ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ...

of 119 /119
ΔΑΠ ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΓΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ & ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΓΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «Περηβαιιοκηηθός τεδηαζμός Πόιεωκ θαη Κηερίωκ» ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΓΝΟΣΗΣΑ: ΠΠ 60 «Περηβαιιοκηηθός τεδηαζμός πόιεωκ θαη Ακοητηώκ τώρωκ » ΑΚΑΔΗΜΑΧΚΟ ΓΣΟ: 2011-12 ΣΜΗΜΑ: ΘΓ-2 ΓΡΓΑΙΑ:4 ε -5 ε ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ :ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΚΑ Α Α ) ) Α Α λ λ η η μ μ ι ι ό ό γ γ ε ε ζ ζ ε ε ι ι ε ε η η η η μ μ ο ο ν ν γ γ ί ί α α ξ ξ & & π π ε ε ν ν η η β β α α ι ι ι ι μ μ κ κ η η η η θ θ ή ή ξ ξ ζ ζ ο ο μ μ π π ε ε ν ν η η θ θ μ μ ν ν ά ά ξ ξ α α ζ ζ η η η η θ θ μ μ ύ ύ ο ο π π α α ί ί ζ ζ ν ν η η μ μ ο ο π π ώ ώ ν ν μ μ ο ο . . Β Β ) ) Γ Γ π π α α κ κ α α ζ ζ π π ε ε δ δ η η α α ζ ζ μ μ ό ό ξ ξ μ μ ε ε β β η η μ μ θ θ ι ι η η μ μ α α η η η η θ θ ά ά θ θ ν ν η η η η ή ή ν ν η η α α Μ Μ ε ε ι ι έ έ η η ε ε π π ε ε ν ν ί ί π π η η ς ς ζ ζ ε ε ξ ξ : : Π Π ι ι α α η η ε ε ί ί α α Γ Γ ι ι ε ε ο ο ζ ζ ε ε ν ν ί ί α α ξ ξ Δ Δ ν ν ά ά μ μ α α ξ ξ ΠΑΥΑΛΙΔΟΤ ΑΝΝΟΤΛΑ Γεςπόκμξ-Ανπηηέθηςκ Σμπίμο Σατ. δ/κζε: Θοσθσδίδοσ 2, 661 00 Δράμα Σει. 6932766574, 25210-25005 ΔΡΑΜΑ 2012

Embed Size (px)

Transcript of ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ...

Page 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 1

ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ

ΥΟΛΗ ΘΓΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ & ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΓΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ:

«Περηβαιιοκηηθός τεδηαζμός Πόιεωκ θαη Κηερίωκ»

ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΓΝΟΣΗΣΑ: ΠΠ 60

«Περηβαιιοκηηθός τεδηαζμός πόιεωκ θαη Ακοητηώκ τώρωκ »

ΑΚΑΔΗΜΑΧΚΟ ΓΣΟ: 2011-12

ΣΜΗΜΑ: ΘΓ-2

ΓΡΓΑΙΑ:4ε -5ε

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ :ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΚΑ

ΑΑΑ)))ΑΑΑλλληηημμμιιιόόόγγγεεεζζζεεε ιιιεεεηηηηηημμμοοονννγγγίίίαααξξξ &&& πππεεενννηηηβββαααιιιιιιμμμκκκηηηηηηθθθήήήξξξ

ζζζοοομμμπππεεενννηηηθθθμμμνννάάάξξξ αααζζζηηηηηηθθθμμμύύύ οοοπππαααίίίζζζνννηηημμμοοο πππώώώνννμμμοοο...

ΒΒΒ)))ΓΓΓπππααακκκαααζζζπππεεεδδδηηηαααζζζμμμόόόξξξ μμμεεε βββηηημμμθθθιιιηηημμμαααηηηηηηθθθάάά θθθνννηηηηηηήήήνννηηηααα

ΜΜΜεεειιιέέέηηηεεε πππεεενννίίίπππηηηςςςζζζεεεξξξ:::

ΠΠΠιιιαααηηηεεείίίααα ΓΓΓιιιεεεοοοζζζεεενννίίίαααξξξ ΔΔΔνννάάάμμμαααξξξ

ΠΑΥΑΛΙΔΟΤ ΑΝΝΟΤΛΑ Γεςπόκμξ-Ανπηηέθηςκ Σμπίμο Σατ. δ/κζε: Θοσθσδίδοσ 2, 661 00 Δράμα Σει. 6932766574, 25210-25005

ΔΡΑΜΑ 2012

Page 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 2

ΠΠΠΙΙΙΝΝΝΑΑΑΚΚΚΑΑΑ ΠΠΠΓΓΓΡΡΡΙΙΙΓΓΓΥΥΥΟΟΟΜΜΜΓΓΓΝΝΝΩΩΩΝΝΝ

ΓΓΓηηηζζζαααγγγςςςγγγήήή σελ.3

111... ΑΑΑκκκάάάιιιοοοζζζεεε εεεοοονννύύύηηηεεενννεεεξξξ πππεεενννηηημμμπππήήήξξξ σελ.4

1.1 Γεωγραφική και πολιτική θέση σελ.5

1.2 Έκταση και χρήσεις γης σελ.5

1.3 Ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία περιοχής σελ.5

1.4 Αβιοτικό περιβάλλον 1.4.1 Τοπογραφικό ανάγλυφο 1.4.2 Γεωμορφολογία 1.4.3 Έδαφος 1.4.4 Κλίμα

σελ.6 σελ.6 σελ.6 σελ.6 σελ.6

1.5 Φυσικό βιοτικό περιβάλλον 1.5.1 Βλάστηση-χλωρίδα 1.5.2 Πανίδα

σελ.7 σελ.7 σελ.7

1.6 Πολεοδομική οργάνωση – οικιστικός ιστός σελ.8

222... ΑΑΑλλληηημμμιιιόόόγγγεεεζζζεεε ιιιεεεηηηηηημμμοοονννγγγίίίαααξξξ &&& πππεεενννηηηβββαααιιιιιιμμμκκκηηηηηηθθθήήήξξξ ζζζοοομμμπππεεενννηηηθθθμμμνννάάάξξξ... (((444εεε εεενννγγγαααζζζίίίααα)))

σελ.9

2.1 Ιστορικά στοιχεία σελ.10

2.2 Θέση –Έκταση -τοπογραφία σελ.11

2.3 Μικροκλίμα σελ.11

2.4 Αερισμός σελ.11

2.5 Παρακείμενες χρήσεις –χώροι-–χρήσεις -θέες-σημεία εστίασης σελ.12

2.6 Υλικά-χρώματα- κατασκευές σελ.13

2.7 Εξοπλισμός σελ.13

2.8 Φωτισμός σελ.14

2.9 Υφιστάμενη φύτευση-αξιολόγηση του ρόλου της σελ.14

2.10 Περιβαλλοντική απόκριση σελ.15

2.11 Ηλιασμός-οπτική & θερμική άνεση σελ.16

2.12 Κυκλοφορία –επίπεδα σελ.18

2.13 Στοιχεία νερού σελ.18

2.14 Προσδιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας (πθηζηάκελε θαηάζηαζε ) σελ.18

333...ΓΓΓπππααακκκαααζζζπππεεεδδδηηηαααζζζμμμόόόξξξ μμμεεε βββηηημμμθθθιιιηηημμμαααηηηηηηθθθάάά θθθνννηηηηηηήήήνννηηηααα (((555εεε εεενννγγγαααζζζίίίααα))) σελ.21

3.1.Συνθετική εκτίμηση λειτουργίας & περιβαλλοντική συμπεριφορά πλατείας

σελ.22

3.2 Κεντρική ιδέα-κριτήρια σχεδιασμού σελ.22

3.3 Χρήσεις χώροι σελ.25

3.4 Υλικά –χρώματα-κατασκευές σελ.26

3.5 Εξοπλισμός σελ.27

3.6 Φωτισμός σελ.28

3.7 Φύτευση σελ.29

3.8 Κυκλοφορία- επίπεδα σελ.30

3.9 Άρδευση του χώρου σελ.30

3.10 Αποστράγγιση του χώρου σελ.31

3.11 Ευρύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση & ένταξή της σε δίκτυο πρασίνου

σελ.31

3.12 Προσδιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας (επαλαζρεδηαζκφο) σελ.32

3.13 Συμπεράσματα σελ.33

ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΑΑΑ σελ.34

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ

σελ.36

Page 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 3

ΓΓΓηηηζζζαααγγγςςςγγγήήή

Ζ ξαγδαία αζηηθνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ε άλαξρε δηάρπζε ηεο πφιεο ζην

πεξηαζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ, δεκηνχξγεζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε

παγθφζκην επίπεδν, κε απνηέιεζκα λα είλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλαδήηεζε ηξφπσλ

αληηκεηψπηζεο απηψλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ελφο λένπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε φια ηα

επίπεδα ρσξηθήο νξγάλσζεο, απφ ην ρσξνηαμηθφ, ζην πνιενδνκηθφ, ζην αξρηηεθηνληθφ.

Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζε κεγάιεο πφιεηο πξνθαιεί

ζνβαξέο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο ζηε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη'

επέθηαζε ππνβάζκηζε ηνπ. Ζ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ

απφ ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ θαη ηνπ

εδάθνπο, αιιά θαη απφ ηελ έληαζε άιισλ νριήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πφιε, φπσο ν

ζφξπβνο, ε θαθή πνηφηεηα αέξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ε αλεπαξθήο παξνπζία ειεπζέξσλ

θπζηθψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ . (Αηηάξη Βίιιπ,2004)

Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα δειψλεη ηελ απαμίσζε ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ζηελ πφιε, θαη

ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηνπο αζηηθνχο ππαίζξηνπο ρψξνπο, σο πξσηαξρηθφ

παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο αηζζεηηθήο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ αζηηθνχ

ρψξνπ. Ζ αλεπάξθεηα ειεχζεξσλ ρψξσλ, αιιά θαη ε απνπζία θπζηνγλσκίαο ζηνπο

πθηζηάκελνπο, ε αδπλακία ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπο, ε δπζθνιία πξνζπειαζηκφηεηαο

ηνπο ,ε εγθαηάιεηςε θαη ε έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη έληαμεο ηνπο ζηε δσή ηεο

πφιεο, καξηπξνχλ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην ζχγρξνλν αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ζηε

ζπλείδεζε ηνπ θαηνίθνπ ηεο πφιεο. (Αηηάξη Βίιιπ,2004)

ηελ αξραία Διιάδα, ην -θιεηλφλ ή κε-άζηπ δηέζεηε θάπνηνπο ρψξνπο θεληξηθνχο θαη

θπθιηθνχο, φπνπ ε ζεά Δζηία ξίδσλε θαη ζπληεξνχζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ. Καη'

επέθηαζηλ, θάζε εζηία/νηθία, πξνζθνιιεκέλε ζηε γε, έκνηαδε θαηά ηνλ Εαλ Πσι Βεξλάλ κε

«νκθαιφ πνπ ξίδσλε ην ζπίηη ζην ρψκα».Γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη

ζξεζθεπηηθνχο, νη ζχγρξνλεο δπηηθέο πφιεηο δηαηήξεζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο θέληξνπ, πνπ,

σο εηθφλα ζθαηξηθή θαη νκφθεληξε ηεο κλήκεο θαη ηεο ηαπηφηεηαο κηαο πφιεο, ζπκβνιίδεη ηελ

ελφηεηα ελφο θαηαθεξκαηηζκέλνπ αζηηθνχ ρψξνπ, δειαδή ην ζεκείν ζπλάζξνηζεο θαη

ζπγθέληξσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Άξα, «πεγαίλσ ζην θέληξν (κηαο πφιεο) ζεκαίλεη

ζπλαληψ ηελ θνηλσληθή «αιήζεηα», δειαδή, ζπκκεηέρσ ζηελ ππέξνρε πιεξφηεηα ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο», απνθαίλεηαη ν γάιινο ζεσξεηηθφο Ρνιάλ Μπαξη.

Απφ ηελ άιιε, ην θέληξν κηαο ζχγρξνλεο πφιεο -εχθνια, πιένλ, πξνζβάζηκν ζηνλ πνιχ

θφζκν, ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ νδηθψλ αξηεξηψλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ κέζσλ καδηθήο

κεηαθνξάο -δηαζέηεη παξαδνζηαθέο ή κε πιαηείεο, πνπ ελζσκαηψλνληαη αξκνληθά ζηνλ αζηηθφ

ρψξν, επηηξέπνληαο ηε ζπλάζξνηζε θαη ηελ πξφζκεημε ησλ θαηνίθσλ κηαο πφιεο.

Τπάξρνπλ πνηθίιεο πιαηείεο: θπθιηθέο, εκηθπθιηθέο, ηξηγσληθέο, ηεηξάγσλεο ή πνιπγσληθέο,

αιιά, θπξίσο, ππάξρνπλ «πιαηείεο αλνηρηέο», σο ζεκεία ζχγθιηζεο πνιιψλ αξηεξηψλ, θαη

«πιαηείεο θιεηζηέο», σο ρψξνη πξνέθηαζεο κλεκείσλ, κνπζείσλ ή εθθιεζηψλ.

Οη πιαηείεο ζε κηα πφιε είλαη ην μέθσην πνπ ν νδνηπφξνο ζηακαηά. Δίλαη εθεί πνπ νη

άλζξσπνη ζηήλνπλ κλεκεία θαη ηα θαθελεία βγάδνπλ θαξέθιεο. Έλαο ηφπνο ζαλ ηελ αξραία

Αγνξά, πνπ νη πνιίηεο καδεχνληαη λα ζπδεηήζνπλ, λ' απνθαζίζνπλ ή λα πεξάζνπλ ηε κνλαμηά

ηνπο ζπληξνθηθά. (http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/)

θνπφο ηεο εξγαζίαο κε γλψκνλα ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη κε πξφζεζε λα

δηαηππσζνχλ αδξνκεξψο νη βηνθιηκαηηθέο παξάκεηξνη ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ επηιέγεηαη σο

«κειέηε - πεξίπησζε» ε πιαηεία Διεπζεξίαο ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο. Ζ επηινγή ηεο πιαηείαο καο

επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε ην ζέκα ησλ ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ κέζα ζε ππθλφ αζηηθφ

ηζηφ κε πνιιά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο , ζα νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα

πξφηαζε επαλαζρεδηαζκνχ ηεο πιαηείαο κε βηνθιηκαηηθά θξηηήξηα ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη

κε λέα πξνζέγγηζε ησλ αζηηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ, σο ζηνηρεηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε

βησζηκφηεηα ηεο πφιεο.

Page 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 4

Page 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 5

111... ΑΑΑκκκάάάιιιοοοζζζεεε εεεοοονννύύύηηηεεενννεεεξξξ πππεεενννηηημμμπππήήήξξξ

1.1 Γεωγραφική και πολιτική θέση

Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γξάκαο θαηαιακβάλεη ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο

Μαθεδνλίαο θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.

πλνξεχεη πξνο βφξεηα κε ηε Βνπιγαξία, αλαηνιηθά κε ηελ ΠΔ Ξάλζεο, λφηηα θαη λνηηναλαηνιηθά

κε ηελ ΠΔ Καβάιαο θαη λνηηνδπηηθά κε ηελ ΠΔ εξξψλ. (Υάξηεο 1,2)(δνξπθνξηθή εηθφλα 1)

Ο πιεζπζκφο ηνπ μεπεξλά ηνπο 100.000 θαηνίθνπο θαη πξσηεχνπζα ηεο ΠΔ είλαη ε Γξάκα.

Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο αλέξρεηαη ζε 43.934 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ

απνγξαθή ηνπ 2001 (Δ..Τ.Δ.). Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ είλαη 55632 θάηνηθνη . (πίλαθαο 1,6

),(Γηάγξακκα 1) (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database )

1.2 Έκταση και χρήσεις γης

Σν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Γξάκαο θαηαιακβάλεη έθηαζε 600 πεξίπνπ εθηαξίσλ, (ράξηεο

3,4,5) (εηθφλα 23) ζε ζχλνιν 4.850 εθηαξίσλ πνπ θαηαιακβάλεη νιφθιεξνο ν Ο.Σ.Α. Γξάκαο, φπσο

απηφο θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ Ν.2539/1997. (http://www.drama.gr/anaptyxiako/praktika.pdf)

Οη βαζηθέο ρξήζεηο γεο δειαδή ην εκπφξην, ε δηνίθεζε θαη ε αλαςπρή αλαπηχζζνληαη ζην

θέληξν ηεο πφιεο, ελψ πεξηθεξεηαθά ζηα θέληξα ησλ επηκέξνπο ζπλνηθηψλ ρσξνζεηνχληαη

νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο είλαη ε

ζνβαξή επηβάξπλζε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. Κνηλσθειείο ρξήζεηο φπσο είλαη νη αζιεηηθέο

εγθαηαζηάζεηο, ηα ζρνιεία θαη νη ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηνρέο κε

αξαηφ αζηηθφ ηζηφ καθξηά απφ ην θέληξν, ζην νπνίν παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο ππθλφηεηεο

δφκεζεο. (πκεσλίδνπ Παλαγηψηα , 2008),

1.3 Ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία περιοχής

Ζ αξραηφηεξε κφληκε αλζξψπηλε εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ηεο Γξάκαο

εληνπίζηεθε ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηνπ "Αξθαδηθνχ", λφηηα ηνπ πάξθνπ ηεο Αγίαο

Βαξβάξαο.(6ε ρηιηεηίαο π.Υ.).Ο αξραίνο νηθηζκφο είρε ηελ πηζαλή νλνκαζία "Γξαβήζθνο",

Ζ ζεκεξηλή πφιε, θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, ππήξμε ζεκαληηθφο ζηαζκφο νδηθνχ δηθηχνπ

κέζα ζηελ εθηεηακέλε απνηθία ησλ Φηιίππσλ κε ην φλνκα "Daravescos".

ηε κεζνβπδαληηλή επνρή (9νο αξρέο 13νπ κ.Υ. αη.) ε Γξάκα αλαπηχζζεηαη ζε ηζρπξφ Κάζηξν κε

ζηξαηεγηθή ζεκαζία. Δίλαη πεξηηεηρηζκέλε πεξηνρή ζ' νρπξφ πςίπεδν κε έθηαζε γχξσ ζηα

ζαξάληα ζηξέκκαηα θαη πιεζπζκφ 1500-2000 θαηνίθνπο. (http://www.drama.gr/nomos.php?do=history)

ψδνληαη ζε γξαπηέο πεγέο νη νλνκαζίεο "Darma" (1172) θαη "Dramme" (1206) γηα ην Κάζηξν,

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλή αξραία νλνκαζία αιιά θαη ηε ζεκεξηλή.

Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Γξάκαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1383 ε πφιε εμαθνινπζεί λα απνηειεί

έλα κηθξφ θάζηξν ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ζνπιηάλνπ.

νβαξή αιιαγή ζεκεηψλεηαη ζηελ πφιε κεηά ην 1870, φηαλ ε παξαγσγή θαη ην εκπφξην

θαπλνχ πξνθαινχλ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο. Ζ

ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξφδξνκνπ απφ ην 1895 θαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξνο ην ιηκάλη ηεο

Καβάιαο ζπλδένπλ ηε Γξάκα κε ηα κεγάια θέληξα ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηνπο ζαιάζζηνπο

δξφκνπο ηνπ εκπνξίνπ. (http://www.drama.gr/nomos.php?do=history).ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν

πιεζπζκφο αλέξρεηαη ήδε ζε 14.000 αλζξψπνπο.

Μεηά ηελ ηαξαρψδε επνρή ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ηεο πξψηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο, ε

πφιε απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1913, χζηεξα απφ 540 ρξφληα

μέλεο θαηνρήο.

Σειηθά, ε Γξάκα απνθηά νξηζηηθά ειιεληθφ ραξαθηήξα κε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ηνπ

1923. Ζ Γξάκα έρεη 32.000 θαηνίθνπο ην 1928.

Ζ πφιε ζα γλσξίζεη γηα κηα αθφκε θνξά, ην 1941, ηελ εκπεηξία ηεο μέλεο θαηνρήο.

Μεηαπνιεκηθά, ε Γξάκα απνηειεί ην δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ λνκνχ. (http://www.drama.gr/nomos.php?do=history)

Page 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 6

1.4 Αβιοτικό περιβάλλον

1.4.1 Τοπογραφικό ανάγλυφο

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΠΔ Γξάκαο, γλσζηφ γηα ηα πνηθηιφκνξθα δαζηθά νηθνζπζηήκαηά

ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ην έληνλν αλάγιπθν ησλ βνπλψλ, θπξίσο ηνπ νξεηλνχ ζπγθξνηήκαηνο

ηεο Ρνδφπεο. (Υάξηεο 6)

Ζ ΠΔ δηαξξέεηαη απφ ηνλ πνηακφ Νέζην, ν νπνίνο ηελ ρσξίδεη ζε δχν κέξε: ην βνξεηφηεξν απφ

απηά θαιχπηεηαη απφ ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ νξεηλνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ρνδφπεο, κε ςειφηεξε

θνξπθή απηή ζηα φξηα ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο (1.953 κ.. ην θέληξν ηεο ΠΔ βξίζθεηαη ην φξνο

Φαιαθξφ (2.232κ.). Ννηηνδπηηθά βξίζθεηαη ην φξνο Μελνίθην θαη βνξεηνδπηηθά ην φξνο Όξβεινο.

Σν Μελνίθην φξνο, κε ςειφηεξε θνξπθή ηνπ -εληφο ηεο ΠΔ Γξάκαο - ην Θακλνηφπη (1.952κ.),

απνηειεί ην γεσγξαθηθφ ζχλνξν κε ηελ ΠΔ εξξψλ, ελψ ην φξνο Όξβεινο, κε ςειφηεξε θνξπθή

απηή ηνπ Σζνιηά χςνπο 2.210κ., απνηειεί θπζηθφ ζχλνξν κε ηε Βνπιγαξία θαη κε ηελ ΠΔ

εξξψλ.

Σν πδάηηλν ζηνηρείν έρεη έληνλε παξνπζία ζηελ ΠΔ, κε ηνλ πνηακφ Νέζην λα πξσηαγσληζηεί

ζην θεληξηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηνπ. Ο πνηακφο Αγγίηεο δηαξξέεη ην λφηην θαη πεδηλφ ηκήκα ηεο

ΠΔ, ελψ αηζζεηή θάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο θαη νη πεγέο Μπινπνηάκνπ, Αγίαο Βαξβάξαο Γξάκαο

θαη Βντξάλεο. ηελ νξεηλή δψλε ηεο ΠΔ έλα ππθλφ δίθηπν ξεπκάησλ θαη ξπαθηψλ, θαζψο

θαηεβαίλεη απφ ηα βνπλά, έρεη δεκηνπξγήζεη κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ έλα πνιπζρηδέο θαη

πνιχκνξθν αλάγιπθν. (www.drama.gr)

1.4.2 Γεωμορφολογία

Σν θπζηθφ αλάγιπθν ηεο ΠΔ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε νξεηλή κνξθνινγία θαη ε

ζπλνιηθή επηθάλεηά ηεο είλαη 3.466 Km2. Απφ ηελ επηθάλεηα απηή, νη νξεηλέο εθηάζεηο

θαιχπηνπλ πεξίπνπ 2.200 Km2 (63,51%), νη εκηνξεηλέο 880 Km2 (25,30%) θαη νη πεδηλέο 400

Km2 (11,55%), νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζην ηξίγσλν Γξάκαο - Πξνζνηζάλεο - Καιακπαθίνπ. (http://www.menoikio.com/web/guest/map)

1.4.3 Έδαφος

Δπηθαλεηαθά ην έδαθνο είλαη αξγηιινακκψδεο ζε πνιιά ηκήκαηα ραιηθψδεο κε δηαζηάζεηο

ιίζσλ απφ 5 σο 25 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. Πξνέξρνληαη απφ ηελ απνζάζξσζε θαη παξάζπξζε ησλ

αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ ησλ ππεξθείκελσλ νξεηλψλ φγθσλ. Γεληθά ε φςε ηνπ εδάθνπο

παξνπζηάδεη δηαβξψζεηο ,ραξαδξψζεηο θαη απνπιχζεηο. Κπξηαξρνχλ ηα αζβεζηνιηζηθά

πεηξψκαηα .(www.drama.gr)

1.4.4 Κλίμα

Σν θιίκα δηαθνξνπνηείηαη ζηηο δχν βαζηθέο δψλεο ηεο ΠΔ ηελ νξεηλή θαη ηελ πεδηλή. ηα

πεδηλά ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη γεληθά σο κεζνγεηαθφ, κε ήπην ζρεηηθά ρεηκψλα θαη μεξφ, δεζηφ

θαινθαίξη, κε απφθιηζε απφ ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, σο πξνο ηηο βξνρέο. ηηο πεξηνρέο απηέο

ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία αέξα θαη ζεξκφηεξσλ κελψλ ηνπ έηνπο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 28νC,

ελψ ε κέζε εκεξήζηα είλαη ζπρλά κεγαιχηεξε ησλ 30νC. Ζ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία αέξα ησλ

ςπρξψλ κελψλ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνπο 0νC, κε αθξαίεο ηηκέο πνπ θηάλνπλ ζηνπο -14

νC ή θαη

ρακειφηεξα ζηνπο -20νC ζην Κάησ Νεπξνθφπη. Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο θηάλεη ζηα πεδηλά

ηα 587 mm θαη ζηα εκηνξεηλά ηα 778 mm. (Πίλαθαο 3,4,4α) (Υάξηεο 5)

ηα νξεηλά ην θιίκα πξνζεγγίδεη ην κεηαβαηηθφ κεηαμχ κεζνγεηαθνχ θαη κεζεπξσπατθνχ, κε

πνιιέο βξνρέο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο - ηδηαίηεξα ζηα κεγάια πςφκεηξα - θαη έληνλε

ειηνθάλεηα. Σν κέζν χςνο βξνρήο είλαη 1200 - 1500mm, φηαλ ζηελ Διιάδα νη πεξηνρέο πνπ

δέρνληαη βξνρή απφ 601 - 1000 mm θαιχπηνπλ ην 50,6% θαη απφ 1001 - 1400mm είλαη κφλν ην

22,3%. Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία δηαπηζηψζεθε κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαηά 70 mm/έηνο

θαη κεηαβνιή ησλ ζεξκψλ κελψλ ζε ζεξκφηεξνπο θαηά +1,1νC, ελψ νη ςπρξνί κεηαβάιινληαη ζε

ειάρηζηα ςπρξφηεξνπο θαηά -0,4νC. ηελ ΠΔ δελ πλένπλ ηζρπξνί άλεκνη.

Άλεκνη Οη επηθξαηνχληεο άλεκνη είλαη νη Ν,ΝΓ θαη Γ, αξθεηά ζπρλά φκσο έρνπκε θαη Α θαη

ΒΑ. Οη απφ ηε Γχζε πλένληεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν είλαη μεξνί θαη ςπρξνί .Οη απφ ηνλ Νφην

είλαη κέηξηαο έληαζεο, πλένπλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη θέξνπλ βξνρέο επεξγεηηθέο .

Page 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 7

Θεξκνθξαζία Ζ Θεξκνθξαζία αέξα είλαη πνιχ πςειή ,θπξίσο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν

.χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηαζκνχ Γξάκαο ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αέξα θπκαίλεηαη

κεηαμχ 14νC θαη 14,5

νC .Ζ κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία έηνπο 20,38

νC .Παξαηεξείηαη έλα κέγηζην

θαηά ην κήλα Αχγνπζην θαη έλα ειάρηζην θαηά ηνλ κήλα Ηαλνπάξην.

Τγξαζία Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία αέξα 66,74 θπκαίλεηαη επξέσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.

Έρνπκε έλα κέγηζην ην κήλα Γεθέκβξην (83,07) θαη έλα ειάρηζην ηνλ κήλα Αχγνπζην (49,61)

Βξνρή Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο είλαη 706,56ρηι.κέζν κεληαίν 58,88ρηι..Μέζνο εηήζηνο

αξηζκφο εκεξψλ βξνρήο 90,41.

Ζ θακπχιε κεληαίαο πνξείαο ησλ βξνρνπηψζεσλ παξνπζηάδεη δχν κέγηζηα θαη δχν ειάρηζηα

.Σν θχξην κέγηζην θαηά ην κήλα Ννέκβξην θαη ην δεπηεξεχνλ θαηά ην κήλα Ηνχλην ,ελψ ην θχξην

ειάρηζην θαηά ηνλ Αχγνπζην θαη ην δεπηεξεχνλ θαηά ηνλ Απξίιην. (www.drama.gr)

1.5 Φυσικό βιοτικό περιβάλλον

1.5.1 Βλάστηση-χλωρίδα

Ζ ΠΔ Γξάκαο, απφ άπνςε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, απνηειεί κηα ηδηαίηεξε γσληά ηεο Διιάδαο,

θαζψο πεξηιακβάλεη φιεο ζρεδφλ ηηο δψλεο βιάζηεζεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ζηελ

Διιάδα. (Υάξηεο 7-8).

Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο Γξάκαο αλήθεη ζηελ ππνκεζνγεηαθή δψλε δηάπιαζεο

(Ostryo-Carpinion) ) κε βάζε ηνλ θπηνθνηλσληνινγηθφ ράξηε βιάζηεζεο ηνπ Μαπξνκάηε (1980)

ή κε βάζε ηηο θπηνθνηλσληθέο νκάδεο ηνπ Braun-Blaquet ζηελ παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο

,Quercetalia pubescentis, ππνδψλε Οζηξπάο –Γαχξνπ Ostryo-Carpinion. Ζ βιάζηεζε ηνπ

Κνξπιφβνπ ,ιφθνπ ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο , είλαη απηνθπήο εθηφο απφ ην ηερλεηφ δάζνο ζηνπο

πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ δεληξνθχηεπζε. (www.drama.gr) (πίλαθαο 5)

A.Απηνθπήο βιάζηεζε

1. Γαχξνο (Carpinus betulus L.)

2. Παιηνχξη (Paliurus spina-christi Mill.)

3. Κέδξνο -Αγξηφθεδξν (Juniperus oxycedrus)

4. Πνπξλάξη (Quercus coccifera L)

5. Φεπδναθαθία – (Robinia Pseudoacacia)

B.Βιάζηεζε απφ δεληξνθχηεπζε

1. Σξαρεία πεχθε (Pinus brutia Mill.)

Ζ ρισξίδα πνπ ζπλζέηεη ηε βιάζηεζε ηεο ΠΔ Γξάκαο είλαη πνιχ πινχζηα κε είδε ζπάληα έσο

θαη κνλαδηθά γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ο αξηζκφο ησλ θπηψλ μεπεξλάεη ηα 1000 είδε, ελψ πνιιά

απ' απηά ζρεκαηίδνπλ δάζε κφλν ζην λνκφ καο.

Οη θιηκαηηθνί θαη εδαθηθνί παξάγνληεο επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θπξίσο θσηφθηισλ,

ζεξκφθηισλ, κεηξίσο πγξφθηισλ, αιφθνβσλ θαη βαζεφθηισλ εηδψλ.

Σν πξάζηλν κέζα ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο πξηλ απφ πεξίπνπ ζαξάληα ρξφληα δέζπνδε κε κνξθή

ςειψλ δέληξσλ φρη κφλν ζηα πάξθα, αιιά θαη ζηηο απιέο θαη ηνπο δξφκνπο. Σν θχξην θπζηθφ

ζηνηρείν πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ πφιε ηεο Γξάκαο, ήηαλ ην λεξφ κε ηε κνξθή πεγψλ θαη

επηθαλεηαθψλ ρεηκάξξσλ. ήκεξα έρνπλ απνκείλεη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία απηά, θπξίσο ζην

πάξθν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, Ζ επίδξαζε ζην θπζηθφ ηνπίν ήηαλ ηεξάζηηα κέζα ζηα ρξφληα πνπ

πέξαζαλ θαη ε Γξάκα άιιαμε κπνξνχκε λα πνχκε εληειψο φςε (Κσλζηαληηλίδνπ Δ., Γαλίηε Κ., 1991.).

Μηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ζην παξειζφλ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία

αιζπιίσλ (δάζνο Κνξπιφβνπ) κε πεχθα θαη θππαξίζζηα.Οη θπηεχζεηο γηα βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ

πξαζίλνπ ζήκεξα αθνξνχλ θπξίσο ζε δεληξνζηνηρίεο , θπηεχζεηο κηθξψλ παξηεξηψλ .

1.5.2 Πανίδα

H παλίδα ηεο ΠΔ Γξάκαο είλαη ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλε ζε είδε θαη ζε πιεζπζκνχο. (Υάξηεο 7-8).

ην βφξεην ηκήκα φπνπ εθηείλεηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ειιεληθά νξεηλά νηθνζπζηήκαηα,

απηφ ηεο Κεληξηθήο Ρνδφπεο, απαληψληαη, αλ φρη φια, ζίγνπξα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα είδε ηεο

άγξηαο παλίδαο ησλ ειιεληθψλ βνπλψλ.

ηελ ΠΔ απαληψληαη πεξηζζφηεξα απφ 150 είδε πνπιηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία

πεξηιακβάλνληαη ζε θνηλνηηθή νδεγία γηα είδε πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Δπίζεο,

ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ΠΔ δνπλ ηνπιάρηζηνλ 32 είδε ζειαζηηθψλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα

Page 8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 8

ζπάληα είδε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο. Πνιιά απφ ηα είδε ηεο άγξηαο παλίδαο, φπσο επίζεο

θαη νη βηφηνπνί ηνπο, πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία 92/43. (www.drama.gr)

1.6 Πολεοδομική οργάνωση – οικιστικός ιστός

Γελ έρνπλ ιεθζεί κέηξα ζε επίπεδν πφιεο θαη δελ έρνπλ γίλεη ξπζκίζεηο έηζη ψζηε φια ηα

θηίξηα λα ειηάδνληαη θαη κελ πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε φιεο ηηο

θαηνηθίεο.(ράξηεο 3,4) Ζ πφιε ηδηαίηεξα ζην θέληξν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηελνχο δξφκνπο θαη ςειά

θηίξηα. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ν φγθνο ησλ θηηξίσλ είλαη αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά δπζαλάινγνο

ησλ δξφκσλ πνπ ην πεξηβάιινπλ.

Page 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 9

Page 10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 10

222... ΑΑΑλλληηημμμιιιόόόγγγεεεζζζεεε ιιιεεεηηηηηημμμοοονννγγγίίίαααξξξ &&& πππεεενννηηηβββαααιιιιιιμμμκκκηηηηηηθθθήήήξξξ ζζζοοομμμπππεεενννηηηθθθμμμνννάάάξξξ

2.1 Ιστορικά στοιχεία-σημασία

Ζ πφιε ηεο Γξάκαο δηαζέηεη πνηθίιεο πιαηείεο κηθξέο, κεγάιεο, άζεκεο θαη δηάζεκεο. Απ' φιεο

φκσο ηηο πιαηείεο, κία μερσξίδεη ε Πιαηεία Διεπζεξίαο. Παξ' φιεο ηηο αιιαγέο πνπ κεζνιάβεζαλ,

θη αο έθπγαλ ηα ηξαπεδάθηα, θη αο θφπεθαλ δέληξα, απηή παξακέλεη ην θέληξν αλαθνξάο ,είλαη ν

νκθαιφο ηεο πφιεο. (http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/)

Ζ πιαηεία ηεο Γξάκαο ηνλ 17ν αηψλα

Ζ κφλε αμηνζεκείσηε αλαθνξά γηα ηελ πεξηνρή ρξνλνινγείηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17νπ

αηψλα. ηεξίδεηαη ζηε καξηπξία ηνπ Σνχξθνπ Μνπδετλε πεξηεγεηή Δβιηά Σζειεκπή πνπ

ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη:

«Δηο ην θέληξνλ ηεο πφιεσο θαη έκπξνζζελ ην Δζθί Σδακί (Άγηνο Νηθφιανο) ηξνθνδνηνχκελε

απφ ηα γάξγαξα λεξά ππεξεθαηφλ πεγψλ πνπ αλαβιχδνπλ επί ηφπνπ, επξίζθεηαη ε πεξίθεκνο

ηερλεηή ιίκλε ηεο Γξάκαο, ηεο νπνίαο ε σξαηφηεο είλαη αθάληαζηνο. Οιφθιεξνο ν βπζφο ηεο είλαη

εζηξσκέλνο κε ιεπθφλ κάξκαξνλ, πεξηβάιιεηαη θπθιηθψο απφ αησλνβίνπο πιαηάλνπο θαη θνκςάο

ηδησηηθάο επαχιεηο. Σα βαζχζθηα γηγαληηαία δέλδξα, πνιιά ησλ νπνίσλ σο ιέγεηαη αξηζκνχλ βίνλ

ρηιίσλ εηψλ κε ηελ εθθσθαληηθήο ζπλαπιίαλ ρηιηάδσλ πνιπρξψκσλ σδηθψλ πηελψλ, δίδνπλ εηο ην

ηνπείνλ κεγαινπξέπεηαλ, νκνίαλ ηεο νπνίαο δελ ζπλήληεζα νχηε εηο ηαο ρψξαο ησλ Αξάβσλ, νχηε

ησλ Ρσκαίσλ νχηε εηο ην Κνξαζάλ, ηελ Μπνπράξα θαη ηελ Γεξκαλίαλ. Σν χςνο ησλ

θξπζηαιιίλσλ πδάησλ ηεο ιίκλεο, θηάλεη κέρξη ηνπ ζηήζνπο ηνπ αλζξψπνπ, ε δε έθηαζηο ηεο είλαη

ηνηαχηε, ψζηε δχλαηαη λα πεξηιάβε αλέησο πεληαθνζίνπο θνιπκβεηάο. Σεηξάθηο ηνπ έηνπο, θαζ'

έζηκνλ φινο ζρεδφλ ν πιεζπζκφο, ζπλ γπλαημί θαη ηέθλνηο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηνλ επίγεηνλ

απηφλ Παξάδεηζνλ θαη νη λένη ακθνηέξσλ ησλ θχισλ, αθνχ δηαζθεδάζνπλ κε ηηο θνχληεο πνπ

ζηήλνπλ εηο ηνπο θιάδνπο ησλ δέλδξσλ μερχλνληαη νκαδηθψο εηο ηελ ιίκλελ θαη κε απαξάκηινλ

ράξηλ θαιπκβνχλ, παίδνπλ θαη πεξηπηχζζνληαη, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζεαηέο λα ζθαλδαιηζζή απφ

ην ππέξνρν ζέακα ησλ δσληαλψλ αγαικάησλ πνπ αληηθξχδεη. Δίλαη έζηκνλ ηνπηθφλ πνπ ην

ζέβνληαη φινη. Σαπηνρξφλσο ην πιήζνο παξαθνινπζεί ηνπο αθξνβάηαο, ηνπο κνπζηθνχο θαη ηνπο

ηαρπδαθηπινπξγνχο πνπ ζπξξένπλ παληαρφζελ επί ηε επθαηξία ησλ ενξηψλ, ελψ εθ παξαιιήινπ

εθαηνληάδεο πσιεηαί εδεζκάησλ θαη αλαςπθηηθψλ εγθαηεζηεκέλνη εηο πξφρεηξα παξαπήγκαηα,

δηαιαινχλ εηο φινπο ηνπο ηφλνπο ηα εκπνξεχκαηα ησλ. Αη ενξηαί ζπλερίδνπλ επί ηξία εκεξφλπρηα.

Καηά ηαο λχρηαο ηα θψηα ησλ ρηιηάδσλ θαλψλ δίδνπλ εηο ην ηνπείνλ νλεηξψδε φςηλ θαη ην ζέακα

είλαη απείξσο θαληαζκαγνξηθψηεξνλ». (Απφζπαζκα απφ ηε Ηζηνξία ηεο Γξάκαο 1969 ηνπ Φψηε

Σξάξρε θεθ Έλαο αγξάκκαηνο ζνπιηάλνο).

Μία έκκεζε κλεία γηα ηα κεγάια δέληξα ηεο Πιαηείαο πεξί ην 1805 γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Β.

Κ. Παζραιίδε «Γξακηλά Ηζηνξηθά» φπνπ πεξηγξάθεη: «εθ ησλ ζπιιεθζέλησλ αλδξψλ ηνπ

Νηθνηζάξα άιινη εθνλεχζεζαλ εηο ην Ρνδνιείβνο εληφο ηεο απνζήθεο ηνπ Κηφξ-Φεηά κπέε, άιινη

εθξεκάζζεζαλ εηο ηνπο πιαηάλνπο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο πφιεσο Γξάκαο θαη άιινη

κεηήρζεζαλ εηο ηελ Είρλε φπνπ εθνλεχζεζαλ θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ Υαζάλ παζά..»

(http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/)

Ηζηνξηθή εμέιημε (εηθφλα Η.1-Η.8)

Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη φηη κε ηελ αλάπηπμε ηεο εθηφο ησλ ηεηρψλ πφιεο ηεο Γξάκαο

θαη ηε δεκηνπξγία ηεο «πεξηνρήο αγνξάο» θαηά κήθνο ησλ δχν φρζσλ ηνπ ρεηκάξξνπ

Μνλαζηεξαθίνπ ε ελ ιφγσ πεξηνρή ηεο Πιαηείαο ιεηηνπξγνχζε σο ηφπνο ζπλάληεζεο θαη

ζπλεχξεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Παξάιιεια ν ξφινο ηεο «σο πιαηείαο», λα θηινμελεί θνηλσληθέο

θαη ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο θαη επνκέλσο λα απνηειεί ρψξν ζηάζεο θαη φρη πεξάζκαηνο κφλν,

ηελ θαηέζηεζε ηνλ νκθαιφ ηεο πφιεο. (http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/)

εκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα δηαδξακαηίζηεθαλ ζην ρψξν απηφ φπσο ν απαγρνληζκφο ηνπ

Άξκελ (1905 θαηά Β. Παζραιίδε). ην ζεκείν φπνπ εθηειέζηεθε ν Αξκέλ Κνχπηζηνο, ζηνλ πιάηαλν,

ζηήζεθε κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Γξάκαο καξκάξηλε επηγξαθή κε ην ηζηνξηθφ ηεο δξάζεο θαη

ηεο ζπζίαο ηνπ, αιιά ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, νη Βνχιγαξνη ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ, ηελ

θαηέζηξεςαλ θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ πφιε. Σνλ Ηνχιηνπ ηνπ 1967 ζην ζεκείν ηνπ

Page 11: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 11

απαγρνληζκνχ ζηήζεθε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ ήξσα ελψ ην φλνκα ηνπ θνζκεί θεληξηθφ δξφκν

ηεο Γξάκαο. (http://www.stoxos.gr/2011/09/20_14.html)

Δπίζεο παιατθέο ζπγθεληξψζεηο ην 1919, ε ζθαγή απφ ηνπο Βνπιγάξνπο ην 1941, ηα νπνία

ζεκαηνδνηνχλ ην ρψξν κε κλήκεο ζεβαζκνχ.

Δπεηδή νη αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο αιιάδνπλ, καδί κε ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν

λενηεξηζκφο, ε πιαηεία ηεο Γξάκαο έρεη αιιάμεη άξδελ φςε. Καη επεηδή θάζε είδνπο παξέκβαζε

ζήκεξα δελ κπνξεί λα επαλαθέξεη ηα ηζηνξηθά λενθιαζηθά θηίξηα πνπ ππήξραλ, θαιφ ζα ήηαλ, φζα

έρνπλ ελαπνκείλεη, φπσο ηα δχν κπξνο ζηνλ Αγ. Νηθφιαν θαη ην ηξίην ηνπ Μπέθνπ, λα εληζρπζνχλ

θαη λα δηαηεξεζνχλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. (http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/)

2.2 Θέση –Έκταση –τοπογραφία

Ζ πιαηεία Διεπζεξίαο ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο βξίζθεηαη ζε γεηηλίαζε κε ην ΟΣ 66 θαη ζην

κέζν ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο.(ράξηεο 3,4) (ζρέδην ) (δνξπθνξηθή εηθφλα 1,1α) Πεξηθιείεηαη απφ

ηηο νδνχο Δζληθήο Ακχλεο , (εηθφλα 56) Αγίαο νθίαο (εηθφλα 66) ,Κχπξνπ (εηθφλα 20,47,59) θαη ηνλ

πεδφδξνκν επέθηαζεο ηεο κχξλεο. (εηθφλα 57)

Ζ ζπλνιηθή ηεο έθηαζε καδί κε κέξνο ησλ πεδνδξνκήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη 5016,67

m2

Σν κέγεζφο ηεο γηα ην ξφιν ηεο ζαλ ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο είλαη κηθξφ.

2.3 Μικροκλίμα (Γνξπθνξηθή εηθφλα 2)

Σν κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο ηεο Γξάκαο είλαη μεξνζεξκηθφ ην

θαινθαίξη (Ηνχιηνο) ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο θαη ηεο φρη πςεινχ πνζνζηνχ

βιάζηεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη ζαλ αθηιφμελν απφ άπνςεο ζεξκηθήο άλεζεο κε απφιπηε κέγηζηε

ζεξκνθξαζία 36,8°C θαη ειάρηζηε 14,05°C. Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξα παξαηεξείηαη

ηνλ Αχγνπζην θαη ε ειάρηζηε ηνλ Ηαλνπάξην. Ζ κέζε κεληαία ζρεηηθή πγξαζία εκθαλίδεηαη ην

Γεθέκβξην (77,4%) θαη ε ειάρηζηε ηνλ Αχγνπζην (49,9%). Καηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην

παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο, ελψ ε κηθξφηεξε εκθαλίδεηαη ηνλ Γεθέκβξην

θαη ηνλ Ηαλνπάξην. Ζ εηήζηα βξνρφπησζε είλαη 541,2mm ελψ ην κέγηζην κεληαίν χςνο

βξνρφπησζεο παξαηεξείηαη ην Ννέκβξην θαη ην ειάρηζην ην επηέκβξην.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαζηαπξνχκελσλ δξφκσλ δεκηνπξγνχληαη

ξεχκαηα αέξα κε επαθφινπζν ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πάιη είλαη αθηιφμελν απφ ηελ άπνςε

ηεο ζεξκηθήο άλεζεο.

Σν ζηληξηβάλη πνπ ππάξρεη ζηελ πιαηεία ζπάληα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη δξνζηά

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.

Ζ ππάξρνπζα θχηεπζε αιιά θαη νη πλένληεο άλεκνη δελ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ξφιν

άκβιπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο λεζίδαο. Σν κηθξνθιίκα επηδεηλψλνπλ θαη ε ιεηηνπξγία

ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ αιιά θαη γξαθείσλ θαη

θαηνηθηψλ.Σν νπηθφ πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ πςεινχ βαζκνχ πνηφηεηαο

ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ ,ην δε αθνπζηηθφ είλαη

επηβαξπκέλν ιφγσ ηνπ ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ κε ηηο πνηθίιεο ελνριήζεηο θαη εξεζίζκαηα. (http://www.cres.gr/kape/datainfo/clima.htm) (Γηπισκαηηθή ΔΑΠ –πκεσλίδνπ Παλαγηψηα,2008) (πίλαθαο 4,4α,4β)

(ράξηεο 6)(ζρεδηάγξακκα 2)

2.4 Αερισμός (Γνξπθνξηθή εηθφλα 2)

Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο πιαηείαο, παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα χςε ησλ θηηξίσλ.

Σαπηφρξνλα, νη γεηηνληθνί δξφκνη είλαη αξθεηά ζηελνί κε πνιχ ςειά θηηξηαθά κέησπα. Καηά

ζπλέπεηα, επλννχληαη θαηλφκελα ζηξνβηιηζκνχ. Οη δηακνξθψζεηο ηεο πιαηείαο δελ είλαη έληνλεο

ψζηε λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ξνέο ησλ αλέκσλ .Μφλν ίζσο ηα ππεξπςσκέλα παξηέξηα κε

ηελ αεηζαιιή θχηεπζε ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ζηξνβηιηζκφ ησλ αέξησλ καδψλ. Μεξηθή πξνζηαζία

ζηνλ άλεκν εμαζθαιίδεη ε δηακφξθσζε ζε ρακειφηεξε ζηάζκε, ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ηεο

πιαηείαο.

Όπσο πξναλαθέξζεθε νη επηθξαηνχληεο άλεκνη θαηά εηήζην κέζν φξν έρνπλ κέηξηα ηαρχηεηα

0,40m/sec<5m/sec θαη δελ είλαη ελνριεηηθνί γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο πιαηείαο.

Σν ρεηκψλα νη Βφξεηνη- Βνξεηνδπηηθνί (Β-ΒΓ) βξίζθνπλ δηέμνδν απφ ηελ νδφ Λακπξηαλίδε

,Αγ.νθίαο θαη Γ.Παπαλδξένπ θαη εηζβάιινπλ ζην ρψξν ηεο πιαηείαο. Σα ςπρξά ξεχκαηα απηά δε

βξίζθνπλ αληίζηαζε απφ θάπνηα θχηεπζε παξά κφλν ζηα Νφηηα ηεο πιαηείαο επξηζθφκελα

Page 12: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 12

πνιπψξνθα θηίξηα. Ζ πςειή βιάζηεζε είλαη θπξίσο θπιινβφινο θαη δελ κπνξεί λα παίμεη ξφιν

αλεκνπξνζηαζίαο θαη αλαθαηαλνκήο ηεο θίλεζεο ηνπ αλέκνπ θαη θαη' επέθηαζε κείσζε ηεο

ηαρχηεηαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα .

Σν θαινθαίξη θαη ηελ άλνημε νη επηθξαηνχληεο άλεκνη είλαη αλαηνιηθνί (Α) θαη

λνηηναλαηνιηθνί (ΝΑ) .Οη αλαηνιηθνί δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηελ πιαηεία ιφγσ ησλ

πνιπψξνθσλ θηηξίσλ ζηα αλαηνιηθά .Οη ΝΑ άλεκνη βξίζθνπλ δηέμνδν απφ ηελ Δζλ.Ακχλεο θαη

επεξεάδνπλ κεξηθψο θαη επλνηθά ηνλ αεξηζκφ ηεο πιαηείαο. (πίλαθαο 4,4α,4β) (ράξηεο 6)(ζρεδηάγξακκα

2)

2.5 Παρακείμενες χρήσεις –χώροι-θέες-σημεία εστίασης

α)Παξαθείκελεο ρξήζεηο (δνξπθνξηθή εηθφλα 6) (ζρέδην 2)

Οη ρξήζεηο ζηα ΟΣ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πιαηεία πεξηιακβάλνπλ ζην ηζφγεην εκπνξηθά

θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο (ηξάπεδα, πξσελ Γεκαξρείν) θαθεηέξηεο ,εζηηαηφξηα θιπ. ελψ ζηνπο

νξφθνπο ππάξρνπλ γξαθεία θαη θαηνηθίεο.(εηθφλα 15,44,42)

ηελ Γπηηθή πιεπξά ππάξρεη δξφκνο ήπηαο θπθινθνξίαο (Κχπξνπ) κε ζηάζε αζηηθήο

ζπγθνηλσλίαο. Ννηηναλαηνιηθά ππάξρεη πηάηζα ηαμί φπσο θαη ζην αλαηνιηθφ παξαθείκελν ΟΣ .

ρεδφλ γεηηνληθά βξίζθεηαη ν Ηεξφο Ναφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε ην θηήξην ησλ εθδειψζεσλ ηνπ.

Σν ΟΣ λφηηα ηεο πιαηείαο κε ηελ ηζηνξηθή ζηνά Μπέθνπ (εηθφλα 23,55) φπσο θαη ε νδφο

Αζαλαζηάδε ηελ απνθφπηεη απφ ηνλ κεγάιν Κήπν ηεο Δηξήλεο (εηθφλα 58) πνπ απνηειεί ρψξνο

δξνζηάο θαη θνηλσληθήο ζπγθέληξσζεο ησλ Γξακηλψλ πνιηηψλ.

β)Χώξνη –ρξήζεηο -ραξαθηήξαο (ζρεδηάγξακκα 3-4)

ηελ πιαηεία θπξηαξρεί ν ιηηφο κνληέξλνο ξπζκφο κε αδξέο γξακκέο ζηελ θαηαζθεπή ησλ

παξηεξηψλ θαη θηηζκάησλ. Μφλν ε πέηξα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην δάπεδν ζε νξηζκέλα

ζεκεία δίλεη έλα ηφλν παξαδνζηαθφ ζην ρψξν. Δπίζεο νη ζηδεξέληεο θαηαζθεπέο γηα

αλαξξηρψκελα θπηά δελ είλαη ιηηέο αιιά κε πνιχπινθα ζρέδηα. (εηθφλα 6)

ΥΧΡΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ

Ο ρψξνο ζπγθέληξσζεο θξίλεηαη κέηξηα ηθαλνπνηεηηθφο απφ πιεπξάο ρσξεηηθφηεηαο γηα

δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο.

Φέξεη πιαθφζηξσζε ,ρσξίο βιάζηεζε θαη δίλεη ηελ αίζζεζε ειεπζεξίαο. Δίλαη ιηηφο, κε

αλαθνξά ζηελ παξάδνζε ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο πέηξαο. Κάπνηα ζεκεία θέξνπλ έγρξσκν

αληηαηζζεηηθφ ηζηκέλην.(εηθφλα 1)

ΥΧΡΟ ΑΝΑΦΤΥΖ

Σν αλαςπθηήξην είλαη ελδηαθέξνλ ζαλ θπθιηθφ θηίζκα αιιά πνιχ κηθξφ απφ πιεπξάο

ρσξεηηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Σν θαινθαίξη ηνπνζεηνχληαη ππαίζξηα θαζηζηηθά

θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ρψξνο αλαςπρήο ,θπξίσο γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Γελ ππάξρεη ζρεηηθή

πξνηίκεζε θαη εθηίκεζε απφ ην θνηλφ ηεο πφιεο θαη θξίζεθε κε αλαγθαίν γηα ην κέγεζνο ηεο

πιαηείαο. Σν θηίζκα είλαη απφ ηζηκέλην κε πξάζηλε νξνθή θαη ρξσκαηηζκφ ψρξαο παξάηαηξν θαη

αληηαηζζεηηθφ. (εηθφλα 2,26)

ΥΧΡΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ-ΤΝΣΡΗΒΑΝΗ- ΡΑΜΠΑ ΔΗΟΓΟΤ ΜΔ ΚΑΜΑΡΔ

Ο ρψξνο ιεηηνπξγεί ζαλ πέξαζκα κε ηα θιηκαθνζηάζηα πνπ θέξεη αιιά θαη ηελ πιαηηά ξάκπα

ελδηάκεζα ησλ παξηεξηψλ θχηεπζεο.

Σν ζηληξηβάλη είλαη ιηηφ θαηαζθεπαζκέλν απφ ιεπθφ κάξκαξν αιιά έρεη ππνβαζκηζηεί ιφγσ

κε ιεηηνπξγίαο, θαη πξνβιεκάησλ θαζαξηφηεηαο. Κξίλεηαη αξθεηά κεγάιν γηα ην ρψξν ηεο

πιαηείαο. Υξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ρψξνο παηρληδηνχ-scate φηαλ δε ιεηηνπξγεί. Εψλε ρσξίο

θαζηζηηθνχο ρψξνπο ,αθηιφμελε. (εηθφλα 3,26,33)

Τπάξρεη επίζεο ελδηαθέξνπζα ξάκπα εηζφδνπ κε θακαξσηή ζηδεξνθαηαζθεπή αλάκεζα απφ

παξηέξηα κε βιάζηεζε. (εηθφλα 4)

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΥΧΡΟ-ΠΔΡΑΜΑ

Ο ρψξνο θέξεη πνιιά θαζηζηηθά ελζσκαησκέλα ζε θηηζηά παξηέξηα θάησ απφ ζηδεξέληεο

πέξγθνιεο .Γίλεη ηελ αίζζεζε απνκφλσζεο θαη γεηηληάδεη κε δξφκν ήπηαο θπθινθνξίαο. Απνηειεί

ρψξν ζπλάζξνηζεο θπξίσο γεξνληφηεξσλ αηφκσλ αιιά θαη ρψξν ζπλάληεζεο. Δίλαη ζρεηηθά

δεζηφο θαη θηιφμελνο ρψξνο. Σα παξηέξηα κε αλζνθφξα δίλνπλ θάπνην ρξψκα ζηελ πιαηεία ηελ

άλνημε. Δπίζεο νη πέξγθνιεο παξέρνπλ ιίγε ζθηά ην θαινθαίξη.(εηθφλα 10)

ΥΧΡΟ ΜΝΖΜΖ

Page 13: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 13

Ο ρψξνο θέξεη άγαικα ηνπ ΄Αξκελ Κνχπηζηνπ πνπ πνιέκεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο

πφιεο απφ ηνπο Βνπιγάξνπο θαη θξεκάζηεθε ζην ζεκείν απηφ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο πιάηαλνο

πνπ ππάξρεη παξέρεη ελδηαίηεκα γηα κεγάιν αξηζκφ πεξηζηεξηψλ.(εηθφλα 5,25)

γ)Θέεο (ζρεδηάγξακκα 3)

Ζ πιαηεία θέξεη ζηελ πεξηθέξεηά ηεο πνιιά πνιπψξνθα θηήξηα κε απνηέιεζκα λα κελ

ππάξρνπλ καθξηλέο ζέεο. Δλδηαθέξνπζα ζέα ππάξρεη πξνο ηελ Δζληθήο Ακχλεο πνπ θέξεη

ελδηάκεζε θχηεπζε ,φπσο θαη ζηελ πεξηνρή αλαςπρήο πξνο ηελ πξνέθηαζε ηεο πιαηείαο.(εηθφλα

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)

δ)Σεκεία εζηίαζεο(ζρεδηάγξακκα 6)

Σα ζεκεία εζηίαζεο πνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζηελ ππφ κειέηε πιαηεία είλαη ην

αλαςπθηήξην .(εηθφλα 2,26) κε ακθίβνιε αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε, ην ζηληξηβάλη (εηθφλα 33)

πνπ ην ιεπθφ ηνπ κάξκαξν έρεη κεηαβιεζεί ζε θακβά γηα πνηθίιεο αλαγξαθέο θαη δε ιεηηνπξγεί

ζρεδφλ πνηέ θαη απνηειεί θαη εζηία ξχπαλζεο. Σν κλεκείν ηνπ Άξκελ Κνππηζηνπ είλαη επίζεο

ζεκείν εζηίαζεο θαη αλαθνξάο ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο . (εηθφλα 25)

2.6 Υλικά-χρώματα- κατασκευές (ζρεδηάγξακκα 9-10) (ζρέδην 3)

ηελ εμεηαδφκελε πιαηεία ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία (πιηθά ,ρξψκαηα ,θαηαζθεπέο) είλαη:

Σν θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ ζηα δπηηθά ηεο πιαηείαο απνηειείηαη απφ ηζηκεληέληνπο

θπβφιηζνπο ζε ππφζηξσκα άκκνπ ελ μεξψ .Δίλαη ηερλεηφ πιηθφ βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο

,κε πςειή εκπεξηερφκελε ελέξγεηα θαη ρακειή αλαθιαζηηθφηεηα ην νπνίν φκσο επλνεί ηε

κεξηθή απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ. Μεηά ηε ρξήζε ηνπ δελ αλαθπθιψλεηαη αιιά ζα κπνξνχζε λα

επαλαρξεζηκνπνηεζεί αλ απνθνιιεζεί αλέπαθν. (εηθφλα 32,59)

Τπεξπςσκέλα παξηέξηα κε θχηεπζε θαηαζθεπαζκέλα απφ κπεηφλ ,βακκέλα ζε γθξί ρξψκα

,κε ελζσκαησκέλα μχιηλα παγθάθηα ή φρη. Σα παξηέξηα απηά έρνπλ πςειή

ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο κε

πςειή εκπεξηερφκελε ελέξγεηα. (εηθφλα 9,10,16,29,50)

Παξηέξηα ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο (πιαηείαο) κε θχηεπζε ,κε ρακειφ θξάζπεδν

θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζηκέλην βακκέλα ζε γθξί ρξψκα. (εηθφλα13,17,21,43,49)

Αλαςπθηήξην θπθιηθήο δηαηνκήο θαηαζθεπαζκέλν απφ κπεηφλ πςειήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο

βηνκεραληθνχ πξνηφληνο, κε χςνο ηξηψλ κέηξσλ πεξίπνπ. (εηθφλα 2,26)

ηδεξέληεο πέξγθνιεο αλαξξίρεζεο θπηψλ θαηαζθεπαζκέλεο ζην ελδηάκεζν ησλ

ππεξπςσκέλσλ παξηεξηψλ κε ηα θαζηζηηθά ζηα δπηηθά ηεο πιαηείαο..(εηθφλα 4)

Κιίκαθεο απφ κάξκαξν πνπ νδεγνχλ απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν ζην πςειφηεξν θαη θχξην

επίπεδν ηεο πιαηείαο. Σν ιεπθφ κάξκαξν είλαη ηνπηθφ πιηθφ κε κηθξή ζρεηηθά κηθξή

εκπεξηερφκελε ελέξγεηα θαη πςειή αλαθιαζηηθφηεηα. (εηθφλα 28,33,)

Μαξκάξηλν ιεπθφ ζηληξηβάλη θηβσηηφζρεκν . (εηθφλα 3,26,33 )

Γάπεδα απφ πιαθίδηα ιεπθνχ καξκάξνπ θαη πιαθίδηα ζρηζηφιηζνπ ρξψκαηνο γθξη ζθνχξνπ ζε

κπεηφλ εμπγίαλζεο. Σα πιαθίδηα ζρηζηφιηζνπ είλαη θπζηθφ πιηθφ κε ρακειή εκπεξηερφκελε

ελέξγεηα ,έρεη κηθξή αλαθιαζηηθφηεηα θαη δελ έρεη πδαηνπεξαηφηεηα. Όπσο επίζεο δελ

αλαθπθιψλεηαη γηαηί είλαη ελζσκαησκέλν ζην κπεηφλ .(εηθφλα 5,37)

Γάπεδα απφ έγρξσκν κπεηφλ. Σν κπεηφλ έρεη ρακειή αλαθιαζηηθφηεηα θαη αξθεηή

ζεξκνρσξεηηθφηεηα .Γελ έρεη πδαηνπεξαηφηεηα θαη ζαλ βηνκεραληθφ πιηθφ έρεη πςειή

εκπεξηερφκελε ελέξγεηα. (εηθφλα 37.39 )

Κηγθιηδψκαηα ζηδεξέληα πνπ απνκνλψλνπλ ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ πξνο πνιπζχρλαζηνπο

δξφκνπο.(εηθφλα 42)

2.7 Εξοπλισμός (ζρέδην 3)

Ζ πιαηεία θέξεη ζαλ αζηηθφ εμνπιηζκφ:

Α) Ξχιηλα παγθάθηα κε κεηαιιηθά ζηνηρεία ζθειεηνχ ελζσκαησκέλα ζηα ηζηκεληέληα

παξηέξηα θχηεπζεο. Δπίζεο θέξεη παξφκνηα παγθάθηα ζε πιεπξηθή ζηήξημε ζε ππεξπςσκέλα

παξηέξηα θχηεπζεο .Σα θαζηζηηθά δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζηήξημεο αιιά θαη θαζαξηφηεηαο

φπσο θαη αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. (εηθφλα 19,35,36,38,)

Page 14: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 14

Β)Μεηαιιηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ καχξνπ ρξψκαηνο αιιά θαη πιαζηηθνχο, ρξψκαηνο

πνξηνθαιί θαη πξάζηλν , ακθηβφινπ αηζζεηηθήο θαη κε δηαρσξηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ. (εηθφλα

40,51,56)

Γ) Κηγθιηδψκαηα κεηαιιηθά ρξψκαηνο ζθνχξνπ πξάζηλνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά γηα

ηνπο πεδνχο ζε ζεκεία θεληξηθήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. (εηθφλα 42.64)

Γ) Βάζεηο ζηήξημεο ζεκαηψλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζεκαίεο. (εηθφλα 18, 24)

Δ)ην λφηην δπηηθφ ηκήκα ηεο αιιά θαη ζηνλ πεδφδξνκν κχξλεο ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα

ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη ηξαπεδνθαζίζκαηα απφ ηα γεηηνληθά θαθέ θαη αλαςπθηήξην. (εηθφλα 30,51)

Σ)Τπάξρνπλ ζηελ πιαηεία ζαλ εμνπιηζκφο ηειεθσληθνί ζάιακνη θαη ζπξίδα ηαρπδξνκείνπ. (εηθφλα 35,51)

Ε)ηα δέληξα πνπ είλαη θπηεκέλα ζην ζθιεξφ δάπεδν ππάξρεη κεηαιιηθή πξνζηαζία (ζράξεο)

ησλ ξηδψλ (εηθφλα 34)

2.8 Φωτισμός (ζρέδην 3)

Ο θσηηζκφο ηεο πιαηείαο δηελεξγείηαη απφ ζηχινπο θσηηζκνχ ζθνχξνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο

πνπ θέξνπλ ζπκβαηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα. Απφ αηζζεηηθήο άπνςεο είλαη αξθεηά παξαδεθηά γηα

ην χθνο ηεο πιαηείαο αιιά δελ παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ θαη δελ είλαη πεξηβαιινληηθά

απνδεθηά. Τπάξρεη επίζεο έλα πξνβνιέαο κε θσηνβνιηαηθφ ζηνηρείν παξνρήο ελέξγεηαο

ιεηηνπξγίαο (εηθφλα,40,60,61)

2.9 Υφιστάμενη φύτευση-αξιολόγηση του ρόλου της (ζρεδηάγξακκα 5) (ζρέδην 4)

Ζ θχηεπζε ηεο πιαηείαο είλαη θπξίσο πεξηνξηζκέλε ζε παξηέξηα ππεξπςσκέλα ή φρη ζε

επίπεδν ηνπ εδάθνπο.(εηθφλα9,10,16,29,50)

Τπάξρνπλ παξηέξηα πξνο ηα δπηηθά ηεο πιαηείαο κε ζέζεηο γηα πνψδε θπηά πνπ δίλνπλ ρξψκα,

ηα νπνία θέξνπλ αεηζαιείο ζάκλνπο γηα κπνξληνχξα φπσο θαη αλαξξηρψκελα θπιινβφια θαη

αλζνθφξα θπηά γηα ηηο πέξγθνιεο πνπ παξέρνπλ ειηνπξνζηαζία ην θαινθαίξη αιιά θαη δελ

παξεκπνδίδνπλ ηνλ ειηαζκφ ην ρεηκψλα. (εηθφλα 10,36,40)

Σα παξηέξηα απφ ηζηκεληέληα θξάζπεδα πξνο ηα αλαηνιηθά θέξνπλ αεηζαιή θσλνθφξα δέληξα

θαη αλαξξηρψκελνπο θηζζνχο κε θχξην δηαθνζκεηηθφ ζθνπφ θαη ίζσο θαη κφλσζεο ηεο πιαηείαο

απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο Δζληθήο Ακχλεο. (εηθφλα 50,56)

Παξαπιεχξσο θαη θαηά κήθνο ηνπ πεδφδξνκνπ ηεο νδνχ κχξλεο πξνο ηα λφηηα ην παξηέξη

θέξεη ριννηάπεηα γηα δξνζηά ,θπιινβφια δέληξα (ιηξηφδεληξα) (εηθφλα 21,48) αιιά θαη θσλνθφξα

δέληξα φπσο θέδξν, θαη ιεηιαλη αιιά θαη ειηά. (εηθφλα 13,27,29,43,47)

ην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο πιαηείαο βξίζθεηαη ν ηζηνξηθφο πιάηαλνο ζε παξηέξη κε

ριννηάπεηα ,φπνπ θξεκάζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ν Αξκελ Κνππηζηνο (14 επηεκβξίνπ 1905). θαη

κε ξφιν θπξίσο ηζηνξηθήο κλήκεο παξά ρξήζε ειηνπξνζηαζίαο . Ζ ρξήζε ριννηάπεηα είλαη γηα

αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ .Ο πιάηαλνο εθηφο απφ ζεκείν εζηηαθφ θαη θπξηαξρίαο ζην ρψξν απνηειεί

θαη ηφπν ζπγθέληξσζεο πνιιψλ πνπιηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. (εηθφλα 7,25,41,62)

ην Βφξεην ηκήκα ηεο πιαηείαο αιιά θαη λνηηνδπηηθφ ππάξρνπλ δέληξα θπηεκέλα γηα

δηάζπαζε ηνπ ζθιεξνχ δαπέδνπ αιιά θαη γηα παξνρή ζθηάο ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ηνπ

αλαςπθηεξίνπ . (εηθφλα 15,30,31,34,56,63)

Ζ πεξηθεξεηαθή θχηεπζε θνπξεκέλσλ αεηζαιψλ ζάκλσλ ζηα παξηέξηα ηεο πιαηείαο απιψο

πξαζηλίδνπλ ηνλ ρψξν. Ίζσο ιεηηνπξγνχλ σο πιαηζίσζε ησλ δέληξσλ πνπ είλαη θπηεκέλα ζην

θέληξν ηνπ παξηεξηνχ θαη παξέρνπλ κηθξή αίζζεζε δξνζηάο ην θαινθαίξη. (εηθφλα 9,13,17)

Οη θαιισπηζηηθέο δακαζθεληέο θπηεκέλεο ζην ζθιεξφ δάπεδν ηεο πιαηείαο δίλνπλ κηα αλάζα

ρξψκαηνο κε ηελ εληππσζηαθή αλζνθνξία ηνπο ηελ άλνημε θαη ην ηδηαίηεξν ζθνχξν θχιισκά ηνπο

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ φπσο θαη κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηε θπιισζηά

ηνπο .(εηθφλα 14 )

Σα θπηεκέλα ζην ζθιεξφ δάπεδν πιαηάληα δίλνπλ κηα αίζζεζε δσληάληαο θαη δχλακεο θαζψο

θπξηαξρνχλ ζην ρψξν αιιά θαη λφηαο δξνζηάο ην θαινθαίξη θαζψο ην ρεηκψλα κε ην θπιινβφιν

ραξαθηήξα ηνπο επηηξέπνπλ ην ειηαζκφ. (εηθφλα 15 )

Πνιιά πιαηάληα είλαη θπηεπκέλα ζε θνληηλή απφζηαζε ζην ρψξν πίζσ απφ ην αλαςπθηήξην

πξνο ηνλ ΗΝ Αγ.Νηθνιάνπ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ έλα ζηεγαζκέλν ηνπίν γηα δξνζηά ην

θαινθαίξη θαη λα αθήλνπλ ηνλ ήιην λα ηα δηαπεξλά ην ρεηκψλα. (εηθφλα 8)

Page 15: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 15

Σα αλαξξηρψκελα θπηά ζηηο πέξγθνιεο δεκηνπξγνχλ ζηεγαζκέλν ηνπίν ηδηαίηεξα δξνζηζηηθφ

θαη ρξήζηκν γηα ηελ πιαηεία φπνπ θπξηαξρνχλ ηα ζθιεξά πιηθά. ηα παξηέξηα ππάξρνπλ ζέζεηο

γηα επνρηαθή θχηεπζε ε νπνία δίλεη ρξψκα θαη επνρηαθφ ελδηαθέξνλ ζην ηνπίν. (εηθφλα 10,36,40)

Οη αεηζαιείο ζάκλνη δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο ξάκπαο δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε πεξάζκαηνο θαη

δηαηεξνχλ ην πξάζηλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Κάπνηνη ζάκλνη είλαη ειεχζεξεο αλάπηπμεο

θαη άιινη θνπξεκέλνη ειαθξηά γηα αηζζεηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ κφλσζε

ηεο πιαηείαο απφ ηνλ πνιπζχρλαζην θεληξηθφ δξφκν ηεο Δ.Ακχλεο. (εηθφλα 11)

Σα μχιηλα δνρεία θχηεπζεο πξνζπαζνχλ λα απαιχλνπλ ην ζθιεξφ δάπεδν θαη ιεηηνπξγνχλ σο

πεξίθξαμε-εκπφδην γηα ηνπο πεδνχο θαη σο πξνθχιαμε έλαληη ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζηνλ

παξαθείκελν δξφκν. (Κχπξνπ) (εηθφλα 12)

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο θπξηαξρεί ε θαιισπηζηηθή

βιάζηεζε θαη κε πεξηνξηζκέλν ιεηηνπξγηθφ ξφιν .Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηα μεληθά είδε κε ηε

δπγαξηά λα γέξλεη πξνο ηα αείθπιια θσλνθφξα είδε. Ζ βιάζηεζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζε παξηέξηα

ηζηκεληέληα ηα νπνία πξνζπαζνχλ ζα ζε λεζίδεο λα ακβιχλνπλ ην ζθιεξφ δάπεδν ηεο πιαηείαο.

Δπίζεο ε βιάζηεζε ζηα παξηέξηα νξηνζεηεί θάπνηα πεξάζκαηα θαη πξνζθέξεη ιίγε ζθίαζε ζηνπο

θαζηζηηθνχο ρψξνπο.

Δθηφο απφ ηα δέληξα πνπ έρνπλ θπηεπηεί κεκνλσκέλα ζην πιαθφζηξσην ηα νπνία δηαζπνχλ

ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ ηνπ δαπέδνπ ε ππφινηπε βιάζηεζε δίλεη ηελ εληχπσζε φηη απιψο

γεκίδεη ηα παξηέξηα.

Κάπνηεο ελαιιαγέο ζην ηνπίν πξνζθέξνπλ ηα εηήζηα άλζε πνπ θπηεχνληαη ζηνπο θαζηζηηθνχο

ρψξνπο θαη ηα θπιινβφια δέληξα. Γελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ θηιφμελνο ζρεδηαζκφο

ηδηαίηεξα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν.

2.10 Περιβαλλοντική απόκριση

Σν ζχλνιν ησλ επηθαλεηψλ θίλεζεο - δηέιεπζεο θαη ζηάζεο -ζπγθέληξσζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο

πιαηείαο , είλαη επηζηξσµέλεο µε ζθιεξά πιηθά, ζε µεγάιε πνηθηιία ( ζρηζηφιηζνη θαη

έγρξσκεο ηζηκεληφπιαθεο,κάξκαξν ) ζε µία πξνζπάζεηα δεµηνπξγίαο πνηθηιίαο ζην πεξηβάιινλ.

Σα αξρηθά ρξψµαηα ησλ πιηθψλ πνηθίινπλ, αιιά ζε νξηζµέλα ζεµεία έρνπλ θζαξεί θαη

κεηαηξαπεί ζε απνρξψζεηο ηνπ γθξί. Ζ επηινγή ησλ ζθιεξψλ πιηθψλ είλαη απνηέιεζµα ηνπ

ραµεινχ θφζηνπο θαη ηεο µεγάιεο αληνρήο ηνπο ζηελ θίλεζε ησλ πεδψλ θαη ζην ρξφλν, θαζψο δε

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε ζπληήξεζε. Σν γθξη ρξψµα πνπ θπξηαξρεί , µαδί µε ην πιηθφ ηεο

αζθάιηνπ µε ην νπνίν είλαη δηαζηξσµέλνη νη πεξηβάιινληεο δξφµνη, επηδεηλψλεη ηηο δπζµελείο

ζπλζήθεο ζεξµηθήο άλεζεο ησλ ρξεζηψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο µήλεο. Τπάξρεη επίζεο ην πξφβιεµα

δεµηνπξγίαο ηνπ θαηλνµέλνπ ηεο «ζεξµηθήο λεζίδαο», θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ιφγσ ησλ δνµηθψλ

πιηθψλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ (ζθπξφδεµα, , πιαθφζηξσηα πεδνδξνµίσλ) θαη

ηεο ζρεηηθήο έιιεηςεο επηθαλεηψλ µε ρψµα ζε ζπλδπαζµφ µε ηε µεγάιε ππθλφηεηα ησλ θηηξίσλ.

Γεληθά, φιεο νη επηθάλεηεο ησλ ζθιεξψλ πιηθψλ έρνπλ ππφζηξσµα απφ µπεηφλ θαη επνµέλσο δελ

παξνπζηάδνπλ πδαηνπεξαηφηεηα, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνξξνή ησλ νµβξίσλ θαη ηνλ

εµπινπηηζµφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηεο πεξηνρήο.

Ο ζρεδηαζµφο, ε µνξθή, ην είδνο θαη ε επηθάλεηα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ πνπ θαηαιαµβάλεη ε

θχηεπζε έρνπλ πξνθαλψο ζηφρν ηελ θπξίσο «δηαθφζµεζε» ηεο πιαηείαο . Ζ ζρεδηαζηηθή επηινγή

ηεο δηαµφξθσζεο µεγάισλ θηηζηψλ παξηεξηψλ , έρεη πνιιέο θνξέο ζαλ απνηέιεζµα ηελ

παξεµπφδηζε ηεο δηέιεπζεο ησλ πεδψλ. Παξάιιεια, ε δεµηνπξγία δηαδξφµσλ θίλεζεο πξνο έλα

ζεµείν αλαθνξάο ηνλ θεληξηθφ πιαθνζηξσµέλν ρψξν δε δηεπθνιχλεη ζηε δεµηνπξγία ρξεζηηθψλ

ρψξσλ . Ζ µνξθή ησλ θπηεχζεσλ ησλ παξηεξηψλ είλαη ζπνξαδηθή θαη ηπραία, δελ θαίλεηαη λα

επηηεινχλ θάπνην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ,αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο µε ηε µνξθή, ηελ

ζχλζεζε θαη ηελ πνηθηιία ηεο δελ επαξθεί. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο πεξηνρέο ησλ

θαζηζηηθψλ έρνπλ θπηεπηεί αλζνθφξα δελδξχιιηα πνπ δελ είλαη ηθαλά λα πξνζθέξνπλ ζθηά. Οη

µνλαδηθφο ξφινο ησλ ζάµλσλ είλαη λα νξηνζεηνχλ ηα παξηέξηα θαη έηζη αληί λα ζπλεηζθέξνπλ

ζηελ πνηθηιία ηεο βιάζηεζεο απνηεινχλ έλα µνλφηνλν θαη µε σθέιηµν, απφ άπνςε ζθηάο,

ζηνηρείν.

Γεληθά ε πνζφηεηα, ην είδνο θαη ν ηξφπνο ηεο θχηεπζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη

ζεηηθά απνηειέζµαηα ζεξµηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο. Ζ αηµνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη

ν ζφξπβνο ζηελ πεξηνρή είλαη ζρεηηθά έληνλα θαηλφµελα, ιφγσ ηεο έληνλεο ρξήζεο ησλ αμφλσλ

Page 16: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 16

θπθινθνξίαο αιιά θαη ησλ ελεξγνβφξσλ θηηξίσλ (ζέξµαλζε, θιηµαηηζµφο).(Αγ.νθίαο θαη Δζλ.Ακχλεο)

Οη πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο ηηο πεξηφδνπο πνπ επηθξαηνχλ αζζελείο άλεµνη ή ππάξρεη λελεµία,

επλννχλ ηελ παγίδεπζε ησλ αεξίσλ ξχπσλ θαη ηελ εµθάληζε ηνπ θαηλνµέλνπ ηεο «ζεξµηθήο

λεζίδαο». (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/POLHPRASINO/11.pdf)

2.11 Ηλιασμός-οπτική & θερμική άνεση

Αμηνιφγεζε ειηαζκνχ θαη ειηνπξνζηαζίαο πιαηείαο Διεπζεξίαο θαη ηεο νδνχ κχξλεο πνπ

ζπκβάιιεη ζε απηήλ.

Ζ πιαηεία νξηνζεηείηαη απφ ηηο νδνχο Κχπξνπ –Αγ.νθίαο -κχξλεο θαη Δζληθήο Ακχλεο (Γνξπθνξηθέο εηθφλεο 2-5)

Σα ΟΣ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πιαηεία πεξηιακβάλνπλ νηθνδνκέο απφ έλαλ φξνθν (3 κέηξα)

κέρξη επηά νξφθνπο (21 κέηξα). Ζ δφκεζε ζηα κέησπα πνπ βιέπνπλ ηελ πιαηεία είλαη ζπλερήο

εθηφο απφ ην λφηηναλαηνιηθφ ηκήκα φπνπ βξίζθεηαη ν ΗΝ Αγ. Νηθνιάνπ πνπ ππάξρνπλ νηθνδνκέο

ζε αζπλερή δφκεζε.

Ζ νδφο κχξλεο (Νφηηα ηεο πιαηείαο ) έρεη πιάηνο 4,4 m θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε πεδφδξνκν ην

ηκήκα πνπ γεηηληάδεη κε ηελ πιαηεία θαη ην ππφινηπν είλαη πιάηνπο 5,5 m θαη κε πεδνδξφκηα απφ

1-1,9 κέηξα πεξίπνπ ,κε κνλή θπθινθνξία νρεκάησλ απφ ηελ πιαηεία πξνο ηα αλαηνιηθά . (Γ-Α)

Ζ νδφο Δζληθήο Ακχλεο (αλαηνιηθά ) έρεη πιάηνο 6 m κε πεδνδξφκην πιάηνπο 7,8 m θαη κε

κνλή θπθινθνξία νρεκάησλ απφ Νφην πξνο Βνξξά . Ζ ζπγθεθξηκέλε νδφο έρεη πξνζαλαηνιηζκφ

Β-Ν θαη παξνπζηάδεη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο. Έρεη φκσο αλαινγία χςνπο

θηηξίσλ – πιάηνπο νδνχ κηθξή, Ζ/W=0,61.(Σδψξηδε Ν,αξίθνπ , http://www.eng.auth.gr/IHT/Proc8th/099.doc)

Ζ νδφο Αγ.νθίαο (Βφξηα ) έρεη πιάηνο 6 m θαη πιάηνο πεδνδξνκίνπ 1 m κε κνλή θπθινθνξία

νρεκάησλ απφ Α-Γ.

Ζ νδφο Κχπξνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε νδφ ήπηαο κνλήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ (Β-Ν) θαη έρεη

πιάηνο 6 m θαη πιαηνο πεδνδξνκίνπ 3,6 m . Ζ Κχπξνπ έρεη ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ κε κηθξή

αλαινγία Ζ/W =0,71, θαη παξνπζηάδεη αξθεηά θαιέο ζπλζήθεο άλεζεο. .(Σδψξηδε Ν,αξίθνπ , http://www.eng.auth.gr/IHT/Proc8th/099.doc)

Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ειηαζκνύ θαη ειηνπξνζηαζίαο

Ο έιεγρνο ειηαζκνχ θαη ειηνπξνζηαζίαο ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο θαη ηεο νδνχ κχξλεο έγηλε

γηα δχν ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο εκέξαο ( 12:00, 15:00 ) θαη γηα δχν εκέξεο ηνπ έηνπο (21 Γεθεκβξίνπ

θαη 21 Ηνπλίνπ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δπζκελέζηεξεο θαη επκελέζηεξεο αληίζηνηρα ζπλζήθεο

ειηαζκνχ.

Με ηε βνήζεηα πηλάθσλ ειηαζκνχ (Σδψλνο Π.1985) πξνζδηνξίζζεθαλ θαη ζρεδηάζζεθαλ νη

ζθηέο ησλ νηθνδνκηθψλ φγθσλ γηα ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο.(πίλαθαο 3)(ζρέδηα 1-6)

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ αιιά θαη επηηφπηα έξεπλα είλαη ηα

εμήο:

Ημερομηνία 21ης Δεκεμβρίοσ

Νόηια έκθεζη (πεζόδρομος Σμύρνης-πλαηείας) (εηθφλα 55)

Ζ νδφο κχξλεο ζθηάδεηαη θαηά έλα ηθαλφ κέξνο ηελ δσδεθάηε ψξα εθηφο απφ έλα ηκήκα

πξνο ηα αλαηνιηθά . Ζ ζθίαζε θηάλεη θαη ζην Νφηην δπηηθφ άθξν ηεο πιαηείαο θαη θαιχπηεη ην

αλαςπθηήξην θαη κέξνο ηνπ ππαηζξίνπ ρψξνπ κε ηα θαζηζηηθά ηνπ εμνινθιήξνπ .Ο νηθνδνκηθφο

φγθνο ηνπ Η.Ν.Αγ.Νηθνιάνπ θαη ε νηθνδνκή κπξνζηά απφ απηφλ ζθηάδνπλ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ

ππαηζξηνπ ρψξνπ ζηηο παξπθέο ηεο πιαηείαο .(ζρέδην 6.3)

ηηο 15:00 ε ψξα ζθηάδεηαη εμνινθιήξνπ απφ ηηο πνιπψξνθεο νηθνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηα

λφηηα.Δπίζεο ζθηάδεηαη ζρεδφλ ε κηζή έθηαζε ηεο πιαηείαο πξνο ηα αλαηνιηθά εθηφο απφ έλα

κηθξφ ηκήκα πξνο ηελ Δζληθήο Ακχλεο πνπ ειηάδεηαη. Ο νηθνδνκηθφο φγθνο ηνπ Η.Ν.Αγ.Νηθνιάνπ

ηελ ψξα απηή ζθηάδεη κέξνο ηνπ αλαςπθηεξίνπ αιιά θαη ηνλ πξνο ηα αλαηνιηθά ππαίζξην ρψξν

αλαςπρήο ηνπ.(ζρέδην 6.4)

Βόρεια έκθεζη

Page 17: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 17

Ζ νδφο Αγ.νθίαο έρεη Νφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ειηάδεηαη καδί κε ην Βφξεην αλαηνιηθφ

ηκήκα ηεο πιαηείαο θαη ζηηο δχν ψξεο πνπ κειεηψληαη (12:00,15:00) .Έλα κηθξφ ηκήκα ηεο νδνχ

πξνο ηα Αλαηνιηθά ζθηάδεηαη απφ ηελ απέλαληη νηθνδνκή .( ζρέδην 6.3-6.4)

Οη νηθνδνκέο ηεο παξαπάλσ νδνχ νπδφισο επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκφ ηεο πιαηείαο.

Γσηική έκθεζη

Ζ νδφο Κχπξνπ ειηάδεηαη πιήξσο ζηηο 12:00 θαη ζηηο 15:00 ζθηάδεηαη ην λφηην αλαηνιηθφ ηεο

ηκήκα απφ ηνλ νηθνδνκηθφ φγθν ηνπ Η.Ν.Αγ.Νηθνιάνπ αιιά θαη ηελ νηθνδνκή ζηα λφηην

αλαηνιηθά θαη ην πεδνδξφκηφ ηεο απφ ηηο νηθνδνκέο ηνπ ΟΣ πνπ αλήθεη.(ζρέδην 6.3-6.4) Οη

νηθνδνκέο ηεο παξαπάλσ νδνχ δελ επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκφ ηεο πιαηείαο

Αναηολική έκθεζη

Ζ νδφο Δζληθήο Ακχλεο ειηάδεηαη εμνινθιήξνπ ζηηο 12:00 φιε εθηφο απφ ην ήκηζπ θαηά

κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο απφ ηηο πνιπψξνθεο νηθνδνκέο ηνπ ΟΣ πνπ αλήθεη . (ζρέδην 6.3)

ηηο 15:00 ζθηάδεηαη θαηά ην ήκηζπ πεξίπνπ απφ ηνλ νηθνδνκηθφ φγθν ηνπ πνιπψξνθνπ

θηηξίνπ ηνπ μελνδνρείνπ «Δκπνξηθφλ» πνπ βξίζθεηαη ζηα Νφηηα ηεο πιαηείαο (ζρέδην 6.4)

Οη νηθνδνκέο ηεο παξαπάλσ νδνχ δελ επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκφ ηεο πιαηείαο.

Ζ νδφο κχξλεο (επέθηαζε ηνπ πεδφδξνκνπ κχξλεο) ζε βάζνο ελφο ΟΣ ζθηάδεηαη θαηά έλα κεγάιν

κέξνο ζηηο 12:00 θαη ζηηο 15:00 ζθηάδεηαη επίζεο εθηφο απφ έλα κηθξφ ηκήκα ηεο πξνο ηελ

πιαηεία. .(ζρέδην 6.3-6.4)

Ημερομηνία 21ης Ιοσνίοσ

Νόηια έκθεζη (οδός Σμύρνης-πλαηείας) (εηθφλα 55)

Ζ νδφο κχξλεο ζθηάδεηαη θαηά ην ήκηζπ ηελ δσδεθάηε ψξα εθηφο απφ έλα ηκήκα πξνο ηα

αλαηνιηθά θαη δπηηθά . Ζ ζθίαζε θηάλεη θαη ζην παξηέξη ζην Νφηην άθξν ηεο πιαηείαο . (ζρέδην 6.2)

Ο νηθνδνκηθφο φγθνο ηνπ Η.Ν.Αγ.Νηθνιάνπ θαη ε νηθνδνκή κπξνζηά απφ απηφλ ζθηάδνπλ έλα

κηθξφ κέξνο ηνπ ππαηζξίνπ ρψξνπ ζηηο παξπθέο ηεο πιαηείαο πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά .(ζρέδην 6.2)

ηηο 15:00 ε ψξα ζθηάδεηαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα απφ ηηο πνιπψξνθεο νηθνδνκέο πνπ ππάξρνπλ

ζηα λφηηα. Ζ πιαηεία δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ηνλ νηθνδνκηθφ φγθν ηεο νδνχ . (ζρέδην 6.1)

Βόρεια έκθεζη

Ζ νδφο Αγ.νθίαο έρεη Νφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ειηάδεηαη καδί κε ην Βφξεην αλαηνιηθφ

ηκήκα ηεο πιαηείαο θαη ζηηο δχν ψξεο πνπ κειεηψληαη (12:00,15:00) . ( ζρέδην 6.1-6.2)

Οη νηθνδνκέο ηεο παξαπάλσ νδνχ νπδφισο επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκφ ηεο πιαηείαο.

Γσηική έκθεζη

Ζ νδφο Κχπξνπ ειηάδεηαη πιήξσο ζηηο 12:00 εθηφο απφ ην πεδνδξφκηφ ηεο .(ζρέδην 6.2) ηηο

15:00 ειηάδεηαη πιήξσο. (ζρέδην 6.1) Οη νηθνδνκέο ηεο παξαπάλσ νδνχ δελ επεξεάδνπλ ηνλ

ειηαζκφ ηεο πιαηείαο.

Αναηολική έκθεζη

Ζ νδφο Δζληθήο Ακχλεο ειηάδεηαη εμνινθιήξνπ ζηηο 12:00 (ζρέδην 6.2)

ηηο 15:00 ζθηάδεηαη κέξνο ηνπ θαηά κήθνο πεδνδξνκίνπ ηεο απφ ηηο πνιπψξνθεο νηθνδνκέο

ηνπ ΟΣ πνπ αλήθεη .(ζρέδην 6.1)

Οη νηθνδνκέο ηεο παξαπάλσ νδνχ δελ επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκφ ηεο πιαηείαο.

Ζ νδφο κχξλεο (επέθηαζε ηνπ πεδφδξνκνπ κχξλεο) ζε βάζνο ελφο ΟΣ ζθηάδεηαη θαηά έλα κεγάιν

κέξνο ζηηο 12:00 θαη ζηηο 15:00 ζθηάδεηαη ιίγν ζε έλα κηθξφ ηκήκα ηεο πξνο ηελ πιαηεία θαη ζην

θέληξηθφ ηκήκα απφ ηελ ηξηψξνθε νηθνδνκή (ζρέδην 6.1)

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε δηάηαμε ησλ νηθνδνκηθψλ φγθσλ ζηα ΟΣ πνπ

πεξηβάιινπλ ηελ πιαηεία πξνο ηα βφξεηα ,αλαηνιηθά θαη δπηηθά έρνπλ κηθξή έσο ειάρηζηε

επίδξαζε ζηνλ ειηαζκφ ηεο .εκαληηθή επίδξαζε έρνπλ νη πνιπψξνθεο νηθνδνκέο ζην Νφηην

ηκήκα ηεο ηδηαίηεξα ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ κεηψλνληαο ηνλ ειηαζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο

άλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρξήο πεξηφδνπ ηδηαίηεξα ζηηο 15:00 θαη φρη ηφζν ζηηο 12:00.Οη

θαζηζηηθνί ρψξνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά απηή ηεο πιαηείαο επλννχληαη σο πξνο ηνλ

ειηαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρξήο πεξηφδνπ.(ζρέδην 6.1-4)

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ (21 Ηνπλίνπ) νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη νηθνδνκηθνί

φγθνη δελ επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκφ ηεο πιαηείαο . Οη θαζηζηηθνί ρψξνη ηεο πιαηείαο δε ζθηάδνληαη

επαξθψο νχηε απφ ηελ πθηζηάκελε θχηεπζε .Οη πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ειηαζκνχ θαη κε ηελ

απμεκέλε απνξξφθεζε θαη απνζήθεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηα δάπεδα θαη

Page 18: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 18

θαηαζθεπέο ηεο πιαηείαο ,επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε ειηνπξνζηαζία θαη δηα κέζνπ απηήο ε ζεξκηθή

άλεζε ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο.

2.12 Κυκλοφορία –επίπεδα (ζρεδηάγξακκα 1-7-8)(ζρέδην 5)

Α) Πεδνί

Ζ θπθινθνξία ησλ πεδψλ απνηππψλεηαη ζην ζρέδην 5 θαη ζην ζρεδηάγξακκα 1-7-8 .ηελ

αλαηνιηθή πιεπξά ππάξρνπλ δχν είζνδνη κε αληίζηνηρεο δηαβάζεηο πεδψλ .ηε βνξεηναλαηνιηθή

πιεπξά ππάξρεη κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ είζνδν ησλ πεδψλ παξέρνληαο κηα

ζρεηηθή πξνθχιαμε απφ ηα δηεξρφκελα νρήκαηα επί ηεο νδνχ Δζλ.Ακχλεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα

εηζφδνπ απφ ηελ βνξεηνδπηηθή θαη δπηηθή πιεπξά δηα κέζνπ ησλ ππεξπςσκέλσλ παξηεξηψλ θαη

δηακνξθψζεσλ πέξγθνιαο .Απφ ηα λφηηα ππάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο εηζφδνπ ,κηα απφ ηελ πιεπξά

ηνπ αλαςπθηεξίνπ θαη κηα απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηνάο Μπέθνπ. Ζ θπθινθνξία ησλ πεδψλ ζηα δχν

επίπεδα ηεο πιαηείαο γίλεηαη δηα κέζνπ θιηκάθσλ δίπια απφ ην ζηληξηβάλη αιιά θαη ηεο ξάκπαο

πνπ ππάξρεη παξάιιεια κε ηελ αλαηνιηθή πιεπξά .

Ζ θπθινθνξία ησλ ΑΜΔΑ είλαη αλεκπφδηζηε ζηελ πιαηεία γηαηί ππάξρνπλ ξάκπεο εηζφδνπ ζε

απηήλ αιιά θαη δπλαηφηεηαο θπθινθνξίαο εληφο απηήο.

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ξνέο ησλ πεδψλ πεξηνξίδνληαη θπξίσο απφ ηα

ππεξπςσκέλα ή κε παξηέξηα θχηεπζεο αιιά θαη απφ ην πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ηεο νδνχ

Αγ.νθίαο θαη Δζλ.Ακχλεο.

Β) Κπθινθνξία νρεκάησλ (ζρέδην 5)

Ζ θπθινθνξία νρεκάησλ γίλεηαη ζηνπο δξφκνπο αλαηνιηθά θαη βφξεηα ηεο πιαηείαο .

Ζ πιαηεία Διεπζεξίαο πεξηθιείεηαη απφ

ηελ νδφ Δζληθήο Ακχλεο κνλήο θπθινθνξία ζην ζεκείν απηφ ,πνπ είλαη δξφκνο ζεκαληηθήο

θπθινθνξηαθήο θφξηηζεο κε πςειφ θνξηίν ξχπαλζεο(Ν-Β).(εηθφλα 56)

Σελ νδφ Αγίαο νθίαο κνλήο θπθινθνξίαο ,κε παξφκνηα θνξηία ,πνπ ηελ απνθφπηεη απφ

ηνλ πεδφδξνκν ηεο Εεξβνχ. (Α-Γ) (εηθφλα 66)

Απφ ηελ νδφ Κχπξνπ ,ήπηαο κνλήο θπθινθνξίαο, πνπ είλαη θαιπκκέλε κε θπβφιηζν .Αλ θαη

ήπηαο θπθινθνξίαο απνθφπηεη επίζεο ηελ πιαηεία απφ ην δπηηθφ εκπνξηθφ ΟΣ πνπ θέξεη

κφλν πεδφδξνκνπο. Απφ ην δξφκν απηφ γίλεηαη ν αλεθνδηαζκφο ησλ εκπνξηθψλ

θαηαζηεκάησλ θαη ε δηεμαγσγή ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα

δηέιεπζεο ΗΥ νρεκάησλ αιιά δελ πξνηηκάηαη ιφγσ ηξαρχηεηαο νδνζηξψκαηνο (εηθφλα 59)

Σνλ πεδφδξνκν ηεο επέθηαζεο ηεο νδνχ κχξλεο πνπ ιεηηνπξγεί κφλν γηα αλεθνδηαζκφ

.(εηθφλα 57 ) ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ.

Γ) Δπίπεδα (ζρέδην 5)

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη ζε έλα επίπεδν (επίπεδν ησλ γχξσ δξφκσλ) κε κηθξέο θιίζεηο

γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ.(εηθφλα 1)

Έλα δεχηεξν επίπεδν (ρακειφηεξν) κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ελφο πεξίπνπ κέηξνπ νδεγεί κε

θιίκαθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ καξκάξηλνπ ζηληξηβαληνχ. (εηθφλα 28 )

Σν αλψηεξν ζεκείν ηεο πιαηείαο κε ην θαηψηεξν έρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά πεξίπνπ 3 m.

2.13 Στοιχεία νερού

Τπάξρεη έλα ζηληξηβάλη ζε κνληέξλα γξακκή, ιηηφ ,απφ ιεπθφ κάξκαξν πνπ δε ιεηηνπξγεί

ζρεδφλ πνηέ . (εηθφλα 26) Σν πιηθφ ηνπ είλαη απφ ιεπθφ κάξκαξν είλαη πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο

θαη ηνπηθφ πιηθφ κε ζρεηηθά κηθξή εκπεξηερφκελε ελέξγεηα .Ζ χπαξμή ηνπ ζηελ πιαηεία ζα

κπνξνχζε λα δφζεη κηα αίζζεζε δξνζηάο ,θίλεζεο θαη αλαδσνγφλεζεο ιφγσ ηνπ λεξνχ αιιά έρεη

ππνβαζκηζηεί ν αξρηθφο ξφινο ζρεδηαζκνχ ηνπ. Σν ζηληξηβάλη ρξεζηκεχεη ζα ρψξνο scate θαη

παηρληδηνχ απφ νκάδεο λέσλ φηαλ δε ιεηηνπξγεί .Απνηειεί ιφγσ κε ρξήζεο θαη εζηία ξχπαλζεο.

2.14 Προσδιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας (πθηζηάκελε θαηάζηαζε) (ζρέδην Θ1)

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο πιαηείαο γίλεηαη γχξσ ζην

κεζεκέξη, θάησ απφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ηππηθήο θαινθαηξηλήο εκέξαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ

απηνχ ηνπ δεηνχκελνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ππνινγηζκφ κέγηζηεο

ζεξκνθξαζίαο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο δψκαηνο θαζψο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ αλαθέξνληαη

παξαθάησ. Γεδνκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε πιαηεία δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξα πιηθά επηθάιπςεο, ε

ηηκή ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί ζα αθνξά ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ

Page 19: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 19

επί κέξνπο δηακνξθψζεσλ ηεο πιαηείαο. Σν κέγεζνο απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδεηθηηθφ γηα ηε

ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ

ζα έρεη ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο πιαηείαο.

A.Παξαδνρέο

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεξκνθξαζίαο επηθάλεηαο εδάθνπο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα

πεξίπινθν δήηεκα. Ζ εμαηξεηηθά απινπζηεπκέλε κνξθή κε ηελ νπνία ηίζεηαη εδψ έρεη σο

απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα δείμεη ην κέγεζνο ηεο επίπησζεο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα απιή αιιαγή ηνπ

πιηθνχ επίζηξσζεο.

Αλαθιαζηηθφηεηα (R, r) επηθαλεηψλ πιαηείαο

- Άζθαιηνο 0.07

- πλήζε δνκηθά πιηθά (ηζηκέλην, ηζηκεληφπιαθεο,

βνηζαιφπιαθεο, κάξκαξα, ηνχβια, θπβφιηζνη θ.ιπ.)

ζρεηηθά θαηφρξσκα ιφγσ ηεο αηζάιεο

0.20

- Υψκα, ραιίθη 0.25

- Υιφε, αλζφθεπνο 0.35

Ζ ζπκβνιή ησλ επηθαλεηψλ ρψκαηνο θαη ρακειήο βιάζηεζεο είλαη θαζαξά ζπκβαηηθή,

δεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ άιιεο ηδηφηεηεο.

Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θάησ απφ ζπζηάδεο δέλδξσλ, δελδξνζηνηρίεο ή θαη κεγάια

κεκνλσκέλα δέλδξα ζεσξείηαη θαηά 5νC ρακειφηεξε απ’ φηη ζηνλ ππφινηπν ρψξν, δειαδή Tαmax

= 36,8ν C.

– 5

ν C.= 31,8

ν C.

Ζ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αλά κνλάδα επηθάλεηαο κεηξνχκελε ζε

W/m2 θάησ απφ δέληξα ζεσξείηαη φηη αληηζηνηρεί ζην 50% ηεο έληαζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ ππφινηπε επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ πνπ κειεηάηε.

Σπρφλ επηθάλεηεο λεξνχ δε ιακβάλνληαη ππ’φςηλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ζηαζκηζκέλεο

κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηεο πιαηείαο. Ο ξφινο ηνπο (ππάξρνπζα θαηάζηαζε,

πξφηαζε) ζα αμηνινγεζεί κφλν ζην θείκελν.

B.Δεδνκέλα

ΤΛΗΚΑ R,r

Σζηκέλην 0.2

Μάξκαξν

Γξαλίηεο

Υαιίθη,ρψκα 0.25

ριφε 0.35

Ts=Tamax+{ (1-r)*Io-Tsky*hr}/(hc+hr)….

Tamax 36.8 Ο C Ηνχιηνο

Tsky = Tamax -10 36.8-10 = 26.8 Ο

C

hr 0.9*6.1=5.49 w/m2k

hc 12.4 w/m2k

Io 1000 w/m2

Io (θάησ απφ δέληξα) 500 w/m2

1. Σπλήζε δνκηθά πιηθά (Ε1=4033.04 m2)

Ts1 = 36.8 ΟC + { (1-0.2)*1000 w/m

2 - 26.8

ΟC*5.49 w/m

2k}/(5.49 w/m

2k +12.4 w/m

2k)

=36.8 ΟC + { 800 w/m

2 - 147.132

ΟC w/m

2k}/17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 652.868 w/m

2 ΟC /17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 36.5

ΟC

=73.3 ΟC

2.Χιόε,αλζόθεπνο,θπηά (Ε2=1002.55 m2)

Ts2 = 36.8 ΟC + { (1-0.35)*1000 w/m

2 - 26.8

ΟC*5.49 w/m

2k}/(5.49 w/m

2k +12.4 w/m

2k)

Page 20: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 20

=36.8 ΟC + { 650 w/m

2 - 147.132

ΟC w/m

2k}/17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 502,68 w/m

2 ΟC /17,89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 28.098

ΟC

=64.9 ΟC

3.Κάηω από ζπζηάδεο δέληξωλ (Ε3=635.072 m2)

Ts2 = 31.8 ΟC + { (1-0.35)*500 w/m

2 - 26.8

ΟC*5.49 w/m

2k}/(5.49 w/m

2k +12.4 w/m

2k)

=31.8 ΟC + { 325 w/m

2 - 147.32

ΟC w/m

2k}/17.89 w/m

2k

=31.8 ΟC + 177.68

ΟC w/m

2k/17.89 w/m

2k

=31.8 ΟC + 9,93

ΟC

=41.73 Ο

C

4. Eζπλνιηθό =Ε1 + Ε2 +Ε3=3397.96 m

2((κεηά απφ αθαίξεζε έθηαζεο θάησ απφ ζπζηάδεο

δέληξσλ)(67.47%) + 1002.55 m

2 (19.9%)

+635.072 m

2 (12.63%)

= 5035.59m

2

Ts = Ts1*67.47% + Ts2*19.9% + Ts3*12.63%

=73.3 ΟC*67.47%+ 64.9

ΟC*19.9% + 41.73

ΟC*12.63%

=49.45 Ο

C +12.9 Ο

C +5.27 Ο

C =67.62 Ο

C

Ζ ζεξκνθξαζία ησλ 67.6 νC αληηζηνηρεί ζε κηα πνιχ πςειή ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο γηα ηνπο

ζεξηλνχο κήλεο.

Γηα λα κεησζεί απηή ε ηηκή ζα πξέπεη:

Να απμεζεί ε αλαθιαζηηθφηεηα r ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο ψζηε λα κεησζεί ν φξνο (1-r)

θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε αχμεζε ησλ θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ είηε κε αιιαγή ησλ

πιηθψλ ησλ επηζηξψζεσλ

Να κεησζεί ε νιηθή πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία Io ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε αχμεζε ηεο

θχηεπζεο δέληξσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή ζθίαζε θαζψο θαη κε αχμεζε ησλ

επηθαλεηψλ πνπ ζθηάδνληαη απφ πέξγθνιεο.

Να κεησζεί ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο εθπνκπήο ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο ,είηε κε αχμεζε

ησλ θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ είηε κε αιιαγή ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο είηε κε ζπλδπαζκφ θαη

ησλ δχν.

Page 21: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 21

Page 22: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 22

333...ΓΓΓπππααακκκαααζζζπππεεεδδδηηηαααζζζμμμόόόξξξ μμμεεε βββηηημμμθθθιιιηηημμμαααηηηηηηθθθάάά θθθνννηηηηηηήήήνννηηηααα

3.1 Συνθετική εκτίμηση λειτουργίας & περιβαλλοντική συμπεριφορά πλατείας

Με βάζε ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαµέηξσλ ζηηο ελφηεηεο πνπ

πξνεγήζεθαλ πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ δηαπηζηψζεηο:

� Σν θπξηφηεξν πξφβιεµα ηεο πιαηείαο ζε φηη αθνξά ζηελ ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή

ζπµπεξηθνξά ηεο είλαη ε άµεζε έθζεζε ζηνλ ήιην θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη ε έθζεζε ηεο

ζηνπο ςπρξνχο Β∆ αλέµνπο ηνλ ρεηµψλα. Ο ζρεδηαζµφο ηεο αθνξά µφλν ζε επηθαλεηαθέο

δηαµνξθψζεηο θαη δελ ππάξρεη θαµία πξφβιεςε γηα ειηνπξνζηαζία θαη αλεµνπξνζηαζία.

� Σν µεγάιν πνζνζηφ πιαθνζηξψζεσλ µε πιηθά µηθξήο αλαθιαζηηθφηεηαο , ζε ζπλδπαζµφ

µε ηελ έιιεηςε ζθίαζεο, δεµηνπξγνχλ πξνβιήµαηα ππεξζέξµαλζεο θαη επνµέλσο έιιεηςεο

άλεζεο θαη πεξηνξηζµέλε ρξήζε ηεο πιαηείαο, ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εµέξαο, ηελ ζεξηλή

πεξίνδν.

� Ο ζρεδηαζµφο ησλ δηαµνξθψζεσλ εµπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε, απνηξέπεη ηελ

δηέιεπζε θαη επλνεί ηελ ζπγθέληξσζε ζε έλα θεληξηθφ ζεµείν, φπνπ ε µνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα

είλαη ε ζηάζε ρσξίο φµσο λα ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο γη απηφ εθφζνλ νχηε ζθηά ππάξρεη νχηε ην

ζηληξηβάλη ιεηηνπξγεί.

� Ζ παξεµπφδηζε ηεο δηέιεπζεο εµπνδίδεη ηελ ζχλδεζε θαη ηελ ζπλέρεηα ησλ γχξσ

πεδνδξφµσλ απνθιείνληαο έηζη απφ ηε ρξήζε ηεο πιαηείαο µηαο µεγάιεο νµάδαο ρξεζηψλ, ησλ

δηεξρφµελσλ θαη ησλ πεξηπαηεηψλ πνπ ζα έδηλαλ δσληάληα θαη θίλεζε ζην ρψξν φιεο ηηο ψξεο ηεο

εµέξαο.

� Γελ ππάξρεη ζχλδεζε ηεο πιαηείαο ζε δίθηπν πξαζίλνπ θαη ηδηαίηεξα κε ην κεγαιχηεξν θήπν

ζην θέληξν ηεο πφιεο ,ηνλ θήπν ηεο Δηξήλεο πξνο ηα λφηηα.

Ο επαλαζρεδηαζµφο ηεο πιαηείαο γίλεηαη µε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ

παξαµέηξσλ, γηα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξµηθψλ, νπηηθψλ,

αθνπζηηθψλ) πνπ ζα ζπµβάιινπλ ζηελ ζπλνιηθή αλαβάζµηζε ηνπ ειεχζεξνπ απηνχ ρψξνπ, ψζηε

λα θαηαζηεί πφινο έιμεο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο θάζε είδνπο ρξήζηεο θαη λα ζπµβάιιεη

ζεηηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ µηθξνθιίµαηνο ηεο γχξσ πεξηνρήο.

Ζ ζρεδηαζηηθή πξφηαζε ιαµβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήµαηα πνπ παξνπζηάδεη ε πιαηεία,

εθηφο απφ ηε δεµηνπξγία ειθπζηηθνχ θαη άλεηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο, επηδηψθεη

ηελ ζχλδεζε ηεο µε ηε γχξσ πεξηνρή µέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξφµσλ, ψζηε λα

εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε θαη λα επλνείηαη εθηφο απφ ηε ζηάζε,αλαςπρή

θαη ε δηέιεπζε µέζσ απηήο µε επράξηζηεο θαη άλεηεο δηαδξνµέο.

3.2 Κεντρική ιδέα-κριτήρια σχεδιασμού

Κπξίαξρνο ζθνπφο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηεο πιαηείαο ζην ζχλνιφ ηνπ

ζα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ κε ήπηεο δηακνξθψζεηο ,πξνζπάζεηα γηα δηαηήξεζε ηεο

πθηζηάκελεο θχηεπζεο θαη παξνρή ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο αιιά θαη

ζχλδεζεο ηεο πιαηείαο κε ηνπο γχξσ αζηηθνχο ρψξνπο.Κπξίαξρε ηδέα ζρεδηαζκνχ ζα απνηειεί «ν

θχθινο ηνπ λεξνχ» κε έκθαζε ζε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην λεξφ αιιά θαη κέξηκλα

γηα πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ θχθινπ ηνπ πνιχηηκνπ λεξνχ.Ζ παξνπζία ηνπ λεξνχ επξχηεξα

Page 23: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 23

ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο είλαη θπξίαξρε αλά ηνπο αηψλεο ,φπσο ήηαλ θαη ζηελ πιαηεία φπσο

πξνθχπηεη απφ καξηπξίεο ηνπ 17νπ

αηψλα. πλπθαζκέλε κε ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ είλαη θαη ε

παξνπζία πιαηάλσλ .ηελ πιαηεία ππήξραλ αησλφβηνη πιάηαλνη δίπια ζε δεμακελή κε

λεξφ.Δπίζεο ζε ηέηνην αησλφβην πιάηαλν θξεκάζηεθε ν καθεδνλνκάρνο Άξκελ Κνχπηζηνο ν

νπνίνο θαηαζηξάθεθε θαη θπηεχηεθε λένο πεξίπνπ ζην ίδην ζεκείν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970.

Ο ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ αζηηθνχ ρψξνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θπηψλ απφ είδε

πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ , είδε ηεο θπηνθνηλσλίαο θαη ηεο

βηνθιηκαηηθήο δψλεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Γξάκαο θαη ε ζχλζεζή ηνπο ζα είλαη φζν ην

δπλαηφ πην θπζηθή. Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ν θχθινο ηνπ λεξνχ ηνπιάρηζηνλ

γηα ηνλ ρψξν ηεο πιαηείαο λα είλαη αδηαηάξαθηνο. Δπίζεο ε ρξήζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο

κειέηεο ειηαζκνχ –ειηνπξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο εμσηεξηθνχ

πεξηβάιινληνο πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ ζηνλ ρξήζηε.(ζρήκα 1,2)

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο

πιαηείαο Διεπζεξίαο ε πξφηαζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ

έιαβε ππ’ φςε :

1. Καηάιιειε νξγάλσζε ησλ ρψξσλ βιάζηεζεο

Ζ νξγάλσζε ησλ ρψξσλ βιάζηεζεο πξέπεη λα γίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δέρεηαη ηηο

ειηαθέο αθηίλεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, λα κεηψλεηαη ε επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαζψο θαη λα

δηαηεξνχληαη ηα θπζηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο.

2. Βειηίσζε κηθξνθιίκαηνο

Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρψξσλ βιάζηεζεο ζα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο

αθηίλεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, θαηαθχγην απφ ηα θαηαθξεκλίζκαηα θαη ζα επηηξέπνπλ ηελ

είζνδν ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ ηελ άλνημε, θζηλφπσξν θαη ρεηκψλα.Ζ ππάξμε ζηνηρείνπ λεξνχ ζα

πξνζθέξεη ζεηηθά ζηνλ δξνζηζκφ ησλ εγγχηεξσλ ρψξσλ.

3. ρεδηαζκφο πνπ λα εμππεξεηεί φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη λα είλαη θαηαλνεηφο απφ

απηνχο.Υξεηάδεηαη λα είλαη εχθνιε ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηα άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο. Σν

ζρέδην ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη απιφ ψζηε λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ απφ ηνπο ρξήζηεο,

θάηη φκσο πνπ δελ ζπλεπάγεηαη φηη ζα είλαη αληαξφ, απιντθφ θαη πξφρεηξν.

4. Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

Με ηελ χπαξμε ρψξσλ βιάζηεζεο είλαη δπλαηφ θαη αλαγθαίν λα δηαηεξείηαη ε βηνπνηθηιφηεηα

ηεο πεξηνρήο.

5. Υξεζηκνπνίεζε αζθαιψλ πιηθψλ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ηα νπνία ηαπηφρξνλα ζα

πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ.

6. Υξήζε θπηψλ ησλ νπνίσλ ην ρξψκα, ε πθή θαη ην ζρήκα είλαη ειθπζηηθά ζηηο αλζξψπηλεο

αηζζήζεηο. Μέζα απφ ηε κεγάιε πνηθηιία θπηηθψλ εηδψλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ,

επηιέγνληαη απηά ηα νπνία είλαη νηθνινγηθά πξνζαξκνζκέλα ζηελ πεξηνρή (ελδεκηθά). Σα

ελδεκηθά είδε εθηφο ηνπ φηη είλαη εχθνιν λα επηβηψζνπλ, δίλνπλ ηαπηφρξνλα ηελ αίζζεζε ζηνπο

ρξήζηεο φηη βξίζθνληαη ζε νηθείν πεξηβάιινλ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ θχιισλ ησλ

δέληξσλ θαη ν ηαπηφρξνλνο ήρνο πνπ πξνθαιεί, βνεζά ζηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ άγρνπο ησλ

αλζξψπσλ.

7. Ύπαξμε θπζηθψλ ήρσλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν. Ο ρψξνο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα

δεκηνπξγείηαη κηα ζπκθσλία απφ θπζηθνχο ήρνπο: ζξφηζκα ησλ θχιισλ ησλ δέληξσλ, θσλέο ησλ

πνπιηψλ, ήρνο απφ ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα.

8. Θέζεηο ζηάζεο, μεθνχξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζρεδηαζκφο γεληθφηεξα γηα

«επαθή».Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε νξηζκέλσλ ρψξσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ φπνπ ηα άηνκα

πνπ πεξηδηαβαίλνπλ ηνλ ππαίζξην ρψξν ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα μεθνπξάδνληαη γηα ιίγν

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα απνκνλψλνληαη γεληθφηεξα.

9 Υξήζε πνηθηιίαο θπηηθψλ εηδψλ, κε ειεγρφκελν βαζκφ πνηθηιφηεηαο. Ζ ρξήζε δηαθφξσλ

θπηψλ είλαη ζεκαληηθή ζε έλαλ ππαίζξην ρψξν. Οη θπηεχζεηο λα είλαη απιέο ζε γεσκεηξία θαη

κνξθή ψζηε λα κελ απαηηνχλ ζεκαληηθέο ζπληεξήζεηο.

10. Ζ βιάζηεζε ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα ζχλνιν θαη λα κελ είλαη δηαζπαζκέλε. Ο

ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ αξκνληθά δεκέλνπ θαη φρη ζε κηα

αθαηάζηαηε θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ θπηηθψλ εηδψλ ζηνλ ρψξν.

Page 24: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 24

11. Υξήζε θπηηθψλ εηδψλ πνπ έρνπλ ηεξή ή ηζηνξηθή αμία γηα ηνπο ρξήζηεο .Ζ θχηεπζε εηδψλ

βιάζηεζεο ηα νπνία είλαη πνιχ θνηλά ζηνπο ρξήζηεο ζπλεηζθέξεη ζηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηνλ

ρψξν. Ηδηαίηεξα, εάλ ηα είδε απηά έρνπλ θάπνηα ηζηνξηθή αμία γηα απηνχο είλαη αλαγθαία φρη κφλν

ε δηαηήξεζή ηνπο αιιά θαη ε αλάδεημή ηνπο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ φπσο ν πιάηαλνο δίπια ζην

κλεκείν ηνπ Αξκελ Κνππηζηνπ.

12. Υξήζε πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ηνλ άλζξσπν. Ο αζηηθφο ρψξνο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη

απφ θπηά αιιά θαη πιηθά ηα νπνία ζα είλαη επράξηζηα ζηελ αθή. Σα θπηηθά είδε, νη πδάηηλεο

επηθάλεηεο θαη ηα θαζίζκαηα ηνπ θνηλνχ ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθά πξνο ηνλ άλζξσπν. Οη

θαηαζθεπέο λα είλαη απιέο θαη ρξήζηκεο. Σα πιηθά αλζεθηηθά λα έρνπλ καθξνδσία θαη κνληκφηεηα

ψζηε λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζέζε πνπ ηνπνζεηνχληαη. Να γίλεηαη

θνζηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πιηθψλ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη ςπρξά πιηθά, κε πςειή

αλαθιαζηηθφηεηα θαη πςειφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο εθπνκπήο.

13. Γηαρείξηζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο σο ηφπνπ άγξηαο δσήο. Σα αλζηζκέλα θπηά

πξνζειθχνπλ δηάθνξα έληνκα φπσο κέιηζζεο, πεηαινχδεο ελψ ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο δέληξα

ρξεζηκεχνπλ σο νηθφηνπνο πηελψλ. Έηζη, ε χπαξμε βιάζηεζεο πξνζειθχεη δηάθνξα είδε ηνπ

δστθνχ βαζηιείνπ κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγείηαη έλαο ρψξνο άγξηαο δσήο ή έλαο είδνο βηνηφπνπ.

14. Κάιπςε ρψξσλ κε ριννηάπεηα .Οη κεγάινη αλνηθηνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη ζηνπο ρξήζηεο

άλεηνη, θαζαξνί θαη λα θαιχπηνληαη κε θπζηθφ ριννηάπεηα κε δηαθνξεηηθά είδε θπζηθήο

βιάζηεζεο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφο ζην πάηεκα, ελψ ην είδνο κίγκαηνο πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα είδε ηεο πεξηνρήο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ε

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θπζηθνχ ριννηάπεηα κε δηαθνξεηηθά είδε θπζηθήο βιάζηεζεο.

15. Ο ζρεδηαζκφο ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο θαη αλάγθεο. Ζ νξζή

επηινγή θπηηθψλ εηδψλ, ε θχηεπζή ηνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ αλάινγα

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε ρακειή δαπάλε ζπληήξεζεο είλαη κεξηθά απφ ηα

βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.

16 .Να ππάξρεη ράξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ, κε φιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ,

γηαηί απηφ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα βξνπλ πνπ πξέπεη λα πάλε κε έλα ηξφπν επράξηζην θαη

απνδνηηθφ . (Μπνπγνπιηά ., 2006)

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρεδηαζηηθήο πξφηαζεο είλαη:

� Αξρηηεθηνληθή ∆ηαµφξθσζε

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο ράξαμεο είλαη δχν θπθιηθνί ρψξνη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ

ηνπο κε δηαδξνµέο, πνπ δηαζρίδνπλ ηελ πιαηεία ελ είδε ηξηγψλνπ πξνεθηείλνληαο ηνπο άμνλεο

ησλ πεδνδξφµσλ πνπ εθβάιινπλ ζε απηήλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε, ηελ ζχλδεζε µε ηελ

γχξσ πεξηνρή θαη ηελ ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ησλ πεδψλ µέζα απφ ζθηαζµέλεο µε δέλδξα ή

ζηέγαζηξα (πέξγθνιεο ) δηαδξνµέο.

Ζ δηαδξνµή αλάκεζα ζηνπο δχν θπθιηθνχο ρψξνπο ζηεγάδεηαη µε θχηεπζε πιαηάλσλ ζην

ζθιεξφ δάπεδν απφ ηε κία πιεπξά θαη ζε ρψξν ριφεο απφ ηελ άιιε . Ζ δηαδξνµή δηαζρίδεηαη ζην

θέληξν ηεο απφ πδάηηλεο επηθάλεηεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ δξνζηζµνχ θαη ηε βειηίσζε

ηνπ ερεηηθνχ πεξηβάιινληνο.

Ζ δηαδξνκή πξνο ην ρψξν κλήκεο απφ ηα αλαηνιηθά ζηεγάδεηαη κε μχιηλεο πέξγθνιεο θαηά

κήθνο θαη κε θπιινβφια θχηεπζε αλζνθφξσλ ζάκλσλ , ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη ηελ δίνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηνλ ρεηµψλα ελψ

παξέρεη πιήξε ζθίαζε ην θαινθαίξη.

Μία δηαδξνκή πξνο ηα λφηηα ζπκπιεξψλεη ην ζρεκαηηδφκελν ηξίγσλν κε παξάιιειε θχηεπζε

απφ αεηζαιιή δέληξα.

Οη θχξηεο απηέο δηαδξνµέο νξίδνπλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλδένληαη

µεηαμχ ηνπο µε πιήζνο δεπηεξεπφλησλ δηαδξνµψλ, ζρεδηαζµέλεο λα µελ δηαθφπηνπλ ηε

ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά αληίζεηα λα ζπµµεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρνπλ

πνιιαπιή πξφζβαζε θαη ζχλδεζε µε ηνλ γχξσ αζηηθφ ηζηφ.

� Λεηηνπξγηθή νξγάλσζε

Ο ιεηηνπξγηθφο επαλαζρεδηαζµφο ηεο πιαηείαο έγηλε µε βάζε ηηο πηζαλέο αλάγθεο ησλ

ρξεζηψλ ηεο θαη ηεο δεµηνπξγίαο πνιπιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ, πνπ ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα

ρξεζηµνπνίεζεο ηνπο φιεο ηηο ψξεο θαη φιεο ηηο επνρέο, απφ δηαθνξεηηθέο νµάδεο ρξεζηψλ.

Page 25: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 25

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθαλ ηξείο πεξηνρέο µε μερσξηζηή ηαπηφηεηα. Ζ «εμσζηξεθήο

πεξηνρή» πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνχ Αγ.νθίαο θαη Κχπξνπ δηαµνξθψλεηαη µε ζθιεξφ δάπεδν

απφ θπβφιηζν ,κε αλνηρηή ζέα ,θνηλσληθν ραξαθηήξα θαη δπλαηφηεηα άκεζε πξφζβαζεο κε ην

εκπνξηθφ θέληξν .

Ζ «εζσζηξεθήο πεξηνρή» κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ θαη ησλ θαζηζηηθψλ ρψξσλ κε

γεηηλίαζε κε ηνλ ΗΝ Αγ,Νηθνιάνπ θαη ηηο νηθνδνκέο πξνο ηα λφηηα ηεο πιαηείαο. Ζ

«εζσζηξεθήο» πεξηνρή πεξηιαµβάλεη ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνηήησλ -παηδηθή ραξά θαη ηελ

πεξηνρή ησλ θαζηζηηθψλ ζηεγαζµέλε απφ ηα πιαηάληα ζην ζθιεξφ δάπεδν , ζθηαζµέλε πεξηνρή

γηα μεθνχξαζε θαη αλαςπρή, αθφµε θαη ηηο µεζεµβξηλέο ψξεο ην θαινθαίξη.

Ζ ελδηάκεζε θπζηθή πεξηνρή πξνο ηα αλαηνιηθά πνπ ιεηηνπξγεί κνλσηηθά γηα ηελ πιαηεία

αιιά απνηειεί θαη ζηνηρείν θπζηθφηεηαο πεξηβάιινληνο φπνπ θπξηαξρνχλ ηα καιαθά πιηθά. Πξνο

ηα λφηην αλαηνιηθά δηακνξθψλνληαη ελαιιαζζφµελεο ισξίδεο κε θχηεπζε θαη επίζηξσζε

θπβφιηζνπ, ζε µία αµθηζεαηξηθή δηάηαμε µε ειαθξηά θιίζε πξνο ηελ νδφ Δζλ.Ακχλεο .

� Τιηθά

Σα πιηθά επίζηξσζεο ησλ επηθαλεηψλ απνηεινχλ ζεµαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηφζν ην

ζεξµηθφ, φζν θαη ην νπηηθφ πεξηβάιινλ. Πξνηείλεηαη ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ

πεξηνρψλ µε θπβφιηζν ρξψκαηνο ψρξαο ,αλνηρηνχ γθξη απφ γξαλίηε αιιά θαη ιεπθνχ απφ

κάξκαξν εγθηβσηηζµέλνπο ζε άµµν ,πνπ παξνπζηάδνπλ µηθξή αλαθιαζηηθφηεηα ψζηε λα

µεηψλεηαη ε ζάµβσζε, ζε ζπλδπαζµφ µε µεγάινπ πιάηνπο αξµνχο ή ισξίδεο µε ρψµα ή

γξαζίδη γηα ηελ µείσζε ησλ επηθαλεηαθψλ ζεξµνθξαζηψλ ηνπ εδάθνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο

πδξνπεξαηφηεηαο. Οη ηξείο θχξηεο δηαδξνµέο ηνπ ηξηγψλνπ θαιχπηνληαη απφ γθξί ραιίθη θαη νη

επεθηάζεηο ηνπο απφ γθξί θπβφιηζν.

� Φχηεπζε

Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ θπηεχζεσλ είλαη λα παξέρνπλ ζθίαζε ηφζν ζηηο δηαδξνµέο, φζν θαη ζηηο

πεξηνρέο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πιαηείαο, ελψ ηαπηφρξνλα λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζπλδεηηθά

θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, ππνζηεξίδνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Σα δέλδξα απνηεινχλ

ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ζηε δηαµφξθσζε ηνπ ηνπίνπ. Δπηιέρζεθαλ αεηζαιή δέλδξα πξνο ηελ

πιεπξά ηεο νδνχ Αγ.νθίαο ζε ζεηξά γηα ηελ αλεµνπξνζηαζία ηνλ ρεηµψλα θαη ηελ ζθίαζε ην

θαινθαίξη .Δπίζεο αεηζαιείο ζάκλνη επηιέρζεθαλ ζηελ πεξηνρή ζε γεηηλίαζε κε ηελ νδφ

Δζλ.Ακχλεο γηα βειηίσζε αθνπζηηθνχ ,νπηηθνχ θαη πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο πεξηβάιινληνο

.Φπιινβφια δέλδξα θαη αλαξξηρψµελα θπιινβφια θπηά ζηελ πεξηνρή ησλ θαζηζηηθψλ

ζπµβάιινπλ ζηελ ζεξηλή ζθίαζε θαη αθήλνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα πεξλάεη ηνλ ρεηµψλα.

Ζ θχηεπζε ζπµπιεξψλεηαη µε νπσξνθφξα δέλδξα θαη ζάµλνπο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηθηιίαο

ηνπ νπηηθνχ θαη αηζζεηηθνχ πεξηβάιινληνο (µπξσδηέο, ρξψµαηα, αίζζεζε ηεο ελαιιαγήο ησλ

επνρψλ) (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/POLHPRASINO/11.pdf)

3.3 Χρήσεις- χώροι

α) ΥΧΡΟ ΑΝΑΦΤΥΖ (ζρέδην 7-1)

Ο ρψξνο ρξεζηκεχεη γηα αλαςπρή ηνπο ζεξκνχο κήλεο κε ππαίζξηα θαζηζηηθά θαη ζθίαζε απφ

πιαηχθπιια δέληξα (ζηεγαζκέλν ηνπίν) ζην ζθιεξφ δάπεδν. Σν ζρήκα ηνπ ρψξνπ παξακέλεη ην ίδην

κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε απιψο θάπνηα ζεκεία πιαθφζηξσηνπ κεηαηξέπνληαη ζε παξηέξηα

θχηεπζεο θαη αιιάδεη ην πιηθφ επίζηξσζεο ζε ζπκπηεζκέλν ρψκα.

β) ΥΧΡΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ (ζρέδην 7-2)

Ο ρψξνο είλαη αλνηρηφο θαη πξνζθέξεηαη γηα ζπγθέληξσζε πνιηηψλ γηα θάπνηα εθδήισζε

,θέξεη ζθιεξφ δάπεδν απφ θπβφιηζν ζε ρξψκα ψρξαο ,ζχλζεην θαζηζηηθφ ζηε βφξεηα πιεπξά

αιιά θαη δηάζπαζε ηνπ δαπέδνπ κε θχηεπζε θπιινβφισλ δέληξσλ γηα ειηαζκφ ην ρεηκψλα θαη

ειηνπξνζηαζία ην θαινθαίξη.

γ) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΥΧΡΟ ΥΛΟΖ (ζρέδην 7-3)

Ο ρψξνο θέξεη θπζηθφ ριννηάπεηα γηα επλνηθή ξχζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαηά ηνπο ζεξκνχο

κήλεο θαη απνηειείηαη απφ είδε θπηψλ πνπ απαηηνχλ ρακειή θαηαλάισζε λεξνχ. Πιεπξηθά

Page 26: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 26

πξνηείλνληαη πιαηάληα ζε γεηλίαζε κε ην λεξφ ζε κλήκε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηνλ 17ν

αηψλα. Δπίζεο ππάξρνπλ θαζηζηηθά ζε δχν πιεπξέο ππφ ζθηά.

Δ) ΥΧΡΟ ΜΝΖΜΖ (ζρέδην 7-4)

ην ρψξν παξακέλεη ν πθηζηάκελνο πιάηαλνο θαη κεηαθέξεηαη ε πξνηνκή ηνπ καθεδνλνκάρνπ

Άξκελ Κνχπηζηνπ ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε παξηέξη κε επνρηαθή θχηεπζε.

Σ) ΥΧΡΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ζρέδην 7-5)

Ο ρψξνο γεηηληάδεη κε απηφλ ηεο αλαςπρήο θαη πξνζθέξεηαη γηα ην παηγλίδη θαη δξαζηεξηφηεηα

παηδηψλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ γνληψλ ηνπο. Φέξεη θπζηθφ ριννηάπεηα θαη θαηαζθεπέο ελ είδε

παηρληδηψλ .

Ε) ΥΧΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ζρέδην 7-6)(ζρέδην T1 ,Α-Α΄)

Ο ρψξνο απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα κε θχηεπζε θαη θαζηζηηθά θαη θέξεη επηδαπέδηεο

πηλαθίδεο κε πεξηβαιινληηθά κελχκαηα.

Ζ) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΘΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ (ζρέδην 7-7)

Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηπιήο φςεο θαζηζηηθνχ θπξηαξρεί ζην ρψξν .Δίλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε

δάπεδν απφ θπβφιηζν θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν θαη κέηαιιν. Λεηηνπξγεί σο πφινο

έιμεο ,ζπγθέληξσζεο ,θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο.

Θ) ΥΧΡΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ (ζρέδην 7-8)

Ο ρψξνο κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο ελεκεξψλεη ηνπο πεξαζηηθνχο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο

πιαηείαο αιιά παξέρεη επίζεο θαη ηζηνξηθά θαη πεξηβαιινληηθά κελχκαηα.

Η) ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ (ζρέδην 7-9) )(ζρέδην T1 ,Β-Β΄)

Σν θεληξηθφ κνλνπάηη πνπ δηαζρίδεη ηελ πιαηεία θέξεη ηξεηο καθξφζηελεο δεμακελέο λεξνχ

κηθξνχ βάζνπο θαη κε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ.Δίλαη ζηεγαζκέλν γηα ζθίαζε ην

θαινθαίξη απφ πιαηάληα θαη θέξεη δάπεδν απφ γθξί ραιίθη .Σν λεξφ πξνζδίδεη ζην ρψξν δξνζηά ην

θαινθαίξη .

Κ) ΥΧΡΟ ΓΡΟΗΑ (ζρέδην 7-10)

Ο ρψξνο θέξεη θπθιηθή δεμακελή-ζηληξηβάλη κε καξκάξηλε επηθάιπςε ιεπθνχ ρξψκαηνο

.Κπθιηθά ππάξρνπλ θαζηζηηθά πνπ εθάπηνληαη ηνπ ζηληξηβαληνχ απφ κάξκαξν επίζεο .Σν

ζηληξηβάλη φπσο θαη ν δξφκνο ηνπ λεξνχ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηζηνξηθή κλήκε ηνπ ρψξνπ.

Λ) ΥΧΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ (ζρέδην 7-11)

Ο ρψξνο θέξεη θπζηθφ ριννηάπεηα θαη πιεπξηθή θχηεπζε πνπ πξνζθέξεη αθνπζηηθή ,νπηηθή

αιιά θαη αληηξξππαληηθή κφλσζε-πξνζηαζία απφ ηα δηεξρφκελα επί ηεο Δζληθήο Ακχλεο

νρήκαηα. Δπίζεο ην κνλνπάηη πιεπξηθά είλαη ειηνπξνζηαηεπκέλν κε πέξγθνιεο αλαξξίρεζεο

θπιινβφισλ θπηψλ .

Μ) ΥΧΡΟ ΠΑΝΗΓΑ (ζρέδην 7-12)

Ζ πιαηεία θηινμελεί γηα ρξφληα πεξηζηέξηα ζε ηθαλφ αξηζκφ αιιά θαη άιια απνδεκεηηθά

πνπιηά φπσο ρειηδφληα.Ο ρψξνο πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια κε θαηαζθεπέο φπσο

πεξηζηεξψλεο ή θχηεπζε γηα παξνρή ηξνθήο ζηελ παλίδα πνπ θηινμελεί.

Ξ) ΥΧΡΟ ΥΛΧΡΗΓΑ (ζρέδην 7-13)

Ο ρψξνο θηινμελεί ραξαθηεξηζηηθά είδε ελδεκηθά ηεο Διιάδαο θαη ιεηηνπξγεί σο αζπίδα

αλεκνπξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ζχλδεζεο κε ηνλ ππφινηπν αζηηθφ ρψξν δηα κέζνπ ηνπ

πεδφδξνκνπ ηεο Εεξβνχ .

Ο) ΥΧΡΟ ΑΡΧΜΑΣΧΝ (ζρέδην 7-14)

Ο ρψξνο γεηηληάδεη κε ηνλ Η.Ν.Αγ.Νηθνιάνπ θαη θέξεη αξσκαηηθή θχηεπζε ζε παξηέξηα θαζψο

θαη είδε πνπ έρνπλ ζξεζθεπηηθή παξαπνκπή φπσο ειηά θαη δάθλε.Τπάξρνπλ επίζεο θαη θαζηζηηθά

γηα μεθνχξαζε .Ο ρψξνο ιεηηνπξγεί θαη σο πέξαζκα πξνο ηνλ θήπν ηεο Δηξήλεο.

3.4 Υλικά –χρώματα-κατασκευές

α.Δάπεδα

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πιαηεία έρνπλ επηιεγεί βάζε ησλ θπζηθψλ ηνπο

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο αηζζεηηθήο ηνπο θαη ηεο θιίκαθαο ηνπο, επηζεκαίλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ, θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο γεληθφηεξεο αηζζεηηθήο ηνπ.

Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ αλαδεηθλχεη ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηεο πιαηείαο θαη

απνηππψλεη ηηο αξρηηεθηνληθέο πξνζέζεηο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηεο .Έηζη,

Page 27: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 27

παξαηεξείηαη φηη ε ιεηηνπξγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρψξσλ, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο,

ζπλαξηάηαη θαη επηζεκαίλεηαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ.

Ο ρψξνο ζπγθέληξσζεο (ζρέδην 7,8 (1)) δηαζηξψλεηαη κε θπβφιηζν ρξψκαηνο ψρξαο

ηνπνζεηεκέλν ελ μεξψ .Ο θπθιηθφο ρψξνο κπξνζηά ζην κλεκείν φπσο θαη γχξσ απφ ην ζηληξηβάλη

δηαζηξψλεηαη κε ραιίθη ρξψκαηνο αλνηρηφ γθξί.Σα δχν κνλνπάηηα κε ηηο πέξγθνιεο θαη απηφ πνπ

βαίλεη πιεπξηθά ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηνηήησλ δηαζηξψλεηαη κε γθξί ραιίθη επίζεο .Σα κνλνπάηηα

ζην ρψξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη δηαζηξσκέλα κε θπβφιηζν γθξί ρξψκαηνο

ηνπνζεηεκέλνπο ελ μεξψ.Οη πεξηβάιινληεο ηεο πιαηείαο πεδφδξνκνη δηαζηξψλνληαη κε θπβφιηζν

ρξψκαηνο γθξη ελ μεξψ.Ο ππφινηπνο ρψξνο πξνο ηνλ ΗΝ Αγ.Νηθνιάνπ θαη ν πεδφδξνκνο κχξλεο

δηαζηξψλεηαη κε θπβφιηζν ρξψκαηνο αλνηρηήο ψρξαο .Οη ζπλδέζεηο ησλ ηκεκάησλ ησλ

δηαζηξσκέλσλ κε θπβφιηζνπο θέξνπλ ζρέδηα απφ θπβφιηζν καξκάξνπ.Οη πεδνδξνκεκέλνη νδνί

πξνο ηα βφξεηα θαη δπηηθά δηαζηξψλνληαη κε γθξί γξαληηέλην θπβφιηζν πάληα ελ μεξψ. Σα παξαπάλσ επηιεγκέλα πιηθά είλαη θπζηθά ,ςπρξά πιηθά ,κε πςειή ζεξκνρσξεηηθφηεηα

θαη κηθξή εκπεξηερφκελε ελέξγεηα. Δπίζεο είλαη πδξνπεξαηά δηα ησλ αξκψλ ηνπο θαη έηζη

δηαζθαιίδεηαη κέξνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζηελ πιαηεία. (Πηλαθίδα 2)(εθφλα 71,72)

3.5 Εξοπλισμός

α.Καζηζηηθά

Οη ππαίζξηνη ρψξνη ζπγθέληξσζεο απνηεινχλ ρψξνπο εθηφλσζεο, ραιάξσζεο, θαη άζθεζεο

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ δεκνηψλ θαη νη ρψξνη απηνί, κε ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζή

ηνπο κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ κηθξέο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο .

Σα θαζηζηηθά πνπ πξνηείλνληαη είλαη:

Α) Ξχιηλα παγθάθηα κε πςειή αηζζεηηθή ,αληνρή ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αζθαιή

ζηε ρξήζε. Σα θαζηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνκβηθά ζεκεία φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα

δηακνξθσζνχλ (ρέδην 7,8) (Πηλαθίδα 3)

Β) Καζηζηηθά απφ κάξκαξν θαη επηθάιπςε μχινπ γχξσ απφ ην ζηληξηβάλη θαη ζε επαθή κε

απηφ . (Πηλαθίδα 3)

Γ) Ζκηθπθιηθά θαζηζηηθά δηπιήο φςεο απφ μχιν θαη κέηαιιν ζην ζθιεξφ δάπεδν ζηνλ

θεληξηθφ θαζηζηηθφ ρψξν. (Πηλαθίδα 3)

β.Σηέγαζηξα-Πέξγθνιεο

Οη πέξγθνιεο είλαη θαηαζθεπέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη

αλαξξηρψκελα θπηά. Οη πέξγθνιεο κπνξνχλ κεηαμχ άιισλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα

πξνζηαηέςνπλ έλα κνλνπάηη . Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν, κέηαιιν, ή πιαίζην απφ

ζπξκαηφπιεγκα. Υξεζηκνπνηνχκε αλαξξηρψκελα θπηά, θαηά πξνηίκεζε θπιινβφια (θιίκα,

ακπέινςε θ.α.), ψζηε λα επηηπγράλνπκε ην ζεξηλφ ζθηαζκφ θαη αληίζηνηρα ηνλ ρεηκεξηλφ ειηαζκφ

ηνπ ρψξνπ πνπ θαιχπηνπλ. (www.evergreen.ca)

Πέξγθνιεο (ηξείο) πξνηείλνληαη θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ βαίλεη ζρεδφλ παξάιιεια κε

ηελ Δζλ.Ακχλεο θαηαζθεπαζκέλεοο απφ μχιν αλζεθηηθφ θαη κέηαιιν.(ζρέδην 7,8) (Πηλαθίδα 2)

γ.Κξήλεο

ε θνκβηθά ζεκεία πάλσ ζηα κνλνπάηηα πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θξελψλ πςειήο αηζζεηηθήο

θαη παξαδνζηαθήο ηέρλεο απφ γξαλίηε. (ζρέδην 7,8) (Πηλαθίδα 3)

δ.Κάδνη απνξξηκκάηωλ-αλαθύθιωζε

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο δεκφηεο λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα κελ

πξνθαινχλ ζ’ απηφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ξχπαλζε.

ην ρψξν ηεο πιαηείαο ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο:

- Οη θάδνη ζπιινγήο ραξηηνχ, γπαιηνχ θαη πιαζηηθψλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνη

θαη δηαθνξεηηθνπ ρξψκαηνο.Πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ρψξν πίζσ απφ ηνλ Η.Ν ηνπ

Αγ.Νηθνιάνπ θαη ζε θνκβηθφ ζεκείν ζην ρψξν (6) πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.

- Οη θάδνη ησλ θνηλψλ απνξξηκκάησλ, νη νπνίνη είλαη κηθξφηεξνη ζε κέγεζνο θαη πξέπεη λα

βξίζθνληαη θπξίσο φπνπ ππάξρνπλ θαζηζηηθά. Πξέπεη λα είλαη πςειήο αηζζεηηθήο θαη

επδηάθξηηνη θαζψο θαη ιεηηνπξγηθνί. (ζρέδην 7,8) (Πηλαθίδα 3)

Page 28: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 28

ε.Εμνπιηζκόο αζιεηηθώλ θαη ινηπώλ δξάζεωλ

ε έλαλ ρψξν πξνο ηελ νδφ Βεληδέινπ-Κχπξνπ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ππαίζξηνπ

παηρληδηνχ ζθάθη κε θαζηζηηθά γηα παξαθνινχζεζε. Δπίζεο ζην ρψξν δξαζηεξηνηήησλ (5) δίπια

ζηνλ πεδφδξνκν ηεο κχξλεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε καξκάξηλσλ παηρληδηψλ –αγαικάησλ

αιιά θαη ηδηαίηεξσλ θαηαζθεπψλ γηα αλαςπρή κηθξψλ παηδηψλ. (ζρέδην 7,8) (Πηλαθίδα 2) (εηθφλα 69)

ζη.Έξγα ηέρλεο

Ζ επαθή κε ηελ ηέρλε είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ .Ζ χπαξμε έξγσλ ηέρλεο

ζην δεκφζην ρψξν εληζρχεη απηή ηελ επαθή θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ .Τπάξρεη ε

δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο είηε κε δεκηνπξγίεο θαιιηηερλψλ ,φπσο απφ

ηνλ εηήζην δηαγσληζκφ καξκαξνγιππηηθήο πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηε Γξάκα ,είηε απφ έξγα κε

αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ καζεηέο ή θαη άιινη πνιίηεο (Πηλαθίδα 3)

(εηθφλα 70)

δ.Φωιηέο πνπιηώλ

Ζ βιάζηεζε ηεο πιαηείαο εδψ θαη ρξφληα θηινμελεί κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη φρη

κφλν πνπιηψλ ηδηαίηεξα πεξηζηεξηψλ .ε ρψξν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζρέδην 7 θαη 8 ηνπνζεηνχληαη

εηδηθέο θαηαζθεπέο-θσιηέο γηα πξνζηαζία ηεο πθηζηάκελεο παλίδαο.(ζρέδην 7,8) (Πηλαθίδα 2)

(http://www.canarybreeder.net/up/forum/showthread.php?t=3351&page=1)

ε.Σήκαλζε

Ζ κειέηε ζήκαλζεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο φισλ ησλ

αηφκσλ, ηδηαίηεξα δε ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηφκσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα άηνκα κε

εηδηθέο αλάγθεο. Απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιχηεξα

πξνβιήκαηα ζηελ αλεκπφδηζηε, απηφλνκε θαη αζθαιή δηαθίλεζε είλαη απηά πνπ έρνπλ θηλεηηθέο

θη αηζζεηήξηεο αλαπεξίεο. Αλ γηα ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ε χπαξμε ζήκαλζεο θαη παξνρήο

πιεξνθνξηψλ ζπκβάιιεη ζηνλ θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ θαη αζθάιεηά ηνπο, γηα ηα άηνκα κε

εηδηθέο αλάγθεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, θίλεζεο θαη

παξακνλήο ηνπο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο. Όηαλ ππάξρεη ζήκαλζε αλαθεξφκελε ζε

πξνζθεξφκελεο εμππεξεηήζεηο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη

απφ ην Γηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο Αλαπήξσλ (ΓΠ). Πάλησο ην πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο

δελ είλαη θάηη πνπ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηνπο αλάπεξνπο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα πξέπεη λα

ζεσξείηαη κία βαζηθή πνηφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ κφλν κε

ρξσκαηηθφ θψδηθα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Άηνκα κε αρξσκαηνςία κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ

δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζή ηεο. ήκαλζε πνπ αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία πξέπεη λα

εκθαλίδεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν, ψζηε λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκε. Ζ πνιπζήκαλζε, ηα

εθηελή θείκελα, ν ζπλδπαζκφο ή ε παξάζεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο

πξέπεη λα απνθεχγνληαη γηαηί πξνθαινχλ ζχγρπζε. Δπίζεο νη επηθάλεηεο ησλ πηλαθίδσλ πξέπεη λα

είλαη κε αλαθιαζηηθέο (καη) ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.

Πξνηείλνληαη εθηφο ησλ κεκνλσκέλσλ ζεκάησλ ζην ρψξν θαη ηξείο πηλαθίδεο παξνρήο

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πφιε ζε ηξία θνκβηθά ζεκεία ΝΑ πξνο ηελ πιεπξά ηεο Δζλ.Ακχλεο,ΝΓ

πξνο ηελ πιεπξά ηεο Κχπξνπ θαη ΒΑ πξνο ηελ πιεπξά ηεο Αγ.νθίαο. (ζρέδην 7,8) (Πηλαθίδα 3)

(εηθφλα 67,68)

3.6 Φωτισμός

Ο θσηηζκφο ελφο εμσηεξηθνχ ρψξνπ, είηε απηφο είλαη ηδησηηθφο είηε δεκφζηνο, απνηειεί

ζηνηρείν πνιχ ζεκαληηθφ, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ δηάθνξα άιια ηερληθά

ζηνηρεία. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ (θσηηζηηθά), ηελ

εκέξα απνηειεί αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν πνπ νινθιεξψλεη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ ρψξνπ θαη

πνπ εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν αξρηηεθηνληθφ πιέγκα. Καηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο φκσο, ν

θσηηζκφο ελφο εμσηεξηθνχ ρψξνπ, απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία, θαζψο επηηξέπεη λα

γίλνληαη νξαηά ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, αλαδεηθλχεη νξηζκέλα αμηφινγα θαη νπζηψδε

ζηνηρεία (φπσο κλεκεία, εληππσζηαθά θπηά θ.ι.π.), δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε ησλ πεξαζηηθψλ

θαη γεληθά, δίλεη κηα ηδηαίηεξε λφηα ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ρψξνπ. (Καληαξηδήο Ν. Α,2003)

Σα θσηηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα

θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Άιιν

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπο, πνπ νξίδεηαη απφ ην βαζκφ πξνζηαζίαο IP θαη πνπ

απνηειεί θχξην θξηηήξην επηινγήο ελφο θσηηζηηθνχ.

Page 29: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 29

Οη ιάκπεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θσηηζκφ, είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο (Λάκπεο Αηκψλ

Τδξαξγχξνπ/ MBP) ή θίηξηλνπ θσηφο (Λάκπεο Αηκψλ Ναηξίνπ/ SAP). Σν θίηξηλν θσο

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε θσηαγψγεζε κλεκείσλ ή θηεξίσλ, ιφγσ ηεο πθήο ηνπ δνκηθνχ

πιηθνχ, ελψ ην ιεπθφ γηα ηε θσηαγψγεζε δξφκσλ.

Αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ πνπ παξάγνπλ θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν

ρξεζηκνπνηνχληαη, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη

ηέηνηα πξνηίλνληαη γηα ην ρψξν ηεο πιαηείαο:

ψκαηα ρακεινχ θσηηζκνχ, κε ηνλ νπνίν αλαδεηθλχνληαη ηδηαίηεξνη ρψξνη ή εληππσζηαθά

ζηνηρεία.

ψκαηα κέζνπ θσηηζκνχ, κε ηνλ νπνίν ζεκαηνδνηνχληαη θαη νξίδνληαη νη θεληξηθέο πνξείεο

ηνπ ρψξνπ.

ψκαηα πςεινχ θσηηζκνχ, κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ζπλερήο δψλε θσηφο θαη

εμαζθαιίδεηαη αζθαιήο θαη άλεηε κεηαθίλεζε. (Καληαξηδήο Ν. Α,2003)

ψκαηα ζεκεηαθνχ θσηηζκνχ, δειαδή πξνβνιέσλ. Δίλαη ε θχξηα πεγή θσηηζκνχ πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε ζεκείσλ αλαθνξάο, φπσο εληππσζηαθά θπηά θαη άιια.

Μηα θαιή επηινγή ζα ήηαλ λα ηνπνζεηεζνχλ «θσηηζηηθά ειηαθήο ελέξγεηαο». ην εκπφξην

ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία κε ηέηνηνπ ηχπνπ θσηηζηηθά ζψκαηα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (Καληαξηδήο Ν.

Α,2003) (Πηλαθίδα 2) (ζρέδην 7,8)

3.7 Φύτευση (Πηλαθίδα 1)

α) ΥΧΡΟ ΑΝΑΦΤΥΖ (ζρέδην 9-1)

ην ρψξν αλαςπρήο παξακέλνπλ ηα θπηεκέλα ζην ζθιεξφ δάπεδν πιαηάληα κε δεκηνπξγία

παξηεξηψλ κε θχηεπζε ιεβάληαο (Lavandula agoustifolia) γηα ζπκβνιηθνχο ιφγνπο αιιά θαη

άξσκα θαη ρξψκα (εηθφλα θ33) ,γηνπλίπεξνπο (Juniperus squamata "Blue Star") (εηθφλα θ 37

),ηνχγηαο (Platycladus orientalis “Golden Ball” ) (εηθφλα θ 38) θαη πνιπεηψλ πνψλ.

β) ΥΧΡΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ (ζρέδην 9-2)

ην θεληξηθφ ρψξν ζπγθέληξσζεο θπξηαξρεί ην ζθιεξφ δάπεδν κε θχηεπζε πξνο ηελ πιεπξά

ηεο νδνχ Κχπξνπ θπιινβφισλ δέληξσλ Ηππνθαζηαληάο (Aesculus hippocastanum) (εηθφλα θ39) γηα

ζθίαζε θαη δηάζπαζε ηνπ ζθιεξνχ δαπέδνπ.

γ) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΥΧΡΟ ΥΛΟΖ (ζρέδην 9-3)

ηνλ θεληξηθφ ρψξν θπξηαξρεί ν θπζηθφο ριννηάπεηαο κε κέξνο ηεο πθηζηάκελεο θχηεπζεο

θαη πιεπξηθά θαηά κήθνο ηνπ λφηηνπ κνλνπαηηνχ πξνηείλεηαη θπιινβφινο θχηεπζε κε θεξιεηέξηα

(Koerleteria paniculata) (εηθφλα θ44) πνπ έρεη θαη εληππσζηαθνχο θαξπνχο ην ρεηκψλα θαη είλαη

ηξνθή γηα ηα πνπιηά.

Δ) ΥΧΡΟ ΜΝΖΜΖ (ζρέδην 9-4)

Υιφε θαη πφεο αλαδεηθλχνπλ ην κλεκείν θαη παξακέλεη ν πθηζηάκελνο πιάηαλνο.Ο θπθιηθφο

ρψξνο κπξνζηά ζην κλεκείν θέξεη παξηέξη κε θχηεπζε επνρηαθψλ αλζνθφξσλ θπηψλ.

Σ) ΥΧΡΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ζρέδην 9-5)

Ζ ππάξρνπζα θχηεπζε ιηξηφδεληξσλ παξακέλεη ηα νπνία ζαλ θπιινβφια παξέρνπλ

ειηνπξνζηαζία ην θαινθαίξη ζην ρψξν δξαζηεξηνηήησλ. Πξνηείλεηαη θχηεπζε πιεπξηθά ηεο νδνχ

κχξλεο γηα δηαρσξηζκφ πηηηφζπνξν (Pittosporum tobira) (εηθφλα θ22) πνπ είλαη αεηζαιιέο θπηφ

.Δπίζεο γηα ζηνηρείν εζηίαζεο ζην λφηην ηκήκα ηνπ ρψξνπ πξνηείλεηαη θχηεπζε θνξζχζηαο

(Forsythia intermedia) (εηθφλα θ42) γηνπλίπεξνπο (Juniperus squamata "Blue Star") (εηθφλα θ37

),ηνχγηαο (Platycladus orientalis “Golden Ball” ) (εηθφλα θ38) θαη ρξπζάλζεκνπ (Chrysanthemum

spp) (εηθφλα 41).

Ε) ΥΧΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ζρέδην 9-6)

ην ρψξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνηείλεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο Δζλ.Ακχλεο

αεηζαιιέο θπηφ Βηβνχξλν θνηλφ (Viburnum tinus) (εηθφλα θ15) γηα αθνπζηηθή θαη αληηξξππαληηθή

πξνζηαζία. Πξνο ηελ πιεπξά ηεο κχξλεο αιιά θαη κπξνζηά ζηα βηβνχξλα πξνηείλεηαη ζα

δηαρσξηζηηθφ θσηίληα (Photinia serulata) (εηθφλα θ12) αιιά θαη γηα ην εληππσζηαθφ θφθθηλν

θπιισκά ηεο .ηνπο ελδηάκεζνπο δηαδξφκνπο θαη θαηά κήθνο ηνπο πξνηείλεηαη ζπεηξαία (Spiraea

aquilegifolium ) (εηθφλα θ50) γηα ηελ εληππσζηαθή θαη ζπλερή αλζνθνξία ηεο.

Page 30: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 30

ηα παξηέξηα ησλ θαζηζηηθψλ πξνηείλεηαη ζα θπηφ εδαθνθαιππηηθφ ησλ παξηεξηψλ

θπδσλίαζηξν νξηδνληηφθιαδν (Cotoneaster horizontallis) (εηθφλα θ32) γηα ρξψκα θαη ηξνθή παλίδαο

ην ρεηκψλα ( θφθθηθνη θαξπνί) αιιά θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ.

Ζ) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΘΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ (ζρέδην 9-7)

ηνλ θεληξηθφ θαζηζηηθφ ρψξν πξνηείλεηαη θχηεπζε θπιινβφισλ δέληξσλ Ηππνθαζηαληάο

(Aesculus hippocastanum) (εηθφλα θ39) γηα ζθίαζε ηνπ ζχλζεηνπ θαζηζηηθνχ ην θαινθαίξη θαη

ειηαζκφ ην ρεηκψλα.ηε Βφξεηα πιεπξά (Αγ.νθίαο) πξνηείλνληαη θππαξξίζηα ζηελά νξζφθιαδα

(Cupressus sempervirens var stricta) (εηθφλα θ36) γηα αλεκνπξνζηαζία απφ ηνπο ΒΓ αλέκνπο.Πξνο

ηα αλαηνιηθά νη θαιισπηζηηθέο δακαζθεληέο (Prunus ceracifera) (εηθφλα θ24) δίλνπλ ρξψκα κε ηελ

εληππσζηαθή ηνπο αλζνθνξία ηελ άλνημε θαη ην ζθνπξφρξσκν θπιισκά ηνπο ην θαινθαίξη.

Θ) ΥΧΡΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ (ζρέδην 9-8)

Ο ρψξνο ελεκέξσζεο θέξεη θηλεηά παξηέξηα θχηεπζεο κε εηήζηεο πφεο γηα δηάζπαζε ηνπ

ζθιεξνχ δαπέδνπ..

Η) ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ (ζρέδην 9-9)

ην κνλνπάηη πξνο ην ζηληξηβάλη ηα θπηεκέλα πιαηάληα (Platanus orientalis) (εηθφλα 58) ζην

ζθιεξφ δάπεδν απφ ηε κία πιεπξά θαη ζην ριννηάπεηα απφ ηελ άιιε δεκηνπξγνχλ έλα

ζηεγαζκέλν δξνζεξφ ηνπίν ην θαινθαίξη θαη πξνζθνξά ειηαζκνχ ην ρεηκψλα.Παξαπέκπνπλ

επίζεο ζε ηζηνξηθέο αλαθνξέο παιαηφηεξεο δηακφξθσζεο ηεο πιαηείαο ηνλ 17ν αηψλα.

Κ) ΥΧΡΟ ΓΡΟΗΑ (ζρέδην 9-10)

Ζ ιεβάληα δίλεη άξσκα ζην ρψξν ηνπ ζηληξηβαληνχ αιιά θαη ην ππέξνρν ρξψκα ηεο

αλζνθνξίαο ηεο .Οη πνιπεηείο επίζεο πφεο κε ηελ αλζνθνξία ηνπο δίλνπλ επράξηζηε λφηα ζην

ρψξν ζε γεηηλίαζε απφ ηνχγηεο θαη γηνπλίπεξνπο ζε δηαβάζκηζε βιάζηεζεο. Οη Ηβίζθνη (Hibiskus

syriacus) (εηθφλα θ21) πξνζθέξνπλ ζηνπο πεδνχο πνπ θηλνχληαη πξνο ηνλ πεδφδξνκν ηεο Κχπξνπ

,δηα κέζνπ κνλνπαηηνχ απφ ην ζηληξηβάλη ,ηελ ζθηά αιιά θαη ηελ εληππσζηαθή αλζνθνξία ηνπο.

Λ) ΥΧΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ (ζρέδην 9-11)

ην ρψξν θπξηαξρνχλ νη πέξγθνιεο ηνπ κνλνπαηηνχ κε ηηο αλαξξηρψκελεο ηξηαληαθπιιηέο

(Rosa spp) (εηθφλα θ11) ,γηα ειηαζκφ ην ρεηκψλα θαη ειηνπξνζηαζία ην θαινθαίξη ,ησλ δηεξρφκελσλ

πεδψλ. Πιεπξηθά πξνο ηελ πιεπξά ηεο Δζλ.Ακχλεο πξνηείλεηαη θχηεπζε αεηζαιινχο

δαθλνθεξαζηάο (Prunus laurocerasus) (εηθφλα θ 23) γηα ερνκφλσζε θαη αληηξξππαληηθή πξνζηαζία.

Ζ πθηζηάκελε θχηεπζε παξακέλεη σο έλα βαζκφ πνπ δελ παξεκπνδίδεη ην λέν ζρεδηαζκφ θαη

κπνξεί ιεηηνπξγηθά λα ελζσκαησζεί. Ζ εδαθνθάιπςε είλαη απφ θπζηθφ ριννηάπεηα.

Μ) ΥΧΡΟ ΠΑΝΗΓΑ (ζρέδην 9-12)

ηα βφξεηα ηνπ ρψξνπ πξνο ηελ νδφ Αγ.νθίαο ε θχηεπζε κε ιεκνλνθππάξηζζν (Cupressus

macrocarpa) (εηθφλα θ1) παξέρεη αλεκνπξνζηαζία. Παξακέλεη ε πθηζηάκελε θχηεπζε ηνπ ρψξνπ

Ξ) ΥΧΡΟ ΥΛΧΡΗΓΑ (ζρέδην 9-13)

ην ρψξν ρισξίδαο ν θπζηθφο ριννηάπεηαο πξνζηαηεχεηαη απφ αλέκνπο κε θππαξίζζηα ζηε

βφξεηα πιεπξά. Ο ρψξνο αλαδεηθλχεηαη απφ ην παξηέξη κε ηεχθξην (Teucrium fruticans) (εηθφλα

θ18) θαη πνηθίια εηήζηα αλζνθφξα θπηά πνπ θπηεχνληαη αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή.

Ο) ΥΧΡΟ ΑΡΧΜΑΣΧΝ (ζρέδην 9-14)

ην ρψξν ησλ αξσκάησλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ΗΝ Αγ.Νηθνιάνπ ηα ππάξρνληα παξηέξηα

ζπκπιεξψλνληαη κε λέα ηα νπνία θέξνπλ θχηεπζε κε ειηέο (Olea europea) (εηθφλα θ28) ,δέληξν

απφ ην νπνίν παξάγεηαη ιάδη κε άκεζν ζξεζθεπηηθφ ζπκβνιηζκφ , φπσο θαη δεληξνιίβαλν

(Rosmarinus officinalis) (εηθφλα θ48) θαη ιεβάληα (Lavandula agustifolia) (εηθφλα θ33) γηα άξσκα

.Πιεπξηθά ηεο εθθιεζίαο θπηεχνληαη δάθλεο (Laurus nobilis) (εηθφλα θ45) θαη δεληξχιηα

παζραιηάο (Syringa vulgaris) (εηθφλα θ21) θαηά κήθνο ηνπ πεδφδξνκνπ πίζσ απφ απηή. Ζ παζραιηά

κε ηελ άλζηζή ηεο ζεκαηνδνηεί ηελ έιεπζε ηνπ Πάζρα.

3.8 Κυκλοφορία- επίπεδα (ζρέδην 10)

Α) Πεδνί

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά πξνηείλνληαη δχν είζνδνη κε αληίζηνηρεο δηαβάζεηο πεδψλ . ηελ

αλαηνιηθή πιεπξά επίζεο αλάκεζα ζηηο δχν εηζφδνπο δεκηνπξγείηαη νπηηθφ θαη ερεηηθφ θξάγκα

απφ αεηζαιιή θχηεπζε παξέρνληαο κηα ζρεηηθή πξνθχιαμε απφ ηα δηεξρφκελα νρήκαηα επί ηεο

νδνχ Δζλ.Ακχλεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα εηζφδνπ απφ ηελ βνξεηνδπηηθή θαη δπηηθή πιεπξά δηα

Page 31: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 31

κέζνπ ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ ζπγθέληξσζεο .Απφ ηα λφηηα παξακέλνπλ νη δχν δπλαηφηεηεο

εηζφδνπ ,κηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαςπθηεξίνπ θαη κηα απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηνάο Μπέθνπ.

Ζ θπθινθνξία ησλ ΑΜΔΑ είλαη αλεκπφδηζηε ζηελ πιαηεία γηαηί δηακνξθψλνληαη νκαιέο

θιίζεηο εηζφδνπ-εμφδνπ ζε απηήλ αιιά θαη δπλαηφηεηαο θπθινθνξίαο εληφο απηήο.

Οη ξνέο ησλ πεδψλ πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηνπο εζσηεξηθνχο «πεδφδξνκνπο», απφ ηνπο ρψξνπο

θχηεπζεο ,αιιά είλαη άλεηε ζηνλ ππφινηπν βφξεηνδπηηθφ ρψξν ηεο πιαηείαο.

Β) Κπθινθνξία νρεκάησλ

Ζ θπθινθνξία νρεκάησλ πξνηείλεηαη λα πεξηνξηζζεί κφλν επί ηεο νδνχ Δζλ.Ακχλεο κε κνλή

θπθινθνξία φπσο πθίζηαηαη θαη ηκήκαηα ησλ νδψλ Αγ.νθίαο ,Κχπξνπ,Λακπξηαλίδε

κεηαηξέπνληαη ζε πεδφδξνκνπο κε δπλαηφηεηα δηέιεπζεο νρεκάησλ κφλν γηα αλεθνδηαζκφ .

Γ) Δπίπεδα

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηακνξθψλεηαη ζε έλα επίπεδν (επίπεδν ησλ γχξσ δξφκσλ) κε κηθξέο

θιίζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ.

Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ ηξηψλ πεξίπνπ κέηξσλ απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ηεο πιαηείαο

(νδφο ΑΓ.νθίαο) κέρξη ην ρακειφηεξν (λφηηα-νδφο Δζλ.Ακχλεο ) δηακνξθψλεηαη ζε νκαιή θιίζε

γηα ηελ πην άλεηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αιιά θαη κηθξή θιηκάθσζε κε

ηα παξηέξηα ηνπ ρψξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο .

3.9 Άρδευση του χώρου

Ζ εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη αλαγθαία αθνχ κφλνλ έηζη κπνξεί λα

ειεγρζεί ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο αιιά θαη ε άλεηε νηθνλνκηθή άξδεπζε ηεο πιαηείαο.

Δπηπιένλ, ε άξδεπζε κε απηφκαην ζχζηεκα είλαη πην απνδνηηθή γηαηί δηαλέκεη ηηο απαξαίηεηεο

πνζφηεηεο λεξνχ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ρσξίο λα θαηαζηξέθεη ηε δνκή ηνπ (ζε

αληίζεζε κε ην ιάζηηρν ηνπ πνηίζκαηνο, πνπ ηξνθνδνηεί ην έδαθνο κε λεξφ ζεκεηαθά θαη ζε

κεγάιε πίεζε λεξνχ θαηαζηξέθεη ηε δνκή ηνπ εδάθνπο).

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο πξέπεη λα είλαη ζσζηφο θαη αθξηβήο έηζη ψζηε ην λεξφ λα

δηαηίζεηαη ζηα θπηά ηνπ θήπνπ θαη λα κε ζπαηαιηέηαη βξέρνληαο δηαδξφκνπο θαη

θαζηζηηθά.(http://www.gardenguide.gr/articles/ardeyshlipansh/85-ligoteronero.html)

(http://www.valentine.gr/sprinkler-system1_gr.php)

Ο αξδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ:

Δμνηθνλφκεζε λεξνχ

Απφδνζε εμνπιηζκνχ

Σνπηθέο ζπλζήθεο

Κφζηνο εγθαηάζηαζεο

Ζ άξδεπζε ελφο ρψξνπ κε θπηά γίλεηαη κε δπν ηξφπνπο.

Σερλεηή βξνρή

Αξδεχνληαη κε ηερλεηή βξνρή φια ηα είδε ησλ ριννηαπήησλ. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο

γηα έλα απνδνηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ αξδεπηηθφ δίθηπν γηα ριννηάπεηα

είλαη ε νκνηνκνξθία δηαβξνρήο ε νπνία εμαζθαιίδεη:

Οκνηφκνξθε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ ηα θπηά ζε λεξφ, άξα θαη ηελ νκνηφκνξθε

αλάπηπμε

Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαλάισζεο λεξνχ

Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ

Σε δηάξθεηα αχμεζεο δσήο ηνπ αξδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ

Τπφγεηα ζηάγδελ άξδεπζε.

Πξσηνπνξηαθή άξδεπζε κε ζηαγφλεο ππνγείσο γηα φια ηα είδε ησλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ.

Απνηειεί θαηλνηνκία ζην ρψξν ηεο άξδεπζεο γηαηί:

Γελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, π.ρ. δπλαηφο αέξαο (πνπ ζπλήζσο

ζηέιλεη ην λεξφ έμσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ζέινπκε λα πνηίζνπκε.), ήιηνο (εμάηκηζε), θηι.

Δγγπάηαη νκνηνκνξθία άξδεπζεο ζε θάζε είδνο εδάθνπο αλεμαξηήησο ησλ θαηξηθψλ

θαηλνκέλσλ (π.ρ άλεκνο)

Δίλαη δπλαηή ε εξγαζία ζην ρψξν (θνχξεκα γθαδφλ, θιάδεκα θηι.) αθφκα θαη θαηά ηε

δηάξθεηα ηεο άξδεπζεο

Page 32: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 32

Δίλαη δπλαηή ε άξδεπζε ηνπ ριννηάπεηα ζε λεζίδεο, ζηελφκαθξα ζρήκαηα θαη ρψξνπο κε

αθαλφληζην γεσκεηξηθφ ζρήκα.

Δίλαη ην κνλαδηθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, (βηνινγηθφο

θαζαξηζκφο 3νπ βαζκνχ) αθφκα θαη γηα ην πφηηζκα ηνπ γθαδφλ. (http://www.greenplan.gr/default.asp)

3.10 Αποστράγγιση του χώρου

Έλα πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο είλαη ε θαηαζθεπή ζηνηρείσλ γηα ηε

ζπιινγή θαη απνρέηεπζεο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή. Γηα

ην ιφγν απηφ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζθιεξά πιηθά επίζηξσζεο, ηα νπνία είλαη πδξνπεξαηά ζε

κεγάιν βαζκφ, έηζη ψζηε λα κε ρξεηάδνληαη εηδηθά έξγα απνρέηεπζεο ηνπ λεξνχ. Με ηα πιηθά

απηά εκπινπηίδεηαη άκεζα ν πδξνθφξνο νξίδνληαο ηεο πεξηνρήο θαη δελ επηβαξχλεηαη ην αζηηθφ

δίθηπν.(Λαγελά Αηκηιία ,2008) (Πηλαθίδα 2)

ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο θεληξηθή ηδέα απνηειεί ε δηαζθάιηζε φζν ην

δπλαηφλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ θαη ν πδξνπεξαηφο θπβφιηζνο ελ μεξφ πνπ επηιέγεηαη ζαλ ζθιεξφ

πιηθφ επηθάιπςεο ππνβνεζεί ηελ απνζηξάγγηζε .Δπηπιένλ ηα κνλνπάηηα απφ ραιίθη κε ηα

θαλάιηα κε βφηζαια ζπγθέληξσζεο θαη αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ ,νη δεμακελέο λεξνχ θαη άιια

ζεκεία επηθαιπκέλα κε βφηζαια ή ραιίθη ιεηηνπξγνχλ ζαλ πεξηνρέο απνζηξάγγηζεο ηνπ ρψξνπ. (Πηλαθίδα 2) (ζρέδην 7,8)

3.11 Ευρύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση & ένταξή της σε δίκτυο πρασίνου (ζρέδην 11)

ηελ πξφηαζε επαλαζρεδηαζκνχ έρεη ήδε αλαθεξζεί ε πεδνδξφκεζε (ήπηα θπθινθνξία-κφλν

γηα αλεθνδηαζκφ ) κέξνο ηεο νδνχ (Βφξεηα) Αγ.νθίαο θαη Λακπξηαλίδε κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε

ηεο πιαηείαο κε ηνπο πεδφδξνκνπο Εεξβνχ θαη Άξκελ. Πξνο ηα δπηηθά πξνηάζεθε ε πεδνδξφκεζε

ηεο νδνχ Κχπξνπ γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο πιαηείαο κε ην εκπνξηθφ ρψξν θαη πξνο ηα Νφηηα ηεο

νδνχ Αγαζαγγέινπ θαη Αζαλαζηάδε γηα ηελ ελνπνίεζή ηεο κε ηνλ Δζληθφ Κήπν ηεο Δηξήλεο .

Ζ πεδνδξφκεζε επηηξέπεη κφλν ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ

ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο νδνχο θαη κφλν πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην

10. Ζ βιάζηεζε ζηνπο ππφ δηακφξθσζε πεδφδξνκνπο είλαη πιεπξηθή γηα ηε δπλαηφηεηα

δηέιεπζεο νρεκάησλ αλεθνδηαζκνχ ε νπνία φκσο ιεηηνπξγεί ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο ζην δίθηπν

πξαζίλνπ ηεο πφιεο .Παξάιιεια ηνπνζεηνχληαη σο εκπφδην (bollards) παξάλνκεο ζηάζκεπζεο

ησλ απηνθηλήησλ ζηα θξάζπεδα ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ δξφκσλ ηνπ δηθηχνπ πξαζίλνπ.

Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο, αιιά θαη ηελ εηζξνή ηνπ πξαζίλνπ ζηνπο

νδηθνχο άμνλεο επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθά ε ελνπνίεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζην θέληξν ηεο

πφιεο ηεο Γξάκαο.

Ζ Γξάκα είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο Διιεληθέο πφιεηο φπνπ θπξηαξρνχλ νη πδάηηλεο επηθάλεηεο ζηα

πάξθα ηεο (Αγ.Βαξβάξα,Δζλ.Κήπνο Δηξήλεο) αιιά θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ

(ξεχκαηα) θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ

ρψξσλ απηψλ κε δηαδξνκέο πξαζίλνπ (greenways) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ

κηθξνθιίκαηνο ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο .Δπίζεο λα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο ζηα

πάξθα ηεο πφιεο θαη ζην ηζηνξηθφ θέληξν απηήο (πεξηνρή κε παξαδνζηαθά θηίξηα γχξσ απφ ην

πάξθν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο) αιιά θαη ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο .Με ηνλ ηξφπν απηφ

δηεπθνιχλεηαη ε θίλεζε ησλ πεδψλ κέζα ζηελ πφιε θαη εμαζθαιίδεηαη ζηνλ άλζξσπν έλαο πγηήο

ηξφπνο δσήο κε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο .

Ζ ελνπνίεζε πξαζίλνπ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, εηδηθά φηαλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ πφιεσλ

δελ πξνβιέπνπλ ζρεδηαζκφ ή δελ παξνπζηάδνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή. Δδψ ζα πξέπεη λα

ζεκεησζεί φηη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ πξαζίλνπ κέζα ζηηο πφιεηο κε γξακκηθή αχμεζε απηνχ θαηά

κήθνο ησλ νδηθψλ αμφλσλ δελ απαηηεί ζηελ νπζία θαηαλάισζε επηπιένλ ρψξνπ θαη

απαιινηξηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη επθνιφηεξε ε εγθαηάζηαζή ηνπ αθφκε θαη ζηνλ

ππθλνδνκεκέλν ηζηφ ηεο πφιεο. Με ηελ νηθνινγηθή επηινγή ησλ εηδψλ θχηεπζεο θαηά κήθνο ησλ

νδηθψλ αμφλσλ ελζαξξχλεηαη ηέινο ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ε ελίζρπζε ηεο

ηνπηθήο ρισξίδαο θαη παλίδαο (βηνπνηθηιφηεηα) κέζα ζηηο πφιεηο κε απψηεξν ζηφρν ηελ

ιεηηνπξγία ηεο πφιεο - νηθνζχζηεκα .ηηο πξάζηλεο απηέο δηαδξνκέο κέζα ζηηο πφιεηο ζα κπνξνχλ

λα εληαρζνχλ εθηφο απφ ηα δηθηχσλ πεδνδξφκσλ θαη ηα δίθηπα ξεπκάησλ κέζα ζην αζηηθφ

Page 33: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 33

πεξηβάιινλ, πνπ άιισζηε θπξηαξρνχλ ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο, κε ζηφρν ηνλ πεξηβαιινληηθφ

ζρεδηαζκφ. (Σδψξηδε Σ.& αξίθνπ .,2010)(ζρέδην 11)

3.12 Προσδιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας (επαλαζρεδηαζκφο) (ζρέδην Θ2)

Με ηηο ίδηεο παξαδνρέο θαη δεδνκέλα ηδηνηήησλ πιηθψλ γίλεηαη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο

κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο πιαηείαο κεηά ηνλ λέν ζρεδηαζκφ .

Γηα λα κεησζεί ε ηηκή ησλ 67.6 νC ζην λέν ζρεδηαζκφ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα:

Να απμεζεί ε αλαθιαζηηθφηεηα r ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο (ραιίθη-ρψκα κε r=0.25) ψζηε

λα κεησζεί ν φξνο (1-r) θαη κε αχμεζε ησλ θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ

Να κεησζεί ε νιηθή πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία Io ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε αχμεζε ηεο

θχηεπζεο δέληξσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή ζθίαζε θαζψο θαη κε αχμεζε ησλ

επηθαλεηψλ πνπ ζθηάδνληαη απφ πέξγθνιεο.

Να κεησζεί ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο εθπνκπήο ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο , κε αχμεζε ησλ

θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ θαη κε αιιαγή ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο .

1. Σπλήζε δνκηθά πιηθά (Ε1=3429.36 m2)

Ts1 = 36.8 ΟC + { (1-0.2)*1000 w/m

2 - 26.8

ΟC*5.49 w/m

2k}/(5.49 w/m

2k +12.4 w/m

2k)

=36.8 ΟC + { 800 w/m

2 - 147.132

ΟC w/m

2k}/17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 652,868 w/m

2 ΟC /17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 36.5

ΟC

=73.3 ΟC

2.Χιόε,αλζόθεπνο,θπηά (Ε2=1453.82 m2)

Ts2 = 36.8 ΟC + { (1-0.35)*1000 w/m

2 - 26.8

ΟC*5.49 w/m

2k}/(5.49 w/m

2k +12.4 w/m

2k)

=36.8 ΟC + { 650 w/m

2 - 147.132

ΟC w/m

2k}/17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 502.68 w/m

2 ΟC /17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 28.098

ΟC

=64.9 ΟC

3.Κάηω από ζπζηάδεο δέληξωλ (Ε3=2453 m2)

Ts2 = 31.8 ΟC + { (1-0.35)*500 w/m

2 - 26.8

ΟC*5.49 w/m

2k}/(5.49 w/m

2k +12.4 w/m

2k)

=31.8 ΟC + { 325 w/m

2 - 147.32

ΟC w/m

2k}/17,89 w/m

2k

=31.8 ΟC + 177,68

ΟC w/m

2k/17.89 w/m

2k

=31.8 ΟC + 9.93

ΟC

=41.73 Ο

C

4. Χώκα-ραιίθη (Ε4=487.64 m2)

Ts1 = 36.8 ΟC + { (1-0.25)*1000 w/m

2 - 26.8

ΟC*5.49 w/m

2k}/(5.49 w/m

2k +12.4 w/m

2k)

=36.8 ΟC + { 750 w/m

2 - 147.132

ΟC w/m

2k}/17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 602.868 w/m

2 ΟC /17.89 w/m

2k

=36.8 ΟC + 33.69

ΟC

=70.49 ΟC

5. Eζπλνιηθό =Ε1 + Ε2 +Ε3+Ε4=976.36 m

2((κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθηαζεο θάησ απφ ζπζηάδεο

δέληξσλ)(18.18%) + 1453.82 m

2 (27.08%)

+2453 m

2 (45.67%)

+487.64 m

2 (9.07%)

= 5370.82 m

2

Ts = Ts1*18.18% + Ts2*27.08% + Ts3*45.67% +Ts4*9.07%

=73.3 ΟC*18.18%+ 64.9

ΟC*27.08% + 41.73

ΟC*45.67% + 70.49

ΟC*9.07%

=13.33 Ο

C +13.27 Ο

C +19.06 Ο

C + 6.39 Ο

C =52,05 Ο

C

Με ηνλ επαλαζρεδηαζκφ έρεη επηηεπρζεί κείσζε ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 15.55 νC

ζηνπο 52.05 νC απφ 67.7

νC πνπ παξακέλεη αθφκε ζρεηηθά πςειή .

εκείσζε

ην λέν ζρεδηαζκφ έρεη γίλεη αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο πιαηείαο πξνο ηελ νδφ Κχπξνπ θαη

Αγ.νθίαο.

3.13 Συμπεράσματα

Με ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ έγηλε πξνζπάζεηα γηα επαλαζρεδηαζκφ ηεο πιαηείαο

Διεπζεξίαο έηζη ψζηε :

λα βειηησζεί ην κηθξνθιίκα θαη ν θπζηθφο αεξηζκφο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ παξέρνληαο

ζθηαζκφ θαη κεηψλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ην θαινθαίξη.

λα γίλεη ρξήζε εηδψλ θχηεπζεο πξνζαξκνζκέλσλ ζην ηνπηθφ θιίκα.

Page 34: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 34

λα ππάξρεη πξνζηαζία απφ θξχνπο αλέκνπο ην ρεηκψλα.

λα κεησζεί ε ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη ε ερνξχπαλζε.

λα ζπγθξαηείηαη θαη απνξξνθάηαη ην λεξφ ηεο βξνρήο ειέγρνληαο ηηο πιεκκχξεο.

λα πξνζηαηεπηεί ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηνπ ρψξνπ.

λα δηαζθαιηζζνχλ ρψξνη γηα παηρλίδη, αζιεηηζκφ θαη αλαςπρή, ζπλαληήζεηο, θνηλσληθέο

θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο αιιά θαη απνκφλσζεο.

λα αλαδεηρζνχλ νπηηθέο θαη ζέεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ δξφκσλ

ηεο πφιεο, θαη αηζζεηηθή πνηφηεηα.

λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε γηα πεδνχο θαη νρήκαηα αλεθνδηαζκνχ.

λα δηαρσξηδνληαη πεξηνρέο κε αζπκβίβαζηεο ρξήζεηο.

λα δηαηεξεζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηείαο θαη λα αλαδεηρζνχλ θάπνηα απφ απηά.

λα απμεζνχλ θαη αλαδεηρζνχλ νη πδάηηλεο επηθάλεηεο.

λα γίλεη ρξήζε πεξηβαιινληηθά απνδεθηνχ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ.

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ςπρξά πιηθά επηζηξψζεσλ

λα δηαζπλδεζεί ε πιαηεία κε ηνλ γχξσ αζηηθφ ρψξν αιιά θαη αιινπο ρψξνπο πξαζίλνπ.

λα αζμεζεί ε ρξήζε ηεο πιαηείαο απφ φιεο ηεο ειηαθηαθέο νκάδεο ησλ δεκνηψλ ηεο πφιεο.

λα ππάξρεη κέξηκλα ειηνπξνζηαζίαο θαη ειηαζκνχ ησλ ρψξσλ ρξήζεο.

εκαληηθφ ζέκα ην νπνίν ζα έπξεπε λα κειεηεζεί είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ

ρξεζηψλ –πνιηηψλ ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο ,ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηνλ

επαλαζρεδηαζκφ ηεο.

ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΑΑΑ

Α.ΒΙΒΛΙΑ-ΓΡΓΑΙΓ

Αηηάξη Βίιιπ ,2004, «ΖΠΡΟΦΟΡΑ ΣΧΝ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΣΧΝ

ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΟΛΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ

ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ». ΔΜΠ - ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ.Αζήλα.

Γηάλλαο . 2001. Βηνθιηκαηηθέο αξρέο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. ην: Πεξηβαιινληηθφο

ζρεδηαζκφο πφιεσλ θαη αλνηθηψλ ρψξσλ ηφκνο Α΄, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.

Πάηξα. ζει. 289.

Καληαξηδήο Ν. Αιέμαλδξνο, «Φσηηζκφο θήπσλ», Δθδφζεηο Γξαθηθέο Σέρλεο, Αθνη

ΡΟΖ Α.Δ. Αζήλα 2003

Κσλζηαληηλίδνπ Διηζάβεη , Γαζνιφγνο, 2008, «Σν νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ηκήκαηνο ηεο

πφιεο Γξάκαο»,Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη

Σερλνινγίαο ,Δξγαζία πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο πφιεσλ θαη

θηεξίσλ,Γξάκα.

Κσλζηαληηλίδνπ Δ., θαη Γαλίηε Κ., 1991. πκπεξηθνξά ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ζηηο

δελδξνζηνηρίεο θαη ηα πάξθα ηεο πφιεο Γξάκαο. Πηπρηαθή δηαηξηβή ζην Δξγαζηήξην

Γαζνθνκίαο θαη Οξεηλήο Τδξνλνκηθήο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο.

Α.Π.Θ. Θεζζαινλίθε. ει. 107.

Page 35: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 35

Λαγελά Α., (2008) «ΟΗ ΠΡΑΗΝΔ ΥΟΛΗΚΔ ΑΤΛΔ ΑΝ ΔΡΓΑΛΔΗΟ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία ,ΔΑΠ,Θεζζαινλίθε

Μπνπγνπιηά .Κ. ( 2006) « Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΑΣΗΚΧΝ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΗΣΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ.

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΣΔΗ ΚΑΡΓΗΣΑ » Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ΔΑΠ.

πκεσλίδνπ Παλαγηψηα , Πνιηηηθφο Μεραληθφο, 2008 «Βηνθιηκαηηθφο επαλαζρεδηαζκφο

ζρνιηθψλ θηεξίσλ :κειέηε πεξίπησζεο ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο» , Διιεληθφ Αλνηθηφ

Παλεπηζηήκην, ρνιή ζεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο ,Γηπισκαηηθή εξγαζία

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο πφιεσλ θαη θηεξίσλ, Αζήλα .

Β. ΚΓΙΜΓΝΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΜΓ ΤΓΓΡΑΦΓΑ

Σδψξηδε Σ., αξίθνπ . ,Δλνπνίεζε θαη ζρεδηαζκνο κηθξψλ αζηηθψλ ρψξσλ κε βηνθιηκαηηθέο

ζπλζήθεο.

*http://www.eng.auth.gr/IHT/Proc8th/099.doc (07/03/2012)

Γ. ΠΗΓΓ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ *http://www.google earth (21/02/2012)

*http://www.ktimatologio.gr (21/02/2012)

*http://www.bing.com (18/02/2012)

*http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/(28/01/2012)

*http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database (2/02/2012)

*http://www.drama.gr/anaptyxiako/praktika.pdf(1/02/2012)

*http://www.drama.gr/nomos.php?do=history(11/02/2012)

*http://:www.drama.gr(18/02/2012)

*http://www.menoikio.com/web/guest/map(12/02/2012)

*http://www.stoxos.gr/2011/09/20_14.html(11/02/2012)

*http://www.cres.gr/kape/datainfo/clima.htm (8/02/2012)

*http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/POL

HPRASINO/11.pdf (18/02/2012)

*http://www.evergreen.ca(22/02/2012)

*http://www.gardenguide.gr/articles/ardeyshlipansh/85-ligoteronero.html (28/02/2012)

*http://www.valentine.gr/sprinkler-system1_gr.php) (15/02/2012)

*http://www.greenplan.gr/default.asp(29/02/2012)

Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Γξάκαο Γεσγξαθηθφ

κήθνο/πιάηνο: 24,09/41,09 Ύςνο ζηαζκνχ: 74 κ.

εκείσζε 1. Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο

παξαρσξήζεθε απφ ηνπο θ.θ. Αζαλαζίν Κάδε, θαξκαθνπνηφ, Άιθε Σζνιάθε, θαξκαθνπνηφ,

Βαζίιεην Παζραιίδε, δηθεγφξν, Γεψξγην Υαηδφπνπιν, θαζεγεηή, πξφεδξνο Δηαηξείαο

Γξακηλψλ Μειεηψλ, ζηνπο κειεηεηέο νθία Δκκαλνπειίδνπ θαη Βαζίιε Μπαθαγηάλλε θαη ΗΑ

ΔΔ, νη νπνίνη θαη ζπλέηαμαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο κειέηε «Αλάπιαζε ηεο

θεληξηθήο Πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο», απφ ηελ νπνία αληιήζακε θαη εκείο ηηο πιεξνθνξίεο

καο, ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο πφιεο.

Ζ ρξνλνιφγεζε ησλ θσηνγξαθηψλ ζηεξίρζεθε ζε καξηπξίεο θαη εθηηκήζεηο ησλ ζηνηρείσλ

πνπ απεηθνλίδνληαη α' απηέο π.ρ. ησλ γχξσ θηηξίσλ, ησλ θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ θιπ ζε

ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο θαηφρνπο ησλ αξρείσλ. Καιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ αξρή ηνπ

αηψλα κέρξη ζήκεξα. Γηα πξνεγνχκελεο επνρέο δελ έρνπλ βξεζεί ζεκαληηθά ζηνηρεία.

εκείσζε 2.Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο έρεη ιεθζεί κε επη ηφπνπ

θσηνγξάθηζε απφ ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.

Page 36: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 36

εκείσζε 3 Οη θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πθηζηάκελε θαη λέα θχηεπζε ηεο

πιαηείαο ιήθζεζαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηζηνρψξνπο:

http://www.antemisaris.gr

http://www.gardenandplants.com

Page 37: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 37

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙ –––ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΣΣΣΕΕΕ

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙΙΙΙ ––– ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΣΣΣΕΕΕ

---ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΞΞΞΗΗΗΓΓΓΗΗΗΕΕΕΙΙΙ---ΠΠΠΙΙΙΝΝΝΑΑΑΚΚΚΙΙΙΔΔΔΕΕΕ

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ--- ΠΠΠΙΙΙΝΝΝΑΑΑΚΚΚΕΕΕ---ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙVVV---ΧΧΧΗΗΗΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ---ΧΧΧΕΕΕΔΔΔΙΙΙΑΑΑ

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ VVV---ΕΕΕΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΕΕΕ

Page 38: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 38

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙ –––ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΣΣΣΕΕΕ

Υάξηεο 1.Δπξχηεξε πεξηνρή Πεξηθέξεηαο Γξάκαο

(πεγή :www.drama.gr)

Page 39: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 39

Υάξηεο 2.Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο (πεγή : http://www.mikropoli.com/mikropoli1/index.htm)

Page 40: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 40

200

10

2.0

400

15

1.2

400

15

1.2

400

15

1.2

400

15

1.2

Vα-β-γ

400

15

2.0

200

10

2.1

200

10

2.1

ΣΟΜΔΙ - ΑΡΣΙΟΣΗΣΔ - ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΟΜΗΗ - ΠΟΛΗ ΓΡΑΜΑ

ΣΟΜΔΙ ΠΡΟ 5/6/64 ΠΡΟ 18/2/71 ΠΡΟ 9/6/73 ΜΔΣ 9/6/73

.Γ. Απη. Απσ. Πποζ. Δμβαδ. Πποζ. Δμβαδ. Πποζ. Δμβαδ. Πποζ. Δμβαδ. .Γ.

Ια Α1 5 60 8 150 8 150 10 200 2,8

Ιβ Α2 5 60 8 150 8 150 10 200 2,1

ΙΙα Β1 7 100 10 200 10 200 10 200 2

ΙIβ Γ* 10 200 13 300 13 300 15 400 2

ΙΙΙα Β2 7 100 10 200 10 200 10 200 1,2

ΙΙΙβ Γ* 10 200 13 300 13 300 15 400 1,2 ΙΙΙγ * 10 150 10 150 13 300 15 400 1,2

ΙΙΙδ * 13 300 13 300 13 300 15 400 1,2

IVα Α1 5 60 8 150 8 150 10 200 0,8

IVβ Α2 5 60 8 150 8 150 10 200 0,8 IVγ Β1 7 100 10 200 10 200 10 200 0,8 ΑΓΙΑ Vα Α1 5 60 8 150 8 150 10 200 1,2/0,8

ΒΑΡ- Vβ Α2 5 60 8 150 8 150 10 200 1,2/0,8

ΒΑΡΑ Vγ Β1 7 100 10 200 10 200 10 200 1,2/0,8

ΛΟΙΠΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΠΡΟΦΑΣΗ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΙΝ ΔΝΣΑΞΗ ΜΔΣΑ ΔΝΣΑΞΗ .Γ.

ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΙ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΥΔΓΙΟ ΣΗΝ 24/07/79 10 200 1,2 ΠΡΟΑΣΔΙΟ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΥΔΓΙΟ ΣΗΝ 27/11/85 8# 150 14 350 0,8

ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ

1) * ηον ηομέα αςηό ίζσςε ηο ππώην ΠΑΝΣΑΥΟΘΔΝ ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ζύζηημα δόμηζηρ. Σο ποζοζηό κάλςτηρ είναι 40 %

γενικά έζηυ και αν κάπος ίζσςε μεγαλύηεπο ποζοζηό ππιν ηον ΓΟΚ/73

2) # Ιζσύει για ηα ςθιζηάμενα ππιν από ηην 10/3/82

3) I Γιαζηάζειρ για ηα πποϋθιζηάμενα ηηρ ένηαξηρ 27.11.85

4) Οι ηομείρ Vα, Vβ, Vγ δεν έσοςν οπιζθεί ποςθενά. Αναγπάθονηαι μόνο για ηη διεςκόλςνζη ηος αναγνώζηη.

5) ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΔΚ 230/Γ 10.4.90, όποθοι 2, ύτορ 7,50μ. ςνηελεζηήρ με κλίμακα 1,2 έυρ 200, ηο ςπόλοιπο >200

με 0,8

ΔΝΣΑΞΗ Δ ΥΔΓΙΟ ΣΗΝ 27/11/85 7 I 100 14 350 0,8 Α

Β

ΒΟΡ.ΔΘΝΙΚΟΤΣΑΓΙΟΤ 7 I 100 14 350 0,7

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙV

400

15

0,60

7,50

400

15

0,80

V

8,50

NEA ΚΡΩΜΝΗ

ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΡΑΜΑ

TOMEA ΙΙ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

TOMEA Ι

TOMEA V

EIΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΟΜΗΗ ΣΟ ΟΣ 38

Υάξηεο 3. πληειεζηέο θαη ρξήζεηο γεο ζηελ Πφιε ηεο Γξάκαο (πεγή :Σερληθή ππεξεζία Γήκνπ Γξάκαο)

Page 41: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 41

200

10

2.0

400

15

1.2

400

15

1.2

400

15

1.2

400

15

1.2

Vα-β-γ

400

15

2.0

200

10

2.1

200

10

2.1

ΣΟΜΔΙ - ΑΡΣΙΟΣΗΣΔ - ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΟΜΗΗ - ΠΟΛΗ ΓΡΑΜΑ

ΣΟΜΔΙ ΠΡΟ 5/6/64 ΠΡΟ 18/2/71 ΠΡΟ 9/6/73 ΜΔΣ 9/6/73

.Γ. Απη. Απσ. Πποζ. Δμβαδ. Πποζ. Δμβαδ. Πποζ. Δμβαδ. Πποζ. Δμβαδ. .Γ.

Ια Α1 5 60 8 150 8 150 10 200 2,8

Ιβ Α2 5 60 8 150 8 150 10 200 2,1

ΙΙα Β1 7 100 10 200 10 200 10 200 2

ΙIβ Γ* 10 200 13 300 13 300 15 400 2

ΙΙΙα Β2 7 100 10 200 10 200 10 200 1,2

ΙΙΙβ Γ* 10 200 13 300 13 300 15 400 1,2

ΙΙΙγ * 10 150 10 150 13 300 15 400 1,2

ΙΙΙδ * 13 300 13 300 13 300 15 400 1,2

IVα Α1 5 60 8 150 8 150 10 200 0,8

IVβ Α2 5 60 8 150 8 150 10 200 0,8

IVγ Β1 7 100 10 200 10 200 10 200 0,8 ΑΓΙΑ Vα Α1 5 60 8 150 8 150 10 200 1,2/0,8

ΒΑΡ- Vβ Α2 5 60 8 150 8 150 10 200 1,2/0,8

ΒΑΡΑ Vγ Β1 7 100 10 200 10 200 10 200 1,2/0,8

ΛΟΙΠΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΠΡΟΦΑΣΗ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΙΝ ΔΝΣΑΞΗ ΜΔΣΑ ΔΝΣΑΞΗ .Γ.

ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΙ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΥΔΓΙΟ ΣΗΝ 24/07/79 10 200 1,2

ΠΡΟΑΣΔΙΟ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΥΔΓΙΟ ΣΗΝ 27/11/85 8# 150 14 350 0,8

ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ

1) * ηον ηομέα αςηό ίζσςε ηο ππώην ΠΑΝΣΑΥΟΘΔΝ ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ζύζηημα δόμηζηρ. Σο ποζοζηό κάλςτηρ είναι 40 %

γενικά έζηυ και αν κάπος ίζσςε μεγαλύηεπο ποζοζηό ππιν ηον ΓΟΚ/73

2) # Ιζσύει για ηα ςθιζηάμενα ππιν από ηην 10/3/82

3) I Γιαζηάζειρ για ηα πποϋθιζηάμενα ηηρ ένηαξηρ 27.11.85

4) Οι ηομείρ Vα, Vβ, Vγ δεν έσοςν οπιζθεί ποςθενά. Αναγπάθονηαι μόνο για ηη διεςκόλςνζη ηος αναγνώζηη.

5) ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΔΚ 230/Γ 10.4.90, όποθοι 2, ύτορ 7,50μ. ςνηελεζηήρ με κλίμακα 1,2 έυρ 200, ηο ςπόλοιπο >200

με 0,8

ΔΝΣΑΞΗ Δ ΥΔΓΙΟ ΣΗΝ 27/11/85 7 I 100 14 350 0,8 Α

Β

ΒΟΡ.ΔΘΝΙΚΟΤΣΑΓΙΟΤ 7 I 100 14 350 0,7

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙV

400

15

0,60

7,50

400

15

0,80

V

8,50

NEA ΚΡΩΜΝΗ

ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΡΑΜΑ

TOMEA ΙΙ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

TOMEA Ι

TOMEA V

EIΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΟΜΗΗ ΣΟ ΟΣ 38

Υάξηεο 4. πληειεζηέο θαη ρξήζεηο γεο ζηα ΟΣ γχξσ απφ ηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο (πεγή :Σερληθή ππεξεζία Γήκνπ Γξάκαο)

Page 42: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 42

Υάξηεο.5 :ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο

(Πεγή:ΦΔΚ 407/9-04-2010)

Page 43: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 43

Υάξηεο 6. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο-Γεσκνξθνινγία

(πεγή : http://www.mikropoli.com/mikropoli1/index.htm)

Page 44: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 44

Υάξηεο 7-8. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο-ρισξίδα-παλίδα

(πεγή : http://www.mikropoli.com/mikropoli1/index.htm)

Page 45: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 45

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙΙΙΙ ––– ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΣΣΣΕΕΕ---ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΞΞΞΗΗΗΓΓΓΗΗΗΕΕΕΙΙΙ

Γνξπθνξηθή εηθφλα 1 :Δπξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο

Page 46: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 46

(Πεγή:google earth 21/02/2012)

Γνξπθνξηθή εηθφλα 1α :Δπξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο θαη ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο

(Πεγή:google earth 21/02/2012)

Page 47: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 47

Γνξπθνξηθή εηθφλα 2 :Μηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο

(Πεγή:ktimatologio.gr 21/02/2012-επεμεξγαζία Α.Παζραιίδνπ)

Page 48: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 48

Γνξπθνξηθή εηθφλα 3: Βφξεηα έθζεζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ππφ κειέηε (πεγή:bing.com)

Page 49: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 49

Γνξπθνξηθή εηθφλα 5: Αλαηνιηθή έθζεζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ππφ κειέηε (πεγή:bing.com)

Page 50: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 50

Γνξπθνξηθή εηθφλα 6: Γπηηθή έθζεζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ππφ κειέηε

(πεγή:bing.com)

Page 51: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 51

Γνξπθνξηθή εηθφλα 7: Παξαθείκελεο ρξήζεηο πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο

(πεγή:bing.com-Α.Παζραιίδνπ)

Page 52: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 52

ρεδηάγξακκα 1:Σνπνγξαθία πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 53: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 53

ρεδηάγξακκα 2: Μηθξνθιίκα πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 54: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 54

ρεδηάγξακκα 3: Υψξνη πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 55: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 55

ρεδηάγξακκα 4: Υαξαθηήξαο πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 56: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 56

ρεδηάγξακκα 5: Βιάζηεζε-Φχηεπζε πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 57: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 57

ρεδηάγξακκα 6: εκεία εζηίαζεο πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 58: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 58

ρεδηάγξακκα 8:Δίζνδνη-έμνδνη πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 59: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 59

ρεδηάγξακκα 9: Καηαζθεπέο πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 60: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 60

ρεδηάγξακκα 10: Τιηθά πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο -Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 61: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 61

θίηζν 1: Αλαςπθηήξην πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο-Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 62: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 62

θίηζν 2: Ράκπα πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο-Τθηζηάκελε θαηάζηαζε (Α.Παζραιίδνπ)

Page 63: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 63

Πηλαθίδα 1.Πξνηεηλφκελε θχηεπζε

Page 64: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 64

Πηλαθίδα 2.Πξνηεηλφκελεο θαηαζθεπέο-πιηθά

Page 65: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 65

Πηλαθίδα 3 Πξνηεηλφκελνο αζηηθφο εμνπιηζκφο

Page 66: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 66

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ--- ΠΠΠΙΙΙΝΝΝΑΑΑΚΚΚΕΕΕ---ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ

Γηάγξακκα 1 : Δμέιημε πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ 1961-2001(πεγή www.drama.gr)

Πίλαθαο 1 : Δμέιημε Πιεζπζκνχ Ννκνχ Γξάκαο 1991 – 2001 (πεγή www.drama.gr)

Πξαγκαηηθόο

Πιεζπζκόο

Απόιπηε

Μεηαβνιή

%

Μεηαβνιή

1991

2001 1991- 2001 1991 2001

ΓΗΜΟ

ΓΡΑΜΑ

49716 55632 5916 12

ΓΗΜΟ

ΓΟΞΑΣΟΤ

10898 11000 102 1

ΓΗΜΟ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΤ

6522 6481 -41 -1

ΓΗΜΟ

ΚΑΣΩ

ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ

8372 8026 -346 -4

ΓΗΜΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ

3813 4279 466 12

ΓΗΜΟ

ΠΑΡΑΝΔΣΙΟΤ

1592 1646 54 3

ΓΗΜΟ

ΠΡΟΟΣΑΝΗ

10228 11215 987 10

ΓΗΜΟ

ΙΣΑΓΡΩΝ

4860 5266 406 8

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΙΓΗΡΟΝΔΡΟΤ

514 430 -84 -16

ΝΟΜΟ

ΓΡΑΜΑ

96515 103975 7460 8

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ

570496 607162 36666 6

Page 67: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 67

Page 68: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 68

Πίλαθαο 2: Τπνινγηζκφο Αδηκνπζίσλ, γσληψλ χςνπο ειίνπ θαη κήθνπο ζθηάο θηεξηαθψλ φγθσλ (ΟΣ 277 Γξάκαο)

21 Γεθεκβξίνπ θαη 21 Ηνπλίνπ (9:00,12:00,15:00)

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΧΡΑ ΑΕ Ζ ΤΦΟ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ

3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m

ΜΖΚΟ

ΚΗΑ

ΜΖΚΟ

ΚΗΑ

ΜΖΚΟ

ΚΗΑ

ΜΖΚΟ

ΚΗΑ

ΜΖΚΟ

ΚΗΑ

ΜΖΚΟ

ΚΗΑ

ΜΖΚΟ

ΚΗΑ

21

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

12:00 174,0 28,5 5,53 11,05 16,6 26,11 27,64 33,17 38,7

15:00 217,5 18,5 8,97 17,95 26,92 35,9 44,9 68,83 77,8

21 ΗΟΤΝΗΟΤ

12:00 156,5 74,5 0,83 1,66 2,5 3,33 4,17 4,99 5,82

15:00 257,0 54,5 2,14 4,28 6,42 8,56 10,76 12,89 15,03

Page 69: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 69

Πίλαθαο 3: Κιηκαηηθά δεδνκέλα πεξηνρήο Γξάκαο ( Πεγή :Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Γξάκαο Γεσγξαθηθφ κήθνο/πιάηνο: 24,09/41,09 Ύςνο ζηαζκνχ: 74 κ.)

Μήκας Μέζε Θερμοθραζία αέρα 24ωροσ

° C

Απόισηε μέγηζηε

Θερμοθραζία ° C

Απόισηε ειάτηζηε

ζερμοθραζία °C

τεηηθή σγραζία

%

Ώρες

ειηοθάκεηας

Βροτόπηωζε ζε mm

Οιηθή ειηαθή αθηηκοβοιία ζε ορηδόκηηο

επίπεδο

Μέζε κέθωζε

Σατύηεηα ακέμοσ

Ιακ. 4,42 16,1 -7 75,3 98 33 50 8 0,3

Φεβρ. 6,05 18,4 -5,3 69,2 111,9 57,8 65 5,7 0,4

Μάρη. 9,07 22,9 -2,5 67,9 107,2 40,3 105 5,8 0,4

Απρ. 13,96 25,6 2,45 63,7 132,7 50 145 6 0,4

Μαϊ 17,7 31,5 5,2 61,1 161 51,2 188 5,6 0,4

Ιοσκ. 23,9 35,3 10,6 64,3 209,2 50,6 209 6,2 0,4

Ιοσι. 27 36,8 14,05 50,5 230 44,1 215 5,2 0,4

Ασγ. 26,8 37 12,86 49,9 230,1 28,4 193 4,9 0,6

επη. 22,7 34,5 9,13 53,8 168,1 22,4 145 3,6 0,3

Οθη. 17 30,4 2,73 64,3 135 31 99 3,2 0,3

Νοε 9,2 21,5 -2,13 74,8 101,2 74,3 58 4,4 0,3

Δεθ. 5,02 15,8 -5 77,4 93,6 58,1 45 5,6 0,6 Μέζος όροςέη οσς

15,24 27,15 2,924167 64,35 126,42 5,35 0,4

Γηήζηο ζύκοιο 1778 541,2 1643,42

Page 70: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 70

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο 444ααα ::: ΚΚΚιιιηηηκκκαααηηηηηηθθθάάά δδδεεεδδδνννκκκέέέλλλααα πππεεεξξξηηηνννρρρήήήοοο ΓΓΓξξξάάάκκκαααοοο

(((ΠΠΠεεεγγγ ήήή :::hhh ttt tttppp ::: /// ///wwwwwwwww... ccc rrr eeesss ... gggrrr /// kkk aaappp eee/// ddd aaattt aaa iiinnn fffooo/// ccc lll iiimmmaaa ...hhh tttmmm)))

Page 71: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 71

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο 444βββ ::: ΚΚΚιιιηηηκκκαααηηη ηηηθθθάάά δδδεεεδδδνννκκκέέέλλλααα πππεεεξξξηηηνννρρρήήήοοο ΓΓΓξξξάάάκκκαααοοο (((ΠΠΠεεεγγγ ήήή :::hhh ttt tttppp ::: /// ///wwwwwwwww... ccc rrr eeesss ... gggrrr /// kkk aaappp eee/// ddd aaattt aaa iiinnn fffooo/// ccc lll iiimmmaaa ...hhh tttmmm

Page 72: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 72

Πίλαθαο 5: Σα θπξηφηεξα είδε δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ζηηο δελδξνζηνηρίεο ηεο

πφιεο Γξάκαο (Διηζάβεη Κσλζηαληηλίδνπ, Γαζνιφγνο)

ααα ...ααα ... ΓΓΓπππηηηζζζηηηεεεμμμοοοκκκηηηθθθόόό όόόκκκοοομμμααα ΚΚΚοοοηηηκκκόόό όόόκκκοοομμμααα

111 AAAccceeerrr nnneeeggguuunnndddooo θθθεεεκκκδδδάάάμμμηηη ηηηοοο κκκεεεγγγοοούύύκκκδδδηηηοοο

222 CCCeeerrrccciiisss sssiii lll iiiqqquuuaaassstttrrruuummm ΚΚΚοοοσσσηηηζζζοοοσσσπππηηηάάά

333 AAAlllbbbiiizzziiiaaa jjjuuulll iiibbbrrriiissssssiiinnn ΑΑΑθθθαααθθθίίίααα ΚΚΚωωωκκκζζζηηηααακκκηηηηηηκκκοοοσσσπππόόόιιιεεεωωωςςς

444 TTTiii lll iiiaaa ppplllaaatttyyyppphhhyyylll lllooosss ΠΠΠιιιαααηηηύύύθθθσσσιιιιιιεεε θθθιιιαααμμμοοοσσσρρρηηηάάά

555 RRRooobbbiiinnniiiaaa pppssseeeuuudddoooaaacccaaaccciiiaaa ΦΦΦεεεσσσδδδαααθθθαααθθθίίίααα

666 SSSoooppphhhooorrraaa jjjaaapppooonnniiicccaaa οοοθθθόόόρρρααα εεε ηηηαααπππωωωκκκηηηθθθήήή

777 PPPlllaaatttaaannnuuusss ooorrriiieeennntttaaalll iiisss ΠΠΠιιιάάάηηηααακκκοοοςςς οοο ααακκκαααηηηοοοιιιηηηθθθόόόςςς

888 LLLiiiggguuussstttrrruuummm jjjaaapppooonnniiicccuuummm ΛΛΛηηηγγγοοούύύζζζηηηρρροοο ηηηαααπππωωωκκκηηηθθθόόό

999 PPPrrruuunnnuuusss ccceeerrraaasssiiifffeeerrraaa ΚΚΚαααιιιιιιωωωπππηηηζζζηηηηηηθθθήήή δδδαααμμμαααζζζθθθεεεκκκηηηάάά

111000 NNNeeerrriiiuuummm ooollleeeaaannndddeeerrr ΠΠΠηηηθθθρρροοοδδδάάάθθθκκκεεε

111111 OOOllleeeaaa eeeuuurrrooopppeeeaaa ΓΓΓιιιηηηάάά εεε εεεσσσρρρωωωπππαααϊϊϊθθθήήή

111222 TTTiii lll iiiaaa tttooommmeeennntttooosssaaa ΦΦΦιιιαααμμμοοοσσσρρρηηηάάά εεε πππεεειιιηηημμμαααηηηώώώδδδεεεςςς

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο 666 ΜΜΜφφφλλληηηκκκνννοοο πππιιιεεεζζζπππζζζκκκφφφοοο &&& ππππππθθθλλλφφφηηηεεεηηηααα πππιιιεεεζζζπππζζζκκκνννχχχ ΝΝΝ ...ΓΓΓξξξάάάκκκαααοοο 111999999888---222000000777 (((πππεεεγγγήήή ::: hhhttt tttppp::: /// ///wwwwwwwww...dddiiimmmooosss---dddrrraaammmaaasss...gggrrr ///pppooorrr tttaaallldddrrraaammmaaa///uuupppllloooaaadddfffiii llleeesss///OOOSSSSSSAAA%%%222000DDDRRRAAAMMMAAASSS...pppdddfff

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο 777... ΣΣΣηηηκκκέέέοοο αααλλλαααθθθιιιαααζζζηηηηηηθθθφφφηηηεεεηηηαααοοο ηηησσσλλλ πππιιιηηηθθθψψψλλλ εεεπππίίίζζζηηηξξξσσσζζζεεεοοο ηηησσσλλλ δδδαααπππέέέδδδσσσλλλ

εεειιιεεεχχχζζζεεεξξξσσσλλλ ρρρψψψξξξσσσλλλ (((πππεεεγγγήήή ::: hhhttt tttppp::: /// /// lll iiibbbrrraaarrryyy... ttteeeeee...gggrrr ///dddiiigggiii tttaaalll ///kkkmmmaaa///kkkmmmaaa___mmm111111666222///kkkmmmaaa___mmm111111666222___xxxrrr iiisssooommmaaalll lll iiidddooouuu...pppdddfff))) (((111888///111222///222000111111)))

Page 73: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 73

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ ΙΙΙVVV---ΧΧΧΗΗΗΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ---ΧΧΧΕΕΕΔΔΔΙΙΙΑΑΑ

ρρρήήήκκκααα 111... ΓΓΓσσσλλλίίίααα χχχςςςνννππποοο εεειιιίίίνννπππ ηηηνννλλλ κκκήήήλλλααα ΓΓΓεεεθθθέέέκκκβββξξξηηηννν (((222666...111888

ννν ζζζηηηηηηοοο 111222:::000000 ))) γγγηηηααα ηηηεεελλλ πππφφφιιιεεε ηηηεεεοοο

ΘΘΘεεεζζζζζζαααιιινννλλλίίίθθθεεεοοο θθθαααηηη ζζζθθθηηηαααζζζκκκφφφοοο ηηησσσλλλ πππαααξξξαααθθθεεείίίκκκεεελλλσσσλλλ θθθηηηεεεξξξίίίσσσλλλ ... (((πππεεεγγγήήή ::: hhhttt tttppp::: /// /// lll iiibbbrrraaarrryyy... ttteeeeee...gggrrr ///dddiiigggiii tttaaalll ///kkkmmmaaa///kkkmmmaaa___mmm111111666222///kkkmmmaaa___mmm111111666222___xxxrrr iiisssooommmaaalll lll iiidddooouuu...pppdddfff))) (((111888///111222///222000111111)))

ρρρήήήκκκααα 222...ΈΈΈιιιεεεγγγρρρνννοοο ζζζθθθηηηαααζζζκκκνννχχχ –––εεειιιηηηαααζζζκκκνννχχχ ηηησσσλλλ ρρρψψψξξξσσσλλλ κκκέέέζζζσσσ θθθχχχηηηεεεπππζζζεεεοοο (((ρρρεεεηηηκκκψψψλλλαααοοο---θθθαααιιινννθθθαααίίίξξξηηη)))...

(((πππεεεγγγήήή ::: hhhttt tttppp::: /// /// lll iiibbbrrraaarrryyy... ttteeeeee...gggrrr ///dddiiigggiii tttaaalll ///kkkmmmaaa///kkkmmmaaa___mmm111111666222///kkkmmmaaa___mmm111111666222___xxxrrr iiisssooommmaaalll lll iiidddooouuu...pppdddfff))) (((111888///111222///222000111111)))

Page 74: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 74

ρρρέέέδδδηηηννν 111...ΔΔΔπππξξξχχχηηηεεεξξξεεε πππεεεξξξηηηνννρρρήήή πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο ΔΔΔιιιεεεπππζζζεεεξξξίίίαααοοο –––πππξξξάάάζζζηηηλλλνννηηη ρρρψψψξξξνννηηη πππφφφιιιεεεοοο ΓΓΓξξξάάάκκκαααοοο

Page 75: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 75

ρρρέέέδδδηηηννν 222...ΥΥΥξξξήήήζζζεεεηηηοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο θθθαααηηη πππαααξξξαααθθθεεείίίκκκεεελλλεεεοοο ρρρξξξήήήζζζεεεηηηοοο (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 76: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 76

ρρρέέέδδδηηηννν 333...ΤΤΤιιιηηηθθθάάά---θθθαααηηηαααζζζθθθεεεπππέέέοοο---εεεμμμνννπππιιιηηηζζζκκκφφφοοο –––θθθσσσηηηηηηζζζκκκφφφοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 77: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 77

ρρρέέέδδδηηηννν 444...ΦΦΦχχχηηηεεεπππζζζεεε πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 78: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 78

ρρρέέέδδδηηηννν 555...ΚΚΚπππθθθιιινννθθθνννξξξηηηααα νννρρρεεεκκκάάάηηησσσλλλ θθθαααηηη πππεεεδδδψψψλλλ ζζζηηηεεελλλ πππιιιαααηηηεεείίίααα (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 79: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 79

ρρρέέέδδδηηηννν 666...111 ...ΜΜΜεεειιιέέέηηηεεε εεειιιηηηαααζζζκκκνννχχχ θθθαααηηη εεειιιηηηνννπππξξξνννζζζηηηαααζζζίίίαααοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο 222111 ΗΗΗνννπππλλλίίίνννπππ θθθαααηηη ψψψξξξααα 111222:::000000 (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 80: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 80

ρρρέέέδδδηηηννν 666...222 ...ΜΜΜεεειιιέέέηηηεεε εεειιιηηηαααζζζκκκνννχχχ θθθαααηηη εεειιιηηηνννπππξξξνννζζζηηηαααζζζίίίαααοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο 222111 ΗΗΗνννπππλλλίίίνννπππ θθθαααηηη ψψψξξξααα 111555:::000000 (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 81: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 81

ρρρέέέδδδηηηννν 666...333 ...ΜΜΜεεειιιέέέηηηεεε εεειιιηηηαααζζζκκκνννχχχ θθθαααηηη εεειιιηηηνννπππξξξνννζζζηηηαααζζζίίίαααοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο 222111 ΓΓΓεεεθθθεεεκκκβββξξξίίίνννπππ θθθαααηηη ψψψξξξααα 111222:::000000 (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 82: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 82

ρρρέέέδδδηηηννν 666...444 ...ΜΜΜεεειιιέέέηηηεεε εεειιιηηηαααζζζκκκνννχχχ θθθαααηηη εεειιιηηηνννπππξξξνννζζζηηηαααζζζίίίαααοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο 222111 ΓΓΓεεεθθθεεεκκκβββξξξίίίνννπππ θθθαααηηη ψψψξξξααα 111555:::000000 (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 83: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 83

ρρρέέέδδδηηηννν 777...ΓΓΓεεελλληηηθθθήήή νννξξξγγγάάάλλλσσσζζζεεε πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο ΔΔΔιιιεεεπππζζζεεεξξξίίίαααοοο (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 84: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 84

ρρρέέέδδδηηηννν 888...ΤΤΤιιιηηηθθθάάά –––θθθαααηηηαααζζζθθθεεεπππέέέοοο---εεεμμμνννπππιιιηηηζζζκκκφφφοοο---θθθσσσηηηηηηζζζκκκφφφοοο (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 85: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 85

ρρρέέέδδδηηηννν 999...ΦΦΦχχχηηηεεεπππζζζεεε (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 86: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 86

ρρρέέέδδδηηηννν 111000 ...ΚΚΚπππθθθιιινννθθθνννξξξίίίααα νννρρρεεεκκκάάάηηησσσλλλ θθθαααηηη πππεεεδδδψψψλλλ (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 87: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 87

ρρρέέέδδδηηηννν 111111...ΡΡΡχχχζζζκκκηηηζζζεεε θθθπππθθθιιινννθθθνννξξξίίίαααοοο θθθαααηηη εεελλλνννπππνννίίίεεεζζζεεε πππξξξάάάζζζηηηλλλσσσλλλ ρρρψψψξξξσσσλλλ (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 88: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 88

ρρρέέέδδδηηηννν ζζζ111...ΤΤΤπππνννιιινννγγγηηηζζζκκκφφφοοο κκκέέέγγγηηηζζζηηηεεεοοο ζζζεεεξξξκκκνννθθθξξξαααζζζίίίαααοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο (((πππθθθηηηζζζηηηάάάκκκεεελλλεεε θθθαααηηηάάάζζζηηηαααζζζεεε)))

Page 89: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 89

ρρρέέέδδδηηηννν ζζζ222...ΤΤΤπππνννιιινννγγγηηηζζζκκκφφφοοο κκκέέέγγγηηηζζζηηηεεεοοο ζζζεεεξξξκκκνννθθθξξξαααζζζίίίαααοοο πππιιιαααηηηεεείίίαααοοο (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 90: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 90

ρρρέέέδδδηηηννν TTT111... ΣΣΣνννκκκήήή ΑΑΑ---ΑΑΑ΄́́ ΥΥΥψψψξξξνννοοο δδδηηηαααδδδξξξνννκκκήήήοοο αααλλλάάάκκκεεεζζζααα αααπππφφφ πππιιιαααηηηάάάλλληηηααα (((ΓΓΓξξξφφφκκκνννοοο ηηηνννπππ λλλεεεξξξνννχχχ ))) (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 91: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 91

TTT111... ΣΣΣνννκκκήήή ΒΒΒ---ΒΒΒ΄́́ ΥΥΥψψψξξξνννοοο πππεεεξξξηηηβββαααιιιιιινννλλληηηηηηθθθήήήοοο εεεθθθπππαααίίίδδδεεεπππζζζεεεοοο (((εεεπππαααλλλαααζζζρρρεεεδδδηηηαααζζζκκκφφφοοο)))

Page 92: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 92

Page 93: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 93

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑ VVV---ΕΕΕΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΕΕΕ

Δηθφλα Η.1 Ζ πιαηεία ηεο Γξάκαο αξρέο ηνπ 20νπ

αηψλα.

(πεγή:http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/)

Δηθφλα Η.2 Ζ πιαηεία ηεο Γξάκαο αξρέο ηνπ 20νπ

αηψλα κε πιήζνο ηξαπεδάθηα..

(πεγή: http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/

Δηθφλα Η.3 1915 - Ννηηναλαηνιηθή άπνςε ηεο

πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο

(πεγή: http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/

Δηθφλα Η.4 1927 - Ννηηνδπηηθή άπνςε ηεο

πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο.

(πεγή:

http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/

Δηθφλα Η.5 1940 - Βνξεηναλαηνιηθή άπνςε

ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο.

(πεγή:

http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/

Δηθφλα Η.6 1940-Γεκαξρείν ζηελ πιαηεία

Διεπζεξίαο

(πεγή: http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/

Page 94: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 94

Δηθφλα Η.7 1927 - 1970 - Βνξεηναλαηνιηθή άπνςε

ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο.

(πεγή: http://www.psithiri.gr/magazine/article/78/

Δηθφλα Η.8 1927 - 2012 -Γνξπθνξηθή άπνςε

ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο Γξάκαο.

(πεγή: http://www./google earth.com

Δηθφλα 1 ΥΧΡΟ

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ

Ο ρψξνο ζπγθέληξσζεο θξίλεηαη

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο απφ πιεπξάο

ρσξεηηθφηεηαο γηα δηάθνξεο

εθδειψζεηο.

(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 2 ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ

Σν αλαςπθηήξην είλαη ελδηαθέξνλ

ζαλ θπθιηθφ θηίζκα αιιά πνιχ

κηθξφ απφ πιεπξάο ρσξεηηθφηεηαο

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα.

(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 3 ΤΝΣΡΗΒΑΝΗ

Σν ζηληξηβάλη είλαη ιηηφ

θαηαζθεπαζκέλν απφ ιεπθφ

κάξκαξν αιιά έρεη ππνβαζκηζηεί

ιφγσ κε ιεηηνπξγίαο, θαη

πξνβιεκάησλ θαζαξηφηεηαο.

(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 4 ΡΑΜΠΑ ΔΗΟΓΟΤ ΜΔ

ΚΑΜΑΡΔ

Δλδηαθέξνπζα ξάκπα εηζφδνπ κε

θακαξσηή ζηδεξνθαηαζθεπή

αλάκεζα απφ παξηέξηα κε

βιάζηεζε. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 5 Βνξεηνδπηηθή άπνςε (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 6 Ννηηναλαηνιηθή άπνςε

ηελ πιαηεία θπξηαξρεί ν ιηηφο

κνληέξλνο ξπζκφο κε αδξέο γξακκέο

ζηελ θαηαζθεπή ησλ παξηεξηψλ θαη

θηηζκάησλ. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Page 95: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 95

Δηθφλα 7.Υξήζε ριννηάπεηα γηα

αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ . (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ )))

Δηθφλα 8. Πνιιά πιαηάληα ζε θνληηλή

απφζηαζε έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ

έλα ζηεγαζκέλν ηνπίν , ρψξνο

αλαςπρήο αιιά θαη πέξαζκα.

(((πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 9. Θάκλνη αλαξξηρψκελνη πνπ

θαιχπηνπλ ηα αληηαηζζεηηθά

ηζηκεληέληα παξηέξηα. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ )))

Δηθφλα 10. Σα αλαξξηρψκελα θπηά

ζηηο πέξγθνιεο . (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 11 Αεηζαιείο ζάκλνη δεμηά θαη

αξηζηεξά ηεο ξάκπαο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 12 Σα μχιηλα δνρεία θχηεπζεο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 13. Πεξηθεξεηαθή θχηεπζε

θνπξεκέλσλ αεηζαιψλ ζάκλσλ ζε

παξηέξηα απιψο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 14. Καιισπηζηηθέο δακαζθεληέο

θπηεκέλεο ζην ζθιεξφ δάπεδν ηεο

πιαηείαο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 15. Φπηεκέλα ζην ζθιεξφ

δάπεδν πιαηάληα . (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 16. Παξηέξηα κε

βηβνχξλα,επψλπκα, ιηγνχζηξα (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ

Δηθφλα 17. Γθαδφλ θαη Κσλνθφξα ζε

παξηέξηα. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 18. εκαίεο ηεο Δπξσπαηθήο

έλσζεο. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Page 96: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 96

Δηθφλα 19. Θάκλνη Πηηφζπνξνπ θαη

μχιηλα παγθάθηα . (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 20 Οδφο Κχπξνπ κε

επίζηξσζε θπβφιηζνπ. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 21. Ληξηφδεληξα ζε παξηέξηα. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 22. Πέξγθνιεο θαη

αλαξξηρφκελα θπηά γηα ζθίαζε. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 23. ηνά Μπέθνπ (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 24. Μαξκάξηλν ζηληξηβάλη

πνπ δε ιεηηνπξγεί θαη έρεη θζνξέο. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 25. Πξνηνκή ηνπ

καθεδνλνκάρνπ Άξκελ Κνππηζηνπ .

(((πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 26. Κπθιηθφ δεκνηηθφ

αλαςπθηήξην θαη ζηληξηβάλη . (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 27.. Ζ θπθινθνξία ζηελ

πιαηεία είλαη ζρεηηθά άλεηε. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 28.Δίζνδνο απφ ηελ πιαπξά

ηεο Δζλ,Ακχλεο κε ζθαινπάηηα απφ

ιεπθφ κάξκαξν. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 29. Δίζνδνο έμνδνο πξνο νδφ

Δζληθήο Ακχλεο . (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 30. Δίζνδνο έμνδνο απφ ηελ

πιεπξά ηνπ Γεκνηηθνχ Κήπνπ. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Page 97: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 97

Δηθφλα 31. Δίζνδνο έμνδνο απφ ηελ

πιεπξά ηνπ πξψελ Γεκαξρείνπ (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 32. Δίζνδνο έμνδνο απφ ηελ

πιεπξά ηεο νδνχ Βεληδέινπ. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 33. Σν ζηληξηβάλη απφ ηελ

αλαηνιηθή πιεπξά -Δίζνδνο έμνδνο

απφ ηελ πιεπξά ηεο Δζλ.Ακχλεο. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 34. ηδεξέληα πξνζηαζία

ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο δέληξνπ

.(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 35. Σαρπδξνκηθή ζπξίδα θαη

ηειεθσληθφο ζάιακνο.. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 36. ηδεξέληεο πέξγθνιεο

γηα αλαξξηρψκελα θπηά

(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 37. Γάπεδν θεληξηθνχ ρψξνπ

ζπγθέληξσζεο απφ κάξκαξν ζε

ζπλδπαζκφ κε επεμεξγαζκέλε πέηξα

(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 38. Ξχιηλα παγθάθηα

πεξηκεηξηθά πςσκέλνπ παξηεξηνχ

θχηεπζεο. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 39. Έγρξσκν ηζηκεληέλην

δάπεδν πεξηθεξεηαθά. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 40. πλδπαζκφο έγρξσκνπ

ηζηκέληνπ ζην δάπεδν, καξκάξνπ

,πέηξαο ,ηζηκεληέλησλ παξηεξηψλ

θαη ζηδεξνθαηα

ζθεπψλ (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 41. Δζσηεξηθή ζέα πξνο

Γπηηθά. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 42. Δμσηεξηθή ζέα πξνο Βφξεηα

ζηελ νδφ Λακπξηαλίδε. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Page 98: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 98

Δηθφλα 43 Δμσηεξηθή ζέα πξνο ηελ

Δζλ.Ακχλεο. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 44. Δμσηεξηθή ζέα πξνο ηνλ

πεδφδξνκν ηεο κχξλεο. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 45. Δμσηεξηθή ζέα πξνο ηα

Βφξεηα. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 46. Δμσηεξηθή ζέα πξνο ηελ

νδφ Κχπξνπ. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 47. Δμσηεξηθή ζέα πξνο ηελ

ήπηαο θπθινθνξίαο νδφ Κχπξνπ (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 48. Δζσηεξηθή ζέα πξνο ην

ρψξν θχηεπζεο δίπια ζην

αλαςπθηήξην (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 49. Δζσηεξηθή ζέα πξνο ην

αλαςπθηήξην .(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 50. Δζσηεξηθή ζέα πξνο ην

πέξαζκα θάησ απφ ηηο θακάξεο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 51. Υψξνο αλαςπρήο κε

θχηεπζε πιαηαληψλ-ηειεθσληθφο

ζάιακνο. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 52 Θέα απφ ηελ νδφ κχξλεο

πξνο ηελ πιαηεία .(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 53. Θέα απφ ηελ πιαηεία πξνο

ηελ νδφ κχξλεο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 54. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο

νδνχ κχξλεο ππάξρνπλ δηψξνθα

θηίξηα (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Page 99: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 99

Δηθφλα 55 Δμσηεξηθή ζέα πξνο ηελ

ζηνά Μπέθνπ .(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 56. Οδφο Δζληθήο Ακχλεο

πιεπξηθά ηεο πιαηείαο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 57. Πεδφδξνκνο ηεο κχξλεο

κε θαηάιεςε κέξνπο ηνπ απφ θαθέ

.Φξάρηεο κφλσζεο απφ πηηφζπνξν. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 58 Δμσηεξηθή ζέα πξνο ηνλ

θήπν ηεο Δηξήλεο .(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 59. Οδφο Κχπξνπ κε

επίζηξσζε θπβφιηζνπ (πεγή:πξνζσπηθφ

αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 60. Κχξηα θσηηζηηθά ζψκαηα

ηεο πιαηείαο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 61 Φσηηζηηθφ ζψκα κε

θσηνβνιηαηθφ ζηνηρείν

.(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 62. Πιάηαλνο κλήκεο δίπια

ζην κλεκείν (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 63. Γακαζθεληέο

θαιισπηζηηθέο θπιινβφιεο ζε

δηάζπαζε ηνπ ζθιεξνχ δαπέδνπ. (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Page 100: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 100

Δηθφλα 64 Μεηαιιηθφο κεηθηήο

ρξήζεο θάδνο απνξξηκκάησλ .(πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 65. Δζσηεξηθή ζέα πξνο ην

κλεκείν ,ελδηαίηεκα γηα πεξηζηέξηα (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 66. Κηγθιηδψκαηα επη ηεο νδνχ

Αγ.νθίαο (πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν

Α.Παζραιίδνπ)

Δηθφλα 67 Δίδνο ζήκαλζεο (πεγή http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket

=zav6aV5Dd84%3D&tabid=380&language=el-GR)

Δηθφλα 68 Δίδνο ζήκαλζεο (πεγή http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket

=zav6aV5Dd84%3D&tabid=380&language=el-GR)

Δηθφλα 69 Έξγα ηέρλεο απφ κάξκαξν πνπ

απνηεινχλ θαη παηρλίδηα (πεγή: www.activeplaygrounds.co.uk )

Δηθφλα 70 Έξγα ηέρλεο απφ κέηαιιν

(πεγή: www.activeplaygrounds.co.uk )

Page 101: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 101

Δηθφλα 71 Γξαλίηεο ψρξα (πεγή:http://pangea.gr/gr/cobble stones.shtml

Δηθφλα 72 Γξαλίηεο άκκνο (πεγή:http://pangea.gr/gr/cobble stones.shtml

Page 102: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 102

ΥΥΥΦΦΦΙΙΙΣΣΣΤΤΤΑΑΑΜΜΜΕΕΕΝΝΝΗΗΗ ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ ΝΝΝΕΕΕΑΑΑ ΦΦΦΥΥΥΤΤΤΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗ ΠΠΠΛΛΛΑΑΑΤΤΤΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ

Γηθόκα Φ1 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Cupressus macrocarpa Λεμμκμθοπάνηζζμ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Φπηό θσλνθόξν κε ρξπζνθίηξηλν θύιισκα. Αλζεθηηθό θπηό,

θαηάιιειν γηα εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο.

Έρεη ειαθξύ άξσκα ιεκνληνύ γη' απηό θαη ιέγεηαη θαη

ιεκνλνθππάξηζζν

Γηθόκα Φ2 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Cupressus arizonica Κοπανίζζη ηεξ Ανηδόκαξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Φπηό κε θσληθή θόκε θαη γιαπθό θύιισκα.

Υξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά αθόκε θαη ζηηο αλαδαζώζεηο κε

κεγάιε επηηπρία.

Γηθόκα Φ3 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Thuja orientalis Σμύγηα ε ακαημιηθή

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Θάκλνο κε ζθαηξηθή θόκε θαη πξάζηλν θύιισκα. Από απηό ην

είδνο πξνέξρνληαη νη πεξηζζόηεξεο πνηθηιίεο. Σν ηππηθό είδνο

ζα ην ζπλαληήζνπκε ζπρλά ζηε ρώξα καο θαζώο αλαπαξάγεηαη

θαηά ηελ πξνζπάζεηα αλαπαξαγσγήο ησλ πνηθηιηώλ ηνπ κε

ζπόξνπο.

Γηθόκα Φ4 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Thuja plicata Σμύγηα ε πηοπςηή

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Κσληθό ςειό θπηό κε πξάζηλν θύιισκα

Page 103: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 103

Γηθόκα Φ5 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Chamaecyparis lawsoniana Υαμαηθοπάνηζζμξ ημο

Λςζμκ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Κόκε ζηελή θσληθή .Κιαδίζθνη επίπεδνη-πεπηεζκέλνη.

Βειόλεο ιεπηνεηδείο ζηαπξσηά αληίζεηέο,νμπθόξπθεο.

Άλζε κνλνγελή ,θπηό κόλνηθν.Αξζεληθά ζε αθξαίνπο

κηθξνύο θόθθηλνπο ίνπινπο.Θειπθά κπιέ

ζθαηξόκνξθα.Καξπόη θώλνη κηθξνί ζθαηξηθνί.

Γηθόκα Φ6

ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Juniperus horizontalis Άξθεπζνο

νξηδνληηφθιαδε,

Γηνπλίπεξνο

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Έξπνλ θπηό κε θηηξηλνπξάζηλν ιεπηνεηδέο θύιισκα

Γηθόκα Φ7 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Abies borisii regis Γιάηε οβνηδμγεκήξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Ιζαγελέο είδνο πνπ απνηειεί πβξίδην κεηαμύ ηεο ιεπθήο θαη ηεο

Κεθαιιεληαθήο ειάηεο. Σν ζπλαληάκε κεηαμύ ησλ εηδώλ απηώλ

από ηε ζηεξεά Διιάδα σο ηα βόξεηα ζύλνξά καο, κε

ραξαθηεξηζηηθά ελδηάκεζα ησλ εηδώλ απηώλ.

Οη βειόλεο ηνπ είλαη ειαθξά νμπθόξπθεο σο θαη αθξόθνηιεο,

ελώ νη θώλνη ηνπ έρνπλ ιίγε ξεηίλε.

Δίλαη κεγάιν ππξακηδνεηδέο δέλδξν κε πξάζηλν θύιισκα.

Δίλαη ζρεηηθά κε ηα ππόινηπα είδε ειάησλ μεξαλζεθηηθό είδνο.

Γηθόκα Φ8 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Cedrus atlantica Κέδνμξ ημο Άηιακηα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Μεγάιν θσληθό δέληξν κε γιαπθό θύιισκα. Κόκε ζε κεγάιε

ειηθία νκπξεινεηδήο

Page 104: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 104

Γηθόκα Φ9 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Magnolia grandiflora Μαγκόιηα ε μεγακζήξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Αεηζαιήο θόκε πιαηηά θσληθή.Φύιια θαη’ελαιιαγή

,ρνληξά δεξκαηώδε.Άλζε αξξελνζήιεα

κεγάια,θππειινεηδή θαη πέηαια ππνθίηξηλα.

Γηθόκα Φ10 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Platanus x acerifolia hybrida Πιάηακμξ θακαδέδηθμξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Έρεη θύιια κε ξερνύο ινβνύο, βαζύ ξηδηθό ζύζηεκα θαη

θνξκό ρσξίο μεξόθινην.

Πνιιαπιαζηάδεηαη κε κνζρεύκαηα

Γηθόκα Φ11 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Rosa spp Σνηακηαθοιιηά

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Δίλαη θαιισπηζηηθό θαη θπιινβόιν θπηό.

Γηθόκα Φ12 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Photinia x fraseri "Red

Robin"

Φσηίληα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Αεηζαιήο ζάκλνο κε πξάζηλα θύιια θαη ιεπθά αξσκαηηθά άλζε, ζε νκπξεινεηδείο ηαμηαλζίεο ηελ άλνημε. Σα λεαξά θύιια έρνπλ έληνλν θόθθηλν ρξώκα, γη' απηό απαηηείηαη ηαθηηθό θιάδεκα, ώζηε λα έρνπκε ζπλερώο αλαλέσζε ηεο βιάζηεζεο. Αλαπηύζζεηαη ζε ειηόινπζηεο ζέζεηο, ζε γόληκα, κέηξηα πγξά εδάθε. Φπηεύεηαη ζε θξάρηεο. Πνιιαπιαζηάδεηαη κε εκημπιώδε κνζρεύκαηα ην θαινθαίξη. ηε ρώξα καο εηζήρζε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα θαη θαιιηεξγείηαη εθηεηακέλα εθηόο ησλ πεξηνρώλ κε δξηκύ ςύρνο.

Page 105: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 105

Γηθόκα Φ13 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Aucuba japonica Αμοθμύμπα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Αεηζαιήο ζάκλνο πνπ θαιιηεξγείηαη γηα ην δηαθνζκεηηθό θύιισκά ηνπ. Έρεη πξάζηλα θύιια κε θίηξηλα ζηίγκαηα. Σν ρεηκώλα έρεη θόθθηλνπο θαξπνύο. Γηα λα έρεη πεξηζζόηεξνπο, πξέπεη λα θπηεπηνύλ αξζεληθά θαη ζειπθά θπηά καδί. Πξνηηκά εκηζθηαδόκελεο ζέζεηο, ζε βαξηά, κέηξηα πγξά εδάθε. Φπηεύεηαη ζε γιάζηξεο, βξαρόθεπνπο θαη ειεύζεξνπο θξάρηεο. Πνιιαπιαζηάδεηαη κε εκημπιώδε κνζρεύκαηα ην θαινθαίξη. Παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο θάςηκν ησλ θύιισλ ηνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ έθζεζε ησλ θπηώλ ζηνλ δπλαηό ήιην. Μπνξεί λα θπηεπζεί ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο κ

Γηθόκα Φ14 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Hypericum patulum Τπένηθμ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Ηκηαεηζαιήο νξζόθιαδνο ζάκλνο κε

θίηξηλα άλζε.

Γηθόκα Φ15 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Viburnum tinus Βηβούρκο ηο θοηκό, Άγρηα

δάθκε,Φεσδοδάθκε

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Ιζαγελήο αεηζαιήο ζάκλνο κε πξάζηλν θύιισκα

θαη ιεπθά εύνζκα άλζε ζε νκπξεινεηδείο

ηαμηαλζίεο ζην ηέινο ηνπ ρεηκώλα θαη λσξίο ηελ

άλνημε. Δίλαη ην ζπρλόηεξα απαληώκελν θπηό ηνπ

γέλνπο ζηε ρώξα καο

Page 106: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 106

Γηθόκα Φ16 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Tilia cordata Φηιύρα, Φιαμοσρηά

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Γέλδξν κε ζθαηξηθή θόκε, πξάζηλν θύιισκα

θαη θαθέ θαξπνύο πνπ ρξεζηκνπνηoύληαη σο

αθέςεκα

Γηθόκα Φ17 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Hedera helix Κηζζόξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Μηθξά πξάζηλα θύιια ειαθξώο ηξίινβα

Γηθόκα Φ18 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Teucrium fruticans Σεύθξην ζακλώδεο

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Lamiaceae (Labiatae)

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 1.5 m Μεγ. πιάηνο: 2 m

Page 107: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 107

Γηθόκα Φ19 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Lonicera japonica Αγηόθιεμα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Caprifoliaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Ηκηαεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 10 m

Γηθόκα Φ20 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Jasminum grandiflorum γηαζεμί

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Αλαξξηρώκελν

Φπιισκα:Αεηζαιέο ή εκηαεηζαιέο ζηε δώλε 9b,

θπιινβόιν ζε ςπρξόηεξεο δώλεο, αεηζαιέο ζε

ζεξκόηεξεο

Τςνο:10 m

Ρπζκνο αλαπηπμεο:Μέηξηνο / γξήγνξνο

Αλζε:Λεπθά

Αξσκα:Ναη

Πεξηνδνο αλζνθνξηαο:Καινθαίξη έσο θζηλόπσξν (Ινύλην

– επηέκβξην)

Γηθόκα Φ21 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Hibiscus syriacus Ιβίζθμξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Malvaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 4 m

Μεγ. πιάηνο: 3 m

Γηθόκα Φ22 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Pittosporum tobira Αγγειηθή,Πηηηόζπμνμ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Pittosporaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 4 m

Μεγ. πιάηνο: 4 m

Page 108: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 108

Γηθόκα Φ23 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Laurus cerassus "Rotundifolia"

δαθκμθέναζμξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Rosaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 4 m

Μεγ. πιάηνο: 4 m

Γηθόκα Φ24 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Prunus cerasifera Δαμαζθεκηά

θαιιςπηζηηθή

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Ανηοτή ζηον πάγο:

Απαιηήζεις ζε νερό:

Απαιηήζεις ζε θφς: Φωηόθιλα

Είδος Φσλλώμαηος: Φςλλοβόλα

Είδος Φσηού: Δένδπα

Εποτή ανθοθορίας: Άνοιξε

Κοινό όνομα: Δαμαζκενιά

Οικογένεια θσηού: Rosaceae

Τρόπος αποζηολής: Αποζηολή με Μεηαθοπική (εςπωπαλέηα)

Χρώμα άνθοσς: Ροδ

Μέγιζηο Ύυος: 8m

Μέγιζηη Διάμεηρος: 6m

Γηθόκα Φ25 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Robinia pseudoacacia

Φεοδαθαθία

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Ανηοτή ζηον πάγο:

Απαιηήζεις ζε νερό:

Απαιηήζεις ζε θφς: Φωηόθιλα

Είδος Φσλλώμαηος: Φςλλοβόλα

Είδος Φσηού: Δένδπα

Εποτή ανθοθορίας: Καλοκαίπι

Κοινό όνομα: Ακακία, Ψεςδακακία, Ροβίνια

Οικογένεια θσηού: Fabaceae

Τρόπος αποζηολής: Αποζηολή με Μεηαθοπική (εςπωπαλέηα)

Χρώμα άνθοσς: Λεςκό

Μέγιζηο Ύυος: 30m

Μέγιζηη Διάμεηρος: 15m

Page 109: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 109

Γηθόκα Φ26 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Liriodendron tulipifera Ληνηόδεκηνμ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Ανηοτή ζηον πάγο:

Απαιηήζεις ζε νερό:

Απαιηήζεις ζε θφς: Ημιζκςόθςηα, Φωηόθιλα

Είδος Φσλλώμαηος: Φςλλοβόλα

Είδος Φσηού: Δένδπα

Κοινό όνομα: Λιπιόδενδπο

Οικογένεια θσηού: Magnoliaceae

Τρόπος αποζηολής: Αποζηολή με Μεηαθοπική (εςπωπαλέηα)

Μέγιζηο Ύυος: 20m

Μέγιζηη Διάμεηρος: 12m

Γηθόκα Φ27 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Buxus sempervirens Πολάνη

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Buxaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 2.5 m

Μεγ. πιάηνο: 2.5 m

Γηθόκα Φ28 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Olea europaea Γιηά

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Oleaceae

Η ειηά είλαη ε θαιιηεξγνύκελε πνηθηιία (var. Europaea)

ηνπ ηδίνπ είδνπο..

Page 110: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 110

Γηθόκα Φ30

ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Acer pseudoplatanus

θεκδάμη

ρεοδμπιάηακμξ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Aceraceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Τγξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 30 m

Μεγ. πιάηνο: 15 m

Γηθόκα Φ31 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Ligustrum lucidum Ληγμύζηνμ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Oleaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 6 m

Μεγ. πιάηνο: 5 m

Γηθόκα Φ32 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ

Cotoneaster horizontalis θοδςκίαζηνμ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Ανηοτή ζηον πάγο:

Απαιηήζεις ζε νερό:

Απαιηήζεις ζε θφς: Ημιζκςόθςηα, Φωηόθιλα

Είδος Φσλλώμαηος: Φςλλοβόλα

Είδος Φσηού: Θάμνοι

Εποτή ανθοθορίας: Άνοιξε

Κοινό όνομα: Κςδωνίαζηπο πλαγιόλαδο

Οικογένεια θσηού: Rosaceae

Τρόπος αποζηολής: Αποζηολή με Μεηαθοπική (εςπωπαλέηα)

Χρώμα άνθοσς: Λεςκό

Μέγιζηο Ύυος: 1m

Μέγιζηη Διάμεηρος: 3m

Page 111: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 111

Γηθόκα Φ33

ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ Lavandula angustifolia Λεβάληα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Lamiaceae (Labiatae)

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 0.6 m

Μεγ. πιάηνο: 1 m

Γηθόκα Φ34 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Calendula officinalis Καιεληνύια

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Asteraceae (Compositae)

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 0.5 m

Μεγ. πιάηνο: 0.5 m

Γηθόκα Φ35 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Santolina incana Λεβαληίλε

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Asteraceae (Compositae)

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 0.5 m

Μεγ. πιάηνο: 1 m

Page 112: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 112

Γηθόκα Φ36 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Cupressus sempervirens

"Stricta" Κππαξίζζη

νξζόθιαδν, Κππαξίζζη αξζεληθό

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Cupressaceae

Καηάηαμε: Κσλνθόξν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 20 m

Μεγ. πιάηνο: 3 m

Γηθόκα Φ37 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Juniperus squamata

"Blue Star"

Άξθεπζνο, Γηνπλίπεξνο,

Θακλνθππάξηζζν

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Cupressaceae

Καηάηαμε: Κσλνθόξν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 0.5 m Μεγ. πιάηνο: 1 m

Γηθόκα Φ38

ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Platycladus orientalis "Golden Ball"

Σνύγηα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Σπλψλπκα:

Thuja orientalis "Golden Ball"

Οηθνγέλεηα: Cupressaceae

Καηάηαμε: Κσλνθόξν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 2 m

Μεγ. πιάηνο: 1 m

Page 113: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 113

9

Γηθόκα Φ39 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ Aesculus hippocastanum Ιππνθαζηαληά

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Hippocastanaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 30 m

Μεγ. πιάηνο: 20 m

Γηθόκα Φ40 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ

Hebe x franciscana "Variegata"

Ήβε

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Σπλψλπκα:

Hebe elliptica x Hebe speciosa "Variegata"

Οηθνγέλεηα: Scrophulariaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 1 m

Μεγ. πιάηνο: 1 m

Γηθόκα Φ41 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Chrysanthemum spp Υξπζάλζεκν

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Asteraceae (Compositae)

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 1 m

Μεγ. πιάηνο: 0.6 m

Page 114: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 114

Γηθόκα Φ42 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Forsythia x intermedia "Spring Glory"

Φνξζύζηα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Oleaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 2.5 m

Μεγ. πιάηνο: 2.5 m

Γηθόκα Φ43 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Juniperus communis Άξθεπζνο θνηλή

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Cupressaceae

Καηάηαμε: Κσλνθόξν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 4 m

Μεγ. πιάηνο: 0.3 m

Γηθόκα Φ44 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Koelreuteria paniculata Κεξιενπηέξηα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Σπλψλπκα:

Koerleuteria japonica

Οηθνγέλεηα: Sapindaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 8 m

Μεγ. πιάηνο: 6 m

Page 115: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 115

Γηθόκα Φ45 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Laurus nobilis Γάθλε επγελήο,

Γάθλε Απόιισλνο

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Lauraceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 10 m

Μεγ. πιάηνο: 8 m

Γηθόκα Φ46 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Ligustrum lucidum Ληγνύζηξν

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Oleaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 6 m

Μεγ. πιάηνο: 5 m

Γηθόκα Φ47 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Thuja orientalis Σνύγηα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Σπλψλπκα:

Thuja orientalis "Elegantissima"

Οηθνγέλεηα: Cupressaceae

Καηάηαμε: Κσλνθόξν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 6 m

Μεγ. πιάηνο: 4 m

Page 116: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 116

Γηθόκα Φ48 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Rosmarinus officinalis Γελδξνιίβαλν έξπσλ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Σπλψλπκα:

Rosmarinus officinalis "Lavandulaceus", Rosmarinus eriocalyx

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae (Labiatae)

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 0.5 m Μεγ. πιάηνο: 2 m

Γηθόκα Φ49 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Sophora japonica νθόξα θξεκνθιαδήο

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Fabaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 5 m

Μεγ. πιάηνο: 5 m

Γηθόκα Φ50 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ Spiraea aquilegifolium πεηξαία

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Rosaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 2 m

Μεγ. πιάηνο: 2 m

Page 117: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 117

Γηθόκα Φ51 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Viburnum opulus Βηβνύξλν ρηνλαλζέο,

Υηνλόζθαηξα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Σπλψλπκα:

Viburnum opulus "Sterile"

Οηθνγέλεηα: Caprifoliaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 3 m

Μεγ. πιάηνο: 3 m

Γηθόκα Φ52 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Wisteria sinensis Γιπηζίλα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Σπλψλπκα:

Wisteria chinensis,Glicine sinensis, Glicine chinensis

Οηθνγέλεηα: Fabaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβόιν

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Αλζεθηηθφηεηα:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε Μεγ. χςνο: 20 m

Γηθόκα Φ53 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Origanum dictamnus Γίθηακν

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Τν γλσζηφ Γίθηακλν επίζεο Κξήηεο, είλαη έλα εμαίξεην δεζηφ ξφθεκα κε

αξσκαηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Ιδηφηεηεο:

Δίλαη αληηζπαζκσδηθφ ηνλσηηθφ θαη βνεζά ζηελ επνχισζε ησλ πιεγψλ.

(κε θαηαπιάζκαηα). Τν δίθηακν έρεη αληηζεπηηθή δξάζε, ηνλσηηθή θαη

αληηζπαζκσδηθή. Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ, σο θαηαπξαυληηθφ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη θαηά επίζεο γξίπεο

θαη ηνπ θξπνινγήκαηνο. Γξα ζπαζκνιπηηθά θαη ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε

θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπθινθνξηθψλ θαη θαξδηνινγηθψλ

πξνβιεκάησλ, αλαθνπθίδεη απφ πνλνθεθάινπο, θαη ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, πνλφδνληνπο θαη απνζηήκαηα. Δλεξγεί επίζεο, σο

αληηδηαβεηηθφ, εκκελαγσγφ αιιά θαη σο αθξνδηζηαθφ ( ζηελ Κξήηε ην

αλαθέξνπλ θαη σο «έξσληα»).

Χξήζε: Χξεζηκνπνηείηαη σο θάξκαθν κε ηε κνξθή ζπλήζσο ηνπ

αθεςήκαηνο, αληηθαζηζηψληαο ην ηζάη κε αλαινγία 1 γξ δίθηακν κε 100 γξ λεξφ.

Page 118: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 118

Γηθόκα Φ54 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ Cerastium tomentosum Κεξάζηην

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Caryophyllaceae

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 0.1 m

Μεγ. πιάηνο: 1 m

Γηθόκα Φ55

ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΝΟΜΑ Origanum

majorana L. Μαηδνπξάλα ή

Μαληδνπξάλα

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ Οηθνγέλεηα: Lamiaceae Δίδνο: Origanum majorana L. Πεξηγξαθή: Η καηδνπξάλα Origanum majorana L. Δίλαη αξσκαηηθή, πνιπεηήο πφα ρλνπδσηή κε βιαζηφ φξζην, πνιχθιαδν, ζρεδφλ ιείν χςνπο 20-50 cm, κε θχιια γθξη έσο πξάζηλα κηθξά, σνεηδή ή πξνκήθε κε βξαρχ κίζρν. Άλζε ιεπθά ή θαη θφθθηλα, ζε ζηάρπ σνεηδή ή ζθαηξηθά. Βξάθηηα σνεηδή- ζπαζνεηδή. Αηζέξην έιαην:Η πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζέξην έιαην θπκαίλεηαη απφ 0,5-4%. Γχν είλαη νη θχξηνη ρεηκηφηππνη ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ καληδνπξάλαο: α) cis-sabinene-hydrate/ terpinen-4-ol β) carvacrol/thymol. Κχξηνη παξάγνληεο γηα λα έρνπκε θαιή πνηφηεηα ζε έιαην είλαη: α) ε απφδνζε ζε έιαην λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 2%, β) θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ ζηηο είλαη cis-sabinene-hydrate πάλσ απφ 45%, γ) πνιχ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε terpinen-4-ol. Όηαλ πξφθεηηαη γηα μεξή δξφγε γηα λα έρνπκε θαιή πνηφηεηα ζα πξέπεη α) ε κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία 14% β) ην βάξνο ησλ θχιισλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηενξ απφ 95%. Ιδηφηεηεο-ζηηο:Χξεζηκνπνηείηαη γηα αζζέλεηεο ζηηο θαξδηάο, ππξεηφ (Kirtikar and Basu, 1985). Παξνπζηάδεη αληηβαθηεξηαθέο, αληηηνηθέο ηδηφηεηεο. Χξεζηκνπνηείηαη ζηηο, ζηελ θνζκεηνινγία, ζηηο βηνκεραλίεο αξσκάησλ, ζαλ θαξχθεπκα, ζε ζνχπεο, ζηελ αξηνπνηία θ.ά.

Γηθόκα Φ56 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Origanum vulgare Ρίγαλε

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae (Labiatae)

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο

Έθζεζε ζηνλ ήιην:

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε

Αλζεθηηθφηεηα:

Μεγ. χςνο: 0.2 m

Μεγ. πιάηνο: 0.5 m

Page 119: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΠ ΠΠ 60-4ε -5

ε ΔΡΓΑΗΑ

Παζραιίδνπ Αλλνχια 119

Γηθόκα Φ57 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ Mentha

viridis Μέληα ή Γπόζκνο

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ησλ εχθξαησλ πεξηνρψλ. Έρεη άλζε επσδηαζηά, ιεπθά ή ηψδε, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηαμηαλζία ζηάρπνο. Δίλαη θπηφ θαξκαθεπηηθφ, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή σο θαξχθεπκα, θαζψο θαη σο αθέςεκα ή αηζέξην έιαην.

Τν αηζέξην έιαην είλαη θαηάιιειν γηα θαηψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα αξσκαηνπνηίαο θαη ζαπσλνπνηίαο.

Η ειιεληθή ρισξίδα πεξηιακβάλεη δηάθνξα είδε κέληαο, φπσο: κέληα ε ρλνπδσηή, κέληα

ε κειαλσπή, κέληα ε ζηξνγγπιφθπιε, (αγξηφδπνζκνο), κέληα ε κηθξφθπιιε, κέληα ε ξεβεξρφλεηα, κέληα ε πνιηά, κέληα ε πξάζηλε (δπφζκνο) θαη κέληα ε πνπιέγηνο.

Γηθόκα Φ58 ΓΓΝΟ ΓΙΔΟ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Platanus orientalis Πιάηακμξ Αναηολικόρ

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Ανηοτή ζηον πάγο:

Απαιηήζεις ζε νερό:

Απαιηήζεις ζε θφς: Φωηόθιλα

Είδος Φσλλώμαηος: Φςλλοβόλα

Είδος Φσηού: Δένδπα

Κοινό όνομα: Πλάηανορ Αναηολικόρ

Οικογένεια θσηού: Platanaceae

Τρόπος αποζηολής: Αποζηολή με Μεηαθοπική (εςπωπαλέηα)

Μέγιζηο Ύυος: 35m

Μέγιζηη Διάμεηρος: 25m