ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

of 13 /13
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

Page 1: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ [email protected]

Page 2: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

-Σχετικό ΠΡΟΕΔΡΙΚΌΔΙΑΤΑΓΜΑεκδόθηκετο 1990

Τυπώθηκε όμως μόνο Βιβλίο δασκάλουτο 1992

Page 3: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

απουσία διαίρεσης της ύλης ανά τάξεις

ανυπαρξία Βιβλίου Μαθητή και Τετραδίου Εργασιών

Όμως ο σχεδιασμός ήταν προχωρημένος:

αναγράφονταν οι επιδιωκόμενοι στόχοι: (π.χ. γνώση της σχέσης των χρωμάτων μεταξύ τους)

δίνονταν μεθοδολογικές οδηγίες επίτευξής των (π.χ. πώς παράγεται το καφέ χρώμα)

Page 4: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

περιγράφονταν τα αιτούμενα υλικά (π.χ. πινέλα, μπογιές)

παρουσιάζονταν φωτογραφίες έργων μαθητών (για ερέθισμα του δασκάλου)

Αναλύονταν δειγματικά έργα τέχνης (π.χ. ποιο χρώμα φανερώνει λύπη)

Page 5: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οι ενότητες του βιβλίου:Οι ενότητες του βιβλίου:

Σχέδιο (πολύπτυχα: με πρόσωπα) Ζωγραφική (γνωριμία και αναμείξεις χρωμάτων)

Τύπωμα (με πατάτες) Κολάζ

Μάσκες και καπέλα Πλαστική (πηλός)

Κούκλες Υφαντική (με κόλες γλασσέ ή σκοινιά)

Page 6: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

περιοδολόγηση διδασκαλίαςπεριοδολόγηση διδασκαλίας

εισήγηση δασκάλου για την απασχόληση της μέρας (π.χ. ζωγραφική) Επίδειξη του εποπτικού υλικού (π.χ. πινέλα, χαρτιά)

τεχνικές οδηγίες χρήσης του

Τα παιδιά τώρα δημιουργούν, ενώ ο δάσκαλος εποπτεύει

Σχολιασμός έργων (μεταβλητές: διαδικασία –ενδιαφέρον -δυσκολίες) – [αυτο –ετεροαξιολόγηση]

Page 7: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μαθητή Εργασιών Δασκάλου

Page 8: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

Στάδια υλοποίησης του μαθήματος

• συναισθηματική φόρτισησυναισθηματική φόρτιση

• επαφή με την εικαστική γλώσσα μέσα από επαφή με την εικαστική γλώσσα μέσα από την παρατήρηση, το πείραμα και την την παρατήρηση, το πείραμα και την κατάκτηση του στόχου (δημιουργία)κατάκτηση του στόχου (δημιουργία)

• ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω του ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω του (διαθεματικού) ανοίγματος στη φύση και την (διαθεματικού) ανοίγματος στη φύση και την καθημερινή ζωήκαθημερινή ζωή

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Page 9: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

• η φύσηη φύση

• το δομημένο περιβάλλοντο δομημένο περιβάλλον

• τα έργα τέχνηςτα έργα τέχνης

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

τρεις κύριες ενότητες

Page 10: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

1. Γνωριμία με τα υλικά (π.χ. χαρτί)1. Γνωριμία με τα υλικά (π.χ. χαρτί)

2. Γνώση των μορφικών στοιχείων2. Γνώση των μορφικών στοιχείων

(π.χ. γραμμή, υφή)(π.χ. γραμμή, υφή)

3. Καλλιέργεια παρατήρησης3. Καλλιέργεια παρατήρησης

στη φύση ή το τεχνικό περιβάλλονστη φύση ή το τεχνικό περιβάλλον

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οι άξονες του μαθήματος είναι οι εξής:

Page 11: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

4. Επαφή με όλες τις εικαστικές 4. Επαφή με όλες τις εικαστικές τέχνεςτέχνες

5. Προσέγγιση κι ανάλυση έργων 5. Προσέγγιση κι ανάλυση έργων τέχνηςτέχνης

6. Χρήση εικαστικής ορολογίας6. Χρήση εικαστικής ορολογίας

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Page 12: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

- Γενική περίληψη- Γενική περίληψη

- Ρητοί στόχοι- Ρητοί στόχοι

- Πλούσια εικονογράφηση- Πλούσια εικονογράφηση(από την παρατήρησή της(από την παρατήρησή της

εξάγονται ερωτήματα)εξάγονται ερωτήματα)

- Προτάσεις για Προτάσεις για

δημιουργίεςδημιουργίες

με διάφορα υλικάμε διάφορα υλικά

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

δομή του βιβλίου του μαθητή

Page 13: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α -ΣΤ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ [email protected]