Βασικά στοιχεία πληροφορικής

of 18 /18
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ TOY COMPUTER ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑ Pliroforikig.blogspot.com

Embed Size (px)

Transcript of Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Page 1: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ TOY

COMPUTER

ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑ

Pliroforikig.blogspot.com

Page 2: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Γιαηί τρηζιμοποιούμε

κομπιούηερ

Μας διεσκολύνοσν ζηην

καθημερινόηηηα

Βεληιώνοσν ηην

αποηελεζμαηικόηηηά μας

Page 3: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Γιαδικησακές εσκολίες

Λήψη και αποζηολή E-MAIL

Πλοήγηζη ζηον Παγκόζμιο Ιζηό

Δωρεάν ή θθηνή ηηλεθωνία μέζω

διαδικηύοσ

Άμεζη και πολύπλεσρη πληροθόρηζη

Πρόζβαζη ζε μία ηεράζηια βιβλιοθήκη

Ενημερωμένες εγκσκλοπαίδειες

Page 4: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Πνεσμαηική ιδιοκηηζία

Γελ μερλάκε ηνπο Νόκνπο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο

– Χξήζε Λνγηζκηθνύ κε άδεηα

Άδεηα ρξήζεο ρξήζηε ή νκάδαο ρξεζηώλ

Πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο άδεηεο

– Λνγηζκηθά θνηλήο ρξήζεο

– Λνγηζκηθά ειεύζεξα πεξηνξηζκώλ

– Γηακνηξαδόκελα ινγηζκηθά

Page 5: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη πιεξνθνξηώλ

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο καο

• Χπήζη Multitasking

(εκηέλεζηρ πολλών και

διαθοπεηικών ενηολών μαζί)

• Ταςηόσπονη εκηέλεζη

πολλών ππογπαμμάηων

• Δςναηόηηηα μεηακίνηζηρ

μεηαξύ ππογπαμμάηων με ηο

πάηημα ηος Alt+Tab

Page 6: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Save/Save as

Τν θείκελν πνπ ζώδεηο είλαη δηθό ζνπ.

Αιιηώο…. Τν έραζεο ην θείκελν

Page 7: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Θσμήζοσ!Σπκβαίλεη αξθεηέο θνξέο λα κελ βξίζθνπκε

έλα θείκελν πνπ έρνπκε ζώζεη. Γύν βαζηθά

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηαλ

απνζεθεύνπκε έλα θείκελν είλαη:

Πνην είλαη ην όλνκα πνπ έδσζεο

Πνύ ην απνζήθεπζεο,

Page 8: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Τι είναι η μηχανή αναζήτησης

• Έλα δηαδηθηπαθό εξγαιείν ην νπνίν ςάρλεη ζε

δηάθνξνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο λα βξεη απηό

πνπ ηνπ έρνπκε δεηήζεη.

• Μαο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο

πξναλαθεξζείζαο αλαδήηεζεο ζαλ κία ιίζηα

ππεξζπλδέζεσλ από δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ

πεξηέρνπλ απηό πνπ έρνπκε δεηήζεη.

Page 9: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Μεραλέο αλαδήηεζεο• http://www.yahoo.com

• http://www.altavista.com

• http://www.excite.com

• http://www.google.com

• http://www.northernlight.com

• http://www.metacrawler.com

• http://www.dogpile.com

Page 10: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Βαζηθά ζηνηρεία

πξνθύιαμεο

Back up, back up, back

up.

Page 11: Βασικά στοιχεία πληροφορικής
Page 12: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Βαζηθά ζηνηρεία

πξνθύιαμεο 2

Κάλνπκε ρξήζε πξνγξακκάησλγηα ηελ πξνζηαζία από ηνπο ηνύοθαη δελ μερλάκε λα ηαελεκεξώλνπκε ζπρλά.

Page 13: Βασικά στοιχεία πληροφορικής
Page 14: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Γελ μερλάκε:

Χξεζηκνπνηνύκε ην θνπκπί εθθίλεζεο γηα λα θιείζνπκε ηνλ ππνινγηζηή

Σπλδένπκε ζπζθεπέο ζην θνκπηνύηεξ κόλν όηαλ είλαη θιεηζηό

Κξαηάκε ηνλ ππνινγηζηή θαζαξό θαη ζηεγλό

Κιείλνπκε ηνλ ππνινγηζηή πξηλ ηνλ κεηαθηλήζνπκε

Page 15: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Πξνέθηαζε αξρείσλ

Τα πεξηζζόηεξα νλόκαηα αξρείσλ έρνπλ

κία πξνέθηαζε ζην ηέινο ηνπο

File.exe

Απηή ε πξνέθηαζε ιέεη ζηνλ ππνινγηζηή

καο πνην πξόγξακκα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα

λα αλνίμεη απηό ην αξρείν

Οη ηειεπηαίεο πξνεθηάζεηο ηώλ έρνπλ

πξνέθηαζε vbs or shs

something.vbs

Page 16: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Καιό ζα είλαη αλ είζηε επηθπιαθηηθνί ζε

αξρεία κε ηηο αθόινπζεο πξνεθηάζεηο

.EXE

.COM

.BAT

.PIF

.VBS

.VBE

.JS

.JSE

.WSH

.WSF

.REG

.INF

Page 17: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

Όια ζηελ επνρή καο

είλαη .com ην έλα .gr

άιιν! Γελ κπνξώ λα ην

ππνθέξσ άιιν!

Ξέξσ έλα δηθηπαθό ηόπν

πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη

Page 18: Βασικά στοιχεία πληροφορικής

ΤΔΛΟΣ