ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

of 11 /11
Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ. Του Σμήναρχου (ΕΑ) Κυριάκου Κάση (MSc,MPhil,JROC,NDAG chair) Keywords : NATO Network Enable Capability (NNEC), NATO Response Forces (NRF), Network - Centric Warfare (NCW), Information Superiority (IS), NATO Data administration Group (NDAG), meta-data, meta-model domain, ontology, modelling real world, consistency. Σύνοψη Το παρόν άρθρο αποτελεί τεχνική προσέγγιση για τη σημασία του δικτυακού πολέμου στις επιχειρήσεις. O δικτυοκεντρικός πόλεμος αναλύθηκε κατά την 2 η συνεδρίαση του NATO Network Enabled Capability στο Norfolk, Virginia, USA απ’ την όποια προέρχονται τα περισσότερα από σχήματα που ακολουθούν και μαζί με δεκάδες άλλα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις αρχές της πληροφοριακής υπεροχής (In- formation Superiority) και του δικτυοκεντρικού πολέμου (Net- work-Centric Warfare 1 ) προκειμένου να αυξήσουμε την επιχειρησιακή μας ικανότητα. Ο δικτυοκεντρικός πόλεμος σαν 1 Network-Centric Warfare is an emerg- ing theory of war in the Information Age. SCDL VOICE CGS LINK 16 JSWS AOC/FOL THEATER INTEL FIGHTER BASES BROADCAS T INTEL SATCOM

Embed Size (px)

Transcript of ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

Page 1: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ. Του Σμήναρχου (ΕΑ) Κυριάκου Κάση

(MSc,MPhil,JROC,NDAG chair)

Keywords: NATO Network Enable Capability (NNEC), NATO Response Forces (NRF), Network - Centric Warfare (NCW), Information Superiority (IS), NATO Data administration Group (NDAG), meta-data, meta-model domain, ontology, modelling real world, consistency.

Σύνοψη

Το παρόν άρθρο αποτελεί τεχνική προσέγγιση για τη σημασία του δικτυακού πολέμου

στις επιχειρήσεις. O δικτυοκεντρικός πόλεμος αναλύθηκε κατά την 2η συνεδρίαση του NATO

Network Enabled Capability στο Norfolk, Virginia, USA απ’ την όποια προέρχονται τα

περισσότερα από σχήματα που ακολουθούν και μαζί με δεκάδες άλλα είναι διαθέσιμα στο

διαδίκτυο..

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι πολύ σημαντικό να

κατανοήσουμε τις αρχές της

πληροφοριακής υπεροχής (In-

formation Superiority) και του

δικτυοκεντρικού πολέμου (Net-

work-Centric Warfare1)

προκειμένου να αυξήσουμε την

επιχειρησιακή μας ικανότητα. Ο

δικτυοκεντρικός πόλεμος σαν

1 Network-Centric Warfare is an emerg-

ing theory of war in the Information Age.

SCDL

VOICE

CGS

LINK 16

JSWS AOC/FOL THEATER INTEL FIGHTER BASES

BROADCAS

T INTEL

SATCOM

Page 2: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

έννοια περιγράφει ευρέως τον

συνδυασμό στρατηγικών,

αναδυόμενων τακτικών,

τεχνικών, διαδικασιών και

δομών προκειμένου μια δύναμη

να εμπλακεί στο ΘΕ με σκοπό

το αποφασιστικό επιχειρησιακό

πλεονέκτημα. Στην τελευταία

σύσκεψη του ΝΑΤΟ

αποφασίστηκε η μεταστροφή

(transformation) του στην

εμπλοκή για δικτυακή ικανότητα

η οποία θα εφαρμοστεί αρχικά

στα NRFs (NATO Response

Forces).

Στην εποχή μας ο

πόλεμος γίνεται με τη χρήση

πληροφοριακών συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια των

προηγούμενων ετών

δημιουργήθηκε μια πληθώρα

ετερογενών πληροφοριακών

συστημάτων τα οποία δεν

συνεργάζονται μεταξύ τους.

Έτσι προέκυψε η ανάγκη για

διαλειτουργικότητα.

39

IORRESOLUTION

BYAPPROPRIATE

AUTHORITY

NEW FIELDEDCAPABILITY

NEW FIELDEDNEW FIELDEDCAPABILITYCAPABILITY

NEWSTANDARDS

NEWNEWSTANDARDSSTANDARDS

NEWPROCEDURES

NEWNEWPROCEDURESPROCEDURES

E.G.E.G.

IORSOURCE

ANALYSIS/DEFINE

IOR

NHQC3SANALYSIS

NHQC3SANALYSIS

NC3BDIRECTION

NATIONALCONTRIBUTION

CATEGORISATION

FEEDBACK

TEST THE SOLUTION

DEFENCEPLANNING

DEFENCEDEFENCEPLANNINGPLANNING

NATIONAL

IORSOURCES

IORIORSOURCESSOURCES

LESSONS LEARNEDLESSONS LEARNED

NATIONAL

PROGRAMMES

NATIONAL

PROGRAMMES

SPIRAL

DEVELOPMENT

C3 Interoperability

Process

2.NNEC

Το εννοιολογικό πλαίσιο του

NNEC συμπεριλαμβάνει τρεις

κατηγορίες ανθρώπων τους

συλλέκτες πληροφοριών (col-

lectors), εκείνους που

λαμβάνουν τις αποφάσεις (de-

cision makers) και αυτούς που

τις εκτελούν (effectors).

36

NNEC

Παρόλα αυτά το NNEC

δεν έχει να κάνει μόνο με τα

πληροφοριακά συστήματα αλλά

και με πολλούς άλλους

Page 3: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

παράγοντες όπως είναι η

κουλτούρα (culture) των

ανθρώπων που συνεργάζονται,

η πληροφοριακή υποδομή,

ακόμη και ο τρόπος αντίληψης

της πραγματικότητας ο οποίος

αποτελεί την εκλαμβανόμενη

πραγματικότητα (perceived re-

ality or filter or lens).

42

The TOPP*

Structure

Technology

Organization Process

People

TRUST

* John Garstka,OFT

Στην υλοποίησή του

NNEC θα χρησιμοποιήσουμε το

σπειροειδές μοντέλο (spiral

model) και θα κινούμαστε κάθε

φορά στην επόμενη σπείρα

περνώντας από όλες τις

διαδικασίες. Για να κινηθούμε

στην επόμενη σπείρα θα

πρέπει να βελτιώσουμε την

κατανόηση του πως

δημιουργείται και πως οι αρχές

του NNEC μπορούν να

μεταφραστούν σε

πληροφοριακή υπεροχή και σε

αυξανόμενη ισχύ μάχης καθώς

και στρατιωτική επίδραση.

27

Orient

Understand Fasterand better

Observe

Act decisivelySee first, more

Act

Decide

Decide Better and faster

Physical

Domain

Information Domain

Cognitive

Domain Knowledge Superiority

Information

Superiority

Decision

Superiority

Effects

Superiority

Network Enabled

Capability

NNEC and the Decision Loop

Για να το καταφέρουμε αυτό

απαιτείται πρόοδος σε τρεις

επιμέρους περιοχές.

Πρώτα χρειάζεται να

δώσουμε τις αρχές κλειδιά οι

οποίες τονίζουν την

πληροφοριακή υπεροχή και

NNEC και τους τρόπους με

τους οποίους συσχετίζονται.

Page 4: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

NATO UNCLASSIFIED

NATO UNCLASSIFIED3

NNEC Data Strategy GoalsKey Goals Key Actions:

Make Data Assets Available to the

Enterprise:

– Use metadata to describe and

advertise data assets (e.g.,

documents, web pages, images, etc)

– Create data asset catalogs and

organize by community-defined

structure (ontology)

– Make Data Assets available to

“shared space” where Enterprise

users can access it

Make System Data and Process

Available to the Enterprise:

– Define and register the format and

semantics of system data and

processes

– Provide reusable/easy-to-call

access services to make system

data and processes available to the

Enterprise

Data

Visibility

Data

Accessibility

Data

Coherence

Data

Assurance

Data

Interoperability

Effective

Data Management

Τα δεδομένα (data)

συμπυκνώνονται σε πυρήνες

πληροφορίας (information) η

οποία οδηγεί στη γνώση

(knowledge) ενώ περαιτέρω

οδηγούμαστε στη σοφία (wis-

dom), επίπεδο ακόμα

απροσέγγιστο για τα

πληροφοριακά συστήματα.

21

NATO UNCLASSIFIED

NATO UNCLASSIFIED2

Information

NNEC Conceptual Model

InformationSuperiority

DecisionSuperiority

ExecutionSuperiority

•Coherent Effect

•Joint Deployment

and sustainment

Goals:

ENGINE (NATO Global Grid)Physical Infrastructure:

Comms, Computers,

Core Services

Data

Information Sphere

Intended

Effect

Collectors EffectorsDecision

Makers

Platforms

Equipment

Functional Services

NATO Networked Enabled Capabilities

Human Processes

Logical Info Busses

Virtual Databases &

Information Interoperability

Standards

Information Assurance / Security

DATA

INFORMATION

KNOWLEDGE

Κατά δεύτερον χρειάζεται

να είμαστε ικανοί να

μετρήσουμε το βαθμό στον

οποίο αυτές οι αρχές γίνονται

αντιληπτές και κατά τρίτον

χρειάζεται να είμαστε ικανοί για

συστηματική αναγνώριση των

σχέσεων μεταξύ της αντίληψης,

των εννοιών κλειδιά και της

επαφής και των

αποτελεσμάτων των

στρατιωτικών επιχειρήσεων.

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προκειμένου να

λειτουργήσουμε με τους

τρόπους αντίληψης θα πρέπει

να έχουμε πρώτα κατανοήσει

τους μηχανισμούς αντίληψης

της πραγματικότητας δηλαδή

της οντολογίας.

13

TIDE Conceptual

Framework

ENGINE

Communications(SATCOM, radios, land lines, telephony, modems, crypto, reach, throughput, …)

Networks(TCP/IP, routing, CoS, redundancy, transparency, management, IP crypto, …)

Appliances(Servers, desktops, laptops, tablets, PDAs, storage, security, visualization, …)

Services(OS, security, directory, collaboration, storage, replication, caching, discovery, …)

Collector

Components

Effector

Components

Decision making

Components

Human Processes

Information Sphere(Standards, agreements, models, protocols)

Arc

hite

ctu

re Secu

rity

Information

Superiority

Decision

Superiority

Execution

SuperiorityGoals:

Decision

Wall

Page 5: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

Αυτό συνεπάγεται ότι για

να απεικονίσει την

πραγματικότητα ο επιχειρών,

περιορίζεται στις δυνατότητές

του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Σαν αποτέλεσμα, αυτό, έχει η

απεικόνιση της

πραγματικότητας με τη

δημιουργία μοντέλων πάντοτε

να συμπεριλαμβάνει έναν

παράγοντα απώλειας

πληροφορίας (information

loss). Τον παράγοντα αυτό θα

ονομάσουμε για τις ανάγκες του

άρθρου, παράγοντα

εκφυλισμού DF (degeneration

factor). Στην επιστήμη της

πληροφορικής εκφυλισμός

σημαίνει τη απώλεια

πληροφορίας. Εάν για να

περιγράψουμε πλήρως ένα

αντικείμενο είναι απαραίτητο να

έχουμε το 100% της

πληροφορίας τότε ο

παράγοντας εκφυλισμού

γίνεται 30% όταν το

περιγράφουμε με το 70% της

πληροφορίας επίσης ένας

άλλος πολύ σημαντικός

παράγοντας για την περιγραφή

μη εκφυλισμένης πληροφορίας

είναι το domain.

4. DOMAIN

Domain θα ονομάσουμε

το περιβάλλον της

πληροφορίας. Και θα αναφέρω

ένα παράδειγμα. Έστω ένα

φορτηγό το οποίο μεταφέρει

λίπασμα και κινείται στην εθνική

οδό.

7

2040201220082004Today 2006 20252010

AEW&C

Sustain 707

Replatform

TST*

CSAR

* Stand alone Mid-Term

ABM

ACE

CSAR

TBMD

UAV

NCW

IRCM

2004

C2ISR

Airborne

GMTI/SAR

Ground Deployable C2

AGS Core

Airborne Intel

Force Command RoadmapForce Command RoadmapC2ISRC2ISR

Airlift

Air Refueling

SATCOMIN

TE

L S

hort

falls

Com

m N

etwork

Deployable Assets

Info

Exc

han

ge

Req

’ts

LogisticsB

io W

arf

are

TBMD

Competing

Guidance for

Defence

Planning (GDP)

Requirements

Top 25

of 269

Ας φανταστούμε λοιπόν

την πληροφορία φορτηγό και θα

δούμε ότι ανάλογα με το do-

main μέσα στο οποίο υπάρχει

αυτή η πληροφορία, η οντότητα

φορτηγό κάθε φορά είναι μια

διαφορετική οντότητα. Άρα με

το σκεπτικό αυτό όπως θα

δούμε παρακάτω, μπορούμε να

Page 6: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

πούμε ότι το φορτηγό δεν είναι

ένα αλλά είναι πολλά φορτηγά,

και για να αποσαφηνίσω το

πόσο σημαντικό είναι το domain

για την πληροφορία αρκεί να

σκεφτούμε ότι το φορτηγό για

κάποιον τρομοκράτη μπορεί να

είναι ένα φορτηγό γεμάτο

εκρηκτική ύλη (υπάρχουν

κατηγορίες λιπασμάτων που

μπορεί να αποτελέσουν

εκρηκτική γόμωση). Κατά

δεύτερον το φορτηγό σαν

πληροφοριακή οντότητα για το

υπουργείο συγκοινωνιών είναι

απλά ένα όχημα με

συγκεκριμένα serial numbers

και αριθμούς. Για τον οδηγό του

οχήματος το φορτηγό σαν

πληροφοριακή οντότητα (στη

σκέψη του – cognitive domain)

είναι τελείως διαφορετική από

αυτή που έχει ο υπάλληλος στο

υπουργείο συγκοινωνιών. Απ’

την άλλη το φορτηγό αυτό για

τον πιλότο του ελικοπτέρου

όπου κινείται πάνω από την

εθνική οδό και ετοιμάζεται να το

βάλλει με πύραυλο είναι μια

τελείως διαφορετική οντότητα.

Επίσης στιγμιαία το φορτηγό

για τον μοτοσικλετιστή που

κινείται από πίσω του και

ετοιμάζεται να το προσπεράσει

είναι μια άλλη πληροφοριακή

οντότητα.

NNEC a ‘Network of Networks’

Reach

Bandwidth

Provider

Options

Gateways

National

Concerns

NGOs

Deployability

Reach-back

Inter Agency

Architecture

Ελπίζω το παραπάνω

παράδειγμα να αποσαφήνισε

τους λόγους για τους οποίους

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι

μια πληροφορία είναι άμεσα

εξαρτώμενη από το περιβάλλον

της το domain δηλαδή, και αν η

ίδια πληροφορία υπάρξει σε

διαφορετικά domains είναι

δυνατόν να κάνουμε την

παραδοχή ότι είναι διαφορετική

οντότητα. Είναι άκρως

επικίνδυνο σε ένα

δικτυοκεντρικό περιβάλλον

Page 7: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

διαλειτουργούμενων

συστημάτων να μεταφέρουμε

μια πληροφορία χωρίς το do-

main της.

Όταν λοιπόν

αναφερόμαστε σε ένα

περιβάλλον δικτυακού πολέμου

είναι πάρα πολύ σημαντικό να

έχουμε αποσαφηνίσει όλους

αυτούς τους μηχανισμούς και

τις έννοιες. Ερχόμαστε λοιπόν

σε ένα άλλο επίπεδο

μοντελοποίησης της

πραγματικότητας όταν

σκεφτούμε ότι πλέον η πολύ

σημαντική έννοια της συνέπειας

ή consistency ίσως θα πρέπει

να αναθεωρηθεί στο

περιβάλλον του δικτυοκεντρικού

πολέμου. Για να

προχωρήσουμε στην

κατανόηση του NNΕC και του

IS θα πρέπει να μελετήσουμε

πρώτα τις βασικές έννοιες και

κατά δεύτερον να έχουμε τον

χρόνο να αφομοιώσουμε τις

έννοιες αυτές προκειμένου να

αρχίσουμε να τις

χρησιμοποιούμε. Για να

κατανοήσουμε πως η

πληροφορία επηρεάζει την

ικανότητα μας να

αναπτύσσουμε στρατιωτικές

επιχειρήσεις είναι απαραίτητο

να σκεφτούμε τρία domains, το

φυσικό domain, το

πληροφοριακό domain και το

συνειδησιακό domain. Στο

παρακάτω σχήμα φαίνονται οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των

τεσσάρων κυρίων domains: του

φυσικού, του πληροφοριακού,

του συνειδησιακού και του

κοινωνικού.

22

Quality of Individual Sensemaking

Degree of Decision/ Synchronization

Degree of Effectiveness

Degree of Information “Share-ability”

Quality of Networking

Force

Quality of Individual Information Degree of Shared Information

Quality of Organic

Information

C2 EffectorsValue Added

Services

Quality

of

Inter-

actions

Information

Sources

Degree of Actions/ Entities SynchronizedC2

Agi

lity

Forc

e A

gilit

y

Physical Domain

Social Domain

Information Domain

Cognitive Domain

Degree of Networking Net Readiness of Nodes

Individual Understanding

Degree of Shared SensemakingShared Awareness

Collaborative DecisionsIndividual Decisions

Shared Understanding

Individual Awareness

5. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Για την διαλειτουργικότητα

των συστημάτων είναι δυνατόν

να χρησιμοποιηθεί το

παρακάτω μοντέλο

διαμοιρασμού δεδομένων.

Page 8: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

20

Περεταίρω οντότητες

όπως ο NDAG (σημαντική

επιτροπή πληροφορικής του

ΝΑΤΟ της οποίας η Ελλάδα και

συγκεκριμένα η ΠΑ έχει την

Προεδρία) έχει προχωρήσει

στην ανάπτυξη μηχανισμών

όπως η ανάπτυξη πλατφόρμας:

eXtended Mark-up Language

(XML), information resources

dictionary system (IRDS), joint

command, control, communica-

tion information exchange data

model (JC3IEDM), Metadata

Registry (MDR).

14 Feb. 05 NDAG Chairman's Report 9

NDAG WG

SC/5 WG/3

0901 02 03 0504 06 07 08

Block I

(LC2IEDM)

Analyze

Bl 1Design

Bl 1Test

Bl 1

Bl 1 In-Service

Block II

(C2IEDM)

Req cap

Bl 2Analyze

Bl 2 Design

Bl 2 Test

Bl 2

Bl 2 In-Service

Block III

(JC3IEDM v1)

Req cap

Bl 3Analyze

Bl 3 Design

Bl 3Test

Bl 3

Bl 3 In-Service

IOT&E FOT&E FOT&EToday

JC3IEDM TimelineJC3IEDM Timeline

6. METADATA

Για την αποσαφήνιση των

metadata θα αναφέρουμε ότι τα

metadata αποτελούν τα

συστατικά του meta-model. Η

πραγματικότητα απεικονίζεται

σε μοντέλα προκειμένου να

γίνει αντιληπτή από τα

πληροφοριακά συστήματα. Ότι

είναι το σύνταγμα για τους

νόμους το ίδιο αποτελεί το

metamodel για τα μοντέλα,

δηλαδή τυποποιεί και καθορίζει

το πλαίσιο δημιουργίας τους. Η

διεθνή τυποποίηση των meta-

data πραγματοποιήθηκε με το

Dublin Core (ISO 15836)

Page 9: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

14 Feb. 05 NDAG Chairman's Report 13

NDAG WG

SC/5 WG/3 Dublin Core Metadata InitiativeDublin Core Metadata Initiative

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES)

15 Semantic DefinitionsDCMES

Title

Creator

Subject

Description

Publisher

Contributor

Date

Type

Format

Identifier

Source

Language

Relation

Coverage

Rights

ISO/IEC 15836

Στο παρακάτω σχήμα

φαίνεται η κλιμάκωση

προκειμένου να εξασφαλίσουμε

επιχειρησιακή υπεροχή στο ΘΕ

ξεκινώντας από την

επικοινωνιακή υποδομή ενώ

μεσολαβούν έξι επίπεδα.

12

Superiority Ambition Scale

Data Superiority

Information Superiority

Knowledge Superiority

Understanding Superiority

Decision Superiority

Execution Superiority

Collect relevant (raw) data for the network-enabled enterprise

using all available collectors (human and electronic) and interfaces.

Achieve intended effect.

Sustain mission space domination.

Implement fast, unambiguous and

successful decision making process.

Ensure accurate processing (translation, validation, fusion)

and timely delivery of relevant information to stakeholders.

Quickly transition information to human knowledgethrough superior organization, filtering and visualization.

Facilitate rapid situational awareness

of political/strategic/operational/tactical dimensions.

Communication

SuperiorityEnsure flexible, secure, fast, reliable and extendable communications

between stakeholders (human and electronic) in the network-enabled enterprise.

Collaboration

SuperiorityProvide real-time voice, video and data collaboration capabilities

between individuals, groups or organizations anywhere on the network.

Decision wall

7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Για να επιτευχθούν όλα τα

ανωτέρω θα πρέπει να έχουμε

εξασφαλίσει τα έξι

προηγούμενα επίπεδα αναγκών

κατά Maslow όπως φαίνεται

στο παρακάτω σχήμα:

43

BASIC

SA

FE

TY

BE

LO

NG

ING

ES

TE

EM

CO

GN

ITIV

E

AE

STH

ETIC

SE

LF A

CTU

ALI

ZA

TIO

N

SELF

ES

TEEM

ES

TEE

M O

F O

TH

ERS

SUSTENANCE DRIVEN

SETTLERS

OUTER DIRECTED

PROSPECTORS

INNER DIRECTED

PIONEERS

GROWTH

NEEDS

DEFICIENCY

NEEDS

Maslow’s Hierarchy of

Needs

8. O METAΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να

αναφερθούμε στον

μετασχηματισμό (transforma-

tion) του ΝΑΤΟ προκειμένου να

υλοποιήσει τον δικτυοκεντρικό

πόλεμο NNEC και να

μελετήσουμε τη διαδικασία η

οποία ξεκινά από το όραμα και

καταλήγει στην αύξηση της

ικανότητας κατά την διεξαγωγή

επιχειρήσεων. Η διαδικασία

αυτή φαίνεται αναλυτικά στο

επόμενο σχήμα:

Page 10: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

3

WHAT IS TRANSFORMATION?

Delivered

Capability

Strate

gic

Conce

pts

CP

TBCE

RFQ

Product

Integration

Concepts

Natio

nal

Cente

rs

Refined

Concept

Capability

Requirement

R&T

Solutions

Force Goal

Force Proposal

National

Contributions

Long Term Reqs

ACO RequirementsGap Analysis

or

CDE

either

Guidance for Def.Planning

Acceptance

NA

TO

Join

t V

is2018

NATO

Military M

issions

Vision

Για να υλοποιηθεί ο

μετασχηματισμός αυτός θα

πρέπει να καλυφθεί το χάσμα

(Transformation Chasm) του

επόμενου σχήματος και να

δημιουργηθεί η βάση για το

άλμα που θα οδηγήσει στη νέα

εποχή, τη μετατεχνολογική η

οποία θα υλοποιήσει την

ακαριαία διαθεσιμότητα της

πληροφορίας στο συνειδησιακό

domain.

34

Implementing Network Enabled Capabilities…Trajectory of Innovation and Experimentation

Warf

igh

tin

g B

en

efi

t o

f In

form

ati

on

Sh

ari

ng Process

Innovation

New ProcessEmployment

Transformation Required

Degree of Information Sharing

We are networked and can share digital information: E-Mail – Web Chat – 9 Line Messages

Our applications are integrated and we can share information seamlessly:

Common Operational Picture

We have integrated our data

We can communicate and share

information via voice

VoiceConnectivity

DigitalInformation

Sharing

ProcessIntegration

ApplicationIntegration

DataIntegration

We have integrated existing processes and can collaborate

with each other

We are innovating and experimenting with new

processes and organizations

We are successfully employing new processes and organizational concepts

Organizational Innovation

TechnologyInnovation

ProcessInnovation

Transformation

Chasm

9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πως μπορεί να μην αλλάξει ο

‘Στρατός’; Αυτή η περίεργη

ερώτηση έγινε πριν έξι χρόνια

για τις Αμερικάνικες Ένοπλες

Δυνάμεις στα πλαίσια της

εποχής της πληροφορίας.

Σήμερα οι Ελληνικές Ένοπλες

Δυνάμεις αλλάζουν συνεχώς σε

ανταπόκριση της κλήσης της

εποχής της πληροφορίας. Η

αλλαγή αυτή στις Ένοπλες

Δυνάμεις πραγματοποιείται σε

όλους τους τομείς και με τέτοια

ταχύτητα ώστε να

ανταποκρίνονται άμεσα στις

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

10. References and Bibliog-

raphy

1. 2nd NNEC Proceedings,

Norfolk, Virginia, USA,

April 2005, http://

nnec.act.nato.int

2. Spanoudakis G., Kasis K.,

An Evidential Framework

for Diagnosing the Signifi-

cance of Inconsistencies

in UML Models, Proceed-

ings of the International

Page 11: ο δικτυακος πολεμος ως βαση για επιχειρησιακη υπεροχη

Conference on Software:

Theory and Practice,

World Computer Con-

gress 2000, Beijing, Chi-

na, 2000, 152­163

3. NATO Data Administra-

tion Group (NDAG) Terms

of Reference,

EAPC(AC/322-

SC/5)D(2003)003, 13

February 2003.

4. NATO Policy for Data

Management EAPC

(AC/322)WP(2004)000X

ANNEX 1,

5. Department of Defense

Net-Centric Data Strate-

gy, May 9, 2003

6. Dublin Core Metadata Ini-

tiative Web Site,

http://dublincore.org/resou

rce/faq.htm#whatismetad

ata

7. ISO /IEC FCD 11179 In-

formation technology –

Metadata Registries

(MDR)

8. Policy for XML Registra-

tion and Namespace

Management within

NATO, AC/322-

D(2003)006, March 12,

2003

9. NATO C3 Data Manage-

ment Architecture,

AC/322(SC/5)N/87, March

31,1999