ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

19
ΦΩΣΗ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ (1900-1974) Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΒΟΪΟΤ ΓΚΘΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΡΘΡΩΝ ΥΓΙΡΟΓΡΑΦΩΝ & ΚΡΙΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΓΣΑΡΣΗ 11 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2010 18:00-22:00. ΠΝΓΤΜΑΣΙΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΚΡΙΜΙΝΙΟΤ 1 Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

description

Παρουσίαση στοιχειων και στιγμιότυπων από την εκδήλωση-φόρο τιμής στον λαογράφο της Δυτικής Μακεδονίας

Transcript of ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Page 1: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΩΣΗ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

(1900-1974)

Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΒΟΪΟΤ

ΓΚΘΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΡΘΡΩΝ

ΥΓΙΡΟΓΡΑΦΩΝ & ΚΡΙΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΓΣΑΡΣΗ 11 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2010

18:00-22:00.

ΠΝΓΤΜΑΣΙΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΚΡΙΜΙΝΙΟΤ

1Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 2: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γελλήζεθε ζην Κξηκίλη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1900 θαη θαηαγόηαλ από πξνγόλνπο πνπ ήξζαλ από ην Παιαηνθξηκίλη ζηηο αξρέο ηνπ

19νπ αηώλα. Φνίηεζε ζην Γεκνηηθό ζρνιείνπ Κξηκηλίνπ, ζηα Γπκλάζηα Σζνηπιίνπ, Κνδάλεο θαη ην 1919 απνθνίηεζε από ην

Γηδαζθαιείν Θεζζαινλίθεο. Τπεξέηεζε σο δάζθαινο ζηελ Ιεξνπεγή Καζηνξηάο, ζηελ Κνξπθή Βνΐνπ θαη από ην 1939 εσο ην

1958 ζην Κξηκίλη, από όπνπ θαη ζπληαμηνδνηήζεθε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, δίδαμε ζην Γπκλάζην Σζνηπιίνπ

Νενειιεληθή Λνγνηερλία. Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηε Θσκαή Σζανύζε από ηα Αεδόληα θαη καδί ηεο απέθηεζε δύν παηδηά, ηε

Γεσξγία θαη ηνλ Νηθόιαν. Έδεζε όια ηνπ ηα ρξόληα ζην Κξηκίλη θαη πέζαλε ην 1974.

Ο Φώηεο Παπαληθνιάνπ αθηέξσζε πεξηζζόηεξν από ηξηάληα ρξόληα δσήο ζηε κειέηε θαη ζπγγξαθή ελόο ηζηνξηθνύ,

ιανγξαθηθνύ θαη ινγνηερληθνύ έξγνπ γηα ηελ επαξρία Βνΐνπ. Όζνλ αθνξά ζηε ιανγξαθία, ζπγθέληξσλε ζπζηεκαηηθά

πιεξνθνξίεο από ηνπο γέξνληεο ηόζν ηεο Κνξπθήο, όηαλ ππεξεηνύζε εθεί σο δάζθαινο, όζν θαη ηνπ Κξηκηλίνπ. Γηάβαδε πνιιέο

ώξεο ηελ εκέξα θαη παξαθνινπζνύζε ηαθηηθά ην πεξηνδηθό Νέα Δζηία θαη άιια έληππα. Ήηαλ γλώζηεο ηνπ έξγνπ ηνπ παηέξα

ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο Ν. Γ. Πνιίηε θαη ησλ θαζεγεηώλ η. Κπξηαθίδε θαη Γ. Μέγα. Οη δύν ηειεπηαίνη κάιηζηα, πνπ ηνπο

γλώξηδε πξνζσπηθά, εθηίκεζαλ ην έξγν ηνπ, ηνλ θαζνδεγνύζαλ θαη δεκνζίεπαλ ηηο κειέηεο ηνπ.

Σα έξγα πνπ ζπλέγξαςε θαη εθδόζεθαλ είλαη:

Ιζηνξία Κξηκηλίνπ, ύιινγνο Κξηκηλησηώλ Θεζζαινλίθεο, 1959

Ο γάκνο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, αλάηππν από ην πεξηνδηθό «Λανγξαθία» η. ΙΘ΄, 1960

Λανγξαθηθά Γπη. Μαθεδνλίαο, Πξννδεπηηθή Έλσζε Κξηκηλησηώλ Θεζζαινλίθεο ,1962

Γιώζζα θαη Λανγξαθία Δπαξρίαο Βνίνπ, Βνταθή Δζηία ,1973

Παηδηθέο Αλακλήζεηο, Βνταθή Δζηία, 1985

Λανγξαθηθά Βνΐνπ, ύιινγνο Ρνδνρσξηηώλ «Η πξόνδνο», 1999

Αλέθδνηεο ιανγξαθηθέο εξγαζίεο ηνπ Φ. Παπαληθνιάνπ είλαη:

Ηζνγξαθηθά δηεγήκαηα

Γξάκκαηα ηεο κνλαμηάο

Παηξηδνγλσζία Κξηκηλίνπ

Σν δέληξν ηεο δσήο κνπ.

Γεκνζίεπζε παηδαγσγηθέο εξγαζίεο ζηνλ «Δθπαηδεπηηθό Σύπν». Λανγξαθηθά ηνπ ζέκαηα κεηαδόζεθαλ από ηνλ Ραδηνθσληθό

ηαζκό Θεζζαινλίθεο. πλεξγάζηεθε κε ιανγξαθηθά ζέκαηα ζηηο εθδόζεηο: «Μαθεδνληθό Ηκεξνιόγην», «Ηκεξνιόγην Γπηηθήο

Μαθεδνλίαο», «Μαθεδνληθά Γξάκκαηα» θαη ζηηο εθεκεξίδεο Κνδάλεο «Βόξεηνο Διιάο», «΄Δλσζηο» θαη «Γπηηθή Μαθεδνλία»

Λανγξαθηθέο Μειέηεο ηνπ βξαβεύηεθαλ από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ηελ

Δηαηξία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ.

Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος 2

Page 3: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

3Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 4: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

4Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 5: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

5Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 6: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

6Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 7: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

7Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 8: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

8Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 9: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

9Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 10: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

10Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 11: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

11Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 12: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

12Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 13: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

13Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 14: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

14Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 15: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

15Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 16: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

16Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 17: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

17Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 18: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

18Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος

Page 19: ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

19Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου, φιλόλογος