Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

of 40 /40
INTERNET ǺαıδεΫμ Έθθκδİμ

Embed Size (px)

description

Υπηρεσίες Internet

Transcript of Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Page 1: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

INTERNET

α δεΫμ Έθθκδ μ

Page 2: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

δ αγπγά

α

Page 3: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

έθαδΝ κΝ έε υκΝπκυΝ υθ Ϋ δΝη αιτΝ κυμΝσζαΝ αΝ έε υαΝυπκζκΰδ υθΝ κυΝπζαθά βΝΓβ

ΣδΝ έθαδΝ κΝINTERNET; INTERnational NETwork

Page 4: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ι κλδεάΝαθα λκηά

εα έαΝ1λιίμΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝARPAnet δμΝΗΠ

(Advanced Research Projects Agency network)

σξκμΝβΝ δα τθ βΝ λκΰ θυθΝυπκζκΰδ δευθΝ δε τπθΝη ΝεκδθσΝπλπ σεκζζκΝ πδεκδθπθέαμ

TΫζκμΝ1λκγμΝσζαΝ αΝ έε υαΝπκυΝά αθΝ υθ ηΫθαΝ κΝχRPχσETΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝπλπ σεκζζκΝTCP/IP εαδΝ κΝχRPχσETΝη α λΫπ αδΝ ΝINTERNET

λξδεΪΝ υηη Ϋξκυθμ Παθ πδ άηδαΝΤΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λα

λα δπ δεΫμΝΤΝΚυί λθβ δεΫμΝυπβλ έ μ

Page 5: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ι κλδεάΝαθα λκηά

Page 6: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΣκΝINTERNET έθαδμ

δαζκΰδεσ

ΗΝσπκδαΝ πδζκΰάΝ έθαδΝ δεάΝηαμ

υθα σ β αΝΪη βμΝ πδεκδθπθέαμ

θ ιΪλ β κΝαπσΝυπκζκΰδ δεσΝ τ βηα

Πλσ ία βΝη Νκπκδκθ άπκ Νυπκζκΰδ ά, η Νκπκδκ άπκ Νζ δ κυλΰδεσΝπλσΰλαηηαέ Κα αθ ηβηΫθκ

ΟδΝπζβλκφκλέ μΝ έθαδΝεα αθ ηβηΫθ μΝ ΝξδζδΪ μΝΗήΤ. υθαηδεσ

Μπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝπλκ γάεβΝάΝαθαθΫπ βΝπζβλκφκλδυθΝαθΪΝπΪ αΝ δΰηά

Page 7: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

α δ δεΪΝ κδξ έα

υθκζδεσμΝαλδγησμΝΗήΤΝ(host)Ν κΝInternet – ζΝ κΝ1λθλ

– βζΝ κΝ1λι1

– βγηΝ κΝ1λκβ

– ηέίκλΝ κΝ1λκθ

– κίέίίίΝ κΝ1λκλ

– κλίέίίίΝ κΝ1λλβ

– 1βέκκ1έίίίΝ κΝ1λλθ

– 1κίέίίίέίίίΝ κΝβίίί

– 1έγθίέγγίέκλκΝ κΝβί11

λδγησμΝξπλυθΝπκυΝ έθαδΝ υθ ηΫθ μ

– Όζ μΝκδΝξυλ μΝ κυΝπζαθά β

Page 8: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Υλβ δησ β αΝ κυΝIσTERσET

πδεκδθπθέα

υαά β β,ΝΣβζ δΪ ε οβ,ΝΣβζ πδεκδθπθέα,ΝΣαξυ λκη έκ,ΝΝΫα,ΝFax

θβηΫλπ βΝ- επαέ υ βΝ- Μσλφπ βΝ δίζδκγάε μ,ΝΜκυ έα,ΝΣτπκμ, Ρα δσφπθκ,Ν βησ δ μΝυπβλ έ μ

ηπσλδκ,Ν δαφάηδ β

ΰκλΫμΝ- ππζά δμΝon-line,ΝηδελΫμΝαΰΰ ζέ μΝ δαξ έλδ βΝκδεκθκηδευθ

ΣλΪπ α μ,Νξλβηα δ άλδκ,Ν φκλέ μ,Νεζπ

Ψυξαΰπΰέα

Παδξθέ δ,Νεδθβηα κΰλΪφκμ,ΝγΫα λκ,Ναγζβ δ ησμ

Page 9: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΠκδκμΝ δαξ δλέα αδΝ κυΝIσTERσETΝν Καθ έμ!!!ΝΣκΝInternetΝ θΝ κΝεα Ϋξ δΝεαθ έμΝ!!!έ ΠκδκμΝξλβηα κ κ έΝ κΝIσTERσETΝν

Όζκδ,Νζδΰσ λκΝάΝπ λδ σ λκέ • ΈθαΝ έε υκΝΰδαΝθαΝ υθ γ έΝπζβλυθ δΝ βθΝΰλαηηά

πκυΝ κΝ υθ Ϋ δΝη ΝεΪπκδκΝεσηίκΝ κυΝIσTERσETέ • ΟδΝξλά μΝ κυΝ δε τκυΝπζβλυθκυθΝ κΝ έε υκέ

Κλέ δη μΝ λπ ά δμ

Page 10: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣΧΝΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ

ΗΝ υθα σ β αΝΪη βμΝπλσ ία βμ

δμΝπβΰΫμΝπζβλκφσλβ βμΝεαδ βΝΪη βΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝΓβμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ

δαφκλΫμ

κΝξλυηα,Ν βΝγλβ ε έα,Ν δμΝαθ δζάο δμ,Νεζπ

ΜΠΟΡ Ι θαΝκ βΰά δΝ Ν βηκελα δεσ λ μΝεκδθπθέ μ

Page 11: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

κΝεσ κμΝ θσμΝα δεκτΝ βζ φυθκυΝ(πδγαθσθΝη δπηΫθκυ)

κΝεσ κμΝπλκμΝ κθΝπλκηβγ υ άΝ κυΝIσTERσETΝ(ISP)

Κσ κμ

Page 12: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

α δεΫμΝΫθθκδ μ

Page 13: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΣΡΟΠΟΙΝΤΝ ΗΝΣΟΝINTERNET

PSTN Ν Η

ISDN Ν Η

ADSL Ν Η

Page 14: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

PSTN ΤΝ Η

ΗΝ τθ βΝηΫ πΝαπζάμΝβζ φπθδεάμΝΰλαηηάμ,ΝβΝ

κπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ η φ α Internet α

αυ ο α εαδΝη Νπο α η α η

ο α α η

(56kbps)

Page 15: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ISDN ΤΝ Η

ΗΝ τθ βΝΰέθ αδΝηΫ πΝ δπζάμΝ βζ φπθδεάμΝΰλαηηάμΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝ η φ α Internet α αυ ο α α π ο υ η α η (64 -128 kbps)

Μπκλκτη ΝθαΝΫξκυη Ν 2 η φ γ α 1 η φ α – 1 internet

2 γ α internet ( π α η α)

Page 16: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ADSL τθ β

ΣκΝADSL (Assymetric Digital

Subscriber Line - τηη λβΝΦβφδαεάΝυθ λκηβ δεάΝΓλαηηά) έθαδΝηέαΝ υλυαπθδεά

ξθκζκγέαΝπκυΝξλβ δηκπκδ έΝ βθΝυπΪλξκυ αΝ βζ φπθδεάΝγλαηηάΝαζζΪΝπ υξαέθ δΝαξτ β μΝΫπμΝεαδΝ1ζίΝφκλΫμΝ

η γαζτ λ μΝαπσΝ βθΝεζα δεάΝPSTN

Page 17: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΠυμΝζ δ κυλγ έΝ κΝADSL;

απ χ α π υ υ χ π π φω , χ π π

υ α απ υπ απ φω α έ ΣκΝADSL ζ δ κυλγ έΝη Ν κΝ δαξπλδ ησΝ βμΝ

βζ φπθδεάμΝγλαηηάμΝ Ν τκΝφΪ ηα αΝ υξθκ ά πθ

ΚΪ πΝαπσΝζKHz έθαδΝκδΝ υξθσ β μΝφπθάμΝΧ βζ φπθέαΨΝεαδΝ πΪθπΝαπσΝαυ ΫμΝκδΝ υξθσ β μΝγδαΝαΝ κηΫθαΝΧInternet)

Έ δΝπ υξαέθκυη Ν βθΝξλά βΝ βμΝέ δαμΝγλαηηάμΝεαδΝγδαΝ βζ φπθέαΝεαδΝγδαΝInternet

Page 18: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΠυμΝζ δ κυλγ έΝ κΝADSL;

Χα α υ ADSδ α αξτ β μΝζάοβμ(downloading) εαδΝ

απκ κζάμΝ(uploading) κηΫθπθΝδαφΫλκυθ - αυ φ α

«α τηη λβ» υέ

Γ α πα α, α υπ αχ α α ADSδ α α 1ίβζήβηθ Kbps,

αχ α π υ π α π χ α α 24/1 Mbps.

Page 19: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ικπζδ ησμΝ τθ βμ

Wireless Modem/Router

Cable Modem/Router

Page 20: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
Page 21: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Φυ δεΪΝΜΫ αΝ τθ βμΝΧεαζυ δαΨ

Κα α υ α ω υ UTP (Unshielded

Twisted Pair)

α χ α

α « π υ » α υ α απ φυ υ

πα

Έχ υ π α π α α ω

Page 22: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Φυ δεΪΝΜΫ αΝ τθ βμ

Οπ δεΫμΝΊθ μΝΧFiber Optics)

α α α α φω α απ α

υ ω α

Η αφ ω α π αχ

Page 23: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΠκδαΝ έθαδΝ αΝκφΫζβΝ κυΝADSL

Π α α (always-on)έ χ α π α υ α α α απ υ α πω πα

υπ χ υ α α

υπ χ α α α

Η υ α α α χ π α φω αυ χ α ω

π υ α χ ω χ ω α α kilobyte

Page 24: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

λγα έ μ

Να χ α α α υ Internet

( α α ) Να α π φ α

α ADSL

Page 25: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ISP _ Internet Service Provider Παλκξ έμΝυπβλ δυθΝIσTERσETέ

ΠπζκτθΝ κΝ δεαέπηαΝπλσ ία βμΝ Νξλά μΝπκυΝγΫζκυθΝθαΝ υθ Ϋ κυθΝ κθΝυπκζκΰδ άΝ κυμΝ κΝIσTERσET

Πλκ φΫλκυθΝξυλκΝΰδαΝ βθΝφδζκι θέαΝδ κ ζέ πθ

FORTHnet, OTEnet, HOL, CYTA εζπ

Page 26: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

HOST H/Y

Κσηίκμ κυΝIσTERσETμ Τπκζκΰδ άμΝ κυΝIσTERσET

ΟδΝυπκζκΰδ ΫμΝπκυΝ έθαδΝ υθ ηΫθκδΝησθδηαΝεαδΝαπ υγ έαμΝ κΝIσTERσETΝ(«λαξκεκεαζδΪ»Ν κυΝINTERNET).

Page 27: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

ΥΪλ βμΝFORTHnet

Page 28: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

TCP/IP _ Transmission Control Protocol / Internet Protocol

έθαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝεαθσθπθΝ πδεκδθπθέαμΝ(πλπ σεκζζκ)Νη ΝίΪ βΝ κυμΝκπκέκυμΝ πδεκδθπθκτθΝκδΝυπκζκΰδ ΫμΝ κΝIσTERσET

Page 29: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

IPΝ δ τγυθ β

ΗΝηκθα δεάΝ δ τγυθ βΝΰδαΝεΪγ Νυπκζκΰδ άΝ κυΝIσTERσET

πκ ζ έ αδΝαπσΝζΝφυ δεκτμΝαλδγηκτμΝαπσΝ κΝίΝηΫξλδΝ κΝβηηΝκΝεαγΫθαμ

– ΠέξμΝ193.92.133.34 πκυΝαθ δ κδξ έΝ ΝΫθαΝκλδ ηΫθκΝΗήΤΝ( βθΝπλκε δηΫθβΝπ λέπ π βΝ κθΝhostΝΗήΤΝ βμΝ αδλέαμΝMATRIX-KAPATEL)

Page 30: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

DNS _ Domain Name System

τ βηαΝκθκηα έαμΝπ λδκξάμ

έθαδΝβΝαθ δ κδξέαΝ πθΝIPΝ δ υγτθ πθΝη Νκθσηα α,ΝΰδαΝεαζτ λβΝαπκηθβησθ υ βέ

Έ δΝ βΝπλκβΰκτη θβΝ δ τγυθ βΝ1λγέλβέ1γγέγζΝαθ δ κδξ έΝ κΝDσSΝσθκηαμΝmatrixέkapatelέgr

Page 31: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

WWW _ World Wide Web Παγεσ ηδκμΝΙ σμ

ώΝπδκΝ βηκφδζάμΝυπβλ έαΝ κυΝIσTERσET,Ν βθΝκπκέαΝκφ έζ αδΝεαδΝβΝ λΪ δαΝαθΪπ υιάΝ κυέΝ

έθαδΝΫθαΝΰλαφδεσΝπ λδίΪζζκθ η Ν υθα σ β μΝτπαλιβμΝκδξ έπθΝπκζυηΫ πθ, (άξκμ,Ν δεσθα,ΝvideoΝεέζέπέ),ΝπκυΝ

εΪθκυθΝδ αθδεάΝ βθΝπαλκυ έα βΝεΪγ Ν έ κυμΝπζβλκφκλέαμέ έθαδΝΫθαΝ τ βηαΝπζβλκφκλδυθΝ κηβηΫθκΝ ΝηκλφάΝ

υπ λε δηΫθκυΝ(hypertext)Νεαδ υπ ληΫ πθΝ(hypermedia), σπκυΝη ΝαπζΫμΝ υθ Ϋ δμΝ(links) η αίαέθκυη ΝαπσΝ βθΝηέαΝ βθΝΪζζβΝπζβλκφκλέαΝ( ζέ α,Νε έη θκ,Ν δεσθα,Νεζπ)έ

Page 32: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

http (HyperText Transfer Protocol)

έθαδΝ κΝπλπ σεκζζκΝπκυΝη αφΫλ δΝΫΰΰλαφαΝυπ λε δηΫθκυΝ αΝκπκέαΝξλβ δηκπκδ έΝκΝWWWΝ(ΰδαΝ κθΝκπκέκΝεαδΝεα α ε υΪ βε )έ

Ό αθΝ τκΝΗήΤΝ έθαδΝ υθ ηΫθκδΝξλβ δηκπκδυθ αμΝαυ σΝ κΝπλπ σεκζζκ, βΝ πδεκδθπθέαΝ κυμΝ δαεσπ αδΝσ αθΝ θΝη αφΫλ αδΝπζβλκφκλέα,Ν Ναθ έγ βΝη Ν κΝπλπ σεκζζκΝόTPέ

Page 33: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

URL _ Uniform Resource Locator κηκδσηκλφκμΝ θ κπδ ησμΝπσλπθ

τ βηαΝκθκηα κζκΰέαμ πκυΝηαμΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝαθαφκλΪμΝΝκπκδκ άπκ Ν κδξ έκ,Νη Νεαγκλδ ηΫθκΝ λσπκΝεαδΝαθ ιΪλ β αΝ

απσΝ κΝ έ κμΝ κυΝ(πέξΝαλξ έκ,ΝΫΰΰλαφκ,Ναλξ έκΝάξκυΝεέζέπέ)

Page 34: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Site

ΟΝ σπκμΝ(βΝγΫ β)Ν κΝINTERNET, σπκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝκδΝπζβλκφκλέ μΝ θσμΝπλκ υπκυ,ΝηδαμΝυπβλ έαμ,Ν θσμΝκλΰαθδ ηκτ,ΝηδαμΝ πδξ έλβ βμ,Νεζπ

ΈθαΝsite απκ ζ έ αδΝαπσΝηέαΝάΝπ λδ σ λ μΝ ζέ μΝ(κγσθ μ)έ

Page 35: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

INTERNET BROWSER

έθαδΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝη Ν κΝκπκέκΝηπκλκτη ΝθαΝ«ι φυζζέ κυη »ΝεαδΝθαΝ κτη Ν δμΝ ζέ μΝ κυΝΠαΰεσ ηδκυΝΙ κτΝ(WWW)έ

ΣαΝπδκΝΰθπ ΪΝ έθαδΝ κ

MICROSOFT INTERNET EXPLORER

εαδΝ κ

NETSCAPE NAVIGATOR.

Page 36: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

e-mail _ Electronic Mail Ηζ ε λκθδεσΝΣαξυ λκη έκ

η αφκλΪΝηβθυηΪ πθ,ΝαπσΝεαδΝπλκμΝΪζζκυμΝξλά μέ πδκΝκδεκθκηδεσ απσΝΫθαΝ βζ φυθβηα

πδκΝΰλάΰκλκ απσΝηδαΝ πδ κζά

ηπκλ έΝθαΝπ λδΫξ δΝεαδΝ δεσθ μ,Νάξκ,Νvideo

δ τγυθ βΝE-Mail έθαδΝβΝηκθα δεάΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βΝπκυΝΫξ δΝεΪγ Νξλά βμΝ κυΝIσTERσETέ ξβηα έα αδΝαπσΝ κΝεπ δεσΝσθκηαΝ κυΝξλά β,Ν κΝ τηίκζκΝ@Ν(at) εαδΝ κΝσθκηαΝ κυΝυπκζκΰδ άέΝΠέξέΝ[email protected]

Page 37: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

USENET NEWS

Τπβλ έαΝπκυΝπλκ φΫλ δΝΫθαΝ τ βηαΝβζ ε λκθδευθΝπδθΪεπθΝαθαεκδθυ πθΝσπκυΝ αΝηβθτηα αΝάΝ« αΝθΫα»

Ϋζθκθ αδΝ ΝηδαΝκηΪ αΝξλβ υθΝ(newsgroup)ΝεαδΝ έθαδΝδαγΫ δηαΝ Νκπκδκθ άπκ ΝΫξ δΝπλσ ία βΝ Ναυ άΝ βθΝ

κηΪ αέ Μ Ν βθΝ δα δεα έαΝαυ άΝ δ ιΪΰκθ αδΝ υαβ ά δμΝΰδαΝ

δΪφκλαΝγΫηα α,Νΰθπ κπκδκτθ αδΝπλκίζβηα δ ηκέ,Νδ Ϋ μ,Ναπσο δμ,Ναπκλέ μΝ ΝσζκΝ κθΝεσ ηκέ

Page 38: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

FTP (File Transfer Protocol)

έθαδΝβΝυπβλ έαΝπκυΝ πδ λΫπ δΝ βθΝη αφκλΪΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαλξ έπθΝ κΝIσTERσETΝ

Ό αθΝ τκΝΗήΤΝ έθαδΝ υθ ηΫθκδΝξλβ δηκπκδυθ αμΝαυ σΝ κΝπλπ σεκζζκ,ΝβΝ πδεκδθπθέαΝ κυμΝ θΝ δαεσπ αδΝσ αθΝ θΝη αφΫλ αδΝπζβλκφκλέαέ

Page 39: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

TELNET

έθαδΝβΝυπβλ έαΝπκυΝ πδ λΫπ δΝ βθΝαπκηαελυ ηΫθβΝτθ β,

βζα άΝκΝξλά βμΝ θσμΝΗήΤΝηπκλ έΝθαΝ υθ Ϋ αδΝ ΝΫθαθΝΪζζκΝΗήΤΝεαδΝθαΝ λΰΪα αδΝ αθΝθαΝεαγσ αθΝηπλκ ΪΝ κΝπζβε λκζσΰδκΝ κυΝαπκηαελυ ηΫθκυΝΗήΤέ

Page 40: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

TALK & IRC

TALK έθαδΝβΝυπβλ έαΝπκυΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ τκΝξλβ υθ Νπλαΰηα δεσΝξλσθκΝ(realΝtime)έ

IRC: (InternetΝRelayΝωhat),Ν έθαδΝσππμΝ κΝTχδK,ΝαζζΪΝπδ λΫπ δΝ βθΝ αυ σξλκθβΝ πδεκδθπθέαΝ Νπλαΰηα δεσΝ

ξλσθκΝ(realΝtime)Νη αιτΝπκζζυθΝξλβ υθ.