Από την παράδοση στον μοντερνισμό

58
Από ηην παράδοζη ζηον μονηερνιζμό Σενάριο διδαζκαλίας με ηη μέθοδο project (Βαζιζμένο ζηο ζενάριο ηης Αικαηερίνης Προκοπίοσ ηο οποίο έτει αναρηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηοσ υηθιακού ζτολείοσ.) ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ 1 https://sites.google.com/site/akisambelas

Transcript of Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Page 1: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Από ηην παράδοζη ζηον

μονηερνιζμόΣενάριο διδαζκαλίας με ηη μέθοδο project

(Βαζιζμένο ζηο ζενάριο ηης Αικαηερίνης Προκοπίοσ

ηο οποίο έτει αναρηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηοσ

υηθιακού ζτολείοσ)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

1httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ

bull Ποια είναι θ εξζλιξθ τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ

bull Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά των λογοτεχνικϊν κινθμάτωντου ρομαντιςμοφ του παρναςςιςμοφ του ςυμβολιςμοφ τουμοντερνιςμοφ και του υπερρεαλιςμοφ

bull Πϊσ ξεχωρίηουμε ζνα παραδοςιακό ποίθμα από ζναμοντζρνο ποίθμα

bull Ποια θ διαφορά ανάμεςα ςτθν ζννοια του laquoςφγχρονουraquo απότο laquoμοντζρνοraquo

bull Ποιεσ παράγοντεσ (κοινωνικοί και φιλοςοφικοί) οδιγθςανςτον μοντερνιςμό

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

2httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Αϋ Φάςθσ

bull Σετάρτθ 73 υγκζντρωςθ του υλικοφ

επεξεργαςία μζςα ςτθν τάξθ

bull Σετάρτθ 143 Σελικι επεξεργαςία Διαμόρφωςθ

των κυρίων ςθμείων τθσ παρουςίαςθσ

bull Δευτζρα 193 Σελικόσ ζλεγχοσ των

παρουςιάςεων

bull Σετάρτθ 213 Παρουςίαςθ των εργαςιϊν

(δειγματικι διδαςκαλία)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

3httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Βϋ ΦάςθσΑκολουκεί νζοσ χωριςμόσ ομάδων με διαφορετικι ςφνκεςθπροκειμζνου αξιοποιϊντασ τθν παραπάνω προεργαςία

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καβαφικισ ποίθςθσ από τθνπαραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καρυωτακικισ ποίθςθσ απότθν παραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να μελετθκοφν ποιιματα του ολωμοφ του Παλαμά τουΚαβάφθ του εφζρθ του Ελφτθ και να καταταχκοφν ςε μίαςειρά ανάλογα με τον βακμό του άλογου ςτοιχείου (2 ομάδεστων 4)

bull να αναηθτθκοφν οι ποιθτικζσ και κακθμερινζσ λζξεισ ςταποιιματα των Παλαμά Καβάφθ εφζρθ (2 ομάδεσ μία των 4και μία των 3)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

4httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Γϋ φάςθσ

ε επίπεδο ολομζλειασ του τμιματοσπαρουςιάηονται τα κφρια ςθμεία των παραπάνωεργαςιϊν για να ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια μίαςυηιτθςθ ςτθν οποία κα καταγραφοφν

α) οι ποιθτζσ που ιρκαν ςε ριξθ με τθν ποιθτικιπαράδοςθ

β) οι νεωτεριςμοί που ζφερε ο κακζνασ ςτθνποίθςθ

γ) οι λόγοι που τουσ οδιγθςαν ςτθν ριξθ με τθνπαράδοςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

5httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Δθμοτικι ποίθςθ ndash Κρθτικι λογοτεχνία

Θ περίπτωςθ του Ερωτόκριτου

Σηίνα Καλογεροποφλου Γιϊργοσ Γιαννάκοσ Μιχάλθσ Καλογερόπουλοσ Ναταλία Καπϊνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

6httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η δθμοτικι μασ ποίθςθ

bull Όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα ζτςι και ςτθ διάρκειατθσ βυηαντινισ περιόδου παράλλθλα προσ τθλόγια ςυνεχίηεται θ λαϊκι παραγωγι δθλαδιτο δθμοτικό τραγοφδι πάντα ςυνδεδεμζνο μετθ μουςικι και ςυχνά με το χορό

bull υγκρίνοντασ τα δείγματα παλαιότερωνδθμοτικϊν τραγουδιϊν μεταξφ τουσδιαπιςτϊνουμε πωσ ακολουκοφν μερικοφσβαςικοφσ κανόνεσ ςτθ τεχνοτροπία τουσ καιπαρουςιάηουν κοινά χαρακτθριςτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

7httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 2: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Βαςικά ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ

bull Ποια είναι θ εξζλιξθ τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ

bull Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά των λογοτεχνικϊν κινθμάτωντου ρομαντιςμοφ του παρναςςιςμοφ του ςυμβολιςμοφ τουμοντερνιςμοφ και του υπερρεαλιςμοφ

bull Πϊσ ξεχωρίηουμε ζνα παραδοςιακό ποίθμα από ζναμοντζρνο ποίθμα

bull Ποια θ διαφορά ανάμεςα ςτθν ζννοια του laquoςφγχρονουraquo απότο laquoμοντζρνοraquo

bull Ποιεσ παράγοντεσ (κοινωνικοί και φιλοςοφικοί) οδιγθςανςτον μοντερνιςμό

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

2httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Αϋ Φάςθσ

bull Σετάρτθ 73 υγκζντρωςθ του υλικοφ

επεξεργαςία μζςα ςτθν τάξθ

bull Σετάρτθ 143 Σελικι επεξεργαςία Διαμόρφωςθ

των κυρίων ςθμείων τθσ παρουςίαςθσ

bull Δευτζρα 193 Σελικόσ ζλεγχοσ των

παρουςιάςεων

bull Σετάρτθ 213 Παρουςίαςθ των εργαςιϊν

(δειγματικι διδαςκαλία)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

3httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Βϋ ΦάςθσΑκολουκεί νζοσ χωριςμόσ ομάδων με διαφορετικι ςφνκεςθπροκειμζνου αξιοποιϊντασ τθν παραπάνω προεργαςία

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καβαφικισ ποίθςθσ από τθνπαραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καρυωτακικισ ποίθςθσ απότθν παραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να μελετθκοφν ποιιματα του ολωμοφ του Παλαμά τουΚαβάφθ του εφζρθ του Ελφτθ και να καταταχκοφν ςε μίαςειρά ανάλογα με τον βακμό του άλογου ςτοιχείου (2 ομάδεστων 4)

bull να αναηθτθκοφν οι ποιθτικζσ και κακθμερινζσ λζξεισ ςταποιιματα των Παλαμά Καβάφθ εφζρθ (2 ομάδεσ μία των 4και μία των 3)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

4httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Γϋ φάςθσ

ε επίπεδο ολομζλειασ του τμιματοσπαρουςιάηονται τα κφρια ςθμεία των παραπάνωεργαςιϊν για να ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια μίαςυηιτθςθ ςτθν οποία κα καταγραφοφν

α) οι ποιθτζσ που ιρκαν ςε ριξθ με τθν ποιθτικιπαράδοςθ

β) οι νεωτεριςμοί που ζφερε ο κακζνασ ςτθνποίθςθ

γ) οι λόγοι που τουσ οδιγθςαν ςτθν ριξθ με τθνπαράδοςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

5httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Δθμοτικι ποίθςθ ndash Κρθτικι λογοτεχνία

Θ περίπτωςθ του Ερωτόκριτου

Σηίνα Καλογεροποφλου Γιϊργοσ Γιαννάκοσ Μιχάλθσ Καλογερόπουλοσ Ναταλία Καπϊνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

6httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η δθμοτικι μασ ποίθςθ

bull Όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα ζτςι και ςτθ διάρκειατθσ βυηαντινισ περιόδου παράλλθλα προσ τθλόγια ςυνεχίηεται θ λαϊκι παραγωγι δθλαδιτο δθμοτικό τραγοφδι πάντα ςυνδεδεμζνο μετθ μουςικι και ςυχνά με το χορό

bull υγκρίνοντασ τα δείγματα παλαιότερωνδθμοτικϊν τραγουδιϊν μεταξφ τουσδιαπιςτϊνουμε πωσ ακολουκοφν μερικοφσβαςικοφσ κανόνεσ ςτθ τεχνοτροπία τουσ καιπαρουςιάηουν κοινά χαρακτθριςτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

7httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 3: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Χρονοδιάγραμμα Αϋ Φάςθσ

bull Σετάρτθ 73 υγκζντρωςθ του υλικοφ

επεξεργαςία μζςα ςτθν τάξθ

bull Σετάρτθ 143 Σελικι επεξεργαςία Διαμόρφωςθ

των κυρίων ςθμείων τθσ παρουςίαςθσ

bull Δευτζρα 193 Σελικόσ ζλεγχοσ των

παρουςιάςεων

bull Σετάρτθ 213 Παρουςίαςθ των εργαςιϊν

(δειγματικι διδαςκαλία)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

3httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Βϋ ΦάςθσΑκολουκεί νζοσ χωριςμόσ ομάδων με διαφορετικι ςφνκεςθπροκειμζνου αξιοποιϊντασ τθν παραπάνω προεργαςία

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καβαφικισ ποίθςθσ από τθνπαραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καρυωτακικισ ποίθςθσ απότθν παραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να μελετθκοφν ποιιματα του ολωμοφ του Παλαμά τουΚαβάφθ του εφζρθ του Ελφτθ και να καταταχκοφν ςε μίαςειρά ανάλογα με τον βακμό του άλογου ςτοιχείου (2 ομάδεστων 4)

bull να αναηθτθκοφν οι ποιθτικζσ και κακθμερινζσ λζξεισ ςταποιιματα των Παλαμά Καβάφθ εφζρθ (2 ομάδεσ μία των 4και μία των 3)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

4httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Γϋ φάςθσ

ε επίπεδο ολομζλειασ του τμιματοσπαρουςιάηονται τα κφρια ςθμεία των παραπάνωεργαςιϊν για να ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια μίαςυηιτθςθ ςτθν οποία κα καταγραφοφν

α) οι ποιθτζσ που ιρκαν ςε ριξθ με τθν ποιθτικιπαράδοςθ

β) οι νεωτεριςμοί που ζφερε ο κακζνασ ςτθνποίθςθ

γ) οι λόγοι που τουσ οδιγθςαν ςτθν ριξθ με τθνπαράδοςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

5httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Δθμοτικι ποίθςθ ndash Κρθτικι λογοτεχνία

Θ περίπτωςθ του Ερωτόκριτου

Σηίνα Καλογεροποφλου Γιϊργοσ Γιαννάκοσ Μιχάλθσ Καλογερόπουλοσ Ναταλία Καπϊνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

6httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η δθμοτικι μασ ποίθςθ

bull Όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα ζτςι και ςτθ διάρκειατθσ βυηαντινισ περιόδου παράλλθλα προσ τθλόγια ςυνεχίηεται θ λαϊκι παραγωγι δθλαδιτο δθμοτικό τραγοφδι πάντα ςυνδεδεμζνο μετθ μουςικι και ςυχνά με το χορό

bull υγκρίνοντασ τα δείγματα παλαιότερωνδθμοτικϊν τραγουδιϊν μεταξφ τουσδιαπιςτϊνουμε πωσ ακολουκοφν μερικοφσβαςικοφσ κανόνεσ ςτθ τεχνοτροπία τουσ καιπαρουςιάηουν κοινά χαρακτθριςτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

7httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 4: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Χρονοδιάγραμμα Βϋ ΦάςθσΑκολουκεί νζοσ χωριςμόσ ομάδων με διαφορετικι ςφνκεςθπροκειμζνου αξιοποιϊντασ τθν παραπάνω προεργαςία

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καβαφικισ ποίθςθσ από τθνπαραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να αναδειχκοφν οι διαφορζσ τθσ καρυωτακικισ ποίθςθσ απότθν παραδοςιακι ποίθςθ (2 ομάδεσ των 4)

bull να μελετθκοφν ποιιματα του ολωμοφ του Παλαμά τουΚαβάφθ του εφζρθ του Ελφτθ και να καταταχκοφν ςε μίαςειρά ανάλογα με τον βακμό του άλογου ςτοιχείου (2 ομάδεστων 4)

bull να αναηθτθκοφν οι ποιθτικζσ και κακθμερινζσ λζξεισ ςταποιιματα των Παλαμά Καβάφθ εφζρθ (2 ομάδεσ μία των 4και μία των 3)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

4httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Χρονοδιάγραμμα Γϋ φάςθσ

ε επίπεδο ολομζλειασ του τμιματοσπαρουςιάηονται τα κφρια ςθμεία των παραπάνωεργαςιϊν για να ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια μίαςυηιτθςθ ςτθν οποία κα καταγραφοφν

α) οι ποιθτζσ που ιρκαν ςε ριξθ με τθν ποιθτικιπαράδοςθ

β) οι νεωτεριςμοί που ζφερε ο κακζνασ ςτθνποίθςθ

γ) οι λόγοι που τουσ οδιγθςαν ςτθν ριξθ με τθνπαράδοςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

5httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Δθμοτικι ποίθςθ ndash Κρθτικι λογοτεχνία

Θ περίπτωςθ του Ερωτόκριτου

Σηίνα Καλογεροποφλου Γιϊργοσ Γιαννάκοσ Μιχάλθσ Καλογερόπουλοσ Ναταλία Καπϊνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

6httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η δθμοτικι μασ ποίθςθ

bull Όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα ζτςι και ςτθ διάρκειατθσ βυηαντινισ περιόδου παράλλθλα προσ τθλόγια ςυνεχίηεται θ λαϊκι παραγωγι δθλαδιτο δθμοτικό τραγοφδι πάντα ςυνδεδεμζνο μετθ μουςικι και ςυχνά με το χορό

bull υγκρίνοντασ τα δείγματα παλαιότερωνδθμοτικϊν τραγουδιϊν μεταξφ τουσδιαπιςτϊνουμε πωσ ακολουκοφν μερικοφσβαςικοφσ κανόνεσ ςτθ τεχνοτροπία τουσ καιπαρουςιάηουν κοινά χαρακτθριςτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

7httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 5: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Χρονοδιάγραμμα Γϋ φάςθσ

ε επίπεδο ολομζλειασ του τμιματοσπαρουςιάηονται τα κφρια ςθμεία των παραπάνωεργαςιϊν για να ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια μίαςυηιτθςθ ςτθν οποία κα καταγραφοφν

α) οι ποιθτζσ που ιρκαν ςε ριξθ με τθν ποιθτικιπαράδοςθ

β) οι νεωτεριςμοί που ζφερε ο κακζνασ ςτθνποίθςθ

γ) οι λόγοι που τουσ οδιγθςαν ςτθν ριξθ με τθνπαράδοςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

5httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Δθμοτικι ποίθςθ ndash Κρθτικι λογοτεχνία

Θ περίπτωςθ του Ερωτόκριτου

Σηίνα Καλογεροποφλου Γιϊργοσ Γιαννάκοσ Μιχάλθσ Καλογερόπουλοσ Ναταλία Καπϊνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

6httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η δθμοτικι μασ ποίθςθ

bull Όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα ζτςι και ςτθ διάρκειατθσ βυηαντινισ περιόδου παράλλθλα προσ τθλόγια ςυνεχίηεται θ λαϊκι παραγωγι δθλαδιτο δθμοτικό τραγοφδι πάντα ςυνδεδεμζνο μετθ μουςικι και ςυχνά με το χορό

bull υγκρίνοντασ τα δείγματα παλαιότερωνδθμοτικϊν τραγουδιϊν μεταξφ τουσδιαπιςτϊνουμε πωσ ακολουκοφν μερικοφσβαςικοφσ κανόνεσ ςτθ τεχνοτροπία τουσ καιπαρουςιάηουν κοινά χαρακτθριςτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

7httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 6: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Δθμοτικι ποίθςθ ndash Κρθτικι λογοτεχνία

Θ περίπτωςθ του Ερωτόκριτου

Σηίνα Καλογεροποφλου Γιϊργοσ Γιαννάκοσ Μιχάλθσ Καλογερόπουλοσ Ναταλία Καπϊνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

6httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η δθμοτικι μασ ποίθςθ

bull Όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα ζτςι και ςτθ διάρκειατθσ βυηαντινισ περιόδου παράλλθλα προσ τθλόγια ςυνεχίηεται θ λαϊκι παραγωγι δθλαδιτο δθμοτικό τραγοφδι πάντα ςυνδεδεμζνο μετθ μουςικι και ςυχνά με το χορό

bull υγκρίνοντασ τα δείγματα παλαιότερωνδθμοτικϊν τραγουδιϊν μεταξφ τουσδιαπιςτϊνουμε πωσ ακολουκοφν μερικοφσβαςικοφσ κανόνεσ ςτθ τεχνοτροπία τουσ καιπαρουςιάηουν κοινά χαρακτθριςτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

7httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 7: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Η δθμοτικι μασ ποίθςθ

bull Όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα ζτςι και ςτθ διάρκειατθσ βυηαντινισ περιόδου παράλλθλα προσ τθλόγια ςυνεχίηεται θ λαϊκι παραγωγι δθλαδιτο δθμοτικό τραγοφδι πάντα ςυνδεδεμζνο μετθ μουςικι και ςυχνά με το χορό

bull υγκρίνοντασ τα δείγματα παλαιότερωνδθμοτικϊν τραγουδιϊν μεταξφ τουσδιαπιςτϊνουμε πωσ ακολουκοφν μερικοφσβαςικοφσ κανόνεσ ςτθ τεχνοτροπία τουσ καιπαρουςιάηουν κοινά χαρακτθριςτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

7httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 8: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ δθμοτικισ ποίθςθσ

bull Ο λιτόσ και πυκνόσ λόγοσ (όχι μακρθγορίεσελάχιςτα επίκετα και χριςθ πολλϊν ουςιαςτικϊν καιρθμάτων)

bull Θ αρχι τθσ ιςομετρίασ (κάκε μετρικι ενότθταπεριζχει ζνα ολοκλθρωμζνο νόθμα δθλαδιαποκλείονται οι διαςκελιςμοί)

bull Η επανάλθψθ ι ολοκλιρωςθ του νοιματοσ τουπρϊτου θμιςτιχίου ςτο δεφτερο

bull Σο κζμα των άςκοπων ερωτθμάτωνbull Σο κζμα του αδυνάτουbull Οι προςωποποιιςεισ (φυςικά ςτοιχεία αποκτοφν

ομιλία και παίρνουν μζροσ ςτθ δράςθ)ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

8httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 9: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Η Κρθτικι λογοτεχνία

bull Θ κρθτικι λογοτεχνία γνϊριςε μεγαλφτερθ ακμιςτο μζςο του 15ου αιϊνα όταν θ Κρθτικοί μετάτθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ άρχιςαν ναςυνυπάρχουν ειρθνικά με τουσ ΕνετοφσΧωρίηεται ςε δφο περιόδουσ τθν Πρϊτθ (15οσ -τζλθ 16ου αι) θ οποία είναι θ περίοδοσ τθσπροετοιμαςίασ για τθν Δεφτερθ (16οσ ndash 1669Πτϊςθ του Χάνδακα) τθσ ακμισ

bull Ο Ερωτόκριτοσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτάλογοτεχνικά κείμενα τθσ Κρθτικισ Λογοτεχνίασγραμμζνο από τον Βιτςζντηο Κορνάρο το 1600

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

9httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 10: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Ιρκεν θ ϊρα κι ο καιρόσ κι θ μζρα ξθμερϊνει

να φανερϊςει ο Ρϊκριτοσ το πρόςωπο που χϊνει

Εφάνθ ολόχαρθ θ αυγι και τθ δροςοφλα ρίχνει

ςθμάδια τςθ ξεφάντωςθσ κείνθ τθν ϊρα δείχνει

Χορτάρια εβγικαν εισ τθ γθ τα δεντρουλάκια ανκίςα

κι από τς αγκάλεσ τ ουρανοφ γλυκφσ βορράσ εφφςα

Σα περιγιάλια ελάμπαςι κι θ κάλαςςα εκοιμάτο

γλυκφσ ςκοπόσ εισ τα δεντρά κι εισ τα νερά εγρικάτο

Ολόχαρθ και λαμπυρι θ μζρα ξθμερϊνειεγζλαν θ ανατολι κι θ δφςθ καμαρϊνει

Ο ιλιοσ τεσ ακτίνεσ του παρά ποτζ ςτολίηειμε λάμψθ

κι όλα τα βουνά και κάμπουσ ομορφίηειΧαμοπετϊντασ τα πουλιά

εγλυκοκιλαδοφςαςτα κλωναράκια των δζντρων ζςμιγαν κι

εφιλοφςαΔυο δυο εηευγαρϊναςι ηεςτόσ καιρόσ

εκίναζςμιξεσ γάμουσ και χαρζσ εδείχναςι κι

εκείνα

Εςκόρπιςεν θ ςυννεφιά οι αντάρεσ εχακικαπολλά ςθμάδια τςθ χαράσ ςτον ουρανό

εφανικαΠαρά ποτζ τωσ λαμπυρά τριγφρου

ςτολιςμζναςτον ουρανό είν τα νζφαλα ςαν

παραχρουςωμζναΣα πάκθ πλιο δεν κιλαδείτο πρικαμζνο

αθδόνιαμζ πετά παςίχαρο μ άλλα πουλιά

ςιμϊνειΓελοφν τςθ χϊρασ τα ςτενά κι οι ςτράτεσ

καμαρϊνουόλα γρικοφν κουρφζσ χαρζσ κι όλα τςι

φανερϊνουΚαι μεσ ςτθ ςκοτεινι φλακιν οποφ το θ

Αρετοφςαεμπικα δυο όμορφα πουλιά κι

εγλυκοκιλαδοφςατθν κεφαλι τθσ Αρετισ ςυχνιά

χαμοπετοφςικαι φαίνεταί ςου και χαρζσ μεγάλεσ

προμθνοφςι

10

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 11: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Πάλι με τον κιλαδιςμόν απ τθν φλακιν εφφγααγκαλιαςτά περιμπλεχτά τςι μοφρεσ τωσ εςμίγαΘ νζνα οποφ το φρόνιμθ γυναίκα του καιροφ τθσ

κι ικουςε κι είδε και πολλά ιβαλε μεσ ςτο νου τθστο πωσ ετοφτα τα πουλιά που εςμίξαν ζτςι ομάδιχαρά μεγάλθ προμθνοφ και γάμου είναι ςθμάδι

ΦΡΟΤΝΘ

Λζγει laquoΑρετοφςα κάτεχε ς καλό πολφ το πιάνωτοφτον οποφ ρκαν τα πουλιά ςτθν κεφαλι ςου απάνω

ςθμάδι είναι του γάμου ςου ϊρα καλι ϊρα να ναιmiddotγια δε κι ότι είναι για καλό ςτο λογιςμό ςου βάνε

Ωσ πότε κε να κάκεςαι ςτο βρϊμο κυγατζρανα διϊχνεισ τόςεσ προξενιζσ που του κυροφ ςου εφζρα

Κι ωσ πότε το Ρωτόκριτο να ςτζκεισ ν ανιμζνεισΕςφ από τοφτθ τθ φλακιν ϊςτε να ηεισ δε βγαίνεισπαρά ςτα κζλει ο κφρθσ ςου να του κελθματζψεισmiddotμθ βοφλεςαι ανθμπόρετα πράματα να γυρζψεισ

Και χίλιοι χρόνοι ανζ διαβοφ δεν τόνε κάνεισ ταίρικι ϊςτε να ηει δεν ζρχεται προσ τα δικά ςασ μζρθΚι αν αποκάνει ο κφρθσ ςου παραγγελιάν αφινει

κι όςοι απομείνου οπίςω του ξορίηουν τον κι εκείνοιΛοιπό κερά μου ςκόλαςε το λογιςμό τον ζχεισ

κι ο ξζνοσ γίνεται άντρασ ςου κάμε να το κατζχεισmiddotαυτόσ οποφ επολζμθςε κι εγλίτωςε τθ χϊρα

πε το κι εςφ πωσ τόνε κεσ και να βρεκεί καλι ϊραraquo 11

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 12: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Ένα κείμενο μεταβατικισ εποχισ

Αναγνωρίηουμε πολλά χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊντραγουδιϊν

1 Ζνα καλά δομθμζνο 15ςφλλαβο ςτίχο με ιαμβικό μζτρο

2 Σο κζμα του αδυνάτου (μεταμόρφωςθ του Ερωτόκριτου)[ιςχφει]

3 Πολλζσ εικόνεσ αλλά και επαναλιψεισ (βοθκοφν ςτθναπομνθμόνευςθ του ςτίχου)

4 Ο λόγοσ είναι πυκνόσ και λιτόσ με γενικά πολλά ριματα καιουςιαςτικά και λίγα (ίςωσ χαρακτθριςτικά) επίκετα

5 Μία ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξία που ςτα δθμοτικά τραγοφδιαδφςκολα βρίςκαμε το οποίο ίςωσ να οφείλεται ςτισ τοπικζσμαντινάδεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

12httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 13: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Τα ιδιαίτερα ςτοιχεία

το κείμενο λοιπόν βρίςκουμε κάποια ιδιαίτεραςτοιχεία

bull Θ ηευγαρωτι ομοιοκαταλθξίαbull Ακόμθ λόγω τθσ περιοχισ ςε όλθ τθν ζκταςθ

του κειμζνου παρατθροφνται λζξεισ με τοκρθτικό ιδίωμα

bull Σζλοσ το ζργο ζχει ζναν θρωικό χαρακτιρα οοποίοσ δεν υπάρχει ςτο ζργο του Pierre de laCypegravede Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτισ επιρροζσαπό τα δθμοτικά τραγοφδια κυρίωσ τισπαραλογζσ και τα ακριτικά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

13httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 14: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Θ ρομαντικι ποίθςθ ()

ολωμόσ ndash ΚάλβοσΟι Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι

Γϋ χεδίαςμα (Πειραςμόσ)

πυριδοφλα Ανδριοποφλου Κανάςθσ Ανδριόπουλοσ Λίνα Βάββα Ηωι

Δθμοποφλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

14httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 15: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ρομαντικισποίθςθσ

Ο Ρομαντικόσ ποιθτισ bull αναδεικνφει το ςυναίςκθμα ςε κυρίαρχο εκφραςτικό

μζςοbull αποκαλφπτει τα προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ

προτιμιςεισbull ςυνδζει τθν εξωτερίκευςθ του εςωτερικοφ του κόςμου

με τθ φφςθ και τισ προςωπικζσ ιςτορικζσ ι εκνικζσμνιμεσ

bull αποδεςμεφεται από τα μορφικά πλαίςια των διαφόρωνποιθτικϊν ειδϊν

bull γράφει πιο εφπλαςτο και πιο μελωδικό ςτίχο καιbull χρθςιμοποιεί τολμθρό και προςωπικό λεξιλόγιο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

15httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 16: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Ο Πειραςμόσ

Ζςτθςrsquo ο Ζρωτασ χορό με τον ξανκόνAπρίλθ

Kιrsquo θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα

Kαι μεσ ςτθ ςκιά που φοφντωςε και κλει δροςιζσ και μόςχουσ

Aνάκουςτοσ κιλαϊδιςμόσ και λιποκυμιςμζνοσ

Nερά κακάρια και γλυκά νερά χαριτωμζνα

Xφνονται μεσ ςτθν άβυςςο τθ μοςχοβολιςμζνθ

Kαι παίρνουνε το μόςχο τθσ κιrsquo αφινουν τθ δροςιά τουσ

Kιrsquo οφλα ςτον ιλιο δείχνοντασ τα πλοφτια τθσ πθγισ τουσ

Tρζχουν εδϊ τρζχουν εκεί και κάνουν ςαν αθδόνια

Ζξrsquo αναβρφηει κιrsquo θ ηωι ςrsquo γθ ςrsquo ουρανό ςε κφμα

Aλλά ςτθσ λίμνθσ το νερό πrsquo ακίνθτό rsquoναι κι άςπρο

Aκίνθτrsquo όπου κιrsquo αν ιδισ και κάταςπρrsquo ϊσ τον πάτο

Mε μικρόν ίςκιον άγνωρον ζπαιξrsquo θ πεταλοφδα

Που rsquoχrsquo ευωδίςει τσ φπνουσ τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο

Aλαφροΐςκιωτε καλζ για πεσ απόψε τί rsquoδεσmiddot

Nφχτα γιομάτθ καφματα νφχτα ςπαρμζνθ μάγια

Xωρίσ ποςϊσ γθσ ουρανόσ και κάλαςςα να πνζνε

Oυδrsquo όςο κάνrsquo θ μζλιςςα κοντά ςτο λουλουδάκι

Γφρου ςε κάτι ατάραχο πrsquo αςπρίηει μεσ ςτθ λίμνθ

Mονάχο ανακατϊκθκε το ςτρογγυλό φεγγάρι

Kιrsquo όμορφθ βγαίνει κοραςιά ντυμζνθ με το φωσ του

16

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 17: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Βαςικά Χαρακτθριςτικά

Παπαδοζιακήρ ποίηζηρ Μονηέπναρ ποίηζηρ

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

πξνζωπνπνηήζεηο

ιπξηθό ζηνηρείν

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

απνπζία ζηξνθώλ

ειεύζεξνο ζηίρνο

απνπζία κέηξνπ

θπξηαξρία ηεο εηθόλαο

πιεζηάδεη ηνλ πεδό ιόγν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

17httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 18: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Σο λεξιλόγιο

Ποιηηικέρ λέξειρ Καθημεπινέρ λέξειρ

δξνζηέο θαη κόζρνπο

θηιαϊδηζκόο

ιηπνζπκηζκέλνο

κνζρνβνιηζκέλε

κόζρν

αλαβξύδεη

άγλωξνλ

επωδίζεη

αιαθξνΐζθηωηε

θνξαζηά

θαιή

γιπθηά

θνύληωζε

αλάθνπζηνο

ραξηηωκέλε

νύια

αθίλεην

θάηαζπξν

άγξην

γηνκάηα

ζπαξκέλε

αηάξαρν

αλαθαηώζεθεΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

18httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζαςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσςκζψθσ ςυμφιλιϊνοντασ το χιοφμορ με τθπραγματικότθτα το ςυνειδθτό με το αςυνείδθτο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

44httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

45httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ζνα αςφνειδο ςφμβολο τθσ ςχετικότθτασ του χϊρου και τουχρόνου ζνα ςουρεαλιςτικό ςτοχαςμό πάνω ςτθνκατάρρευςθ των αντιλιψεϊν μασ για μία ςτακερι κοςμικιτάξθ πραγμάτων αλβατόρ Νταλί

τουσ υπερρεαλιςτζσ ςυναντάμε οριςμζνα ςτοιχείατου ντανταϊςμοφ και του ςυμβολιςμοφ ενϊ καμποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζντοναεπθρεαςμζνοι από τθν ψυχανάλυςθ και οριςμζνεσφροχδικζσ αντιλιψεισ Πιο ςυγκεκριμζναυποςτθρίηουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει ναπαραμζνει εγκλωβιςμζνοσ ςτα δεςμά τουρεαλιςμοφ και τθσ αλθκοφάνειασ τθσ κακθμερινιστου ρουτίνασ αλλά να αποδράςει ςτο αςυνείδθτοελεφκεροσ από κάκε είδουσ αντιλιψεισ πουαφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

46httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

47httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένασ ερθμίτθσ ορκιςμζνοσ ν αντιςτακεί ςτουσ πειραςμοφσ Και ποιοίείναι αυτοί Οργι κι αλαηονεία το πρϊτο άτι Λαγνεία το δεφτεροΑπλθςτία περθφάνεια φιλαυτία ματαιοδοξία ςτο τρίτο Απλθςτία κιαςζβεια προσ τα κεςμοκετθμζνα εκείνα που ςτρατεφτθκε ναδιαφυλάςςει ςτο τζταρτο Στο βάκοσ θ λαχτάρα τθσ Εξουςίασ ψθλάςτο ςφννεφο κι άλλο ζνα αλαηονικό φαλλικό δθμιοφργθμα ςτοπζμπτο

Ο υπερρεαλιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ

Ο υπερρεαλιςμόσ είναι το μόνο από τα πρωτοποριακάκινιματα που επθρζαςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνίαιδιαίτερα από το 1935 και μετά Σο 1935 ο ΑνδρζασΕμπειρίκοσ ο οποίοσ είχε ςπουδάςει ψυχανάλυςθ ςτοΠαρίςι και είχε ζρκει ςε επαφι με πολυάρικμουσΓάλλουσ υπερρεαλιςτζσ δίνει μια διάλεξθ για τοςυγκεκριμζνο κίνθμα και λίγο μετά δθμοςιεφει τθνΥψικάμινο τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι που ιτανεξολοκλιρου γραμμζνθ με τθ μζκοδο τθσ αυτόματθσγραφισ Παρόλο που τα ποιιματα του αυτά προκάλεςανζντονεσ αντιδράςεισ ο ςουρεαλιςμόσ ρίηωςε ςτθν χϊραμασ κακϊσ τον αςπάςτθκαν ςθμαντικοί ποιθτζσ τθσεποχισ όπωσ ο Νίκοσ Γκάτςοσ και ο Οδυςςζασ ΕλφτθσΑκόμα ςτοιχεία του υιοκετικθκαν από πολλοφσηωγράφουσ με πιο γνωςτό τον Νίκο Εγγονόπουλο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

48httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ηωγράφοσ Νίκοσ Εγγονόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

49httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Παρουςία αγγζλων εντόσ ατμομθχανισ

laquoΌταν με τθ βαρφτθτα του ανζμου που ςυναρπάηει τα φρόκαλα μεςrsquo απrsquo τα πόδιατων μανάδων εςάλπιςε το πεφταςτζρι τισ τελευταίεσ εντολζσ των κεανκρϊπωνςθκϊκθκε υπεριφανοσ ο φκόγγοσ και μrsquo ευκαμψία τελείου μθχανικοφλεπτολογιματοσ παρζςυρε τθν ευτυχία προσ τα πελάγθ μιασ παμμεγίςτθσ παλιρροίασ Σότε ςυνζβθ να φτερνιςκοφν οι φυςθτιρεσ και όλα τα κιτθ ανζςτρεψαν τθν κοιλιάτουσ και κατεποντίςκθκαν αφτανδρα τα περαςμζνα κουφάρια υπζρ τθσ αναγεννιςεωσ τθσ ευτυχίασ υπζρ τθσ ειρινθσ υπζρ τθσ αμαυρϊςεωσ υπζρ τθσ εκλάμψεωσ τθσ αλθκείασ υπζρ τθσ κατιςχφςεωσ των ρόδων και τθσ μαγικισ αράχνθσ εν ζτει χαράσ για τον αιϊνα των μεγάλων ολιςκθμάτων των κυμάτων επάνω ςτα ςτεκοφμενα καράβιαraquo

Εμπειρίκοσ από τθν Τψικάμινο 1935

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

50httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γ εφζρθσ ndash Επί αςπαλάκων

Κωνςταντίνοσ Καροφηοσ Βαγγζλθσ Γκζμπερ Μάριοσ Ηαχαρίου Μαρία

Κόκκοτα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

51httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το ποίθμα hellip

Σο ποίθμα laquoΕπί Αςπαλάκωνraquo αποτελεί το τελευταίο ποίθμα τουΓ εφζρθ ι εφεριάδθ και ανικει ςτο Σετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ(Μκαροσ 1976)

Δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν παριςινι εφθμερίδα LeMonde (270871) και κατόπιν ςτθν ακθναϊκι εφθμερίδα ΣοΒιμα( 230971) Είναι εμπνευςμζνο από ζνα απόςπαςμα απότθν Πολιτεία του Πλάτωνα και αναφερόμενο ςτθ μετακανάτιατιμωρία των τυράννων και πιο ζμμεςα ςτθν πολιτικι κατάςταςθτθσ Ελλάδασ εκείνθσ τθσ εποχισ δθλαδι τθ δικτατορία Επιπλζονθ υποβλθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τα ςφμβολα πουχρθςιμοποιεί για να αποδϊςει καταςτάςεισ όςον αφορά τοςυγκεκριμζνο ποίθμα μασ επιτρζπει επίςθσ να τον εντάξουμεςτο κίνθμα του ςυμβολιςμοφ ()

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

52httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Επί αςπαλάκων Ιταν ωραίο το οφνιο τθ μζρα εκείνθ του Ευαγγελιςμοφπάλι με τθν άνοιξθΛιγοςτά πράςινα φφλλα γφρω ςτισ ςκουριαςμζνεσ πζτρεστο κόκκινο χϊμα κι αςπάλακοιδείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνιακαι τουσ κίτρινουσ ανκοφσΑπόμακρα οι αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντθχοφν ακόμθ

Γαλινθ- Σι μπορεί να μου κφμιςε τον Αρδιαίο εκείνονΜια λζξθ ςτον Πλάτωνα καρρϊ χαμζνθ ςτου μυαλοφ τ αυλάκιαmiddotτ όνομα του κίτρινου κάμνουδεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ καιροφσΣο βράδυ βρικα τθν περικοπιΣον ζδεςαν χειροπόδαρα μασ λζειτον ζριξαν χάμω και τον ζγδαραντον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκακεροφσ αςπάλακουσκαι πιγαν και τον πζταξαν ςτον Σάρταρο κουρζλι

Ζτςι ςτον κάτω κόςμο πλζρωνε τα κρίματά τουο Παμφφλιοσ Αρδιαίοσ ο πανάκλιοσ Σφραννοσ

31 του Μάρτθ 1971

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

53httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Ένα μοντζρνο ποίθμα

bull Ελεφκεροσ ςτίχοσ

bull Απουςία ομοιοκαταλθξίασ amp μζτρου αλλά καιμουςικότθτα

bull Κακθμερινζσ λζξεισ

bull χιματα λόγου που αμφιςβθτοφν τθν κοινι λογικι κρυμμζνα νοιματα

bull Πολυςθμία λζξεων

Ο εφζρθσ ωσ επί το πλείςτον δζχτθκε επιρροζσ απόμοντζρνουσ ξζνουσ ποιθτζσ (Baudelaire Mallarme)κακίςταται ςαφζσ ότι ανικε ςτο κίνθμα τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

54httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Το λεξιλόγιο hellipΠΟΙΗΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ

(με επιθύλαξη)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈ ΛΕΞΕΙ

Επαγγειηζκνύ (ζη1)

Σθνπξηαζκέλεο (ζη2)

Αζπάιαζνη (ζη4)

Βειόληα (ζη5)

Κνιόλεο (ζη7)

Σηνπ κπαινύ ηα απιάθηα (ζη10)

Χάκω (ζη15)

Έγδαξαλ (ζη 15)

Κνπξέιη (ζη18)

Κξίκαηα (ζη 19)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

55httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Μερικοί ςυμβολιςμοί hellip

Αντικείμεναbull Σοφνιο (ςτ 1) θ Ελλάδα ςυνολικάbull Πράςινα φφλλα (ςτ 3) νζοι άνκρωποι νζεσ ιδζεσbull Σκουριαςμζνεσ πζτρεσ (ςτ 2) παλαιζσ-απαρχαιωμζνεσ

αντιλιψεισ Χοφνταbull Αρχαίεσ κολόνεσ (ςτ 7) ζνδοξο παρελκόν (Ακινα Δθμοκρατία)

Ονόματαbull Αρδιαίοσ (ςτ 9) και πανάθλιοσ Τφραννοσ (ςτ 20) νζοι τφραννοιbull τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνουσ τουσ

καιροφσ (ςτ 11) διαχρονικζσ πρακτικζσ τυράννων αλλά και τθνΕλλάδα

bull Ευαγγελιςμόσ (ςτ 1) θ άνοιξθ τα καλά νζα (Ευαγγελιςμόσ)αλλαγι ndash επανάςταςθ (Επανάςταςθ 21)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

56httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εικόνεσbull κι αςπάλαθοι δείχνοντασ ζτοιμα τα μεγάλα τουσ βελόνια

και τουσ κίτρινουσ ανθοφσ(ςτ 4-6) θ Ελλάδα με τισ δφοόψεισ τθν καλι τθν όμορφθ και τθν αγκακωτι πουπλθγϊνει

bull Απόμακρα αρχαίεσ κολόνεσ χορδζσ μιασ άρπασ αντηχοφνακόμη (ςτ7) το ζνδοξο παρελκόν που παραμζνει ζντονοκαι υπενκυμίηεται από τα αρχαιολογικά ευριματα

bull laquoτον ζδεςαν χειροπόδαραraquo μασ λζει laquoτον ζριξαν χάμω καιτον ζγδαραν τον ζςυραν παράμερα τον καταξζςκιςαναπάνω ςτουσ αγκαθεροφσ αςπάλαθουσ και πήγαν και τονπζταξαν ςτον Τάρταρο κουρζλιraquo (ςτ14-17) το τζλοσ καιτων νζων τυράννων

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

57httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας

Σμιμα Α1

χολικό ζτοσ 2011-12

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 58

Page 19: Από την παράδοση στον μοντερνισμό

Σχεδίαςμα Αrsquo Σχεδίαςμα Βrsquo 1 2 3

Χαπακηηπιζηικά Α΄ Χαπακηηπιζηικά Β΄

έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία

νκνηνθαηαιεμία

ιπξηθό ζηνηρείν

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

ζηξνθέο ηζάζηηρεο

πνηεηηθή γιώζζα-δεκνηηθή

πξνζωπνπνηήζεηο

απνθπγή δηαζθειηζκώλ

απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο

ζπλήρεζε ( βαζιλεύει- ζηλεύει)

Ιακβηθό 15ζύιιαβν

θιηκαθωηό (Λευκό βουνάκι-

πεηαλούδα- ζκουληκάκι- πέηρα-

χορηάρι)

εηθόλεο (θύζεο)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

19httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Συμπεραςματικζσ επιςθμάνςεισ

bull τον laquoΠειραςμόraquo λοιπόν ζχουμε κάποιαχαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσόμωσ κάποια από αυτά λείπουν αναπλθρϊνονταστθ κζςθ τουσ άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μοντζρνασποίθςθσ

bull Επιπλζον ζχουμε αρκετζσ ποιθτικζσ λζξεισ

bull Ανάμεςα ςτα πιο ςυχνά κζματα τθσ ςολωμικισποίθςθσ είναι οι εικόνεσ που ςτο ςυγκεκριμζνοαπόςπαςμα δίνουν ζντονο λυρικό ςτοιχείο καιςυμβολιςμοφσ (πχ θ εικόνα τθσφεγγαροντυμζνθσ του αλαφροΐςκιωτου)

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

20httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικι διαπίςτωςθ

Σο Γϋ χεδίαςμα των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων

bull Μοιάηει πιο πολφ με τα ςυνκετικά ζργα τθσνεότερθσ ποίθςθσ

bull Αποδεςμεφεται από τα κυρίαρχα ανταγωνιςτικάρεφματα του κλαςικιςμοφ και του ρομαντιςμοφ Γιrsquoαυτό και ο Σολωμόσ κεωρείται πρόδομοσ τουμοντερνιςμοφ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

21httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον παρναςςιςμό

Οι παρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν πιςτότθτα τθ ρεαλιςτικιαναπαράςταςθ και τθν απάκεια ςε αντίκεςθ με τθνυπερπροβολι ςυναιςκθμάτων του ρομαντιςμοφ Η πιςτότθταςτα ποιιματα επιτυγχάνεται με τισ ακριβείσ περιγραφζσ καιτθν επιμονι ςτθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων λζξεων ειδικάτων επικζτων Αντλοφςαν τθν ζμπνευςι τουσ από ςκθνζσ τθσκακθμερινισ κοινωνικισ αλλά και ιςτορικισ πραγματικότθταστράφθκαν προσ τθν κλαςικι (ελλθνικι και ρωμαϊκι) αρχαιότθτααλλά και προσ τον ινδικό πολιτιςμό Ωσ προσ τθ μορφι οιπαρναςςιςτζσ επιδίωκαν τθν απόλυτθ τελειότθταΕπεξεργάηονταν πολφ τουσ ςτίχουσ και πεικαρχοφςαν απόλυταςτουσ μετρικοφσ κανόνεσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 22

Μεσ τισ παινεμζνεσ χϊρεσ Χϊραπαινεμζνθ κα ρκει κι θ ϊρακαι κα πζςεισ κι από ςζν απάνου θ Φιμθτο ςτερνό το ςάλπιςμά τθσ κα ςαλπίςειςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθΠάει το ψιλοσ ςου το χτίςμα ςου ςυντρίμμιΚα ρκει κι θ ϊραmiddot εςζνα ιταν ο δρόμοσςε βοριά κι ανατολι νοτιά και δφςθςαν το δρόμο του ιλιουmiddot γζρνεισmiddot όμωστο πρωί για ςε δε κα γυρίςει

Και κα ςβιςεισ κακϊσ ςβινουνε λιβάδιααπό μάιςςεσ φυτρωμζνα με γθτειζσmiddotπιο αλαφρά του περαςμοφ ςου τα ςθμάδιακι από τισ δροςοςταλαματιζσmiddotκα ςε κλαίν τα κλαψοποφλια ςτ αχνά βράδιακαι ςτα μνιματα οι κλωνόγυρτεσ ιτιζσΚαι κα φφγεισ κι απ το ςάπιο το κορμίω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμακαι δε κα βρει το κορμί μια ςπικαμιμεσ ςτθ γθ για να τθν κάμει μνιμακι άκαφτο κα μείνει το ψοφίμινα το φάνε τα ςκυλιά και τα ερπετάκι ο Καιρόσ μζςα ςτουσ γφρουσ του τθ μνιμθκάποιου ςκζλεκρου πανάκλιου κα βαςτά

Όςο να ςε λυπθκεί τθσ αγάπθσ ο Κεόσκαι να ξθμερϊςει μιαν αυγικαι να ςε καλζςει ο λυτρωμόσω Ψυχι παραδαρμζνθ από το κρίμαΚαι κ ακοφςεισ τθ φωνι του λυτρωτικα γδυκείσ τθσ αμαρτίασ το ντφμακαι ξανά κυβερνθμζνθ κι αλαφρικα ςαλζψεισ ςαν τθ χλόθ ςαν το πουλίςαν τον κόρφο το γυναικείο ςαν το κφμακαι μθν ζχοντασ πιο κάτου άλλο ςκαλίνα κατρακυλιςεισ πιο βακιάςτου Κακοφ τθ ςκάλα -για τ ανζβαςμα ξανά που ςε καλείκα αιςτανκείσ να ςου φυτρϊςουν ω χαράτα φτεράτα φτερά τα πρωτινά ςου τα μεγάλα

Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου(απόςπαςμα από τον Προφητικό)

Κ Παλαμάσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 23

Ζνα παράδειγμα Ο δωδεκάλογοσ του γφφτου

Σο ποίθμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία του παρναςςιςμοφ και

διακζτει τα μορφικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ

με βαςικότερο τθν ομοιοκαταλθξία Βζβαια θ

ομοιοκαταλθξία δεν ζχει ςτακερό μοτίβο κακϊσ τόςο ςτθν

αρχι όςο και ςτο τζλοσ του αποςπάςματοσ υπάρχουν ςτίχοι

που δεν ςχθματίηουν ομοιοκαταλθξία με κάποιον άλλον

ςτίχο Αφινει όμωσ και περικϊρια ςτον ποιθτι να εκφράςει

καλφτερα τισ ςκζψεισ του μζςω δυνατϊν εικόνων οι οποίεσ

αρχικά επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχολογία του αναγνϊςτθ

αλλά ςτθ ςυνζχεια τον γεμίηουν αιςιοδοξία

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 24

Οι δυνατοί ςτίχοι είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του

παρναςςιςμοφ μαηί με τισ πλοφςιεσ θχθτικά εικόνεσ τουποιιματοσ υγκεκριμζνα ο ποιθτισ παρομοιάηει τθν Ελλάδαμε ψοφίμι το οποίο παραμζνει άκαφτο και γίνεται τροφι γιατα ηϊα Θ Ψυχι του Ελλθνιςμοφ όπου εδϊ παρομοιάηεται μεψυχι νεκροφ ανκρϊπου βυκίηεται ςτθ δυςτυχία

Επίςθσ οι προςφωνιςεισ και τα επιφωνιματα του ποιθτιπου δίνουν ςτοιχεία προφορικοφ λόγου ςτο απόςπαςμα τοβαραίνουν επίςθσ ςυναιςκθματικά Επιπλζον οιπαρναςςιςτζσ εμπνεόντουςαν από τθν αρχαία Ελλάδα καιΡϊμθ και ο Παλαμάσ φαίνεται να ζχει τισ ίδιεσ πθγζσζμπνευςθσ αν και το ιςτορικό πλαίςιο του ποιιματοσ είναιμεταγενζςτερο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 25

Θ περίπτωςθ του Κ ΚαβάφθΘ Λκάκθ

οφία Θλιακοποφλου Χριςτιάννα Εγγλζηου Μαρία Καλατηι Κζνια Κλειδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

26httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η Ικάκθα βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Λκάκθνα εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσγεμάτοσ περιπζτειεσ γεμάτοσ γνϊςεισΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον κυμωμζνο Ποςειδϊνα μθ φοβάςαιτζτοια ςτον δρόμο ςου ποτζ ςου δεν κα βρεισαν μζνrsquo θ ςκζψισ ςου υψθλι αν εκλεκτιςυγκίνθςισ το πνεφμα και το ςϊμα ςου αγγίηειΣουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπαστον άγριο Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισαν δεν τουσ κουβανείσ μεσ ςτθν ψυχι ςουαν θ ψυχι ςου δεν τουσ ςτινει εμπρόσ ςου

Να εφχεςαι ναrsquo ναι μακρφσ ο δρόμοσΠολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναιπου με τι ευχαρίςτθςθ με τι χαράκα μπαίνεισ ςε λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσνα ςταματιςεισ ςrsquo εμπορεία Φοινικικάκαι τεσ καλζσ πραγμάτειεσ νrsquo αποκτιςεισςεντζφια και κοράλλια κεχριμπάρια κι ζβενουσ

και θδονικά μυρωδικά κάκε λογισόςο μπορείσ πιο άφκονα θδονικά μυρωδικάmiddotςε πόλεισ Aιγυπτιακζσ πολλζσ να πασνα μάκεισ και να μάκεισ απrsquo τουσ ςπουδαςμζνουσ

Πάντα ςτον νου ςου νάrsquo χεισ τθν ΛκάκθΣο φκάςιμον εκεί είνrsquo ο προοριςμόσ ςουAλλά μθ βιάηεισ το ταξίδι διόλουΚαλφτερα χρόνια πολλά να διαρκζςειmiddotκαι γζροσ πια νrsquo αράξεισ ςτο νθςίπλοφςιοσ με όςα κζρδιςεσ ςτον δρόμομθ προςδοκϊντασ πλοφτθ να ςε δϊςει θ Λκάκθ

Θ Λκάκθ ςrsquo ζδωςε τrsquo ωραίο ταξείδιΧωρίσ αυτιν δεν κά βγαινεσ ςτον δρόμοΆλλα δεν ζχει να ςε δϊςει πιαΚι αν πτωχικι τθν βρεισ θ Λκάκθ δεν ςε γζλαςεΖτςι ςοφόσ που ζγινεσ με τόςθ πείραιδθ κα το κατάλαβεσ οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

27httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα

bull Σο ποίθμα αυτό ανικει ςτα διδακτικά ποιιματα τουΚαβάφθ κακϊσ χαρακτθριςτικά του είναι θ διδαχι καιθ προτροπι του ποιθτι προσ τον αναγνϊςτθ αυτόεκδθλϊνεται από τθν χριςθ βrsquo ενικοφ προςϊπου ΟΚαβάφθσ ςτο ποίθμά του μασ προτρζπει να κζτουμεψθλοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι μασ και να προςπακοφμε νααποκομίηουμε όςον το δυνατόν περιςςότερεσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ μζςα από τον αγϊνα προσ τθν επίτευξιτουσ κακϊσ αυτζσ κα μασ κάνουν ςοφότερουσ καικαλφτερουσ Πιο χαρακτθριςτικά μασ λζει ότι ςθμαςίαδεν ζχει ο προοριςμόσ αλλά το ταξίδι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

28httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Η απομάκρυνςι του hellip

Αν και ο Καβάφθσ ανικει ςτθ νζα Ακθναϊκι ςχολι ςτο ποίθμά τουδεν φαίνεται να ζχει επθρεαςτεί από αυτιν κακϊσδιαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ποιιματα των ςυγχρόνων τουΣα ςτοιχεία που τον απομακρφνουν από τθν τεχνικι τθσ περιόδουείναι

bull θ ζλλειψθ ομοιοκαταλθξίασ και μζτρου

bull οι άνιςεσ ςτροφζσ

bull οι ανιςοςφλλαβοι ςτίχοι

bull ο χαλαρόσ ιαμβικόσ ρυκμόσ που προςεγγίηει τον πεηό λόγο

bull θ απουςία δραματικότθτασ ανάλογθ του παρναςςιςμοφ

bull θ γλϊςςα του ποιθτι θ οποία διαφζρει από αυτι των υπόλοιπωνποιθμάτων τθσ Ακθναϊκισ ςχολισ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

29httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Γλϊςςα δθμοτικι με κάποια λόγια ςτοιχεία και αλεξανδρινά ιδιϊματα

Κακαρεφουςα ndash Λόγια ςτοιχεία

Αλεξανδρινά ιδιϊματα

Λαιςτρυγόνασ Κφκλωπασςκζψισςυγκίνθςισλιμζνασφκάςιμον

κουβανείσςεντζφιαζβενουστεσ καλζσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 30

Επιρροζσ από τθν Νζα Ακθναϊκι Σχολι

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

31httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον ςυμβολιςμό

υμβολιςμόσ είναι το καλλιτεχνικό ρεφμα πουεμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα γαλλικισ καιβελγικισ προζλευςθσ Ο γαλλικόσ ςυμβολιςμόσγεννικθκε ςε μεγάλο βακμό ωσ αντίδραςθ ςτονΝατουραλιςμό και τον Ρεαλιςμό τα οποία ιτανρεφματα που προθγικθκαν και προςπακοφςαν ναςυλλάβουν τθν πραγματικότθτα με πιςτό τρόποΑντίκετα ο ςυμβολιςμόσ αντιπαρζβαλε τθνπνευματικότθτα τθν φανταςία και του όνειρο ωσαναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμιουργίασ Ρίηεσ τουκινιματοσ αυτοφ αποτελοφν laquoΣα Άνκθ του Κακοφraquo τουΚάρολου Μπωτλαίρ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

32httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικοί ςυμβολιςμοί

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

33httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τελικζσ διαπιςτϊςεισ

υνοψίηοντασ το ποίθμα αυτό του Καβάφθδιαφοροποιείται από τα παραδοςιακάεκείνθσ τθσ εποχισ και κυριαρχοφν ςτοιχείαπου ςυναντάμε ςε μεταγενζςτερα ποιιματαπου ανικουν ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

34httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ςυμβολιςμοφΚ Χατηόπουλοσ

Κεοδϊρα Ανδρεδάκθ-Πολιτάκθ Κατερίνα Γεωργοφλα Διμθτρα Κλεινάκθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

35httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Τα χαρακτθριςτικά του ςυμβολιςμοφ

bull Σο ονειρικό ςτοιχείο

bull Δθμιουργείται ζνα ρευςτό αςαφζσ κείμενο με

κφρια κζματα τθ φφςθ και τθ μοναξιά

bull Σα ποιθτικά αντικείμενα χάνουν τθν πραγματικι

τουσ υπόςταςθ και μετατρζπονται ςε ςφμβολα

ψυχικϊν καταςτάςεων (Σα πιο ςυνθκιςμζνα

ποιθτικά αντικείμενα χλωμό φωσ φφλλα

φθινοπώρου )

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

36httpssitesgooglecomsiteakisambelas

bull Ο ποιθτισ προςπακεί να δϊςει μουςικότθτα ςτο

ποίθμά του

bull Τπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ φράςεισ ι ακόμα και

ολόκλθροι ςτίχοι)

bull Δεν υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο τα χαρακτθριςτικά

του οποίου αντικατοπτρίηουν τον εςωτερικό

κόςμο

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

httpssitesgooglecomsiteakisambelas 37

Ο ςυμβολιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία

bull Το νζο ρεφμα κάνει τθν εμφάνιςι του ςτθνεοελλθνικι λογοτεχνία ςτα πρϊτα χρόνια του 20ουαιϊνα λίγο μετά τον παρναςςιςμό Οι Ζλλθνεσποιθτζσ κυρίωσ οικειοποιοφνται δφο βαςικζσ αρχζσ α)τον υπαινικτικό και υποβλθτικό χαρακτιρα τθσποίθςθσ που ςτρζφει νου και αιςκιματα προσ τθνυψθλότερθ ςφαίρα των ιδεϊν β) τθν αίςκθςθ τουποιθτι ότι όταν κάποιοσ μπορζςει να φτάςει ςε αυτιτθ ςφαίρα κεωρεί πλζον τθν πραγματικότθτα ωσ ζνανταπεινό τόπο μελαγχολίασ και απελπιςίασ

bull Οι αυκεντικοί ςυμβολιςτζσ ςτθ χϊρα μασ είναιελάχιςτοι Γιάννθσ Καμπφςθσ πιλιοσ Παςαγιάννθσκαι Κωνςταντίνοσ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

38httpssitesgooglecomsiteakisambelas

ΉρκεσΙρκεσmiddot και θ μζρα ιταν χλωμικαι ιταν κρφο-ιρκεσ μα με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Ιρκεσmiddotκαι τα πουλιά κακιςαν ςτα κλαδιάκαι κελαθδοφςανκαι τα παράκυρα ιταν ανοιχτάκι άνκθ ςκορποφςαν

Ιρκεσmiddotαλλά τα φφλλα ςτα κλαδιάιταν μαδθμζνακαι ιταν τα ςφννεφα ςταχτιάκαι κρεμαςμζνα

Κι ιταν θ κάλαςςα χλωμικαι ιτανε κρφοmiddotκι όλοι κοιτάηανε χλωμοίπου με απλωμζνα τα πανιάζμενε το πλοίο

Κ Χατηόπουλοσ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

39httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για το νόθμα hellip

-τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ ςτροφι φαίνεται θαναςφάλεια και ο φόβοσ τθσ φυγισ Τα ανοιχτάπανιά ςυμβολίηουν τον φόβο πωσ θ κοπζλα για τθνοποία μιλά ο ποιθτισ παρόλο που ιρκε είναιπολφ πικανό πωσ κα ξαναφφγει

-τθν δεφτερθ ςτροφι τα κελαθδιματα τωνπουλιϊν και τα λουλοφδια ςυμβολίηουν τθν χαράτου ποιθτι για τον ερχομό τθσ γυναίκασ θ οποίαςτθ ςυνζχεια του ποιιματοσ (τζταρτθ ςτροφι)μετατρζπεται ςε κλίψθ κακϊσ τα πανιά του πλοίουπαραμζνουν απλωμζνα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

40httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Βαςικά ςτοιχεία ςυμβολιςμοφ

bull Τα κφρια κζματα που παρουςιάηονται είναι θ φφςθ και θμοναξιά (Η μοναξιά επειδή η γυναίκα θα φφγει και οποιητήσ θα μείνει μόνοσ του και η φφςη επειδή βλζπουμεπολλά ςτοιχεία τησ ςτο ποίημα πχ τα πουλιά τα δζντρατα ςφννεφα και η θάλαςςα)

bull Βλζπουμε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακϊσ οι τρεισπρϊτεσ ςτροφζσ ξεκινοφν με τθν ίδια λζξθ (ήρθεσ) και θπρϊτθ και θ τελευταία ςτροφι τελειϊνουν με τθν ίδιαφράςθ (με απλωμζνα τα πανιά ζμενε το πλοίο) Επίςθσυπάρχει επανάλθψθ των λζξεων χλωμή και κρφο

bull Προβάλλεται το φυςικό τοπίο και μζςα από τα ςτοιχείατου (θάλαςςα ξεραμζνα κλαδιά ςταχτιά ςφννεφα) οποιθτισ εκφράηει τα ςυναιςκιματά του δθλαδι τθν κλίψθκαι τθν μοναξιά

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

41httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Παραδοςιακό ι Μοντζρνο

Σο ποίθμα laquoΉρθεσraquo του Χατηόπουλου βρίςκεται ςτομεταίχμιο τθσ παραδοςιακισ και τθσ μοντζρνασποίθςθσ διατθρϊντασ χαρακτθριςτικά και από τισδφοΤπάρχει μζτρο και ομοιοκαταλθξία και το ποίθμαχωρίηεται ςε 1 τετράςτιχο και 3 ςτροφζσ από 5 ςτίχουσθ κακεμία χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτθνπαραδοςιακι ποίθςθΑπό τθν άλλθ πλευρά οι λζξεισ που χρθςιμοποιεί οποιθτισ είναι κακθμερινζσ και ςυχνά το νόθμά τουσείναι αςαφζσ ενϊ δθμιουργοφνται νοιματα μζςα απότουσ ςυνδυαςμοφσ των λζξεων χαρακτθριςτικά ταοποία εμφανίηονται ςτθ μοντζρνα ποίθςθ

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

42httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Σο κίνθμα του ΤπερρεαλιςμοφΛογοτεχνία-Ηωγραφικι

Κωνςταντίνοσ Θλιακόπουλοσ Γιϊργοσ Κατςαντϊνθσ τράτοσ Καπλανζλλθσ

ωκράτθσ Καλφάογλου

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΛΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ

43httpssitesgooglecomsiteakisambelas

Λίγα λόγια για τον υπερρεαλιςμό

Ο υπερρεαλιςμόσ ι ςουρεαλιςμόσ είναι ριηοςπαςτικόκαλλιτεχνικό κίνθμα που διαμορφϊκθκε το 1924 ςτθΓαλλία από καλλιτζχνεσ που αναφζρονται ςτουπερρεαλιςτικό μανιφζςτο του Andre Breton ωσαντίδραςθ ςτθν παραφροςφνθ που οδιγθςε τονάνκρωπο ςτον Αrsquo Παγκόςμιο Πόλεμο Παρά τισ ζντονεσαντιδράςεισ που δθμιοφργθςε το κίνθμα εξαπλϊκθκεκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα ςε ολόκλθρο τονκόςμο και επθρζας