νησι των ονειρων προκυρηξη

11
Πεδνλήζη:Δεκνπξαζία Μαθξνρξόληαο Εθκίζζωζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Δξέηξηα, 29 Ηνπλίνπ 2010 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Δξέηξηαο πξνθεξχζζεη θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ καθξνρξφληα εθκίζζσζε ησλ επξηζθνκέλσλ επί ηεο ηδηφθηεηεο ρεξζνλεζίδαο Πεδνλήζη ζηελ Δξέηξηα ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 270/1981, ηελ ππ’ αξηζκφ 153/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξέηξηαο θαη φζα νξίδνληαη παξαθάησ: 1. Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο κέζσ ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο είλαη ε επηινγή θαηάιιεινπ πιεηνδφηε, ν νπνίνο ζα κηζζψζεη γηα δψδεθα (12) έηε ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζα εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ελδερνκέλσο ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. 2. ηνηρεία κηζζίνπ Οη πξνο εθκίζζσζε εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ δπν (2) θεληξηθά θηίξηα μελνδνρείσλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο πελήληα (50) δσκαηίσλ, ζαξάληα ηέζζεξα (44) δσκάηηα ζε Bungalows, θηίξην εζηηαηνξίνπ, θηίξην θαθεηέξηαο – ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ, θηίξην ππνδνρήο (reception), γήπεδν mini golf θαη, αθφκε, εγθαηαζηάζεηο αζινπαηδηψλ, θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ (23.900) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη εκθαίλνληαη ζην, απφ 01-11-1999, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ’ Σερληθή Γηεχζπλζεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ κε ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Η-Κ-Λ-Μ-Α. ην παξάξηεκα Α’ ελζσκαηψλνληαη θαη απνηεινχλ εληαίν θείκελν ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζεσξεκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ νξίσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ησλ φξσλ δφκεζεο ηεο ρεξζνλεζίδαο. Ζ θαηνρή, ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ πεξηέιζεη ζην Γήκν Δξέηξηαο δπλάκεη ηεο, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο θαη ηνπ Δ.Ο.Σ., απφ 05- 06-1992, ζχκβαζεο ρξεζηδαλείνπ, ε νπνία ππεγξάθε ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 513121/05-05-1992/ΔΗΓ.ΑΡ.70/05-05-1992 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 329/08-05- 1992), κε ηελ νπνία (απφθαζε) είρε εγθξηζεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζην Γήκν Δξέηξηαο έσο ηελ 05-11- 2043. Σν εηδηθφ ζήκα ηνπ Δ.Ο.Σ. γηα ηελ ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ Γ’ θαηεγνξίαο ζην Πεδνλήζη Δξέηξηαο δελ αλαλεψζεθε θαη έιεμε ηελ 31-07-2005. 3. Υξήζε κίζζηνπ

Transcript of νησι των ονειρων προκυρηξη

Page 1: νησι των ονειρων προκυρηξη

Πεδνλήζη:Δεκνπξαζία Μαθξνρξόληαο Εθκίζζωζεο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ

ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

Δξέηξηα, 29 Ηνπλίνπ 2010

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Ο Γήκνο Δξέηξηαο πξνθεξχζζεη θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ

καθξνρξφληα εθκίζζσζε ησλ επξηζθνκέλσλ επί ηεο ηδηφθηεηεο ρεξζνλεζίδαο

Πεδνλήζη ζηελ Δξέηξηα ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Γήκσλ

θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο

270/1981, ηελ ππ’ αξηζκφ 153/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξέηξηαο

θαη φζα νξίδνληαη παξαθάησ:

1. Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο κέζσ ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο είλαη ε επηινγή

θαηάιιεινπ πιεηνδφηε, ν νπνίνο ζα κηζζψζεη γηα δψδεθα (12) έηε ηηο αλσηέξσ

εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζα εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ελδερνκέλσο

ηελ αλαβάζκηζή ηνπο.

2. ηνηρεία κηζζίνπ Οη πξνο εθκίζζσζε εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ δπν (2) θεληξηθά θηίξηα

μελνδνρείσλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο πελήληα (50) δσκαηίσλ, ζαξάληα ηέζζεξα

(44) δσκάηηα ζε Bungalows, θηίξην εζηηαηνξίνπ, θηίξην θαθεηέξηαο – ζπλεδξηαθνχ

ρψξνπ, θηίξην ππνδνρήο (reception), γήπεδν mini golf θαη, αθφκε, εγθαηαζηάζεηο

αζινπαηδηψλ, θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ

(23.900) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη εκθαίλνληαη ζην, απφ 01-11-1999, ηνπνγξαθηθφ

δηάγξακκα ηεο Γ’ Σερληθή Γηεχζπλζεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ κε

ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Η-Κ-Λ-Μ-Α.

ην παξάξηεκα Α’ ελζσκαηψλνληαη θαη απνηεινχλ εληαίν θείκελν ηεο παξνχζεο

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζεσξεκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ

Σνπξηζκνχ ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ νξίσλ

αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ησλ φξσλ δφκεζεο ηεο ρεξζνλεζίδαο.

Ζ θαηνρή, ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ πεξηέιζεη

ζην Γήκν Δξέηξηαο δπλάκεη ηεο, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο θαη ηνπ Δ.Ο.Σ., απφ 05-

06-1992, ζχκβαζεο ρξεζηδαλείνπ, ε νπνία ππεγξάθε ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκφ

πξσηνθφιινπ 513121/05-05-1992/ΔΗΓ.ΑΡ.70/05-05-1992 θνηλήο απφθαζεο ησλ

Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 329/08-05-

1992), κε ηελ νπνία (απφθαζε) είρε εγθξηζεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο

εθκεηάιιεπζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζην Γήκν Δξέηξηαο έσο ηελ 05-11-

2043.

Σν εηδηθφ ζήκα ηνπ Δ.Ο.Σ. γηα ηελ ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ Γ’ θαηεγνξίαο ζην

Πεδνλήζη Δξέηξηαο δελ αλαλεψζεθε θαη έιεμε ηελ 31-07-2005.

3. Υξήζε κίζζηνπ

Page 2: νησι των ονειρων προκυρηξη

Σν κίζζην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ θαη ελ γέλεη

πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθφκε δε θαη δξαζηεξηνηήησλ

ελαιιαθηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ, αζιεηηθνχ, καζεηηθνχ, ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη

νηθνηνπξηζκνχ. Κακία άιιε ρξήζε δελ κπνξεί λα γίλεη, ρσξίο πξνεγνχκελε απφθαζε

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξέηξηαο.

Ο κηζζσηήο δελ δχλαηαη λα παξεκπνδίδεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ ειεχζεξε θαη

απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ δεκνηψλ ζην πθηζηάκελν αιηεπηηθφ θαηαθχγην θαη,

αθφκε, ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία ηεο ρεξζνλεζίδαο.

ην κηζζσηή δχλαηαη λα παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν Δξέηξηαο ε ρξήζε ησλ

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο ηεο ρεξζνλεζίδαο Πεδνλήζη, ζχκθσλα

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 1038460/2439/Β0010/2009 ππνπξγηθήο απφθαζεο

(ΦΔΚ Β’ 792/29-04-2009) φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.

4. Δηάξθεηα Μίζζωζεο Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη δψδεθα (12) θαη ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη παξαθάησ.

5. Σόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγωγήο ηεο Δεκνπξαζίαο Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ

Δξέηξηαο (Κηήξην Γ.Δ.Τ.Α. Δξέηξηαο) ηελ 27ε Ηνπιίνπ 2010 θαη ψξα 10.00’.

Ωο εκέξεο επί ηφπνπ επίζθεςεο ησλ πξνο εθκίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ γηα φινπο ηνπο

ελδηαθεξνκέλνπο νξίδνληαη ε 15ε θαη 16ε Ηνπιίνπ 2010 θαη απφ ψξα 09.00’ έσο ψξα

13.00’.

6. Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ κφλν φζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,

εκεδαπά ή θαη πξνεξρφκελα απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ελψζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ παξνπζηάζνπλ

πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο θαη, αθφκε, έρνπλ

παξαιάβεη απφ ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηα ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηεο

παξνχζεο, θαηαβάιινληαο ζην Γήκν Δξέηξηαο ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ.

Σν πνζφ απηφ ζα θαηαηίζεηαη εθάπαμ, αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ ζρεδίσλ ηνπ

Παξαξηήκαηνο Α’ θαη δελ ζα επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.

7. Ειάρηζην όξην πξνζθνξώλ -πξνζαύμεζε κηζζώκαηνο Σν ειάρηζην φξην πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζηo πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ

(250.000) επξψ σο εηήζην κίζζσκα.

Σν κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαηά ηελ αχμεζε ηνπ εηήζηνπ δείθηε

ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2)

πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελνπ

κηζζψκαηνο ζην ηέινο θάζε κηζζσηηθνχ έηνπο.

8. Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία :

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, απφ αλαγλσξηζκέλε

Σξάπεδα γηα πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ νξίνπ ηεο ειάρηζηεο

πξψηεο πξνζθνξάο.

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν

ζα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ

επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ελεξγεηηθή δσξνδνθία (236 ΠΚ),

Page 3: νησι των ονειρων προκυρηξη

πιαζηνγξαθία πηζηνπνηεηηθψλ (217 ΠΚ), πθαξπαγή ςεπδνχο βεβαίσζεο (220

ΠΚ), ππεμαγσγή εγγξάθσλ (222 ΠΚ), λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Ν. 3691/2008), θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ (397

ΠΚ), εθβίαζε (385 ΠΚ) θαη απάηε (386 ΠΚ). Σα λνκηθά πξφζσπα

ππνβάιινπλ αληίζηνηρα απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ

ηξηκήλνπ, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο (ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο).

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε,

παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε

αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία

θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ

ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Δάλ θάπνην απφ ηα πηζηνπνηεηηθά

ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ κπνξεί λα εθδνζεί απφ ηηο θαηά ηφπν αξκφδηεο

αξρέο, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη, αθ’ ελφο ζρεηηθή

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο πεξί κε έθδνζεο ησλ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθψλ

θαη αθ’ εηέξνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεη φηη δελ

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε πηψρεπζε ή/θαη ζε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζε

θαζεζηψο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.

4. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη

φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο

ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο

δεκνπξαζίαο.

5. Σα λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ αληίγξαθν ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ

(θαηαζηαηηθνχ) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζεσξεκέλν εγθχξσο – εληφο ηνπ

ηειεπηαίνπ κελφο απφ ηελ ππνβνιή – απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα αξρή.

Δθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνβιέπεηαη

δεκνζίεπζε ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ην

δεκνζηεπκέλν έγγξαθν (π.ρ. γηα ηελ Διιάδα ην ΦΔΚ).

Δπίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ έγγξαθν απφ ην νπνίν λα

απνδεηθλχεηαη ε γεληθή εθπξνζσπεπηηθή εμνπζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ

θπζηθψλ πξνζψπσλ (π.ρ. δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, εληεηαικέλνη ζχκβνπινη,

δηαρεηξηζηέο, ζπλδηαρεηξηζηέο θηι). Σα πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ηελ

θαησηέξσ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα θαη ε

ζρεηηθή εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα

ππνβάιινκελα δηθαηνινγεηηθά. Δθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ

πξνζψπνπ πξνβιέπεηαη δεκνζίεπζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ην εθπξνζσπνχλ,

ηφηε ζα πξνζθνκίδεηαη θαη ην δεκνζηεπφκελν έγγξαθν (π.ρ. γηα ηελ Διιάδα ην

ΦΔΚ).

Γηα ηελ πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο θπζηθνχ πξνζψπνπ απφ ηξίηνλ,

απαξαίηεην είλαη εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ζην νπνίν ζα

θαζνξίδεηαη ξεηά ην πεξηερφκελν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο, ην χςνο ηεο αλψηεξε

δπλαηήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ζεσξείηαη φηη ν ηξίηνο

ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη αλαιακβάλεη ν ίδηνο

ηηο ηπρφλ ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα.

6. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε απνθιεηζκνχ ηνπ απφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ ιφγσ

ππνβνιήο πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ.

7. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε ησλ επξηζθνκέλσλ επί ηεο

ρεξζνλεζίδαο Πεδνλήζη ζηελ Δξέηξηα ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα

Page 4: νησι των ονειρων προκυρηξη

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο θαη, αθφκε, φηη έιαβε πιήξε θαη ζαθή γλψζε θαη

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο, απφ 24-06-2010,

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο. Οκνίσο,

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγξάθσο έθζεζε, ζηελ νπνία ζα αλαπηχζζεηαη κε

ζπληνκία ην πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ησλ πξνο εθκίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ

θαη νη αλαπηπρζεζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θνηλνπξαθηηθά ζηε δεκνπξαζία, δελ

απαηηείηαη λα ζπζηήζνπλ απφ ηψξα θνηλνπξαμία ή έλσζε. Δίλαη φκσο

ππνρξεσκέλνη λα δειψζνπλ ζηελ θνηλή ππεχζπλε δήισζε φηη ελδηαθέξνληαη

γηα θνηλνπξαθηηθή ππνβνιή πξνζθνξάο, θαηνλνκάδνληαο φια ηα κέιε ηεο

έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. ηελ δήισζε απηή, πνπ ππνγξάθεηαη είηε απφ

φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο πξνζψπσλ είηε απφ εηδηθά

εμνπζηνδνηεκέλν (κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) θνηλφ εθπξφζσπφ

ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο

θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ. Σν ζχλνιν ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ

ή ζπκκεηερφλησλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ) πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο

φξνπο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε έλα

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο πεξηέρεη δπν ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο σο

εμήο: έλαλ ππνθάθειν κε ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη έλαλ

κε ηα αληίγξαθα απηψλ.

Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο Γεκφζηεο Αξρέο, ζα

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε (είηε απφ ηελ κεηαθξαζηηθή

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ είηε πηζηνπνηεκέλε απφ πξφζσπν πνπ

ζχκθσλα κε ην λφκν έρεη ην δηθαίσκα λα πηζηνπνηεί κεηαθξάζεηο) ζηελ

Διιεληθή γιψζζα. Σα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη

απφ ηελ επηζεκείσζε Apostille ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο 05-10-1961. Σν

απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ πεξηβάιινληαη ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν

θαη θαζίζηαληαη δεκφζηα θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ.

Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πιεηνδνηηθψλ πξνζθνξψλ. Δηδηθφηεξα, ε

παξαιαβή ησλ θαθέισλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ αξκφδηα

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 27-07-2010 απφ ψξα

10.00’ έσο ψξα 11.00’. Ζ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη

ππνρξεσηηθή θαη κε πξνζθφκηζή ηνπο ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ

ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαηφπηλ απφθαζεο ηεο αξκφδηαο

επηηξνπήο. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ

αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο δεκφζηα, παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έιεγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα

εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο πιεηνδνηηθψλ πξνζθνξψλ.

ηε δεκνπξαζία δελ γίλνληαη δεθηνί :

1. Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία, Ννκηθά Πξφζσπα

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ην Γήκν Δξέηξηαο ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ

Δξέηξηαο, επεηδή δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.

Page 5: νησι των ονειρων προκυρηξη

2. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα αλσηέξσ πνηληθά αδηθήκαηα ή αδίθεκα πνπ

αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ

δεδηθαζκέλνπ.

3. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα

δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

4. Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.

5. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

6. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή

ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

7. Όζνη πξνζθνκίδνπλ ςεπδείο δειψζεηο.Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο

αιινδαπήο έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο.

ε θάζε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή πνπ δηεμάγεη ηε δεκνπξαζία κπνξεί λα απνθιείζεη

απφ ηε δηαδηθαζία νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα, εθφζνλ απηφ θξηζεί αηηηνινγεκέλα

απαξαίηεην.

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο.

9. Σξόπνο δηεμαγωγήο ηεο δεκνπξαζίαο Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί, θαη’ άξζξν 103 παξ. 2

πεξ. δ’ Ν. 3463/2006, φπνπ θαη φηαλ αλσηέξσ νξίδεηαη απφ ηελ Γεκαξρηαθή

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο, ελψ δελ ιήγεη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ ρσξίο δηαθνπή

νη πξνζθνξέο.

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

δεκνπξαζίαο ζα αθνξνχλ ην εηήζην κίζζσκα γηα ην πξψην έηνο ηεο κηζζσηηθήο

ζχκβαζεο. Οη φπνηεο αλαπξνζαξκνγέο ζα γίλνπλ επί ηνπ ηειηθψο θαηαθπξσζέληνο

κηζζψκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε.

Οη πξνζθνξέο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία, ελψ ε

επζχλε βαξχλεη αιιεινδηαδφρσο ηνλ θάζε ηειεπηαίν πιεηνδφηε.

10. Δηαδηθαζία κεηά ηε δεκνπξαζία Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο, ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε κε ηνλ

ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ ηξηηεγγπεηή ηνπ, φπσο παξαθάησ νξίδεηαη, εληφο δέθα

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ππνγξαθή

ηεο ζχκβαζεο. Μέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο ησλ ηαζζφκελσλ

πξνζεζκηψλ, ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο απφ ηνλ

επηιεγέληα κηζζσηή, ζα έρεη ην ζθνπφ ηεο εγγχεζεο σο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

Αλ δελ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ επηιεγέληα πιεηνδφηε, ε

εγγχεζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή

παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο ηνχηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ,

ελερνκέλσλ ακθνηέξσλ γηα ηελ επί έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο

δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε δηελεξγεζείζα.

Δπηπιένλ, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο νθείιεη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν

νπνίνο ζα ζπλππνγξάςεη κε ηνλ πιεηνδφηε σο ηξηηεγγπεηήο ηα πξαθηηθά ηεο

δεκνπξαζίαο θαη ηε κηζζσηηθή ζχκβαζε θαη ζα επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο

νιφθιεξνλ κε ηνλ πιεηνδφηε γηα ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. Ο

Γήκνο Δξέηξηαο δχλαηαη λα δεηήζεη φπνην ζηνηρείν ζεσξεί απαξαίηεην απφ ηνλ

ηξηηεγγπεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζεη ηελ εγγπεηηθή ηνπ δπλαηφηεηα, δχλαηαη δε λα

δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε έηεξν αμηφρξεν εγγπεηή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο

Page 6: νησι των ονειρων προκυρηξη

απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.

11. Αθύξωζε Δεκνπξαζίαο Ο Γήκνο Δξέηξηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ή

αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα νηνλδήπνηε ιφγν θαη ηδίσο :

1. Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,

αζχκθνξν, θ.ι.π.

2. Δάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη

έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ

αληαγσληζκνχ.

ε θάζε πεξίπησζε αθχξσζεο, καηαίσζεο, θ.ι.π. ηεο δηαδηθαζίαο θαη γηα

νπνηνλδήπνηε ιφγν, θακία επζχλε γηα απνδεκίσζε δελ έρεη ν Γήκνο Δξέηξηαο

απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε ππνςήθην κηζζσηή νχηε θαη ζηνλ ηπρφλ ηειεπηαίν

πιεηνδφηε.

12. Εηδηθνί όξνη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο

12.1. Εγγύεζε Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνζεζκίεο θαη

ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα, ν ηειεπηαίνο

πιεηνδφηεο (κηζζσηήο) ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θαηαηεζεηκέλε απφ απηφλ

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία κε έηεξε εγγχεζε πνζνχ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο

εθαηφ (10%) ηνπ επηηεπρζεζνκέλνπ κηζζψκαηνο, ε νπνία ζα παξακείλεη κέρξη ην

ηέινο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ζην Γήκν Δξέηξηαο, σο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ

φξσλ ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο θαη ηδίσο ηεο πξνζήθνπζαο θαη εκπξφζεζκεο

θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο.

Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη φηαλ θαη φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πνπ αθνξνχλ ην κίζζσκα. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγχεζεο

ζα γίλεηαη ρσξίο φριεζε ηνπ κηζζσηή, ελψ ηπρφλ κε αλαπξνζαξκνγή ηεο δίλεη ην

δηθαίσκα ζην Γήκν γηα θαηαγγειία ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο αδεκίσο, φπσο νξίδεηαη

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο.

Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα επηζηξαθεί αηφθσο ζην κηζζσηή θαηά ηε ιήμε ηεο

ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ

παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ θαη κφλν εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί φινη νη φξνη ηεο παξνχζαο,

δηαθνξεηηθά θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε κηζζψκαηα ή

άιιεο απαηηήζεηο ηνπ κηζζσηή έλαληη ηνπ Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία.

12.2. Μίζζωκα Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο έσο ηελ 15ε

επηεκβξίνπ εθάζηνπ κηζζσηηθνχ έηνπο θαη ε θαηαβνιή ηνπ ζα απνδεηθλχεηαη κφλν

εγγξάθσο, κε ζρεηηθφ γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ Γήκνπ, απνθιεηφκελνπ θάζε άιινπ

απνδεηθηηθνχ κέζνπ. Ζ πξνζαχμεζε ηνπ κηζζψκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη φπσο

αλσηέξσ νξίδεηαη.

Καη’ εμαίξεζε ε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο γηα ην πξψην έηνο ηεο κίζζσζεο ζα

πξνθαηαβιεζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο.

Κάζε ηέινο, θφξνο ή άιιε επηβάξπλζε επί ηνπ κηζζψκαηνο ή επί ηνπ κηζζίνπ, ζα

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φηη βαξχλνπλ ην

κηζζσηή θάζε είδνπο δεκνηηθά ηέιε, ηέιε θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο,

Page 7: νησι των ονειρων προκυρηξη

απνρέηεπζεο, ραξηφζεκν, έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θ.ι.π. Ζ ππνρξέσζε

θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπλερή ή επνρηαθή

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο, ειιηπνχο ή θαζφινπ θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο θαη ησλ

ινηπψλ πξνζαπμήζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ, φπνπ θαη φηαλ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ν

Γήκνο Δξέηξηαο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε κηζζσηηθή ζχκβαζε, λα επηδηψμεη ηε βίαηε

έμσζε ηνπ κηζζσηή απφ ην κίζζην θαη ηελ πιήξε απνδεκίσζή ηνπ γηα θάζε ζεηηθή θαη

απνζεηηθή δεκία. Με ηε ζχκβαζε νξίδεηαη σο εχινγε πνηληθή ξήηξα ζε πεξίπησζε

θαηαγγειίαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο απφ ην Γήκν ζπλεπεία ηεο παξαβίαζεο ησλ

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εθκηζζσηή ην ηζφπνζν ηνπ θαηά ην ρξφλν θαηαγγειίαο

εηήζηνπ κηζζψκαηνο. Ζ πνηληθή απηή ξήηξα ζεσξείηαη εχινγε, θαη θαηαβάιιεηαη

αθφκε θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο αλεμαξηήησο ηεο απφδεημεο

νηαζδήπνηε πεξαηηέξσ δεκίαο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο.

Με ηε ζχκβαζε, ν κηζζσηήο παξαηηείηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ θάζε ηπρφλ

δηθαίσκα πνπ ππάξρεη ή πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί γηα πεξαηηέξσ παξακνλή ζην κίζζην

θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο. Δπίζεο, παξαηηείηαη ξεηά ν

κηζζσηήο απφ θάζε αμίσζε γηα απνδεκίσζε κεηά ην ηέινο ηεο κίζζσζεο.

12.3. Απαηηνύκελεο άδεηεο Ο κηζζσηήο νθείιεη κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη έμνδα λα κεξηκλήζεη θαη λα πξνβεί

ζηελ έθδνζε θάζε είδνπο αδεηψλ θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθάζηνηε ρξήζε ηνπ

κηζζίνπ.

ηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηνχκελεο άδεηεο θ.ι.π. γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δελ

ρνξεγεζνχλ ζην κηζζσηή ή αλ ηπρφλ αλαθιεζνχλ απηέο, θακία επζχλε δελ κπνξεί λα

πξνθχςεη ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ θαη θακία απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα αμησζεί απφ ηνλ

κηζζσηή, ελψ ε κηζζσηηθή ζχκβαζε ζπλερίδεη λα είλαη θαζ’ φια ηζρπξή, εηδηθά σο

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κηζζσηή.

Ο Γήκνο Δξέηξηαο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ νχηε επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ κε έθδνζε

νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηηο εξγαζίεο αλέγεξζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πθηζηακέλσλ επί

ηεο ρεξζνλεζίδαο εγθαηαζηάζεσλ, πνπ εθηειέζηεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο είηε απφ ηνλ

Δ.Ο.Σ. είηε απφ ηελ «ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΘΖΝΑΗ Α.Δ.».

12.4. Καηάζηαζε Μηζζίνπ, ηξνπνπνηήζεηο, επηζθεπέο θ.ι.π. Ο κηζζσηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα

φηη έιαβε γλψζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηεο παξνχζεο θαη ηεο

θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, φηη ην βξήθε ηεο απνιχηνπ αξεζθείαο ηνπ θαη φηη ν Γήκνο

δελ ππέρεη θακία επζχλε έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ν

ηειεπηαίνο ην παξαιακβάλεη. Δηδηθφηεξα, ν κηζζσηήο δελ κπνξεί λα αμηψζεη θακία

απνδεκίσζε νχηε λα δεηήζεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο

εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε ιφγνπ πνπ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή ή λνκηθή θαηάζηαζε (π.ρ.

ειαηηψκαηα πνπ ππάξρνπλ ή ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, απζαίξεηεο θαηαζθεπέο) ζηελ

νπνία επξίζθεηαη θαη παξαιακβάλεη ην κίζζην. Αιιά θαη ν Γήκνο δελ έρεη ππνρξέσζε

λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ή θαηαβνιή επί ηνπ κηζζίνπ, γηα νιφθιεξν ην

ρξφλν ηεο κίζζσζεο.

Δπηπιένλ ν κηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ην κίζζην θαη λα

κεξηκλά γηα ηελ άξζε θάζε θαηαπάηεζήο ηνπ θαη λα ην παξαδψζεη κεηά ηε ιήμε ηεο

κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά

επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. Δηδηθφηεξα, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ην κίζζην ειεχζεξν απφ

θάζε βάξνο, δηαθνξεηηθά ζα επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ηνπ Γήκνπ γηα θάζε

Page 8: νησι των ονειρων προκυρηξη

δεκία. Οξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε πνηληθή ξήηξα ζε πνζνζηφ 0,5 ηνηο εθαηφ επί ηνπ

εθάζηνηε θαηαβαιιφκελνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο

παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ παξαδψζεη φηαλ θαη φπσο

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ην κίζζην, θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξνχζα

πνηληθή ξήηξα θαηαβάιιεηαη αλεμαξηήησο ηεο απφδεημεο νηαζδήπνηε άιιεο δεκίαο

ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο θαη δελ απνθιείεη νχηε πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ

απνδεκίσζεο ηνπ Γήκνπ, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.

Ο κηζζσηήο νθείιεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί, αλαβαζκίδεη ην

κίζζην θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, φπσο επίζεο λα απνθαζηζηά θάζε θζνξά πνπ

δεκηνπξγείηαη ζην κίζζην αλεμάξηεηα αλ πξνέξρεηαη απφ ζπλήζε ή φρη ρξήζε, ρσξίο

θακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε απφ ην Γήκν, ελψ νπνηαδήπνηε αλαβάζκηζε,

κεηαξξχζκηζε θ.ι.π. παξακέλεη πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο.

Πξηλ απφ θάζε επέκβαζε ζην κίζζην, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην Γήκν

θαη λα ιακβάλεη ζρεηηθή άδεηα. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε θνπή δέλδξσλ ρσξίο

πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξέηξηαο.

Οιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο πνπ ήδε ππάξρεη, παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ

Δξέηξηαο. Κάζε είδνπο θηλεηφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα γίλεη κε απνθιεηζηηθή

θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα

ζπκκεηνρή, ζα πξέπεη λα αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ θαη ζα

ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ.

Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα

αθαηξέζεη κφλν ηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ πνπ δελ έρεη ελζσκαησζεί ζην κίζζην θαη πνπ

κε δηθέο ηνπ δαπάλεο έρεη πξνκεζεπηεί θαη εγθαηαζηήζεη (π.ρ. κεραλήκαηα).

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θηλεηά πξάγκαηα, πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην κίζζην, παξακέλνπλ

ζε απηφ θαη κεηά ηε ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο

αμίσζε απνδεκίσζεο απφ ην κηζζσηή.

Δπίζεο νθείιεη ν κηζζσηήο λα ηεξεί θάζε ππνρξεσηηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ αθνξά ηε

ιεηηνπξγία ηνπ (π.ρ. αζηπλνκηθέο, πνιενδνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θ.α. δηαηάμεηο) ελψ γηα

θάζε δεκία πνπ ζα πξνθχςεη ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ εμαηηίαο ηεο παξάβαζεο απφ ηνλ

κηζζσηή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζα νθείιεηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ κηζζσηή πξνο

ην Γήκν.

12.5. Πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο κηζζωηή – Εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία

βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ππξαζθάιεηαο, ρξήζε

πθηζηάκελνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ θαη απαζρόιεζε Δεκνηώλ Εξέηξηαο

Ο κηζζσηήο ζα πξνβεί ππνρξεσηηθά θαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο

κηζζσηήο ζχκβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, έηζη ψζηε

λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κία πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπξηζηηθή κνλάδα. Ζ κνλάδα

απηή ηνπ βηνινγηθνχ θαζνξηζκνχ ζα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα θαη αδηάιεηπηα θαζ’ φιε

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, κεηά ην ηέινο δε απηήο ζα παξακέλεη ζην κίζζην ρσξίο

δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ κηζζσηή.

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο λα έρεη

εγθαηεζηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο πιήξεο δίθηπν

ππξαζθάιεηαο, πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο ρεξζνλεζίδαο.

Τπνρξενχηαη, αθφκε, λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΠΔΕΟΝΖΗ» άιισο

«ΝΖΗ ΣΩΝ ΟΝΔΗΡΩΝ» θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνο εθκίζζσζε ηνπξηζηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ.

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη, ηέινο, λα απαζρνιεί δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο ζε

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ ζπλνιηθψο απαζρνινχκελνπ

Page 9: νησι των ονειρων προκυρηξη

ζηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο εξγαηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ.

12.6. Τπεθκίζζωζε, αλακίζζωζε, παξάηαζε κίζζωζεο θ.ι.π.

Ρεηά απνδέρεηαη ν κηζζσηήο φηη ε ππεθκίζζσζε, ε αλακίζζσζε ή ε ζησπεξή

παξάηαζε ηεο κίζζσζεο απαγνξεχνληαη απνιχησο.

Ζ ηπρφλ παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ

θαηαβάιιεη ην πξνζήθνλ κίζζσκα, δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ κηζζσηή

γηα παξάηαζε ηεο κίζζσζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία νχηε

αίξεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα θαηαβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο πνπ

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.

Ζ κνλαδηθή εμαίξεζε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο,

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 12.7 ηεο παξνχζαο.

12.7. Εηδηθέο ξήηξεο

1. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη απηνδίθαηα φηη ν δηαγσληδφκελνο

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπ

Παξαξηήκαηνο Α’ απηήο θαη δελ δχλαηαη λα ππαλαρσξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε

ιφγν.

2. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο

πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην

αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε πνπ

ηέηνηα έγθξηζε απνδεηρζεί φηη δελ ππάξρεη, ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο,

ελψ νπνίεο ππνρξεψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα βαξχλνπλ ηα θπζηθά

πξφζσπα πνπ ζπκβιήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.

3. Σα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα παξεπξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

δεκνπξαζίαο είλαη νη ελδηαθεξφκελνη ή εμνπζηνδνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηελ

παξνχζα αληηπξφζσπνη απηψλ.

4. Ο κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα δέρεηαη θάζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο

θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε άξλεζεο

ηνπ κηζζσηή λα δερζεί ηνλ αλσηέξσ έιεγρν, ν Γήκνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη

ηε ζχκβαζε αδεκίσο θαη λα επηδηψμεη ηελ απνδεκίσζε ηνπ γηα θάζε ζεηηθή

θαη απνζεηηθή δεκία πνπ κπνξεί λα ππνζηεί εμαηηίαο ηεο θαηαγγειίαο απηήο.

5. Όινη νη φξνη ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο είλαη νπζηψδεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ,

ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απηψλ, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε

θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο, ελψ θάζε είδνπο εγγχεζε πνπ ζα έρεη θαηαβιεζεί

απφ ην κηζζσηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ. Σπρφλ αθπξφηεηα νηνπδήπνηε

φξνπ είηε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε ηεο

κηζζσηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο θαη ηνπ

ηειηθνχ πιεηνδφηε δελ επάγεηαη ηελ αθπξφηεηα απηήο (ηεο ζχκβαζεο), ε

νπνία εμαθνινπζεί θαηά ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο λα ηζρχεη θαη λα δεζκεχεη

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.

6. Καλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο δελ γελλάηαη

ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ή ιχζεο ηεο κίζζσζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία,

αθφκε θαη εμαηηίαο βίαηεο δηαθνπήο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, αθφκε θαη αλ

νη ιφγνη ηεο θαηαγγειίαο ή ηεο ιχζεο αθνξνχλ ην Γήκν Δξέηξηαο. Δηδηθφηεξα,

ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαηαζηεί αδχλαηε γηα ιφγνπο πνπ δελ

αθνξνχλ ηνλ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ζα παξαηαζεί γηα

φζν ρξφλν δηαξθέζνπλ νη εξγαζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ είλαη

Page 10: νησι των ονειρων προκυρηξη

δπλαηή έζησ κεξηθψο ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ζα θαηαβάιιεηαη ην νγδφληα ηνηο

εθαηφ (80%) ηνπ κηζζψκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε φιεο ηηο αλσηέξσ

πεξηπηψζεηο, νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη ηελ

εγγχεζε εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ρσξίο θακία παξέθθιηζε.

7. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ εξκελεία

ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα Υαιθίδαο, ελψ

θάζε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο.

13. Δεκνζίεπζε Πξόζθιεζεο Εθδήιωζεο Ελδηαθέξνληνο Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπζεί ζε πεξίιεςε ζε

δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ, ζηελ εθεκεξίδα «Γεληθή Γεκνπξαζηψλ»,

ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζηειίδα ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο

(www.eretria.gr) θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα γηα δέθα (10)

εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεκνπξαζίαο.

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο βαξχλνπλ ηνλ

πιεηνδφηε πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ην Γηαγσληζκφ.

Δξέηξηα, 29 Ηνπλίνπ 2010

Ζ Γήκαξρνο Δξέηξηαο Σα κέιε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’

Πίλαθαο ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ησλ πξνο εθκίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ ηνπ

Σκήκαηνο Μειεηψλ ηεο Γ’ Σερληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ

Σνπξηζκνχ:

1. ρέδην 37: ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 48293,

ηνπνζεζία Πεδνλήζη-Δξέηξηαο, ρξνλνινγία: 01-11-99, θιίκαμ 1:500

2. ρέδην 36: Αηγηαιφο-Παξαιία, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 45520,

ηνπνζεζία Πεδνλήζη Δξέηξηαο, ρξνλνινγία: 21-10-91, θιίκαμ 1:500

3. ρέδην 14: θάηνςε ηζνγείνπ, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44959, ηνπνζεζία:

Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε μελνδνρείνπ Ξελία-Πεδνλήζη,

ρξνλνινγία: Απξίιηνο 1990, θιίκαμ 1:50

4. ρέδην 15: θάηνςε νξφθνπ, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44960, ηνπνζεζία:

Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε μελνδνρείνπ Ξελία-Πεδνλήζη,

ρξνλνινγία: Απξίιηνο 1990, θιίκαμ 1:50

5. ρέδην 16: φςεηο Α, Β, ηνκή Α-Α, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44961,

ηνπνζεζία: Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε μελνδνρείνπ Ξελία-

Πεδνλήζη, ρξνλνινγία: Απξίιηνο 1990, θιίκαμ 1:50

6. ρέδην 17: θάηνςε, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44962, ηνπνζεζία:

Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε μελνδνρείνπ Ξελία-Πεδνλήζη,

ρξνλνινγία: Απξίιηνο 1990, θιίκαμ 1:50

Page 11: νησι των ονειρων προκυρηξη

7. ρέδην 18: θάηνςε ηζνγείνπ, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44963, ηνπνζεζία:

Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε ηξηψξνθνπ μελνδνρείνπ ζην πεδνλήζη,

ρξνλνινγία: Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

8. ρέδην 19: θάηνςε Α’ νξφθνπ, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44964,

ηνπνζεζία Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε ηξηψξνθνπ μελνδνρείνπ

ζην Πεδνλήζη, ρξνλνινγία: Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

9. ρέδην 20: θάηνςε Β’ νξφθνπ, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44965,

ηνπνζεζία: Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε ηξηψξνθνπ μελνδνρείνπ

ζην Πεδνλήζη, ρξνλνινγία: Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

10. ρέδην 21: φςεηο Α’-Γ’, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44966, ηνπνζεζία

Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε ηξηψξνθνπ μελνδνρείνπ ζην

Πεδνλήζη, ρξνλνινγία Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

11. ρέδην 22: φςεηο Β’-Γ’ ηνκή Α-Α, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44967,

ηνπνζεζία: Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε ηξηψξνθνπ μελνδνρείνπ

ζην Πεδνλήζη, ρξνλνινγία: Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

12. ρέδην 23: φςεηο Α’ Β’ θάηνςε απνδπηεξίσλ, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν

44968, ηνπνζεζία Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε θηεξίνπ cafeteria

ζην Πεδνλήζη, ρξνλνινγία: Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

13. ρέδην 24: θάηνςε-ηνκή Α-Α φςε Γ’, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44969,

ηνπνζεζία Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε θηεξίνπ cafeteria ζην

Πεδνλήζη, ρξνλνινγία: Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

14. ρέδην 25: θάηνςε, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44970, ηνπνζεζία Πεδνλήζη

Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε θηεξίνπ εζηηαηνξίνπ ζην Πεδνλήζη, ρξνλνινγία:

Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50

15. ρέδην 26: φςεηο Α-Β, αξηζκφο κειέηεο 1081, αξρείν 44971, ηνπνζεζία

Πεδνλήζη Δπβνίαο, κειέηε: απνηχπσζε θηεξίνπ εζηηαηνξίνπ ζην Πεδνλήζη,

ρξνλνινγία: Μάηνο 1990, θιίκαμ 1:50