Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη...

of 404 /404
∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ· μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Âη›‰Â˘ÛË ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1.1: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.Β «ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής δημιουργικής σκέψης» ∞£∏¡∞ 2007

Embed Size (px)

Transcript of Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη...

  • 1. 2.1 2.1.1: 2.1.1. 21. / : ISBN: ........ 2.1 2.1.1: 2.1.1. 21. / : 2007

2. 2.1 2.1.1: 2.1.1. 21. / : 3. Copyright 2007 .. 3 42 & , .: 210 5203251, Fax: 210 5203252, www.oepek.gr , . , , , / ..ISBN: ......... . 2121/1993 , . ... . , . 4. 2007 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 - . . . . . . . . . . .21 , . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 . . . . . . . . . . . .24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II.25 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 1.2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 2. . . . . . . . . . . . . . . .25 3. . . .26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1. . . . . . . . . . . . . . . .30 1.1 Max Wertheimer: . . . . . . . . . . . . . . . . .30 1.2 Wolfgang Koehler: . . . .32 1.3 Kurt Lewin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 1.4 Eduard Tolman: - . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2. (constructivism) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2.1 Jean Piaget: . . . . . . . . . . . .35 2.2 Lev Semionovitch Vygotsky: (social constructivism) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.37 2.3 Jerome Bruner: - . . . . . . . . . . . . . . . .39 . . . . .41 3.1 David Ausubel: . . . . . . . . . . . . . . . .41 3.2 Robert Gagn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 . . . . . . . . . . .44 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 5 6. 45 5. H. Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 6. R. Sternberg . . .52 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 4.2 . . . . . . . .Albert Bandura: . . . . . . . . . . . . . . . IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56Carl Rogers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 , 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 ... . . . . . . . . . . . . .62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 : . . . . . . . . . .77 , 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 : . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 7. 79 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 1. / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 , M. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 . . . . . .99 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .103 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 IV. . . . . . . . . . . . . . .108 V. . . . . . . . . .109 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 1.1 G. Guilford: Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 1.2 E. Torrance: Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 2. (...)/ (Brainstorming) . .111 3. SCAMPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 4. De Bono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 7 8. 113 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 6. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 9. 144 2. ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 2.2 . . .149 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 4. (Fortune lines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .153 4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 5. ( Venn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 5.1 . . . . . .155 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 5.3 . . . . . . . . . . . . . . . .156 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 6.3 . . . . . . . . . . .160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.9 10. 166 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 2. . . .175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 . . . . . . . .187 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..II. . . . . . . . .191. . . . . . . . .195 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 / : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 11. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2. 3. 4. 5.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 . . . . . . . . . . . . . . . . .203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 : . . . . . . . . . . . . .223 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 1. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 3. . . . . .230 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 , 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 4. . . . .251 4.1 . . . .251 4.2 . . . . . . . . . . . . . .251 4.3 . . . . . . . . . . . . .252 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 7. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 , 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 1. : . . . . . . . . .271 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 13. 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 , 287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 , 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .317 , 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 14. 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 5.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 5.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 5.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 5.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 5.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 5.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 7. . . . . . . .350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 , 355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 1. To . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 2. . . . . . . . . .357 3. . . . . . . . . . . .361 4. . . . . . . .363 5. (WebQuests) . . . . .365 6. . . . . . . . . . . . . . .367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 , . 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 1. . . . . .377 2. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 1. (portfolio assesment) . . . . . . . . . . . .381 1.1 portfolio; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 1.2 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 1.3 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...15 16. 382 1.5 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 1.6 portfolio; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 1.7 portfolio; . . . . . . . . . . . .385 1.8 portfolio; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 1.9 portfolio; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 5: . . . . . . . . .398 1.4 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 17. , , , . , 4, : () () . Lipman : - , . . , , , , . - (reflective thinking) , . , , . , , . , , . , , . , . . : (. ) , / / , . , 17 18. . : . (. ) . ( ) , , . , , . ( , ) : . , . : . . : A - 18 19. . , . , . . . . . : / . . : : : / : / : : : : 19 20. : : : : / : / : : : : , . , . , . . . . . . 20 21. - , . . : . . , . . .- , , , (Gestalt), , , , , , , , , , , , , (PD), , , , , , , , , , , .21 22. , (Morin E, 1999, 1999a). , , , . , . ( declarative) , ( procedural), (Anderson, 1983, , 2000), , , . , , , . , , , , . , , . , , , / . . , . , . , : , , (Giordan, 2006). , , , . , . , , / . 22 23. . : (Behavioral Learning Theories) (Cognitive/Constructivist Learning Theories) K (Social-cognitive Learning Theories) A (Humanities Learning Theories).23 24. . Watson ( ), Thorndike ( ), Skinner (- ) Pavlov (- ) . , :()() , . (, , ). - - - : , . (1998). 1 Hull ( - ) , . , 24 25. - , . , - (). 1. 1.1 , (, 2001). (, ) . .1.2 A . , .2. : () ( ).25 26. 3. 1 (:1996).: , : (, , , , , , ). ..: ....................... ....................... ....................... ....................... , . . 1. , . 2. : . 3. . , . 4. . 5. , . 1 . 26 27. 2 , 1 . , , . . , , . / , . , . , . : , , . 2 , . : . . . . . . . . , , ; . 27 28. 3 , . : , , : . , , . : . , , . - .28 29. II. . (Gestaltpsychologie) , . 1912. (Wertheiner, Koffka, Koehler, Lewin) Tolman - , . , , , , (Gestalt). , Ehrenfels (, 1997: 38-39) : . , . , , . , , . , . cognition , (Neisser, 1974 1997:19). , , , , , , , , . , 29 30. . , (, 2002:190).1. 1.1 Max Wertheimer: Max Wertheimer (1880-1943) . . : . , . . . , . 2: Rubin 2 , . , . , , . , . 30 31. 3: , , , , , . 4: , , , , .)) 5: , . 31 32. 6: 4 . ; .: . (2001). 71.2 Wolfgang Koehler: Koehler (1887-1967) , : . . 32 33. , .1.3 Kurt Lewin: Lewin (1890-1947) , . (, , , , ), , . . , - , . ( , ) - . , . +, : Bigge (2000). 8: . , .1.4 Eduard Tolman: - O Tolman (1886-1959) . Tolman, 33 34. . . , , (cognitive map) . , , . 1 . - - (Beatles) - - - - - - - - - - : Louis Timbal- Duclaux (1996). 9 5 , , , , . . - (. 9) . (Brainstorming). (projects) , . . 34 35. : , , .2. (constructivism) . Gestalt , , . , , - . . . Piaget, . , () , , ( , , 2001:81-85).2.1 Jean Piaget: Piaget (1896-1980) , , . , . . Piaget . Piaget , . Piaget, . , , . , , , . . , , . 35 36. Piaget ( 1997:112). Piaget , (, 2002:211-213). , , . Piaget, . , , . . , , . , Piaget : 1. , , , . 2. . 3. . , (Piaget J.,1974): ( 2 ). . (2-7 ). , , . (7-11 ). , . (11-15 ). , . Piaget , 36 37. . , . 6 Piaget: () , , (Piaget, 1958 , 2002:255). .2.2 Lev Semionovitch Vygotsky: (social constructivism) Vygotsky (1896-1934), . - . , . Vygotsky , . , . (Vygotsky, 1978: 57). (Zone of Proximal development/ZPD) . , , , . , , . ZPD . Vygotsky, , . ZPD , . ZPD , . ZPD, 37 38. . , , (Vygotsky, 1988: 295). Vygotsky . . , (Vygotsky, 1988: 429-430). : , (Vygotsky, 1988: 58-60). Vygotsky . , . () (, , , , , ) (Lefrancois, 1976 1994). , . 1 . , (Luria, 1992). . . . , , , . : , ;. : , ;. , , . 7 , . , . 38 39. 2.3 Jerome Bruner: - O Bruner (1915- ) . (discovery learning) , . , . : ) , ) ) , , ( 1997, 2002). Bruner , . 1. , . 2. , , .. , . 3. , , , .. Bruner , , , , , . . 1 , 39 40. : (2002:283). 10: Bruner 8 Bruner, . - , ( : , , , ..).: . (1996). 11 40 41. 3. 3.1 David Ausubel: Ausubel Bruner . , , . , , . : 1. , 2. ( ), 3. ( ), 4. . 1 1. . 2006. 1o , . 7. : -. 41 42. , , . . . 2006. .., 3 , . 7. : - . 9 .3.2 Robert Gagn: A O Gagn (1916- ) , , 42 43. , , . . . . , , , , , , . O Gagn , . : ( ) ( ). 10 IM NOT READY , .IM NOT READY: Gail Sheehy (1974). Passges. A Revolutionary Way Of Looking At Adult Life. London. The Sunday Times. 12: ...43 44. 4. 4.1 60 . , Piaget Vygotsky, . , . , . , , (Information Processing Theory). , , (Wiener 1948), , , . Miller, Galanter & Pribram (1960 , 2002:28) () , , ( ) . , , , , , , , .. (input) (output). , : , , , , .44 45. (, ..) 1 ( 2 ) 3 ) . . . ( : (2002:155). 13: : .4.2 4.2.1 : ) ) . ) . : : , .45 46. () (, ) ( ) ( , ): (2002:88). 14: Atkinson & Shiffrin , , , . ( 7 2 ) . . , . 1 49 . . , 7 . 46 47. . (, , ) . : ( , , , , , ). ( ). ( .. , ). ) , . , , . , . (, , 2001:119). : ( .. ) ( .. ) ( , , ). . . . . . 47 48. 2 UNICEF.: UNICEF 48 49. 11 .4.2.2 , . , . . , , , . , , . , .4.2.3 . , ..: , , , -. ( ). . (, , , , , , , , , ), , , .4.2.4 . 49 50. . , . . . . .. , , (Slavin, 1997:199-200, Ormord, 2000:257 , 2002). 12 , , :: metro, 22/11/2005. 50 51. 5. H. Gardner Gardner . , , . : 1. . , , . 2. . . Piaget. 3. , . 4. , , . 5. , , . 6. - , , . 7. - , , , . 8. , , , , , . . (, 2002: 289-296, , 1999, , 1995). 51 52. GARDNER / - , , , , - - - - : (2002:294). 14 () () .6. R. Sternberg , . , . . 52 53. , . . , , . . (Sternberg, 1997, Grigorenko, 2000).53 54. II. Albert Bandura: Bandura (1925- ) . . , , . Bandura , . , . , , , , . . , , . , , : , , ; . . . Bandura : . Bandura (self-efficacy), , , . , , , , , . 54 55. . : , - . , , . 1 . . : . , , 1, , , . , . . 13 , (.. : ).1.. . ; 55 56. IV. Carl Rogers: , . Carl Rogers (1902-1987) , . , . Rogers (Rogers, 1976): . . , . , . , , . , . , . 14 , : 56 57. . , , . A 1. ; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................2. , Piaget; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................3. : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................4. Vygotsky (ZPD); ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 57 58. 5. : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................6. ; ; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................7. ; ; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................8. , , ; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 58 59. Ausubel, D. (1963). . -. 1990. . 2174-2175. : . Bertrand, Y. (1994). . : . Bigge, M. (2000). . . : . , . (2001). . : Gutenberg. , . (1998). . : . , . (1996). . . : . , . (1996). . . , , : . , . (1997). . . , . : . , . (1997). . . , . : . , . (2002). . . . , . : . , . (2002). . . : . . Morin, E. (1999). . : . Morin, E. (1999). . : . , . (2002). . : . , M. (2000). . : . , .. (2000). . : . Pervin, L., John, O. (2001). . : . . Piaget, J. (1986). . : . , . (1985 1993). . . : . , ., , . (2001). . . : . , . (2001). . : . 59 60. Timbal - Duclaux, L. (1996). . . . . : . . (1996). . . 1 . : . Vygotsky, L. (1988). . : . Vygotsky, L. (1997). . . . . . , . : Gutenberg. , . (1995). . (). . : Gutenberg. , -. (2001). . : . , . (1999). curriculum. : . Anderson, J-C. (1983). The architecture of cognition. Cambridge: MA, Harvard: University Press. Lefrancois R.G. (1976). Psychologie des Lernens. Berlin: Springer. Piaget, J. (1974). La psychologie de lintelligence. Paris: Armand Colin. Rogers, C. (1976).Libert dapprendre, ditions Paris: Dunod. Sternberg, R.J. (1997). What Does it Mean to be Smart ?. Educational Leadership. 54(6):20-24. Sternberg, R.J. & Grigorenko, E.L. (2000).Teaching for Successful Intelligence to Increase Student Learning and Achievement. Arlimgton Heights, III: Skylight. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society Cambridge. MA: Harvard University Press. Giordan, A. (2006) http://www.ldes.unige.ch/publi/rech/th_app.htm Luria (1992) http://snycorna http://snycorna.Cortland.edu/v.andersmd/Vyg/bio.html http://fr.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(psychologie)60 61. : , : ) (...) (..), . ) ..., , , , . , : . ( ) .- ... ... , ... 61 62. ... ... , , .., . ...1. ... . , Stephen Bowkett : , , (Bowkett, 2005, xi). , , , , . , , ( / ) ... , . 62 63. , , , , , - . : ) ... , . , ( ..., ) . , , . . , , . ) . , , ... , , , . , ) , , ... , , , , . , 63 64. . , , . . ... .2. ... Basil Bernstein (1990, 1991, 2000), , . . , , , , . 1 ... A/ .. . , , . , , , , . 64 65. 1 / 1982 , , : , . , . , : . , . ..., , . , . , , , , . , , . , . , . , , , , . . ... . , . , (.., -), 65 66. , . , . , . , , , , , () . ... , , , . , , , , ... . , , : , , ... , , . , , ... . ... , , . , ... , . ... ( ), , , , , : . . 66 67. 2 ... 1990 , , . ..../ (..) (2002) . : ..... [ ] . , , . , ..... , , , (= ) (= ). (..../.. 2002, . 9). 1982. . , ... . ... , ... ..../.., 2002, . 10). , , , ... ... , . (..../.., 2002, 10). ... 2002, , . ... . , , , . , 67 68. , , , , (..../.., 2002, . 11). ... . ... , . , , , , , , (..../.., 2002). 2 , , ..., , . / / . ..., , , 1982: , ... 1982, . / , . , / , 1982, . , , . , , , 68 69. , . , , , , . , / , . , ... , , . 3 ... , , . Young (2006), ... 14-19 , , . , , . , . , , , , . ( , G.C.S.E.). 3 Young, , ... ... , , , / . , , 69 70. , . , , (Young, 1998). , . , , , . , Young (2006), , , , . , . , , . , , , . , , , , . , () ; , , . , Young (2006, . 735), : 70 71. , ... , . , . , 19 , , , , , , , . : . ... , . , ... . , , (Young, 1971, Goodson, 1994), , . , , .3. , , , . , , ... . 71 72. . . , , (Bernstein, 1991), , . , David Hartley (2003, 2006) , , ... . . , (Hartley, 2006, 3). Hartley , , . , , , , , . , Hartley , , . , , , , . , , , , , . , / , Young (2006). 72 73. / . , . , -(-), . , , . , - - . . , , , , , . , ( ) . 4 , 1970, ... (.. ), ... , , / . . , .73 74. ... 19 20 , , . , , . , . , , , , , . A 1. : , , , , . ) ... . ... . ) ... . ... . ) ... ... 74 75. , , -. ) (.. , , ). , (.., , , ), , . ... , , , , , . ) ... , , - / , . 2. 5 . 1. .3. ... , . 1: ( ) , . 2: , . 3: , , , .75 76. Bernstein, B. (1990). Class, Codes and Control, vol. 4: The structuring of pedagogic discourse, London, Routledge. Bernstein, B. (1991). , , , , . Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research and Critique (Revised edition), Oxford, Rowman & Littlefield. Bowkett, S. (2005). 100 ideas for Teaching Creativity, London, Continuum. Goodson, I. (1994). Studying Curriculum. Cases and Methods, Buckingham, Open University Press. Hartley, D. (2003). New Economy, New Pedagogy? Oxford Review of Education, 29(1), 81-94. Hartley, D. (2006). Excellence and Enjoyment: The Logic of a Contradiction, British Journal of Educational Studies, 54(1), 3-14. / (2002). . , . & , , /.. Young, M. (1971). (ed.) Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, London, Collier Macmillan. Young, M. (1998). The curriculum of the Future. From the new sociology of education to a critical theory of learning, London, Falmer Press. Young, M. (2006). Curriculum Studies and the Problem of Knowledge; Updating the Enlightenment, : H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough, A.H. Halsey, Education, Globalization & Social Change, Oxford, U.K., Oxford University Press.76 77. : , () (...), . , : . . .- : . , , . , , 77 78. , , ... , , (Newman & Associates, 1996, Lingard, 2005, Lingard, Mills & Hayes, 2006). , , . , , . : , ( , ) Lingard (2005, 2006). . , , , . , . , Lingard , , , , , , . Pierre Bourdieu (1985) , , . , , , , 78 79. , , . Lingard . , . , . , , (Lingard, 2005), - 4 , : / . . . .1. / / (Lingard, 2005, Lingard et al., 2006) , . , . , , . ) , , 79 80. . , , . , . . , , , . , , . ) , , , , , , . , , , , . ) . , , , . , , ( ) . , , , , , .) ( ) , , , . , 80 81. , . , , . , , . ) ( ) . , , . (.. ), . .) , , , , , . , . / , , . , ( ). , , . 1 ( ) , . 81 82. , , . , . , . (..) .. 12345 .. 1= , , . 2= , , . 3= , , . 4= , . 5= , , , . : Lingard et al. 2006, , . 103 ( ). , . , , . , , , , () . , , , , . 82 83. 1 , : / . , . , ( , ) , . 1 . , , 1 / . , .2. , , , , , . : , . . , . , . , , (Lingard, 2005, Lingard et al., 2006). ) . . , (83 84. ), . , , . ) . , , , , . , , , . ) . , () , () , . , ... ) . , , , , . 2 , . , - . ) . , - , . , , 84 85. , , ( ). , . 2 , 2-3 . , . , . / (..) / . 2 ( ) . , 2, 1, 1 & 1. (-) . 3 - , . . , , , . Lingard (Lingard, et al., 2006). . , . , 85 86. , , .3. . . , , , . , , , (, , - ), , , , (, ). , . ) - . , . , / , / . , , , , . ) . 86 87. (. Bourdieu & Passeron, 1977, Cope & Kalatzis, 1995, Bernstein, 2000, Morais, Neves & Pires, 2004, Rose, 2004). 2 Ana Morais (..) Morais .. Basil Bernstein (1990, 2000). .., . - : ...= 1 ...= 2 ...= 3 ...= 4 . . . . .: : : : Morais & Neves, 2001 ( ). , . (1) (2) , . , (3) (4) , - . 87 88. : .. = 1 .. = 2 .. = 3 .. = 4 . . : . , , .: : ...: : Morais & Miranda, 1996 ( ) , , . (1) (2) . , .. . (3) (4) , .. . , . : 88...= 1 . ...= 4 . - - 89. , . (.. ) .: : . , , . .: : Morais & Rocha, 1999, Morais, Neves & Pires, 2004. , . (1) , . . , , , ( ), . , (4). , , . Morais , , , , , . , . 4 , , . . 89 90. , . , . , .4. , , (Lingard 2005, Lingard et al., 2006). . . , , . , . . ) . , , , . , , , , , , , . , , 90 91. . . , , , . ) . . , . , . ) . , . , , . . 5 , 4 2 ( ) 1 (/ ). , . , ( ) , . .91 92. . , , , , . , . 4 : / , , . , , , .92 93. A 1. , , : ) , ) 23 , ) 4 . 2. ( ) . 3. . , , . 4. , . 2. , , .93 94. Bernstein, B. (1990). Class, Codes and Control, vol. 4: The structuring of pedagogic discourse, London, Routledge. Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research and Critique (Revised edition), Boston, Rowman & Littlefield. Bourdieu, P. (1985). : , : , , , (. 35-391). Bourdieu, P. & Passeron, J.P. (1977). Reproduction in education, society and culture, London, Sage. Cope, B. & Calantzis, M. (1995). The power of literacy, London, Falmer Press. Dimitriadis, G. and McCarthy, C. (2001). Reading and teaching the postcolonial: from Baldwin to Basquiat and beyond, N. York, Teachers College Press. Lingard, B. (2005). Socially Just pedagogies in changing times, International Studies in Sociology of Education, 15(2), 165-186. Lingard, B., Mills, M. Hayes, D. (2006). Enabling and aligning assessment for learning: some research and policy lessons from Queensland, International Studies in Sociology of Education, vol.16, no.2, pp 83-103. Morais, A. & Miranda, C. (1996). Understanding teachers evaluation criteria: A condition for success in science classes, Journal for Research in Science Teaching, 33(6), 601-624. Morais, A. & Neves, I. (2001). Pedagogic Social Contexts: Studies for a Sociology of Learning, : A. Morais, I. Neves, B. Davies, H. Daniels (eds) Towards a Sociology of Pedagogy. The Contribution of Basil Bernstein to Research, New York, Peter Lang. Morais, A. Neves, I. & Pires, D. (2004). The what and the how of teaching and learning: going deeper into sociological analysis and intervention, : J. Muller, B. Davies & A. Morais (.), Reading Bernstein, Researching Bernstein, London, RoutledgeFalmer. Morais, A. & Rocha, C. (1999). Development of Social Competences in the Primary School Study of Specific Pedagogic Practices, British Educational Research Journal, 26(1), 91-119. Newman, F. & Associates (1996). Authentic achievement: restrcucturing schools for intellectual quality, S. Francisco, C.A. Jossey-Bass. Rose, D. (2004). Sequencing and pacing of the hidden curriculum: how indigenous learners are left out of the chain, in J. Muller, B. Davies & A. Morais, Reading Bernstein, Researching Bernstein, London, RouledgeFalmer.94 95. , M. , . : , . , . . . , .- , , , , , , , , , , ,,,(Brainstorming), , , , , De Bono.95 96. , . , , , . , (, ) (, , ). : , . (, , ) . , . , .1 , . , , Guilford, : . ( 2003, 2002, 2004, 1998). 1: 196 R. Ornstein : , . , , . 97. . . , . , , , . , , . , . , , . (, 2004).: (2003). 2: 1 , ( 3) , ( ). :97 98. 3 : 9 4 9 2 ( 4), . , .98 99. . 1. , , . . , , . , (Nickerson 1987, Kichener & Ficher 1990, Lipman 1995) , , . , . (, 2002). : Siegel, . Ennis, , . , , . . 99 100. . Lipman, . , , . , Lipman (raison). , (performant). , , , . . , , . , , (Lipman 1995). Beyer, , , . , , , . O Paul , , . , , , . Lipman , : , . , (-, 1997:21, Lipman 1994:116). , , , , 100 101. . - (reflective thinking) , . , , . , , (, 2005: 77-78). , . , , : , : , . , : , . . . . . , , , .. (, 2002). . : Halpern . , Perkins . , 101 102. , (, 2002:79-80). (2004), , . . , Barron Harrington (1981), : , , . , , . , (Halpern, 1984 & Johnson, 1972). . Wallas ( Lytton H.,1971:10-17) : : , , , , . : . , . . , . : . , . , . , . (): . , , . 102 103. 5: . Mackinnon ( 1990: 146) , , , , , . , . , , , ( , 1987).2. .3. . . . , . , . , , , . 103 104. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. : (1990). 6: (Schirrmacher, 1998): 1. : , , . : ; . 2. : , . : ;. : , , .., , , . , : , .., . 3. : , . 4. : . , , .104 105. . . . . , , . , , , , , . , . , , ; , . , (Meirieu, 1986). , . , . : (metacognitives strategies), . (cognitives strategies), . , , 105 106. . , , . , , , . - (social-affective strategies) . , , (learning style) . .., , , .. , .2 , , .2 Ausebel : , . . , . , .106 107. . , . H , , . (, ) . . , , . Vygotsky. , . . , . , . ( 2006). , , , .107 108. IV. . , , : , , . . , , . , . . . 1 . , . 2 , . .108 109. V. . A. Osborn . , . , . . .1. 1.1 G. Guilford: est Guilford . , , . . 1 . 8 109 110. 3 .. . , . . .3 3 , . 4 , .1.2 E. Torrance: Test Torrance. . , . . 2 9: 3110 . ..: AIDS, ..: , . 111. 5 , . , . . 10: 2. (...)/ (Brainstorming) Osborn. . ... . 11: (...) , . , . 111 112. / . . . , . 6 ... .3. SCAMPER SCAMPER . : 1. ( ...) 2. ( ...;) 3. ( ...) 4. ( ...), ( ...)4. De Bono , : -. - . , . . - , : . . , , , . . 112 113. , . . , , . , , , . . (De Bono E., 1992, .77-85). 7 .. , De Bono.5. . , , . : , . , . . , , . , ..6. : . . Piaget, 7-11 11-15 . . , . , 113 114. . , . , . 3: Quin 13 4: Quin 14 5: (1996). 14: ., . (11 ), 1990, 158 114 115. 7. 4 : , , , . : Timbal-Duclaux, L. (1996). 158. . , . -. 5: - . 115 116. ! . : , . . (2006). . . . 45. : 8 , .116 117. . , . A 1. . ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................2. , . ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................3. , . ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................4. . ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 117 118. ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................5. , ; ; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................6. ; ; ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................7. () . ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................118 119. , & al. () (2006). , . : Gutemberg. . . . .45. , . . : . -, . (2001). . : . , . (2002). . . . , . : . , ., , ., , ., , . (2001). . : . -, . (1987). , , . : : 1333-1343. -, . (1997). . : . -, . (2005). -. : . , . (1990). . . : Interbooks. , . (1987). . : Interbooks. , . (2003). . : . , . (2005). . . : Gutemberg. , . (1998). . : . , . (2004). . : . , . (1985). . : . , . (2000). . : . , . (2001). . : . Schirrmacher, R. (1998). . , . (.). : .119 120. Timbal-Duclaux, L. (1996). . . (). : . Tomlinson, C.A. (2004). . . , .- , . (). : . . , . (2002). . : . Webberley, R. & Litt, L. (1987). . . : . .. Lipman, M. (1995). Thinking in Education. Cambridge: Cambridge. University Press. Lipman, M. (1995). A lcole de la pense. Bruxelles, De Boeck Universit. Meirieu, Ph. (1986). Les chemins de lapprendre. Introduction une prise en compte des strategies dapprentissage dans laction didactique, in Cahiers Pdagogiques, no 266, p.11-19.120 121. .. , . , : . . .- , 121 122. , , , , .., (, , ...), () ( ;) ,:, , , , . (, , , , , ..) (, , ..), . , , (, ) . , . , , , , , . (.. , , ..), (, , ..) : 122 123. : , .. , . : , .. . : , .. . : , .. , , . : , . , , . .1. . , , , , . , , . . . , . . . , 123 124. . , . . 1 . . : , , , , , , , , , .. , , . , . . , . . 1 2-3 . 2 ( : , , )2. , 124 125. , . : , , , , , .. , , . , , , .. . , , , , .. . . , .. , . 2 , , , (, -, ..) , ( ) , . , . 125 126. 3 2-3 , 4 , , , , , .. , .3. . . project, , , , , , . (, Internet). . . , . , (, , , ..). , . , . 126 127. , . . , , , . . . 3 , (, , , ..), (, -, ..) 4-5 , , , . , . 5 5 : , ; ; ; . 127 128. 6 , , , . ; ; ; ; ; .4. , . ( ) . . . , , . , . . , , .. : , , , , 128 129. , , , . , , , , , . . , . 4 , 2-3 ( - - ) , , (, , , ..) , , . 7 . , , , . , . 8 2-3 . ; , ; 129 130. 5. . , . . : , , , , , , . : , , . , ( , , ..). ( , , , , ..) , , , , . , , , , , , .. ( , ) , , . 130 131. , , . . . / . 5 , . , . . , , . . Internet, (email). - , . , . . , . , , , , .., , , fax. , , . 131 132. : ; , ; ; 9 2-3 . 10 . ; .6. () , , , , , , . , , . , , , , . , , . 132 133. ( , , ..) , . ( , , , , ..) , (, , , , , ..) . , . . , . , , , . . . 6 , : , (, , ..) , , (, , ..), (, , ..). , , . 133 134. (1. , , 2. 3. ) ( ) 1-2 ( ) . , , , , , .. . , . , . 11 2-3 , , , , . 12 , . , , , , . .7. . (, , , , ..) 134 135. , . , , . , . , . , , . . , , , , . , (, , , ..), , (.. ). : , , () , , , , . 135 136. ( ), , ( , , ..) . ( , , ..) , (, , , , , ..) . , . 7 : Internet. , Honoloko Internet . , , - . . 8 12 . : www.honoloko.com. 8 : Internet. , Internet : http://www.spin.gr/static/sections/applets/buoyforce/index.html 136 137. , . , ( ) . , , : , , : 3 g/cm3 4 g/cm3, , ;, (, ) . 1 g/cm3 2 g/cm3, , ;, (, ) . 5 cm 6 cm, , ;, (, ) . 13 , 2-3 , . 14 . , .8. , , , , . , . 137 138. . , . . , . 9 , , . , , . : ; ; ; ; ; ; ; ; , , , .. ; ; ; ; .. 15 , , . 138 139. 9. ( , , ..) , . () . (.. , , , ..) ( , , , , , , ..) . , , . , . , , , , , .. , . 10 , , .. . : 139 140. ; ; ; ; 16 , , , , . .140 141. () 1. , (.. ) . 2. . 3. ; 4. . 5. , , ;141 142. ., ., ., . (1999). , , . A., , , , . ., . (1998). , , . ., . (1992). : : , .61. ., (2003). , . , . . (2000). , , , , . . Courau S. (2000). , , . . Noye D., Piveteau J. (1999). , , . .142 143. . : . , , , , , , . .- . . , ( , , , 143 144. ) . , , , (). White & Gunstrone, (1992), Probing Understanding, London: The Falmer Press Bowkett, (2005), 100 Ideas for Teaching Creativity, London: Continuum.1. ( , , ) . ; , ; ; , . 1, . (patterns). . (.. , , ), (.. , ), (.. , ) (.. , ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ( 1144 . 145. ). .. , . . . o . , . : , . . , (.. ). , , . . .2 . : . 2 Piaget, (1969), Ausubel, (1963, 1968), Gagne, (1965), Wittrock, (1974) White, (1988). 145 146. . , . , , . . : ) ( ), , ) , ) . (.. , ). , . , . . , , , .2. ( ) . 146 147. . 1 , , , , . 1 : White & Gunstone, (1992, p.18).2.1 (, , , ..) . . ( ) . - ( 1). , ( -, ) . 147 148. ( ) . . ( ). . 2 , (, , ) . 2 , , . , . 1 : ) . , , 148 149. . . ) . . ) . . 2-3 . : , , , , , .2.2 , . ( ) . . , , , (). ( ) ( 2). , .2.3 . , 149 150. . , : . . ( , , -, -, - ). 2 1. 1 . , . 2-3, , .3. . , (.. ). (.. , ). 3 , , .150 151. 33.1 . .... , , . , . .3.2 . . , , .3.3 -151 152. . : ( 3). ( ). .4. (Fortune lines) , , , , . . Rush, (1988). O Rush , : 1. 2. 3. 4. 5. 6. ;7. ;8. ;- 9. 10. . 4.152 153. 41 26 35 4107 89 , , (.. ). , . , , .4.1 , . . , , . .153 154. ( ) , . . 3 . . , . . .4.2 , . (.. ). , (.. ).4.3 . (, , ) . , . 154 155. 5. ( Venn) , , , . . Venn, . 5 . 5 5.1 : 1. , . 2. , . ( ). 3. 155 156. . ( ) ( 5 ). ( ). , .5.2 . : 1. , , (.. 1.4, 1/3 2 , ). 2. . 3. . , .5.3 . : 156 157. .6. . , ( ) , . .6.1 , . 1. , ;..., ;..., ;..., ... ... . 2. . , , . : . 10 . . , 75 . 60 . 157 158. 4.5 5.99 . 20 . . , : , . . , . 3. . . : ...; : . 4. . , . . : ; ; 158 159. ; , . . : . - . -. ;, ; ;. . - . -, . ;. -. - . -. ; - ; . 4 . . 159 160. 6.2 ( , , ..). ( , , , ..).6.3 . : . ( ). . . , . . , , , .160 161. A 1. , . 2. . . . 3. . . (, , ) , , , , - 4. . .161 162. Ausubel, D.P. (1963), The Psychology of Meaningful Verbal Learning, New York: Grune & Stratton. Ausubel, D.P. (1968), Educational Psychology: A Cognitive View, New York: Holt, Rinehart & Winston. Bloom, B.S. (1956), Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1: Cognitive Domain, New York: Longmans, Green & Co. Bowkett, S. (2005), 100 Ideas for Teaching Creativity, London: Continuum. Gagne, R.M. (1965), The Conditions of Learning, New York: Holt, Rinehart & Winston. Piaget, J. (1969), The Childs Conception of Physical Causality, New Jersey: Littlefield Adams. Rush, L.N. (1988), Fortune lines: A new probe of understanding in the humanities, Unpublished Master of Educational Studies, Melbourne: Monash University. White, R.T. (1988), Learning Science, Oxford: Blackwell. White, R.T. & Gunstone, R. (1992), Probing Understanding, London: The Falmer Press. Wittrock, M.C. (1974), Learning as a generative process, Educational Psychologist, 11, 87-95.162 163. . : . . .- DARTs . , , , , . . . 163 164. . . , .1. ; . . Davies & Greene, (1984) : : . : . : , ( ) , . , , , , ( ) . Davies & Greene, (1984) . ( ) . ( ) . . . 164 165. - : ) ) (, , , , ..) ) . 1 ( ). - . ( ) ; - . , , . , , . PISA (OECD, 2000, Adams, & Wu, 2002) : . , , , , , , , , , , . ( ) . Wood .., (1992) : : 165 166. : : . , .1.1 . - . . . . . : . . . . . (explicitness) . , . 166 167. , ,