μεταβολισμος διατροφη

of 52 /52

Embed Size (px)

Transcript of μεταβολισμος διατροφη

Page 1: μεταβολισμος διατροφη
Page 2: μεταβολισμος διατροφη

ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ – ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΑΚΗΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ

Page 3: μεταβολισμος διατροφη

Μεταβολιςμόσ – Ενζργεια Μεταβολιςμϐσ εύναι το ςϑνολο των λειτουργιών του οργανιςμοϑ

που ϋχει ςτϐχο την παραγωγό τησ αναγκαύασ ενϋργειασ για τισ καθημερινϋσ μασ δραςτηριϐτητεσ.

Ενϋργεια = κύνηςη, δϑναμη, ςκϋψη. Ενεργειακό πρϐςληψη = τροφϋσ(την ενϋργεια που παύρνουμε με

τισ τροφϋσ την μετρϊμε ςε θερμύδεσ). Ενεργειακό απώλεια ό κατανϊλωςη:

Φρειαζϐμαςτε ενϋργεια για a) Βαςικϐ μεταβολιςμϐ – μεταβολιςμϐσ κατϊ την διϊρκεια του

ϑπνου(καρδιακό λειτουργύα, κυκλοφορύα του αύματοσ, μυώκϐσ τϐνοσ, διατόρηςη θερμοκραςύασ του ςώματοσ, λειτουργύα οργϊνων).

b) Υυςικό δραςτηριϐτητα, πχ ςωματικό ϊςκηςη, πνευματικό λειτουργύα – διϊβαςμα!

Page 4: μεταβολισμος διατροφη

Ενεργειακό πρϐςληψη(τροφό) > Ενεργειακό απώλεια ςημαύνει αϑξηςη βϊρουσ – κινδυνοσ παχυςαρκύασ.

>

τα παιδιϊ που αναπτϑςςονται – αϑξηςη ϑψουσ και βϊρουσ, ειδικϊ ςτην εφηβύα -> 12% τησ ενϋργειασ καταναλώνεται ςτην ανϊπτυξη.

Page 5: μεταβολισμος διατροφη

ΔιατροφήΣρώγοντασ παύρνουμε:

1. Υδατϊνθρακεσ.

2. ΠρωτεϏνεσ.

3. Λύπη.

4. Βιταμύνεσ – μϋταλλα – ιχνοςτοιχεύα.

5. Νερϐ και διϊφορα υγρϊ.

Με την αναπνοό παύρνουμε το οξυγϐνο, ςτοιχεύο απαραύτητο για τον μεταβολιςμϐ τησ τροφόσ.

Page 6: μεταβολισμος διατροφη

Πρωτεΐνεσ Εύναι τα δομικϊ υλικϊ του ςώματϐσ μασ. «Κτύζουμε» το

ςώμα μασ με πρωτεϏνεσ, πχ μϑεσ, οςτϊ κλπ.

ΠρωτεϏνεσ – αντιςώματα για την ϊμυνα εναντύων των μικροβύων.

ΠρωτεϏνεσ – ορμϐνεσ. Εύναι ουςύεσ που παρϊγονται ςτον οργανιςμϐ μασ και ρυθμύζουν την λειτουργύα του.

Η πρωτεϏνη αιμοςφαιρύνη βρύςκεται ςτο αύμα και μεταφϋρει το οξυγϐνο απϐ τουσ πνεϑμονεσ ςε ϐλο το ςώμα.

Page 7: μεταβολισμος διατροφη

ε καταςτϊςεισ υποςιτιςμοϑ – ϋλλειψησ τροφόσ – ό κατϊ την ϋντονη και παρατεταμϋνη ϊςκηςη οι πρωτεϏνεσ χρηςιμεϑουν ωσ καϑςιμο.

Αποτελοϑνται απϐ τα αμινοξϋα(20) . Σα 8 εύναι απαραύτητα γιατύ το ςώμα μασ δεν μπορεύ να τα ςυνθϋςει και πρϋπει να τα πϊρουμε απϐ τισ πρωτεϏνεσ τησ τροφόσ.

Σροφϋσ πλοϑςιεσ ςε πρωτεϏνεσ: Ζωώκόσ προϋλευςησ αυγϊ, κρϋασ, ψϊρι, πουλερικϊ, γϊλα, τυρύ.

Φυτικόσ προϋλευςησ φαςϐλια, φακϋσ, κουκιϊ, ςϐγια,αρακϊσ, δηλαδό τα ϐςπρια.

Page 8: μεταβολισμος διατροφη

Τδατάνθρακεσ Ένα απϐ τα κυριϐτερα καϑςιμα του ςώματϐσ μασ εύναι η

γλυκϐζη. Σα αυτοκύνητα χρειϊζονται βενζύνη ό πετρϋλαιο, το ςώμα μασ χρειϊζεται υδατϊνθρακεσ και λύπη.

Βενζύνη – πετρϋλαιο λύπη - υδατϊνθρακεσ

λιπαρϊ οξϋα γλυκϐζη

Page 9: μεταβολισμος διατροφη

Σην γλυκϐζη την λαμβϊνουμε απϐ την διϊςπαςη των υδατανθρϊκων τησ τροφόσ.

Ο εγκϋφαλϐσ μασ ςτηρύζεται αποκλειςτικϊ ςτην γλυκϐζη για να λειτουργόςει.

Η γλυκϐζη αποθηκεϑεται ςτουσ μϑεσ ωσ γλυκογϐνο. Αυτϐ καταναλώνεται γρόγορα ςε ϋντονη και μικρόσ διϊρκειασ ϊςκηςη πχ αγώνεσ ταχϑτητασ, ϊρςη βαρών.

Κατανϊλωςη γλυκογϐνου Κατανϊλωςη λύπουσ

Page 10: μεταβολισμος διατροφη

υνύςταται η κατανϊλωςη ενϐσ γεϑματοσ πλοϑςιου ςε υδατϊνθρακεσ, πχ ζυμαρικϊ, πατϊτεσ για ενύςχυςητων αποθεμϊτων γλυκογϐνου πριν απϐ ϋντονηςωματικό δραςτηριϐτητα (αθλητικού αγώνεσ).

«Απλού» υδατϊνθρακεσ -> ζϊχαρη.

«ϑνθετοι» υδατϊνθρακεσ -> ϊμυλο των φροϑτων και λαχανικών.

Page 11: μεταβολισμος διατροφη

Πηγζσ υδατανθράκων Δημητριακϊ(ςιτηρϊ, ϐςπρια) και τα παρϊγωγϊ τουσ

ϐπωσ εύναι το ψωμύ και τα ζυμαρικϊ(πχ μακαρϐνια).

Λαχανικϊ που ϋχουν ϊμυλο, για παρϊδειγμα καρϐτα, πατάτες, καλαμπϐκι.

Η πατϊτα εύναι θαυματουργό πλοϑςιαςε βιταμύνεσ και μϋταλλα, φτωχό ςε φυτικϋσ ύνεσ και δεν προκαλεύ φουςκώματα ςτο ςτομϊχι.

Page 12: μεταβολισμος διατροφη

Φροϑτα – πχ μόλα, μπανϊνεσ.

Πλοϑςια ςε βιταμύνεσ, μϋταλλα και φυτικϋσ

ύνεσ.

Όςπρια – εντϊςςονται ςτα δημητριακϊ, πχ

φαςϐλια, αρακϊσ, ςϐγια, φακϋσ, ρεβύθια.

Περιϋχουν πολϑτιμεσ πρωτεϏνεσ, ςύδηρο,αςβϋςτιο

Page 13: μεταβολισμος διατροφη

Γλυκϊ-Ζαχαρωτϊ-Αναψυκτικϊ.Περιϋχουν ζϊχαρη, ϋναν «απλϐ» υδατϊνθρακα που διαςπϊται και απορροφϊται γρόγορα και αυξϊνει απϐτομα την γλυκϐζη ςτο αύμα με αποτϋλεςμα: Αδυναμύα ςυγκϋντρωςησ – υπερδραςτηριϐτητα –ανηςυχύα αλλϊ και κύνδυνοι για τερηδϐνα – διαβότηκαι ϊλλεσ χρϐνιεσ αςθϋνειεσ.

Page 14: μεταβολισμος διατροφη

οκολϊτα – η παρεξηγημϋνη απϐλαυςη ε αντύθεςη με τα γλυκϊ που περιϋχουν κυρύωσ την

βλαβερό ζϊχαρη, οι ςοκολϊτεσ ϋχουν ωσ κϑριο ςυςτατικϐ το κακϊο.

Η ςοκολϊτα γϊλακτοσ περιϋχει λιγϐτερο κακϊο και περιςςϐτερα λύπη και αςβϋςτιο – ωφϋλιμα για τα παιδιϊαλλϊ ςε μικρϋσ ποςϐτητεσ.

Η μαϑρη ςοκολϊτα ϋχει περιςςϐτεροκακϊο. Εύναι πλοϑςια ςε αντιοξειδωτικϋσ ουςύεσ ϐπωσ οι πολυφαινϐλεσ, καφεϏνη και θεοβρωμύνη που τονώνουν τον οργανιςμϐ καθώσ και αγχολυτικϋσ ουςύεσ, μϋταλλα και ιχνοςτοιχεύα.

Page 15: μεταβολισμος διατροφη

υμπεράςματα για τουσ υδατάνθρακεσ Προτιμϊμε την κατανϊλωςη τροφών που περιϋχουν ςϑνθετουσ

υδατϊνθρακεσ που δεν διαςπώνται και απορροφώνται εϑκολα απϐ το ϋντερο και περιϋχουν επύςησ και ϊλλα χρόςιμα ςτοιχεύα ϐπωσ πρωτεϏνεσ, βιταμύνεσ, φυτικϋσ ύνεσ και μϋταλλα.

ΟΦΙςτα γλυκϊ, ζαχαρωτϊ, καραμϋλεσ, παγωτϊ και αναψυκτικϊ που

περιϋχουν πολλό ζϊχαρη.

ΝΑΙςτα δημητριακϊ, ϐςπρια, φροϑτα και λαχανικϊ.

ΝΑΙςτην ςοκολϊτα, υπϐ ϐρουσ! ! !

Page 16: μεταβολισμος διατροφη

Λίπη Ζωώκϊ λύπη( κορεςμϋνα): κρϋασ, γϊλα, τυρύ ,μπιφτϋκια , λουκϊνικα κ.α.

Φυτικϊ λύπη(μονοακϐρεςτα): ελαιϐλαδο, καλαμποκϋλαιο, ελιϋσ ,ξηρού καρπού.

«Απλϊ» λύπη λιπαρϊ οξϋα ϑνθετα λύπη χοληςτερύνη, τριγλυκερύδια. Σα τριγλυκερύδια αποτελοϑν το αποθηκευτικϐ λύποσ, αυτϐ που μασ κϊνει χοντροϑσ(ςτην κοιλιϊ, ςτουσ γλουτοϑσ)

Αποτελοϑν μαζύ με τουσ υδατϊνθρακεσ τα κυριϐτερα καϑςιμα του οργανιςμοϑ. ε ςυνθόκεσ ανϊπαυςησ-ηρεμύασ το 50% τησ ενϋργειασ προϋρχεται απϐ λύπη και

το 50% απϐ γλυκϐζη

Page 17: μεταβολισμος διατροφη

• Όςο αυξϊνει η ϋνταςη τησ ϊςκηςησ(τρϋχουμε πιο γρόγορα) το ςώμα μασ χρηςιμοποιεύ περιςςϐτερο υδατϊνθρακεσ(γλυκογϐνο) και λιγϐτερο το λύποσ.

• ε όπια ωσ μϋτριασ ϋνταςησ προπϐνηςη και μεγϊλησ διϊρκειασ(πϊνω απϐ 1 ώρα) η αναγκαύα ενϋργεια προϋρχεται απϐ τα λύπη. Γι'αυτϐ και εύναι το καλϑτερο εύδοσ ϊςκηςησ για να κϊψουμε το λύποσ και τα «παχϊκια» ςτην κοιλιϊ.

• Όταν τρώμε πολϑ και δεν γυμναζϐμαςτε η επιπλϋον τροφό γύνεται λύποσ παχυςαρκύα.

Μονωτικϐ του δϋρματοσ – Προςταςύα οργϊνων.

Απορρϐφηςη των λιποδιαλυτών βιταμινών (ADEK) , ςυςτατικϐ μεμβρανών , ςϑνθεςη ορμονών

Επύςησ τα λύπη αυξϊνονται ςτο αύμα και «βουλώνουν» τισ αρτηρύεσ μασ.( κακό χοληςτερύνη –LDL)

Σα λύπη ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με τουσ υδατϊνθρακεσ: ε περύπτωςη υπερκατανϊλωςησ υδατανθρϊκων αυτού μετατρϋπονται ςε λύποσ.

Page 18: μεταβολισμος διατροφη

Ω3 λιπαρά οξζα – Σα «καλά» λιπαρά (Πολυακόρεςτα) Εύναι τρύα και τα ονομϊζουμε με τα αρχικϊ τουσ: EPA,

DHA,ALA.

Αν και «λιπαρϊ» μειώνουν την παραγωγό χοληςτερύνησ και τριγλυκεριδύων απϐ το ςυκώτι.

Εμποδύζουν την πόξη του αύματοσ και την απϐφραξη των αρτηριών.

Ανακουφύζουν απϐ χρϐνιεσ παθόςεισ, πχ αρθρύτιδα.

Καταπολεμοϑν την κατϊθλιψη και ενιςχϑουν την μνόμη και την ςυγκϋντρωςη.

Page 19: μεταβολισμος διατροφη

Προςτατεϑουν το ϋμβρυο και ϋχουν ευεργετικό δρϊςη πριν απϐ την γϋννηςη.

ΚΑΙ ΠΟΤ ΣΑ ΒΡΙΚΟΤΜΕ…? Κυρύωσ ςτα λιπαρϊ ψϊρια(ςολωμϐσ, ςαρδϋλεσ, ρϋγκα, τϐνο, ςκουμπρύ κ.α.).

τουσ ξηροϑσ καρποϑσ(αμϑγδαλα, καρϑδια).

Page 20: μεταβολισμος διατροφη

Βιταμίνεσ – Μζταλλα -Ιχνοςτοιχεία Οι βιταμύνεσ εύναι ουςύεσ «ρυθμιςτϋσ» του μεταβολιςμοϑ και των

λειτουργιών του ςώματϐσ μασ. Ο ανθρώπινοσ οργανιςμϐσ δεν μπορεύ να τισ ςυνθϋςεισ και τισ

λαμβϊνει με τισ τροφϋσ. Διακρύνονται ςε λιποδιαλυτϋσ( Α, D, E, K) και υδιατοδιϊλυτεσ(C,

B1,B2,B3,B6,B12, Νιαςύνη, Υολικϐ οξϑ). Δεν ϋχουν θερμύδεσ, δηλαδό δεν μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ

καϑςιμο και δρουν ςε πολϑ μικρϋσ ποςϐτητεσ. Δεν παχαύνουν! Εύναι υπεϑθυνεσ για τον μεταβολιςμϐ των υδατανθρϊκων, λιπών,

πρωτεώνών και διϊφορων λειτουργιών ϐπωσ η ϐραςη, η ανϊπτυξη των οςτών, των δοντιών, η λειτουργύα των νεϑρωνκαι των μυών, ςχηματιςμϐσ και πόξη του αύματοσ(ςτισ πληγϋσ), διατόρηςη τησ ελαςτικϐτητασ του δϋρματοσ, αναπαραγωγό.

Page 21: μεταβολισμος διατροφη

Πηγζσ βιταμινϊν Βιτ.Α : ςυκώτι, καρϐτο, ςπανϊκι, ντομϊτα, μαροϑλι,

αυγϊ, ψϊρια – προβιταμύνη Α(καρϐτα, λαχανικϊ).

Βιτ.D : λύπη, ϋλαια, λιπαρϊ ψϊρια, γϊλα.

Βιτ.Ε : ελαια, ςιτηρϊ, ξηρού καρπού, ϐςπρια.

Βιτ.Κ : ςυκώτι, αυγϊ, λαχανικϊ.

Βιτ.C : πορτοκϊλια, γκρϋιπ φρουτ, λεμϐνια, ακτινύδια, μπρϐκολο, κουνουπύδι, λαχανικϊ.

Β1 : κρϋασ, δημητριακϊ, ξηρού καρπού, ϐςπρια, λαχανικϊ.

Β2 : γαλακτοκομικϊ, δημητριακϊ, αυγϊ, λαχανικϊ.

Page 22: μεταβολισμος διατροφη

Β3 : εντϐςθια, ρϑζι.

Β6 : δημητριακϊ, λαχανικϊ, μπανϊνεσ.

Β12 : γαλακτοκομικϊ, κρϋασ, ψϊρι, αυγϊ.

Βιοτύνη : τυρύ, κρϋασ.

Νιαςύνη : δημητριακϊ, κοτϐπουλο, ψϊρια, ϐςπρια.

Υολικϐ οξϑ : ςυκώτι, ϐςπρια, λαχανικϊ.

Βλεπουμε ϐτι για να πϊρουμε τισ απαραύτητεσ βιταμύνεσ χρειϊζεται να τρώμε απϐ ϐλα – εκτϐσ απϐ γλυκϊ, ζαχαρωτϊ!!!

Οι βιταμύνεσ A,C,E ϋχουν αντιοξειδωτικό δρϊςη.

Τδατοδιαλυτϋσ – Λιποδιαλυτϋσ (A,D,E,K). Οι τελευταύεσ απορροφοϑνται ςτο ϋντερο μαζύ με τα λύπη.

Page 23: μεταβολισμος διατροφη

Ανόργανα ςυςτατικάΕύναι το αςβϋςτιο(Ca), ο φώςφοροσ(P), ο ςύδηροσ(Fe), το ιώδιο(Ι), το κϊλιο(Κ), το μαγνόςιο(Mg) κ.α. Όπωσ και οι βιταμύνεσ, ΔΕΝ προςφϋρουν ενϋργεια.

Αςβϋςτιο(Ca) Βρύςκεται ςτα οςτϊ και ςτα δϐντια – απαραύτητο για την ανϊπτυξη του

ςκελετοϑ, την λειτουργύα των μυών και του νευρικοϑ ςυςτόματοσ. Σροφεσ που περιϋχουν Ca : Γϊλα, τυρύ, γιαοϑρτι, λϊχανο, μπρϐκολο.

Σα παιδιϊ και οι ϋφηβοι που μεγαλώνουν χρειϊζονται περιςςϐτερο Ca.

Page 24: μεταβολισμος διατροφη

Το αςβζςτιο είναι απαραίτητο για:

ηομ μεηαβολιζμό,

ηη ζσζηολή ηης καρδιάς,

ηη ζύζπαζη ηωμ μσώμ,

ηημ καηαζκεσή ηοσ ζκελεηού

για τα κϑτταρα, τισ ορμϐνεσ, το όπαρ, τη χολό.

24

Page 25: μεταβολισμος διατροφη

Ο καφζσ και τα αναψυκτικά τφπου κόλα δεν επιτρζπονται ςτα παιδιά λόγω απϊλειασ αςβεςτίου.

Προκαλοϑν οςτεοπϐρωςη.

Πϊνω απϐ δϑο φλυτζϊνια καφϋ ό αναψυκτικϊ τϑπου κϐλα διπλαςιϊζουν τα κατϊγματα ςτισ γυναύκεσ.

25

Page 26: μεταβολισμος διατροφη

Σο γάλα ζχει αςβζςτιο. Όμωσ οι μαθητζσ αποφεφγουν το γάλα. ε ζρευνα του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.:

Γϊλα

58% ΟΧΙ

42% ΝΑΙ

26

Page 27: μεταβολισμος διατροφη

Αναψυκτικϊ τϑπου κϐλα, καφϋσ

Έχουν καφεώνη.

Η καφεώνη βγϊζει πολλϊ οϑρα με τα οπούα χϊνεται αςβϋςτιο απϐ τον οργανιςμϐ.

27

Page 28: μεταβολισμος διατροφη

ύδηροσ(Fe) Εύναι ςυςτατικϐ τησ αιμοςφαιρύνησ που χρηςιμεϑει για την

μεταφορϊ του οξυγϐνου απϐ τουσ πνεϑμονεσ, με την κυκλοφορύα του αύματοσ ςε ϐλο το ςώμα.

Σροφϋσ πλοϑςιεσ ςε Fe εύναι το κρϋασ, τα αυγϊ, το ςυκώτι, οι φακϋσ, τα φαςϐλια.

Έλλειψη Fe προκαλεύ αναιμύα που μειώνει την απϐδοςη ςτουσ αθλητϋσ.

Η γυμναςτικό καταςτρϋφει τα κϑτταρα του αύματοσ που ϋχουν Fe, γι’αυτϐ οι αθλητϋσ ϋχουν αυξημϋνεσ ανϊγκεσ ςε Fe. Τπϊρχει επύςησ αυξημϋνη αποβολό με τα οϑρα και τον ιδρώτα. Η γυμναςτικό «θϋλει» ςύδηρο!!!

Page 29: μεταβολισμος διατροφη

Αςβϋςτιο: Γαλακτερϊ, πρϊςινα φϑλλα λϊχανο, ϐςπρια.

Φωςφϐροσ: Γαλακτερϊ, πουλερικϊ, ψϊρι, δημητριακϊ.

Κϊλιο: Πρϊςινα φϑλλα λϊχανο,φαςϐλια, πατϊτεσ, μπανϊνεσ, κρϋασ.

Μαγνόςιο: Πρϊςινα φϑλλα λϊχανο, δημητριακϊ ολικόσ αλϋςεωσ.

ύδηροσ: Αυγϊ, κρϋασ, ϐςπρια, δημητριακϊ ολικόσ αλϋςεωσ,

πρϊςινα φϑλλα λϊχανο.

Ψευδϊργυροσ: ε ϐλεσ τισ τροφϋσ.

Χαλκϐσ: Πϐςιμο νερϐ.

Ιώδιο: Χϊρια, γϊλα, λαχανικϊ.

Ιχνοςτοιχεύα βρύςκονται :

29

Page 30: μεταβολισμος διατροφη

Νερϐ

Σο μιςϐ και περιςςϐτερο του βϊρουσ του ςώματοσ αποτελεύται απϐ νϋρϐ.

Φωρύσ νερϐ ζοϑμε το πολϑ μϋχρι 7 ημϋρεσ.

Οι ανϊγκεσ για τον ϊνθρωπο εύναι περύπου 2 λύτρα την ημϋρα και εξαρτώνται απϐ το βϊροσ μασ, την φυςικόδραςτηριϐτητα και τισ τροφϋσ που τρώμε.

Η γυμναςτικό αυξϊνει τισ ανϊγκεσ για νερϐ (απώλειεσ).

Page 31: μεταβολισμος διατροφη

Σι κϊνει το νερϐ ςτο ςώμα μασ;

Διαλϑει τισ ςτερεϋσ τροφϋσ για να απορροφηθοϑν ςτο ϋντερο.

Εύναι το «ϐχημα» για την αποβολό των ϊχρηςτων ουςιών (οϑρα, ιδρώτασ).

υςτατικϐ το αύματοσ.

«Λιπαντικϐ» για τισ αρθρώςεισ.

Ρυθμύζει την θερμοκραςύα του ςώματοσ κυρύωσ με την εφύδρωςη.

Page 32: μεταβολισμος διατροφη

Φωτοςϑνθεςη (ςτα φϑλλα –ημϋρα – ηλιακϐ φωσ)

Αναπνοό (πνεϑμονεσ)

Υϑλλα Οξυγϐνο(Ο2)

Διοξεύδιο του ϊνθρακα

ΥυτϊΜε την φωτοςϑνθεςη τα φυτϊ παύρνουναπϐ τον αϋρα το CO2 και φτιϊχνουνγλυκϐζη για την διατροφό τουσ καιαφόνουν οξυγϐνο ςτον αϋρα.

Πνεϑμονεσ

Ζώα – ΆνθρωποσΜε την αναπνοό παύρνουμε το χρόςιμο οξυγϐνο και διώχνουμε το ϊχρηςτο CO2.

Page 33: μεταβολισμος διατροφη

Οξυγϐνο

Σο οξυγϐνο παρϊγεται απϐ φυτϊ με την λειτουργύα τησ φωτοςϑνθεςησ (ηλιακϐ φωσ,νερϐ και διοξεύδιο του ϊνθρακα).

το ανθρώπινο ςώμα ειςϋρχεται με την λειτουργύα τησ αναπνοόσ (πνϋυμονεσ) και μεταφϋρεται με το αύμα ςτο ςώμα ϐπου αντιδρϊ με τα προώϐντα του μεταβολιςμοϑ των υδατανθρϊκων και των λιπών και παρϊγεται ενϋργεια.

Φωρύσ οξυγϐνο ζοϑμε μϐλισ για μερικϊ λεπτϊ!

Page 34: μεταβολισμος διατροφη

Αντιοξειδωτικϋσ ουςύεσ Κατϊ την αντύδραςη του οξυγϐνου με τα προώϐντα των τροφών

παρϊγονται διϊφορεσ τοξικϋσ μορφϋσ οξυγϐνου. Αυτϐ ονομϊζεται οξειδωτικϐ stress.

Οξειδωτικο stress vs Αντιοξειδωτικόσ ϊμυνασ

(εχθρικϋσ δυνϊμεισ) ςώματοσ διατροφόσ

Σο οξειδωτικϐ stress εύναι υπεϑθυνο για την γόρανςη του ςώματοσ(ρυτύδεσ-ϊςπρα μαλλιϊ) και διϊφορεσ παθόςεισ ϐπωσ καρδιοπϊθειεσ, εγκεφαλικϊ, αρθρύτιδεσ και ϊλλα νοςόματα.

Page 35: μεταβολισμος διατροφη

Παρϊγοντεσ που ενιςχϑουν τον «εχθρϐ» Κϊπνιςμα

Τπερβολικϐ αλκοϐλ

Μϐλυνςη τησ ατμϐςφαιρασ

Φημικϊ τροφύμων

Άγχοσ – ΌΦΙ ϊγχοσ για τα μαθόματα αλλϊ χαρϊ για μϊθηςη!!!

Έλλειψη ϑπνου(νωρύσ ςτο κρεβϊτι)

Καθιςτικό ζωό – ϐχι ϊθληςη

Ακτινοβολύα – κινητϊ, υπερβολικό ϋκθεςη ςτον όλιο το καλοκαύρι

Λοιμώξεισ απϐ μικρϐβια - ιοϑσ

Page 36: μεταβολισμος διατροφη

Ασ δοϑμε ϐμωσ ποιεσ εύναι οι κυριϐτερεσ αντιοξειδωτικϋσ ουςύεσ που παύρνουμε με τισ τροφϋσ: Βιταμύνεσ (A,E,C)

Φλαβονοειδό (αρακϊσ, κϐκκινο κραςύ, ςοκολϊτα, ςταφϑλια κ.α.)

Ανθοκυανύδεσ (κερϊςια, κουνουπύδι, λϊχανο, μπρϐκολο, ςταφϑλια και φρϊουλεσ)

Φαινϐλεσ (ελαιϐλαδο, κακϊο – θυμϊςτε την ςοκολϊτα-, κϐκκινο κραςύ, πρϊςινο τςϊι, μπρϐκολο)

Λυκοπϋνιο (ντομϊτα)

ελόνιο (θαλαςςινϊ, κρϋασ, δημητριακϊ)

Page 37: μεταβολισμος διατροφη
Page 38: μεταβολισμος διατροφη

Διατροφή και Ανάπτυξη (1-5 ζτη) Εκτϐσ απϐ τισ πρωτεϏνεσ και τουσ υδατϊνθρακεσ

απαραύτητα εύναι και τα διϊφορα μϋταλλα (Ca, Fe κ.α) και οι βιταμύνεσ – απαραύτητο το γϊλα για αςβϋςτιο.

τη νηπιακό ηλικύα το παιδύ εγκαταλεύπει τισ παιδικϋσ τροφϋσ και μπορεύ να τρώει απϐ τα φαγητϊ τησ οικογϋνειασ αλλϊ ΌΦΙ μπαχαρικϊ και ςϊλτςεσ που προκαλοϑν δυςπεψύα.

10 – 16 μηνών : Μαθαύνει να χρηςιμοποιεύ τα δϐντια του. Πριν το τϋλοσ του 2ου χρϐνου ζωόσ, ψητϊ ςτη ςχϊρα πχ

μπιφτϋκι. Σριών χρονών τρώει μϐνο του. Σηγανιτϊ μετϊ το 3ο ϋτοσ. Ποςϐτητα ανϊλογα με την ϐρεξη περύπου 1/3 – ½ τησ

μερύδασ των μεγϊλων. 3 κϑρια γεϑματα, 2 μικρϊ ενδιϊμεςα.

Page 39: μεταβολισμος διατροφη

Διατροφό ςτα παιδιϊ 5-10 εώσ 12 χρονών Κατανομό πρϐςληψησ ενϋργειασ ανϊ γεϑμα:

1. Πρωινϐ 19%

2. Μεςημεριανϐ 33%

3. Απογευματινϐ 17%

4. Βραδυνϐ 31%

Περύπου 12% τησ ενϋργειασ των τροφών χρηςιμοποιεύται για την ανϊπτυξη.

Δεν ξεχνϊμε ϐτι το αςβϋςτιο μαζύ με την βιταμύνη D εύναι απαραύτητα για τα οςτϊ.

Φρειαζϐμαςτε τουλϊχιςτον 500γρ γϊλακτοσ – 2 ποτόρια. Αν το παιδύ εύναι παχϑςαρκο τϐτε γϊλα 0%.

Page 40: μεταβολισμος διατροφη

Ο τρϐποσ κατανϊλωςησ τησ

τροφόσ.

40

Page 41: μεταβολισμος διατροφη

Σάξη ςτο Φαγητό

Φαγηηό 5 θορές ηημ ημέρα

41

Page 42: μεταβολισμος διατροφη

Πρωώνϐ (Πρϐγευμα 7-8 πμ)

Δεκατιανϐ 10-11πμ

Μεςημεριανϐ(12-1) το κϑριο φαγητϐ

Απογευματινϐ 5 μμ

Δεύπνο 8 μμ

42

Αν μποροϑςε να ϋχουμε:

Page 43: μεταβολισμος διατροφη

Πρωϊνό (Πρόγευμα)

Γϊλα 250γρ- ϋνα μεγϊλο φλυτζϊνι,

Κορν-φλεώκσ: ενϊμιςυ φλυτζϊνι τςαγιοϑ,

ψωμύ, μϋλι-μαρμελϊδα,

χυμϐ φροϑτων ϋνα ποτόρι

43

Page 44: μεταβολισμος διατροφη

Το Δεκατιανό και το Απογευματινό μπορεί να είναι κάτι από τα εξήσ:

Υροϑτο ό κουλοϑρι ό παςτϋλι ό ξηροϑσ καρποϑσ ανϊλατουσ ( μύα χοϑφτα) ό γιαοϑρτι με μϋλι.

44

Page 45: μεταβολισμος διατροφη

Μεςημβρινό (Γεφμα)

Κύριο πιάτο: 1 μερύδα κρϋασ μϐςχου,αρνιοϑ, χοιρινοϑ, κοτϐπουλο ό 1 μερύδα ψϊρι κατϊ προτύμηςη ψητϐ ό βραςτϐ

Επίςησ το κύριο πιάτο μπορεί να είναι: Όςπρια( φαςϐλια, ρεβϑθια, φακϋσ, φϊβα) ό

ζαρζαβατικϊ ( μελιτζϊνεσ, φαςολϊκια, μπϊμιεσ, αγκινϊρεσ, αρακϊσ, ντομϊτεσ γεμιςτϋσ κ.α).

Ζυμαρικϊ (μακαρϐνια, χυλοπύτεσ, τραχανϊσ).

αλϊτα , τυρύ ό ελιϋσ, φροϑτα

Και φυςικϊ ϊρτοσ ο επιοϑςιοσ (ψωμύ).

45

Page 46: μεταβολισμος διατροφη

Βραδυνό (δείπνο)Επανϊληψη του μεςημβρινοϑ ό παρϐμοιο.

Σο δεύπνο παύρνουμε το αργϐτερο ςτισ 8 μ.μ., ϐπωσ το

παύρναμε οι Έλληνεσ ϐλουσ τουσ αιώνεσ και ϐπωσ το παύρνουν ςόμερα ϐλεσ οι ϊλλεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ.

Όταν ςτισ 10 ό 11μ.μ. πηγαύνουμε για ϑπνο

το ςτομϊχι και το ϋντερο πρϋπει να ηρεμοϑν

χωρύσ το φορτύο τροφόσ.

46

Page 47: μεταβολισμος διατροφη

Με άδειο ζηομάτι δεμ εργάδεηαι καλά ο εγκέθαλος

Τα παιδιά ποσ δεμ λαμβάμοσμ πρωιμό δεμ είμαι αποηελεζμαηικά ζηα μαθήμαηα

ΕΛΛΑΔΑ

64% μαθηηώμ παίρμοσμ πρωιμό ζηο ζτολείο

10% πρωιμό ζηο ζπίηι

26% δεμ ηρώμε ηίποηα

47

Page 48: μεταβολισμος διατροφη

την ηλικύα των 2 ετών μϋτρηςη μϐνο ολικόσ χοληςτερύνησ.

10 χρονών μϋτρηςη καλόσ, κακόσ χοληςτερύνησ και τριγλυκεριδύων. ε παιδιϊ με ψηλό χοληςτερύνη, διαβότη, νοςόματα καρδιϊσ ό οικογενειακϐ ιςτορικϐ (γονεισ+αδϋρφια) ςυχνϐτερα και νωρύτερα πλόρησ μϋτρηςη (ανϊ 2-3 χρϐνια).

Page 49: μεταβολισμος διατροφη

Επίπεδα λιπιδίων και παθολογικάΟλική χοληςτερίνη<170

=170-199 οριακή

>200 υψηλή – παθολογική

LDL<100 κφ, LDL=110-129 οριακή και LDL>130 παθολογική- υψηλή

HDL> 60

Τριγλυκερίδια για παιδιά 2-9 ετών > 110 υψηλά Από 10-19 ετών>130 υψηλά

Page 50: μεταβολισμος διατροφη

Προτεινόμενα τρόφιμα για τα ςχολικά κυλικεία:

Μεςογειακϐ τοςτ χωρύσ βοϑτυρο ό απλώσ ςϊντουιτσ με τυρύ, ντομϊτα,αγγοϑρι, τϐνο, μαροϑλι.

Υροϑτα καθαριςμϋνα – ςαλϊτεσ.

Κουλοϑρι – μαντολϊτο.

Νερϐ – φρϋςκοι χυμού φροϑτων – ΌΦΙ αναψυκτικϊ

Γιαοϑρτι.

Page 51: μεταβολισμος διατροφη

υμπερϊςματα για διατροφό (μερικϋσ ςυμβουλϋσ) Μπανϊνα ό μόλο αντύ για μπιςκϐτα για δεκατιανϐ.

Φροϑτα αντύ για γλυκϊ – ζαχαρωτϊ.

Χυμού φροϑτων, παγωμϋνο τςϊι αντύ για μπϑρα ό αναψυκτικα ειδικϊ το καλοκαύρι.

Ελαιϐλαδο ςτη ςαλϊτα ακϐμα και ςτο τηγϊνιςμα (για τισ μαμϊδεσ).

Κϐκκινο κραςύ αντύ για ϊλλα αλκοολοϑχα ποτϊ (1-2 ποτόρια).

τη παραλύα φρουτοςαλϊτα αντύ για παγωτϊ.

Λεμϐνι (Βιτ.C) αντύ για ξϑδι ςτη ςαλϊτα.

Μιςό ςοκολϊτα (καλϑτερα μαϑρη) αντύ για καραμϋλεσ.

Page 52: μεταβολισμος διατροφη