φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο

18
Φφλλο φφλλο τησ κουκιάσ Ανθολόγιο ςελ. 56-59 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/

Transcript of φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο

Page 1: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο

Φφλλο φφλλο τησ κουκιάσ

Ανθολόγιο ςελ. 56-59

Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/

Page 2: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο

Διαβάζουμε την ιςτορία.

Page 3: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 4: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 5: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 6: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 7: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 8: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 9: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 10: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 11: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 12: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 13: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 14: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο

Συμπληρώςτε τισ προτάςεισ βάζοντασ το ουςιαςτικό τησ παρένιεςησ ςτο ςωςτό

τφπο. Προςοχθ ςτο άριρο!

Page 15: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 16: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 17: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο
Page 18: φύλλο φύλλο της κουκιάς ανθολόγιο