? ?a ?a??? e?????e?? e????? s????? ?a? ??????a. ? ef???s? ape????/a?t?p???? ap??a?t? se ?a ??da ep?t?????e? s??e?t???t?ta.

  ?a ?p???ast??e p?s? a??p???ast?? ?a? e?te?e????? e?aste ap??at? se e?a??te?? ? ????te?? ?de??????? ep??eas?.

 • Se ?a?a pe??pt?s? de? pe?????f??ta? sa? ?a p?????s? t?? ep???? p?? pa?? t?? a?ae??e?e? d?s????e? ?a ap?te??se? t?? apa??? ?a? ??a? a??pt???? ?a? ?a? p???t?s???? a?a?????s??. ??de???? pa???s?a t?? e?a??a?t???? ??s?? st?? t?p?. ?p??ete? t?? a???? ?a? ?a??????sa? p????f???s?? p?? st??e?e? st?? e????? s??a?s??at??? f??t?s? t?? ?????? ?a? p?? p??? ap??e? ap? ?a ???p?e??? a?t??e?e???? p????f???s?. ?a??????e?a e??? ?????p??e???? ???at??. ?ta? ?p????e?ta? ?t? t? ???e ap? ta pa?ap??? e??a? p????a, t?te ep????eta? ???? ?t??? a?t?et?p?s?? t?? e??s? ?at?tat?? ????? ?s??? st? d??? a? pe??pt?s?. ?? ?p???s??e ?t? ?p??? ap? ta pa?ap??? t? d??e sa? p?e????t?a, t?te a?t? ?a pa???e? ?f??? ?a? ??a ep????eta? ? ???? ?t??? a???p???s?? t?? ??a ???s? t?? ?pa????t?? ?es?? p??? ?a ??a ??????s?. ?p??e? ??? ??t? t?t??? ?a ?e?t?????se?; ??? p??e? ??p???? ?a ???e? ?a ??se? ta ?e?t???a t??.

  ? ap??t?s? e??a? ???, de? p??e? t? ?atest???? ?a p??e? ?a e??a? ?atest????. ?a? t? ?????e ee??; ?ata???? s??e?d?t?p????e.

  G?a t?? ??e??? ???p?? t?? p?e????t?ta? ?p???e? ?a ?a??? e?????e?? e????? s????? ?a? ??????a. ? ef???s? ape????/a?t?p???? ap??a?t? se ?a ??da ep?t?????e? s??e?t???t?ta.

  ?a ?p???ast??e p?s? a??p???ast?? ?a? e?te?e????? e?aste ap??at? se e?a??te?? ? ????te?? ?de??????? ep??eas?.

 • ! ! ! ! ! !

  !

  ! !

  !

  Te? ?sa ??a ?a pe?? ??p?????a? ?e?t??e? ?? a??e??e??????de???? t?? ??s???? ??a?e t? t?de s????? st? s????te????? de? ??e?? ?s?...??ste ??e???? ese?? ??a?t? ???te...???

  ?a???s?as? t?? kariera.gr ?a? t?? ????? t?? se ??a ta pa?ap???.

 • ! !

 • : : & &

  G?a a??et? ?????a ? ????????? ???s? ????pte t?? ???e??? ta???t??. ???a ???, ? ???e??? a?t? ???eta? e?t???te??, pe??ss?te?? efa???, ?a??? e?? ?? ???a??s?? ?????? pe????p?? p??s?p???? a?a?a??pt??? ?t? ??e?????ta? pe??ss?te?? ap? p?t? t??? s?st??? a????p??? ??a ?a p??????s??? p??st? ?a? ??a ?a ?p?st??????? t? st?at????? t???.

 • ,

  :

  !

  :

  :

  * : Manpower 2011

 • 1. 2. 3. 4.

  5.

  !

  5. 6. 7. / 8. 9. 10.

  * : Manpower 2011

  St?? e??t?s? ???p?? ???a e??a? ? ??s? e??as?a e t? e?a??te?? d?s????a ?a ?e?te t?? ?at?????? ?p???f??;, ?? e???d?te? apa?t???:

 • 1. 2. ( /

  )3. 4.

  5. -

  !

  5. - 6.

  7. 8. 9. 10.

  * : Manpower 2011

  ????te?: ??s? p?? de? apa?te? t?p??? p??s??ta

 • 1 3 (34%) ( 48%) .

  * : Manpower 2011

  ? e???? a?e???a ???p?? de? ???e? t?? e??es? a????p???? d??a???? e?????te?? ??a t??? e???d?te?1 st??? 3 e???d?te? (34%) pa???s??? (st?? ????da 48%) d????e? ?t? s??a?t? d?s????e? ??a t? ste????s? ??se?? e?a?t?a? ???e???? ta???t??. ???e??? ta???t?? st?? ????da: 1. ?pa??e?at?e? ????t?? 2. ?e?????? (?????? pa?a?????/?e?t?????a? ?a? s??t???s??) 3. ?????a?a Ste???? 4. ???s?p??? ???? t?? a??d?? ??a ????st???a ?a? ????????? ??ata 5. ????te? - ?e??????te? 6. ???s?p??? ??????t???? ?a? G?aate?a??? ?p?st?????? 7. ???a??te???te? 8. ?d???? ?a? ?e???st?? ?a???? ????t?? 9. ????st?e??? ????se?? 10. ?p?pte?

 • (Brick-and-mortar)

  (virtual)

  Application Economy

  Vs Vs

  S?at??? ?at?st?a ap? t???a ?a? as?st?

  Definition of 'Brick And Mortar'A traditional "street-side" business that deals with its customers face to face in an office or store that the business owns or rents. The local grocery store and the corner bank are examples of "brick and mortar" companies. Brick and mortar businesses can find it difficult to compete with web-based businesses because the latter usually have lower operating costs and greater flexibility.

  Investopedia explains 'Brick And Mortar'It is increasingly common for brick and mortar companies to also have an online presence. For example, some brick and mortar grocery stores, such as the national Safeway chain, allow customers to shop for groceries online and have them delivered to their doorstep in as little as a few hours. However, some business types work best or work only in brick and mortar form, such as hair salons and veterinarians.

  ? New Application Economy s?f??a e ??e??a, ??e? d???????se? 466,000 ??se?? e??as?a? st?? ??? ap? t? 2007, according to the survey.Americas App Economy which had zero jobs just 5 years ago before the iPhone was introduced demonstrates that we can quickly create economic value and jobs through cutting-edge innovation, Rey Ramsey, President and CEO of TechNet, said on the companys blog. Today, the App Economy is creating jobs in every part of America, employing hundreds of thousands of U.S. workers today and even more in the years to come. http://mashable.com/2012/02/07/app-economy-boosts-job-growth/

  Application economy is Content-driven: Instagram (photos), Spotify/Pandora/Rdio (music streaming), Evernote (content storage), Zite/Flipboard (articles), Netflix/Hulu+ (video), Words With Friends/Angry Birds (games), Twitter/Facebook (content creation and sharing)http://www.readwriteweb.com/mobile/2012/04/defining-the-post-app-economy.php

  S?????? ??a ep??e???se??:?? ep??e???se?? de? p??pe? p???? ?a a?a?a????? ??? pa?ad?s?a??? d??se?? ?p?? e??s? ??st??? ?a? ??e?s?? ? ?e?d?f???? d?ast????t?t??, a??? ?a e?s????? ?a???t?e? d?ast????t?te? ?p?? pa???? p?????t?? ?a? ?p??es??? sta ?t?a t?? pe??t?, d???????a ????p?????t??, ? pa???? e?a??et???? ?p?st?????? st??? pe??te?

 • (outsourcing)

  Vs Vs

  (outsourcing)

 • &

  , ,

 • ! ! ! !

 • :

  , ,

  :

 • ((patchworkerpatchworker))

  ? ?e???a t?? ??t???? d?a?e???s?? ?a????a? Patchwork a?af??eta? st?? t???? t?? d???????a? e??? ?sa???? de???t?t?? ??a t?? ea?t? a?. ?p?? st?? te????? d???????a? ?f?sat?? patchwork t? te???? ?fasa ap?te?e?ta? ap? t?? ???s? p????? ????? ?a? e????? ??at??? ?fas?t??, ?ts? ?a? ? ?p???f??? ap?te?e? ??a ?sa??? ap?a??????e?e??epa??e?at???? de???t?te?. G?a pa??de??a, ??a? p??? ?a???webdeveloperp??e? ?a e??a? ??a? e?a??et???? s???sta?. ? ??a? ????st?? p??e? ?a e??a? ??a? p??? p??se?t???? ?a? e?????? ?d????.? te????? patchwork ??a t? d???????a ?f?sat?? ?e??e?ta? p???? ?a ??f? t?????. ?e? e??a? t???? t? ?a p??e?? ?a s??d???e?? ep?d???a ?a? ap?te?esat??? ete?????ta st???e?a st?? ea?t? s??;??sa ap? t?? t???? s??d?as?? ?a? s??t???s?? ete?????t?? de???t?t??, ? patchworker ???e? ta e???:(1) ??apt?sse? ??a ?a?t?f?????? de???t?t??, de???t?te? ???s?e? se d?af??et????? epa??e?at????? ??????, p????? f???? ????? s???fe?a eta?? t???.(2) ??e? ?s???? ep??e???at??? ???t??p?a, ??pe? t?? ea?t? t?? sa? ep??e???s?, e??a? a?e???t?t?? ?a? e?e??e???.(3) S??d?eta? e pa?ap??? ap? ??a? e???d?te? ?a? a?a?a??e? d?af??et??? ???a. ?p?s??, ?a??e? d?af??et???? a???? ??a t? ???e ???? (a????te?? e??at???a ?a ??e?se? ? ????????? st?? as?e?? t?? ap? a?t?? ?? e?e???t?? p?s?t???? t??ef?????? ??e??a?).(4) ??e? d??at?? s?st?se??, p?? ?s? pe???e? ? ?a???? ap?f????? pe??ss?te?? ?a? sta?e?? ??? d???e??? ?a? ??a es?d??.(4) ?e???e? t? ??s?? ?a e??e? ??e????, ????e? s???????, ??e? e???? a?t?pep????s?, ???e? ep?????? e ?a?a?? ?a??.????a ?a?a?t???st??? ?p???f???? patchworker d?af???p??e?ta? ap? t?? a?t?apas?????e?? (freelancer) ?? p??? t? ???t??p?a t??. ???a? s?f?st???, ?af??a??s????, p???t????. T??e? ?a e??s????p?se? t?? e??as?a e t?? p??s?p??? t?? ??? ?a? t?? e?t???a t??. Ta ep????e? ?a ???e? t?? e??as?a p?? ?a t?? d?se? ???a ?a? p???t?ta st? ??? t??.? patchworker de? ?a s??e??aste? e e???d?te? p?? de? ta???????? e t?? a???? t??. G?at? ? ?????? t?? ??e?a ?a? ?s????p?a a???e? pe??ss?te?? ap? ?p??a d???e??. ??a e??a? a?e?? af?s?????? st?? t??p? ???? t??.???? ?a?a?t???st??? t?? patchworker, ?a? ?s?? t? ?a?a?t???st??? e?????, e??a? ?t? a?t?? a????e?e? t?? a????e? t?? e???d?s?a?. Ta p??te??e? ??se?? ep??? se s???e?????a p????ata e p???? ???p???s??, ??se?? p?? ? e???d?t?? de? e??e s?efte?.St?? a???? ?p?? ???e?ta? ? patchworker s?????? de? ?p???e? a?ta????s??. ?? p?????/?p??es?a p?? p??sf??e?e??a? d??? t?? d???????a, ??a e??a? ??ad???. ? ?d??? e??a? a??e?t?a se a?t? p?? p??sf??e? ?a? f?s??? t? p?????/?p??es?a ??e? st???e?a t?? d???? t?? p??s?p???t?ta?.? a??pt??? t?? de???t?t?? t??patchworker e??a? ?a????st???: epe?d?e? s??e??? st?? ea?t? t??. ?e? e??a? st?s???, de? pe????e?, a?a??e? s????e?a, a?apt?sseta? ?a? e?t???eta?.???a? e?????t?? ?a? d?a??s???.????a ?a?a?t???st??? e???d?t??? e???d?te? p?? e??a? pe??ss?te?? de?t???? se ??t? t?t???, e??a? a?t?? p?? ?d? ????? e????e???e? e t?? a???es? e??as??? se t??t???.?? p?e????t?a ??a a?t??? e??a? saf?? ?t? de? ??e???eta? ?a ????? ?????? des??? e ????? ??a? ?p?????? ?a? ??a t? ??st?? t?? e??as?a? p?????? apas????s??.???t???? ?a p????s??? pa?ap??? t?? e??at???a p???e????? ?a ????? p???t??? e??as?a.??????? t?? e?e?d??e?s? ?a? t?? e?t???? ?ta? t? ??s????.S?p??asa? t???? t?? patchworker ???e?ta? st? ?t? ? ?p???f??? e??a? ?t???? ?a ??s??se? t? sta?e??t?ta t?? ?pa???????? s??s??. ? patchworker a?t?e? epa??e?at???? epe???e? ap? d?af??et????? ???d??? ?a? epa??e?at???? e??a???e? se ?a ???????a se a??? ?fes?. ???a? t? ?d?? ap?te?esat???? e?te d???e???ta? ??a t??? ??????, e?te d???e???ta? ??a t?? ea?t? t??.?e????, ap? t?? ?pt??? t?? patchworker t? ?a ??e?? apas????s? e??a? ??s??, t? ?a ??e?? apas????s??t?ta ???.

  H a??? ?t? p????? ????? d???e??? a? f?????? ta ???ata ?a? e ????a??? at???ta t?? a?e?a?t?s?a ?a? t?? a?t????a. ??a??t?s? p???ap??? s??e??as??? se p??s????? ?s?. ? patchworker p??sf??e? e?e????a, a??e?t?a, ??e? p?a?t???? ?d?e?. ??a?es??t?ta, p?????e? ete?????te? epa??e?at???? ?d??t?te?, s???? ap? d?af??et????? ???d???, ?a? epa??e?at???? e??a???e? se ?a ???????a se a?e?? ?fes?. ????ap??? e???d?te??p???ap??? e??a????--> e??s? t?? p??a??t?ta? a?e???a?. ?pa?te? ?a ?s???? ???t??p?a entrepreneur ?t???? ?a ??s??se? t? sta?e??t?ta t?? ?pa???????? s??s??.

  http://jobs.aol.com/articles/2011/04/05/the-patchwork-principle-a-new-employment-strategy-for-the-21st/http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=1593578075/dynamiccoverlettA/http://www.quintcareers.com/patchworker_mindset.htmlhttp://kalliopisotiraki.blogspot.gr/2012/06/blog-post.htmlhttp://www.slideshare.net/CAREER-AUEB/employability-patchwork-career

 • 21 21

 • (transferable skills(transferable skills))

  ,

  ?? ?????????? de???t?te? e??a? ??a? ??????????????? ???? ?a? s??d?eta? e t? S??a?s??at??? ????s???

 • (transferable skills(transferable skills))

  ...

  ?? ?????????? de???t?te? e??a? ??a? ??????????????? ???? ?a? s??d?eta? e t? S??a?s??at??? ????s???

 • St?? pe???????sa at?sfa??a ?p???e? ?a d??a??? p?? ?a???a? st? e??te???? ? sta ??? de? p?????e?.

 • ; ; ; ;

 • Free Powerpoint Templates

  !

 • ! !

  ???e ed??da ??s???e d?af??et???? ?st???e? a????p?? p?? a? ep?????, p?? a? d????? d??a?, p?? a? pa??t?????? ?a s?eft?aste ?et???.

 • ! !

  ?e ap???t? ep?t???a d?e????? t? S?at? 19 ?a? ????a?? 20 ?e?e???? t?p??t? event Startup Dayst? p?a?s?? t?? Money Show 2009, ?a ??ad??? s????t?s? eta?? ???? ep??e???at??? p?? a?a??t??? ???ata ??a t?? ep??e???s? t???, ?a? epe?d?t?? p?? a?a??t??? ?a p?a?at?p???s??? ep??d?s? se ?a???t?e? ep??e???se??. ? p??t? a?t? d???????s? ?ta? ap???ta ep?t?????? ?a??? 9 ap? t??? 14 ep??e???at?e? p?? pa???s?asa? ?at?fe?a? ?a ?e?d?s??? t??? epe?d?t??, e p?s? ???? ?a? 3,5 e?at. e???!14 ???? ep??e???at?e? (startups ???e ?at?????a?, offline & online) pa???s?asa? t?? ?d?e? t??? ?a? t?? ????????? apa?t?s? t???, se ep??e???? ep?t??p? epe?d?t?? ?a? e?e???? ep??e???at???, ??a ?s? ??a ? ?a???a? se e?d??? d?a??f???? s???ta st? Hilton se ????? f????? p??? t??? ?d???? ???a, e s??p? t? d?se?s? t??? se ep??d?s?. ?at?p?? e??a? st?? d???es? t??? 30 a??? ?ept? ??a d?????? e t??? epe?d?t??. ?? ap?t??esa ?ta? e?t?p?s?a??: 9 ap? t??? 14 ep??e???at?e? ?at?fe?a? ?a ?e?d?s??? t??? epe?d?t?? (?a? ???sta e????? pe??ss?te???? ap? ??a? epe?d?t??) e p?s? ap? 100.000 e?? 3,5 e?at. ?ts? p??????sa? st?? ep?e?? f?s? epaf?? ?a? s??a?t?se?? ??a t?? p?a?at?p???s? s?f???a?!? ep?t??p? epe?d?t?? (7 e?e???? ep??e???at?e? & pa??????a epe?d?t??), ap? d?af??et???? a?????, ????se ta 14 startups ?a? t?? d?? ???e?, a???????se ?se? epe???a? t?? pa???s??se??/?d?e? ep? t?p?? ?a? d??t??a? ?a p??????s??? se s??e??as?a e ta start-ups. ? ep?t??p? t?? epe?d?t?? e????s??st??e t?s? e t? event, t?? epe???a ?a? t?? p???t?ta t?? start-ups a??a ?a? pa???s??se?? p?? st? t???? ?e??????t?sa? e????s?as???? t?? p??sp??e?a ?a? t?? d???????s?!?? ep??e???at?e? (startups) p?? ?at?fe?a? ?a ?e?d?s??? t??? epe?d?t?? e??a?: REPLAYCE, NEEMO, DELIVERY EXPERTS, PALO, KIDZONE, OFFPLAN DEVELOPMENT, RENTO, SPROUT ?a? EYELEAD.

 • ! !

  ?????????????? ???s? ?e?f??? ?p??e???se??d??????????e ap? t?? ?????t?ta t?? start-up ep??e???at??? ?ste ?a p??????e? ??a??? ??t??? ep??e???at???t?ta?st? ???a a? t? ?p??? ????ta? ?a?a?t???st????a???t??a??a?ta?e?a? a??pt?????a s??e?sf??e? ?a????st??? st? a???? d???????a????, p???t???? ??se?? e??as?a??a? st? s???????te?? a??pt??? t?? e?????? a? ???????a?.? st?at????? t?? ????????? ???s?? ?e?f??? ?p??e???se?? pe???a??e? t?? st??e?s? s?????t??s? t?? p??spa?e??? a? se p??te pe?????? st?? ?p??e? e?t???e ?t? ?? pa?????te? t???e????????a?, t??s????????a? t??a????p???? ?efa?a???e??a? ?d?a?te?a e??????? ??a t?? ????da:1. ????t??? ???????a & Gast?????a2. ????t?s?? & ?????s??3. ?????e?a, e ?fas? st?? a?a?e?s?e? p????4. ????? te???????a e ?fas? st?? ??? & st? ????at????5. ?etaf???? e ?fas? st? ?a?t???a.??ste???ta? p?? ? a??pt??? t?? ???? a?t?? ??t???? p??pe? ?a ??e? ??a? ?e???a??pe??fe?e?a?? p??sa?at???s???a ?a e??a? ep?t????, ? ???????? ???s? ?e?f??? ?p??e???se?? ??e? pe??fe?e?a?? ??????s? p????aat????ta? ?d?a pa?a?t?at?? t?? se ???e ?e??f??e?a t?? ???a?, ?e?????ta? e p????e? d??s?? t?? se ?????e??, ??t?a, ????a, Tessa?????? ?a? ???????a.?a??????a ? ???????? ???s? ?e?f??? ?p??e???se?? a?a????????ta? t?? te??st?a st????s? p?? ????? ?p?ste? ???e ????? s????????? p??sp??e?e?, f???d??e? ?a p??sf??e? ??a pa??de??aa?????? s????????? ???a??s??e ?a?a?t???st??? a????t?ta? & a?t?p??s?pe?t???t?ta? a?? eap???t? d?af??e?ast? d?a??????s? t??, t?s? sta d?????t???/d?a?e???st??? ?s? ?a? sta ????????? ??t?ata.

 • ! !

  ?? OpenCoffee.gr f???d??e? ?a ap?te??se? s?e?? a?af???? ??a t?? ?????? t?? e?e???e?? sta e??????? start-ups. St? p?a?s?? a?t?, ? pa???s?as? ?f?st?e??? ?a?, ??????, ???? e???????? p??spa?e??? st? d?ad??t??, ?p?? ep?s?? ?a? ? a?af??? se ??ata p?? af????? t? ep??e??e?? ?a? t?? ??e? te???????e? ?p? t?? ?pt??? t?? starting-up, s???st??? t?? p????a t?? ?????? t?? OpenCoffee. ?? blog, ??ta? ? d?ad??t?a?? e?d??? t?? -p??t?st?? a????t??- s??a?t?se?? t?? Open Coffee Club, pa???e? ep?s?? p????f???s? s?et??? e t?? s??a?t?se?? a?t??.

 • Benetton is going to put some money where its mouth is 500,000 euros, to be exact, or about $650,000. A campaign that begins on Tuesday for the United Colors of Benetton brand, and is devoted to the problem of youth unemployment, includes a contest to find worthwhile projects suggested by unemployed young people, who will receive financing from a Benetton foundation.

 • = =

 • -

  , :

  G?aat?a? e ???se?? social media??e????t?? e de???t?te? ??aate?a??? ?p?st?????? (?a ??e??e? ? ?d??? ta e?s?t???? t?? ??a ta??d?)? ??e?s? t?? te???????a? st?? epa??e?at??? t??a: de? ??e?ta? e??a??e??? ?a ?? ???e? ap? te???????a, p? ??af?sta? p?? ?a ???e? p?????ata graphic design. H ??a te???????a t??? ?a??st? apa??a??e????.

  ???s??? st? d?a ??? e?pa?de?s? de? e?????e, 2? ?a? 3? etapt???a??. ??? d???e???e de? epa?apa??aste, a??? a?a????e p???ata.

 • ! !

 • !!!!

 • www.facebook.com/cvexpertswww.facebook.com/cvexperts

  CVexperts

 • 1) 1) (1(1 ))

  2) 2) 3) 3)

  4) 4)

  ( , 1 )( , 1 )

 • CVexperts & 15, 11851 210.34.17.400 www.cvexperts.gr [email protected]

  @cvexpertsgr

  cvexperts.blogspot.com

  www.facebook.com/cvexperts

  CVexperts facebook group