παναγία η μητέρα του θεού

of 15 /15
Παναγία η μητέρα του Θεού ΔΕ 16 Χριςτοδοφλου Χριςτίνα, A4 2012-2013

Embed Size (px)

Transcript of παναγία η μητέρα του θεού

Page 1: παναγία η μητέρα του θεού

Παναγία η μητέρα του Θεού

ΔΕ 16

Χριςτοδοφλου Χριςτίνα, A4

2012-2013

Page 2: παναγία η μητέρα του θεού

Λίγα λόγια για την γέννηση της

Παναγίας

Page 3: παναγία η μητέρα του θεού

Επειδή ο Ιωακείμ και η Άννα ήταν άτεκνοι,

παρακαλούσαν το Θεό για ένα παιδί,με την

υπόσχεση ότι θα το αφιερώσουν σ' Αυτόν.

Ζτςι απζκτθςαν τθν Παναγία

Page 4: παναγία η μητέρα του θεού

Οι γιορτές της Παναγίας

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί τιμούν τη

Θεοτόκο. Στο πρόσωπο της τιμάται ο

άνθρωπος, η γυναίκα, η μητέρα.

Page 5: παναγία η μητέρα του θεού

1. Το Γενζκλιο τθσ Θεοτόκου

2. Τα Ειςόδια τθσ Θεοτόκου

3. Η Σφναξθ τθσ Θεοτόκου

4. Ο Ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου

5. Η Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου

Οι γιορτές είναι:

Page 6: παναγία η μητέρα του θεού

1. Το Γενέθλιο της Θεοτόκου

Page 7: παναγία η μητέρα του θεού

2.Τα Εισόδια της Θεοτόκου

21 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ

H Θεοηόκος οδηγήθηκε από ηοσς γονείς ηης ζηο ναό ηοσ Σολομώνηα ζε ηλικία ηριών εηών.

Page 8: παναγία η μητέρα του θεού

Εκεί παρέμεινε μέτρι ηο 14ο έηος ηης ηλικίας ηης.

Page 9: παναγία η μητέρα του θεού

3. Η Σύναξη της Θεοτόκου

26 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ

Αμζςωσ μετά τθ γιορτι τθσ Γζννθςθσ, ορίςτθκε να γιορτάηεται το πρόςωπο που γζννθςε το Χριςτό.

Page 10: παναγία η μητέρα του θεού

Συνζχεια…

Δηλαδή η ςυγκέντρωςη των πιςτών για την απόδοςη τιμήσ ςτη Μητέρα του Σωτήροσ.

Page 11: παναγία η μητέρα του θεού

4.Ο Ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου

25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Με τθν λζξθ Ευαγγελιςμόσ αναφερόμαςτε ςτθν χαρμόςυνθ είδθςθ για τον Χριςτιανιςμό που δόκθκε από τον αρχάγγελο Γαβριιλ.

Page 12: παναγία η μητέρα του θεού

5.Η Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η γιορτι τθσ Κοίμθςθσ εμφανίςτθκε τον 5ο αιώνα τθν εποχι του αυτοκράτορα Μαρκιανοφ, ο οποίοσ ζκτιςε ναό ςτθ Γεκςθμανι.

Page 13: παναγία η μητέρα του θεού

Η ςυμβολι τθσ Θεοτόκου ςτο ςχζδιο τθσ κείασ οικονομίασ

Είναι φανερό, ότι χωρίσ τθ ςυμβολι τθσ Θεοτόκου, το ςχζδιο του Θεοφ για τθ ςωτθρία του ανκρώπου κα ιταν αδφνατο να πραγματοποιθκεί.

Page 14: παναγία η μητέρα του θεού

Ο Θεόσ για να ςαρκωκεί ηιτθςε τθν ανκρώπινθ ςυνεργαςία. Και θ Θεοτόκοσ, εκπροςωπώντασ το ανκρώπινο γζνοσ, είπε το μεγάλο «ναι».

Page 15: παναγία η μητέρα του θεού