ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» 1 ο Γυμνάςιο Πατρών 2011-’12

Transcript of ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Page 1: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ«Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο»

1ο Γυμνάςιο Πατρών2011-’12

Page 2: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Ιςτορικό αναδρομό

Page 3: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Τθλεπικοινωνίεσ

Με τον γενικό όρο τηλεπικοινωνύεσ, (telecommunications), χαρακτηρύζεται η κϊθε μορφόσ ενςύρματη ό αςύρματη, ηλεκτρομαγνητικό, ηλεκτρικό, κ.λπ., ακουςτικό και οπτικό επικοινωνύα που πραγματοποιεύται,ανεξαρτότωσ του μόκουσ απόςταςησ.

Από τα προώςτορικϊ χρόνια μϋχρι και τον Μεςαύωνα εύχαν επικρατόςει δύο βαςικϊ εύδη τηλεπικοινωνιών: η οπτική τηλεπικοινωνύα και η ακουςτική.

Page 4: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Η οπτικό τηλεπικοινωνύα ξεκύνηςε από τη ςτιγμό που ανακαλύφθηκε ηφωτιϊ.

όματα καπνού: Για αιώνεσ τα ςόματα καπνού χρηςιμοποιούνταν ωσμορφό επικοινωνύασ. Τγρό χορτϊρι ό φύλλα τοποθετούνταν πϊνω ςεδυνατό φωτιϊ δημιουργώντασ μια ψηλό ςτόλη καπνού που όταν ορατόαπό μεγϊλη απόςταςη. Μια ςτόλη καπνού ςημαύνει «εδώ εύναι οκαταυλιςμόσ», τρεισ ςτόλεσ καπνού ςημαύνουν: «υπϊρχουν καλϊ νϋα πχ.μια νύκη ςε μϊχη» (αυτόχθονεσ Αμερικανού-Ινδιϊνοι)

Οπτικι τθλεπικοινωνία

Page 5: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Ηχθτικι τθλεπικοινωνία

Ηαρχαιότερη, όμωσ, μορφότηλεπικοινωνύασ εύναι ηηχητικό. Πρώτοσ τηνχρηςιμοπούηςε οπροώςτορικόσ ϊνθρωποσκαι περιοριζόταν ςεηχητικϊ ςόματα πουπροϋρχονταν από διϊφορα

εύδη τυμπϊνων.

Page 6: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Αρχαίοι Ζλλθνεσ

Εφευρϋςεισ όπωσ το ακουςτικό κϋρασ, ο οπτικόστηλϋγραφοσ (ό πυρςεύα), ο υδραυλικόστηλϋγραφοσ και το ςύςτημα των φρυκτωριώνϋπαιξαν ςημαντικό ρόλο ςτην εξϋλιξη τωντηλεπικοινωνιών.

Page 7: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Ακουςτικό κζρασ Κϊποιεσ αναφορϋσ μιλούν για

ειδικϋσ μεταλλικϋσ ςυςκευϋσ (τηλεβόεσ) που χρηςιμοποιόθηκαν απ' τον ςτρατό του Μεγϊλου Αλεξϊνδρου για ακουςτικϋσ επικοινωνύεσ. Η εμβϋλειϊ τουσ λϋγεται ότι όταν περύπου 2.500 μϋτρα. Εύχαν την μορφό μεταλλικών κυκλικϊ αναδιπλωμϋνων χωνιών που αναρτόνταν ςε τρύποδα. Κϊποιοι λϋνε ότι εδώ ϋχουμε και την πρώτη μορφό ακουςτικού ραντϊρ που ϋδινε την δυνατότητα ακρόαςησ μακρινών κινόςεων των εχθρών.

Όργανο ςε ςχόμα χωνιού, το οπούο αυξϊνει την ϋνταςη τησ φωνόσ του ατόμου που το χρηςιμοποιεύ, βοηθώντασ ςε ανακοινώςεισ και αναγγελύεσ ςε μεγϊλο αριθμό ατόμων.

Page 8: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Πυρςεία (Οπτικόσ Τθλζγραφοσ Κλεόξενου &

Δθμόκλειτου) ύμφωνα με τον Πολύβιο την πυρςεύα δηλαδό την οπτικό

αναμετϊδοςη ςημϊτων με φωτιϋσ, εφεύραν οι αλεξανδρινούμηχανικού Κλεόξενοσ και Δημόκλειτοσ και τη βελτύωςε ούδιοσ. Στηριζόταν ς' ένα διαχωριςμό των γραμμάτων τουελληνικού αλφαβήτου ςε ομάδεσ πέντε γραμμάτων με τέτοιοτρόπο ώςτε να δημιουργούνται πέντε γραμμέσ και πέντεςτήλεσ. Ο ςυνδυαςμόσ τησ χρόςησ δύο πεντϊδων μεγϊλωνπυρςών, οι οπούοι διακρύνονται ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ με τηβοόθεια διόπτρων, παριςτϊνει το αντύςτοιχο γρϊμμα (οιγραμμϋσ αντιπροςωπεύονται από τουσ αριςτερούσ πυρςούσκαι οι ςτόλεσ από τουσ δεξιούσ πυρςούσ).

ε κϊθε ζευγϊρι πυρςών αντιςτοιχεύ και ςυγκεκριμϋνογρϊμμα. Π.χ. για το γρϊμμα Α ϋχουμε ϋνα πυρςό αριςτερϊκαι ϋνα δεξιϊ. Για το γρϊμμα Θ δύο πυρςούσ αριςτερϊ καιτρεισ δεξιϊ κλπ. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μεταδοθούνολόκληρα κεύμενα.

Για πρώτη φορϊ γύνεται κωδικοπούηςη του αλφαβότου μεςυνδυαςμό ανϊμματοσ δαυλών. Η επόμενη κωδικοπούηςηϋγινε μετϊ από εύκοςι αιώνεσ από τον Samuel Morse. Hπυρςεύα θα μπορούςε να θεωρηθεύ πρόδρομοσ τησςημερινόσ ψηφιακόσ τεχνολογύασ.

Page 9: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

O υδραυλικόσ τθλζγραφοσ O υδραυλικόσ τηλέγραφοσ εύναι ϋνα ςύςτημα

επικοινωνύασ ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ που εφευρϋθηκετον 4ο αιώνα π.Φ. από τον Αρκϊδα ςτρατηγό Αινεία τονΤακτικό.

ύμφωνα μ' αυτόν, όςοι επιθυμούςαν να μεταδώςουνκϊποια μηνύματα πόγαιναν ςε ϋναν λόφο και εκεύγϋμιζαν ϋνα κϊδο με νερό. τον απϋναντι λόφο υπόρχεϋνασ ακριβώσ ύδιοσ κϊδοσ με την ύδια βρύςη ςτη βϊςητου κϊδου. Οι δύο κϊδοι εύχαν μια ρϊβδο η οπούαεπϋπλεε πϊνω ςτο νερό και εύχε χαραγμϋνουσ πϊνω τησδιϊφορουσ κωδικούσ. Κϊθε φορϊ που όθελαν ναςτεύλουν ϋνα ςόμα, ανύψωναν ϋναν πυρςό και οι δύοςταθμού (πομπόσ και δϋκτησ) ϊνοιγαν τισ βρύςεσ τουστην ύδια ςτιγμό. Σο νερό ϋβγαινε με τον ύδιο ρυθμό καιόταν η επιφϊνειϊ του νερού ςτον ςταθμό του πομπούϋφθανε ςτον κωδικό που όθελαν να ςτεύλουν, κατϋβαζαντον πυρςό και ϋκλειναν τη βρύςη. Σότε μπορούςε οδϋκτησ να διαβϊςει τον κωδικό του ςόματοσ πϊνω ςτηρϊβδο. Αυτόσ μετϊ μετϋδιδε το μόνυμα ςτον επόμενοςτη ςειρϊ ςταθμό και από εκεύ ςε ϊλλουσ.

Ο υδραυλικόσ τηλϋγραφοσ απαιτούςε πολύ καλόςυγχρονιςμό των δύο ςταθμών για να μπορϋςει ναδουλϋψει ςωςτϊ.

Page 10: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Φρυκτωρίεσ Οι φρυκτωρίεσ όταν ϋνα ςύςτημα ςυνεννόηςησ με ςημϊδια, που

μεταβιβϊζονταν από περιοχό ςε περιοχό με τη χρόςη πυρςών ςτη διϊρκεια τησνύκτασ (φρυκτόσ=πυρςόσ και ώρα = φροντύδα). Ο Αιςχύλοσ ςτο ϋργοτου Αγαμέμνων περιγρϊφει την εύδηςη τησ πτώςησ τησ Σρούασ, η οπούαμεταδόθηκε ωσ τισ Μυκόνεσ με τισ φρυκτωρύεσ, δηλαδή τισ φωτιέσ πουάναβαν από κορυφή ςε κορυφή ειδικϋσ αγρυπνούςεσ φρουρϋσ από την Σρούαµϋχρι τισ Μυκόνεσ.

Page 11: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Ταχυδρομικά περιςτζρια

Φρηςιμοποιόθηκαν από τουσαρχαύουσ λαούσ ϋωσ το Β΄παγκόςμιο πόλεμο, ςαν μϋςοεπικοινωνύασ ώςπου ναανακαλυφθεύ ο τηλϋγραφοσ.Έχουν την ικανότητα ναπροςανατολύζονται πολύεύκολα και μπορούν ναεπιςτρϋψουν ςτη φώλια τουσαπό πολύ μακριϊ με ταχύτηταπερύπου 100 χιλιόμετρα. τηνΑρχαύα Ελλϊδα τα μηνύματαμε περιςτϋρια όταν πολύδιαδεδομϋνη. Από εκεύ και ηφρϊςη «πού το ϋμαθεσ; μουτο εύπε ϋνα πουλϊκι».

Page 12: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Αγγελιοφόροι Επειδό όμωσ τα περιςτϋρια δεν όταν καιτο πιο ςύγουρο μϋςο, οι βαςιλεύσχρηςιμοποιούςαν δρομεύσ, πουμετϋφεραν το μόνυμα τησ νύκησ ό όττασανϊλογα.τα οµθρικά ζπθ, οι επικοινωνίεσγίνονταν µε αγγελιοφόρουσ. Οι κεοίζςτελναν τα µθνφµατά τουσ µε κεοφσαγγζλουσ, τθν Ίριδα ι τον Ερµι.Ζνασ διάςθµοσ αγγελιοφόροσ, οΦειδιππίδθσ, ζφερε ςτθν Ακινα τοµινυµα τθσ νίκθσ του Μαρακώνα. Οιαγγελιοφόροι φτϊνουν ςυχνϊ ϋγκαιρααλλϊ όχι ςπϊνια αργϊ και ϊλλοτεαποτρϋπουν καταςτροφϋσ ό ςυντελούνςε ολϋθρουσ.. Έτςι και ϋγινε και ςτηνμϊχη του Μαραθώνα και το γνωςτό«Νενικόκαμεν» που εύπε ο Υειδιππύδησπριν αφόςει την τελευταύα του πνοό.

Page 13: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Ο Αμερικανόσ, Samuel Morse (1791-1872) το 1837 παρουςίαςε τον τθλζγραφό του, που είχε τθν δυνατότθτα να μεταδίδει μθνφματα ςε πολφ μακρινζσ αποςτάςεισ γριγορα και χωρίσ μεγάλο κόςτοσ. Σο πρώτο μινυμα από αυτόν τον τθλζγραφο ςτάλκθκε το 1844 από τθν Ουάςιγκτον ςτθν Βαλτιμόρθ.

Σιματα μορσ

Στην Ελλάδα ο πρώτοσ τηλέγραφοσ λειτούργηςε ςτα 1859.

Page 14: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Η τυπογραφίαΗ τυπογραφύα αποτελεύ ανακϊλυψη των Κινέζων. Αναπτύχθηκε αρχικϊ με τημϋθοδο τησ ξυλογραφύασ, του ςκαλύςματοσ δηλαδό ενόσ θετικού ειδώλου τησςελύδασ που πρϋπει να τυπωθεύ πϊνω ςε ϋνα κομμϊτι ξύλο, και ςτη ςυνϋχεια τησεκτύπωςησ, με την πύεςη του ξύλου -που ςτο μεταξύ ϋχει αλειφθεύ με μελϊνι-πϊνω ςε χαρτύ ό ύφαςμα. Η μϋθοδοσ αυτό εμφανύςτηκε ςτην Κύνα κατϊ τηναρχαιότητα, και η πρώτη εφημερύδα κυκλοφόρηςε εκεύ τον 9ο μ.Φ. αιώνα

Η τυπογραφύα εύναι η τϋχνη τησ απόδοςησ καιαποτύπωςησ λόγου, πληροφοριών και εικόνων ςτο χαρτύ και ςε ϊλλα μϋςα, με τηβοόθεια τεχνικών μϋςων και, ωσ επύ το πλεύςτον, ςε μαζικό κλύμακα. Ηεμφϊνιςη τησ τυπογραφύασ ςτην Ευρώπη πραγματοποιόθηκε περύπου το 1448μ.Φ. Η εφεύρεςη τησ ϋγινε από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο ςτη Γερμανύα, οοπούοσ καταςκεύαςε ξύλινα κινητϊ τυπογραφικϊ ςτοιχεύα. Σο πρώτο βιβλύο πουτύπωςε όταν η Αγύα Γραφό.

Η ευκολύα με την οπούα μπορούςαν να παραχθούν βιβλύα επϋτρεψε νατυπωθούν ςυγγρϊμματα αρχαύων Ελλόνων και Ρωμαύων ςυγγραφϋων, που ϋωστότε αναπαρϊγονταν μόνο από αντιγραφεύσ ςε μοναςτόρια, και υπόρξε ϋτςι μιαςτροφό ςτην κλαςικό αρχαιότητα. Η τυπογραφύα επύςησ επϋτρεψε τη γοργόμετϊδοςη και ανταλλαγό απόψεων, ιδεών και πληροφοριών. Αυτό εύχε ςαναποτϋλεςμα τη ραγδαύα μετϊδοςη τησ γνώςησ και την διεύρυνςη τισπνευματικόσ καλλιϋργειασ, που ϋωσ τότε όταν προνόμιο μόνο του κλόρου καιτων αριςτοκρατών, οδηγώντασ ςτην περύοδο τησ Αναγϋννηςησ.

Page 15: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών
Page 16: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών
Page 17: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Το τθλζφωνο

Σο τηλέφωνο εύναι μύα ςυςκευό ςυνδιϊλεξησ η οπούα μεταφϋρει τον όχο μϋςω ηλεκτρικών ςημϊτων. υγκεκριμϋνα πρόκειται για ςυςκευό που μεταςχηματύζει τισ ηλεκτρικϋσ ταλαντώςεισ ςε ηχητικϋσ. Η ςυςκευό αυτό αποτελεύται από πομπό και δϋκτη και ςυνδϋεται με καλώδιο με το τηλεφωνικό κέντρο.

Πολλού, λοιπόν, όταν εκεύνοιπου προςπϊθηςαν νακαταςκευϊςουν ϋνα μηχϊνημαπου θα μπορούςε ναμεταβιβϊςει τον όχο διαμϋςουτου ηλεκτριςμού. Αυτό τοκατϊφερε ο Αμερικανόσφυςικόσ Αλεξϊντερ ΓκρϊχαμΜπελ το 1876.

Page 18: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Το ραδιόφωνο Σο 1895 , ο πατϋρασ του ραδιοφώνου Γουλιϋλμοσ

Μαρκόνι κατόρθωςε να μεταδώςει ηχητικϊ ςόματα Μορσδιαμϋςου ερτζιανών κυμϊτων. Οι επιτυχύεσ του Μαρκόνι καιϊλλων ερευνητών όπωσ του Ρϋτζιναλντ Υϋςεντεν (ReginaldFessenden) και του Λη ντε Υόρεςτ (Lee de Forest)αποτελούν την απαρχό τησ ανϊπτυξησ τησ ραδιοφωνύασ. Ηραδιοφωνύα, η οπούα ςυνύςταται ςτη μετϊδοςηομιλιών, μουςικόσ και λόγου ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ χωρύστη μεςολϊβηςη αγωγών, αλλϊ με ηλεκτρομαγνητικϊκύματα, και ςτη λόψη τουσ από ειδικούσ δϋκτεσ, αποτελεύπρακτικό εφαρμογό τησ εφεύρεςησ των ηλεκτρονικώνλυχνιών. Άρχιςε να αναπτύςςεται τη δεκαετύα του 1910 ςτισΗΠΑ.

To ραδιόφωνο εύναι η ςυςκευό που λειτουργεύ ωσ"ραδιοδϋκτησ - μετατροπϋασ" όπου λαμβϊνοντασ τισραδιοφωνικϋσ εκπομπϋσ των ραδιοφωνικών ςταθμών τισμετατρϋπει ςε όχο. Σα ραδιοφωνικϊ κύματα εκπϋμπονταιαπό τον πομπό και φτϊνουν ςτον δϋκτη (δηλαδό τοραδιόφωνο). Σα κύματα αυτϊ αποκωδικοποιούνται από τηςυςκευό και μετατρϋπονται ςε ηλεκτρικό ρεύμα και ςτηνςυνϋχεια ςε όχο, που εύναι και το τελικό αποτϋλεςμα τουραδιοφώνου.

Page 19: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Tα Ερτηιανά είναι τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα ςχετικά χαμθλών ςυχνοτιτων, ςταοποία βαςίηονται θ αςφρματθ τθλεπικοινωνία και θ λειτουργία του ραντάρ καιδιαδίδονται, ςτο κενό, με τθν ταχφτθτα των 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο. Πιραν αυτότο όνομα προσ τιμι του Γερμανοφ φυςικοφ Ερρίκου-Ροδόλφου Χερτσ (Hertz), που ταμελζτθςε πρώτοσ.

Page 20: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Η τθλεόραςθ Η ιςτορύα τησ τηλεόραςησ ξεκύνηςε ςτα

τϋλη του 19ου αιώνα και η εφεύρεςό τησςτηρύχτηκε ςε μια ςειρϊ από διαδοχικϋσανακαλύψεισ διϊφορων επιςτημόνων.Πρώτοσ ανϊμεςα ς’ αυτούσ ο ΠϊουλΝιπκόφ, που υπόρξε ο εφευρϋτησ τουδύςκου ςαρώςεωσ (1884), όπωσονομϊςτηκε το πρώτο μηχανικό ςύςτημααναπαραγωγόσ εικόνων με διαδοχικϋσγραμμϋσ.

Η τηλεόραςη εύναι ϋναςύςτημα τηλεπικοινωνύασ που χρηςιμεύειςτη μετϊδοςη και λόψη κινούμενωνεικόνων και όχου εξ αποςτϊςεωσ.Αποτελεύ το κυριότερο καιδημοφιλϋςτερο Μϋςο ΜαζικόσΕπικοινωνύασ και η χρόςη τησ εύναιιδιαύτερα διαδεδομϋνη ςε όλο τον κόςμο.υνόθωσ, λϋγοντασ "τηλεόραςη"εννοούμε τη ςυςκευό, δηλαδό τονδϋκτη, ο οπούοσ λαμβϊνει το(τηλεοπτικό) ςόμα που εκπϋμπουνοι τηλεοπτικού ςταθμού ςε ςυγκεκριμϋνεσςυχνότητεσ (ό αλλιώσ κανϊλια) με τηνοθόνη που απεικονύζει το αποτϋλεςμα τησεκπομπόσ (μετατροπό του ςόματοσ ςεεικόνα και όχο).

Page 21: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

Δίκτυα Υπολογιςτών Από πολύ νωρύσ ϋγινε επιτακτικό η

ανϊγκη τησ επικοινωνύασ ανθρώπων ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ και η ανταλλαγό πληροφοριών. Γύρω ςτο 1900 αναπτύχθηκαν κατ‘ αρχόν τα τηλεφωνικϊ δύκτυα.τη δεκαετύα του '50, οι υπολογιςτϋσ ενώνονταν απευθεύασ με τη βοόθεια τηλεφωνικών (αναλογικών) γραμμών.Οι ανϊγκεσ επικοινωνύασ όμωσ αυξϊνονταν διαρκώσ και ςτη δεκαετύα του '70 ϊρχιςαν να δημιουργούνται ιδιωτικϊ δύκτυα ςε εταιρεύεσ ό επιχειρόςεισ για την κϊλυψη των αναγκών τουσ. ιγϊ -ςιγϊ, τα δύκτυα ϊρχιςαν να ξεπερνούν τα όρια τησ επιχεύρηςησ και να επεκτεύνονται ςε μεγαλύτερα γεωγραφικϊ όρια.

Page 22: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4

Page 23: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών
Page 24: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

ΠθγζσΒιβλιογραφύα

«Επικοινωνύα», Αυτόπτησ Μϊρτυρασ, Ερευνητϋσ «Η Σϋχνη και η Επικοινωνύα ςτισ Γραφικϋσ Σϋχνεσ», ΣΟΜΟ Β, Βιθυνόσ

Μ., Δαςκαλοθανϊςησ Ν., Λυκούδησ Μ., Λυμπερϊκησ Α., Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιςτόμιο, 2002.

«ΓΛΩΕ ΚΑΙ ΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ, Neil Ardley, εκδ. Γιϊννη Ρύζου, 1992

Πληροφορικό Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμναςύου, ΟΕΔΒ,2007 Οικιακό οικονομύα Α Γυμναςύου, ΟΕΔΒ,2007 Σεχνολογύα Επικοινωνιών, Mark Sanders, Β΄ Σϊξη Ενιαύου Λυκεύου, Ίδρυμα

Ευγενύδου, Αθόνα , 2004.

Διαδύκτυο http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathfiles_100030_04/04/2006_149723 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89

%CE%BD%CE%BF http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4 http://sfetel.alexinfotech.biz/gr/communications_g.htm www.ote.gr http://sz1sv.redirectme.net/fryktories.htm

Page 25: ιστορική αναδρομή τηλεπικοινωνιών

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΓΚΟΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ