Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

15
Λογισμικό στο επάγγελμα το Λογισμικό στο επάγγελμα το καρδιολόγου και του καρδιολόγου και του οδοντογιατρού. οδοντογιατρού.

description

Ερευνητική εργασία, 2012-2013, Α' τετρ., Β' Λυκείου, "Ο κόσμος του λογισμικού και εφαρμογές του σε επαγγέλματα της περιοχής της Καλαμπάκας."

Transcript of Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Page 1: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Λογισμικό στο επάγγελμα το Λογισμικό στο επάγγελμα το καρδιολόγου και του καρδιολόγου και του

οδοντογιατρού.οδοντογιατρού.

Page 2: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Philips CX50Philips CX50

Ο φορητός/συμπαγής υπέρηχος Philips CX50-compact extreme ultrasound, Ο φορητός/συμπαγής υπέρηχος Philips CX50-compact extreme ultrasound,

συνδυάζει τεχνολογίες της υψηλότερης κατηγορίας υπερήχων iE 33 και iU22 συνδυάζει τεχνολογίες της υψηλότερης κατηγορίας υπερήχων iE 33 και iU22 και τις ενσωματώνει σε ένα σύστημα υπερήχων με απόλυτη φορητότητα και και τις ενσωματώνει σε ένα σύστημα υπερήχων με απόλυτη φορητότητα και υψηλής ποιότητας απεικόνιση. υψηλής ποιότητας απεικόνιση.

Διαθέτει τις κεφαλές Pure Wave, δέχεται την τρισδιάστατη διοισοφάγειο Διαθέτει τις κεφαλές Pure Wave, δέχεται την τρισδιάστατη διοισοφάγειο κεφαλή, διαθέτει όλα τα λογισμικά αξιολόγησης και ποσοτικοποίησης για κεφαλή, διαθέτει όλα τα λογισμικά αξιολόγησης και ποσοτικοποίησης για όλες τις εφαρμογές υπερήχων με υψηλή ευκρίνεια όλες τις εφαρμογές υπερήχων με υψηλή ευκρίνεια

είναι σημαντική όπως σε χειρουργία, ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία. είναι σημαντική όπως σε χειρουργία, ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία.

Πέρα από προγράμματα καρδιολογικών, Ακτινολογικών,Γυναικολογικών-Πέρα από προγράμματα καρδιολογικών, Ακτινολογικών,Γυναικολογικών-Μαιευτικών και Αγγειολογικών εφαρμογών, δέχεται και προγράμματα Μαιευτικών και Αγγειολογικών εφαρμογών, δέχεται και προγράμματα Τοπικής Aναισθησίας(Regional Anesthesia), Διαχείρισης Πόνου (Pain Τοπικής Aναισθησίας(Regional Anesthesia), Διαχείρισης Πόνου (Pain Management- Nerve Blocking), Accute Care, Επείγουσας ΙατρικήςManagement- Nerve Blocking), Accute Care, Επείγουσας Ιατρικής. .

Page 3: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Το Το CardiodataCardiodata Το Το CardioDataCardioData είναι μια είναι μια σύγχρονησύγχρονη και και εύκολη στη εύκολη στη

χρήσηχρήση εφαρμογή λογισμικού για την καταχώρηση και εφαρμογή λογισμικού για την καταχώρηση και παρακολούθηση των καρδιολογικών ασθενών και των παρακολούθηση των καρδιολογικών ασθενών και των επισκέψεων - εξετάσεών τους. επισκέψεων - εξετάσεών τους. http://http://www.innovasoft.gr/Products/CardioData.aspxwww.innovasoft.gr/Products/CardioData.aspx

Προσφέρει στον ιατρό καρδιολόγο Προσφέρει στον ιατρό καρδιολόγο εξαιρετική εξαιρετική δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριώνδυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών αποτελώντας ένα απαραίτητο επιστημονικό εργαλείο, αποτελώντας ένα απαραίτητο επιστημονικό εργαλείο, πάντα σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για όλους τους πάντα σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για όλους τους χρήστες.χρήστες.

το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα την το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα την προσαρμογήπροσαρμογή του στις πραγματικές ανάγκες του του στις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου καρδιολόγου.σύγχρονου καρδιολόγου.

Page 4: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά CardiodataCardiodata

1.1. Πλήρης ιατρικός φάκελλος ασθενούς Πλήρης ιατρικός φάκελλος ασθενούς 2.2. Καταχώρηση φωτογραφιών, εξετάσεων αίματος, Καταχώρηση φωτογραφιών, εξετάσεων αίματος,

ηχοκαρδιογραφικές, τεστ κόπωσης, κλπ ηχοκαρδιογραφικές, τεστ κόπωσης, κλπ 3.3. Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ., Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.,

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., κλπ) Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., κλπ) 4.4. Σύγκριση εξετάσεων, στατιστική ανάλυση δεδομένων, Σύγκριση εξετάσεων, στατιστική ανάλυση δεδομένων,

εκτυπώσεις φάκελου ασθενούς εκτυπώσεις φάκελου ασθενούς 5.5. Πλήρες ημερολόγιο, με υπενθυμίσεις, αργίες, εργασίες Πλήρες ημερολόγιο, με υπενθυμίσεις, αργίες, εργασίες

ραντεβού, κλπ ραντεβού, κλπ 6.6. Καταχώρηση φαρμάκων και φαρμακευτικών αγωγών των Καταχώρηση φαρμάκων και φαρμακευτικών αγωγών των

ασθενών ασθενών 7.7. Αποθήκευση εικόνων, video, αρχείων ήχου, και λοιπών αρχείων Αποθήκευση εικόνων, video, αρχείων ήχου, και λοιπών αρχείων

στο κάθε ασθενή ή/και στις εξετάσεις του στο κάθε ασθενή ή/και στις εξετάσεις του 8.8. Δικτυακή χρήση με πολλούς χρήστες και πρόσβαση στα Δικτυακή χρήση με πολλούς χρήστες και πρόσβαση στα

δεδομένα από διαφορετικούς σταθμούς εργασίας δεδομένα από διαφορετικούς σταθμούς εργασίας

Page 5: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

DentalOfficeDentalOffice Το Το DentalDental Office είναι ενα πλήρες οδοντιατρικό πρόγραμμα, που παρέχει Office είναι ενα πλήρες οδοντιατρικό πρόγραμμα, που παρέχει

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη μηχανοργάνωση του οδοντιατρείου. υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη μηχανοργάνωση του οδοντιατρείου. Στοχεύοντας στη βέλτιστη οργάνωση επιτυγχάνει αυξημένη αποδοτικότητα, Στοχεύοντας στη βέλτιστη οργάνωση επιτυγχάνει αυξημένη αποδοτικότητα,

καλύτερη εποπτεία του οδοντιατρείου σας, εξοικονόμηση χρόνου για την καλύτερη εποπτεία του οδοντιατρείου σας, εξοικονόμηση χρόνου για την 'πραγματική εργασία' και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους ασθενείς 'πραγματική εργασία' και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους ασθενείς σας, που εντυπωσιάζουν και αναδεικνύουν την ποιότητα της δουλειάς σας. σας, που εντυπωσιάζουν και αναδεικνύουν την ποιότητα της δουλειάς σας.

Το οδοντιατρικό λογισμικό Το οδοντιατρικό λογισμικό DentalDental Office υπερέχει στην κατηγορία του, Office υπερέχει στην κατηγορία του, καθότι παρέχει : καθότι παρέχει :

Υποστήριξη για Mac, Windows και Linux, ώστε να μπορείτε να το Υποστήριξη για Mac, Windows και Linux, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ότι Λειτουργικό Σύστημα και αν έχετε. χρησιμοποιήσετε ότι Λειτουργικό Σύστημα και αν έχετε.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων των ασθενών, ιατρικό και Ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων των ασθενών, ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό, πλήρες οδοντόγραμμα για τις υπάρχουσες και οδοντιατρικό ιστορικό, πλήρες οδοντόγραμμα για τις υπάρχουσες και μελλοντικές θερεπείες, περιοδοντόγραμμα, ημερολόγιο ραντεβού, πλήρης μελλοντικές θερεπείες, περιοδοντόγραμμα, ημερολόγιο ραντεβού, πλήρης οικονομική διαχείριση, στατιστικά διαγράμματα, φωτογραφικό υλικό, οικονομική διαχείριση, στατιστικά διαγράμματα, φωτογραφικό υλικό, υπενθυμίσεις γεγονότων, εκτυπώσεις συνηθισμένων εγγράφων, υπενθυμίσεις γεγονότων, εκτυπώσεις συνηθισμένων εγγράφων, καταχώρηση συνεργατών, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των καταχώρηση συνεργατών, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας. δεδομένων σας.

Άμεση εγκατάσταση του λογισμικού στο χώρο σας, με επιπλέον, δωρεάν, Άμεση εγκατάσταση του λογισμικού στο χώρο σας, με επιπλέον, δωρεάν, επίδειξη των βασικών λειτουργιών του προγράμματος. επίδειξη των βασικών λειτουργιών του προγράμματος.

Διατήρηση ιατρικού απορρήτου, με τη διατήρηση διακριτών ρόλων (γιατρός - Διατήρηση ιατρικού απορρήτου, με τη διατήρηση διακριτών ρόλων (γιατρός - γραμματέας) με ξεχωριστά δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά γραμματέας) με ξεχωριστά δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών σας. δεδομένα των ασθενών σας.

Δυνατότητα ειδικών τροποποιήσεων στο πρόγραμμα, προκειμένου να Δυνατότητα ειδικών τροποποιήσεων στο πρόγραμμα, προκειμένου να προσαρμοστεί το DentalOffice στις δικές σας εξειδεικευμένες ανάγκες και προσαρμοστεί το DentalOffice στις δικές σας εξειδεικευμένες ανάγκες και ιδέες. ιδέες.

Πλήρη πακέτα υποστήριξης, αναβαθμίσεων και after-sales-service με Πλήρη πακέτα υποστήριξης, αναβαθμίσεων και after-sales-service με επίσκεψη στο χώρο σας. επίσκεψη στο χώρο σας.

Υποστήριξη πολϋιατρείων, με πολλαπλούς γιατρούς και γραμματείες. Υποστήριξη πολϋιατρείων, με πολλαπλούς γιατρούς και γραμματείες. Συχνές ενημερώσεις του προγράμματος, για να μένετε πάντοτε σε επαφή με Συχνές ενημερώσεις του προγράμματος, για να μένετε πάντοτε σε επαφή με

ότι πιο νέο. ότι πιο νέο.

Page 6: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Βασική έκδοση:Βασική έκδοση:

Σύνδεση χρηστώνΣύνδεση χρηστών :: Σύνδεση χρηστών με διαφορετικη ιδιότητα(γιατρός, γραμματεία) Σύνδεση χρηστών με διαφορετικη ιδιότητα(γιατρός, γραμματεία) Διαχωρισμός δεδομένων χρηστών Διαχωρισμός δεδομένων χρηστών Διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα Διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα ΕορτολόγιοΕορτολόγιο

Λιτό, εύχρηστο, τροποποιήσιμο Λιτό, εύχρηστο, τροποποιήσιμο FullHD ανάλυση FullHD ανάλυση

Page 7: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

ΟδοντόγραμμαΟδοντόγραμμα

Πλήρες και ευκρινές Πλήρες και ευκρινές Μόνιμος και νεογιλός οδοντικός φραγμός Μόνιμος και νεογιλός οδοντικός φραγμός Οπτική απεικόνιση θεραπειών Οπτική απεικόνιση θεραπειών Δημιουργία δικών σας θεραπειών και οπτικοποίηση αυτών, με σχήματα και Δημιουργία δικών σας θεραπειών και οπτικοποίηση αυτών, με σχήματα και

χρώματα της επιλογής σας χρώματα της επιλογής σας Κατηγοριοποίηση εργασιών/θεραπειών Κατηγοριοποίηση εργασιών/θεραπειών Διατήρηση λίστας θεραπειών Διατήρηση λίστας θεραπειών Αυτόματη προσθήκη θεραπειών στο οικονομικό μοντέλο Αυτόματη προσθήκη θεραπειών στο οικονομικό μοντέλο Αρχείο δικών σας φωτογραφιών, για κάθε δόντι ξεχωριστά Αρχείο δικών σας φωτογραφιών, για κάθε δόντι ξεχωριστά Εκτύπωση πλάνων θεραπείας με ή χωρίς την εικόνα του οδοντογράμματος Εκτύπωση πλάνων θεραπείας με ή χωρίς την εικόνα του οδοντογράμματος

Page 8: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

ΗμερολόγιοΗμερολόγιο

Ταχύτατη καταχώρηση ραντεβού Ταχύτατη καταχώρηση ραντεβού Χρωματική διαφοροποίησης κατάστασης ραντεβού ανάλογα και με την Χρωματική διαφοροποίησης κατάστασης ραντεβού ανάλογα και με την

εργασία εργασία Δημιουργία ραντεβού μη-καταχωρημένου ασθενή Δημιουργία ραντεβού μη-καταχωρημένου ασθενή Μαζική ή ατομική αποστολή email υπανθύμισης στους ασθενείς Μαζική ή ατομική αποστολή email υπανθύμισης στους ασθενείς Εκτύπωση ραντεβού ημέρας και εβδομάδας Εκτύπωση ραντεβού ημέρας και εβδομάδας Εκτήπωση καρτέλας ραντεβού Εκτήπωση καρτέλας ραντεβού Άμεση πρόσβαση στην καρτέλα ασθενούς Άμεση πρόσβαση στην καρτέλα ασθενούς Επανάληψη ραντεβού σε τακτά διαστήματα Επανάληψη ραντεβού σε τακτά διαστήματα Εορτολόγιο Εορτολόγιο

Page 9: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

ΥπενθυμίσειςΥπενθυμίσεις

Υπενθυμίσεις/σημειώσεις για κάθε ασθενή Υπενθυμίσεις/σημειώσεις για κάθε ασθενή Ενημέρωσή για το πλήθος των αδιάβαστων ενημερώσεων Ενημέρωσή για το πλήθος των αδιάβαστων ενημερώσεων Διατήρηση λίστας υπενθυμίσεων για το σύνολο των ασθενών Διατήρηση λίστας υπενθυμίσεων για το σύνολο των ασθενών

Εύκολη αναζήτηση υπενθυμίσεωνΕύκολη αναζήτηση υπενθυμίσεων

Page 10: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

ΟικονομικάΟικονομικά

Λίστα οφειλών για κάθε ασθενή Λίστα οφειλών για κάθε ασθενή Έξοδα ιατρείου Έξοδα ιατρείου Έξοδα συνεργατών Έξοδα συνεργατών Καταχώρηση και παρακολούθηση παραγγελιών των συνεργατών Καταχώρηση και παρακολούθηση παραγγελιών των συνεργατών Αναζήτηση οφειλών ασθενών, βάση κριτηρίων Αναζήτηση οφειλών ασθενών, βάση κριτηρίων Στατιστικά γραφήματα Στατιστικά γραφήματα Δυνατότητα προσθήκης νέων δικών σας θεραπειών και κόστους αυτών Δυνατότητα προσθήκης νέων δικών σας θεραπειών και κόστους αυτών

Page 11: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Ιατρικό - Οδοντιατρικό ιστορικόΙατρικό - Οδοντιατρικό ιστορικό

Πλήρη και λεπτομερή ιστορικά Πλήρη και λεπτομερή ιστορικά

Προειδοποίηση με μήνυμα και χρωματική σήμανση ασθενών με επικίνδυνοΠροειδοποίηση με μήνυμα και χρωματική σήμανση ασθενών με επικίνδυνο ιστορικό ιστορικό

ΦάρμακαΦάρμακα Λίστα φαρμάκων, με δυνατότητα προσθήκης νέων και επεξεργασίας Λίστα φαρμάκων, με δυνατότητα προσθήκης νέων και επεξεργασίας Λίστα χορηγούμενων φαρμάκων στους ασθενείς Λίστα χορηγούμενων φαρμάκων στους ασθενείς

Page 12: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

ΕκτυπώσειςΕκτυπώσεις

Γενικά έγγραφα προς συμπλήρωση απο τον ασθενή Γενικά έγγραφα προς συμπλήρωση απο τον ασθενή Αναφορές Αναφορές Πλάνο θεραπείας Πλάνο θεραπείας Προτεινόμενο πλάνο θεραπείας Προτεινόμενο πλάνο θεραπείας Προσθήκη και προσαρμογή γραφικών στοιχείων (λογότυπο ιατρού, εικόνα Προσθήκη και προσαρμογή γραφικών στοιχείων (λογότυπο ιατρού, εικόνα

φόντου) φόντου) Φάρμακα και συνταγές πολλαπλών φαρμάκων Φάρμακα και συνταγές πολλαπλών φαρμάκων Όλα τα στοιχεία, ιστορικά κ.λ.π. του ασθενούς Όλα τα στοιχεία, ιστορικά κ.λ.π. του ασθενούς εκτύπωση στατιστικών που αφορούν τις ομάδες ασθενών εκτύπωση στατιστικών που αφορούν τις ομάδες ασθενών

Page 13: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Καρτέλα ασθενούς, χρηστών και Καρτέλα ασθενούς, χρηστών και συνεργατώνσυνεργατών

Λεπτομερή στοιχεία Λεπτομερή στοιχεία Ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό Ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό Φωτογραφίες Φωτογραφίες Οικονομικά στοιχεία Οικονομικά στοιχεία Οδοντόγραμμα Οδοντόγραμμα Αναφορές/σημειώσεις Αναφορές/σημειώσεις Υπενθυμίσεις Υπενθυμίσεις Ραντεβού Ραντεβού Φάρμακα/συνταγές Φάρμακα/συνταγές

Page 14: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

Φωτογραφικό υλικόΦωτογραφικό υλικό

Εισαγωγή φωτογραφιών απο συστήματα Ψηφιακής Εισαγωγής Εισαγωγή φωτογραφιών απο συστήματα Ψηφιακής Εισαγωγής Ακτινογραφίας, (sensor, μικροκάμερες, βιντεοκάμερες) Ακτινογραφίας, (sensor, μικροκάμερες, βιντεοκάμερες)

Εισαγωγή φωτογραφιών απο τον υπολογιστή σας Εισαγωγή φωτογραφιών απο τον υπολογιστή σας Συσχετισμός φωτογραφιών με συγκεκριμένα δόντια και δυνατότητα προβολή Συσχετισμός φωτογραφιών με συγκεκριμένα δόντια και δυνατότητα προβολή

τους και μέσω οδοντογράμματοςτους και μέσω οδοντογράμματος

Page 15: Λογισμικό στο επάγγελμα του μικροβιολόγου

ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες

Λίστες συνεργατών (προμηθευτές, οδοντοτεχνίτες, συναδέλφοι κ.λ.π.) Λίστες συνεργατών (προμηθευτές, οδοντοτεχνίτες, συναδέλφοι κ.λ.π.) Καταχώρηση και παρακολούθηση παραγγελιών των συνεργατών Καταχώρηση και παρακολούθηση παραγγελιών των συνεργατών Έξοδα συνεργατών Έξοδα συνεργατών Στατιστικά γραφήματα Στατιστικά γραφήματα

ΕξατομίκευσηΕξατομίκευση Τροποποίηση της εμφάνισης της εφαρμογής Τροποποίηση της εμφάνισης της εφαρμογής Δημιουργία κειμένου για αυτόματη αποστολή email υπενθύμισης στους ασθενείς Δημιουργία κειμένου για αυτόματη αποστολή email υπενθύμισης στους ασθενείς Καθορισμός παθήσεων, για τις οποίες λαμβάνετε προειδοποιητικά μηνύματα, κατά το άνοιγμα της Καθορισμός παθήσεων, για τις οποίες λαμβάνετε προειδοποιητικά μηνύματα, κατά το άνοιγμα της

καρτέλας ασθενούς καρτέλας ασθενούς Επιλογή εικόνας λογοτύπου και της θέσης αυτής στις γενικές εκτυπώσεις Επιλογή εικόνας λογοτύπου και της θέσης αυτής στις γενικές εκτυπώσεις Δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ασθενών ομάδες Δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ασθενών ομάδες