Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

of 17 /17

description

Τα οχυρωματικά έργα της Κωνσταντινούπολης Ενδεικτική εργασία φύλλου εργασίας 4 - Σενάριο Ιστορίας Β' Λυκείου "Βυζάντιο και Άραβες στη Μεσόγειο"

Transcript of Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Page 1: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης
Page 2: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Τα πρώτα τείχη της πόλης οικοδομήθηκαν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο . Εκτείνονταν

από την Προποντίδα και κατέληγαν στον Κεράτιο Κόλπο, κλείνοντας την χερσόνησο από

τη Δύση. Η πρώτη αυτή αμυντική γραμμή έχασε γρήγορα τη χρησιμότητά της, καθώς η

ραγδαία ανάπτυξή της πόλης πολύ σύντομα υπερκάλυψε την έκταση που προστάτευε.

Τα νέα, χερσαία, τείχη που κτίστηκαν από το Θεοδόσιο τον Β’ και ολοκληρώθηκαν το

412-413, ανταποκρίνονταν στην τοπογραφική εξέλιξη της πόλης, κάλυπταν πολύ

μεγαλύτερη έκταση και αναπτύσσονταν σε δύο γραμμές. Η πρώτη γραμμή άμυνας ήταν η

εξωτερική τάφρος , το πλάτος της οποίας κυμαινόταν μεταξύ 15 και 20 μ. Κατά μήκος

των τειχών υπήρχαν πύλες, εναλλάξ στρατιωτικές και μη, που οδηγούσαν σε διάφορα

σημεία της πόλης[...]

Τα θεοδοσιανά, όπως ονομάζονται, τείχη αποτέλεσαν την κύρια οχύρωση

της Κωνσταντινούπολης σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Σημαντικές

προσθήκες και επισκευαστικές εργασίες για να διορθωθούν ζημιές κυρίως από σεισμούς

πραγματοποιήθηκαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηράκλειου και του Λέοντα του Ε’. Ο

Ηράκλειος τροποποίησε επίσης ένα μικρό τμήμα στο βόρειο άκρο της θεοδοσιανής

περιμέτρου, ώστε να επεκταθούν τα τείχη και να περιλάβουν το ναό των Βλαχερνών και

την περιοχή γύρω από αυτόν.

Εκτός από τα χερσαία τείχη, η πόλη προστατευόταν και από την πλευρά της θάλασσας με

τείχη μήκους 12 περίπου χλμ. που εκτεινόταν κατά μήκος του Κεράτιου, του Βοσπόρου

και της Προποντίδας, πάνω σχεδόν στην ακτογραμμή. Τα θαλάσσια τείχη ανήκαν στο ίδιο

οχυρωματικό πρόγραμμα του Θεοδοσίου του Β’, και επισκευάστηκαν πολλές φορές στη

συνέχεια.

Page 3: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Τα τείχη της

Κωνσταντινούπολης

Διαδραστικός

χάρτης της Κωνσταντινούπολης

Page 5: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης
Page 8: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Κωνσταντινούπολη,

Τα τείχη.

©Φωτογραφικό

Αρχείο ΕΚΒΜΜ

http://www.explorin

gbyzantium.gr/EKB

MM/FetchBinFile?fil

e=DigitalPhoto/Phot

os/DSC_0162%23%23

%23___%23%23%231

5-03-

2013202923%23%23%

23___%23%23%23206

2.JPG&size=medium

Page 11: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Byzantium1200

Ψηφιακές αναπαραστάσεις Βυζαντινών μνημείων

http://www.byzantium1200.com/landwall.html

Page 12: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Αεροφωτογραφία

από τους πύργους

96-92

http://www.byzantiu

m1200.com/images/s

ur_a.jpg

Page 14: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Byzantium1200

Ψηφιακέσ αναπαραςτάςεισ Βυζαντινών μνημείων

http://www.byzantium1200.com/landwall.html

Page 15: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Τα θαλάςςια τείχη

http://www.byzantiu

m1200.com/images/s

eawalls05.jpg

Page 16: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Πύργος 1 των

χερσαίων

τειχών. Αυτό είναι

το σημείο όπου

τείχη του

Θεοδοσίου

πληρούν τα

θαλάσσια τείχη.

http://www.byzantiu

m1200.com/images/s

eawalls02.jpg

Page 17: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης