ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

of 34 /34
Διαηποθικέρ Διαηαπασέρ

Embed Size (px)

description

PROJECT A LYKEIOU

Transcript of ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Page 1: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαηποθικέρ Διαηαπασέρ

Page 2: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ση είλαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο;

Δίλαη πνιύπινθεο δηαηαξαρέο

ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ςπρήο κε πνηθηιία ζπκπησκάησλ. Υαξαθηεξίδνληαη από ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ην ζρήκα θαη βάξνο ηνπ ζώκαηνο πνπ νδεγεί ζε βιαβεξέο ζπκπεξηθνξέο ειέγρνπ ηνπ βάξνπο

Page 3: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε Γηαηξνθηθήο Γηαηαξαρήο

Βηνινγηθνί παξάγνληεο Τπάξρνπλ γνλίδηα ηα νπνία πηζαλόλ λα θαζηζηνύλ έλα άηνκν ηξσηό ζην

λα εμειίμεη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο

Φπρνινγηθνί παξάγνληεο Η δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη άκεζα θαη επεξεάδεηαη από ηνλ

ηξόπν πνπ έλαο άλζξσπνο ζθέπηεηαη θαη αηζζάλεηαη κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ θόζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη.

Κνηλσληθνί παξάγνληεο Οη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο πιήηηνπλ σο επί ην πιείζηνλ ηηο γπλαίθεο,

εηδηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, όπνπ ηα πξόηππα νκνξθηάο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά.

Page 4: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πνηεο είλαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο;

Νεπξηθή αλνξεμία

Νεπξηθή βνπιηκία

Αδεθαγία

ύλδξνκν βξαδηλήο ππεξθαγίαο

Αζιεηηθή αλνξεμία

Page 5: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Αδεθαγία & ύλδξνκν βξαδηλήο

ππεξθαγίαο

Page 6: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πνπ νθείιεηαη ;

Πνύ νθείιεηαη; Σα αίηηα ηεο αδεθαγίαο είλαη θαηά βάζε ςπρνινγηθά.

Η ρακειή απηνεθηίκεζε ηνπ νδεγώληαο ην άηνκν ζε αδηέμνδν θαζώο δελ μέξεη, πώο λα αληηκεησπίζεη απηό πνπ ηνπ ζπκβαίλεη.

Γπζηπρώο, αξθεηνί είλαη εθείλνη νη πάζρνληεο, πνπ αθήλνπλ ηνλ θαηξό λα πεξλά ρσξίο λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή βνήζεηα, «δηθαηνινγώληαο» ηνλ εαπηό ηνπο γηα απηέο ηηο δηαηξνθηθέο θξαηπάιεο.

Page 7: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

πκπηώκαηα

Τα ζπκπηώκαηα:

1. Σν άηνκν ζπλήζσο ηξώεη πάξα πνιύ γξήγνξα.

2. Καηαλαιώλεη κεγάιεο πνζόηεηεο θαγεηνύ, ρσξίο λα πεηλάεη πξαγκαηηθά.

3. Σν άηνκν θιείλεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ.

4. Πξνθαιεί θνηιηαθή δηάηαζε.

5. Αύμεζε ηνπ βάξνπο.

Page 8: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ

Σπγθεθξηκέλα:

1. Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε θαηαλάισζε ελόο κηθξνύ γεύκαηνο θαηά ην πξσηλό μύπλεκα θαη ε ηαθηηθή ζίηηζε εληόο ηεο εκέξαο.

2. Μελ παξαιείπεηε γεύκαηα.

3. Πξνζπαζήζηε λα ηξώηε κε κέηξν.

4. Μεηώζηε ηελ ηαρύηεηα πνπ ηξώηε.

5. Απμήζηε ηε ζσκαηηθή άζθεζε.

Page 9: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ύλδξνκν βξαδηλήο ππεξθαγίαο

Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό θιηληθό γλώξηζκα ηνπ ζπλδξόκνπ είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηνλ εηθνζηηεηξάσξν ζπγρξνληζκό ηεο πξόζιεςεο ελέξγεηαο.

Σν ζύλδξνκν ηεο βξαδηλήο ππεξθαγίαο εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό πεξίπνπ 10% ζε λνζεξά παρύζαξθνπο αζζελείο, νη νπνίνη θαίλεηαη όηη πξνζπαζνύζαλ λα βξνπλ ζεξαπεία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ ηνπο βάξνπο.

Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε θαηάζιηςε, ε αγσλία, δηαπξνζσπηθνί ζηξεζνγόλνηπαξάγνληεο, αλία, καθξνρξόληεο δίαηηεο θαη απνγνήηεπζε από ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο νδεγνύλ ην άηνκν ζηε βξαδηλή ππεξθαγία.

Page 10: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

πκπηώκαηα

Ο αζζελήο παξνπζηάδεη πξσηλή αλνξεμία. Γελ πεηλάεη θαη αλεζπρεί γηα ην πόζν πνιύ έθαγε ην πξνεγνύκελν βξάδπ.

Καηαλαιώλεη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο θαγεηνύ κεηά ην πέξαο ηνπ βξαδηλνύ ηνπ γεύκαηνο,

Σξώεη πεξηζζόηεξεο ζεξκίδεο από ην κηζό ηεο εκεξήζηαο πξόζιεςήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαδηλνύ ηνπ γεύκαηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο.

Σν θαηλόκελν απηό επηκέλεη γηα πεξηζζόηεξν από 2 κήλεο.

Σν άηνκν ληώζεη πηεζκέλν, αγρσκέλν, αλήζπρν ή αθόκε θαη έλνρν γηα ην ηη έρεη θάεη.

Page 11: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

πκπηώκαηα:

Ιδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ν αζζελήο είλαη πηζαλό λα βξίζθεηαη ζε θαηάζιηςε, λα έρεη λεπξηθόηεηα, λα έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θ.ιπ.

Τπάξρεη πξόβιεκα ζην λα θνηκεζεί εύθνια.

Σα ηξόθηκα πνπ θαηαλαιώλεη είλαη θπξίσο πδαηάλζξαθεο (πεξίπνπ ην 65% ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ)

Σν ζύλδξνκν ηεο βξαδηλήο ππεξθαγίαο πεξηιακβάλεη ζπλερόκελα επεηζόδηα ιήςεο ηξνθήο κέρξη ηηο πξσηλέο ώξεο.

Η θαηαλάισζε ηξνθήο πξνθαιεί ζηνλ αζζελή αηζζήκαηα ελνρήο θαη ηξνπήο θαη όρη απόιαπζεο ή ηθαλνπνίεζεο.

Page 12: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο:Νεπξηθή Αλνξεμία

(anorexia nervosa)

Page 13: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Είναι ζνασ τρόποσ να δείξουν ότι ζχουν τον ζλεγχο του βάρουσ του ςϊματοσ τουσ. Ωςτόςο, θ διαταραχι από μόνθ τθσ παίρνει τον ζλεγχο από το άτομο και οι χθμικζσ αλλαγζσ που προκαλοφνται ςτο ςϊμα επθρεάηουν τον εγκζφαλο κάνοντασ αδφνατον για το άτομο να πάρει λειτουργικζσ αποφάςεισ για το φαγθτό. Κακϊσ θ διαταραχι εξελίςςεται, πολλά άτομα υποφζρουν από εξάντλθςθ λόγω τθσ αςιτίασ.

Page 14: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Τα αίτια τθσ νευρικισ ανορεξίασ δεν ζχουν ακόμθ διευκρινιςτεί, ενϊ συνοδεφεται από άγχος και κατάθλιψη. Η διαταραχι ςχετίηεται με λανκαςμζνθ άποψθ για τθν εικόνα του ςϊματοσ, και ζτςι το άτομο αρχίηει δίαιτεσ ςτζρθςθσ ι ζχει κακολικι άρνθςθ για τροφι.

ΑΙΣΙΑ

Page 15: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Το ςωματικό βάροσ του ανορεκτικοφ είναι κατά πολλά κιλά λιγότερο από το κανονικό

Αρνείται να δεχκεί ότι κινδυνεφει θ υγεία του

Πιςτεφει ότι πρζπει να χάνει ςυνεχϊσ κιλά, ακόμθ και όταν είναι αποςτεωμζνο

Παρουςιάηει ςυμπτϊματα κατάκλιψθσ, γίνεται οξφκυμο και απομονϊνεται

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ

Page 16: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Εμφανίηει ςοβαρζσ διαταραχζσ τθσ εμμινου ρφςεωσ

Εμμονή με τισ θερμίδεσ και την ποςότητα των λιπαρών ςτα τρόφιμα

Κάνει ςυχνι και επίπονθ άςκθςθ

Χρθςιμοποιεί κακαρτικά, διαιτθτικά χάπια, εμετικά, διουρθτικά ι προκαλεί εμετό ςτον εαυτό του

Εμφανίηει υποκερμία κακϊσ το ςϊμα προςπακεί να εξοικονομιςει ενζργεια

Page 17: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

1. Εγκεφαλικζσ διαταραχζσ 6. Υπογλυκαιμία

2. Αναιμία 7.Ωχρι όψθ

3. Υπόταςθ 8. Μείωςθ οςτικισ μάηασ

4. Υποκερμία 9. Τριχόπτωςθ

5.Γαςτρεντερικά προβλιματα 10. Κακι διάκεςθ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ:

Page 18: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ψυχολογικι κεραπεία

Διατροφικι φροντίδα

Φαρμακευτικι υποςτιριξθ

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ:

Page 19: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Νεπξηθή Βνπιηκία

Page 20: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οξηζκόο

Ο όξνο ςπρνγελήο ή λεπξηθή ή λεπξνγελήο βνπιηκία πεξηγξάθεη κηα δηαηαξαρή ζηελ πξόζιεςε ηξνθήο

Page 21: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Υαξαθηεξηζηηθά

Η πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ είλαη γπλαίθεο

πλερήο ελαζρόιεζε κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο

Λαλζαζκέλε ηδέα γηα ην βάξνο

Τπεξβνιηθή λεζηεία θαη εμαληιεηηθή άζθεζε

Απηνπξνθαινύκελνη εκεηνί

Έληνλα θαη αλεμέιεγθηα επεηζόδηα ππεξθαγίαο

Page 22: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

πκπηώκαηα

Υξόληα γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξνκεθή λόζνο

Αθπδάησζε θαη ππνθαιεκία

Αζηάζεηα ησλ ειεθηξνιπηώλ ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζεθαξδηαθή αξξπζκία ,θαξδηαθή ζπγθνπή αθόκε θαη ζάλαην

Οηζνθαγίηηδα ή θιεγκνλή

Ρήμε ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ νηζνθάγνπ

ηνκαηηθά ηξαύκαηα

Γαζηξνπάξεζηο (θαζπζηεξεκέλε γαζηξηθή εθθέλσζε )

Γπζθνηιηόηεηα

ηεηξόηεηα

Πξεζκέλνη ζηεινγόλνη αδέλεο

Page 23: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο

Σα αληηθαηαζιηπηηθά, ηδηαίηεξα ηα SSRIs (εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξόζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο) ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεξαπεία ηεο λεπξηθήο βνπιηκίαο.

Η γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία

Η ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο

Η δηαπξνζσπηθή ζεξαπεία

Η γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία

Η νηθνγελεηαθή ζεξαπεία Μόληζιεη

Η ππλνζεξαπεία

Page 24: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Αζιεηηθή αλνξεμία

1. Οξηζκόο

2. Σπκπηώκαηα

3. Αίηηα

4. Σπλέπεηεο

5. Τξόπνη αληηκεηώπηζεο

Page 25: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οξηζκόο

Η παζνινγηθή δηαηαξαρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηδίσμε δηαηήξεζεο κηθξνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο γηα ηελ επίηεπμε πςειώλ αζιεηηθώλ επηδόζεσλ.

Η επηινγή αθαηάιιεισλ κεζόδσλ απώιεηαο βάξνπο όπσο ε αζηηία, ηα ράπηα γηα δίαηηα, ηα δηνπξεηηθά, ηα θαζαξηηθά θαη ε πξόθιεζε εκεηώλ νδεγνύλ ηνπο λεαξνύο αζιεηέο ζε απηό ην ζεκείν .

Page 26: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

πκπηώκαηα

ε επηδίσμε ηειεηόηεηαο ηεο ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ησλ ζσκαηηθώλ ελεξγεηώλ

η ανηαγωνιζηικόηηηα

Οι διαηαπασέρ εμμήνος πύζεωρ

Πεπιοπιζμένη επιθςμία για ηποθή

Σωμαηική εξαζθένηζη

Page 27: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Αίηηα

Η έλαξμε δίαηηαο ζε πνιύ κηθξή ειηθία ύζηεξα απόπηζαλή ζύζηαζε ησλ πξνπνλεηώλ.

Η έλαξμε εηδηθήο πξνπόλεζεο γηα θάπνην αγώληζκα από κηθξή ειηθία ρσξίο λα δηεξεπλάηαη εάλ ν ζσκαηόηππνο πνπ ζα αλαπηπρζεί θαηά ηελ ελειηθίσζε ζα είλαη ν θαηάιιεινο γηα ην αγώληζκα πνπ έρεη πξνεπηιεγεί.

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε

Page 28: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Η πξνζπάζεηα γηα ηελ ”δεκηνπξγία” ηνπ θαηάιιεινπ ζσκαηόηππνπ (όρη απαξαίηεηα ζύζηαζεο ζώκαηνο) γηα θάπνην αγώληζκα ρσξίο απηόο δελ ππάξρεη

Σν έιιεηκκα έγθπξσλ γλώζεσλ ζρεηηθά κε ην ζσζηό ηξόπν απώιεηαο βάξνπο

Page 29: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

πλέπεηεο

Υακειόηεξν κεηαβνιηθό ξπζκό εμαηηίαο απώιεηαο κπτθήο κάδαο αιιά θαη αληθαλόηεηαο ζύλζεζεο ησλ ζπξενεηδώλ νξκνλώλ.

Πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο

Σάζε γηα εύθνιε θνύξαζε θαη ππλειία

ηδεξνπεληθή αλαηκία.

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε

Page 30: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Γέξκα ζθιεξό, μεξό θαη επαίζζεην

Πεξηνξηζκέλε ακπληηθή ηθαλόηεηα θαη απμεκέλε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ινηκώμεσλ

ηνκαηηθέο θζνξέο

Page 31: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ

Φπρνινγηθή ππνζηήξημε έηζη ώζηε ην ζύκα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πξόβιεκα

πκκαρία ζύκαηνο θαη πξνπνλεηή

Γηαηξνθηθή θξνληίδα

Φαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε (ζπαληόηεξα)

Page 32: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

πκπέξαζκα

Οη επηζηήκνλεο πξνεηδνπνηνύλ όηη ην πξόβιεκα κε ην ζσκαηηθό βάξνο δελ έρεη κία δηάζηαζε.

Η παρπζαξθία δελ είλαη ν κόλνο θίλδπλνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαη ζηελ πηνζέηεζε δηαηξνθήο κε αθξαία ζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλα ζώκα ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηεο επνρήο.

Η λεπξηθή αλνξεμία, σζηόζν, δελ απέρεη πνιύ... Δίλαη βέβαην όηη ε παρπζαξθία επηβαξύλεη ηελ πγεία. Δίλαη, επίζεο, βέβαην όηη ην ίδην ζπκβαίλεη κε ηελ αλνξεμία.

Page 33: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ηαηηζηηθά ζηνηρεία

Σν 30% ησλ Διιελίδσλ είλαη ππέξβαξεο ή παρύζαξθεο,

Δλώ πξόβιεκα ζσκαηηθνύ βάξνπο έρεη θαη έλαο ζηνπο ηξεηο άλδξεο.

Σν 26% ησλ αγνξηώλ θαη ην 19% ησλ θνξηηζηώλ ειηθίαο 6 έσο 17 εηώλ είλαη ππέξβαξα.

Page 34: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ηαηηζηηθά ζηνηρεία

Οη επηζηήκνλεο εζηηάδνπλ ην πξόβιεκα θπξίσο ζηα θνξίηζηα, θαζώο ε ζπρλόηεηα ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο είλαη δέθα θνξέο κεγαιύηεξε έλαληη ησλ αγνξηώλ.

Η λεπξηθή αλνξεμία πιήηηεη θπξίσο ηα αλώηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα, ηηο πνιύ θαιέο καζήηξηεο, ηηο αζιήηξηεο θαη πξσηαζιήηξηεο ζε αζιήκαηα, πνπ απαηηνύλ παηδηζκό ζηελ εκθάληζε ή ζε απηά πνπ ην βάξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε, όπσο κπαιέην, ξπζκηθή γπκλαζηηθή θαη θνιύκπη