αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

of 22 /22
Υπερκινητικός Δάσκαλος

Embed Size (px)

Transcript of αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Page 1: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 2: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 3: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

αρχαίο ελληνικό θέατροαρχαίο ελληνικό θέατρο, θεσμός της αρχαιοελληνικής , θεσμός της αρχαιοελληνικής πόλης-κράτουςπόλης-κράτους, , διδασκαλίαδιδασκαλία και τέλεση θεατρικών και τέλεση θεατρικών παραστάσεων, επ' ευκαιρία των εορτασμών του Διονύσου, παραστάσεων, επ' ευκαιρία των εορτασμών του Διονύσου, αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου και αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου και διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο -κυρίως στην Αθήνα. Φέρει έναν έντονο θρησκευτικό και -κυρίως στην Αθήνα. Φέρει έναν έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της γέννησής μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της γέννησής του, αλλά και έναν εξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό του, αλλά και έναν εξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα κατά την περίοδο της ανάπτυξής του. χαρακτήρα κατά την περίοδο της ανάπτυξής του.

ΤοΤο

Page 4: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η σκηνήσκηνή, η , η ορχήστραορχήστρα και το και το κοίλονκοίλον, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη:, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη:

Η Η σκηνήσκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά : ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα καμαρίνια.αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα καμαρίνια.Το Το προσκήνιοπροσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. : μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. Ανάμεσα στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και Ανάμεσα στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του προσκηνίου ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.

Page 5: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Τα Τα παρασκήνιαπαρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς : τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα Π στην κάτοψη.της σχήμα Π στην κάτοψη.Οι Οι πάροδοιπάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που : οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες.οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες.

Η Η ορχήστραορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία : Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο στο κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.χορός.Η Η θυμέληθυμέλη: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.Ο Ο εύριποςεύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της : αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της ορχήστρας από το μέρος του κοίλου.ορχήστρας από το μέρος του κοίλου.

Page 6: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Το όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και τα Το όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.Οι Οι αναλημματικοί τοίχοιαναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα : οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου.άκρα του κοίλου.Οι Οι αντηρίδεςαντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους : πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.Τα Τα διαζώματαδιαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των : οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε οριζόντιες ζώνες.θεατών σε οριζόντιες ζώνες.Οι Οι σκάλεςσκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των : κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις τους.θεατών στις θέσεις τους.Οι Οι κερκίδεςκερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που  : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.Τα Τα εδώλιαεδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.Η Η προεδρίαπροεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι  : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι επίσημοι επίσημοι κοίλονκοίλον:. :.

Page 7: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 8: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 9: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 10: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 11: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 12: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 13: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 14: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 15: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 16: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 17: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Το Το θέατροθέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και του χορού. κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και του χορού. Το θέατρο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως είναι ο Το θέατρο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως είναι ο μονόλογος, η μονόλογος, η όπεραόπερα, το , το μπαλέτομπαλέτο, η , η παντομίμαπαντομίμα κ.α. Το κ.α. Το θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Αθήνα, σαν μια εξέλιξη του Αθήνα, σαν μια εξέλιξη του διθύραμβουδιθύραμβου. Οι πρώτες . Οι πρώτες μορφές του θεάτρου σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής μορφές του θεάτρου σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η κωμωδία και το αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Στο αρχαίο Ελληνικό θέατρο σατυρικό δράμα. Στο αρχαίο Ελληνικό θέατρο πρωταγωνιστούσαν μονάχα άντρες και ακόμη *και σε πρωταγωνιστούσαν μονάχα άντρες και ακόμη *και σε γυναικείους ρόλους ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες. Το 1962, γυναικείους ρόλους ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες. Το 1962, από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, καθιερώθηκε η 27η από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, καθιερώθηκε η 27η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.

Page 18: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 19: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 20: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 21: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος

Page 22: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο

Υπερκινητικός Δάσκαλος