ομηρική εποχή

of 12 /12
Ομηρική εποχή 1100-750 πΧ

Embed Size (px)

Transcript of ομηρική εποχή

Page 1: ομηρική εποχή

Ομηρική εποχή

1100-750 πΧ

Page 2: ομηρική εποχή

Ελληνικόσ μεςαίωνασ ή ςκοτεινοί χρόνοι

• Τρεισ αιώνεσ αναςτατώςεων ςτην Ελλάδα

Πηγές:

ομηρικά έπη

αρχαιολογική έρευνα

Page 3: ομηρική εποχή

Οι μετακινήςεισ (11οσ-9οσ αι)

• Κάθοδοσ των Δωριζων

Πίνδοσ

Φθιώτιδα

Δωρίδα

Λακωνία

Page 4: ομηρική εποχή

Μετανάςτευςη των ελληνικών φφλων

Page 5: ομηρική εποχή

• Μετακίνηςη Θεςςαλών και Βοιωτών

• Μετακίνηςή τουσ ςτην Αιολίδα

• Μετακίνηςη Ιώνων

• Μετακίνηςη Δωριζων

Page 6: ομηρική εποχή

• Μετακίνηςη Θεςςαλών

• Μετακίνηςη Βοιωτών

Page 7: ομηρική εποχή

οικονομία

• Χαρακτήρασ: Κλειςτή αγροτική οικονομία

• Οίκοσ

• Ανταλλακτικό εμπόριο

• Ανταλλαγή δώρων

• Πόλεμοσ-πειρατεία

Page 8: ομηρική εποχή

κοινωνία

Οίκοσ

Page 9: ομηρική εποχή

Πολιτική οργάνωςη

Page 10: ομηρική εποχή

• Κληρονομικοί βαςιλείσ

• Συμβοφλιο γερόντων

• Εκκληςία του δήμου

Page 11: ομηρική εποχή

Ο πολιτιςμόσ

• Ελληνική αλφαβητική γραφή

• Ιερά-ολυμπιακό δωδεκάθεο

• Ομηρική ποίηςη

• Γεωμετρική τζχνη

Page 12: ομηρική εποχή