εικαστικες τεχνες και μουσικη

of 24 /24

Embed Size (px)

Transcript of εικαστικες τεχνες και μουσικη

Page 1: εικαστικες τεχνες και μουσικη
Page 2: εικαστικες τεχνες και μουσικη

• Αρχιτεκτονικι

• Γλυπτικι

• Ζωγραφικι

• Μικροτεχνία , μικρογραφία

μικρογλυπτικι, νομιςματικι

• Μουςικι

Page 3: εικαστικες τεχνες και μουσικη

ΡΤΘΜΟΙ ΝΑΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΘΚΕΝΣΡΟ

ΒΑΘΛΘΚΗ ΜΕ

ΣΡΟΤΛΟ

ΒΤΖΑΝΣΘΝΟ

ΡΤΘΜΟ

Page 4: εικαστικες τεχνες και μουσικη
Page 5: εικαστικες τεχνες και μουσικη
Page 6: εικαστικες τεχνες και μουσικη
Page 7: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Από φαίνεται ο διδακτικόσ

χαρακτιρασ τθσ Βυηαντινισ

τζχνθσ;

Page 8: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Ναοί ςτθν αρχαία Ελλάδα και ςτο Βυηάντιο

Ἀρχαῖος ναὸςκατοικητήριο Θεοῦ, ἀπαγορευμένο…

Ὀρθόδοξη ἐκκλησίαχῶρος σύναξης πιστῶν…

Page 9: εικαστικες τεχνες και μουσικη

ΕΝΔΟΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Page 10: εικαστικες τεχνες και μουσικη
Page 11: εικαστικες τεχνες και μουσικη
Page 12: εικαστικες τεχνες και μουσικη

σύμβολο τοῦ καθαγιασμένουΚόσμου

(Ναόσ ἐςτι) εἰκὼν τῆσ Θείασ Ἐκκλθςίασ, παριςτάνουςα ὅ,τι ἐντῇ γῇ, ὅ,τι εἰσ τὸν οὐρανὸν καὶ ὅ,τι ὑπεράνω τοῦ οὐρανοῦ

(Ἅγιοσ υμεὼν Θες/νίκθσ

ΣροφλοσΟυράνιοσ κόςμοσ

κεϊκόσ

Δάπεδο ναοφΓιινοσ κόςμοσανκρωπότθτα

Ναόσ ςε ςταυρικό ςχιμα

Ναόσ ςτα ανκρϊπινα μζτρα

Page 13: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Επιρροζσ από τθν αρχαιοελλθνικι

τζχνθΠρωτοχριςτιανικι

εποχι

Page 14: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Σοιχογραφίεσ (εποχζσ οικονομικισ κρίςθσ)

ψθφιδωτά (εποχζσ οικονομικισ άνκθςθσ)

εικονογραφικόσ κφκλοσ (χρόνια Μακεδόνων)

Page 15: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Σοιχογραφίεσ-φορθτζσ εικόνεσ (εποχζσ οικονομικισ κρίςθσ)

Page 16: εικαστικες τεχνες και μουσικη

ψθφιδωτά (εποχζσ οικονομικισ άνκθςθσ)

Page 17: εικαστικες τεχνες και μουσικη

εικονογραφικόσ κφκλοσ(χρόνια Μακεδόνων)

ο κεόσ ςτον τροφλο

• Πλαιςιϊνεται από αγγζλουσ

Ακολουκοφν οι προφιτεσ

Page 18: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Αίςκθςθ πνευματικότθτασ

Αυςτθρότθτασ

κοπόσ τθσ

τζχνθστθν εποχι των

Μακεδόνων κυριαρχεί θ

κλαςικι τεχνοτροπία

(Κίνθςθ , χάρθ)

Page 19: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Μικρογραφίες•Εικόνεσ που διακοςμοφν τα χειρόγραφα•Παριςτάνουν επειςόδια που ςυνδζονται με το κείμενο

Page 20: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Μικροτεχνια , μικρογλυπτικθ

Page 21: εικαστικες τεχνες και μουσικη

νομιςματικιΝομίςματα

Σθμαντικζσ ιςτορικζσ πθγζσΠλθροφορίεσ γιαΠολιτικιΚοινωνία, οικονομίαΘρθςκείααπεικονίηονται αυτοκράτορεσ

Page 22: εικαστικες τεχνες και μουσικη

μουςικι

•Εκκλθςιαςτικικ. λειτουργία ιερζσ τελετζσ

•Κοςμικι λαϊκζσ και επίςθμεσ τελετζσ, γάμοι, πανθγφρια, ιππόδρομοσ

Page 23: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Εκκλθςιαςτικικ. λειτουργία ιερζσ τελετζσ

Page 24: εικαστικες τεχνες και μουσικη

Κοςμικι λαϊκζσ και επίςθμεσ τελετζσ,

γάμοι,πανθγφρια,ιππόδρομοσ

υνζχεια του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμουΠροςαρμοςμζνα ςτθ νζα πίςτθ και λατρείαΟρχιςτρεσ με πνευςτά ,κρουςτά, ζγχορδαΑλλθλεπίδραςθ λαϊκισ και κρθςκευτικισ μουςικιστον ιππόδρομο υπιρχε και αερόφωνοόργανο