η εκκλησια του αγιου δημητριου

of 10 /10
,ρ Κ(D.,,(.ti ιrντiνδζ Σιαii *t ll( . Tαx. Ο}υρig 1635 . Πανεπιoτημιoιiπoλιq, 8ηλ; 73'7g,7 540υ6 Θεοgαλοt{κη H KKλH2ιA ToΥ AΓιoγ rfffuιHτPIoy ΞιL s7iιιe τΞJ το\'Frou7,,τ,r-ι ^ol nιtιν,Ξι hn} τλv υ'erξ τ.,ιη, ιιnl τl ι+3o' oιc κ!τo'κoι τι Ξ 1Γα)oι'ι uκo['cτρoν (2γγo|ιt Bi7x,ιr)'C7t0nr*u, t,,..,J θ7!0"rιι, κiτoιroι τit se yoμ.V"r Te ιαγ- n/e'.-,!,.f δn./< crl.r ?o-3 - ι' '3 PefuιfoιιJe'"κc 6: ρπr{. κcl dvaι nιΩαvΣι 2iτι, yιλ v'kncτe- 1ee ,. Te ιαρπ{e,n, 6υvo!ι*ecv. o.f n1ι0νcμ.). ir" irnx*o,/oi7ou '"ι τoσ ,lε7ακJρn s Γερ*ιc)ρ y[en ετ} teoo i Teιι7n/eτα "ix'' \rr1'efn 6τΞ J1rJn.$,o nι} σ.-rc'ι μτιe γ!'νι ctγε,7ι t κo'v!'"τq,. of Tο-sρ(eι tγ's rJF- sτΣ.tζEo ωi7ιv.L.z,cι- rtrr.c/c aa'/ f,ηιcτιλrav κ.i τ\y tr. vnn 'lny{, δ,.{τ ε oc| Ygιe ιιαvο\ bvcγrle'"καv Yλ rτ/οoνv dλr,. ,'''tr-cl,.,- "t δn,,t"- cτLy 'oer\ ξτnv "L 11ιcι|, 8,.-r s!x"""j trcτ ποtl εΓtαι.τJ7. en(ι. ,'.τ ,λii!ιo, -Δo.1;1n t /ioλo ,!c,η. 'εv "!s,, {F.., rτ,|e,'rlε'L?- 'elL τδ X"?,δ _τ6τe _ eτξιz rιρυγ\ α,fuτoa 'εS.δ τοσ i.frγι{r:u μi τ, ld- ι,oιιcι. uλtr'o', Δ'γ(τ7ιo!. τrre'n.,,- i' ;!7γ'iε Y}, μ'{- ζε'n τιvJγεsα- eτ)' γgdrrα tζ3o- ιe3'' rni' τ; ιifiο 'εsreιYι26tη3ε 3a| ιeιτoi7γae c, f'\?ovo1oγι.< ctτλ δτav Υrnrγ['" |7νιeτι9Θ! ci F.λ 7o,xo- γgα.γ!ι τ.τ 'ιr<ο.σ- Ψ|}i r.λ 8εii 'αoΣ 'ξ, ilyr" τισ Ιε7ιΞ, t*l . &ιe.t{'nv ι'{rr 'ia ιC- μ /ρεc bξq ,'ej, ο..,.*trιir τΘ|F^orF-?i:" του ζEεnaeτoi{ μ l λ.so γωos,\ $Ji" i'\ 77e eγt- P(6rd,. ξτ οv 'εn,Ιeηη tι.σ}r ; irε -.. ,/5.o1 Eiv τi

Embed Size (px)

Transcript of η εκκλησια του αγιου δημητριου

Page 1: η εκκλησια του αγιου δημητριου

,ρ Κ(D.,,(.ti ιrντiνδζ Σιαii *t l l(.

Tαx. Ο}υρig 1635. Πανεπιoτημιoιiπoλιq, 8ηλ; 73'7g,7

540υ6 Θεοgαλοt{κη

H €KKλH2ιA ToΥ AΓιoγ rfffuιHτPIoy

ΞιL s7i ι ιe τΞJ το\'Frou7,,τ,r- ι ^ol

nιt ιν,Ξιhn} τλv υ'erξ τ.,ιη, ιιnl τl ι+3o' oιc κ!τo'κoιτι Ξ 1Γα)oι'ι uκo['cτρoν (2γγo|ιt Bi7x,ιr)'C7t0nr*u,t,,..,J θ7!0"rι ι, κiτoιroι τit se yoμ.V"r Te ιαγ-n/e'.-,!,.f δn./< crl.r ?o-3 - ι '

'3 Pefuιfoι ιJe'"κc

6: Tε ρπr{. κcl dvaι nιΩαvΣι 2iτι, yιλ v'kncτe-

1ee 9δ ,. Te ιαρπ{e,n, 6υvo!ι*ecv. o.f n1ι0νcμ.).ir" irnx*o,/oi7ou

'"ι τoσ ,lε7ακJρn s Γερ*ιc)ρι,

y[en ετ} teoo i Teιι7n/eτα "ix'' \rr1'efn 6τΞJ1rJn.$,o nι} σ.-rc'ι μτιe γ!'νι ctγε,7ι t κo'v!'"τq,.of Tο-sρ(eι tγ 's rJF- sτΣ.tζEo ωi7ιv.L.z,c ι-rtrr.c/c aa'/ f,ηιcτιλrav κ.i τ\y tr. vnn 'lny{,δ,.{τ ε oc| Ygιe ι ιαvο\ bvcγrle '"καv Yλ rτ/οoνv

dλr,. ,'''tr-cl,.,- "t δn,,t"- cτLy 'oer\ ξτnv

"L11ιcι|, 8,.-r s!x"""j trcτ ποtl εΓtαι.τJ7. qδe n(ι.

,'.τ ,λii!ιo, -Δo.1;1n t /ioλo ,!c,η. 'εv "!s,,{F.., rτ,|e,'rlε'L?- 'elL τδ X"?,δ _τ6τe _ eτξιzrιρυγ\ α,fuτoa 'εS.δ τοσ i.frγι{r:u μi τ, ld-

ι,oιιcι. uλtr'o', Δ'γ(τ7ιo!. τrre'n.,,- i' ;!7γ'iε Y}, μ'{-ζε'n τιvJγεsα- eτ)' γgdrrα tζ3o- ιe3'' rni' τ;ιifiο 'εsreιYι26tη3ε 3a| ιeιτoi7γae c, f'\?ovo1oγι.<ctτλ δτav Υrnrγ['" |7νιeτι9Θ! ci F.λ 7o,xo-

γgα.γ!ι τ.τ ' ιr<ο.σ- Ψ|}i r.λ 8εii 'αoΣ 'ξ,

ilyr" τισ Ιε7ιΞ, t*l . &ιe.t{'nv ι'{rr 'ia ιC-

μ /ρεc bξq ,'ej, ο.. ,.*trιir τΘ|F^orF-?i:" τουζEεnaeτoi{ μ l λ.so γωos,\ $Ji" i '\ 77e eγt-

P(6rd,. ξτ οv 'εn,Ιeηη t ι .σ}r ; i rε - . . ,/5.o1 Eiv τ i

Page 2: η εκκλησια του αγιου δημητριου

'ι.

t1- δε-, y1,pμ{rι Υ.fαFτ|u.7ι' 6τδ 'εyκn.|vιo| δι1rδl

6j Fιi F"f |"trρ,ιι τsl,rα cτ} lεγt;co τTJ d,-

γ!Φ -7i n,;Ι^ri ri nn7,,sρ1'μ n 7i n jo, 9ζτ-

i,. 'i,.l,, τ| 3ξz ι'!i,".i,.rι 6 /|εοiot τΓJr-

ros τξ.f @εεεxλo t lr ' f . τδ ,εμ(,,Sδv τισ ι/.cι iiε/trvεr tι ι f ieιuFnte'n tnl τ\v ,α77,'|

-ιsιΙ.f., nιλ}ιaif ,. 'q!μo υf. 61ιι,f πλευr|roδf ."t-

χουΙ τιΞ {αcTι' .ψ'λ4ι c!τ- 'αn\ τl, bρo7}..l αlrτ' ' ιn'o τξ' τ,α7/,0"ρ*, τono!ετζ0q3αv'εu-τo.x,ο-μJvεs μc6ικ}r γεγi1u .et

j,μγεl l^b ,,r7,l.-(

vr 'tf- ,αn b τλ 6sν ζa f ivo τaΣ e t lyΟi τ ιv!Ο! ι ι

fr(ql iy εΤ<ι r'L τ\v ια71lτερι λγιτ'κλ τοσι/α,οΞ. nc}l) 7*rr,?.r} ia. fu?-vτιrξ 6uv"t0ua.,,,f δnnJ* 'εn<t)7,,!?0nrε re,| eτ} ιr,.) ι6v TριΞv'l ,{,of Nau,

τl l7so oJ 7o-νρtol nu7ιν!2s6ιY τδ ιrα.δ τισ.Ayfoυ Δ.μ

'τ7loν.. (λ* ::, r*,leιγ< μt7" "ou

rJ"-inu, .d . ̂ , 6τ +;-.r.lj- r) '4ιιi ,ερe{nl α' ι.'{ρ.f εv.Gv γicn eτf δ"{nεΣ.J τoι). 'Lγειvav $70,o'

μJιro οj τοξοl tα| o.. ( ι1Ξvεf.

O.t f ,c lο ι . . . , . . . τ ιΞ 1.ρio i lεnιδ i J70-o*ι t ι}

ξe{α'6τ!γ*sα,ι τδ ι/oι} ci '!ee

ε7* γ1{v.n, -l.|τSν, i ι ' " 6 ι7t0qkε τδ δn{nεSo ? ισ ι rcoσ f ι}γeγtψει γl0ιuεr τε7F.!γ-ιγ k,α-E {,v,oer π1,!'rεo.

", cι!γι \re{Yιη κλ τδ 8JnεS." 'tιtΞι/o λ-τqv α.lι_

τ\ n.\ τfroλJ eα7ε rεμε*? o,, nnγι!τGf oι. '

τj ιιs' keaG6EF\'Joτ^c' κ"} c"{ OιLe τl τiγιtro

τ.-ο iεg.Ξ. oι. τε;vTτεΙ ξr.v ,cnδ d B"18Jμ χeyr ιS ι trξf .

Page 3: η εκκλησια του αγιου δημητριου

3

τ; ι''o 't6ιιοv τδ tεοooτιul' δ .'f,'γ?nι, κel ;

τ[.ιvτo η!ι.-7, οn. τεr'Yiτei iτ' ιv ,rnδ τ} B6,οvrοΞ.

τδ l1o! ,ε:SJ9ιμε, eιιtrταvιp\ γ,g,γt'' yιΣ τ\ rτL6.μο τ ι6 ; ,wf, . l ι ro 6τcioν, ι ι |eτ ' ' rc ' \

- ιqoφ b"\

τiγt|τεc € [ρCcι ι . oJ ]- ιΞ6Ξol πo,reι4^ζa7-ι '}

""Je.μ( τ.ν. o. . [7ιo ι ι<r,1 "δ' tuτ,|- ι ' i v{μτn

ι.., l .; ΓιΞρI,el ;j .Ι1Jj. τδ rη!ι^,l-", "!'c{y..r Ξt*y-τ!o.atro.t , . .3on. inno.r ιoV 6ιr Lc ιvdvΞτιfαaono.|;-v, nt7α3e η"7L τ| Ξτρ"yttc,, nixιε6.ι\v Tι ο9r o ιc...f r α.'Lιr' G"i" nrΥ") ιΞγ Ξφ7,fuι ., l aeoLιλε6ε μllr &".z..β 'ειc(ιoν n3δr τcδs

Tr$3ιουt , , *TY(6oυv τo\r Κcιar l .cre i l r t evnoυι

κ| , t '6 ι τδ ! .υJ ι^l ι lο6 τ lc 'o κ,/e τ"r ε. ,Ι broι ro -ΙJγ*c/ ?cv bVα'γt\, ,n, δf ,εn, rdve ιη cτ\vtε9:2ι.ιf ιG σ ? ιrι ' ι ? γ. εg Ιf,n τΓJ k. vοι n"τιvoνod -

λε ιΛ,f <.,6ιEf\nGιc,61ιr.ξ ,λ i .( 0εια ,, , τdp, L70ι*)

o.r. 57l , .n l τr4 'τPιtgμoν ./*-r)μ Γ..- Kαι\ τi μξ. a.\ '6.γι, lε oτ\ T-τιvΘJει-

hn} ι7 f*c ' ι t Φ,ee. inρioν t1l?, oι( 1γnγ"ι17tθonτ*v cτδ βlt;} ,1oρJyγι nο} !Φr L nι ι6-ιL..δ τtv ,eιcμ'c{.ι, nα7!ω)ι,1,.r 8.n1.f,.. οgδl τi.zv!ι ιo r|εag,. i- ' . i1o ' . , 'J, πρir .δ θound,

t'ιιL τ\v ( ττιγtcγ'o n{ψερo, 2rδ ιs ALγi-6r.v l1ι7 fιt6ρι ι\. tttr,oι τιΞ lOt!, ιc ,exι2.c,.n

ιJ τ} fιlριδ ,εyEcτ..1e(γΘ"κcv. τδ x,-gι\ ,γt.-

τι.τJ,o.^Eε ,} rcβeεs rτiv ιιeμcl,* Θ,ιsι τ61)gJrlq { .17Ιιtrc.Jκ."?i.,, κ| ,ειε; oi ng!γto( γιι CnJo-r,οt r iλ Υotιτf t^*' 'Lrτι6-, ξv ,QιrΑ.cf* τιδ .A6Ι.ν

λt .r.f.λ{ . 9 ,ε.l ,. il '\, nc J', μ Jr * n o\ F"μ ,rJ 0q Iι (

Page 4: η εκκλησια του αγιου δημητριου

ψ

'εΖtΞ, ι6.g- ιι lv, ξτ*ι aι6 Afou |{.cr&1/ou 'enιvξλ-D,v fιδ σr|ερlv} κ.^,F.:. reΛι eτ!^v iιt2ncf* τrσ.A/ ov Δ, pιτρ/ov rτΣ '{sot TοΞ ι7ι?' {'.v τcyιt-eεo. A, πιμdc 1ιοr ,-ξεμ.1.

|ιτi τi t, "τ.γr!,ι^.o τ[7εγo, cι\ [,3Jvια ι'Gιs.ηι.\ 'jΛ* '..s πgΞτεt ' ιtιγv,tοειI ι.e ν 7,'2 τ\v ,cκι1ι-

ζt. rJ τδ (ιερlδ &r v{nιot rι &r ρα0ιrir rΟi,δ.μo".ι.τ c;co1εJou, η. κn'!,-ctn6, rlJ 'ειqye l ι1 τ-1c'V .( 'er{1. ν0"' τ] 3τ{7ιo ξτ,ιν ta\J, c,'} z}iυγι ι .1. dτ nv e ιδ r . ιgylrJ τ ιυ ι ' te ,7o, οJ 7oσρlol

Yq'τ αpτιητ et, Ετ nv '6slyc y oτοis χ7ι 6τι.,v oδc

'dS.ε.,, vλ i',,eo.,v 'ειr2.cle, $7'|nv κοι| τδ Y-

Yιs τιf, ,tδ.yrv ιo1} βtr;| {Υos., rJ yJ r\vεitv..,. κ"!cγι γι1Jrcρo t ,fζo

r; τδ / ι' ιC'Fe.0d'ι-

ι\ ' j .μ/ τoυs -1λ

τλ τ.Jρ 3'κ, ι en/τια,, "tτζt οΞX; lcτa' ιoζ, r ι ι rδ '{trουy 7δ xε,ro r ιΞ 'εr , ιλq6ιJ-6 φ ιΞ τουf !ι1oτ*6avc A ,tωι1o(a ν-, rv Cιe pcτ,,',ει",ζ' u 'δ Fι (ι t γ ιr zοΞ 3τ'^ 7loι ιl, τ ,.ι } " δτLv 'εnιγo!vειa' ταJ f,ξ9 $eιc vJ ti.ro.,ι 'ari "ε7,-

x, ιμι1} i . hnl γ ie* - Ψhl o ' te-no. neo?, ι/a ι f , ι 'αil τ\ 'εαtηe'Ιιι 'εv τ{7,'

- nλ rτ le oν v τδ yιδ

eτ\v ι ιρvγl τοσ, ιμ;.o1i7. ' , ?noψ δ t(ρμor ec,t-ζε ι* ι ε i :oλ, i τε7* r<,{ τδ ,(δFγ ωct ιdτqι ,e o, ιc-1

εtlo1ι, δ.Ιn1.ι eτlv \'Υξ cτ\v κιτιl.γoρo, γcιρ\ι1

βι:rρlv\ } ι7a?"fdl nvΙγγ"," ,otr$ δ.. fero1< ttrε

n.δ 6Lv $ntj f ,αv 6: eπτlr} Eαl ι rε?ηo1ιE} , . ι

' ι6onε8. lz ι r} }.F. , ' l1.τc. γn'[ ' , , δ ι κ ι ι ' no1}e ι α 0 ε7\ θ .y d1ιo. gτ i γι7ι?ι ιιi *r μ o, rλv .zd ιi

^o\ ,11ι.

φ6 *ι Ι lJnι τ\ 6τ7"μο vιιl YiF;z τδ 1Γ, -

Page 5: η εκκλησια του αγιου δημητριου

S

'gΙ.. ι.l γ.l6f,."c &r,ι '\v f"7ι sl} Ike' 't,

X, τlJ8.ι- .l τδ Y!cοτcJε ζτco τit l'|oν6s{λ-!, nt.|ινι ο'lor b.'.l* tΙvι1 μτ1fμJvo κi^' τδ x-ρ.{. 'tτοιr*τ!?ιιιe ι.ιr*,f ,ιιl τδ tιτ{γμ τδJ ac(8.lcτ\ δJ^ε8o ττ, 'ε ι r2ηrc!.4 μI. . ie,κα 6κζλonJ.-τ 0 a'. κιτL τl.v ',rnfιcμ} τδr ,e|3sν,6/Leι τδ|79o, ,εωει8l τΙ }^nd7ξ τiν '[ 'n ε6ιv γ{e*, rd.[ ' ε δ.tν δωδρ.;(oι v, $n- ι in*, . .} 6xετιr} μt-μ., {γ-τ n (t .γdtεt, f acν1vτtJεξι Υ ορτι7,Σ ο0τe -3ι1Ynτι), ... ,kiL'..,, ιο, δ},.., μ Λof-ι-ν6ιV vJ (γ!1."v

ιc^\ ,7 1ι^oι1cr7!voνv ' l , γnlΙ- , , . ι ;11}. τ.}

- ' teτρ.-

tι\ι lεn\ τ{,.υ, rδ ζt0ot ττf,' ιΙr),ιclο! rρl τi6trξιncτιr ττif κ,OJJον 1lyJerε Υιv,

,tτιι s(γν {-θ|v κ ι j . t Θ c6Gz1o'!r ι , , n.δ rtqrc | ιτ ' 'gnιu!-

λGι Ψ|,/ nt"'ψ fuvαrτ,1ζ,." 'tn h.ι cτ* 1eoocJ.,-

}^&" γ"!|- ' ι! l rJ r ao-ι\ o,, .ειιrλ"ctεf,

1τι ιaγi ι \ ι1r!-u,,|1c,9on.{ ' , .3, ιAγιot 'A e.ν.!e ιoq.An.* €n1{*, r*J .. .P-Fα,ι.rnl hγo7k eg/uRovτq

'*e.- 6} eJ!, ι . τ l δJnεfJ τ.οr εΙv ι ι τ l nr; lδ

δ.lnε3o τis π!71'-1. ι< J e'L," T7.!< -'ιιte υρι'e FeYGι&0

?ιYιeΙ nt.κδ, 'εvv[,q' sτ7Jpozτ<-JΙn εΙr τξJ nζ-

|ε ..ls. ξ ..;,vvoιιr ψr/zηfυ τ-oΞ $y'ov Aιfιιρ/oν Ιτ -v

nο1l, 5,.',δ.r βαi γ*g'l{'*n Pε flj'"" δrτ ,ι nτ}

) ι le, sγ" (καγ,!e). o l [:vvd'τr,ε ' π. ,cd11\ΘνθοΞrοwτl θ"{ι Λεtτo uftr!,( μtc..,ιn!, ,ic foρf,oεl8εir -7Jnc1?ιG δltτve^rτοσ, τ\ δJnεf,o ττ, ,εrE1.eJ.r

" ι '{ ,urdμι 'lr n[:.7,'"l n7\ι,ι τοΞ ιΙ'φ, '. sg,!. 1'd'η

.lκ;.εev. Fι-"x,r..λ\ S{γ"11" νt7τι τιΞ ι8 r'. ,.

μ ιy.lμ.r &7!γ"γ oι τδf 'Lι[t41ιe lιo ξτ *u τ oΤμo9

Page 6: η εκκλησια του αγιου δημητριου

ι

n(μιο τJn.ν μ} . ι ι3*τf,γγι6?εl γ! ,τ7εt Ei^ι 1.Ιeaη

In1oΞ 1J1. lz"r . .( , i lξ lτ .ν γεLeoτ<7 €o, Ιcαλ

nΙcι ι l 2 ιrn l τξv ι !γ;, ι τoσ fερoσ i lτo" ' |τ ι3pι\o

τλ nc,μl )ο6?.o 7.,1.}rto, &τλ ouνt0- ιvJ{ ' ' ,eneι-

sι oJ TοΞρrοl 3q'τ.(τ|η'oi 'εnι lτrεω αv 6.! ιJ Xc,-67ι *Yιbf vι j7ι ι6cνv c, t, 'α. ρlvo o' 'rζoε8o t.a,ι 'cr-

ι μ,^e l.ι Eq.ι (e|goτe' 7 €o ι 'Ji ' "fτe ι ' ιv,ι1,ιαcτι -Ι.Σ { 'cιr)ιatι frυ, δτc'v f{,. cτδ rcrgoτcγtio,{.1tδ}. vε|eoτιγt io l ιav *( α 'γ1{ τ ιg, ( . l ' , ,n7-r l* fε ι6οτιpeiο δτ.v, ι :ε ι - ao\ e ι 'u? ι τ.!?.τ\ eω(τι {ι l ,Aλr nl"η, eιt,v *ιρ"ι τ,o γ-ρ'1,e).ο!e' ι γnl τ{"y 'ε ι r;1-ol< iτ 'v ι 'Φc'τ} t7Sr τΣπ.{,μl βllρ\ Υ"r!dr, xnoν t'7γεε t'eι βlr6\cx'(r ι?P.Γι t.. i xJι,oiι ιv erl y,7-\" .xene

o?de.

s{γιee9 ]/t.ο τe7ve$cε τgaia' κLι- '<ωL v4

μ μr e vη trιτυ6,α nFr V-Υ'Gι i.g, eτW .trξ - yεκeο-τ,Yετo tJ uεξ- ,. ιn' a,}τ\ r. ir {10εr τισ 1ι ι3gοΞ1 ιl μJgg.ν - t..F e'γ1,ιoa δn.-9;cv πo11l t!"τρα, η.}

ξτι ι *λl" tr 'tr lYaιef π'εμ[cr ("na.x,.{'eια) u'*λλ" μoνρliε nοl τc γ,!17* ιoνι .λ- γ{Ι,uοv piτ6.oγ\ <Ξ v fcτ a.lοer,.ι7ηlk-v.

τj ''φ'

tε(ιιε ,. 6.|. ε7r'\ 'ugJμε,ι

,$7ι{ι ο'[sι.τδ ιqν' 'avoιγτ"rc {t.r rattlog 1lrror δι

ι . lv l f τt7ι ι , δfa1. cr}. r, . .8..r ιroeτleιo κnλ ntv-,aηl τξ,t 'avαeτ,!,c,1, ι }ΞJ8ρα, r ι 'c ι t ι - 0!7' ' tCeV

χΞF* δ1. τ} δcτi τδ\r (crc 'sv nοδ lτ*v ^a-

λ. ζ 1 c r,

Λg.ε7 ξ

τ:

α, TιΞ { loo. τ\ fT." ' € τog'ty ' tε k.αY cι 6 τ Jc,μ η ,,7 {'S.ρ (L.

It fo 'α ?n,rJοηFC τδ Γ.11,,o διμ7ν,.$

J θιi

Iχ. l -

Page 7: η εκκλησια του αγιου δημητριου

+θtara τοΞ <<f,ιtJι3-ιv{.o.υ,,, r ι 'tτe ι δ r{40cοι"lτ"ι!gι o. 1o lnLf KΞrol 'τ' 'εκιλιGιl. ι! . tuono,J0ικn'v.

τ l | 's l {εγι ι , τ\ 6 ιγγιvΣ ι r to VL|goτcrfο*Τ- ,crnl τ\v -αi,1J, τΞr ,εrr2-cιια!, 'ιεγ''vε r-A,-δ.ι { "τ{t1ιT/

..τ.v' y} ln1} e$rf α Λ.fι?#-

ξε '- 's ιLτε ' , κJ .( δe rz.op(r<,e. l τον μi t( . . rnr-g|eοιc, , nδ Υ, ιτεJcqrε ccL μ c9, ι , ιc i τοi δ ' . ; ιoτ lr ισ51o1ε1.', .'αetγce .! i.νι :; ',ΥJ, y l τ!^v 'cn/(2e .γιτ ιΞ $-61J;.υ Δ.^pιτ4λν ltaiγκ.s1α,, d Υf,.oc Υ,!-τειJ6ζ τtee,7. ι , ιo ιe/cCιq pι ι tL c-λ ι π.J1ι τοσtfεteιτα,7ειbν rJι ' }cι τδ f,rf n},^oζ f N Θ-1Ξ

'fJμι.-l. 6rl l 2 φ .Δ ε Lεf ζr ,,^t gJγτηκc ceδ Vio V € . -ι

r3s?αTεΞο o. ^PΞ?οJ(ck7{f,, I(J τδ ι' S y {e 0! _

tτ.ιEc ι,ι 'Lγ"γ,ε h"1 τ{v "i,ιξ -aι1ι,ι\ {L|eoτηdo

o( T c;ηευr.rΤoΓ vtrγ!t.

Tλ ι7s3 uτIc,ηr,ε τ\ 6.r ιρtλE,Io 1"ε,o-*. 6τl t ι l ,g vLrFoτG?ξo.

fo\, ι ,y aτc&γΙeτηEε'\ n.zμδ,o6?eο γ ' ιL. ,onι\ ξιtv cτ\v nll ",i,J

.ειι1",cfιr n/cn νn$ o} Ιc-

j J, " ly

.f 3ι- Xr.vl} τ.nog eτζ0.^YΟv 'L c"r,f 'n2π1*rdrt. l a * l . ln.$" .τξ, ' t ι ι ιcηιc! ι ι . of n.η,i ι {-θ ιt' ιΙ γe γJ11ει h λJ κc! ε.1..v

ι{c l , ι Xr{n,u ( ι lsφ- ι 'Sr).r&q |r 'Cf ιeaι &.z-

τl ι'97 )lconεS'J9ιμε τδ pιtρl γ'|.futrι nfe*,αιL τL, 'ιι:;.c1..ι γi τl.r rεo f ,ιvιλt yωονιrτ{}ιtE.,J [r7 !ιι7.Γ, r.,. l,ιa.$ τ{τ ε J.1yιe'" rJ 2'τl-

(

ιr, t'?.,, o .. ,ε t εT ,u.:1ι ε(f.

t.$. 'εT*γ ιvlc τ ξ n{trtI

t ι oΥ, ι i .

v /o )o6τεo T, λ, -

J F, ιeιι, x / f lee"J "Tχ.

ιι-! '&1λ*, y ',cρ6-* aιlv oe -

Page 8: η εκκλησια του αγιου δημητριου

Tb t2 60ι $τ c v .1do, ,.trJ

T

δi,{μονV rτ} γ '7 ιJ , , ' t -; ι ι tL h( t{ 'ο 'q ' t ιcτ!c ιγ ι 'ε7lSg*, ". . . l . φ'6.

τl ι26|'tγ,vε '. tt- o,!x," aηf 'εκus'C!'q ιζ 7--

ριv. l , &ζzl ι( n{1l !τ.7ι Lnl τ! ιrr? ξτl" λqλι

:JΘιer&'. l 2ιo 'ετ3(. .ξv ff , .* xe. ι '} rc i μi '^v&ι-ρle τξt k ι ιτc6μeυΞJ τδf v[n3 eι !ψι n. o ι ι -

&;.*cJ. ι 'ε ι . εrτt lqrε n6\s τL n{6'u, τΣ ι1&γy<&τ\τΣ t l=xε ,α,n αγ"1ε,!e ε ι t τ6τε τon oτηrητ}J rλτco-n ο1l,zrl ZιγtΘv 'λγ-0!s,7ε19

,<1{ oι< 'erπ/teoeqιτ*y(εuc'v. τδ κcξf, τ iT ξ-n4υηι κ7νγ* 'caΣrεΞvov,;l,ι.} vl ng-6!y',onοl.(6ιυy τδ trι-, δ,!.ιτ !τc ι*l ι. n1.Θvcμb5: .rισ 1cι6ιo7 eeie κζc-ν cτξι ι

ι* lνcrof , !γ-e| 7o\ ' ' n{r- γ, .δ 3.ooo klτoικoy ιc".

ι . . Xcιe7ι . .γ. . . δ lv 1*6ιΞσ.cv οτδ χδ6.o τ9ξ ,4 l{,1ι-

€ ι . ιe1cΞ, τ\ ω7!07'7n lτα, 'oTJ. k laoτc Yμ-go. tιι{τe o n o1f'.1 'εr € vοr.'ξ}α 0 ε τi. γ ve τιrl -f ξ-

μ,,ε.rc, , te ι - ι"15

9.pΨ.|or 'entertt '"r ,- - l ,vT;rn"l 'tr,' ν0Υιγ*rιr.l χ € lτ.o u7γ|*" EJ ril {Σn.!c}l t . .*j ΛFo ει 8on.f . 0.c, ι?tyι τ i , Jr.1e-{df*nτ, b| e.,μiv- f,r{r.,τ,, n.l e1..;r1.ιv τιfλ, Gυ!ξ t'7t7Σ

'.(i| *\τ!ιη, 'ttroιτcs lιωe ιλξc' € ι a;cιpv}ι f,νnι rιδΓ)εnιτrJnουJ € ι ι 9J τοb, }vτι3c1ιcτ4e γ Fδ 0l ."}ct,ο,τ*7ιeτ6. h11j τl ,ρ.r.,. '|^-t kncιιrΞι' Ρdλ'ι nttr-ιxg ε τb dτo ι{v ' '4 τoιΙ γa7oeτl e ι\v nξ ι ι z i},<,t1τ.f τoΞ V;ιΞ, ag,.,v e6E \1, οc3ι!, τ!0.νε. "tτeιtτFJl?JzoΛο,ιΙ,ηF. μ} .{ e.J0u- '15

9οoδ ' . 'εo[ι_

-.:' 1iJ. 'εlr,λ.c/*f, γι)' ι) 6ιι6ο3v t;.o, ,.. 'tιrsι^

6,1.3lδ;.e . lοl. r Φos τΞl τjτε 'εrrs'Cι. ιcl| ι ι ι-t ,εoιτρo-

n-., ι.,{ 1.1ριor 'εf P"F..,zll {ηf Ιτιv o" o-τf?-l

Page 9: η εκκλησια του αγιου δημητριου

1tloν 1ιΙρμo.} Σιιγ!ιrι! '

Ξ1-\, δ.:-ετ l ι ι{ . fo-| '7a ,q?,"{eτηrar o,, n, ,2, l -ε8 . μει6x ι, "tΙ- γ,.l

'|ι, -itr\, ταJ ιtιιoi, lniι

...,.l ξη o{ τ.ι]3 E.γ. eι7t,. ...1 oι( τοi 7q.,1!ργ*,.-r*o(ι." κqJ. .τ, K.,pn'.ρ τδ δ,J,"eo, ,ol Ι1ιι- : γe;y/--τeρι n'5[u,.-l, -iκ- Ti.- ailτδ c'ινten nΔτoγ!.-τ.lJ, '.n,iδ.{ |u,g,!O,^κ<v {a"ι x,.l τ.l p{su"e, τiJvτTι Gγιιι7ιc. ". οτeηla sΙwι t!v'7o ,.ο1.} ε'\-!o0,η-?q 6τl^ μ{1,,., τιΞ τrcf| QJιs.,n.oι. τl, ,cT<7J-

Vι 6 t τ \ "."1Ι ,,. x. ci lτoμ {'"'o r.., ; , ' oμ.l 0γ-

γleτgn πιrFu..Ιg" Fd τ i **.-!γ,"! .oy.. t^λine6)ι., τLτ.c n, γiγ,lvτJ.LJ' *,j c,;'ρ!?ι14ef rcι\o., .,.δs q'ηJ.s, ΦΞcn δn!61ouv F $,o ιilγγ' -x^t.{8.,.7< ni.-s!'ι, ,ν!, δJv ι4Λaeo-9v i γ{"ι.'v8ειντ;*. αtlτ} c,1(-{ve l o, ξι .l 14'.rε 8oιr,(.(*.^' e31,ι. ι.^l (i.re ,1ir, t nο v $af,.ρχ<v ο2 ιrιe-

ι Jω. ι. . €J.Ξ Dξ-

") nΞ δ, ,εy ω',7!tγ {τl L,J τιlr πο.1.

λ.e , γιγJιμa nτctrJιs fiy 3l en1τ/*ι vι\'^,-ιι.Ξv?'.v c,.τgι {3 ειε ZοΞ czξoν τΞv ,Αθη ι.{n' ιJ λ'ιιc8ιι \cν{oιaιΞ €] n.χ. ιtιε-vo.f tι \7γ1τ.F.. rι\ιι''yι!0ιrε o"l tr/-t y" k φr, vΤτ ιv G ιl rt' ι γl, ,\'rι) - τ] 7[7rι τ δ'λ γ,l .n,Ξ - o. 9τ S;.r ?ο Ο |ll1 , A7"|Ιvs3 ιν, ^" l ?ρ re

d'L 'ζ Fedhι,ειeι7ιτ.{. "ou, 3"^,ζ fcτo1 € o.,Aee,ιι!!, ,cnδ τδ Σγιplvι .τ.{ }ξιccι :J ρε-τ /1"1c τ\ otg' ιτ! τ ι ι cτb cτSyι o f ιΞ tλΑ* cη{r_τ*, c<.l,υ T7"!a, τL,ι n7.!τι n{x

-.ι κ'τt7.8e"

ιιτJ τLι νιuζ ζ-e t f ι9 cτd, "λo!ι, .ιι.1 r'ιλ τ''ks.7.ι τοΞ

^GFιν(μ.u ι.λ,',.o? fo.r dτιι τl7oρ ' ιnΣ

Page 10: η εκκλησια του αγιου δημητριου

lo

τ^l. Bιcu7ι/ι, ιJ τl ,,,6δ Ιcq fn τ;.t'ε3ζτ7-τc{-gτιυ fz. ιv ,αι l τt l(cuοw,,I ei ι τδv δυ} dr..e o-

γL g,-'ι f,af tg7.ι "o τt..l.f ιοιi θo7aVι τΤs BJeυ"9δ.1,Ι{ ..6 J|-,z1xιoιJcτε.υJ τΓt τι97ιtlε Te1πvit.

G\ /.,,1}ο

1.c\ 1-τ;v vnA .L Λeσ6.,F.,xciζ. ι.Ξ TdΓ.

trd * ιcλ τξf 'OΛ.r,.l J f,or χιaκ'ι s:"π). -J 6tf't .,f ξzev τ,\ 6r.'f

- 1ι qaιLd τo υ ιtu.ρo ιι, ι/ "(,γ-

γ ετ ιg l ι . ι τΓJ la cro.. .cτo1|Ι, i Ι aov ,εrc:.7οte(a'g ' ,

7} l)7r ι./oτ.rε sτλv ,ir i 1οΞ $r|' 6η-μ"zg,\ru ,. dfOoυc.,. τG)c fΞv 1"ι ζλ,τe .

. τδ Loo,l 'qta''ιv,Σe..κc .( vt." f ,f,δ" u'i n--, t1o g7' ' . , ,1. . , ια τΞv T7ι 'Ξ,7, lv)7y-ai- c ιδ *{" ιg.1ιΞ {.*6:ιοΞ, f,*-go .:Ξ K-cιdνιΞ r-4 Gayι7!ι^'δι1ιτ6,/oν

- ' \g ιcτdc.tξoν' fvημτ0ιz lδ , . .ν r .L J.-

tι ο τιι\ 6a%εΓο,.ξ ( 'Fn,ξ oJreCζl ^oi

,cΙ r).. cι lJ e T< 1 e/-v , εts -Lλ.^cI ι τδy ftcΞv, l cΓ 'C1κau' ,' εμ rλneι l leTc! Λ €6, ι_

67J6ι *r-L FαJτ*J, o*.l sμoετd Z- o 8ξβ"V eι α,t.o\ , ..

a r εJ Ttar1t ir ,cι rλ.,. c{ ε η

6zλ ',A( o ΜιvΡ"{μ", ai? l 'ιE rλ" cfa rνριΦι εi:-

l( e ι 6 -ιl , ,o\ ,,ic rJF^ τ*Ξ

e τlr *sλ εcβ .^ r{y:o)TΓ.f. δ{Υ.Γ.ol . . .

Ξι lΙ^ Jp*ε

χcc(?ιΞ μJ κGTnλ'" τδ Xr ιCnζ.

Δρ K.,{c. ι ι ιτTVo!ιρ.ΔJ1 .ro.Γ

.0r,; ,b η.t 'ε r r ιλ,"ξ0"ξceτ\s Lζ lοr7- 'eg'λ ' L, 'oL

(oΞ .AΦ.* δ.γ.1τρfod

ι "'-6τcru.f TGf

^Tι,3τeg| ι -c rδι αL1ι τ ο{ ι/*rJ

kΡnvξf,