νησι των ονειρων προκυρηξη

of 11 /11
Πεδνλήζη:Δεκνπξαζία Μαθξνρξόληαο Εθκίζζωζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Δξέηξηα, 29 Ηνπλίνπ 2010 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Δξέηξηαο πξνθεξχζζεη θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ καθξνρξφληα εθκίζζσζε ησλ επξηζθνκέλσλ επί ηεο ηδηφθηεηεο ρεξζνλεζίδαο Πεδνλήζη ζηελ Δξέηξηα ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 270/1981, ηελ ππ’ αξηζκφ 153/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξέηξηαο θαη φζα νξίδνληαη παξαθάησ: 1. Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο κέζσ ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο είλαη ε επηινγή θαηάιιεινπ πιεηνδφηε, ν νπνίνο ζα κηζζψζεη γηα δψδεθα (12) έηε ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζα εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ελδερνκέλσο ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. 2. ηνηρεία κηζζίνπ Οη πξνο εθκίζζσζε εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ δπν (2) θεληξηθά θηίξηα μελνδνρείσλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο πελήληα (50) δσκαηίσλ, ζαξάληα ηέζζεξα (44) δσκάηηα ζε Bungalows, θηίξην εζηηαηνξίνπ, θηίξην θαθεηέξηαο – ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ, θηίξην ππνδνρήο (reception), γήπεδν mini golf θαη, αθφκε, εγθαηαζηάζεηο αζινπαηδηψλ, θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ (23.900) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη εκθαίλνληαη ζην, απφ 01-11-1999, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ’ Σερληθή Γηεχζπλζεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ κε ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Η-Κ-Λ-Μ-Α. ην παξάξηεκα Α’ ελζσκαηψλνληαη θαη απνηεινχλ εληαίν θείκελν ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζεσξεκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ νξίσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ησλ φξσλ δφκεζεο ηεο ρεξζνλεζίδαο. Ζ θαηνρή, ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ πεξηέιζεη ζην Γήκν Δξέηξηαο δπλάκεη ηεο, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο θαη ηνπ Δ.Ο.Σ., απφ 05- 06-1992, ζχκβαζεο ρξεζηδαλείνπ, ε νπνία ππεγξάθε ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 513121/05-05-1992/ΔΗΓ.ΑΡ.70/05-05-1992 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 329/08-05- 1992), κε ηελ νπνία (απφθαζε) είρε εγθξηζεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζην Γήκν Δξέηξηαο έσο ηελ 05-11- 2043. Σν εηδηθφ ζήκα ηνπ Δ.Ο.Σ. γηα ηελ ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ Γ’ θαηεγνξίαο ζην Πεδνλήζη Δξέηξηαο δελ αλαλεψζεθε θαη έιεμε ηελ 31-07-2005. 3. Υξήζε κίζζηνπ

Embed Size (px)

Transcript of νησι των ονειρων προκυρηξη

 • 1. :

  , 29 2010

  . (. 3463/2006), 270/1981, 153/2009 :1. , (12) , , . 2. (2) (50) , (44) Bungalows, , , (reception), mini golf , , , (23.900) , 01-11-1999, ------------. , . , , ..., 05-06-1992, , 513121/05-05-1992/..70/05-05-1992 , ( 329/08-05-1992), () 05-11-2043. ... 31-07-2005. 3. , , , , , . , . , , . , 1038460/2439/0010/2009 ( 792/29-04-2009) . 4. (12) , . 5. ( .... ) 27 2010 10.00. 15 16 2010 09.00 13.00. 6. , 8 , , , (300) . , . 7. - o (250.000) . , (2) . 8. :
  , (10%) .
  , , , (236 ), (217 ), (220 ), (222 ), (. 3691/2008), (397 ), (385 ) (386 ). , , ( ).
  , , , , , , , . , , , / .
  , , .
  () , . (.. ). (.. , , , ). . , (.. ). , , , , . , .
  .
  , , , 24-06-2010, . , , . , . , . , ( ) , . ( ) 8 . , : . , ( ) . Apostille 05-10-1961. . . , 27-07-2010 10.00 11.00. . , . .
  :
  , , , .
  , .
  .
  .
  , .
  , .
  . .
  , , . .9. , 103 . 2 . . 3463/2006, , . . . , .10. , , , (10) . , , . , , , , ., , . , , , .11. :
  , , ...
  .
  , , ... , .12. 12.1. , () (10%) , , . . , , . , . . 12.2. 15 , , . . . , , . , , , , , , ... . , , , , . . , . , . , . 12.3. ... . ... , , , . , ... ... 12.4. , , ... , , . , (.. , ) . , . , . , , . 0,5 , , . , . , , , , , , ... . , . . , . , , , . , , (.. ). , , , , . (.. , , .. ) , .12.5. , , (6) , . , . , . , , . , , (50%) . 12.6. , , ... , . , , . , 12.7 .12.7.
  .
  , , . , , .
  .
  , . , .
  , , , . ( ), .
  , , . , , . (80%) . , .
  , , .
  13. , , , (www.eretria.gr) (10) . .
  , 29 2010


  :
  37: , 1081, 48293, -, : 01-11-99, 1:500
  36: -, 1081, 45520, , : 21-10-91, 1:500
  14: , 1081, 44959, : , : -, : 1990, 1:50
  15: , 1081, 44960, : , : -, : 1990, 1:50
  16: , , -, 1081, 44961, : , : -, : 1990, 1:50
  17: , 1081, 44962, : , : -, : 1990, 1:50
  18: , 1081, 44963, : , : , : 1990, 1:50
  19: , 1081, 44964, , : , : 1990, 1:50
  20: , 1081, 44965, : , : , : 1990, 1:50
  21: -, 1081, 44966, , : , 1990, 1:50
  22: - -, 1081, 44967, : , : , : 1990, 1:50
  23: , 1081, 44968, , : cafeteria , : 1990, 1:50
  24: - - , 1081, 44969, , : cafeteria , : 1990, 1:50
  25: , 1081, 44970, , : , : 1990, 1:50
  26: -, 1081, 44971, , : , : 1990, 1:50