"ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

of 14 /14

Embed Size (px)

Transcript of "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Page 1: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Page 2: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Page 3: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Θα ζαξ βμεζήζς κα απειεοζενςζείηε θαη ζα ζαξ δώζς μηα πώνα, γηα κα είζηε ειεύζενμη θαη πανμύμεκμη.

Page 4: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Page 5: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Page 6: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εγώ, ο Μφσζής, ανπεγόξ ηςκ Ιζναειηηώκ, ζμο δεηώ Θεέ μμο, κα

ημοξ ζογπςνέζεηξ, πμο ζε λεπκμύκ θαη γθνηκηάδμοκ…

Page 7: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κη μ Θεόξ απακημύζε με ημ δηθό ημο ηνόπμ ζηηξ πνμζεοπέξ ημο Μςοζή. Όπςξ ηόηε, πμο μη Αηγύπηημη θοκεγμύζακ ημοξ Ιζναειίηεξ θμκηά ζηεκ Ενοζνά Θάιαζζα. Τα μερά ηης θάλαζζας τφρίζηηκαμ θαη πέναζακ μόκμ μη Ιζναειίηεξ!

Εκώ πμιιμύξ Αηγοπηίμοξ ημοξ πανέζονε ημ κενό, γηαηί αμέζςξ μόιηξπέναζακ μη Ιζναειίηεξ έγηκε ε ζάιαζζα, όπςξ ήηακ…

Page 8: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Page 9: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Καη ημ άιιμ πνςί μηα ζθόκε από ιεοθμύξ θόθθμοξ θάιορε ηεκ ένεμμ.

Page 10: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τη είκαη αοηό;

Είκαη ημ μάμμα, ημ ρςμί ημο

Θεμύ!

Page 11: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Page 12: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο Χριζηός αμέζηηζε ηημ κόρη ηοσ Ιάρειοσ, δαζκάλοσ ηφμ Ιζραηλιηώμ, ποσ είτε μεγάλη πίζηη ζηο Θεό!

Page 13: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σηομ β’ παγκόζμιο πόλεμο, όηαμ οι γερμαμοί με πολλά ηαμκ προζπάθηζαμ μα καηαζηρέυοσμ ηομ Ορτομεμό ηης Βοιφηίας έγιμε έμα θαύμα! Λίγο πριμ θηάζοσμ ζηο μαό ηης Παμαγίας ακιμηηοποιήθηκαμ! Η Παμαγία έκαμε ηο θαύμα!!!

Page 14: "ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

http://www.youtube.com/watch?v=lKtPH7fxG2Q